İnsan hüquqları Tanrı nemətidir

Şəmsəddin Əliyev

Hüquqşünas

Bəşəri dəyərlər sırasında insan hüquqları qədər

müqəddəs sayılan İlahi nemət yoxdur.

Yustinian (yunan filosofu)

İnsan hüquqları “İnsan kimi yaşamağa” imkan verən vacib və hər birimizin təbiətinə, Allahın yaratdığı bioloji və sosial varlığın, yer üzünün zinətinin özgəninkiləşdirilməyən hüququdur. Yaşayırıqsa, deməli buna hüququmuz var, hüquq və azadlıqlarımız yoxdursa, demək yaşamırıq. Yaşamaq və onunla bağlı nə varsa hüquqla yaranır. Ömür bitdikdən sonra özgəninkiləşməyən çoxsaylı hüquqlar fərdlə birlikdə dəfn olunur.

İnsan hüquq və azadlıqları bəşəriyyətin “ümumi dili”dir- deyərdim. Hamı bu “dil” ilə danışa bilir. Harada olsaq bu bəşəri dəyərləri yanımızda hiss edib sərbəst dolanırıq. Xoşbəxt həyat, azad yaşamaq üçün hüquqlarımızı bilməsək uğrunda mübarizə də apara bilmərik. İnsan hüquqları Tanrının xəlq etdiyi şüurlu varlığa məhəbbətin canlı təzahürüdür. Bu, İlahi məhəbbətin önündə səcdəyə qapılmalıyıq ki, günahlarımız bağışlansın.

Yer üzündə insanların bir-biriləri ilə təmasda olub danışmaq istəyi də anadangəlmə hüququdur. Hamımızın buna ehtiyacı və tələbatı var. Bu hal, bizi digər canlılardan fərqləndirir. İnsanın həyat boyu bilik əldə edib, özünü ifadə etmək istəyi və mənəvi boşluqları aradan qaldırmağa həmişə ehtiyacı olur. Kim bu əsas tələbatların təmin edilməsindən məhrumdursa və yaxud, imkanları məhduddursa, insan ona layiq olmayan həyat tərzini keçirməyə borclu olur.

 

Ona görə də dünyada məhrumiyyətlərdən müdafiə olunması üçün “insan hüquqları” terminindən istifadə edilir. Hüquqi yanaşma belə deməyə əsas verir ki, “tələb, ehtiyac” heç vaxt “hüquq və azadlıq”lar kimi dəyərə və gücə malik olmur. Belə formulə insan tələbatının və ehtiyacının yalnız hüquq çərçivəsində təmin olunmasına zəmanət verir. Bu, hər bir fərdin həm mənəvi, həm də hüquqi haqqıdır.

Ümumdünya insan hüquqları haqqında 1948-ci ildə qəbul olunmuş bəyannamənin qəbulundan başlayaraq bu günə qədər insan hüquqlarının məcəllələşdirilməsi prosesi həm beynəlxalq, həm də milli səviyyədə təkmilləşdirilmiş və sahədə institusional mərhələ davam edir.

Yarım əsrdən çox müddət ərzində bütün bəşəriyyətə bəlli olur ki, insan hüquq və azadlıqlarını təmin etmədən, demokratiyaya nail olmaq, hüquqi dövlət qurmaq, cəmiyyətin inkişafı və sosial iqtisadi tərəqqi mümkün deyil.

Müasir dünya hər yerdə demokratik, hüquqi və sosial dövlətin qurulmasını zəruri sayır. Azərbaycan Respublikası da bu sırada artıq möhürünü vurmuş, beynəlxalq hüququn subyekti kimi dünya xəritəsində yeri, xarici siyasətdə və diplomatik missiyada imzası var.

 

Hüquqi, demokratik dövlət kimi Azərbaycan insan hüquq və azadlıqlarının prioritetini qəbul edir, tanıyır, məhz hüquqla özünün hakimiyyət funksiyalarını məhdudlaşdıra bilir. Bu baxımdan dövlətimizin siyasi təbiəti və mahiyyəti bilavasitə insan hüquqları ilə açılır. Fərdin cəmiyyətdəki rolu və yeri, onun dövlətə mənsubluğu, onunla hüquqi, siyasi və iqtisadi bağlılığı qarşılıqlı hüquq və vəzifələr daşıması ilə təsdiqini tapır.

Azərbaycan dövləti üçün insan hüquqlarının anlayışı son dərəcə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 1991-ci ildən başlayaraq insan hüquq və azadlıqları sahəsində islahatlar davam edir. Bu, Azərbaycan dövlətinin Beynəlxalq Hüququn prinsiplərinə uyğun beynəlxalq öhdəliklərin vicdanla yerinə yetirilməsinin canlı təzahürüdür.

Təəssüflə qeyd etmək istərdim ki, beynəlxalq ictimaiyyətin şüurunda, dünya mədəniyyətində, sağlam insanların düşüncələrində quldarlıq quruluşundan tutmuş 1948-ci ilə və 1948-ci ildən müasir zamana qədər insan hüquqları o qədər də əhəmiyyətli diqqətə malik olmamış, insan hüquqlarına hörmət nəzarətdən çıxmış, hüquq düşüncələri deformasiyaya uğramış, hüquq və azadlıqlara diqqətsizlik hallarının xəritəsi böyüməkdə davam edir. İnsanların köməksiz vəziyyətdə qalmasına təsir siyasi faktorlar və şərait, onu doğuran səbəblər aradan qalxmır. Bütün bunlar geniş iqtisadi imkanlara malik dövlətlərin ağıla sığmaz fəaliyyətidir.

Uzun illərdir Azərbaycan ərazisi işğala məruz qalmışdır. Nasist ruhlu və nasist düşüncəli Ermənistan tərəfinin qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquq və azadlıqlarına müstəsna hörmətsizliyi bütün dünya siyasilərinin və ictimaiyyətinin gözü qarşısında elə müstəsna həyasızlıqla da davam edir. Əslində Yerevan Beynəlxalq Hüququn 10 prinsipinin hər birini, hər gün usanmadan, çəkinmədən pozur. BMT-nin TŞ-nın heç bir üzvü isə onlara “dur” deməyə ya cəsarətləri çatmır, ya da istəmirlər. Amma insanlığa zidd, xüsusi amansıslığı ilə müşayət edilən əməlləri beynəlxalq hərbi tribunalın predmetidir. Yubanırıq, çox yubanırıq. Yerevan hüquqi qüvvəsi olmayan atəşkəs protokolundan sui-istifadə edir, möhkəmlənməsi üçün vaxt uzadır.

Qədim Roma müdriklərinin və imperator-sərkərdələrinin ifadələri ilə desək- Sülh ərəfəsində qəbul edilən qanunların əksəriyyətini müharibə rədd edir. Güclə yox, hüquqla hərəkət etmək daha ədalətlidir.

Azərbaycan hələ ki, hüquqla danışır. Sonrası qarşı tərəf üçün baha başa gələ bilər...

Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini əldə etdikdən sonra da ərazi bütövlüyünün pozulmasına məruz qalmış, bir milyondan çox Azərbaycan vətəndaşları dözülməz həyat şəraitində, qaçqın həyatında yaşamalı olsalar da insan hüquqları barədə qəbul edilən aktlar insanların acı taleyini dəyişməyə gücü çatmamışdır. Lakin, Azərbaycan dövlətinin ardıcıl, humanist siyasəti nəticəsində qaçqınlar və məcburu köçkünlər artıq dözülməz həyat yaşamaqdan qurtulmuşlar. Bu da Azərbaycan dövlətinin ali məqsədinin bariz nümunəsidir. (Dünyada son illərin misli görünməmiş qaçqınlıq həyatı isə daha sərt, yazılmamış qanunlarla idarə olunur.)

Dünyanın əksər ölkələrinin konstitusiyalarında insan hüquqları ilə bağlı müddəalar ehtiva edilib. Belə yanaşma dövlət, cəmiyyət və fərd üçün həyati vacib məsələdir, əhəmiyyətlidir. İnsan hüquqları Allahın yaratdığı hər bir şəxsin, şəxsiyyətin ləyaqətlə və azad mövcudluğu üçün zəruridir, sosial ehtiyaclarının (həllində) ödənilməsində konstitusion əhəmiyyət daşıyır. Bundan başqa insan hüquq və azadlıqları dövlətin və cəmiyyətin yaşaması üçün də siyasi, iqtisadi və mənəvi həyat fəaliyyətinin məcmusu kimi qəbul edilir. Belə ki, hüquq və azadlıqlar realizə olunmadan vətəndaşların iqtisadi mühitinin canlandırılması və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması, seçki hüququ olmadan isə cəmiyyətin idarəçilik strukturunun formalaşdırılması cəhdi nəticə verməz.

