Gürcüləşmiş Azərbaycan şairi: Şota Uruztaveli

İlhami Cəfərsoy

Filologiya üzrə elmlər doktoru.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İ.Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun “Qədim dillər və mədəniyyətlər” şöbəsinin müdiri.

cfrsoy@mail.ru

And olsun kultural və multikultural dəyərlərə, mən bu yazını yazmaq fikrində deyildim. Gürcüstanın prezidenti Salome Zurabişvili deməsəydi ki, biz Azərbaycanın Qara Yazı çölündəki mağara-monastırlara iddialıyıq.

O mağara-monastırlara ki, onları gürcülər yox, Karay türkləri qayalarda oymuşdur. Gözləyirdim ki, bizim xarici işlər nazirliyi Salome xanıma tutarlı cavab verəcək. Ancaq nazirliyin mətbuat katibi Leyla Abdullayeva bəyanatında bildirirdi ki, biz gürcü tərəfin iddialarını anlayışla qarşılayırıq.

Bu sözlərin ütülü diplomatik dildən bər-bəzəksiz xalq dilinə tərcüməsi odur ki, Keşikçi dağı ətəyindəki 20 kilsə ilə birlikdə gürcülərə verə bilərik. Əgər o kilsələri Salome xanımın dədəsi tikdirmiş olsaydı, mən də Leyla Abdullayeva kimi deyilənləri anlayışla qarşılayardım. Axı, biz tarixən səxavətli millət olmuşuq. Qacar nəslindən Məhəmmədhəsən şaha deyəndə ki, rusların çarı Xəzər dənizinin yarısını istəyir, şah buyurmuşdu ki, şor sudur, verin, aparıb töksün dədəsinin goruna.

Məşhur fransız qafqazşünası akademik Mari Brosse hələ 1828-ci ildə yazırdı:

- David Qaraca mağara-monastırlarını qayalarda oyanlar gürcü deyildilər, xristian albanlar və türklər idilər (Мари Броссе. Разборь двух грузинских иконных надписей. Ш №708.s.5; Вермишев Х.А. Материалы для истории грузино-армянских отношений. Санкт-Петербург, 1904.s.6-8, 29).

XII əsrə qədərki gürcü salnamələrində Gürcüstanın yarısı Dede Türkova, yəni Böyük Türkoba adlanır (Voroşil Qukasyan. Qafqaz Albaniyası. Bakı, 1993.s.22).

Əgər 1121-ci ilə - İudeyadan gələn baqrationlar Kala şəhərini tutub, adını Tiflis eləyənə qədər o monastırlarda gürcülər yox, xristian türklər yaşayırdılarsa (Сенковский. Собрание сочинений. т. IV, Санкт-Петербург, 1859.s.174-175, 195), siz Gürcüstanın birinci xanımına niyə tutarlı cavab vermirsiniz? Məgər bizim ölkəmizin birinci, ikinci, üçüncü xanımları yoxa çıxıblar?

Gürcülər Keşikçi dağın ətəyindəki mağara-monastırlara iddialıdırsa, biz Tiflis ilə Qırmızı körpü arasındakı tarixi torpaqlarımıza iddialıyıq. O torpaqlara ki, orada hələ xristianlıqdan qabaq Bazar, Ucar, Bərdə, Şuşa, Torağay, Kara Kalkan şəhərlərini salmışdıq, kilsələr, monastırlar tikmişdik (Сенковский 1859.s.46, 170, 174, 195).

Gürcülər o kilsələrdəki alban və türk əlifbaları ilə yazılan salnamələrə iddialıdırlarsa, biz Şota Uruztaveliyə və onun “Bars dərisi geymiş koma” eposuna iddialıyıq.

Sonralar Rustavi adlandırılan Uruztav şəhərində yaşayan Şota (Габашвили Ц.Р. Варзиа. Тбилиси, 1949.s.20) Albaniyanın məşhur Süd nəslindən çıxmışdır. Ana südünə and içən o elitar nəsli V-VII əsr xristian Qafqaz tarixçiləri Süt, Sütrakaçik (История Агван 1861.s.361; Шопен И.И. Новые данные о Кавказе и его древних обитателей. Санкт-Петербург, 1866.s.216) adlandırırlar. Sonralar erməni tarixçiləri Süt mahalının adını Zod formasına salmışlar. Həmin mahalın Zod kəndində deportasiyaya qədər Azərbaycan türkləri yaşayırdılar.

