Gürcüləşmiş Azərbaycan şairi: Şota Uruztaveli

İlhami Cəfərsoy

Filologiya üzrə elmlər doktoru.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun “Qədim dillər və mədəniyyətlər” şöbəsinin müdiri.

cfrsoy@mail.ru

And olsun kultural və multikultural dəyərlərə, mən bu yazını yazmaq fikrində deyildim. Gürcüstanın prezidenti Salome Zurabişvili deməsəydi ki, biz Azərbaycanın Qara Yazı çölündəki mağara-monastırlara iddialıyıq.

O mağara-monastırlara ki, onları gürcülər yox, Karay türkləri qayalarda oymuşdur. Gözləyirdim ki, bizim xarici işlər nazirliyi Salome xanıma tutarlı cavab verəcək. Ancaq nazirliyin mətbuat katibi Leyla Abdullayeva bəyanatında bildirirdi ki, biz gürcü tərəfin iddialarını anlayışla qarşılayırıq.

Bu sözlərin ütülü diplomatik dildən bər-bəzəksiz xalq dilinə tərcüməsi odur ki, Keşikçi dağı ətəyindəki 20 kilsə ilə birlikdə gürcülərə verə bilərik. Əgər o kilsələri Salome xanımın dədəsi tikdirmiş olsaydı, mən də Leyla Abdullayeva kimi deyilənləri anlayışla qarşılayardım. Axı, biz tarixən səxavətli millət olmuşuq. Qacar nəslindən Məhəmmədhəsən şaha deyəndə ki, rusların çarı Xəzər dənizinin yarısını istəyir, şah buyurmuşdu ki, şor sudur, verin, aparıb töksün dədəsinin goruna.

Məşhur fransız qafqazşünası akademik Mari Brosse hələ 1828-ci ildə yazırdı:

- David Qaraca mağara-monastırlarını qayalarda oyanlar gürcü deyildilər, xristian albanlar və türklər idilər (Мари Броссе. Разборь двух грузинских иконных надписей. Ш №708.s.5; Вермишев Х.А. Материалы для истории грузино-армянских отношений. Санкт-Петербург, 1904.s.6-8, 29).

XII əsrə qədərki gürcü salnamələrində Gürcüstanın yarısı Dede Türkova, yəni Böyük Türkoba adlanır (Voroşil Qukasyan. Qafqaz Albaniyası. Bakı, 1993.s.22).

Əgər 1121-ci ilə - İudeyadan gələn baqrationlar Kala şəhərini tutub, adını Tiflis eləyənə qədər o monastırlarda gürcülər yox, xristian türklər yaşayırdılarsa (Сенковский. Собрание сочинений. т. IV, Санкт-Петербург, 1859.s.174-175, 195), siz Gürcüstanın birinci xanımına niyə tutarlı cavab vermirsiniz? Məgər bizim ölkəmizin birinci, ikinci, üçüncü xanımları yoxa çıxıblar?

Gürcülər Keşikçi dağın ətəyindəki mağara-monastırlara iddialıdırsa, biz Tiflis ilə Qırmızı körpü arasındakı tarixi torpaqlarımıza iddialıyıq. O torpaqlara ki, orada hələ xristianlıqdan qabaq Bazar, Ucar, Bərdə, Şuşa, Torağay, Kara Kalkan şəhərlərini salmışdıq, kilsələr, monastırlar tikmişdik (Сенковский 1859.s.46, 170, 174, 195).

Gürcülər o kilsələrdəki alban və türk əlifbaları ilə yazılan salnamələrə iddialıdırlarsa, biz Şota Uruztaveliyə və onun “Bars dərisi geymiş koma” eposuna iddialıyıq.

Sonralar Rustavi adlandırılan Uruztav şəhərində yaşayan Şota (Габашвили Ц.Р. Варзиа. Тбилиси, 1949.s.20) Albaniyanın məşhur Süd nəslindən çıxmışdır. Ana südünə and içən o elitar nəsli V-VII əsr xristian Qafqaz tarixçiləri Süt, Sütrakaçik (История Агван 1861.s.361; Шопен И.И. Новые данные о Кавказе и его древних обитателей. Санкт-Петербург, 1866.s.216) adlandırırlar. Sonralar erməni tarixçiləri Süt mahalının adını Zod formasına salmışlar. Həmin mahalın Zod kəndində deportasiyaya qədər Azərbaycan türkləri yaşayırdılar.

Klavdi Ptolomey (II əsr) Zod mahalını Süd adlandırır. Ancaq latın dilində “ü” səsi olmadığına görə, Süd adını Siod kimi yazırlar, Sioda isə (Себеос. История императора Иракла. Санкт-Петербург, 1862.s.54; История Агван 1861.s.361; Шопен 1866.s.306) Süd etnosunun ölkəsi deməkdir.

Türk dillərinə qohum olan İver dilində südə zud deyilirdi. “İlk əzabkeş Rajdenin kitabı”nda (V əsr) zadəgan uşaqlarının süd anaları mama+zud+ze, “Qorq Aslan” dastanında (VI əsr) deda+zud+ze adlandırılır (Джуаншериани. Жизнь Вахтанга Горгасала. Тбилиси, Мелицниереба,1986.s.112, 120, 133).

Şotanın doğub böyüdüyü şəhərin adı Rustavi yox, Uruz idi. İndikilər dansanlar da, bunu köhnə nəsil gürcü mətnşünasları təsdiq edirlər. Yazırlar ki, V-VII əsr kilsə salnamələrində şəhərin adı tavsız yazılmışdır (Меликсетбеков Л.М. обзор источников истории Азербайджана. т.2, Баку, 1939.s.4).

Uruz Albaniyanın elitar nəsillərindən birinin adıdır. Onlar romalılara məğlub olub, Albaniyadan İberiyaya köçdülər və Kür çayının sağ sahılındə Uruz şəhərini saldılar.

Bizim dərslik müəllifləri erməni tarixçilərinə uyaraq çar Uruzun adını Oroys, qardaşı Quzunun adını Kozis yazırlar. Halbuki I-II əsr latın tarixçilərinin əsərlərində onların adı Kuzu və Uruz kimi göstərilmişdir (Армения и Рим. Санкт-Петербург, 1843.s.156).

Yevrey əsilli gürcü mətnşünası A.S.Xaxanov yazır ki, xristianlıqdan öncə iverlərin Almaz dağındakı baş bütü Şota adlanırdı (Хаханов А.С. Очерки по истории грузинской словесности. вып. 2, Москва, 1897.s.244). Deməli, südə sitayiş edən türklər xristianlığa qədər İveriyanın hakim nəsillərindən biri olmuş, gürcülərin Armazi dedikləri dağı Almaz adlandırmışlar.

Qonşularımızın inancına görə, ingilislər üçün Şekspir, italyanlar üçün Dante, ruslar üçün Puşkin kimdirsə, gürcülər üçün Şota Uruztaveli odur. Şota Uruztaveli necə gürcüdür ki, onun əsərində gürcülərə və Gürcüstana aid kəlmə belə yoxdur. Şota Uruztaveli gürcülərin Dantesi olsaydı, katolikos I Antoni əsərin əlyazmalarını Kür çayına atdırmazdı (Евгени Сталински. Грузинский народный эпос. Тифлис, 1885.s.2, 7) və şair təqiblərə davam gətirməyib (Марр Н.Я. Выступителныя и заключительныя строфы «Витязя из барсовой коже» Шоты из Рустава. кн. XII, Санкт-Петербург,1910.s.I), ömrünün son illərini qəriblikdə - Yerusəlim şəhəri yaxınlığındakı Qolqof dağının ətəyində (Джанашвили М.Г. Царица Тамара. Тифлис, 1900.s.89) keçirməzdi.

Şota Uruztavelinin şəkli Gürcüstandan yox, Yeru-Səlim şəhərinin Müqəddəs Xaç monastırından tapılmışdır (Евгени Сталински. Грузинский народный эпос. Тифлис, 1885.s.7).

