SİYASİ TERRORİZM: İNSANLIĞA QARŞI CİNAYƏTİN PƏRDƏARXASI - Həqiqi günahkarlar kimlərdir?

Ruşanzadə Ruşan

Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun böyük elmi işçisi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü.

Terrorizm həm bütün forma və təzahürlərinə, həm də miqyqsına görə ən qəddar, qeyri-insani hadisə olaraq qlobal problemə çevrilmişdir. Ona görə ki, o, bir tərəfdən kütləvi insan qırğınına səbəbdirsə, digər tərəfdən uzun əsrlər boyu mümkün vasitələrlə meydana gələn mənəvi dəyərlərin, maddi-mədəni yaradıcılıqların məhvinə yol açıb. Məhz elə bu baxımdan terrorizm varlığın intizamını, ahəhgini pozur, ictimai sistemlərdə, sosial-siyasi instututlarda bərpası mümkün olmayan dağıntılar yaradır. Bu deyilənlər problemin nə gədər aktual olduğunu göstərir. Aktual olan həm də ondan ibarətdir ki, terrorizm, həyata məna verən bütün mənəvi dəyərləri yox etməklə insanı öz müqəddəs təyinatından çıxmış qorxunc vəhşi məxluqa çevirib...

Siyasi terrorun mahiyyəti və təzahürləri

“Terror” anlayışına dair konkret bir tərif olmasa da verilən təriflər sırasında BMT-də bütün millətlər tərəfindən qəbul edilmiş bir tərif vardır. 2001-ci ildə terrora qarşı Beynəlxalq Konvensiya yaradıldı. Həmin konvensiyadakı tərifin yığcam mənası (mahiyyət etibarı ilə) belədir: “terrorizm hökumətləri, beynəlxalq təşkilatları hansısa bir hərəkət etmək məcburiyyətində qoymaqdır”. Başqa sözlə, terror böyük planların bir hissəsidir. Bununla belə, 01.12.2010-cu ildə BMT-nin Terrorizmlə Mübarizə Komitəsinin icraçı direktorunun açıqlamasına görə terrorizmin universal bir tərifinin olmamasının özü də bir problem yaradır.

Müxtəlif təriflərə baxmayaraq terrorizm çox dəhşətli bir hadisədir. Dəhşətli olması həm də onun mürəkkəbliyindən irəli gəlir. Ümumi toplumun baxışı nöqteyi-nəzərilə bir qrup və ya bir cəmiyyət tərəfindən cinayətlər sistemi kimi dərk edilən terrorizm, digər qrup və cəmiyyətlər tərəfindən xilaskarlıq və qəhrəmanlıq kimi başa düşülür. Başqa sözlə, bir ölkənin terrorist elan etdiyi bir təşkilatın hərəkəti başqa bir ölkə tərəfindən “mübarizə, müstəqillik savaşı”, “zəiflərin, məzlumların silahı” kimi tanınır .

Latınca “dəhşət”, “böyük təhlükə”, “qorxu qaynağı” kimi istifadə edilən terror kəlməsinin ən uyğun anlamı “qorxmaq” “diksinmək”, “vahimələnmək” mənasındadır.

XIV əsrdə Fransada “terreur” kimi ifadə olunan fikir ingiliscə “terror” olaraq ifadə edilmişdir .

 

Siyasi terrorizmin aktoru qruplaşma da ola bilər, siyasi hakimiyyət də. Bu baxımdan siyasi terror təkcə xarici siyasət strategiyası kontekstində məhdudlaşmır. O, daxili siyasətdə də törədilir. Belə ki, hakimiyyətdə təmsil olunan siyasətçilər siyasi sistemi təzyiq altına almaq üçün terrorizmi alət kimi istifadə edirlər.

Siyasi terrorizmin ideoloji əsası müəyyən qruplara ayrıla bilər.

 1. Siyasi maraqları təmin etmək istiqamətində hakimiyyətə gəlmək üçün siyasi rəqiblərin sıradan çıxarılması.
 2. İfrat millətçilik və irqçilik.

1520-ci illərdə Avropada “dəhşətə yol açan səbəb” anlamında ifadə edilən terror sözü, 1831-ci ildən etibarən “terror hərəkəti” ifadəsi kimi genişlənmiş və beynəlxalq anlayışa çevrilmişdir. Qeyd edim ki, 05.07.1793- cı ildə Fransada 300 000 insanın həbsi, edilməsi, 17 000 insanın isə amansızlıqla qətlə yetirilməsi terror anlayışının fenomenə çevrilməsinə səbəb olmuşdur.

Empirik baxımdan terrorizmə belə bir tərif vermək olar: bir şəxsi, bir cəmiyyət üzvülərini məhv etməyə, bu kimi digər aktlar törətməyə terrorizm deyilə bilər. Eyni zamanda, siasi terrorizm müəyyən bir qrupun, yaxud, təşkilatın öz azadlıq hüdudlarını aşaraq bir cəmiyyətin, bir dövlətin müəyyən hissəsini şiddət və zor vasitəsilə basqı altına alaraq yönləndirməsidir. Nəticə etibarilə terrorizm siyasi maraqların aləti kimi zor və qorxu hökümranlıgıdır.

Siyasi maraq xarakterli terror təşkilatları və onların törətdiyi hadisələr siyasi elmdə (sözün həqiqi mənasında) çox mürəkkəb və çoxçeşidli bir hadisə olaraq qəbul edilir.

ABŞ-da qurulan The Task Force dövlət güvənlik heyətinə görə terrorizm əsasən altı yerə ayrıla bilər.

 1. “Sivil itaətsizlik; 2. Terror xarakterli aktlar. 3. Qeyri-siyasi terror; 4. Siyasi terror. 5. Sərhədli siyasi terror; 6. Dövlət terroru” 3.

Yuxarıdakı yanaşmanı əsas götürərək (kateqorial olaraq) terrorun digər növlərini də təsnifatlaşdırmaq olar:

 • daxili siyasətdə sağçı və solçu marginallıq
 • hakimiyyətə gəlmək istiqamətində tək hədəfli terror
 • xarici siyasətdəki strateji terrorizm
 • kiber terrorizm
 • narko terrorizm.

Siyasi elmə dair ədəbiyyatlarda “siyasi terrorizm” adətən XX əsrin soyuq müharibələri fonunda baş verən hadisələrlə əlaqədar olaraq göstərilir. Lakin onu da nəzərə almaq lazımdır ki, siyasi terrorizm yalnız soyuq müharibə dövrü kimi yadda qalan XX əsrlə yekunlaşmadı. XXI əsr siyasi terrorun daha geniş füsət aldığı, daha dərin fəsadlar yaratdığı bir dövrdür. Bu kontekstdə siyasi terrorizm özünün əsl mahiyyətini biruzə verdi və bu baxımdan aşağıdakı təriflə şərtlənir.

Siyasi terrorizm hansısa bir hegemon dövlətin digər (qonşu, regional yaxud, hansısa uzaq) bir dövlət üzərindəki iqtisadi-siyasi maraqlarını həyata keçirmək üçün əks tərəfdə qrup və təşkilatlar yaradıb onları yüksək məbləğdə vəsaitlərilə əldə saxlaması, mütəmadi silahlandırması, başqa qrup və təşkilatları, digər rəqib quvvələri məhv etdirməsidir. Eyni zamanda, həmin dövləti zəiflətmək üçün sosial-siyasi instututları sıradan çıxarıb öz siyasi maraqlarını reallaşdırması üçün mənəviyyatsız, əxlaqsız vasitələrlə həmin quvvələri  hakimiyyətə gətirməsidir.