Klavdi Ptolomey (II əsr) Zod mahalını Süd adlandırır. Ancaq latın dilində “ü” səsi olmadığına görə, Süd adını Siod kimi yazırlar, Sioda isə (Себеос. История императора Иракла. Санкт-Петербург, 1862.s.54; История Агван 1861.s.361; Шопен 1866.s.306) Süd etnosunun ölkəsi deməkdir.

Türk dillərinə qohum olan İver dilində südə zud deyilirdi. “İlk əzabkeş Rajdenin kitabı”nda (V əsr) zadəgan uşaqlarının süd anaları mama+zud+ze, “Qorq Aslan” dastanında (VI əsr) deda+zud+ze adlandırılır (Джуаншериани. Жизнь Вахтанга Горгасала. Тбилиси, Мелицниереба,1986.s.112, 120, 133).

Şotanın doğub böyüdüyü şəhərin adı Rustavi yox, Uruz idi. İndikilər dansanlar da, bunu köhnə nəsil gürcü mətnşünasları təsdiq edirlər. Yazırlar ki, V-VII əsr kilsə salnamələrində şəhərin adı tavsız yazılmışdır (Меликсетбеков Л.М. обзор источников истории Азербайджана. т.2, Баку, 1939.s.4).

Uruz Albaniyanın elitar nəsillərindən birinin adıdır. Onlar romalılara məğlub olub, Albaniyadan İberiyaya köçdülər və Kür çayının sağ sahılındə Uruz şəhərini saldılar.

Bizim dərslik müəllifləri erməni tarixçilərinə uyaraq çar Uruzun adını Oroys, qardaşı Quzunun adını Kozis yazırlar. Halbuki I-II əsr latın tarixçilərinin əsərlərində onların adı Kuzu və Uruz kimi göstərilmişdir (Армения и Рим. Санкт-Петербург, 1843.s.156).

Yevrey əsilli gürcü mətnşünası A.S.Xaxanov yazır ki, xristianlıqdan öncə iverlərin Almaz dağındakı baş bütü Şota adlanırdı (Хаханов А.С. Очерки по истории грузинской словесности. вып. 2, Москва, 1897.s.244). Deməli, südə sitayiş edən türklər xristianlığa qədər İveriyanın hakim nəsillərindən biri olmuş, gürcülərin Armazi dedikləri dağı Almaz adlandırmışlar.

Qonşularımızın inancına görə, ingilislər üçün Şekspir, italyanlar üçün Dante, ruslar üçün Puşkin kimdirsə, gürcülər üçün Şota Uruztaveli odur. Şota Uruztaveli necə gürcüdür ki, onun əsərində gürcülərə və Gürcüstana aid kəlmə belə yoxdur. Şota Uruztaveli gürcülərin Dantesi olsaydı, katolikos I Antoni əsərin əlyazmalarını Kür çayına atdırmazdı (Евгени Сталински. Грузинский народный эпос. Тифлис, 1885.s.2, 7) və şair təqiblərə davam gətirməyib (Марр Н.Я. Выступителныя и заключительныя строфы «Витязя из барсовой коже» Шоты из Рустава. кн. XII, Санкт-Петербург,1910.s.I), ömrünün son illərini qəriblikdə - Yerusəlim şəhəri yaxınlığındakı Qolqof dağının ətəyində (Джанашвили М.Г. Царица Тамара. Тифлис, 1900.s.89) keçirməzdi.

Şota Uruztavelinin şəkli Gürcüstandan yox, Yeru-Səlim şəhərinin Müqəddəs Xaç monastırından tapılmışdır (Евгени Сталински. Грузинский народный эпос. Тифлис, 1885.s.7).

Akademik Marr yazır ki, Şota öz əsərini gürcü dilində yox, Qurd dilində yazmışdır (Марр 1936.s.38-39). O dil ki, kartvellər onu başa düşmürdülər, ancaq imerlər və qurlar asanlıqla anlayırdılar (Глонти А.А. Почему поколебался авторитет письменных источников. Язык и история, т.1, Л., 1936.s.232 ).