Akademik Marr yazır ki, Şota öz əsərini gürcü dilində yox, Qurd dilində yazmışdır (Марр 1936.s.38-39). O dil ki, kartvellər onu başa düşmürdülər, ancaq imerlər və qurlar asanlıqla anlayırdılar (Глонти А.А. Почему поколебался авторитет письменных источников. Язык и история, т.1, Л., 1936.s.232 ).

Qurd dilinə yaxın dillərdə danışan imerlər və qurlar nə qədər gürcüləşsələr də, XX əsrin əvvəllərinə qədər , plova pilov, doşaba bekmez, toya dügün, kəfənə bez, evə konax, yetimə yetim deyirdilər (Марр Н.Я. Дневник поездки Шавшетию и Кларджестию. Тифлис, 1911.s.37, 48-57). Şota Uruztavelinin əsəri bu dildə-Azərbaycan dilinə qohum olan Qurd dilində yazılmışdı.

Dilləri kartvellər üçün anlaşılmaz, imerlər və qurlar üçün anlaşıqlı olan qurdlar kimlərin əcdadlarıdır? Azərbaycan türklərinin! Onların bir hissəsi Azərbaycandan Gürcüstana köçmüş, bir hissəsi Şirvanda qalmışdır. A.P.Fituni 1926-cı ildə Şamaxı və Göyçay qəzalarında onların kəndlərində olub, etnolinqvistik bilgilər toplamışdır.

Fituni soyadlı Şamaxı ermənisi yazır: - Kurtların yaşadıqları kəndləri ermənilər Kurter, azərbaycanlılar Kurtşen adlandırırlar Onlar çox qəddar, qaniçəndirlər. Dilləri türk dilidir, ancaq qonşu Azərbaycan kəndlərinin dilindən bir qədər fərqlənir (Фитуни А.П. История народных легенд о кладе Александра Македонского в Ширване. Баку, 1927.s.10).

A.P.Fituni yazır ki, Kurtlar və Kuşçu kəndlərindən çoxlu yazılı qablar tapılmışdır.  İstədik ki, onları qaraçı damğaları kimi elmi ictimaiyyətə təqdim edək. Ancaq mümkün olmadı. Çünki həmin yazılar açıq-aydın qədim türk yazılarına bənzəyirdi. Azərbaycan alimlərinin əlinə keçməsin deyə, biz onları Tiflisə göndərdik (Фитуни 1927.s.10, 16).

Şota Uruztavelinin Qurd dilində yazılan və Aran folklorundan tərcümə olan bu əsərində (Марр 1910.s.X, XIV, XVI; Марр 1895.s.228-229) hadisələr Gürcüstanda yox, Xatayetidə, Ərəbistanda baş verir. Əsərin qəhrəmanı Tariyelin atası Sarı Dan Xatayetindədir (Евгени Сталински, 1885.s.3-41).

İkinci baş qəhrəman Aftandil Xoşbəxt Ərəbistan şahının vassalıdır. Aftandilin atasının yasında Quran oxunur. İnsanlar kilsəyə yox, məscidə ibadətə gəlirlər (Евгени Сталински. 1885. s.14-16; Марр 1910. s.XIV-XV). Gürcülərin Xatayeti adlandırdıqları ölkə ikidir. Onun biri Çin Türküstanında, biri Suriyanın şimalında idi. E.ö. II-I minilliyə aid Akkad, Assur, Urartu mixi yazılarında Ön Asiyadakı Xatay ölkəsi Xate adlandırılır (Меликишвили Г.А. Урартские клинообразные надписи. Москва, 1960.s.429; Арутнонян Н.В. Топоиимика Урарту, т.1, Ереван, 1985.s.122, 237; İlhami Cəfərsoy İver və H`Ay folklorununda türk mifik təfəkkürünün izləri. Bakı, 2014.s.13-14).

Əsərin epizodik obrazları Patma-Fatma, Usan-Hüseyn, Kais-Qeys, Micnun-Məcnun adları daşıyırlar (Шота Руставели 1982.s.46, 332, 382). İvan Ratişvili iddia edir ki, əsərin folklor variantında xristian elementləri çox imiş. Şota Rustaveli onları müsəlmanlaşdırmışdır. Əgər doğrudan da belədirsə, xristian şairi nə vadar edirdi ki, əsəri müsəlmanlaşdırsın?

N.Y.Marr yazır: - “Bars dərisi” hər cür xristian ehkamlardan azaddır, əsərin ruhu İslam ruhudur (Марр 1910.s.1). Ona görə də dastan XIX əsrdə 30 dəfə nəşr olunmuş, hər dəfə ona əlavələr və düzəlişlər edilmişdir (Джанaшвили 1900.s.25).

Son redaktə 1712-ci – 1737-ci illər arasında - çar VI Vaxtanqın zamanında edildi. İ.M.Rubanovski əsərin 1937-ci il nəşrinə ön sözündə yazır ki, VI Vaxtanq poemanı redaktə etməmişdir, redaktə adı altında onun 22 beytini qayçılayıb atmışdır. Bununla kifayətlənməyib, 48, 49, 50-ci fəsillərin nəşrinə icazə verməmişdir (Шота Руставели 1937.s.18-19).

Akademik Mari Brosse, türk əsilli gürcü mətnşünası A.İ.Saracişvili bu qayçılamani XIX əsrin 20-ci illərində görmüşdülər. Görmüşdülər ki, dəfələrlə redaktə olunsa da, əsərin fəsilləri arasında gürcü əlifbası ilə türk dilində mahnılar qalmışdır (Марр 1910.s.III; Хантадзе Ш.А. Академик Мари Броссе и Европейское грузиноведение. Тбилиси, 1970.s.102).

Qasmon Buaçidze iddia edir ki, o mahnılar milliyyətcə türk olan sonrakı xəttatlar tərəfindən artırılmışdır (Гасмон Буачидзе. Мари Броссе. Тбилиси, Мерани, 1983.s.283). Onda belə bir sual qarşıya çıxır: - Bu necə gürcü ədəbiyyatıdır ki, onun ilkin nüsxələrinin üzünü xristian türk xəttatları köçürürdülər?

Gürcüləşmiş xristian türk xəttatları yalnız salnamələrin üzünü köçürmürdülər, gürcü poeziyasının, epik nəsrinin gözəl nümunələrini yaradırdılar. Bu tarixi şəxsiyyətlərin tanınmışları Saracişvili, Kaplanidze, Karakanidze, Kalxanidze, Çolakaşvili, Qaralidze, Çin Bakuriani, Şirvanidze, Karbelaşvili və başqaları idi.

P.Karbelaşvili XIX əsrin görkəmli gürcü mətnşünasıdır (Марр Н.Я. Древнегрузинские одописцы. Санкт-Петербург, 1902.s.1-76). O necə gürcüdür ki, soyadını dəyişməmiş, Kərbəla şəhidlərini xristian əzabkeşlərdən üstün tutmuşdur?

Nadir şahın zamanında Gürcüstan kilsələrinin Buridze, Baburidze, Karakanidze, Yenisey soyadlı keşişləri var idi. Nadir şah onların kilsələrinə 2 yüz tümən gümüş pul və 2 yüz ləl-cəvahirat vermişdi (Платон İоселиани. Описание Марткопского монастыря. Тифлис, 1847.s.20-21, 32-33) ki, Qazax və Borçalı camaatını özlərinə tabe etsinlər.

Nadir şah böyük sərkərdədir. Neyniyək ki, böyüklərin günahları da böyük olur. Öz əməlləri ilə millətin sinəsinə sağalmaz yaralar vururlar. Anası dünyanın pis bir günündə Nadiri doğmasaydı, Tiflis, Kaxeti, Kuxeti 2 min il əvvəlki kimi bizim olardı. Gürcülər Karay monastırını David Qareci, Qara Yazı çölünü sa+Qareco adlandırmazdılar.