Tərifi əsaslandırmaq və ayrı-ayrı tərəflərini açıqlamaq üçün göstərilməlidir ki, “tənqidi mövqedən çıxış edən mütəxəssislər qeyd edirlər ki, mövcud qloballaşma qütbləşməni (insanlar, ölkələr və regionlar arasında) dəhşətli surətdə dərinləşdirmişdir: bir tərəfdə böyük yoxsullar ordusu, əks tərəfdə isə imtiyazlı və sərvətli azlıq formalaşmışdır. Üstəlik də qeyri-tarazlıq və ədalətsizlik durmadan artır. Heç də təsadüfi deyildir ki, Qərbin özündə, ABŞ da bura daxil olmaqla hal-hazırda həyata keçirilən qloballaşmaya qarşı çıxış edənlər kifayət qədərdir. Onların fikrinə görə bu tip qloballaşma, əgər belə davam edərsə, gələcəkdə yoxsulluğu və qeyri tarazlığı, özgələşmə və destruksiyanı fəlakətli həddə çatdıra bilər. Məsələn, C.Stiqlits, LTrou, Z.Sardar, M.Devis kimi tanınmış alimlər qətiyyətlə söyləyirlər ki, hazırda reallaşdırılan qloballaşma bəşəriyyətin kamilləşmə aləti ola bilməz, o, yalnız kütləvi özgələşmə, qarşılıqlı nifrət, terror və s. fəsadlar ortaya çıxara bilər” 4.

Akademik tədqiqatlara əsaslanan ümumiləşdirmə apararaq demək olar ki, terrorizm elə bir zorakılıq fenomenidir ki, onun təhdidinin özü də artıq (terror edilməmişdən əvvəl) zorakılıq deməkdir. Bu təhdid və zorakılığın əhatə dairəsi heç də məhdud deyil.

Əksinə, çox genişdir. Ona görə də həm fərdi, həm də ictimai-siyasi həyatı əhatə edən əsas dörd terror növü müəyyənləşdirmək mümkündür:

 1. Maddi-ekoloji-iqtisadi terror.
 2. Sosial-ictimai terror
 3. Hüquqi-siyasi terror.
 4. Psixi-mənəvi terror

Valter Loquerurun qeyd etdiyi kimi, “terrorizm günahsız insanları hədəfə alaraq siyasi məqsədlərə nail olmaq üçün qeyri-qanuni olaraq istifadə edilən bir gücdür” . Buradakı “qeyri-qanuni” ideyasını nəzərə alaraq izah edilməlidir ki, qanun hüququn tələbidir. Bu arqumentlə İ.Kantın “hər bir hüqiqi hərəkəti yerinə yetirmək əxlaqın tələbidir” ideyasına müraciət etsək, deməli nəticə alarıq ki, terrorizm hər şeydən əvvəl əxlaqsızlıqdır.

Terrorizmi döyüş metodu kimi də izah edən müəlliflər vardır. Məsələn, Tore Bjorqonu və Fernando Reinaresin fikirlərinin ümumiləşməsi belədir ki, terrorizm müəyyən bir ideoloji hərəkətdən daha çox döyüş metodudurdır və qorxu vasitəsilə başqalarına psixoloji təsirə nail olmaq üçün ilk növbədə qeyri-döyüşçülərə qarşı şiddət tətbiq edilməklə həyata keçirilən hərəkətdir. Məntiqi olaraq burada şiddətli hərəkətin bir neçə növü ifadə edilir. Bu baxımdan mən  əsasən hərəkətin dörd  xüsusiyyətini ayırd edə bilərəm.

 1. Simvolik dəyərlərə və hədəflərə qarşı yönəldilən zorakılığılı ifadə edən gözlənilməz hərəkətlər.
 2. Münasibət və davranışlara təsir göstərə biləcək qorxu və məşəqqət kimi geniş yayılmış qeyri-mütənasib emosianal reaksiyalar yaradan təzyiqli hərəkətlər.
 3. İctimai-siyasi nəzarət əldə etmək üçün mesajlar, təhdidlər,təhlükələr yaradan şiddətli hərəkətlər.
 4. İnsanlara qarşı fərdi qətl və ya kütləvi surətdə məhv aktları törədən hərəkətlər.

Yuxarıda hərəkətlə bağlı diqqət çəkən əsas məqam “qeyri-döyüşçülərə qarşı” məsələsidir. Deməli terrorizmin hədəfində nəzərdə tutulandan daha çox hadisələr var... Başqa sözlə bu fikir empirik olaraq ABŞ-nı Şərq siyasətində özünü göstərdi. Belə ki, C.Buş dövründə İraqda bilavasitə Amerika ordusu işğal aktı aparırdı və çoxsaylı amerikan hərbiçisinin həlak olması onların ailə üzvülərinin, yaxın qohumlarının kəskin etirazına səbəb oldu və nəticədə bu qlobal hadisə kimi geniş bir ictimai rəyə çevrildi. Bundan sonra B.Obama dövründə (Ağ Evin “başbilənləri”nin ssenarisi əsasında) Amerika ordusunu (yaradılan, idarə edilən xaos) İşid əvəz etdi.

 Siyasi terrorizm və reallıqlar

Təsir miqyasına görə dünyanın ən böyük təşkilatı olan BMT-nin hazırda ən zəruri təyinatı hərbi-fiziki terrorun aradan qaldırılmasıdır. Buna nail olmaq üçün isə siyasi terror problemi aradan qaldırılmalıdır.

Siyasi terrorizm siyasi opponentlərə qarşı təzyiq vasitəsi olaraq onları qorxutmaq və əzmək üçün zorakı, silahlı aktların həyata keçirilməsidir və bu metodlar vasitəsi ilə siyasi mübarizə üsuludur. Siyasi terrorun bir sıra subyektləri var. Bunlar əsasən ayrı-ayrı partiyalar, siyasi mübarizənin konstruktiv formalarını qəbul etməyən zorakı təsirləri əsas götürən qruplar və təşkilatlardır.

21.07.2016- ABŞ Dövlət Departamentinin açıqlamasında belə bir məqam varıydı Mark C.Toner qeyd etmişdir ki, Suriyada 12 yaşlı uşağın başını səhvən kəsiblər”. Onun nitqindəki digər bir məqama nəzər salaq: “uşağın başının kəsilməsində yalnız bir nəfərin, baş kəsənin günahı var”. Bu açıqlamanı təhlil etdikdə hadisəyə verilən qiymətin arxasında həqiqi günahkarların pərdələnməsinə cəhddən başqa bir fikir müşahidə edilmir. Həqiqi günahkarlar isə böyük dövlətlərin və böyük qurumların böyük kürsülərində əyləşən istismarçı, sələmçi kapitalistlərdir.

“Vikiliks” tərəfindən üzə çıxarılan gizli yazışmalarda müəyyənləşmişdir ki, ABŞ-ın sabiq dövlət katibi Hillari Klinton 2012-ci ildəki məktublarının birində belə bir cümlə qeyd edib: “... sünnü və şiələrin müharibəsi bizim və bütövlükdə Qərbin işinə yarayır...”

 

Hansı ki, 2011-ci ildə İraqda müsəlmanların müqəddəs şəxsiyyətlərdən olan Həsən Əsgərinin məqbərəsinin dağıdılmasını sünnülərin üzərinə atmaqla sünnü-şiə qarşıdurması yaratmaq istədikdə İraqın görkəmli dini nümayəndələrindən olan Ayatullah Sistani tərəfindən belə bir fətva vermişdir ki, “şiələr və sünnülər qardaşdır, hər hansı bir şiənin hər hansı  bir sünnüyə əl qaldırması haramdır”. Az sonra məlum oldu ki, hadisəni işğalçı, yırtıcı koalisyanın xüsusi qruplaşmaları törədib.

CNN-nin rəhbəri Ted Ternerin ABŞ mətbuatında yer alan “225 milyon insandan ibarət bir dünya arzusu” təsadüfi məsələ deyil, Qərb strategiyasının ifadəsi idi.