Qurd dilinə yaxın dillərdə danışan imerlər və qurlar nə qədər gürcüləşsələr də, XX əsrin əvvəllərinə qədər , plova pilov, doşaba bekmez, toya dügün, kəfənə bez, evə konax, yetimə yetim deyirdilər (Марр Н.Я. Дневник поездки Шавшетию и Кларджестию. Тифлис, 1911.s.37, 48-57). Şota Uruztavelinin əsəri bu dildə-Azərbaycan dilinə qohum olan Qurd dilində yazılmışdı.

Dilləri kartvellər üçün anlaşılmaz, imerlər və qurlar üçün anlaşıqlı olan qurdlar kimlərin əcdadlarıdır? Azərbaycan türklərinin! Onların bir hissəsi Azərbaycandan Gürcüstana köçmüş, bir hissəsi Şirvanda qalmışdır. A.P.Fituni 1926-cı ildə Şamaxı və Göyçay qəzalarında onların kəndlərində olub, etnolinqvistik bilgilər toplamışdır.

Fituni soyadlı Şamaxı ermənisi yazır: - Kurtların yaşadıqları kəndləri ermənilər Kurter, azərbaycanlılar Kurtşen adlandırırlar Onlar çox qəddar, qaniçəndirlər. Dilləri türk dilidir, ancaq qonşu Azərbaycan kəndlərinin dilindən bir qədər fərqlənir (Фитуни А.П. История народных легенд о кладе Александра Македонского в Ширване. Баку, 1927.s.10).

A.P.Fituni yazır ki, Kurtlar və Kuşçu kəndlərindən çoxlu yazılı qablar tapılmışdır.  İstədik ki, onları qaraçı damğaları kimi elmi ictimaiyyətə təqdim edək. Ancaq mümkün olmadı. Çünki həmin yazılar açıq-aydın qədim türk yazılarına bənzəyirdi. Azərbaycan alimlərinin əlinə keçməsin deyə, biz onları Tiflisə göndərdik (Фитуни 1927.s.10, 16).

Şota Uruztavelinin Qurd dilində yazılan və Aran folklorundan tərcümə olan bu əsərində (Марр 1910.s.X, XIV, XVI; Марр 1895.s.228-229) hadisələr Gürcüstanda yox, Xatayetidə, Ərəbistanda baş verir. Əsərin qəhrəmanı Tariyelin atası Sarı Dan Xatayetindədir (Евгени Сталински, 1885.s.3-41).

İkinci baş qəhrəman Aftandil Xoşbəxt Ərəbistan şahının vassalıdır. Aftandilin atasının yasında Quran oxunur. İnsanlar kilsəyə yox, məscidə ibadətə gəlirlər (Евгени Сталински. 1885. s.14-16; Марр 1910. s.XIV-XV). Gürcülərin Xatayeti adlandırdıqları ölkə ikidir. Onun biri Çin Türküstanında, biri Suriyanın şimalında idi. E.ö. II-I minilliyə aid Akkad, Assur, Urartu mixi yazılarında Ön Asiyadakı Xatay ölkəsi Xate adlandırılır (Меликишвили Г.А. Урартские клинообразные надписи. Москва, 1960.s.429; Арутнонян Н.В. Топоиимика Урарту, т.1, Ереван, 1985.s.122, 237; İlhami Cəfərsoy İver və H`Ay folklorununda türk mifik təfəkkürünün izləri. Bakı, 2014.s.13-14).

Əsərin epizodik obrazları Patma-Fatma, Usan-Hüseyn, Kais-Qeys, Micnun-Məcnun adları daşıyırlar (Шота Руставели 1982.s.46, 332, 382). İvan Ratişvili iddia edir ki, əsərin folklor variantında xristian elementləri çox imiş. Şota Rustaveli onları müsəlmanlaşdırmışdır. Əgər doğrudan da belədirsə, xristian şairi nə vadar edirdi ki, əsəri müsəlmanlaşdırsın?