Çar VI Vaxtanqın Bahadur Türkistanov adlı sadiq nökəri var idi. Öz xalqının başına gətirdiyi fəlakətlərə görə 1723-cü ildə çar ona knyaz rütbəsi vermişdi (Переписка грузинских царей Российскими государями, от 1639 г. по 1770 г. Санкт-Петербург, 1861, s.155). VI Vaxtanqın Karalidze soyadlı nökəri də var idi. Onun atası müsəlman, özü xristian idi.

Ermənilərin də Aydinyan, Axverdov, Dağbaşyan, Xançalyan, Qapançıyan, Qaribyan, Şah Xatunyans soyadlı elm və din xadimləri var idi (Акаки Шанидзе. Новый труд по армянской диалектологии. Тбилиси, 1940, s.9-10, 16, 18, 27). Onlar öz ocaqlarını söndürdülər. Yadların çırağını yandırıb, bu dünyadan köçdülər.

Belə dərdli məqamlarda Tufarqanlı Abbasın nisgilli misraları yada düşür:

Bəd övladı əzəl başdan tanıram,

Çör-çöp yığıb yad ocağın yandırar.

Səhər durar ar-namusun gözləməz,

Suyu tökər, öz ocağın söndürər.

Əgər biz ermənilərə bu qədər qandan, qadadan sonra Qarabağda yüksək müxtariyyət vəd ediriksə, bəd övladlarıq. Qərbi Azərbaycan qaçqınlarına İrəvan Çuxurunda muxtariyyət tələb etmiriksə, öz çırağımızı söndürənlərik.

Xarici İşlər Nazirliyimiz düşünür ki, biz Dağlıq Qarabağa rusların veridiyi muxtariyyəti ləğv etsək, beynəlxalq qınağa məruz qalarıq. Bəs prezident ikən Saakaşvili Acariyanın muxtariyyətini ləğv edəndə niyə onu qınayan olmadı?

Ermənilərə muxtariyyət verib, gürcülərin iddialarını anlayışla qarşılayırıqsa, biz ağlımıza dua yazdırmalıyıq.

Gürcüstan EA-nın müxbir üzvü Zaza Aleksidze yazır ki, VII əsrin əvvəllərində Bərdə şəhərinin və ətrafındakı kəndlərin əhalisi gürcüləşmişdi. Bu, akademik səviyyədə bizə yönəlik torpaq iddialarıdır. Ağıl duasının elektron variantını Fəridə Məmmədovaya göndərin ki, Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin xəttilə qatso Zazanı Bakıya tez-tez dəvət etsin.

Əgər fransız Mari Brosse, polyak Senkovski, erməni Vermişev yazırlarsa, baqrationlar Tiflisə səlcuqlar Konyaya gələndən sonra gəliblər (Сенковский 1895.s.174-175, 195; Вермишев 1904.s.6, 8, 29), biz nəyə görə ağzımıza su alıb susmalıyıq?

Əgər 115 il bundan qabaq erməni Vermişev İlya Çavçavadzeyə xitabən yazırdısa, Tiflislə Qazax arasında gürcülərin tarixi abidəsi olmayıb, biz oradakı xristian türk abidələrini məhv etmişik (Вермишев 1904.s.6, 8, 29), bunu xarici işlər nazirimiz və müavini bilməyə bilər, ancaq AMEA-nın humanitar elmlər bölməsinin akademik katibi bilməlidir. Bilmirsə, mənə imkan versin ki əldə etdiyimiz tarixi faktları elmi ictimaiyyətin nəzərinə çatdırım.

Əgər biz V əsrdə Tiflis şəhərini Kala adı ilə salnmışdıqsa (Джуаншериани 1986.s.100, 137), nəyə görə yağmalanmış şəhərimizin adını heç olmasa dərsliklərimizdə bərpa etməyək?

Yaxud Armazi dağının ilkin adı Almaz, Axal Kalak monastırının qədim adı Taşbaş idisə (Меликсетебков Л.М. Армази. Историко-археологический очерк. вып.2, Тбилиси, 1938.s.65), biz nə üçün elmi tədqiqatımızın nəticələrini Gürcüstanın Bakıdakı səfirinə təqdim etməyək?

Almaz dağından tapılan bir qəbir daşında yazılıb:

- Mən Xatun Saltuxun qızıyam. Xristian adım Mariyadır (Меликсетбеков 1938.s.73).

Saltuk və ya Sarı Saltuk səlibçiləri müqəddəs torpaqlardan qovan Oğuz bəylərindən birinin adıdır.

Katolikos Nikolayın XVII əsrin sonlarında ələ keçirdiyi qız monastırı əvvəllər Xatun adlanırdı (Меликстебеков 1938.s.66). Xatun nə zamandan gürcü adı olub?

Şota Uruztavelinin əsəri Azərbaycan dilinə yanlış olaraq “Pələng dərisi geymiş pəhləvan” adı ilə tərcümə olunmuşdur. Əsərin adı “Bars dərisi geymiş koma”dır. İlkin mətnlərdə k.ma kimi yazılan koma sözü qul, məcazi mənada qul aşiq, aşiq-cəngavər deməkdir. Çünki Tariyel də, Aftandil də qul-aşiqlərdir. Onlar sevdikləri qızların əsiri olub, qızların atalarının quluna, vassalına çevrilmişdilər (Марр1895.s.228-229; Марр 1910.s.X, XIV, XV).

“Türkmən şəcərəsi”ndə və Mahmud Kaşğarinin divanında koma sözü qul arvadı mənasında verilmişdir (Кононов А.Н. Родословная туркмен. М-Л., 1958.s.50). Şumer gil lövhələrində buna uyğun olaraq деме sözü vardır. Şumer mətnlərində o söz: 1. kəniz, 2. qul arvadı mənasındadır (Канева И.Т. Шумерский язык. Санкт-Петербург, 1996.s.23).

Gürcü alimlərinin son 50-60 ildə yazdıqlarına inansaq, Şota Uruztavelinin əsərinin əsas ideyası vətənpərvərlik və milli hisslərin tərənnümüdür. Onların əksinə olaraq akademik Marr yazır ki, “Bars dərisi” hər cür milli hisslərdən və vətənpərvərlikdən uzaq əsərdir. Əsərin əsas ideyası çar və knyaz qızlarına sevgi, aşna-vassal münasibətləridir (Марр Н.Я. Грузинский извод сказки о трех oстроумных братьях из «Русуданиани». Санкт-Петербург, 1895.s.228-229).

Aşna-vassal siyasətini Gürcüstana baqrationlar İudeyadan gətirmişlər. İudey əxlaqına uyğun olaraq çox gözəl qadın olan Tamar 15 dəfə ərə getmişdi. Bundan əlavə, onun qızı Rusudanın çoxlu aşnaları var idi (Бакрадзе Д, Берзенов Н. Тифлис, Санкт-Петербург, 1870.s.39; Джанашвили М.Г. Царица Тамара. Тифлис, 1900.s.25; Марр Н.Я. Дневнегрузинские одописцы (XII в). Тексти и разыскания по армяногрузинской филологии. кн. 4-ая, Санкт-Петербург, 1902.s.76).

Çariça Tamardan yüz il qabaq yaşamış digər bir Tamar Şirvanşahla sevişirdi. O, car Qurucu Davidin (1084-1125) qızı idi (Меликсетбеков 1939.s.8-9).

O Tamarlar öz işvələri ilə qonşu müsəlman xanzadələrini əsir edir, dinlərini dəyişib xristianlaşdırır, beyinlərini yuyur, sonra sınırdakı qalalarla qalabəyi təyin edirdilər.

Biz hələ də tarixdən ibrət dərsi almayıb, Əslinin eşqilə Kərəmi oda yandırırıq, Əli ilə Nino haqqında film çəkdiririk, Xumarın vəslinə çatdırmaq üçün Şeyx Sənana donuz otardırıq.