 

2004-2009-cu illərdə Böyük Britaniyanın İraqı işğalda iştirakına dair 150000 sənəd üzərində “İraq istintaqı” aparan  Çilkor araşdırmasının nəticəsi kimi hazırladığı hesabatında bir məqam var. Həmin məqamın bir cümləlik ümumiləşdilməsi belədir. Toni Bleyrin  rəhbərliyi ilə hökumət İraqda çox kobud siyasi və hərbi səhvə yol verib. Yeri gəlmişkən vurğulayım ki, Toni Bleyr həmin hadisələrə dair çox peşman olduğunu və Quran oxumağa başladığını açıqlamışdır. Lakin bu, nə kütləvi surətdə məhv edilən dinc əhalinin, nə də qadın və uşaqlardan ibarət ölüm düşərgəsi olan bir bəlalı diyarda törədilən “qəhrəmanlığa” üzr ola bilməzdi.

Həmin dövrdə, yəni dünya dələduzlarının sifarişini icra edən C.Buşl və T.Bleyrin əlbir olduğu vaxtda ABŞ-ın dövlət katibi olmuş, İraqda törədilənlərlə bağlı bəzi hadisələri qələmə alan Madlin Olbrayt “Din və dünya siyasəti” kitabında qeyd etdiklərini -sakit etiraf- (şəxsən mən adlandırardım) adlandırmaq olar. Həmin əsərdə M.Olbrayt  bir məsələni xüsusi vurğulayır ki, “Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin bir sıra rütbəli zabitlərinin yalnış, qeyri-dəqiq məlumatları dövləti bir çox cinayətlərə sürüklədi. Bir halda ki, İraqa girməyə heç bir lüzum yox idi...” 

Hazırda terrorizmə “imperiyalizmin fəsadı” kimi də qiymət vermək olar.

Yuxarıda deyilənlərin əsasında belə qənaətə gəlmək olar ki, ABŞ- ın xarici siyasət strategiyası sələmçi kapitalizmdən ibarət iqtisadiyyat, muzdlu döyüşçülərdən ibarət hərbi, mənəviyyatsız aktorlardan təşkil edilmiş diplamatiya üzərində qərarlaşan siyasi realizmi ilə neo-imperializmə söykənir.

Bu arqumentimi əsaslandırmaq üçün ABŞ-ın görkəmli politoloqu Maykl Parentiyə müraciət edə bilərəm. M.Parenti “Seçilmişlər üçün demokratiya” kitabında yazır: “İmperializm elə qarşılıqlı münasibətlər sistemidir ki, bu sistemdə bir ölkənin hakim dairələrinin maraqları  iqtisadi və hərbi gücün, torpağın, əməyin, ressursların, maliyyənin və siyasətin köməyi ilə başqa ölkə üzərində hökmüranlıq edir. Əgər imperializmə belə tərif versək onda ABŞ bəşər tarixində ən amansız imperialist dövlətdir”.

Bu istiqamətdə bir sıra görkəmli alimlərin məntiqi mövqeyi var. Azərbaycan filosofu, professor Əbülhəsən Abbasovun fikrinə görə “ABŞ-ın xarici siyasəti, xüsusən, oğul Corc Buş zamanında bir çox istiqamətlərdən və bir çoxları tərəfindən tənqid edilirdi. Onun birbaşa terrorçu ölkə olmaqda da suçlayanlar da az deyildir. Məsələn, tanınmış yazıçı-publisistlər Z.Sardar, M.V.Devis “Nə üçün insanlar Amerikaya nifrət edirlər?” əsərində yazırdılar: “Dünyanın əksər hissəsi, haqlı olaraq ABŞ-ın simasında terrorçu ölkə görür”... (Сардар З., Девис М.В. Почему люди ненавидят Америку? М. 2003, с. 31.) Anoloji fikirlərlə politoloq C. Stiqlits çıxış edirdi. “Şübhəsiz ki, Amerikaya yönəlmiş “terrogen nifrətin”... real səbəbləri vardır”. (Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции. М. 2003.)                                                  

Yuxarıda deyilənlər hələ əvvəlki onilliyə aid hadisələrə əsasən deyilirdisə, hal hazırkı tarixi müstəvidə isə İraq və Suriya dramında insanlığın ölümü müşahidə edildi... Deməli, terrogen hadisələr daha dərinləşdi, genişləndi və regional hüdudları aşıb qlobal, bəşəri miqyas aldı.

Bu qlobal dramda üç səhnə yer alır.

 1. ABŞ generalı Vesli Klarkın və başqa nümayəndələrin “... İŞİD-i biz qurduq...” kimi etirafı.
 2. ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin (CİA) əməkdaşı Con Niksonun “Siyasət kəşfiyatı kölgədə qoyur” etirafı.
 3.  Az sonra özünün də qətlə yetiriləcəyi şəraitdə gözləri qarşısında amansızlıqla qətlə yetirilən ata-anasının qanlı cəsədini qucaqlayan, ölüm anında insana, insanlığa nifrət edən körpələrin hələ də bəşəriyyətə çatmayan ahı .

Budur bugünkü dünyanın mənzərəsi.

Bu istiqamətdə vurğulanmalıdır ki, İŞİD  terror təşkilatları şəbəkəsinin maliyyəsi 2015-ci ildə təqribən 2 milyard ABŞ dolları məbləğində olmuşdur. Sual edən varmı ki, bu vəsaitin qaynağı haradır, nədir? Bir halda ki, iqtisadiyyat və Sülh İnstitutunun 2017-ci “Qlobal Terrorizm İndeksi” hesabatına əsasən İŞİD 15 ölkədə 9 mindən çox qətliamla ən birinci terrorçu qrupdur.

Azərbaycan da terrordan, xüsusən siyasi terrordan əziyyət çəkən və böyük itgilər verən ölkələrdəndir. Hələ XXəsrin əvvəllərindən erməni kilsələrinin xarici havadarlarının dəstəyi hesabına silahlı çetelər və təşkilatlar yaradıb İrəvanda, Təbrizdə, Gəncədə, Bakıda, Qubada və bir neçə ayrı-ayrı şəhərlərdə və kəndlərdə Azərbaycan əhalisinə qarşı çoxsaylı terror aktları törətmələri barədə küllü miqdarda dəlil sübutlar vardır.

Bunula belə, Azərbaycanın tarixi torpaqları olan və ərazi bütövlüyünü şərtləndirən Dağlıq Qarabağ müasir dünyanın gözü önündə işğal edilib və hələ də terror birləşmələrinin nəzarəti altındadır. Nəhayət, 25-26.02.1992- ci ildə erməni terrorçuları tərəfindən “Xocalı soyqrımı” törədilmiş və həmin ərazilərdə tarixən analoqu olmayan insanlıq faciələri, bəşəri cinayətlər törədilmişdir. Hətta bu soyqrım aktını törədən terrorçulardan biri, Ermənistanın sabiq prezidenti Serj Sarkisyan Avropa Birliyindəki çıxışında da etiraf etmişdir ki, “... Xocalıya qədər elə hesab edirdilər ki, biz dinc əhaliyə, qadınlara və uşaqlara rəhm edərik. Amma biz bu stereotipi sındırdıq”. Bu isə öz növbəsində Ermənistanın terrosit hakimiyyətdən ibarət bir terror dövləti olduğuna əyani nümunədir.

Qeyd edim ki, Azərbaycan dövləti daima terrora qarşı olan dövlətdir və bununla bağlı bir çox konstruktiv tədbirlər həyata keçirmişdir. Məsələn, dövlət əhəmiyyətli iki qanuni nümunə göstərmək olar:

 1. “Terrorçuluğa qarşı mübarizə haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU”.
 2. "Terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə haqqında" Beynəlxalq Konvensiyaya Azərbaycan Respublikasının qoşulması barədə AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU”. 