İNSAN HÜQUQ VƏ AZADLIQLARI İDEYASININ YARANMA TARİXİ

Tarixi mənbələrə istinadən belə qənaətə gəlmək olar ki, insan hüquqları ideyasının yaranması eramızdan əvvəl V-IVəsrlərə (Afina və Romada) təsadüf edilir. Həmin dövrlərdə azadlığa və tərəqqiyə səmtlənən yolda vətəndaşlıq prinsiplərini (ayrılmaz, bölünməz və pozulmaz hüquqlar) qorumaq böyük addım sayılırdı. Siniflər arasında hüququn qeyri-bərabər bölgüsü, antoqonist ziddiyyətlər cəmiyyətin sonrakı inkişafına şərait yaradan “münbit” mərhələ Dövlət və Hüququn da yaranmasına təsir etdi. Bu, kortəbii surətdə baş versə də uzun illər ərzində yaranmış tarixi zərurətin məhsulu kimi xüsusi mülkiyyətin yaranmasının və digər sahələrdəki inkişafın nəticəsi idi.

Mənbələr insan hüquqlarını mürəkkəb, çoxşaxəli, əhəmiyyətli dərəcədə hüquq normalarının genezisindən asılı olan (hüququn təşəkkül tapdığı normalar) hadisə kimi anladır. Tarixi mənbələrə görə İnsan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının hüquq normalarının təkmilləşdirilməsi vasitəsilə ərsəyə gəlməsində romalıların böyük xidmətləri var. Əvvəlcə mononorma kimi mövcud olan hüquq və azadlıqlar, sonradan hüquq normasına çevrildi.

Orta əsrlərdə, feodal cəmiyyətində (asılı cəmiyyətdə) azadlıq son dərəcə məhdud idi. Tədricən monarxların hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına cəhdlər oldu. İngiltərədə 1215-ci ildə Böyük “Azadlıq Xartiyası” qəbul edildi. Xartiya kral məmurlarının özbaşınalıqlarına sədd çəkdi, qanunu bilənlər hakim statusuna seçildilər, azad insanlara qarşı yalnız qanuna müvafiq cəza tətbiq edilməyə başlanıldı.

1628-ci ildə qəbul olunan “Hüquqlar haqqında Petitsiya” ilə kralın üzərinə rəiyyətin hüquqlarının təmin edilməsi vəzifəsi həvalə edildi. (Bir növ kral hakimiyyətinin ali məqsədinə çevrilmişdi).

İnsan hüquqlarının müdafiə olunmasının sonrakı mərhələsi “Habias Korpus aktı”nın qəbulu ilə davam etdi. (1679-cu ildə) Şəxsiyyətin toxunulmazlığı müəyyən edildi və təqsirsizlik prezumpsiyasına zəmanət verildi.

1689-cu ildə qəbul edilən “Hüquqlar haqqında Bill” idarə edən dairə ilə, burjuaziya qrupu arasında kompromiss variant kimi parlamentin əhəmiyyətli rolu müəyyən edildi. Onun razılığı olmadan qanunların ləğvinə qadağa qoyuldu.

İnsan hüquqlarına dair ideyalarının sonrakı inkişafı ABŞ-da davam etdi.

Tomas Peynin və Ceffersonun təbii hüquq nəzəriyyəsi bu ideyanın inkişafına böyük təsiri oldu. Məs: “Virciniya hüquq bəyannaməsi”ndə (1776-cı ildə) deyilirdi: “Təbiətcə bütün insanlar bərabər həddə - azad, müstəqil və anadangəlmə hüquqlara malikdirlər. Onların hər biri ictimai münasibətlərə daxil olarkən özlərini və yaxınlarını müəyyən müqavilələrdən - razılaşmalardan məhrum edə bilməzlər, ələlxüsus, xoşbəxtliyin və təhlükəsizliyin təmininə yönələn yaşamaq hüququndan, azadlıqdan faydalanmaya bilməzlər.”

1789-cu ildə ABŞ-ın konstitusiyasına insan hüquq və azadlıqlarına dair 10 dəyişiklik təklif edildi.

J.J Passonun, Qrotsiyanın, C. Lokkun və Monteskyönün ideyaları Böyük Fransa İnqilabının güclü faktoru kimi insan hüquqlarının gələcək inkişafına böyük təkan verdi. Bunun nəticəsi olaraq 1789-cu ildə Fransada “İnsan və Vətəndaş Hüquqları Bəyannaməsi” qəbul edildi.

İnsan hüquqlarının müasir təcəssümü 1948-ci ildə qəbul edilən insan hüquqları üzrə ümumi Bəyannamə”si, 1976-cı ildə qəbul edilən “Mülki və siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt” və həmin ildə qəbul edilən “Siyasi, iqtisadi və mədəni hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt” oldu.

ƏSAS HÜQUQLAR KONSEPSİYASI.

Bu sahədə iki bir-birinə zidd konsepsiya vardır:

1. Təbii (ayrılmaz) hüquqlar nəzəriyyəsi.

Bu nəzəriyyəyə görə publik azadlıqlar təbii və alınmaz hesab edilir. Hətta hakimiyyətlə münasibətdə - siyasi və hüquqi bağlılıq zamanı da bu dəyərlər alına bilməzdi. Səbəbi belə izah olunurdu ki, insana məxsus olan əsas hüquqlar faktiki olaraq anadangəlmə - doğumu ilə qazanıldığından məhdudlaşdırılması mümkün olmazdı. Bu baxımdan, belə hüquqlar təbii hüquqlardır, dövlətdən asılı deyil və hətta ona qarşı dayanarsa da təbiidir. Bir faktor kimi dövlət onu tanımalı və hörmət etməlidir.

Əsas hüquqlar- fərdin dövlət və cəmiyyət qarşısında muxtar hüquqlarıdır. Yəni hakimiyyət ilə münasibətdə fərdin muxtariyyətə mənsubluğudur .

2. Hüquq təqdim etmə nəzəriyyəsi:

Əsas hüquqlar hər yerdə hüquq formasında mövcud olur. Hüquq – dövlət tərəfindən sanksiyalaşdırılan və hamı üçün məcburu xarakter daşıyan normaların məcmusu, hakimiyyətin yerinə yetirilməsi forması kimi qəbul edilir. Hətta,əsas hüquqlar da özü-özlüyündə dövlət hakimiyyətinin təcəssüm aspektidir. Bu hüquqlar dövlət tərəfindən fərdə verilirsə, dövlət tərəfindən də məhdudlaşdırıla bilər. Bu mənada mütləq hüquq və azadlıqlar yoxdur. Dövlət özünün real imkanları daxilində mənsub olduğu fərdləri hüquqla təmin edir. Ona görə, müxtəlif ölkələrdə əsas hüquqlar spesifik cəhətə malikdir.

İNSAN HÜQUQLARI NƏSLİ

İnsanların sair hüquqlarından əmələ gələn əsas fundamental hüquqlar və azadlıqlar onların müxtəlif həyat sferasını təmin etmiş olur. Şəxsi, siyasi, sosial, iqtisadi və mədəni hüquqlar bu qəbildəndir. Bu hüquqlar həm quruluşuna, həm də meydana gəlmə, yaranma tarixinə görə fərqlənir.

İnsan hüquqlarının ilk nəsli-Liberal dəyəri burjua inqilabı prosesində formalaşmış, sonra demokratik dövlətlərin normalarında əksini tapmışdır. Fikri ifadə etmək azadlığı, qanun qarşısında bərabərlik, yaşamaq hüququ, şəxsiyyətin toxunulmazlığı və azadlığı, qanuni əsas olmadan azadlıqdan məhrum edilmiş şəxsin həbsdən azad olmaq hüququ, vicdan və din azadlıqları belə hüquqlardandır. (neqativ azadlıqlar)

İnsan hüquqlarının ikinci nəsli. - İnsanların özlərinin iqtisadi vəziyyətinin, rifah halının yaxşılaşdırılması uğrunda mübarizə prosesində formalaşan hüquqlarıdır. (pozitiv hüquqlar) Bu hüquqlara əmək hüququ, sərbəst iş seçmək hüququ, sosial təminata olan hüquq, istirahət, analığın və uşaqların müdafiəsi, təhsil hüquqları və s.

İnsan hüquqlarının üçüncü nəsli. - Üçüncü nəslə İkinci Dünya müharibəsindən sonra formalaşmış hüquqlar daxildir. Bura-sülh şəraitində yaşamaq – sülhə olan hüquq, sağlam ətraf mühitdə yaşamaq hüququ, sosial və iqtisadi inkişafın hər bir xalqa və şəxsə mənsubluğu aid edilir.