And olsun kultural və multikultural dəyərlərə, bu yazını yazmaq istəmirdim. Mənə bu yazını yazdıran Salome Zurabişvilinin iddiaları ilə Leyla Abdullayevanın bəyanatı oldu.

 

Şərhlər

O.B.N 2019-12-01 19:27:32

Cox qiymətli araşdırmadır,bunu rus və ya ingiliscəsin XİN-nə göndərmək lazımdır.Və birdə Şotanın əsərin olduğu kimi çap edilsə yaxşı olardı.

Əli 2019-11-22 11:41:29

Çox sağolun. Sizin bu məqalənizin rus versuyası varmı? Varsa, lütfən, onu lazəmi ünvanlara göndərin, Azərbaycan XİN-ə də rusca göndərin, oranın başbilənləri rusdiilidirlər. Gürcüstan Elmlər akademiyasına da, aparıcı gürcü mətbu orqanlarına da. Rus dilində yoxdursa tərcümə üçün kıməyə ehtiyacınız varmı? Özümüz deyib özümüz eşitməyək. Ən azından rus dilində mübarizə aparmalıyıq.

AAgahuseyn 2019-11-14 20:25:12

Məqaləni 2-dəfə oxudum cox qiymətli tədqiqat məhsuludur.Adi ali təhsil almış bir şəxs yazmış olsaydı ona AZƏRBAYCAN MİLLİ AKADEMİYASININ ƏN AŞAQISI 1-ci VİTSE PREZDENTİ OLMAQA LAYİQ İYDİ.Biz belə BÖYÜK ALİMLƏR TANIYIB QİYMƏTLƏNDİRMİRİK.B izim bədbəxtciliyimizdir.ALLAH SİZİ QORUSUN İLHAMİ MÜƏLLİM.

Fəxrəddin 2019-11-14 20:25:12

Çox qiymətli və dərin tədqiqatdır. Bir elmi-tədqiqat institunun bir illik əməyinə dəyən işdir. Sağ olun, dəyərli alim!

t.ədalət 2019-11-14 20:25:12

Vətənimiz üçün belə türk alimlər lazımdır.Anası,arvadı,qudası və qaynanası erməni olanlardan Vətənə,ancaq ziyan gələr.

Mirzə AĞ 2019-11-14 20:25:12

Şotanın bu şəkilinə diqqət yetirin - börkü yarıq deyilmi?!

Əli 2019-11-14 20:25:12

2. gürcü və erməni dilini-həm müasir, həm də qədim variantları-bilən mütəxəssislər, mənbəşünaslar hazırlayacaq ki, onların tarixi sənədlərini tədqiq edib əsl həqiqətləri aşkara mıxarsın. Elmdə, milli mənafeyimizin qorunmasında görüləsi çox iş var. Bu Məsələləri cənab Ramiz Mehdiyevin nəzərinə çatdıra bilən istedadlı, vətənpərvər alimlər lazımdır, "hər şüy əladır!!!" deyə raport verən tənbəllər yox!!!

Kənan 2019-11-14 20:25:12

Sağ olun, əsil tədqiqatçısınız, alimsiniz, Vətənin çörəyi halal olsun Sizə!...