Siyasi terrorizim öz mənfur xarakteri ilə artıq ideoloji və praktiki baxımdan beynəlxalq təsirə malikdir. Terrorizm suveren dövlətlərə ən təsirli vasitələrdən biridir. Terrorizim ən təhlükəli və ən pis cinayət növü olmaqla insana, insanlığa qarşı təcavüzdür. Terror insanları məhv etməklə yanaşı bütün maddi mədəniyyət nümunələrini, insani nişanələri yox edir. Bu baxımdan terror bir cəmiyyətin, bir dövlətin, yaxud da hansısa bir qitənin deyil, bütövlükdə bəşəriyyətin və insanlığın fəlakəti və faciəsidir.

Siyasi terrorizm elə bir hadisədir ki, o nəin ki, insan hüquqlarını pozur, eyni zamanda insan hüquqları mühafizəsi sistemlərini dağıdır. Terrorizmlə, xüsusən siyasi terrorla mübarizə kimi insanda vicdan, cəmiyyətdə əxlaq, dövlətdə ədalət meyarlarını müəyyən edən qeyri-zorakılıq və humanizm ideyalarını yaradan maarifçilik hərəkatı aparılmalıdır. Hər halda bu, ümumbəşəri fəaliyyət kimi çox zəruridir.

"AzPolitika" info 

Şərhlər

R.Ruşanzadə. 2019-02-15 13:01:08

Hörmətli Sara xanım adlı oxucu! Yazıya münasibət bildirdiyinizə görə çox sağ olun.Diqqətinizə çatdırım ki,"köçürüb","plagiat" kimi fikirlərdə ifrat tələsgənlik etmisiniz. Həmin yazı eyni tarixdə digər bir saytda da dərc edilib və orada istinadların elmi mənbəsi göstərilib.Lütfən aşağıdakı kodu axtarışa verib tanış olun. http://strateq.az/arashdirma/322501/siyasi-terrorizm.html Yeri gəlmişkən,İmam Əlini xatırladığınız üçün Sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. http://azpolitika.info/?p=229176 Lütfən baxın !

Sara 2019-02-15 13:01:08

Bu yazi haradan kocurulub onun menbeyini xahish edirem yazin hec olmasa orginaldan baxaq. Bu cizma qara gorunur bunun palijiyat dissertasiyasinin bir hissesidir. Terrorun merkezi hemishe yaxin sherq olub. Hesen Sabbah, Mekeni dagidan Gerimet usyanlari ve sair. Imam Ali A.S. terror gurbani olub.

memmed 2019-02-15 13:01:08

Coyden dusen uc almanin ucunu de bir defeye yemeyin.Cunki,-Alimlər: "Gündə cəmi bir alma yemək qanda xolesterini azaldır"

Bəhram Qarabaglı 2019-02-15 13:01:08

Siyasi Terrora dərin istinadlar verilib. 1988-90cı illərdə milyondan çox azərbaycanlı ailəsinin Ermənistandan qovulması Siyasi terrora uygun gəlir. "Qarabag münaqişəsi" isə dinc əhaliyə qarşı geniş qanlı terrorddur! Vəhşi Hərbi genosid yalnız Xocalı və DQMV üzrə deyil, ətraf rayonlarda da aparılıb. Təəssüf doguran etnik müqəddərat adı ilə Azərbaycan xalqına qarşı erməni genosidinə Cinayət İşləri əvəzinə Siyasi rəng verilməsidir? Cənab doktor, operativ BMT həllini yubadan da bu laqeyd münasibət deyilmi?