N.Y.Marr yazır: - “Bars dərisi” hər cür xristian ehkamlardan azaddır, əsərin ruhu İslam ruhudur (Марр 1910.s.1). Ona görə də dastan XIX əsrdə 30 dəfə nəşr olunmuş, hər dəfə ona əlavələr və düzəlişlər edilmişdir (Джанaшвили 1900.s.25).

Son redaktə 1712-ci – 1737-ci illər arasında - çar VI Vaxtanqın zamanında edildi. İ.M.Rubanovski əsərin 1937-ci il nəşrinə ön sözündə yazır ki, VI Vaxtanq poemanı redaktə etməmişdir, redaktə adı altında onun 22 beytini qayçılayıb atmışdır. Bununla kifayətlənməyib, 48, 49, 50-ci fəsillərin nəşrinə icazə verməmişdir (Шота Руставели 1937.s.18-19).

Akademik Mari Brosse, türk əsilli gürcü mətnşünası A.İ.Saracişvili bu qayçılamani XIX əsrin 20-ci illərində görmüşdülər. Görmüşdülər ki, dəfələrlə redaktə olunsa da, əsərin fəsilləri arasında gürcü əlifbası ilə türk dilində mahnılar qalmışdır (Марр 1910.s.III; Хантадзе Ш.А. Академик Мари Броссе и Европейское грузиноведение. Тбилиси, 1970.s.102).

Qasmon Buaçidze iddia edir ki, o mahnılar milliyyətcə türk olan sonrakı xəttatlar tərəfindən artırılmışdır (Гасмон Буачидзе. Мари Броссе. Тбилиси, Мерани, 1983.s.283). Onda belə bir sual qarşıya çıxır: - Bu necə gürcü ədəbiyyatıdır ki, onun ilkin nüsxələrinin üzünü xristian türk xəttatları köçürürdülər?

Gürcüləşmiş xristian türk xəttatları yalnız salnamələrin üzünü köçürmürdülər, gürcü poeziyasının, epik nəsrinin gözəl nümunələrini yaradırdılar. Bu tarixi şəxsiyyətlərin tanınmışları Saracişvili, Kaplanidze, Karakanidze, Kalxanidze, Çolakaşvili, Qaralidze, Çin Bakuriani, Şirvanidze, Karbelaşvili və başqaları idi.

P.Karbelaşvili XIX əsrin görkəmli gürcü mətnşünasıdır (Марр Н.Я. Древнегрузинские одописцы. Санкт-Петербург, 1902.s.1-76). O necə gürcüdür ki, soyadını dəyişməmiş, Kərbəla şəhidlərini xristian əzabkeşlərdən üstün tutmuşdur?

Nadir şahın zamanında Gürcüstan kilsələrinin Buridze, Baburidze, Karakanidze, Yenisey soyadlı keşişləri var idi. Nadir şah onların kilsələrinə 2 yüz tümən gümüş pul və 2 yüz ləl-cəvahirat vermişdi (Платон İоселиани. Описание Марткопского монастыря. Тифлис, 1847.s.20-21, 32-33) ki, Qazax və Borçalı camaatını özlərinə tabe etsinlər.

Nadir şah böyük sərkərdədir. Neyniyək ki, böyüklərin günahları da böyük olur. Öz əməlləri ilə millətin sinəsinə sağalmaz yaralar vururlar. Anası dünyanın pis bir günündə Nadiri doğmasaydı, Tiflis, Kaxeti, Kuxeti 2 min il əvvəlki kimi bizim olardı. Gürcülər Karay monastırını David Qareci, Qara Yazı çölünü sa+Qareco adlandırmazdılar.

Çar VI Vaxtanqın Bahadur Türkistanov adlı sadiq nökəri var idi. Öz xalqının başına gətirdiyi fəlakətlərə görə 1723-cü ildə çar ona knyaz rütbəsi vermişdi (Переписка грузинских царей Российскими государями, от 1639 г. по 1770 г. Санкт-Петербург, 1861, s.155). VI Vaxtanqın Karalidze soyadlı nökəri də var idi. Onun atası müsəlman, özü xristian idi.