ƏSAS HÜQUQLARIN XARAKTERİSTİKASI

Əsas hüquqlar, publik azadlıqlar kimi xüsusi (özəl) hüquqlara qarşı olduğuna görə həmişə publik-hüquqi xarakter daşımışdır. Dövlətlə birbaşa münasibətdə yerinə yetirilir. (seçkilər və əməyə olan hüquq) Publik hakimiyyət sistemində fərdin istənilən azadlığı hüquqi cəhətdən onun hüquqları kimi mövcud olur, müəyyən azadlıqlara olan hüquq ərsəyə gəlir. Bu hüquqi cəhətdən həmişə yaşayan (hökm sürən) adətlərə cavab vermir. Azadlıq mütləq hüquq kimi anlaşılır. Belə individual azadlıqlar anlama görə ikili rol oynayır:

1. Fərdin hüququ (fiziki toxunulmazlığı);

2. Müəyyən azadlığa olan hüquq (söz və fikir azadlığı);

Əsas hüquqlar publik (publik-el, ümumxalq, ictimai, ümumbəşəri, geniş kütlə və s. mənasında işlədilir.) azadlıqlar kimi məhdudlaşdırılmır. Publik azadlıqların məhdudlaşdırılması üsullarını hüquq formasının özü irəli edir. Publik azadlıqlar hüquqi tənzimetmənin obyekti də adlanır. Əsas hüquq və azadlıqların subyekti isə fərdlər və müəyyən mənada əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər də ola bilər.

Kollektiv hüquqlara gəldikdə isə iki əsas aspektə diqqət yetirmək lazımdır:

1. Vətəndaş fərd olaraq çıxış edir, lakin o, bu hüququ kollektivlə də realizə edə bilər. (sərbəst toplaşmaq) Kollektiv bu hüququ realizə etsə də fərdi hüquqdur.

2. Vətəndaş müəyyən konstitusion hüquqları çərçivəsində sosial qruplarla əsas subyektiv hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsində çıxış edir.

ƏSAS HÜQUQLARIN MƏNBƏLƏRİ

Müasir beynəlxalq hüquq və milli hüquq qaydaları ayrı-ayrı dövlətlərin suveren hüquqları kimi əsas hüquq və azadlıqların qanuni tənzimlənməsini müəyyən edir. Hər bir dövlət milli qanunvericilik vasitəsi ilə əsas hüquqların həddini, realizə qaydalarını təsbit edir, onu tanıyır və tənzimləyir. Milli qanunvericilik səviyyəsində bu:

1. İnsan və vətəndaş hüquqlarına dair milli bəyannamədə (Beynəlxalq normaların milli standartı).

2. Dövlətin Konstitusiyasında əksini tapır.

Konstitusiyada hüquqların əks olunması o qədər də böyük əhəmiyyət kəsb etmir (bu hüquqi dövlətlərin xislətinə uyğundur). Mühüm cəhət konstitusiyanın necə akt olması, hansı siyasi rejimi müdafiə və kimin iradəsini ifadə etməsindən ibarətdir. Əgər əsas qanun, normativ hüquqi akt kimi birbaşa qüvvədədirsə, ali və yüksək hüquqi qüvvəyə malik olmaqla ümumxalq iradəsini ifadə edirsə, belə hüquqların müdafiəsi üçün bilavasitə ona istinad etmək kifayətdir.

Konstitusiyanın birbaşa qüvvədə olmadığı ölkələrdə isə əsas hüquq və azadlıqlar qanunvericilikdə və alt qanunvericilik aktlarında əks olunur.

Əsas hüquqların mənbələrinə və beynəlxalq sənədlərə;

1. BMT-nin Nizamnaməsi (bir sıra prinsipal tələblər)

2. 1948-ci ildə qəbul olunan və BMT-nin nizamnaməsini traktovka edən insan hüquqlarının ümumi bəyannaməsi;

3. İnsan Hüquqlarına dair Pakt.(Siyasi və mülki hüquqlar haqqında 1946-cı il) Beynəlxalq standartlara uyğun akt.

4. İnsan hüquqları üzrə Avropa Konvensiyası (1956-cı il tarixli) avropada ümumi əməkdaşlıq üçün nəzərdə tutulan əsas aktı aid etmək olar.

HÜQUQİ STATUS

İnsan və vətəndaş hüquqları statusu altında fərdlərin hüquq və vəzifələrinin məcmusu başa düşülür. Bu cür yanaşma insan və vətəndaşların hüquqi vəziyyətinin əsas məzmunu olsa da, ona digər hüquqi faktorlar – vətəndaşlıq, insan hüquq və azadlıqların prinsipləri, hüquq və azadlıqlara zəmanət məsələləri də təsir edir. İnsanların hüquq və vəzifələri milli qanunvericilikdə, daha çox insan və vətəndaşların əsas hüquqi statusunu müəyyən edən konstitusiyada təsbit edilmiş, hüququn bəzi sahələrində, o cümlədən dövlət hüququnda nəzəri və praktik olaraq əksini tapır. Qeyd etdiyim kimi vətəndaşlıq hüququ, konstitusion prinsiplər, əsas hüquq və azadlıqlar, onların təmini və əsas vəzifələr insanların hüquqi vəziyyətinin mühüm elementləridir. Lakin insanların hüquqi vəziyyəti bu elementlərlə tamamlanmır. Hüququn bəzi sahələrində yer alan vətəndaşların digər hüquq və vəzifələri də əsas hüquq və azadlıqların, vəzifələrin üzərində qərarlaşır, inkişaf edir. Konstitusiyada təsbit olunan hüquq və azadlıqlar, vəzifələr digər hüquq sahələtində qeyd olunan bəşəri dəyərləri inkar etmir, əksinə onların inkişafına stimul və müdafiəsinə zəmanət verir.

Cəmiyyətdə insanların hüquqi vəziyyətinin təminatı üçün məhkəmə və qanun qarşısında hamının bərabərliyi prinsipi mühüm faktordur. Dövlət insan və vətəndaşların bərabər hüquq və azadlıqlara malik olmasına zəmanət verir. Sosial qrupuna, dininə, milliyyətinə, dil və siyasi mənsubluğuna baxmayaraq hamı qanun qarşısında bərabər sayılır.

İnsan hüquq və azadlıqları özgəninkiləşdirilə, qanunvericilikdə göstərilən hallardan başqa heç bir halda, heç kim tərəfindən məhdudlaşdırıla bilməz. Bu da bir prinsipdir. Lakin, dövlət və ictimai maraq xətrinə vətəndaşların hüquq və azadlıqları müəyyən müddətə məhdudlaşdırıla bilər. Belə yanaşma, yalnız konstitusion quruluşun qorunması, ölkənin və ictimai mənəviyyatın mühafizəsi, vətəndaşların həyat və sağlamlıqlarının müdafiəsi məqsədilə mümkün ola bilər.

Hüquqi status subyektlərin hüquqi vəziyyətini müvafiq normalarla müəyyən edən hüquq və vəzifələrin məcmusudur.

Bura:

1.hüquq subyektliyi, hüquq qabiliyyətliyi, fəaliyyət qabiliyyətliyi və subyektin delikt qabiliyyətliyi-yəni subyektin anlaqlı olaraq (hərəkət və hərəkətsizliklə) əməlinin zərərli nəticəsini sərbəst düşünmək, törədilən xətaya görə cavab verə bilmək qabiliyyəti və hüquqi məsuliyyət daşıya biləcəyi(dəymiş ziyana görə məsuliyyəti) aiddir.

2.Qanunla müəyyən edilən hüquq və vəzifələr.

3.Müəyyən edilmiş hüquqlara zəmanət.

4.Subyektin vəzifələrini icra etməyə görə məsuliyyəti.

Bəs şəxsiyyətin hüquqi statusu necə başa düşülür?

Bu, dövlət və cəmiyyət qarşısında şəxsiyyətin hüquq və vəzifələrinin qanunla müəyyən edilməsi və tənzimlənməsidir. Şəxsiyyətin statusu özündə ictimai statusun müəyyən hissəsini əks etdirməklə insani və vətəndaş keyfiyyətlərinə aid edilir. Şəxsiyyətin hüquqi statusu ilə hüquqi vəziyyəti fəqlidir. Şəxsiyyətin inkişafı daha çox onun hüquqi vəziyyətindən asılı olur. İnsanın hüquqi vəziyyəti dövlətin mahiyyəti ilə, ictimai iqtisadi quruluşla müəyyən edilir. İnsan sosial fenomen kimi ictimai gücə malik yaradıcı varlıqdır. Şəxsiyyətin inkişafı dövlətin və cəmiyyətin qarşısında duran vəzifələrin yerinə yetirilməsindən və sosial fəallığından asılı olur. Bu baxımdan, hər bir vətəndaş hüquq və azadlıqlarını, onun həyata keçmə metod və üsullarını yaxşı bilməli, cəmiyyətin və dövlətin inkişafında o dəyərlərdən bəhrələnməyi bacarmalı, konstitusion vəzifələrin onun hüquq və azadlıqları ilə qırılmaz əlaqədə olmasını aydın dərk etməlidir.