Son yazılar


Новости

8 Часто задаваекмых вопросов по поводу вспышки короновируса

Вспышка коронавируса, сосредоточенная в Китае, развивается с головокружительной скоростью.В последние дни Россия и Сингапур закрыли свои границы с Китаем, и Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Между тем, правительство США резко усилило свой ответ - выпустило консультативную помощь на самом высоком уровне, изолировало 195 граждан, эвакуированных из Китая, и временно запретило въезд иностранным гражданам, недавно прибывшим в Китай. С учетом того, что число случаев заболевания резко возросло, достигнув 3 февраля более 17 000, с 362 смертельными случаями и масками для лица, вылетевшими с прилавков магазинов, неудивительно, что вопросы - и страхи - циркулируют вокруг 2019-нКоВ, как известно о вирусе. Однако для большинства людей в США нет причин для беспокойства. И хотя разобраться в рисках с новым быстро распространяющимся патогеном сложно, эксперты по инфекционным болезням могут помочь нам разобраться с этим. Здесь приведены ответы на самые острые вопросы о новом коронавирусе и его рисках. 1) Что это за новый коронавирус и каковы симптомы? Коронавирусы - это большое семейство вирусов, которые обычно поражают дыхательную систему. Название происходит от латинского слова corona, означающего корону, из-за остроконечной бахромы, которая окружает эти вирусы. Большинство заражают животных, таких как летучие мыши, кошки и птицы. Известно, что только семь, включая 2019-нКоВ, SARS и MERS, заражают людей. Считается, что атипичная пневмония перешла от летучих мышей к людям в Китае; MERS превратился из летучих мышей в верблюдов для людей на Ближнем Востоке. Никто не знает, откуда появился 2019-нКоВ. На данный момент считается, что он совершил скачок от животных в Ухане, Китай, городе с 11 миллионами, в конце прошлого года. Но исследователи все еще пытаются выяснить его точное происхождение. Что касается симптомов: два из семи коронавирусов, поражающих человека, SARS и MERS, могут вызывать тяжелую пневмонию и даже смерть в 10 и более 30 процентах случаев соответственно. Но другие приводят к более легким симптомам, таким как простуда. На данный момент мы знаем, что 2019-nCoV может убить, но не ясно, как часто или как его смертность сравнивается с SARS и MERS. Снизил ли Китай эпидемию коронавируса на ранней стадии? По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, большинство пациентов сейчас начинают с лихорадки, кашля и одышки. Ранний отчет, опубликованный в The Lancet, предоставил еще более подробную информацию. Было обследовано подмножество первых 41 пациента с подтвержденным 2019 нКоВ в Ухани.Наиболее распространенными симптомами были лихорадка, кашель, мышечные боли и усталость; реже были головная боль, диарея и кашель слизи или крови. У всех были пневмонии и аномалии легких при компьютерной томографии. Что касается тяжести заболевания: 13 пациентов были госпитализированы в ОИТ, а 6 умерли. К 22 января большинство (68 процентов) пациентов были выписаны из больницы. Совсем недавно появились сообщения о людях с очень легкими симптомами, например, о четырех случаях на юге Германии. Есть также свидетельства бессимптомных случаев. Возможно, что когда мы узнаем больше, 2019-нКоВ будет больше похож на грипп, чем на SARS. Это потому, что инфекционные заболевания, как правило, выглядят более серьезными, когда их впервые обнаруживают, поскольку люди, появляющиеся в больницах, как правило, самые больные. И уже новый вирус кажется менее смертоносным, чем как SARS, так и MERS. 2) Как распространяются коронавирусы? Мы еще не знаем, как именно распространяется 2019-нКоВ, но у нас есть много данных о том, как MERS, SARS и другие респираторные вирусы передаются от человека к человеку. И это главным образом из-за воздействия капель от кашля или чихания. Поэтому, когда инфицированный человек кашляет или чихает, он выпускает спрей, и если эти капли попадают в нос, глаза или рот другого человека, они могут передать вирус, сказала Дженнифер Нуццо, эксперт по инфекционным заболеваниям и старший ученый в Центр безопасности здоровья Джона Хопкинса. В более редких случаях человек может опосредованно подхватить респираторное заболевание, «прикасаясь к каплям на поверхности, а затем прикасаясь к слизистым оболочкам» во рту, глазах и носу, добавила она. Вот почему мытье рук является важной мерой общественного здравоохранения - постоянно, особенно во время вспышки. 3) Должен ли я путешествовать во время этой вспышки?   Турист, одетый в респираторную маску у фонтана Треви в центре Рима 31 января 2020 года. Итальянское правительство объявило чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса после подтверждения двух случаев заболевания в Риме. Филиппо Монтефорте / AFP через Getty Images И CDC, и Госдепартамент выпустили свои высокопоставленные предупреждения о поездках в Китай, советуя американцам избегать поездок туда на данный момент. (Эти рекомендации могут измениться по мере развития вспышки, поэтому продолжайте проверять их.) И это не только потому, что существует риск заражения этим новым вирусом. Сейчас многие авиакомпании отменяют или сокращают рейсы в Китай, частично из-за снижения спроса. «Меня больше беспокоит непредсказуемость реакции [вспышки] на данный момент», - сказал Нуццо. «Не было бы весело поехать в Китай и как-то там застрять. И возвращаясь, вы будете подвергнуты дополнительному скринингу.» Безопасно ли путешествовать во время вспышки коронавируса? Специалист по инфекционным заболеваниям объясняет. Но люди, обеспокоенные путешествиями, должны помнить, что эти рекомендации ориентированы на Китай, где эпидемия в настоящее время разворачивается. На данный момент 99 процентов приходится на материковый Китай. И более половины из них в Хубэй. «Риск заражения этой инфекцией за пределами Хубэя и, действительно, за пределами Китая, удивительно низок», - сказал Исаак Богох, профессор Университета Торонто, который изучает, как воздушные путешествия влияют на динамику вспышек, включая новую коронавирусную инфекцию. Люди с вирусом были обнаружены в других странах, поэтому ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Но на сегодняшний день это в основном путешественники из Китая. «Мы можем подсчитать количество людей, которые никогда не сталкивались с Хубэем или Китаем, которые были заражены этим вирусом одной или двумя руками», - сказал Богох. «Поэтому, если люди путешествуют [за пределами Китая,] ваш риск близок к нулю процентов». Что если вам нужно путешествовать и вы сидите рядом с больным? Богоч сказал, что даже не время паниковать. «Была проведена определенная работа по изучению риска заражения инфекционными заболеваниями в результате авиаперелетов. Риск заражения респираторной инфекцией воздушным транспортом по-прежнему чрезвычайно низок ». Риск возрастает, если вы оказались в шести футах от человека с респираторной инфекцией. Но даже там простая близость не обязательно означает, что вы поймаете что-нибудь. Вместо этого, чем более заразен человек, и чем дольше вы сидите рядом с ним, тем выше ваш риск. Если вы не находитесь рядом с человеком очень долго или не очень заразны, тем ниже риск. И опять же, маловероятно, что у больного даже есть коронавирус. 4) Я все еще беспокоюсь о новом коронавирусе. Что я должен сделать, чтобы защитить себя? Купить маску?   Люди носят медицинские маски в качестве меры предосторожности против коронавируса, прогуливаясь по Нью-Йорку 30 января 2020 года. Tayfun Coskun / Anadolu Agency by Getty Images В США риск для населения в настоящее время считается низким. И почти каждый эксперт в области здравоохранения, с которым говорил Вокс, сказал, что нет убедительных доказательств в поддержку использования масок для лица для профилактики заболеваний среди населения в целом. Маски полезны только в том случае, если у вас уже есть респираторная инфекция и вы хотите свести к минимуму риск ее распространения среди других людей или если вы работаете в больнице и находитесь в прямом контакте с людьми с респираторными заболеваниями. (Кроме того, есть сообщения о том, что маски и другие материалы принадлежат медицинским работникам, чтобы оставаться в безопасности.) Как технические компании пытаются справиться с мошенничеством по поводу коронавируса? Вот почему CDC советует против использования масок для обычных американцев. «Вирус не распространяется в широких кругах общества», - объяснила Нэнси Мессонье, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний CDC, на брифинге для прессы 30 января. Но люди все равно копят их по неправильным причинам. По словам Мессонье, лучшее, что вы можете сделать, чтобы предотвратить всевозможные болезни, это «вымыть руки, прикрыть кашель, позаботиться о себе и следить за информацией, которую мы предоставляем». 