Ermənilərin də Aydinyan, Axverdov, Dağbaşyan, Xançalyan, Qapançıyan, Qaribyan, Şah Xatunyans soyadlı elm və din xadimləri var idi (Акаки Шанидзе. Новый труд по армянской диалектологии. Тбилиси, 1940, s.9-10, 16, 18, 27). Onlar öz ocaqlarını söndürdülər. Yadların çırağını yandırıb, bu dünyadan köçdülər.

Belə dərdli məqamlarda Tufarqanlı Abbasın nisgilli misraları yada düşür:

Bəd övladı əzəl başdan tanıram,

Çör-çöp yığıb yad ocağın yandırar.

Səhər durar ar-namusun gözləməz,

Suyu tökər, öz ocağın söndürər.

Əgər biz ermənilərə bu qədər qandan, qadadan sonra Qarabağda yüksək müxtariyyət vəd ediriksə, bəd övladlarıq. Qərbi Azərbaycan qaçqınlarına İrəvan Çuxurunda muxtariyyət tələb etmiriksə, öz çırağımızı söndürənlərik.

Xarici İşlər Nazirliyimiz düşünür ki, biz Dağlıq Qarabağa rusların veridiyi muxtariyyəti ləğv etsək, beynəlxalq qınağa məruz qalarıq. Bəs prezident ikən Saakaşvili Acariyanın muxtariyyətini ləğv edəndə niyə onu qınayan olmadı?

Ermənilərə muxtariyyət verib, gürcülərin iddialarını anlayışla qarşılayırıqsa, biz ağlımıza dua yazdırmalıyıq.

Gürcüstan EA-nın müxbir üzvü Zaza Aleksidze yazır ki, VII əsrin əvvəllərində Bərdə şəhərinin və ətrafındakı kəndlərin əhalisi gürcüləşmişdi. Bu, akademik səviyyədə bizə yönəlik torpaq iddialarıdır. Ağıl duasının elektron variantını Fəridə Məmmədovaya göndərin ki, Qafqaz Araşdırmalar Mərkəzinin xəttilə qatso Zazanı Bakıya tez-tez dəvət etsin.

Əgər fransız Mari Brosse, polyak Senkovski, erməni Vermişev yazırlarsa, baqrationlar Tiflisə səlcuqlar Konyaya gələndən sonra gəliblər (Сенковский 1895.s.174-175, 195; Вермишев 1904.s.6, 8, 29), biz nəyə görə ağzımıza su alıb susmalıyıq?

Əgər 115 il bundan qabaq erməni Vermişev İlya Çavçavadzeyə xitabən yazırdısa, Tiflislə Qazax arasında gürcülərin tarixi abidəsi olmayıb, biz oradakı xristian türk abidələrini məhv etmişik (Вермишев 1904.s.6, 8, 29), bunu xarici işlər nazirimiz və müavini bilməyə bilər, ancaq AMEA-nın humanitar elmlər bölməsinin akademik katibi bilməlidir. Bilmirsə, mənə imkan versin ki əldə etdiyimiz tarixi faktları elmi ictimaiyyətin nəzərinə çatdırım.

Əgər biz V əsrdə Tiflis şəhərini Kala adı ilə salnmışdıqsa (Джуаншериани 1986.s.100, 137), nəyə görə yağmalanmış şəhərimizin adını heç olmasa dərsliklərimizdə bərpa etməyək?

Yaxud Armazi dağının ilkin adı Almaz, Axal Kalak monastırının qədim adı Taşbaş idisə (Меликсетебков Л.М. Армази. Историко-археологический очерк. вып.2, Тбилиси, 1938.s.65), biz nə üçün elmi tədqiqatımızın nəticələrini Gürcüstanın Bakıdakı səfirinə təqdim etməyək?

Almaz dağından tapılan bir qəbir daşında yazılıb:

- Mən Xatun Saltuxun qızıyam. Xristian adım Mariyadır (Меликсетбеков 1938.s.73).

Saltuk və ya Sarı Saltuk səlibçiləri müqəddəs torpaqlardan qovan Oğuz bəylərindən birinin adıdır.

Katolikos Nikolayın XVII əsrin sonlarında ələ keçirdiyi qız monastırı əvvəllər Xatun adlanırdı (Меликстебеков 1938.s.66). Xatun nə zamandan gürcü adı olub?