Şəxsiyyət hər şeydən əvvəl sosial fərd olaraq sadəcə təbiətin ayrılmaz bir zərrəciyi olan insan deyil. O, ətrafı və cəmiyyətlə qarşılıqlı əlaqədə, asılı olur. Şəxsiyyət bioloji və sosioloji varlıq olaraq insanın ayrılmaz hissəsi, ictimai münasibətlərin məcmusudur.

Sosial və bioloji varlıq olan fərdin-insanın bazisini əmək təşkil edir. Necə deyərlər, Yalnız əmək insanı digər canlılardan fərqli formalaşdırmış və inkişaf etdirmişdir. Şəxsiyyətin inkişafının əsas kriteriyası fərdin yaşadığı mühitdə, iradəsinə hakim, müstəqil “hökmranlıq” edə bilməsidir. Şəxsiyyətin hüquqi statusu cəmiyyətdə onun rolunu və yerini, ictimai vəziyyətini, əsas fəaliyyət növünü və istiqamətini hüququn mahiyyətinə xas müəyyən edir və şəxsiyyətlə kollektiv, cəmiyyət və dövlətlə hüquqi münasibətlərin dairəsini əhatə edir, əsas subyektiv hüquqları əks etdirir. Onun toxunulmazlığını, sosial və bioloji varlıq kimi ətrafı, dövlət və cəmiyyət qarşısında vəzifələrini qanuniləşdirir. Həm də şəxsi hüquqlarının da dairəsini normativləşdirir.

ƏSAS HÜQUQLAR SİSTEMİ

Əsas hüquqlar sistemi adətən beynəlxalq praktikanı təcəssüm etdirir. Konstitusiyada təsbit olunan bütün hüquqlar şəxsi, siyasi, sosial-iqtisadi hüquqlara ayrılır.

Şəxsi hüquqlar- şəxsin muxtariyyətinə və daxili aləminə, şəxsi həyatına arzu olunmayan müdaxilənin yol verilməzliyi kimi anlaşılır. Bu hüquq və azadlıqlar, insanın hüquqi statusunun əsas bazasını təşkil edir. Onların əksəriyyəti mütləq xarakter daşıyır, daha doğrusu həm ayrılmaz, pozulmaz və toxunulmaz olmaqla məhdudlaşdırıla bilməz. (Qanunvericilikdə göstərilən hallardan başqa)

Bura aiddir:

-Yaşamaq hüququ . Bu növ hüquq insan hüquqlarına aid bütün beynəlxalq hüquqi aktlarda demək olar ki, bütün ölkələrin konstitusiyalarında insanların ayrılmaz və qanunla mühafizə olunan hüquqları kimi əks olunur.

Müstəsna cəza tədbiri kimi ölüm hökmünə maratorium qoyulsa da Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 27-ci maddəsində hansı əməllərə görə yaşamaq hüququndan məhrum edilə biləcəyi qeyd olunur.

Yaşamaq hüququ dövlətin üzərinə bir növ vəzifələr qoyur. Dövlət müharibəni və hər cürə münaqişəni rədd edən sülhsevər siyasət yürütməli, bu hüquqa zəmanət verməklə səhiyyə sistemində vətəndaşların həyat və sağlamlıqlarına aid islahatlar aparmalı, cinayətkarlığa, terror aksiyalarına qarşı səmərəli mübarizə həyata keçirməli, istehsalatda bədbəxt hadisələrin qarşısını almağa qabaqlayıcı tədbirlər görməlidir. və s.

ŞƏXSİYYƏTİN LƏYAQƏTİ

Şəxsi hüquqlara aid bu keyfiyyət başqalarının hüquq və azadlıqlarına, vəzifələrinə hörmət etməyi özündə birləşdirir. Ləyaqətin mühafizəsinə qanunla zəmanət verilir, konstitusiylarda ayrıca maddə ilə (Azərbaycan Respublikası konstitusiyasının 46-cı m) əksini tapır.

AZADLIQ HÜQUQU VƏ ŞƏXSİ TOXUNULMAZLIQ

Azadlığa olan hüquq elə bir dəyərdir ki, hər kəs qanunla qadağan olunmayan hərəkətləri etmək imkanlarını əldə edir. Bu, hüquqla sıx bağlı olan,şəxsin imperativləşən toxunulmazlığı,onun həyatını, sağlamlığını, şərəf və ləyaqətini əhatə edən əvəzsiz dəyəridir. İnsan öz taleyi ilə bağlı sərbəst sərəncam vermək qabiliyyətində və bacarığındadır, həyat yolunu özü seçə və müəyyən edə bilər. Müdaxilə yolverilməzdir. Bu, Azərbaycan dövlətinin konstitusiyasında da (m. 28, 32) bəyan edilmişdir.

Şəxsi həyata, mənzil toxunulmazlığına, milli mənsubiyyətə, vicdan və söz azadlığına olan hüquqlar da əsas hüquqlardandır.

Fikir- hər bir insanın özünə xas ayrılmaz cəhətidir. Lakin sözün azadlığı varsa ona məhdudluq tələbi də qoyula bilər. Demokratiya ilə azad sözün taleyi eyni olsa və biri digərindən ayrı yaşaya bilməsə də, sözə məhdudiyyət olmalıdır. Məsələn: Milli ədavəti qızışdıran, düşmənçilik yaradan, amansızlığa imkan verən sözlərin səsləndirilməsi(və səhnələşdirilməsi) qəbuledilməzdir.

SİYASİ HÜQUQLAR

Bu hüquqlar şəxsin, dövlətin və cəmiyyətin idarə olunmasında, siyasi həyatında iştirakı, siyasi mövqeyinin müəyyən edilməsi (siyasi azadlığı) başa düşülür. Bu tək (fərdi), və başqaları ilə birləşib həyata keçirilə bilər. Birləşmək hüququ şəxsin (vətəndaşın) siyasi həyatının əsas aspektlərinə toxunan siyasi hüquqdan bəhrələnməsidir. Məqsəd hər kəsin ictimai və siyasi həyatda iştirak etməkdə sərbəst olmasından ibarətdir.

Sonda-Başqalarının hüquqlarını pozmamaq və ziyan vurmamaq üçün öz hüquq və azadlıqlarımızı, ondan istifadə qaydalarını yaxşı bilməliyik. Hüquqlara hörmətlə yanaşmalıyıq ki, bizə də ehtiram etsinlər.

Şərhlər

t.ədalət 2018-10-10 23:01:36

Hüquqlar bol olanda Fəxrəddin Aboszadələr,Əlikram Hümbətovlar və b. yaranır.

Ələmdar Məmmədov 2018-10-10 23:01:36

Şəmsəddin müəllim,elmi qaynaqlara söykənən yaxşı və dəyərli yazıdır.Təbrik edirəm.Hörmətlə Ələmdar Məmmədov.