Son yazılar


Новости

8 Часто задаваекмых вопросов по поводу вспышки короновируса

Вспышка коронавируса, сосредоточенная в Китае, развивается с головокружительной скоростью.В последние дни Россия и Сингапур закрыли свои границы с Китаем, и Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Между тем, правительство США резко усилило свой ответ - выпустило консультативную помощь на самом высоком уровне, изолировало 195 граждан, эвакуированных из Китая, и временно запретило въезд иностранным гражданам, недавно прибывшим в Китай. С учетом того, что число случаев заболевания резко возросло, достигнув 3 февраля более 17 000, с 362 смертельными случаями и масками для лица, вылетевшими с прилавков магазинов, неудивительно, что вопросы - и страхи - циркулируют вокруг 2019-нКоВ, как известно о вирусе. Однако для большинства людей в США нет причин для беспокойства. И хотя разобраться в рисках с новым быстро распространяющимся патогеном сложно, эксперты по инфекционным болезням могут помочь нам разобраться с этим. Здесь приведены ответы на самые острые вопросы о новом коронавирусе и его рисках. 1) Что это за новый коронавирус и каковы симптомы? Коронавирусы - это большое семейство вирусов, которые обычно поражают дыхательную систему. Название происходит от латинского слова corona, означающего корону, из-за остроконечной бахромы, которая окружает эти вирусы. Большинство заражают животных, таких как летучие мыши, кошки и птицы. Известно, что только семь, включая 2019-нКоВ, SARS и MERS, заражают людей. Считается, что атипичная пневмония перешла от летучих мышей к людям в Китае; MERS превратился из летучих мышей в верблюдов для людей на Ближнем Востоке. Никто не знает, откуда появился 2019-нКоВ. На данный момент считается, что он совершил скачок от животных в Ухане, Китай, городе с 11 миллионами, в конце прошлого года. Но исследователи все еще пытаются выяснить его точное происхождение. Что касается симптомов: два из семи коронавирусов, поражающих человека, SARS и MERS, могут вызывать тяжелую пневмонию и даже смерть в 10 и более 30 процентах случаев соответственно. Но другие приводят к более легким симптомам, таким как простуда. На данный момент мы знаем, что 2019-nCoV может убить, но не ясно, как часто или как его смертность сравнивается с SARS и MERS. Снизил ли Китай эпидемию коронавируса на ранней стадии? По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, большинство пациентов сейчас начинают с лихорадки, кашля и одышки. Ранний отчет, опубликованный в The Lancet, предоставил еще более подробную информацию. Было обследовано подмножество первых 41 пациента с подтвержденным 2019 нКоВ в Ухани.Наиболее распространенными симптомами были лихорадка, кашель, мышечные боли и усталость; реже были головная боль, диарея и кашель слизи или крови. У всех были пневмонии и аномалии легких при компьютерной томографии. Что касается тяжести заболевания: 13 пациентов были госпитализированы в ОИТ, а 6 умерли. К 22 января большинство (68 процентов) пациентов были выписаны из больницы. Совсем недавно появились сообщения о людях с очень легкими симптомами, например, о четырех случаях на юге Германии. Есть также свидетельства бессимптомных случаев. Возможно, что когда мы узнаем больше, 2019-нКоВ будет больше похож на грипп, чем на SARS. Это потому, что инфекционные заболевания, как правило, выглядят более серьезными, когда их впервые обнаруживают, поскольку люди, появляющиеся в больницах, как правило, самые больные. И уже новый вирус кажется менее смертоносным, чем как SARS, так и MERS. 2) Как распространяются коронавирусы? Мы еще не знаем, как именно распространяется 2019-нКоВ, но у нас есть много данных о том, как MERS, SARS и другие респираторные вирусы передаются от человека к человеку. И это главным образом из-за воздействия капель от кашля или чихания. Поэтому, когда инфицированный человек кашляет или чихает, он выпускает спрей, и если эти капли попадают в нос, глаза или рот другого человека, они могут передать вирус, сказала Дженнифер Нуццо, эксперт по инфекционным заболеваниям и старший ученый в Центр безопасности здоровья Джона Хопкинса. В более редких случаях человек может опосредованно подхватить респираторное заболевание, «прикасаясь к каплям на поверхности, а затем прикасаясь к слизистым оболочкам» во рту, глазах и носу, добавила она. Вот почему мытье рук является важной мерой общественного здравоохранения - постоянно, особенно во время вспышки. 3) Должен ли я путешествовать во время этой вспышки?   Турист, одетый в респираторную маску у фонтана Треви в центре Рима 31 января 2020 года. Итальянское правительство объявило чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса после подтверждения двух случаев заболевания в Риме. Филиппо Монтефорте / AFP через Getty Images И CDC, и Госдепартамент выпустили свои высокопоставленные предупреждения о поездках в Китай, советуя американцам избегать поездок туда на данный момент. (Эти рекомендации могут измениться по мере развития вспышки, поэтому продолжайте проверять их.) И это не только потому, что существует риск заражения этим новым вирусом. Сейчас многие авиакомпании отменяют или сокращают рейсы в Китай, частично из-за снижения спроса. «Меня больше беспокоит непредсказуемость реакции [вспышки] на данный момент», - сказал Нуццо. «Не было бы весело поехать в Китай и как-то там застрять. И возвращаясь, вы будете подвергнуты дополнительному скринингу.» Безопасно ли путешествовать во время вспышки коронавируса? Специалист по инфекционным заболеваниям объясняет. Но люди, обеспокоенные путешествиями, должны помнить, что эти рекомендации ориентированы на Китай, где эпидемия в настоящее время разворачивается. На данный момент 99 процентов приходится на материковый Китай. И более половины из них в Хубэй. «Риск заражения этой инфекцией за пределами Хубэя и, действительно, за пределами Китая, удивительно низок», - сказал Исаак Богох, профессор Университета Торонто, который изучает, как воздушные путешествия влияют на динамику вспышек, включая новую коронавирусную инфекцию. Люди с вирусом были обнаружены в других странах, поэтому ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Но на сегодняшний день это в основном путешественники из Китая. «Мы можем подсчитать количество людей, которые никогда не сталкивались с Хубэем или Китаем, которые были заражены этим вирусом одной или двумя руками», - сказал Богох. «Поэтому, если люди путешествуют [за пределами Китая,] ваш риск близок к нулю процентов». Что если вам нужно путешествовать и вы сидите рядом с больным? Богоч сказал, что даже не время паниковать. «Была проведена определенная работа по изучению риска заражения инфекционными заболеваниями в результате авиаперелетов. Риск заражения респираторной инфекцией воздушным транспортом по-прежнему чрезвычайно низок ». Риск возрастает, если вы оказались в шести футах от человека с респираторной инфекцией. Но даже там простая близость не обязательно означает, что вы поймаете что-нибудь. Вместо этого, чем более заразен человек, и чем дольше вы сидите рядом с ним, тем выше ваш риск. Если вы не находитесь рядом с человеком очень долго или не очень заразны, тем ниже риск. И опять же, маловероятно, что у больного даже есть коронавирус. 4) Я все еще беспокоюсь о новом коронавирусе. Что я должен сделать, чтобы защитить себя? Купить маску?   Люди носят медицинские маски в качестве меры предосторожности против коронавируса, прогуливаясь по Нью-Йорку 30 января 2020 года. Tayfun Coskun / Anadolu Agency by Getty Images В США риск для населения в настоящее время считается низким. И почти каждый эксперт в области здравоохранения, с которым говорил Вокс, сказал, что нет убедительных доказательств в поддержку использования масок для лица для профилактики заболеваний среди населения в целом. Маски полезны только в том случае, если у вас уже есть респираторная инфекция и вы хотите свести к минимуму риск ее распространения среди других людей или если вы работаете в больнице и находитесь в прямом контакте с людьми с респираторными заболеваниями. (Кроме того, есть сообщения о том, что маски и другие материалы принадлежат медицинским работникам, чтобы оставаться в безопасности.) Как технические компании пытаются справиться с мошенничеством по поводу коронавируса? Вот почему CDC советует против использования масок для обычных американцев. «Вирус не распространяется в широких кругах общества», - объяснила Нэнси Мессонье, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний CDC, на брифинге для прессы 30 января. Но люди все равно копят их по неправильным причинам. По словам Мессонье, лучшее, что вы можете сделать, чтобы предотвратить всевозможные болезни, это «вымыть руки, прикрыть кашель, позаботиться о себе и следить за информацией, которую мы предоставляем». 