Şota Uruztavelinin əsəri Azərbaycan dilinə yanlış olaraq “Pələng dərisi geymiş pəhləvan” adı ilə tərcümə olunmuşdur. Əsərin adı “Bars dərisi geymiş koma”dır. İlkin mətnlərdə k.ma kimi yazılan koma sözü qul, məcazi mənada qul aşiq, aşiq-cəngavər deməkdir. Çünki Tariyel də, Aftandil də qul-aşiqlərdir. Onlar sevdikləri qızların əsiri olub, qızların atalarının quluna, vassalına çevrilmişdilər (Марр1895.s.228-229; Марр 1910.s.X, XIV, XV).

“Türkmən şəcərəsi”ndə və Mahmud Kaşğarinin divanında koma sözü qul arvadı mənasında verilmişdir (Кононов А.Н. Родословная туркмен. М-Л., 1958.s.50). Şumer gil lövhələrində buna uyğun olaraq деме sözü vardır. Şumer mətnlərində o söz: 1. kəniz, 2. qul arvadı mənasındadır (Канева И.Т. Шумерский язык. Санкт-Петербург, 1996.s.23).

Gürcü alimlərinin son 50-60 ildə yazdıqlarına inansaq, Şota Uruztavelinin əsərinin əsas ideyası vətənpərvərlik və milli hisslərin tərənnümüdür. Onların əksinə olaraq akademik Marr yazır ki, “Bars dərisi” hər cür milli hisslərdən və vətənpərvərlikdən uzaq əsərdir. Əsərin əsas ideyası çar və knyaz qızlarına sevgi, aşna-vassal münasibətləridir (Марр Н.Я. Грузинский извод сказки о трех oстроумных братьях из «Русуданиани». Санкт-Петербург, 1895.s.228-229).

Aşna-vassal siyasətini Gürcüstana baqrationlar İudeyadan gətirmişlər. İudey əxlaqına uyğun olaraq çox gözəl qadın olan Tamar 15 dəfə ərə getmişdi. Bundan əlavə, onun qızı Rusudanın çoxlu aşnaları var idi (Бакрадзе Д, Берзенов Н. Тифлис, Санкт-Петербург, 1870.s.39; Джанашвили М.Г. Царица Тамара. Тифлис, 1900.s.25; Марр Н.Я. Дневнегрузинские одописцы (XII в). Тексти и разыскания по армяногрузинской филологии. кн. 4-ая, Санкт-Петербург, 1902.s.76).

Çariça Tamardan yüz il qabaq yaşamış digər bir Tamar Şirvanşahla sevişirdi. O, car Qurucu Davidin (1084-1125) qızı idi (Меликсетбеков 1939.s.8-9).

O Tamarlar öz işvələri ilə qonşu müsəlman xanzadələrini əsir edir, dinlərini dəyişib xristianlaşdırır, beyinlərini yuyur, sonra sınırdakı qalalarla qalabəyi təyin edirdilər.

Biz hələ də tarixdən ibrət dərsi almayıb, Əslinin eşqilə Kərəmi oda yandırırıq, Əli ilə Nino haqqında film çəkdiririk, Xumarın vəslinə çatdırmaq üçün Şeyx Sənana donuz otardırıq.

And olsun kultural və multikultural dəyərlərə, bu yazını yazmaq istəmirdim. Mənə bu yazını yazdıran Salome Zurabişvilinin iddiaları ilə Leyla Abdullayevanın bəyanatı oldu.

 

Şərhlər

O.B.N 2019-12-01 19:27:32

Cox qiymətli araşdırmadır,bunu rus və ya ingiliscəsin XİN-nə göndərmək lazımdır.Və birdə Şotanın əsərin olduğu kimi çap edilsə yaxşı olardı.

Əli 2019-11-22 11:41:29

Çox sağolun. Sizin bu məqalənizin rus versuyası varmı? Varsa, lütfən, onu lazəmi ünvanlara göndərin, Azərbaycan XİN-ə də rusca göndərin, oranın başbilənləri rusdiilidirlər. Gürcüstan Elmlər akademiyasına da, aparıcı gürcü mətbu orqanlarına da. Rus dilində yoxdursa tərcümə üçün kıməyə ehtiyacınız varmı? Özümüz deyib özümüz eşitməyək. Ən azından rus dilində mübarizə aparmalıyıq.