Son yazılar


Новости

8 Часто задаваекмых вопросов по поводу вспышки короновируса

Вспышка коронавируса, сосредоточенная в Китае, развивается с головокружительной скоростью.В последние дни Россия и Сингапур закрыли свои границы с Китаем, и Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Между тем, правительство США резко усилило свой ответ - выпустило консультативную помощь на самом высоком уровне, изолировало 195 граждан, эвакуированных из Китая, и временно запретило въезд иностранным гражданам, недавно прибывшим в Китай. С учетом того, что число случаев заболевания резко возросло, достигнув 3 февраля более 17 000, с 362 смертельными случаями и масками для лица, вылетевшими с прилавков магазинов, неудивительно, что вопросы - и страхи - циркулируют вокруг 2019-нКоВ, как известно о вирусе. Однако для большинства людей в США нет причин для беспокойства. И хотя разобраться в рисках с новым быстро распространяющимся патогеном сложно, эксперты по инфекционным болезням могут помочь нам разобраться с этим. Здесь приведены ответы на самые острые вопросы о новом коронавирусе и его рисках. 1) Что это за новый коронавирус и каковы симптомы? Коронавирусы - это большое семейство вирусов, которые обычно поражают дыхательную систему. Название происходит от латинского слова corona, означающего корону, из-за остроконечной бахромы, которая окружает эти вирусы. Большинство заражают животных, таких как летучие мыши, кошки и птицы. Известно, что только семь, включая 2019-нКоВ, SARS и MERS, заражают людей. Считается, что атипичная пневмония перешла от летучих мышей к людям в Китае; MERS превратился из летучих мышей в верблюдов для людей на Ближнем Востоке. Никто не знает, откуда появился 2019-нКоВ. На данный момент считается, что он совершил скачок от животных в Ухане, Китай, городе с 11 миллионами, в конце прошлого года. Но исследователи все еще пытаются выяснить его точное происхождение. Что касается симптомов: два из семи коронавирусов, поражающих человека, SARS и MERS, могут вызывать тяжелую пневмонию и даже смерть в 10 и более 30 процентах случаев соответственно. Но другие приводят к более легким симптомам, таким как простуда. На данный момент мы знаем, что 2019-nCoV может убить, но не ясно, как часто или как его смертность сравнивается с SARS и MERS. Снизил ли Китай эпидемию коронавируса на ранней стадии? По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, большинство пациентов сейчас начинают с лихорадки, кашля и одышки. Ранний отчет, опубликованный в The Lancet, предоставил еще более подробную информацию. Было обследовано подмножество первых 41 пациента с подтвержденным 2019 нКоВ в Ухани.Наиболее распространенными симптомами были лихорадка, кашель, мышечные боли и усталость; реже были головная боль, диарея и кашель слизи или крови. У всех были пневмонии и аномалии легких при компьютерной томографии. Что касается тяжести заболевания: 13 пациентов были госпитализированы в ОИТ, а 6 умерли. К 22 января большинство (68 процентов) пациентов были выписаны из больницы. Совсем недавно появились сообщения о людях с очень легкими симптомами, например, о четырех случаях на юге Германии. Есть также свидетельства бессимптомных случаев. Возможно, что когда мы узнаем больше, 2019-нКоВ будет больше похож на грипп, чем на SARS. Это потому, что инфекционные заболевания, как правило, выглядят более серьезными, когда их впервые обнаруживают, поскольку люди, появляющиеся в больницах, как правило, самые больные. И уже новый вирус кажется менее смертоносным, чем как SARS, так и MERS. 2) Как распространяются коронавирусы? Мы еще не знаем, как именно распространяется 2019-нКоВ, но у нас есть много данных о том, как MERS, SARS и другие респираторные вирусы передаются от человека к человеку. И это главным образом из-за воздействия капель от кашля или чихания. Поэтому, когда инфицированный человек кашляет или чихает, он выпускает спрей, и если эти капли попадают в нос, глаза или рот другого человека, они могут передать вирус, сказала Дженнифер Нуццо, эксперт по инфекционным заболеваниям и старший ученый в Центр безопасности здоровья Джона Хопкинса. В более редких случаях человек может опосредованно подхватить респираторное заболевание, «прикасаясь к каплям на поверхности, а затем прикасаясь к слизистым оболочкам» во рту, глазах и носу, добавила она. Вот почему мытье рук является важной мерой общественного здравоохранения - постоянно, особенно во время вспышки. 3) Должен ли я путешествовать во время этой вспышки?   Турист, одетый в респираторную маску у фонтана Треви в центре Рима 31 января 2020 года. Итальянское правительство объявило чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса после подтверждения двух случаев заболевания в Риме. Филиппо Монтефорте / AFP через Getty Images И CDC, и Госдепартамент выпустили свои высокопоставленные предупреждения о поездках в Китай, советуя американцам избегать поездок туда на данный момент. (Эти рекомендации могут измениться по мере развития вспышки, поэтому продолжайте проверять их.) И это не только потому, что существует риск заражения этим новым вирусом. Сейчас многие авиакомпании отменяют или сокращают рейсы в Китай, частично из-за снижения спроса. «Меня больше беспокоит непредсказуемость реакции [вспышки] на данный момент», - сказал Нуццо. «Не было бы весело поехать в Китай и как-то там застрять. И возвращаясь, вы будете подвергнуты дополнительному скринингу.» Безопасно ли путешествовать во время вспышки коронавируса? Специалист по инфекционным заболеваниям объясняет. Но люди, обеспокоенные путешествиями, должны помнить, что эти рекомендации ориентированы на Китай, где эпидемия в настоящее время разворачивается. На данный момент 99 процентов приходится на материковый Китай. И более половины из них в Хубэй. «Риск заражения этой инфекцией за пределами Хубэя и, действительно, за пределами Китая, удивительно низок», - сказал Исаак Богох, профессор Университета Торонто, который изучает, как воздушные путешествия влияют на динамику вспышек, включая новую коронавирусную инфекцию. Люди с вирусом были обнаружены в других странах, поэтому ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Но на сегодняшний день это в основном путешественники из Китая. «Мы можем подсчитать количество людей, которые никогда не сталкивались с Хубэем или Китаем, которые были заражены этим вирусом одной или двумя руками», - сказал Богох. «Поэтому, если люди путешествуют [за пределами Китая,] ваш риск близок к нулю процентов». Что если вам нужно путешествовать и вы сидите рядом с больным? Богоч сказал, что даже не время паниковать. «Была проведена определенная работа по изучению риска заражения инфекционными заболеваниями в результате авиаперелетов. Риск заражения респираторной инфекцией воздушным транспортом по-прежнему чрезвычайно низок ». Риск возрастает, если вы оказались в шести футах от человека с респираторной инфекцией. Но даже там простая близость не обязательно означает, что вы поймаете что-нибудь. Вместо этого, чем более заразен человек, и чем дольше вы сидите рядом с ним, тем выше ваш риск. Если вы не находитесь рядом с человеком очень долго или не очень заразны, тем ниже риск. И опять же, маловероятно, что у больного даже есть коронавирус. 4) Я все еще беспокоюсь о новом коронавирусе. Что я должен сделать, чтобы защитить себя? Купить маску?   Люди носят медицинские маски в качестве меры предосторожности против коронавируса, прогуливаясь по Нью-Йорку 30 января 2020 года. Tayfun Coskun / Anadolu Agency by Getty Images В США риск для населения в настоящее время считается низким. И почти каждый эксперт в области здравоохранения, с которым говорил Вокс, сказал, что нет убедительных доказательств в поддержку использования масок для лица для профилактики заболеваний среди населения в целом. Маски полезны только в том случае, если у вас уже есть респираторная инфекция и вы хотите свести к минимуму риск ее распространения среди других людей или если вы работаете в больнице и находитесь в прямом контакте с людьми с респираторными заболеваниями. (Кроме того, есть сообщения о том, что маски и другие материалы принадлежат медицинским работникам, чтобы оставаться в безопасности.) Как технические компании пытаются справиться с мошенничеством по поводу коронавируса? Вот почему CDC советует против использования масок для обычных американцев. «Вирус не распространяется в широких кругах общества», - объяснила Нэнси Мессонье, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний CDC, на брифинге для прессы 30 января. Но люди все равно копят их по неправильным причинам. По словам Мессонье, лучшее, что вы можете сделать, чтобы предотвратить всевозможные болезни, это «вымыть руки, прикрыть кашель, позаботиться о себе и следить за информацией, которую мы предоставляем». 