5) Как насчет случаев, когда люди распространяют вирус до того, как у него появятся симптомы? Разве это не беспокоит? У нас есть лучшее доказательство того, что вирус может распространиться до того, как у человека появятся симптомы, из Германии. Там, как известно, четыре человека имеют вирус. Вспышка была выявлена ​​в Баварии 27 января, когда немецкому бизнесмену был поставлен диагноз. Он встречался с коллегой-женщиной, который приезжал из Шанхая и имел вирус, но не знал об этом. Женщина только начала чувствовать симптомы - такие как лихорадка и кашель - после того, как она покинула Германию, и через несколько дней после встречи с немецким бизнесменом. Это говорит о том, что она, возможно, передала вирус человеку, прежде чем узнает, что она больна. К 28 января три сотрудника бизнесмена были диагностированы с вирусом, согласно сообщению случая Нового английского медицинского журнала. У одного был контакт с женщиной из Шанхая; двое других, похоже, получили вирус от немецкого бизнесмена. «Тот факт, что бессимптомные люди являются потенциальными источниками инфекции 2019-нКоВ, может потребовать переоценки динамики передачи текущей вспышки», - пишут авторы исследования. Но они также подчеркнули, насколько легкое заболевание оказалось у немецких пациентов. И возникает вопрос о том, действительно ли женщина была без симптомов и насколько бессимптомный риск представляет собой для общественного здравоохранения. «Даже если бы были случаи бессимптомной передачи этогоинфекции, как правило, это будут редкие случаи, и почти со всеми другими инфекциями дыхательных путей, известными человечеству, это не люди, которые ведут эпидемию », - сказал Богох. 6) Означает ли заявление ВОЗ, что коронавирус является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, означает, что это станет смертельной пандемией?   Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус (справа) вместе с руководителем Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майклом Райаном на пресс-конференции после Комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ, на которой обсуждается вопрос о том, является ли новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, 30 января 2020 года в Женеве. Фабрис Коффрини / AFP через Getty Images Объявление ВОЗ «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», или PHEIC, не означает, что это станет смертельной пандемией. Вместо этого PHEIC - это политический инструмент, который агентство может использовать, чтобы попытаться предотвратить пандемию - привлечение внимания к серьезной угрозе заболевания, вовлечение мирового сообщества в скоординированные ответные меры на вспышку, мобилизация ресурсов и предоставление странам рекомендаций о том, как реагировать, и остановить распространение болезни через границы. Генеральный директор агентства Тедрос Адханом Гебреесус очень четко заявил, что они объявили тревогу в качестве меры предосторожности: агентство обеспокоено потенциальным ущербом, который может нанести вирус в странах с более слабыми системами здравоохранения, и призвало международное сообщество оказать помощь. Он подчеркнул, что подавляющее большинство случаев по-прежнему в Китае, и что Китай быстро принял меры по контролю над вспышкой. Два ключевых вопроса, которые определят, станет ли вспышка коронавируса пандемией Хотя есть случаи, по крайней мере, в 23 других странах, они не превратились в локальные вспышки. Так что на данный момент CDC и ВОЗ все еще называют это вспышкой. Однако очень скоро эксперты в области здравоохранения могут определить, что в Китае достаточно случаев, чтобы назвать вспышку эпидемией. И если заболевание будет продолжать распространяться локально в других странах, оно может перерасти в пандемию (которая определяется как эпидемия, распространяющаяся на два или более регионов мира). «Это очень, очень трансмиссивно, и почти наверняка это будет пандемия», - сказал New York Times доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. «Но будет ли это катастрофическим? Я не знаю." Это подводит нас к вопросу о смертельности: мы еще не знаем, насколько смертельна эта болезнь. Если взять текущее количество смертей и разделить его на число известных случаев, «смертность от случаев составляет 2 процента, а в первые дни она снизилась с 3 процентов», - говорит Говард Маркел из Мичиганского университета, изучающий вспышки.«И если он будет действительно очень низким, мы, вероятно, скажем - как мы это делали в Мексике в 2009 году со свиным гриппом - что это нечто очень похожее, если не менее смертельное, чем обычный сезонный грипп». Так что, как только будет обнаружено больше таких легких или бессимптомных случаев, этот вирус может выглядеть гораздо менее пугающим. «Мы живем [с] и терпим большое количество респираторных вирусов, - сказал Нуццо, - некоторые из них даже более передаваемы, чем оценки, которые люди придумали для этого - но они не попадают в заголовки». новый коронавирус выглядит менее серьезным, добавила она, «возможно, мы отходим от сдерживания вируса как цели до минимизации его распространения». 7) Есть ли риск возникновения вспышки в моем городе?   Две женщины в лицевых масках 31 января 2020 года в Ньюкасл-апон-Тайн, Англия. Некоторые из лучших исследований по этому вопросу принадлежат Богочу и его коллегам. В последние пару недель они провели отличные исследования в городах, наиболее уязвимых к новым коронавирусным инфекциям. Что такое большой вынос? Это действительно Восточная Азия и Юго-Восточная Азия, которые наиболее подвержены риску. Исследователи - из Оксфордского университета, Университета Торонто и Лондонской школы медицины и тропической гигиены - использовали данные 2019 года от Международной ассоциации воздушного транспорта, чтобы найти все города Китая, которые приняли в течение февраля не менее 100 000 пассажиров из Ухани в течение февраля. Апрель. Затем они смоделировали, как болезнь могла распространиться из этих городов, если они столкнулись с локальными вспышками. Вот 15 из 50 лучших направлений, в которых могут наблюдаться вспышки (также обратите внимание на число IDVI - Индекс уязвимости к инфекционным болезням - число. Это показатель способности страны управлять инфекционными заболеваниями. Баллы ближе к нулю означают, что они меньше подготовлены.)   Оксфордский журнал медицины путешествий: «Никто не удивится, если в Европу и США будет экспортировано больше дел», - сказал Богоч. «Но места, в которых будет наибольший объем и количество экспортируемых инфекций, будут в центрах Восточной Азии и Юго-Восточной Азии». 8) Когда это закончится? Как объяснил мой коллега Брайан Резник, эта вспышка может быть прекращена несколькими способами. Возможно, меры общественного здравоохранения - быстрое выявление случаев заболевания, изоляция зараженных людей - остановят распространение этого коронавируса. (Вот что остановило распространение атипичной пневмонии в 2003 году.) Поскольку это зоонозная болезнь, исходящая от животного, поиск и устранение этого источника также поможет. Или, может быть, будет изобретена вакцина или противовирусный препарат, чтобы обуздать более широкую эпидемию (хотя это, вероятно, займет годы). Наконец, есть вероятность, что вирус просто вымрет.«Вспышки болезней напоминают пожары», - пишет Резник. «Вирус - это пламя. Чувствительные люди - топливо. В конце концов огонь сгорает сам, если у него кончается растопка. Вспышка вируса закончится, когда он перестанет находить подверженных заражению людей ». Существует также шанс, как сказал Нуццо Вокс, что это просто становится одной из болезней в обращении, которые обычно заражают людей. Какое беспокойство снова зависит от того, насколько серьезным окажется 2019nCoV.