5) Как насчет случаев, когда люди распространяют вирус до того, как у него появятся симптомы? Разве это не беспокоит? У нас есть лучшее доказательство того, что вирус может распространиться до того, как у человека появятся симптомы, из Германии. Там, как известно, четыре человека имеют вирус. Вспышка была выявлена ​​в Баварии 27 января, когда немецкому бизнесмену был поставлен диагноз. Он встречался с коллегой-женщиной, который приезжал из Шанхая и имел вирус, но не знал об этом. Женщина только начала чувствовать симптомы - такие как лихорадка и кашель - после того, как она покинула Германию, и через несколько дней после встречи с немецким бизнесменом. Это говорит о том, что она, возможно, передала вирус человеку, прежде чем узнает, что она больна. К 28 января три сотрудника бизнесмена были диагностированы с вирусом, согласно сообщению случая Нового английского медицинского журнала. У одного был контакт с женщиной из Шанхая; двое других, похоже, получили вирус от немецкого бизнесмена. «Тот факт, что бессимптомные люди являются потенциальными источниками инфекции 2019-нКоВ, может потребовать переоценки динамики передачи текущей вспышки», - пишут авторы исследования. Но они также подчеркнули, насколько легкое заболевание оказалось у немецких пациентов. И возникает вопрос о том, действительно ли женщина была без симптомов и насколько бессимптомный риск представляет собой для общественного здравоохранения. «Даже если бы были случаи бессимптомной передачи этогоинфекции, как правило, это будут редкие случаи, и почти со всеми другими инфекциями дыхательных путей, известными человечеству, это не люди, которые ведут эпидемию », - сказал Богох. 6) Означает ли заявление ВОЗ, что коронавирус является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, означает, что это станет смертельной пандемией?   Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус (справа) вместе с руководителем Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майклом Райаном на пресс-конференции после Комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ, на которой обсуждается вопрос о том, является ли новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, 30 января 2020 года в Женеве. Фабрис Коффрини / AFP через Getty Images Объявление ВОЗ «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», или PHEIC, не означает, что это станет смертельной пандемией. Вместо этого PHEIC - это политический инструмент, который агентство может использовать, чтобы попытаться предотвратить пандемию - привлечение внимания к серьезной угрозе заболевания, вовлечение мирового сообщества в скоординированные ответные меры на вспышку, мобилизация ресурсов и предоставление странам рекомендаций о том, как реагировать, и остановить распространение болезни через границы. Генеральный директор агентства Тедрос Адханом Гебреесус очень четко заявил, что они объявили тревогу в качестве меры предосторожности: агентство обеспокоено потенциальным ущербом, который может нанести вирус в странах с более слабыми системами здравоохранения, и призвало международное сообщество оказать помощь. Он подчеркнул, что подавляющее большинство случаев по-прежнему в Китае, и что Китай быстро принял меры по контролю над вспышкой. Два ключевых вопроса, которые определят, станет ли вспышка коронавируса пандемией Хотя есть случаи, по крайней мере, в 23 других странах, они не превратились в локальные вспышки. Так что на данный момент CDC и ВОЗ все еще называют это вспышкой. Однако очень скоро эксперты в области здравоохранения могут определить, что в Китае достаточно случаев, чтобы назвать вспышку эпидемией. И если заболевание будет продолжать распространяться локально в других странах, оно может перерасти в пандемию (которая определяется как эпидемия, распространяющаяся на два или более регионов мира). «Это очень, очень трансмиссивно, и почти наверняка это будет пандемия», - сказал New York Times доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. «Но будет ли это катастрофическим? Я не знаю." Это подводит нас к вопросу о смертельности: мы еще не знаем, насколько смертельна эта болезнь. Если взять текущее количество смертей и разделить его на число известных случаев, «смертность от случаев составляет 2 процента, а в первые дни она снизилась с 3 процентов», - говорит Говард Маркел из Мичиганского университета, изучающий вспышки.«И если он будет действительно очень низким, мы, вероятно, скажем - как мы это делали в Мексике в 2009 году со свиным гриппом - что это нечто очень похожее, если не менее смертельное, чем обычный сезонный грипп». Так что, как только будет обнаружено больше таких легких или бессимптомных случаев, этот вирус может выглядеть гораздо менее пугающим. «Мы живем [с] и терпим большое количество респираторных вирусов, - сказал Нуццо, - некоторые из них даже более передаваемы, чем оценки, которые люди придумали для этого - но они не попадают в заголовки». новый коронавирус выглядит менее серьезным, добавила она, «возможно, мы отходим от сдерживания вируса как цели до минимизации его распространения». 7) Есть ли риск возникновения вспышки в моем городе?   Две женщины в лицевых масках 31 января 2020 года в Ньюкасл-апон-Тайн, Англия. Некоторые из лучших исследований по этому вопросу принадлежат Богочу и его коллегам. В последние пару недель они провели отличные исследования в городах, наиболее уязвимых к новым коронавирусным инфекциям. Что такое большой вынос? Это действительно Восточная Азия и Юго-Восточная Азия, которые наиболее подвержены риску. Исследователи - из Оксфордского университета, Университета Торонто и Лондонской школы медицины и тропической гигиены - использовали данные 2019 года от Международной ассоциации воздушного транспорта, чтобы найти все города Китая, которые приняли в течение февраля не менее 100 000 пассажиров из Ухани в течение февраля. Апрель. Затем они смоделировали, как болезнь могла распространиться из этих городов, если они столкнулись с локальными вспышками. Вот 15 из 50 лучших направлений, в которых могут наблюдаться вспышки (также обратите внимание на число IDVI - Индекс уязвимости к инфекционным болезням - число. Это показатель способности страны управлять инфекционными заболеваниями. Баллы ближе к нулю означают, что они меньше подготовлены.)   Оксфордский журнал медицины путешествий: «Никто не удивится, если в Европу и США будет экспортировано больше дел», - сказал Богоч. «Но места, в которых будет наибольший объем и количество экспортируемых инфекций, будут в центрах Восточной Азии и Юго-Восточной Азии». 8) Когда это закончится? Как объяснил мой коллега Брайан Резник, эта вспышка может быть прекращена несколькими способами. Возможно, меры общественного здравоохранения - быстрое выявление случаев заболевания, изоляция зараженных людей - остановят распространение этого коронавируса. (Вот что остановило распространение атипичной пневмонии в 2003 году.) Поскольку это зоонозная болезнь, исходящая от животного, поиск и устранение этого источника также поможет. Или, может быть, будет изобретена вакцина или противовирусный препарат, чтобы обуздать более широкую эпидемию (хотя это, вероятно, займет годы). Наконец, есть вероятность, что вирус просто вымрет.«Вспышки болезней напоминают пожары», - пишет Резник. «Вирус - это пламя. Чувствительные люди - топливо. В конце концов огонь сгорает сам, если у него кончается растопка. Вспышка вируса закончится, когда он перестанет находить подверженных заражению людей ». Существует также шанс, как сказал Нуццо Вокс, что это просто становится одной из болезней в обращении, которые обычно заражают людей. Какое беспокойство снова зависит от того, насколько серьезным окажется 2019nCoV.