5) Как насчет случаев, когда люди распространяют вирус до того, как у него появятся симптомы? Разве это не беспокоит? У нас есть лучшее доказательство того, что вирус может распространиться до того, как у человека появятся симптомы, из Германии. Там, как известно, четыре человека имеют вирус. Вспышка была выявлена ​​в Баварии 27 января, когда немецкому бизнесмену был поставлен диагноз. Он встречался с коллегой-женщиной, который приезжал из Шанхая и имел вирус, но не знал об этом. Женщина только начала чувствовать симптомы - такие как лихорадка и кашель - после того, как она покинула Германию, и через несколько дней после встречи с немецким бизнесменом. Это говорит о том, что она, возможно, передала вирус человеку, прежде чем узнает, что она больна. К 28 января три сотрудника бизнесмена были диагностированы с вирусом, согласно сообщению случая Нового английского медицинского журнала. У одного был контакт с женщиной из Шанхая; двое других, похоже, получили вирус от немецкого бизнесмена. «Тот факт, что бессимптомные люди являются потенциальными источниками инфекции 2019-нКоВ, может потребовать переоценки динамики передачи текущей вспышки», - пишут авторы исследования. Но они также подчеркнули, насколько легкое заболевание оказалось у немецких пациентов. И возникает вопрос о том, действительно ли женщина была без симптомов и насколько бессимптомный риск представляет собой для общественного здравоохранения. «Даже если бы были случаи бессимптомной передачи этогоинфекции, как правило, это будут редкие случаи, и почти со всеми другими инфекциями дыхательных путей, известными человечеству, это не люди, которые ведут эпидемию », - сказал Богох. 6) Означает ли заявление ВОЗ, что коронавирус является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, означает, что это станет смертельной пандемией?   Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус (справа) вместе с руководителем Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майклом Райаном на пресс-конференции после Комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ, на которой обсуждается вопрос о том, является ли новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, 30 января 2020 года в Женеве. Фабрис Коффрини / AFP через Getty Images Объявление ВОЗ «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», или PHEIC, не означает, что это станет смертельной пандемией. Вместо этого PHEIC - это политический инструмент, который агентство может использовать, чтобы попытаться предотвратить пандемию - привлечение внимания к серьезной угрозе заболевания, вовлечение мирового сообщества в скоординированные ответные меры на вспышку, мобилизация ресурсов и предоставление странам рекомендаций о том, как реагировать, и остановить распространение болезни через границы. Генеральный директор агентства Тедрос Адханом Гебреесус очень четко заявил, что они объявили тревогу в качестве меры предосторожности: агентство обеспокоено потенциальным ущербом, который может нанести вирус в странах с более слабыми системами здравоохранения, и призвало международное сообщество оказать помощь. Он подчеркнул, что подавляющее большинство случаев по-прежнему в Китае, и что Китай быстро принял меры по контролю над вспышкой. Два ключевых вопроса, которые определят, станет ли вспышка коронавируса пандемией Хотя есть случаи, по крайней мере, в 23 других странах, они не превратились в локальные вспышки. Так что на данный момент CDC и ВОЗ все еще называют это вспышкой. Однако очень скоро эксперты в области здравоохранения могут определить, что в Китае достаточно случаев, чтобы назвать вспышку эпидемией. И если заболевание будет продолжать распространяться локально в других странах, оно может перерасти в пандемию (которая определяется как эпидемия, распространяющаяся на два или более регионов мира). «Это очень, очень трансмиссивно, и почти наверняка это будет пандемия», - сказал New York Times доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. «Но будет ли это катастрофическим? Я не знаю." Это подводит нас к вопросу о смертельности: мы еще не знаем, насколько смертельна эта болезнь. Если взять текущее количество смертей и разделить его на число известных случаев, «смертность от случаев составляет 2 процента, а в первые дни она снизилась с 3 процентов», - говорит Говард Маркел из Мичиганского университета, изучающий вспышки.«И если он будет действительно очень низким, мы, вероятно, скажем - как мы это делали в Мексике в 2009 году со свиным гриппом - что это нечто очень похожее, если не менее смертельное, чем обычный сезонный грипп». Так что, как только будет обнаружено больше таких легких или бессимптомных случаев, этот вирус может выглядеть гораздо менее пугающим. «Мы живем [с] и терпим большое количество респираторных вирусов, - сказал Нуццо, - некоторые из них даже более передаваемы, чем оценки, которые люди придумали для этого - но они не попадают в заголовки». новый коронавирус выглядит менее серьезным, добавила она, «возможно, мы отходим от сдерживания вируса как цели до минимизации его распространения». 7) Есть ли риск возникновения вспышки в моем городе?   Две женщины в лицевых масках 31 января 2020 года в Ньюкасл-апон-Тайн, Англия. Некоторые из лучших исследований по этому вопросу принадлежат Богочу и его коллегам. В последние пару недель они провели отличные исследования в городах, наиболее уязвимых к новым коронавирусным инфекциям. Что такое большой вынос? Это действительно Восточная Азия и Юго-Восточная Азия, которые наиболее подвержены риску. Исследователи - из Оксфордского университета, Университета Торонто и Лондонской школы медицины и тропической гигиены - использовали данные 2019 года от Международной ассоциации воздушного транспорта, чтобы найти все города Китая, которые приняли в течение февраля не менее 100 000 пассажиров из Ухани в течение февраля. Апрель. Затем они смоделировали, как болезнь могла распространиться из этих городов, если они столкнулись с локальными вспышками. Вот 15 из 50 лучших направлений, в которых могут наблюдаться вспышки (также обратите внимание на число IDVI - Индекс уязвимости к инфекционным болезням - число. Это показатель способности страны управлять инфекционными заболеваниями. Баллы ближе к нулю означают, что они меньше подготовлены.)   Оксфордский журнал медицины путешествий: «Никто не удивится, если в Европу и США будет экспортировано больше дел», - сказал Богоч. «Но места, в которых будет наибольший объем и количество экспортируемых инфекций, будут в центрах Восточной Азии и Юго-Восточной Азии». 8) Когда это закончится? Как объяснил мой коллега Брайан Резник, эта вспышка может быть прекращена несколькими способами. Возможно, меры общественного здравоохранения - быстрое выявление случаев заболевания, изоляция зараженных людей - остановят распространение этого коронавируса. (Вот что остановило распространение атипичной пневмонии в 2003 году.) Поскольку это зоонозная болезнь, исходящая от животного, поиск и устранение этого источника также поможет. Или, может быть, будет изобретена вакцина или противовирусный препарат, чтобы обуздать более широкую эпидемию (хотя это, вероятно, займет годы). Наконец, есть вероятность, что вирус просто вымрет.«Вспышки болезней напоминают пожары», - пишет Резник. «Вирус - это пламя. Чувствительные люди - топливо. В конце концов огонь сгорает сам, если у него кончается растопка. Вспышка вируса закончится, когда он перестанет находить подверженных заражению людей ». Существует также шанс, как сказал Нуццо Вокс, что это просто становится одной из болезней в обращении, которые обычно заражают людей. Какое беспокойство снова зависит от того, насколько серьезным окажется 2019nCoV.