Проблема климата и насколько её сложно решить

Все варианты обмена Сталелитейщик. Работа с доменной печью для производства стали и чугуна. Эта часть была впервые опубликована в октябре 2019 года и была слегка обновлена. Климатические активисты любят говорить, что у нас есть все решения, которые нам нужны для борьбы с климатическим кризисом; нам не хватает только политической воли. Хотя с точки зрения политики это действительно так - у нас, безусловно, достаточно решений, чтобы начать работу и вносить большие изменения, но с технической точки зрения это неправильно. Истинное поражение от изменения климата будет означать получение чистых нулевых выбросов углерода и в конечном итоге отрицательных выбросов. Это означает обезуглероживание всего. Каждый сектор экономики. Каждое использование ископаемого топлива. И на самом деле, есть некоторые сектора, некоторые виды использования ископаемого топлива, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Возьмем, к примеру, промышленное тепло: чрезвычайно высокотемпературное тепло, используемое для производства стали и цемента. Это не сексуально, но это важно. На тяжелую промышленность приходится около 22 процентов глобальных выбросов CO2. Сорок два процента из этого - около 10 процентов глобальных выбросов - поступают от сжигания с целью производства большого количества высокотемпературного тепла для промышленных продуктов, таких как цемент, сталь и нефтехимия. Чтобы поместить это в перспективу, промышленное тепло на 10 процентов больше, чем выбросы CO2 всех автомобилей в мире (6 процентов) и самолетов (2 процента) вместе взятых. Тем не менее, подумайте, сколько вы слышите об электромобилях. Подумайте, как много вы слышите о стыдливом полете. Теперь подумайте, сколько вы слышите о ... промышленном тепле. Не очень, я думаю. Но дело в том, что сегодня практически все это сжигание происходит на ископаемом топливе, и существует очень мало жизнеспособных низкоуглеродных альтернатив. По разным причинам промышленное тепло будет одним из самых крепких орешков с точки зрения выбросов углерода. И мы даже не начали.   Цементный завод в сумерках. Цементный завод в сумерках. Getty Images Некоторый свет пролился на это слепое пятно с выпуском в конце 2019 года двух докладов Хулио Фридмана, исследователя из Центра глобальной энергетической политики (CGEP) при Колумбийском университете (среди многих предметов в длинном резюме). Первый доклад, в соавторстве с Чжиюань Фаном и Ке Тангом из CGEP, посвящен текущему состоянию промышленной тепловой технологии: «Низкоуглеродистые тепловые решения для тяжелой промышленности: источники, варианты и затраты сегодня». Второй, в соавторстве с группой ученых для Форума «Инновации для прохладной земли» (МИЭФ), представляет собой дорожную карту по декарбонизации промышленного тепла, включая набор политических рекомендаций. В этих отчетах их много, но я предполагаю, что ваше терпение к промышленному теплу ограничено, поэтому я свел его к трем разделам.Во-первых, я кратко расскажу о том, почему промышленное тепло так трудно декарбонизировать; во-вторых, обзор доступных вариантов обезуглероживания; и в-третьих, некоторые рекомендации о том, как двигаться вперед. Почему промышленное тепло является такой неприятной углеродной дилеммой Есть причина, по которой вы мало слышите о промышленном тепле: потребители не покупают его. На этом рынке преобладают крупные, малоизвестные промышленные фирмы, которые работают вне поля зрения общественности. Таким образом, в отличие от электричества или автомобилей, существует небольшая перспектива продвижения рынка через популярный потребительский спрос. Политики должны будут сделать это самостоятельно. И это будет нелегко. Крупнейшими промышленными источниками выбросов являются цементная, сталелитейная и химическая промышленность; также внесли заметный вклад в переработку, удобрения и стекло. Как группа, эти отрасли имеют три примечательные особенности. Во-первых, почти все они являются предметом мировой торговли. Их цены не установлены внутри страны. Они конкурируют с оптимизированными цепочками поставок по всему миру с минимальной наценкой. Внутренняя политика, которая повышает цены, может привести к «утечке углерода» (то есть компаниям, которые просто переезжают за границу, чтобы найти более дешевую рабочую среду и условия эксплуатации). Более того, некоторые из этих отраслей, особенно цемент и сталь, особенно ценятся национальными правительствами за их рабочие места и их последствия для национальной безопасности. Политики опасаются любой политики, которая может оттолкнуть эти отрасли. «В качестве одного из признаков, большинство цемента, стали, алюминия и нефтехимических продуктов получили экологические отказы или были политически освобождены от углеродных ограничений, - говорится в отчете CGEP, - даже в странах с жесткими углеродными целями.   Печь на алюминиевом литейном заводе. Печь на алюминиевом литейном заводе. Getty Images / Культура РФ Во-вторых, они включают оборудование и оборудование, рассчитанное на срок от 20 до 50 лет. Доменные печи иногда доходят до 60. Это крупные, долгосрочные капитальные вложения, с относительно низким товарооборотом. «Немногие промышленные объекты демонстрируют признаки скорого закрытия, особенно в развивающихся странах, - говорится в отчете CGEP, - что делает проблематичным развертывание заменяющих объектов и технологий». По крайней мере, решения, которые могут работать с существующим оборудованием, будут иметь преимущество. В-третьих, их эксплуатационные требования являются строгими и разнообразными. Общим для всех них является то, что им требуется большое количество высокотемпературного тепла и высокий «тепловой поток», способность поставлять большое количество тепла стабильно, надежно и непрерывно. Простои в этих отраслях невероятно дороги. В то же время конкретные требования и процессы в этих отраслях сильно различаются.В качестве примера можно привести сталь и чугун с использованием доменных печей, в которых сжигается кокс (форма «приготовленного» угля с высоким содержанием углерода). «Кокс также обеспечивает углерод в качестве восстановителя, выступает в качестве структурной опоры для удержания рудной нагрузки и обеспечивает пористость для растущего горячего газа и тонущего расплавленного железа», - говорится в отчете CGEP. «Из-за этих многочисленных ролей прямая замена сжигания кокса на альтернативный источник технологического тепла нецелесообразна». Цементная печь работает несколько иначе, как и реакторы, которые приводят в действие химические превращения, как и стеклодув. Разнообразие конкретных эксплуатационных характеристик затрудняет повсеместную замену промышленного тепла. Каждая из этих отраслей потребует своего решения. И это должно быть решение, которое не сильно увеличивает их расходы или, по крайней мере, предпринимает шаги по защите их от международной конкуренции. Вариантов на сегодняшний день не так много, чтобы говорить о. Варианты обезуглероживания промышленного тепла ограничены Каковы альтернативы, которые могли бы обеспечить высокую температуру и высокий тепловой поток с меньшими или нулевыми выбросами углерода? Отчет не является оптимистичным: «Путь к чистой эмиссии углерода для промышленности не ясен, и сегодня только несколько вариантов кажутся жизнеспособными». Альтернативы можно разбить на пять основных категорий: Биомасса: биодизель или щепа могут быть сожжены напрямую. Электричество: «резистивное» электричество можно использовать, например, для питания дуговой печи. Водород: технически это подкатегория электричества, так как она получена из процессов, приводимых в действие электричеством; он производится паровым риформингом метана (SMR) для производства «серого» водорода с интенсивным выбросом углерода, SMR с улавливанием и хранением углерода для получения «голубого» водорода, или электролизом, вытягивающим водород непосредственно из воды, чтобы сделать низкоуглеродистым « зеленый »водород. Ядерная энергия: Атомные электростанции, как обычные реакторы, так и новые реакторы третьего поколения, выделяют тепло, которое можно переносить в виде пара. Улавливание и хранение углерода (УХУ): Вместо того, чтобы обезуглероживать сами процессы, их выбросы CO2 могут быть уловлены и захоронены, либо CO2 непосредственно от источника тепла («тепло CCS»), либо CO2 от всего предприятия («CCS с полным оборудованием» «). Все эти варианты имеют свои трудности и недостатки. Ни один из них не близок к паритету затрат с существующими процессами. Некоторые из них ограничены интенсивностью тепла, которое они могут производить. Вот разбивка:   Требования к промышленной температуре Некоторые варианты ограничены конкретными требованиями конкретных производственных процессов.Цементные печи лучше работают с плотным внутренним топливом; резистивное электричество на внешней поверхности также не работает. Но самые большие ограничения - это затраты, когда новости несколько разочаровывают по двум причинам. Во-первых, даже самые перспективные и жизнеспособные варианты существенно повышают эксплуатационные расходы. И, во-вторых, варианты, которые в настоящее время являются наименее дорогими, не совсем те, которые могут предпочесть экологи. В отчете много говорится о методологии сравнения затрат по технологиям, но главное, что следует иметь в виду, является то, что эти оценки являются предварительными. Они включают в себя различные оспариваемые предположения, а реальные данные о производительности часто недоступны. Так что все это нужно взять с крошкой соли в ожидании дальнейших исследований. Тем не менее, вот примерное сравнение стоимости:   Сравнение стоимости промышленных вариантов отопления Вы можете заметить, что большинство синих полос, низкоуглеродистых вариантов, слишком дорого. Единственно доступными являются ядерный и синий водород. Водород является наиболее перспективной альтернативой С точки зрения способности генерировать высокотемпературное тепло, доступности и пригодности для различных целей, водород, вероятно, является ведущим кандидатом среди альтернатив промышленного тепла. К сожалению, уравнение затрат на водород не является хорошим: чем оно чище, тем оно дороже. Самый дешевый способ получения водорода, способ, которым сейчас производится около 95 процентов его, - это паровой риформинг метана (SMR), который реагирует пар с метаном в присутствии катализатора при высоких температурах и давлениях. Это чрезвычайно углеродоемкий процесс, поэтому «серый водород». Выбросы углерода от SMR могут быть уловлены и захоронены с помощью CCS (хотя сегодня они редки). Как видно из диаграммы выше, этот вид «голубого водорода» является самой дешевой низкоуглеродной альтернативой высокотемпературному промышленному теплу. «Зеленый водород» получают электролизом, используя электричество для отделения водорода от воды. Если это сделано с безуглеродной энергией, это также безуглеродное. Существует несколько различных форм электролиза, в которые нам не нужно вмешиваться. Главное, что нужно знать, это то, что они дорогие - наименее дорогой в два с лишним раза дороже голубого водорода.   