AAgahuseyn 2019-11-14 20:25:12

Məqaləni 2-dəfə oxudum cox qiymətli tədqiqat məhsuludur.Adi ali təhsil almış bir şəxs yazmış olsaydı ona AZƏRBAYCAN MİLLİ AKADEMİYASININ ƏN AŞAQISI 1-ci VİTSE PREZDENTİ OLMAQA LAYİQ İYDİ.Biz belə BÖYÜK ALİMLƏR TANIYIB QİYMƏTLƏNDİRMİRİK.B izim bədbəxtciliyimizdir.ALLAH SİZİ QORUSUN İLHAMİ MÜƏLLİM.

Fəxrəddin 2019-11-14 20:25:12

Çox qiymətli və dərin tədqiqatdır. Bir elmi-tədqiqat institunun bir illik əməyinə dəyən işdir. Sağ olun, dəyərli alim!

t.ədalət 2019-11-14 20:25:12

Vətənimiz üçün belə türk alimlər lazımdır.Anası,arvadı,qudası və qaynanası erməni olanlardan Vətənə,ancaq ziyan gələr.

Mirzə AĞ 2019-11-14 20:25:12

Şotanın bu şəkilinə diqqət yetirin - börkü yarıq deyilmi?!

Əli 2019-11-14 20:25:12

2. gürcü və erməni dilini-həm müasir, həm də qədim variantları-bilən mütəxəssislər, mənbəşünaslar hazırlayacaq ki, onların tarixi sənədlərini tədqiq edib əsl həqiqətləri aşkara mıxarsın. Elmdə, milli mənafeyimizin qorunmasında görüləsi çox iş var. Bu Məsələləri cənab Ramiz Mehdiyevin nəzərinə çatdıra bilən istedadlı, vətənpərvər alimlər lazımdır, "hər şüy əladır!!!" deyə raport verən tənbəllər yox!!!

Kənan 2019-11-14 20:25:12

Sağ olun, əsil tədqiqatçısınız, alimsiniz, Vətənin çörəyi halal olsun Sizə!...