Проблема климата и насколько её сложно решить

Все варианты обмена Сталелитейщик. Работа с доменной печью для производства стали и чугуна. Эта часть была впервые опубликована в октябре 2019 года и была слегка обновлена. Климатические активисты любят говорить, что у нас есть все решения, которые нам нужны для борьбы с климатическим кризисом; нам не хватает только политической воли. Хотя с точки зрения политики это действительно так - у нас, безусловно, достаточно решений, чтобы начать работу и вносить большие изменения, но с технической точки зрения это неправильно. Истинное поражение от изменения климата будет означать получение чистых нулевых выбросов углерода и в конечном итоге отрицательных выбросов. Это означает обезуглероживание всего. Каждый сектор экономики. Каждое использование ископаемого топлива. И на самом деле, есть некоторые сектора, некоторые виды использования ископаемого топлива, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Возьмем, к примеру, промышленное тепло: чрезвычайно высокотемпературное тепло, используемое для производства стали и цемента. Это не сексуально, но это важно. На тяжелую промышленность приходится около 22 процентов глобальных выбросов CO2. Сорок два процента из этого - около 10 процентов глобальных выбросов - поступают от сжигания с целью производства большого количества высокотемпературного тепла для промышленных продуктов, таких как цемент, сталь и нефтехимия. Чтобы поместить это в перспективу, промышленное тепло на 10 процентов больше, чем выбросы CO2 всех автомобилей в мире (6 процентов) и самолетов (2 процента) вместе взятых. Тем не менее, подумайте, сколько вы слышите об электромобилях. Подумайте, как много вы слышите о стыдливом полете. Теперь подумайте, сколько вы слышите о ... промышленном тепле. Не очень, я думаю. Но дело в том, что сегодня практически все это сжигание происходит на ископаемом топливе, и существует очень мало жизнеспособных низкоуглеродных альтернатив. По разным причинам промышленное тепло будет одним из самых крепких орешков с точки зрения выбросов углерода. И мы даже не начали.   Цементный завод в сумерках. Цементный завод в сумерках. Getty Images Некоторый свет пролился на это слепое пятно с выпуском в конце 2019 года двух докладов Хулио Фридмана, исследователя из Центра глобальной энергетической политики (CGEP) при Колумбийском университете (среди многих предметов в длинном резюме). Первый доклад, в соавторстве с Чжиюань Фаном и Ке Тангом из CGEP, посвящен текущему состоянию промышленной тепловой технологии: «Низкоуглеродистые тепловые решения для тяжелой промышленности: источники, варианты и затраты сегодня». Второй, в соавторстве с группой ученых для Форума «Инновации для прохладной земли» (МИЭФ), представляет собой дорожную карту по декарбонизации промышленного тепла, включая набор политических рекомендаций. В этих отчетах их много, но я предполагаю, что ваше терпение к промышленному теплу ограничено, поэтому я свел его к трем разделам.Во-первых, я кратко расскажу о том, почему промышленное тепло так трудно декарбонизировать; во-вторых, обзор доступных вариантов обезуглероживания; и в-третьих, некоторые рекомендации о том, как двигаться вперед. Почему промышленное тепло является такой неприятной углеродной дилеммой Есть причина, по которой вы мало слышите о промышленном тепле: потребители не покупают его. На этом рынке преобладают крупные, малоизвестные промышленные фирмы, которые работают вне поля зрения общественности. Таким образом, в отличие от электричества или автомобилей, существует небольшая перспектива продвижения рынка через популярный потребительский спрос. Политики должны будут сделать это самостоятельно. И это будет нелегко. Крупнейшими промышленными источниками выбросов являются цементная, сталелитейная и химическая промышленность; также внесли заметный вклад в переработку, удобрения и стекло. Как группа, эти отрасли имеют три примечательные особенности. Во-первых, почти все они являются предметом мировой торговли. Их цены не установлены внутри страны. Они конкурируют с оптимизированными цепочками поставок по всему миру с минимальной наценкой. Внутренняя политика, которая повышает цены, может привести к «утечке углерода» (то есть компаниям, которые просто переезжают за границу, чтобы найти более дешевую рабочую среду и условия эксплуатации). Более того, некоторые из этих отраслей, особенно цемент и сталь, особенно ценятся национальными правительствами за их рабочие места и их последствия для национальной безопасности. Политики опасаются любой политики, которая может оттолкнуть эти отрасли. «В качестве одного из признаков, большинство цемента, стали, алюминия и нефтехимических продуктов получили экологические отказы или были политически освобождены от углеродных ограничений, - говорится в отчете CGEP, - даже в странах с жесткими углеродными целями.   Печь на алюминиевом литейном заводе. Печь на алюминиевом литейном заводе. Getty Images / Культура РФ Во-вторых, они включают оборудование и оборудование, рассчитанное на срок от 20 до 50 лет. Доменные печи иногда доходят до 60. Это крупные, долгосрочные капитальные вложения, с относительно низким товарооборотом. «Немногие промышленные объекты демонстрируют признаки скорого закрытия, особенно в развивающихся странах, - говорится в отчете CGEP, - что делает проблематичным развертывание заменяющих объектов и технологий». По крайней мере, решения, которые могут работать с существующим оборудованием, будут иметь преимущество. В-третьих, их эксплуатационные требования являются строгими и разнообразными. Общим для всех них является то, что им требуется большое количество высокотемпературного тепла и высокий «тепловой поток», способность поставлять большое количество тепла стабильно, надежно и непрерывно. Простои в этих отраслях невероятно дороги. В то же время конкретные требования и процессы в этих отраслях сильно различаются.В качестве примера можно привести сталь и чугун с использованием доменных печей, в которых сжигается кокс (форма «приготовленного» угля с высоким содержанием углерода). «Кокс также обеспечивает углерод в качестве восстановителя, выступает в качестве структурной опоры для удержания рудной нагрузки и обеспечивает пористость для растущего горячего газа и тонущего расплавленного железа», - говорится в отчете CGEP. «Из-за этих многочисленных ролей прямая замена сжигания кокса на альтернативный источник технологического тепла нецелесообразна». Цементная печь работает несколько иначе, как и реакторы, которые приводят в действие химические превращения, как и стеклодув. Разнообразие конкретных эксплуатационных характеристик затрудняет повсеместную замену промышленного тепла. Каждая из этих отраслей потребует своего решения. И это должно быть решение, которое не сильно увеличивает их расходы или, по крайней мере, предпринимает шаги по защите их от международной конкуренции. Вариантов на сегодняшний день не так много, чтобы говорить о. Варианты обезуглероживания промышленного тепла ограничены Каковы альтернативы, которые могли бы обеспечить высокую температуру и высокий тепловой поток с меньшими или нулевыми выбросами углерода? Отчет не является оптимистичным: «Путь к чистой эмиссии углерода для промышленности не ясен, и сегодня только несколько вариантов кажутся жизнеспособными». Альтернативы можно разбить на пять основных категорий: Биомасса: биодизель или щепа могут быть сожжены напрямую. Электричество: «резистивное» электричество можно использовать, например, для питания дуговой печи. Водород: технически это подкатегория электричества, так как она получена из процессов, приводимых в действие электричеством; он производится паровым риформингом метана (SMR) для производства «серого» водорода с интенсивным выбросом углерода, SMR с улавливанием и хранением углерода для получения «голубого» водорода, или электролизом, вытягивающим водород непосредственно из воды, чтобы сделать низкоуглеродистым « зеленый »водород. Ядерная энергия: Атомные электростанции, как обычные реакторы, так и новые реакторы третьего поколения, выделяют тепло, которое можно переносить в виде пара. Улавливание и хранение углерода (УХУ): Вместо того, чтобы обезуглероживать сами процессы, их выбросы CO2 могут быть уловлены и захоронены, либо CO2 непосредственно от источника тепла («тепло CCS»), либо CO2 от всего предприятия («CCS с полным оборудованием» «). Все эти варианты имеют свои трудности и недостатки. Ни один из них не близок к паритету затрат с существующими процессами. Некоторые из них ограничены интенсивностью тепла, которое они могут производить. Вот разбивка:   Требования к промышленной температуре Некоторые варианты ограничены конкретными требованиями конкретных производственных процессов.Цементные печи лучше работают с плотным внутренним топливом; резистивное электричество на внешней поверхности также не работает. Но самые большие ограничения - это затраты, когда новости несколько разочаровывают по двум причинам. Во-первых, даже самые перспективные и жизнеспособные варианты существенно повышают эксплуатационные расходы. И, во-вторых, варианты, которые в настоящее время являются наименее дорогими, не совсем те, которые могут предпочесть экологи. В отчете много говорится о методологии сравнения затрат по технологиям, но главное, что следует иметь в виду, является то, что эти оценки являются предварительными. Они включают в себя различные оспариваемые предположения, а реальные данные о производительности часто недоступны. Так что все это нужно взять с крошкой соли в ожидании дальнейших исследований. Тем не менее, вот примерное сравнение стоимости:   Сравнение стоимости промышленных вариантов отопления Вы можете заметить, что большинство синих полос, низкоуглеродистых вариантов, слишком дорого. Единственно доступными являются ядерный и синий водород. Водород является наиболее перспективной альтернативой С точки зрения способности генерировать высокотемпературное тепло, доступности и пригодности для различных целей, водород, вероятно, является ведущим кандидатом среди альтернатив промышленного тепла. К сожалению, уравнение затрат на водород не является хорошим: чем оно чище, тем оно дороже. Самый дешевый способ получения водорода, способ, которым сейчас производится около 95 процентов его, - это паровой риформинг метана (SMR), который реагирует пар с метаном в присутствии катализатора при высоких температурах и давлениях. Это чрезвычайно углеродоемкий процесс, поэтому «серый водород». Выбросы углерода от SMR могут быть уловлены и захоронены с помощью CCS (хотя сегодня они редки). Как видно из диаграммы выше, этот вид «голубого водорода» является самой дешевой низкоуглеродной альтернативой высокотемпературному промышленному теплу. «Зеленый водород» получают электролизом, используя электричество для отделения водорода от воды. Если это сделано с безуглеродной энергией, это также безуглеродное. Существует несколько различных форм электролиза, в которые нам не нужно вмешиваться. Главное, что нужно знать, это то, что они дорогие - наименее дорогой в два с лишним раза дороже голубого водорода.   