Затраты на водород Вот упрощенная диаграмма затрат, чтобы сделать эти сравнения более понятными:   Промышленные затраты на тепло Примечание. Эти цифры отражают то, «что можно сделать сегодня на существующих объектах». В отчете CGEP подчеркивается, что «авторы не сбрасывают со счетов будущий потенциал для более дешевых систем». Подробнее об этом позже. На данный момент, в первом приближении, все доступные низкоуглеродистые альтернативы существенно повышают стоимость промышленных тепловых процессов по сравнению с базовым уровнем. И вот что действительно важно: в большинстве случаев улавливать и закапывать СО2 в этих процессах дешевле, чем переключать системы на низкоуглеродные альтернативы. CCS часто дешевле альтернатив с низким содержанием углерода Взять цементную продукцию. Для него требуется температура не менее 1450 ° C, поэтому единственными возможными вариантами являются водород, биомасса, резистивный электрический или CCS. Вот как бы они увеличили затраты на производство цемента («клинкера»):   затраты на производство цемента Как видите, каждая низкоуглеродистая альтернатива повышает затраты более чем на 50 процентов по сравнению с базовым уровнем. Единственные, которые не повышают его более чем на 100 процентов, - это CCS (только от источника тепла), синий водород или резистивный электрический в местах с чрезвычайно дешевой и обильной не содержащей углерода энергией. Альтернативой, которую предпочитают климатические ястребы, безуглеродный вариант, который лучше всего подойдет для большинства применений, является зеленый водород. Но это в настоящее время повышает затраты между 400 и 800 процентами. Ситуация примерно такая же для стали:   Стоимость стали И так далее, от химикатов до стекла и керамики; Практически в каждом случае самое дешевое решение по обезуглероживанию в ближайшей перспективе заключается только в улавливании и захоронении выбросов углерода. Конечно, это только в среднем. Фактические затраты будут зависеть от географии - есть ли подходящие места захоронения для CO2, дешевый ли природный газ, есть ли поблизости много воды или ветра - но нет никакой простой правды о сегодняшних альтернативах промышленного тепла: что такое зеленый не очень выполнимо, а то, что выполнимо, не очень зелено. Вот качественный график, который пытается понять эти отношения.   Промышленное отопление Что наиболее выполнимо - это справа. Что самое дорогое, так это топ. На данный момент в этом правом нижнем допустимом / дешевом квадранте не так много, кроме голубого водорода. В отчете подчеркивается, что эти начальные технологические рейтинги являются «в лучшем случае временными» и «весьма спекулятивными, неопределенными и условными.«Нужно понимать гораздо больше о стоимости и целесообразности этих вариантов. Их относительная привлекательность может быстро измениться с развитием технологий. Что приводит нас к рекомендациям. Как сделать зеленое промышленное тепло дешевле, а дешевое промышленное тепло зеленее Фридманн несколько раз подчеркивает, что одним из самых ясных результатов всего этого исследования является необходимость проведения дополнительных исследований. Доступные данные по промышленным альтернативным источникам тепла являются редкими и противоречивыми, и существует несколько попыток сравнить затраты по категориям. Самая насущная необходимость - это дополнительный анализ и исследования. Тем не менее, есть путь вперед. В документе МИЭФ рассматривается вышеупомянутая информация, а затем предлагается ряд политических рекомендаций. Первое и самое важное - это усиление государственной поддержки исследований и разработок (НИОКР). Именно здесь сообщение «у нас есть решения, в которых мы нуждаемся» может быть контрпродуктивным. Да, нам нужно немедленно начать развертывание доступных чистых технологий в масштабе. Но нам также необходимо уделить внимание тем секторам экономики, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Мы должны определить перспективные технологии, как это делают эти отчеты, и начать сознательно работать, чтобы снизить их стоимость. По крайней мере, США нужно увеличить свои ежегодные расходы на исследования в области чистой энергии (около 15 миллиардов долларов) примерно в десять раз, создать некоторые региональные и отраслевые исследовательские центры и привлечь партнеров из промышленности для ускорения процесса коммерциализации. Во-вторых, промышленное тепло - это та область, где государственные закупки могут сыграть огромную роль - правительства закупают большое количество стали, бетона и химикатов. «Стандарты закупок, в которых предпочтение отдается продуктам с наименьшим содержанием встроенного углерода, могут привести к значительным изменениям в промышленном поведении», - говорится в докладе МИЭФ. В-третьих, правительство должно помочь компенсировать возросшие затраты на альтернативы с помощью фискальных субсидий, будь то кредитные гарантии, прямые гранты, льготные тарифы или что у вас есть. Общественные деньги нужны, чтобы двигаться вперед. В-четвертых, для многих альтернатив требуется новая инфраструктура (например, электрические или водородные трубопроводы), и правительство может помочь в ее создании.   Коробка передач Нужно больше таких, наверное. Shutterstock Пятое (примечание: не первое, пятое): цена на углерод будет ускорять все. Непонятно, насколько высокой должна быть цена, чтобы полностью компенсировать дополнительные затраты на альтернативы - в некоторых приложениях она, вероятно, будет неосуществимо высокой, поэтому все же потребуется политика в конкретных секторах - но любая цена вообще поможет.В-шестых, для защиты от международной конкуренции со стороны стран с более низкими стандартами тарифы на углерод могут взиматься с импортируемых промышленных товаров с более высоким содержанием углерода. В-седьмых, всегда есть хорошие старомодные мандаты: правительство может просто потребовать отказа от использования ископаемого топлива в этих секторах. Наконец, добровольные отраслевые ассоциации могут содействовать распространению знаний и передового опыта среди компаний, в то время как министерство по чистой энергии на международном уровне может сделать то же самое среди стран. Как ясно из этого списка, многое предстоит сделать, прежде чем «у нас есть все необходимые решения» в секторах тяжелой промышленности. Есть и другие сектора, которые по-прежнему трудно обезуглерожить (судоходство, тяжелые грузы, самолеты), и все они выиграют от такой же политики. Нам нужно развернуть то, что мы знаем, и узнать больше о том, чего мы не знаем одновременно. Последнее замечание об электрификации Эти два отчета могут показаться про-CCS, но это не главное, что нужно от них отнять. Даже если это правда, что CCS является самым дешевым текущим вариантом декарбонизации для некоторых отраслей и секторов, он просто не будет доступен во многих областях. И в долгосрочной перспективе цель все еще должна состоять в том, чтобы по возможности искоренить ископаемое топливо, сделав альтернативы более осуществимыми и менее дорогостоящими. Единственное технологическое решение с потенциальным путем снижения кривой затрат до уровня конкурентоспособности с ископаемым топливом (по правильной цене) - это электрификация. Приведенные выше диаграммы показывают две вещи об электрификации промышленного тепла. Во-первых, резистивное электричество - это единственный низкоуглеродистый вариант промышленного тепла, конкурирующий с CCS или голубым водородом, и только в этом случае чистое электричество чрезвычайно дешево и в изобилии. И, во-вторых, единственная действительно безуглеродная, неограниченная, универсальная альтернатива - это зеленый водород, который требует обильных возобновляемых источников энергии. Оба приводят доводы в пользу абсолютной необходимости удешевления чистой электроэнергии. В текущих ценах и с современными технологиями у полностью или в основном возобновляемой сети будут проблемы с промышленным теплом, которое требует огромных, интенсивных количеств энергии, надежно и непрерывно поставляемых. Некоторые промышленные приложения могут вовремя сместить свои потребности, чтобы приспособиться к возобновляемым источникам энергии или сделать их процессы прерывистыми, но большинство не могут. Им нужна управляемая, управляемая сила.   Электродуговая печь. Электродуговая печь.Getty Images / iStockphoto Построение энергосистемы на основе возобновляемых источников энергии, которая могла бы обслуживать тяжелую промышленность, потребовало бы гораздо более дешевого и энергоемкого хранилища, большей и лучшей передачи, более интеллектуальных счетчиков и приборов и лучшего реагирования на спрос, но, прежде всего, это потребовало бы чрезвычайно дешевого и обильного углерода. бесплатное электричество. Все становится проще, если чистая энергия становится дешевле. Это верно для резистивного электричества, это верно для зеленого водорода, и это верно почти для всех трудных для декарбонизации секторов. Дешевое, обильное, чистое электричество - это единственный путь к действительно устойчивой энергетической системе, объединенной вокруг энергосистемы и свободного обмена электронами. Технологии экологически чистой энергии угрожают разрушить энергосистему. Вот как он может адаптироваться. Хотя CCS может быть самым дешевым доступным вариантом для некоторых секторов сегодня, это не может быть конечным пунктом назначения; это должно быть временным. Нам необходимо максимизировать количество CO2, которое мы извлекаем из воздуха, и закапывать его, снижая концентрацию в атмосфере и минимизируя количество, которое мы выделяем. Это может быть неосуществимо в ближайшее время, но в некоторых временных масштабах должно преобладать электричество (и водородное топливо, которое оно может создать). Таким образом, стоит добавить последний кусочек политической рекомендации, о чем явно не говорится в отчете МИЭФ: сделать электроэнергию без выбросов углерода дешевле, любыми необходимыми средствами. Расширить налоговые льготы на возобновляемые источники энергии и расширить их на другие технологии экологически чистой энергии; принять национальный стандарт экологически чистой энергии; пройти отраслевые стандарты производительности; строить междугородние линии электропередачи; использовать государственные закупки; исследования и коммерциализация передовых ядерных и геотермальных технологий; исследовать новые русловые гидроэлектростанции; и ради бога, назначьте цену на углерод. На безуглеродном электричестве держите педаль на полу. Даже когда речь идет о промышленном тепле, которое является настолько сложным, чувствительным к ценам и разнообразным в применении - где CCS может быть лучшим краткосрочным способом - все еще остается верным, что снижение затрат на чистую электроэнергию делает все проще в долгосрочной перспективе. «Дайте мне точку опоры и место, чтобы стоять, - сказал древний математик Архимед, - и я переверну мир».«Дешевое, обильное, безуглеродное электричество - точка опоры для рычага Архимеда, точка рычага, которая делает возможным перемещение остального мира