PROFESSOR TOFİQ QULİYEV PUTİNƏ MÜRACİƏT ETDİ - “Təxribatlara getməmək lazımdır!”

Dərc olunub: 22/04/2018 - 23:08

TOFIq quliAzərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin -UNEC-in “Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili” kaferdrasını müdiri, Azərbaycanın Əməkdar Elm Xadimi, keçmiş SSRİ Jurnalistlər İttifaqının üzvü, “Qızıl qələm” mükafatçısı, iqtisad elmləri doktoru, professor Tofiq Əvəz oğlu Quliyev Rusiya prezidenti Vladimir Putinə yeni bir  məktub ünvanlayıb. Məktubda beynəlxalq münasibətlərin, xüsusən Rusiya və ABŞ arasında münasibətlərin gərginləşməsinin narahatçılıq doğurduğunu vurğulayan professor Tofiq Quliyev Putini soyuqqanlı olmağa çağırıb.

“AzPolitika.info” həmin məktubun həm rus dilində yazılmış orjinal mətnini, həm də tərcümsini təqdim edir:

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЛАДИМИРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ ПУТИНУ

 vladimir_putin_111217_4Многоуважаемый Владимир Владимирович, я регулярно смотрю российские телеканалы. Больше всего мое внимание привлекают международные проблемы, проблемные взаимоотношения между Россией и Западом.

На первый взгляд,  данная проблема не касается области моей деятельности, а также Азербайджана, но с другой стороны, экономическая и политическая система стран мира взаимосвязаны друг с другом. Между ними существуют импликационные связи. В добавок к этому, Азербайджан считает Россию своим стратегическим партнером.  Однако я не знаю, на сколько Россия и Вы, многоуважаемый Владимир Владимирович, придерживаетесь такого же мнения по поводу Азербайджана.

 Я испытываю большую симпатию к росийской экономической науке. Мне не забыть те дни, когда я был аспирантом кафедры “Экономика труда” в Московском Институте Народного Хозяйства. имени Плеханова.  Москва является для меня родным городом.

Все эти и другие позитивные моменты вызывают у меня беспокойство в связи с опасностью возникновения ядерной войны между Россией и США, которую ни как нельзя допустить.

В настоящее время везде и всюду в мире существуют различного рода радикальные противоположности между детерминистическими и недетерминестическими  процессами. Это касается и международных отношений. В таких случаях, происходящий объективный процесс, возникший в той или иной ситуации, больше всего объясняется не объективностью, а лишь сенсуальностью, обусловленной чувствами, ощущениями, эмоциями и высокомерностью, то есть, необъективными факторами. В таких случаях создаются почвы для провокации отдельных авантюристов и разжигателей войны. При таком подходе возникают факторы лабильности, изменчивости и неустойчивости в тех или иных отношениях, в том числе, в международных отношениях и международной политике.

По этим причинам договоренности между лидерами и странами часто изменяются не в лучшую сторону. В свою очередь, все это порождает тенденцию иллюзорности, ложности и даже обмана, как негативное следствие тех или иных явлений, происходящих между странами на мировом масштабе.

В таких случаях каждая страна меньше всего думает о нашей общей родной планете и о ее будущем. Исходя из таких эгоистичных мировоззрений, при таком подходе каждая страна старается извлечь выгоду от подобных изменений для себя. Есть такие люди, которые возможно согласятся с разрушением мира, дабы извлечения выгоды в свою пользу.

Можно сделать вывод, что определенные мировые центры используют слабые стороны лидеров стран и разжигают отношения между ними в направлении конфликта и конфронтации. Вполне вероятно, что это делается специально и преднамеренно. Следовательно, нужно быть очень терпеливым и не идти на провокации. Конечно, же учить таких видных государственных деятелей как Вы я не могу, но я хочу дать совет быть терпеливым и сдержанным, ни к чему проявлять вспыльчивость в тех или иных ситуациях. Ведь самое главное для всех нас – это сохранность нашей прекрасной планеты.

 С уважением, Тофик Аваз оглу Кулиев,

Заведующий кафедрой “Экономика и организация труда” Азербайджанского Государственного Экономического Университета, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки Азербайджана, член Союза Журналистов СССР.

RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ VLADİMİR VLADİMİROVİÇ PUTİNƏ

 

vladimir-putinHörmətli Vladimir Vladimiroviç, mən Rusiyanın televiziya kanallarını müntəzəm olaraq izləyirəm. Mənim diqqətimi əsasən beynəlxalq problemlər, Rusiya ilə Qərb arasında münasibətlərin gərginləşməsi cəlb edir.

İlk baxışdan, bu problem mənim fəaliyyətimlə, eləcədə Azərbaycanla bağlı deyil. Lakin digər tərəfdən, dünya ölkələrinin iqtisadi və siyasi sistemi bir-birinə bağlıdır. Onların arasında implikasiya əlaqələri var. Bununla yanaşı, Azərbaycan Rusiyanı özünə strateji tərəfdaş hesab edir. Düzdür, mən Rusiyanın və Sizin, hörmətli Vladimir Vladimiroviç,  Azərbaycan haqqında da eyni fikirdə olmağınızı bilmirəm.

Bununla belə Rusiya iqtisadiyyat elminə böyük bir simpatiyam var. Mən bu gün də Plexanov adına Moskva Xalq Təsərrüfatı  İnstitutunda “Əməyin iqtisadiyyatı” kafedrasında aspirant olduğum günləri unuda bilmərəm. Moskva mənim üçün doğma şəhər olaraq qalır.

Bütün bu və digər xoş xatirələrə görə, Rusiya ilə ABŞ arasında nüvə müharibəsi təhlükəsinin yaranması məndə ciddi  narahatlıq hissi yaradır. Buna gətiyyən yol vermək olmaz.

İndiki vaxtda dünyanın hər yerində  deterministik və nondeterministik proseslər arasında müxtəlif radikal qarşıdurmalar mövcuddur. Bu  beynəlxalq əlaqələrə də aiddir. Belə hallarda, bu və ya digər vəziyyətdə baş verən obyektiv proseslər əslində obyektivliklə deyil, sensual, duyğusal, emosiyalarla, təkəbbürlə, bir sözlə qeyri-obyektiv amillərlə bağlı olur.

Belə hallarda, müxtəlif avaturist və müharibə qızışdıranların provkasiyası üçün əlverişli şərait yaranır. Belə yanaşmada bu və ya digər münasibətlərdə, həmçinin beynəlxalq münasibətlərdə, beynəlxalq siyasətdə də dəyişkənlik və geyri-sabitlik amilləri yaranır.

Bu səbəblərdən də liderlər və ölkələr arasındakı münasibətlər yaxşılaşmağa doğru yönəlmir. Öz növbəsində, bütün bunlar illüziya, saxtakarlıq və hətta aldatma meylləri yaradır. Bu da dünya miqyasında ölkələr arasında baş verən bəzi hadisələrin mənfi nəticəsi olaraq kimi göstərilir.

Belə hallarda, hər bir ölkə hər şeydən az bizim ümumi evimiz olan  planetimiz və onun gələcəyi haqqında düşünür. Bu eqoist dünyagörüşlərdən çıxış edən bir çox ölkə dünyada baş verən dəyişikliklərdən yalnız özü üçün faydalanmağa çalışır. Özlərinə xeyir əldə etmək üçün hətta dünyanın məhvinə razı ola biləcək insanlar  var.

Prosesləri analiz edərək, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, bəzi dünya mərkəzləri ölkə liderlərinin zəif tərəflərindən istifadə edir, onların arasında qarşıdurmanı qızışdırırlar. Ehtimal olunur ki, bu qəsdən həyata keçirilir. Buna görə də,  çox səbirli olmalı və təxribatlara getməmək lazımdır.

Əlbəttə, mən Sizin kimi görkəmli dövlət xadiminə nə isə öyrətmək fikrindən uzağam. Ancaq Sizə səbrli olmağı tövsiyyə edə bilərəm. Hər hansı bir situasiyada çılğınlıq göstərmək lazım deyil, soyuqqanlı olmaq lazımdır. Axı hamımız üçün ən mühüm şey gözəl planetimizin təhlükəsizliyidir!

Dərin ehtiramla professor Tofiq Əvəz oğlu Quliyev Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin “Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili” kaferdrasını müdiri, iqtisad elmləri doktoru, Azərbaycanın Əməkdar Elm Xadimi, SSRİ Jurnalistlər İttifaqının keçmiş üzvü”.
loading...


Fikrinizi bildirin