Проблема климата и насколько её сложно решить

Все варианты обмена Сталелитейщик. Работа с доменной печью для производства стали и чугуна. Эта часть была впервые опубликована в октябре 2019 года и была слегка обновлена. Климатические активисты любят говорить, что у нас есть все решения, которые нам нужны для борьбы с климатическим кризисом; нам не хватает только политической воли. Хотя с точки зрения политики это действительно так - у нас, безусловно, достаточно решений, чтобы начать работу и вносить большие изменения, но с технической точки зрения это неправильно. Истинное поражение от изменения климата будет означать получение чистых нулевых выбросов углерода и в конечном итоге отрицательных выбросов. Это означает обезуглероживание всего. Каждый сектор экономики. Каждое использование ископаемого топлива. И на самом деле, есть некоторые сектора, некоторые виды использования ископаемого топлива, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Возьмем, к примеру, промышленное тепло: чрезвычайно высокотемпературное тепло, используемое для производства стали и цемента. Это не сексуально, но это важно. На тяжелую промышленность приходится около 22 процентов глобальных выбросов CO2. Сорок два процента из этого - около 10 процентов глобальных выбросов - поступают от сжигания с целью производства большого количества высокотемпературного тепла для промышленных продуктов, таких как цемент, сталь и нефтехимия. Чтобы поместить это в перспективу, промышленное тепло на 10 процентов больше, чем выбросы CO2 всех автомобилей в мире (6 процентов) и самолетов (2 процента) вместе взятых. Тем не менее, подумайте, сколько вы слышите об электромобилях. Подумайте, как много вы слышите о стыдливом полете. Теперь подумайте, сколько вы слышите о ... промышленном тепле. Не очень, я думаю. Но дело в том, что сегодня практически все это сжигание происходит на ископаемом топливе, и существует очень мало жизнеспособных низкоуглеродных альтернатив. По разным причинам промышленное тепло будет одним из самых крепких орешков с точки зрения выбросов углерода. И мы даже не начали.   Цементный завод в сумерках. Цементный завод в сумерках. Getty Images Некоторый свет пролился на это слепое пятно с выпуском в конце 2019 года двух докладов Хулио Фридмана, исследователя из Центра глобальной энергетической политики (CGEP) при Колумбийском университете (среди многих предметов в длинном резюме). Первый доклад, в соавторстве с Чжиюань Фаном и Ке Тангом из CGEP, посвящен текущему состоянию промышленной тепловой технологии: «Низкоуглеродистые тепловые решения для тяжелой промышленности: источники, варианты и затраты сегодня». Второй, в соавторстве с группой ученых для Форума «Инновации для прохладной земли» (МИЭФ), представляет собой дорожную карту по декарбонизации промышленного тепла, включая набор политических рекомендаций. В этих отчетах их много, но я предполагаю, что ваше терпение к промышленному теплу ограничено, поэтому я свел его к трем разделам.Во-первых, я кратко расскажу о том, почему промышленное тепло так трудно декарбонизировать; во-вторых, обзор доступных вариантов обезуглероживания; и в-третьих, некоторые рекомендации о том, как двигаться вперед. Почему промышленное тепло является такой неприятной углеродной дилеммой Есть причина, по которой вы мало слышите о промышленном тепле: потребители не покупают его. На этом рынке преобладают крупные, малоизвестные промышленные фирмы, которые работают вне поля зрения общественности. Таким образом, в отличие от электричества или автомобилей, существует небольшая перспектива продвижения рынка через популярный потребительский спрос. Политики должны будут сделать это самостоятельно. И это будет нелегко. Крупнейшими промышленными источниками выбросов являются цементная, сталелитейная и химическая промышленность; также внесли заметный вклад в переработку, удобрения и стекло. Как группа, эти отрасли имеют три примечательные особенности. Во-первых, почти все они являются предметом мировой торговли. Их цены не установлены внутри страны. Они конкурируют с оптимизированными цепочками поставок по всему миру с минимальной наценкой. Внутренняя политика, которая повышает цены, может привести к «утечке углерода» (то есть компаниям, которые просто переезжают за границу, чтобы найти более дешевую рабочую среду и условия эксплуатации). Более того, некоторые из этих отраслей, особенно цемент и сталь, особенно ценятся национальными правительствами за их рабочие места и их последствия для национальной безопасности. Политики опасаются любой политики, которая может оттолкнуть эти отрасли. «В качестве одного из признаков, большинство цемента, стали, алюминия и нефтехимических продуктов получили экологические отказы или были политически освобождены от углеродных ограничений, - говорится в отчете CGEP, - даже в странах с жесткими углеродными целями.   Печь на алюминиевом литейном заводе. Печь на алюминиевом литейном заводе. Getty Images / Культура РФ Во-вторых, они включают оборудование и оборудование, рассчитанное на срок от 20 до 50 лет. Доменные печи иногда доходят до 60. Это крупные, долгосрочные капитальные вложения, с относительно низким товарооборотом. «Немногие промышленные объекты демонстрируют признаки скорого закрытия, особенно в развивающихся странах, - говорится в отчете CGEP, - что делает проблематичным развертывание заменяющих объектов и технологий». По крайней мере, решения, которые могут работать с существующим оборудованием, будут иметь преимущество. В-третьих, их эксплуатационные требования являются строгими и разнообразными. Общим для всех них является то, что им требуется большое количество высокотемпературного тепла и высокий «тепловой поток», способность поставлять большое количество тепла стабильно, надежно и непрерывно. Простои в этих отраслях невероятно дороги. В то же время конкретные требования и процессы в этих отраслях сильно различаются.В качестве примера можно привести сталь и чугун с использованием доменных печей, в которых сжигается кокс (форма «приготовленного» угля с высоким содержанием углерода). «Кокс также обеспечивает углерод в качестве восстановителя, выступает в качестве структурной опоры для удержания рудной нагрузки и обеспечивает пористость для растущего горячего газа и тонущего расплавленного железа», - говорится в отчете CGEP. «Из-за этих многочисленных ролей прямая замена сжигания кокса на альтернативный источник технологического тепла нецелесообразна». Цементная печь работает несколько иначе, как и реакторы, которые приводят в действие химические превращения, как и стеклодув. Разнообразие конкретных эксплуатационных характеристик затрудняет повсеместную замену промышленного тепла. Каждая из этих отраслей потребует своего решения. И это должно быть решение, которое не сильно увеличивает их расходы или, по крайней мере, предпринимает шаги по защите их от международной конкуренции. Вариантов на сегодняшний день не так много, чтобы говорить о. Варианты обезуглероживания промышленного тепла ограничены Каковы альтернативы, которые могли бы обеспечить высокую температуру и высокий тепловой поток с меньшими или нулевыми выбросами углерода? Отчет не является оптимистичным: «Путь к чистой эмиссии углерода для промышленности не ясен, и сегодня только несколько вариантов кажутся жизнеспособными». Альтернативы можно разбить на пять основных категорий: Биомасса: биодизель или щепа могут быть сожжены напрямую. Электричество: «резистивное» электричество можно использовать, например, для питания дуговой печи. Водород: технически это подкатегория электричества, так как она получена из процессов, приводимых в действие электричеством; он производится паровым риформингом метана (SMR) для производства «серого» водорода с интенсивным выбросом углерода, SMR с улавливанием и хранением углерода для получения «голубого» водорода, или электролизом, вытягивающим водород непосредственно из воды, чтобы сделать низкоуглеродистым « зеленый »водород. Ядерная энергия: Атомные электростанции, как обычные реакторы, так и новые реакторы третьего поколения, выделяют тепло, которое можно переносить в виде пара. Улавливание и хранение углерода (УХУ): Вместо того, чтобы обезуглероживать сами процессы, их выбросы CO2 могут быть уловлены и захоронены, либо CO2 непосредственно от источника тепла («тепло CCS»), либо CO2 от всего предприятия («CCS с полным оборудованием» «). Все эти варианты имеют свои трудности и недостатки. Ни один из них не близок к паритету затрат с существующими процессами. Некоторые из них ограничены интенсивностью тепла, которое они могут производить. Вот разбивка:   Требования к промышленной температуре Некоторые варианты ограничены конкретными требованиями конкретных производственных процессов.Цементные печи лучше работают с плотным внутренним топливом; резистивное электричество на внешней поверхности также не работает. Но самые большие ограничения - это затраты, когда новости несколько разочаровывают по двум причинам. Во-первых, даже самые перспективные и жизнеспособные варианты существенно повышают эксплуатационные расходы. И, во-вторых, варианты, которые в настоящее время являются наименее дорогими, не совсем те, которые могут предпочесть экологи. В отчете много говорится о методологии сравнения затрат по технологиям, но главное, что следует иметь в виду, является то, что эти оценки являются предварительными. Они включают в себя различные оспариваемые предположения, а реальные данные о производительности часто недоступны. Так что все это нужно взять с крошкой соли в ожидании дальнейших исследований. Тем не менее, вот примерное сравнение стоимости:   Сравнение стоимости промышленных вариантов отопления Вы можете заметить, что большинство синих полос, низкоуглеродистых вариантов, слишком дорого. Единственно доступными являются ядерный и синий водород. Водород является наиболее перспективной альтернативой С точки зрения способности генерировать высокотемпературное тепло, доступности и пригодности для различных целей, водород, вероятно, является ведущим кандидатом среди альтернатив промышленного тепла. К сожалению, уравнение затрат на водород не является хорошим: чем оно чище, тем оно дороже. Самый дешевый способ получения водорода, способ, которым сейчас производится около 95 процентов его, - это паровой риформинг метана (SMR), который реагирует пар с метаном в присутствии катализатора при высоких температурах и давлениях. Это чрезвычайно углеродоемкий процесс, поэтому «серый водород». Выбросы углерода от SMR могут быть уловлены и захоронены с помощью CCS (хотя сегодня они редки). Как видно из диаграммы выше, этот вид «голубого водорода» является самой дешевой низкоуглеродной альтернативой высокотемпературному промышленному теплу. «Зеленый водород» получают электролизом, используя электричество для отделения водорода от воды. Если это сделано с безуглеродной энергией, это также безуглеродное. Существует несколько различных форм электролиза, в которые нам не нужно вмешиваться. Главное, что нужно знать, это то, что они дорогие - наименее дорогой в два с лишним раза дороже голубого водорода.   