Затраты на водород Вот упрощенная диаграмма затрат, чтобы сделать эти сравнения более понятными:   Промышленные затраты на тепло Примечание. Эти цифры отражают то, «что можно сделать сегодня на существующих объектах». В отчете CGEP подчеркивается, что «авторы не сбрасывают со счетов будущий потенциал для более дешевых систем». Подробнее об этом позже. На данный момент, в первом приближении, все доступные низкоуглеродистые альтернативы существенно повышают стоимость промышленных тепловых процессов по сравнению с базовым уровнем. И вот что действительно важно: в большинстве случаев улавливать и закапывать СО2 в этих процессах дешевле, чем переключать системы на низкоуглеродные альтернативы. CCS часто дешевле альтернатив с низким содержанием углерода Взять цементную продукцию. Для него требуется температура не менее 1450 ° C, поэтому единственными возможными вариантами являются водород, биомасса, резистивный электрический или CCS. Вот как бы они увеличили затраты на производство цемента («клинкера»):   затраты на производство цемента Как видите, каждая низкоуглеродистая альтернатива повышает затраты более чем на 50 процентов по сравнению с базовым уровнем. Единственные, которые не повышают его более чем на 100 процентов, - это CCS (только от источника тепла), синий водород или резистивный электрический в местах с чрезвычайно дешевой и обильной не содержащей углерода энергией. Альтернативой, которую предпочитают климатические ястребы, безуглеродный вариант, который лучше всего подойдет для большинства применений, является зеленый водород. Но это в настоящее время повышает затраты между 400 и 800 процентами. Ситуация примерно такая же для стали:   Стоимость стали И так далее, от химикатов до стекла и керамики; Практически в каждом случае самое дешевое решение по обезуглероживанию в ближайшей перспективе заключается только в улавливании и захоронении выбросов углерода. Конечно, это только в среднем. Фактические затраты будут зависеть от географии - есть ли подходящие места захоронения для CO2, дешевый ли природный газ, есть ли поблизости много воды или ветра - но нет никакой простой правды о сегодняшних альтернативах промышленного тепла: что такое зеленый не очень выполнимо, а то, что выполнимо, не очень зелено. Вот качественный график, который пытается понять эти отношения.   Промышленное отопление Что наиболее выполнимо - это справа. Что самое дорогое, так это топ. На данный момент в этом правом нижнем допустимом / дешевом квадранте не так много, кроме голубого водорода. В отчете подчеркивается, что эти начальные технологические рейтинги являются «в лучшем случае временными» и «весьма спекулятивными, неопределенными и условными.«Нужно понимать гораздо больше о стоимости и целесообразности этих вариантов. Их относительная привлекательность может быстро измениться с развитием технологий. Что приводит нас к рекомендациям. Как сделать зеленое промышленное тепло дешевле, а дешевое промышленное тепло зеленее Фридманн несколько раз подчеркивает, что одним из самых ясных результатов всего этого исследования является необходимость проведения дополнительных исследований. Доступные данные по промышленным альтернативным источникам тепла являются редкими и противоречивыми, и существует несколько попыток сравнить затраты по категориям. Самая насущная необходимость - это дополнительный анализ и исследования. Тем не менее, есть путь вперед. В документе МИЭФ рассматривается вышеупомянутая информация, а затем предлагается ряд политических рекомендаций. Первое и самое важное - это усиление государственной поддержки исследований и разработок (НИОКР). Именно здесь сообщение «у нас есть решения, в которых мы нуждаемся» может быть контрпродуктивным. Да, нам нужно немедленно начать развертывание доступных чистых технологий в масштабе. Но нам также необходимо уделить внимание тем секторам экономики, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Мы должны определить перспективные технологии, как это делают эти отчеты, и начать сознательно работать, чтобы снизить их стоимость. По крайней мере, США нужно увеличить свои ежегодные расходы на исследования в области чистой энергии (около 15 миллиардов долларов) примерно в десять раз, создать некоторые региональные и отраслевые исследовательские центры и привлечь партнеров из промышленности для ускорения процесса коммерциализации. Во-вторых, промышленное тепло - это та область, где государственные закупки могут сыграть огромную роль - правительства закупают большое количество стали, бетона и химикатов. «Стандарты закупок, в которых предпочтение отдается продуктам с наименьшим содержанием встроенного углерода, могут привести к значительным изменениям в промышленном поведении», - говорится в докладе МИЭФ. В-третьих, правительство должно помочь компенсировать возросшие затраты на альтернативы с помощью фискальных субсидий, будь то кредитные гарантии, прямые гранты, льготные тарифы или что у вас есть. Общественные деньги нужны, чтобы двигаться вперед. В-четвертых, для многих альтернатив требуется новая инфраструктура (например, электрические или водородные трубопроводы), и правительство может помочь в ее создании.   Коробка передач Нужно больше таких, наверное. Shutterstock Пятое (примечание: не первое, пятое): цена на углерод будет ускорять все. Непонятно, насколько высокой должна быть цена, чтобы полностью компенсировать дополнительные затраты на альтернативы - в некоторых приложениях она, вероятно, будет неосуществимо высокой, поэтому все же потребуется политика в конкретных секторах - но любая цена вообще поможет.В-шестых, для защиты от международной конкуренции со стороны стран с более низкими стандартами тарифы на углерод могут взиматься с импортируемых промышленных товаров с более высоким содержанием углерода. В-седьмых, всегда есть хорошие старомодные мандаты: правительство может просто потребовать отказа от использования ископаемого топлива в этих секторах. Наконец, добровольные отраслевые ассоциации могут содействовать распространению знаний и передового опыта среди компаний, в то время как министерство по чистой энергии на международном уровне может сделать то же самое среди стран. Как ясно из этого списка, многое предстоит сделать, прежде чем «у нас есть все необходимые решения» в секторах тяжелой промышленности. Есть и другие сектора, которые по-прежнему трудно обезуглерожить (судоходство, тяжелые грузы, самолеты), и все они выиграют от такой же политики. Нам нужно развернуть то, что мы знаем, и узнать больше о том, чего мы не знаем одновременно. Последнее замечание об электрификации Эти два отчета могут показаться про-CCS, но это не главное, что нужно от них отнять. Даже если это правда, что CCS является самым дешевым текущим вариантом декарбонизации для некоторых отраслей и секторов, он просто не будет доступен во многих областях. И в долгосрочной перспективе цель все еще должна состоять в том, чтобы по возможности искоренить ископаемое топливо, сделав альтернативы более осуществимыми и менее дорогостоящими. Единственное технологическое решение с потенциальным путем снижения кривой затрат до уровня конкурентоспособности с ископаемым топливом (по правильной цене) - это электрификация. Приведенные выше диаграммы показывают две вещи об электрификации промышленного тепла. Во-первых, резистивное электричество - это единственный низкоуглеродистый вариант промышленного тепла, конкурирующий с CCS или голубым водородом, и только в этом случае чистое электричество чрезвычайно дешево и в изобилии. И, во-вторых, единственная действительно безуглеродная, неограниченная, универсальная альтернатива - это зеленый водород, который требует обильных возобновляемых источников энергии. Оба приводят доводы в пользу абсолютной необходимости удешевления чистой электроэнергии. В текущих ценах и с современными технологиями у полностью или в основном возобновляемой сети будут проблемы с промышленным теплом, которое требует огромных, интенсивных количеств энергии, надежно и непрерывно поставляемых. Некоторые промышленные приложения могут вовремя сместить свои потребности, чтобы приспособиться к возобновляемым источникам энергии или сделать их процессы прерывистыми, но большинство не могут. Им нужна управляемая, управляемая сила.   Электродуговая печь. Электродуговая печь.Getty Images / iStockphoto Построение энергосистемы на основе возобновляемых источников энергии, которая могла бы обслуживать тяжелую промышленность, потребовало бы гораздо более дешевого и энергоемкого хранилища, большей и лучшей передачи, более интеллектуальных счетчиков и приборов и лучшего реагирования на спрос, но, прежде всего, это потребовало бы чрезвычайно дешевого и обильного углерода. бесплатное электричество. Все становится проще, если чистая энергия становится дешевле. Это верно для резистивного электричества, это верно для зеленого водорода, и это верно почти для всех трудных для декарбонизации секторов. Дешевое, обильное, чистое электричество - это единственный путь к действительно устойчивой энергетической системе, объединенной вокруг энергосистемы и свободного обмена электронами. Технологии экологически чистой энергии угрожают разрушить энергосистему. Вот как он может адаптироваться. Хотя CCS может быть самым дешевым доступным вариантом для некоторых секторов сегодня, это не может быть конечным пунктом назначения; это должно быть временным. Нам необходимо максимизировать количество CO2, которое мы извлекаем из воздуха, и закапывать его, снижая концентрацию в атмосфере и минимизируя количество, которое мы выделяем. Это может быть неосуществимо в ближайшее время, но в некоторых временных масштабах должно преобладать электричество (и водородное топливо, которое оно может создать). Таким образом, стоит добавить последний кусочек политической рекомендации, о чем явно не говорится в отчете МИЭФ: сделать электроэнергию без выбросов углерода дешевле, любыми необходимыми средствами. Расширить налоговые льготы на возобновляемые источники энергии и расширить их на другие технологии экологически чистой энергии; принять национальный стандарт экологически чистой энергии; пройти отраслевые стандарты производительности; строить междугородние линии электропередачи; использовать государственные закупки; исследования и коммерциализация передовых ядерных и геотермальных технологий; исследовать новые русловые гидроэлектростанции; и ради бога, назначьте цену на углерод. На безуглеродном электричестве держите педаль на полу. Даже когда речь идет о промышленном тепле, которое является настолько сложным, чувствительным к ценам и разнообразным в применении - где CCS может быть лучшим краткосрочным способом - все еще остается верным, что снижение затрат на чистую электроэнергию делает все проще в долгосрочной перспективе. «Дайте мне точку опоры и место, чтобы стоять, - сказал древний математик Архимед, - и я переверну мир».«Дешевое, обильное, безуглеродное электричество - точка опоры для рычага Архимеда, точка рычага, которая делает возможным перемещение остального мира