Затраты на водород Вот упрощенная диаграмма затрат, чтобы сделать эти сравнения более понятными:   Промышленные затраты на тепло Примечание. Эти цифры отражают то, «что можно сделать сегодня на существующих объектах». В отчете CGEP подчеркивается, что «авторы не сбрасывают со счетов будущий потенциал для более дешевых систем». Подробнее об этом позже. На данный момент, в первом приближении, все доступные низкоуглеродистые альтернативы существенно повышают стоимость промышленных тепловых процессов по сравнению с базовым уровнем. И вот что действительно важно: в большинстве случаев улавливать и закапывать СО2 в этих процессах дешевле, чем переключать системы на низкоуглеродные альтернативы. CCS часто дешевле альтернатив с низким содержанием углерода Взять цементную продукцию. Для него требуется температура не менее 1450 ° C, поэтому единственными возможными вариантами являются водород, биомасса, резистивный электрический или CCS. Вот как бы они увеличили затраты на производство цемента («клинкера»):   затраты на производство цемента Как видите, каждая низкоуглеродистая альтернатива повышает затраты более чем на 50 процентов по сравнению с базовым уровнем. Единственные, которые не повышают его более чем на 100 процентов, - это CCS (только от источника тепла), синий водород или резистивный электрический в местах с чрезвычайно дешевой и обильной не содержащей углерода энергией. Альтернативой, которую предпочитают климатические ястребы, безуглеродный вариант, который лучше всего подойдет для большинства применений, является зеленый водород. Но это в настоящее время повышает затраты между 400 и 800 процентами. Ситуация примерно такая же для стали:   Стоимость стали И так далее, от химикатов до стекла и керамики; Практически в каждом случае самое дешевое решение по обезуглероживанию в ближайшей перспективе заключается только в улавливании и захоронении выбросов углерода. Конечно, это только в среднем. Фактические затраты будут зависеть от географии - есть ли подходящие места захоронения для CO2, дешевый ли природный газ, есть ли поблизости много воды или ветра - но нет никакой простой правды о сегодняшних альтернативах промышленного тепла: что такое зеленый не очень выполнимо, а то, что выполнимо, не очень зелено. Вот качественный график, который пытается понять эти отношения.   Промышленное отопление Что наиболее выполнимо - это справа. Что самое дорогое, так это топ. На данный момент в этом правом нижнем допустимом / дешевом квадранте не так много, кроме голубого водорода. В отчете подчеркивается, что эти начальные технологические рейтинги являются «в лучшем случае временными» и «весьма спекулятивными, неопределенными и условными.«Нужно понимать гораздо больше о стоимости и целесообразности этих вариантов. Их относительная привлекательность может быстро измениться с развитием технологий. Что приводит нас к рекомендациям. Как сделать зеленое промышленное тепло дешевле, а дешевое промышленное тепло зеленее Фридманн несколько раз подчеркивает, что одним из самых ясных результатов всего этого исследования является необходимость проведения дополнительных исследований. Доступные данные по промышленным альтернативным источникам тепла являются редкими и противоречивыми, и существует несколько попыток сравнить затраты по категориям. Самая насущная необходимость - это дополнительный анализ и исследования. Тем не менее, есть путь вперед. В документе МИЭФ рассматривается вышеупомянутая информация, а затем предлагается ряд политических рекомендаций. Первое и самое важное - это усиление государственной поддержки исследований и разработок (НИОКР). Именно здесь сообщение «у нас есть решения, в которых мы нуждаемся» может быть контрпродуктивным. Да, нам нужно немедленно начать развертывание доступных чистых технологий в масштабе. Но нам также необходимо уделить внимание тем секторам экономики, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Мы должны определить перспективные технологии, как это делают эти отчеты, и начать сознательно работать, чтобы снизить их стоимость. По крайней мере, США нужно увеличить свои ежегодные расходы на исследования в области чистой энергии (около 15 миллиардов долларов) примерно в десять раз, создать некоторые региональные и отраслевые исследовательские центры и привлечь партнеров из промышленности для ускорения процесса коммерциализации. Во-вторых, промышленное тепло - это та область, где государственные закупки могут сыграть огромную роль - правительства закупают большое количество стали, бетона и химикатов. «Стандарты закупок, в которых предпочтение отдается продуктам с наименьшим содержанием встроенного углерода, могут привести к значительным изменениям в промышленном поведении», - говорится в докладе МИЭФ. В-третьих, правительство должно помочь компенсировать возросшие затраты на альтернативы с помощью фискальных субсидий, будь то кредитные гарантии, прямые гранты, льготные тарифы или что у вас есть. Общественные деньги нужны, чтобы двигаться вперед. В-четвертых, для многих альтернатив требуется новая инфраструктура (например, электрические или водородные трубопроводы), и правительство может помочь в ее создании.   Коробка передач Нужно больше таких, наверное. Shutterstock Пятое (примечание: не первое, пятое): цена на углерод будет ускорять все. Непонятно, насколько высокой должна быть цена, чтобы полностью компенсировать дополнительные затраты на альтернативы - в некоторых приложениях она, вероятно, будет неосуществимо высокой, поэтому все же потребуется политика в конкретных секторах - но любая цена вообще поможет.В-шестых, для защиты от международной конкуренции со стороны стран с более низкими стандартами тарифы на углерод могут взиматься с импортируемых промышленных товаров с более высоким содержанием углерода. В-седьмых, всегда есть хорошие старомодные мандаты: правительство может просто потребовать отказа от использования ископаемого топлива в этих секторах. Наконец, добровольные отраслевые ассоциации могут содействовать распространению знаний и передового опыта среди компаний, в то время как министерство по чистой энергии на международном уровне может сделать то же самое среди стран. Как ясно из этого списка, многое предстоит сделать, прежде чем «у нас есть все необходимые решения» в секторах тяжелой промышленности. Есть и другие сектора, которые по-прежнему трудно обезуглерожить (судоходство, тяжелые грузы, самолеты), и все они выиграют от такой же политики. Нам нужно развернуть то, что мы знаем, и узнать больше о том, чего мы не знаем одновременно. Последнее замечание об электрификации Эти два отчета могут показаться про-CCS, но это не главное, что нужно от них отнять. Даже если это правда, что CCS является самым дешевым текущим вариантом декарбонизации для некоторых отраслей и секторов, он просто не будет доступен во многих областях. И в долгосрочной перспективе цель все еще должна состоять в том, чтобы по возможности искоренить ископаемое топливо, сделав альтернативы более осуществимыми и менее дорогостоящими. Единственное технологическое решение с потенциальным путем снижения кривой затрат до уровня конкурентоспособности с ископаемым топливом (по правильной цене) - это электрификация. Приведенные выше диаграммы показывают две вещи об электрификации промышленного тепла. Во-первых, резистивное электричество - это единственный низкоуглеродистый вариант промышленного тепла, конкурирующий с CCS или голубым водородом, и только в этом случае чистое электричество чрезвычайно дешево и в изобилии. И, во-вторых, единственная действительно безуглеродная, неограниченная, универсальная альтернатива - это зеленый водород, который требует обильных возобновляемых источников энергии. Оба приводят доводы в пользу абсолютной необходимости удешевления чистой электроэнергии. В текущих ценах и с современными технологиями у полностью или в основном возобновляемой сети будут проблемы с промышленным теплом, которое требует огромных, интенсивных количеств энергии, надежно и непрерывно поставляемых. Некоторые промышленные приложения могут вовремя сместить свои потребности, чтобы приспособиться к возобновляемым источникам энергии или сделать их процессы прерывистыми, но большинство не могут. Им нужна управляемая, управляемая сила.   Электродуговая печь. Электродуговая печь.Getty Images / iStockphoto Построение энергосистемы на основе возобновляемых источников энергии, которая могла бы обслуживать тяжелую промышленность, потребовало бы гораздо более дешевого и энергоемкого хранилища, большей и лучшей передачи, более интеллектуальных счетчиков и приборов и лучшего реагирования на спрос, но, прежде всего, это потребовало бы чрезвычайно дешевого и обильного углерода. бесплатное электричество. Все становится проще, если чистая энергия становится дешевле. Это верно для резистивного электричества, это верно для зеленого водорода, и это верно почти для всех трудных для декарбонизации секторов. Дешевое, обильное, чистое электричество - это единственный путь к действительно устойчивой энергетической системе, объединенной вокруг энергосистемы и свободного обмена электронами. Технологии экологически чистой энергии угрожают разрушить энергосистему. Вот как он может адаптироваться. Хотя CCS может быть самым дешевым доступным вариантом для некоторых секторов сегодня, это не может быть конечным пунктом назначения; это должно быть временным. Нам необходимо максимизировать количество CO2, которое мы извлекаем из воздуха, и закапывать его, снижая концентрацию в атмосфере и минимизируя количество, которое мы выделяем. Это может быть неосуществимо в ближайшее время, но в некоторых временных масштабах должно преобладать электричество (и водородное топливо, которое оно может создать). Таким образом, стоит добавить последний кусочек политической рекомендации, о чем явно не говорится в отчете МИЭФ: сделать электроэнергию без выбросов углерода дешевле, любыми необходимыми средствами. Расширить налоговые льготы на возобновляемые источники энергии и расширить их на другие технологии экологически чистой энергии; принять национальный стандарт экологически чистой энергии; пройти отраслевые стандарты производительности; строить междугородние линии электропередачи; использовать государственные закупки; исследования и коммерциализация передовых ядерных и геотермальных технологий; исследовать новые русловые гидроэлектростанции; и ради бога, назначьте цену на углерод. На безуглеродном электричестве держите педаль на полу. Даже когда речь идет о промышленном тепле, которое является настолько сложным, чувствительным к ценам и разнообразным в применении - где CCS может быть лучшим краткосрочным способом - все еще остается верным, что снижение затрат на чистую электроэнергию делает все проще в долгосрочной перспективе. «Дайте мне точку опоры и место, чтобы стоять, - сказал древний математик Архимед, - и я переверну мир».«Дешевое, обильное, безуглеродное электричество - точка опоры для рычага Архимеда, точка рычага, которая делает возможным перемещение остального мира