Son yazılar


Новости

Карьерный рост Илона Маска

В детстве Илон был необычным ребенком, много читал. Как вспоминал его отец, как-то Илон, когда ему было три или четыре года, спросил у него: «Где заканчивается и начинается мир?». Илон и Кимбал учились в Pretoria Boys High School. Илон окончил школу с отличными отметками по физике и информатике. При этом в школе Маску приходилось нелегко в отношениях с другими детьми, после одного из избиений ему пришлось восстанавливать сломанный нос, говорится в биографии Илона Маска в Википедии. С детства Илон много читал, любил фантастику, от Жюля Верна до Азимова, Хайнлайна и Толкина. Роман Дугласа Адамса «Автостопом по галактике» помог ему справиться с личностным кризисом в четырнадцать лет, а книги «Академия» и «Луна — суровая хозяйка» пробудили в Илоне интерес к космосу, говорится в биографии Маска на сайте «Мир фантастики». Когда Илону Маску было 10 лет, он получил в подарок первый компьютер Commodore VIC-20, который использовал для программирования, уже в 12 лет он продал за 500 долларов свою первую программу, игру Blastar, в которой можно было стрелять по инопланетянам из лазерной пушки. Чтобы избежать призыва в армию в ЮАР, мальчики уехали в Канаду к матери. Отмечается, что деньги на поездку Маск добыл сам, с помощью продажи акций фармацевтической компании. В 19 лет Илон поступил в Королевский университет в Кингстоне, Онтарио. В 1992 году Маск переехал в США и поступил в Пенсильванский университет, где получил степень бакалавра наук по физике колледжа искусств и наук, а также степень бакалавра по экономике Уортон школы бизнеса. Со временем перешел в Стэнфорд, но обучение не закончил. Карьера Илона Маска Zip2 — первая компания, которую организовали совместно братья Маск в 1996 году. Они занимались производством программного обеспечения. Их проектом был цифровой аналог «Жёлтых страниц», с помощью которого в любом районе Сан-Франциско можно было найти ближайшую пиццерию. Стартап развивался не так быстро, как хотелось Илону, но трудолюбие позволило вывести его на такой уровень, что им заинтересовались инвесторы. Вскоре фирма Compac приобрела Zip2 за 307 миллионов долларов, 22 миллиона достались лично Илону Маску и он в 27 лет стал миллионером. В марте 1999 года Илон Маск стал одним из основателей X.com (вложив 12 млн собственных сбережений), намереваясь сделать революцию в сфере банковских платежей. Уже в 2000 году произошло слияние компаний X.com и Confinity, тем самым объединились системы X.com и PayPal. Маск требовал для нового образования бренд X.com вместо PayPal. Это вызвало разногласия внутри организации, и Илон по решению Совета директоров ушел в отставку. Но стратегически и экономически Маск снова сделал верный ход. В октябре 2002 года PayPal была куплена eBay за 1,5 млрд долларов, а Илон за свои 11,7% акций получил 175 млн долларов. Илон Маск и SpaceX В июне 2002 года Маск основал свою третью компанию — SpaceX. Эта компания Илона связана с космическими разработками, целью ее создания было сокращение расходов на полеты в космос, способствование его освоению и в частности, будущая колонизация Марса. Илон Маск стал главным инженером и СЕО SpaceX. 24 марта 2006 года состоялся первый для компании запуск ракеты-носителя Falcon 1, но он завершился аварией. Однако в том же году компания SpaceX стала одним из победителей в конкурсе НАСА Commercial Orbital Transportation Services (COTS), получив суммарное финансирование в размере 396 млн долларов, для разработки и демонстрации ракеты-носителя Falcon 9 и корабля Dragon. 28 сентября 2008 года состоялся первый успешный запуск ракеты-носителя Falcon 1 и вывод полезной нагрузки на орбиту. Благодаря энергичным действиям Илона Маска, в компании разработаны два типа потенциально многократных ракет-носителей: Falcon 1 и Falcon 9, а также многоразовый космический корабль Dragon. В декабре 2008 года NASA подписало с компанией контракт на сумму 1,6 млрд. долларов на 12 запусков носителя Falcon 9, а затем и космического корабля Dragon к МКС, в качестве замены кораблей Space Shuttle после прекращения программы их запуска в 2011 году. Дальнейшими достижениями SpaceX стали: запуск корабля Dragon, который был выведен на орбиту и возвращен на Землю 8 декабря 2010 года, первая в истории посадка первой ступени на землю, выполненная после вывода полезной нагрузки на околоземную орбиту (22 декабря 2015 года), первая успешная посадка первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на морскую платформу Autonomous Spaceport Drone Ship (8 апреля 2016 года) и первый запуск и посадка использованной ступени ракеты-носителя Falcon 9 (31 марта 2017 года). Одной из фантазий Маска было освоение Марса. По мнению Илона, исследования Марса позволят установить цену на транспортные полеты на планету на уровне $ 500 тыс., что «вполне приемлемо» для жителей развитых стран, а также положить начало освоению других планет. «Мне нравится участвовать в проектах, которые меняют мир. Это сделал интернет, и космос, вероятно, изменит мир больше, чем, что бы то ни было. Если человечество сможет выйти за пределы Земли, очевидно, что там будет его будущее» — утверждал предприниматель. Илон Маск неоднократно высказывался за колонизацию Марса, в том числе он предлагал сбросить на полюса Марса термоядерные бомбы, чтобы нагреть поверхность планеты и сделать ее пригодной для жизни. В апреле 2016 года вышла новость, что корабль Red Dragon («Красный дракон») компании SpaceX не позднее 2018 года полетит на Марс. Есть версия, что Илон Маск, глава SpaceX, именно таким образом отреагировал на сообщение о начале реализации в «железе» перспективного российского космического корабля «Федерация». SpaceX планирует миссию в 2018 году на Марс Во время экспедиции на Марс будут отработаны технологии доставки на поверхность планеты больших грузов, передает Twitter компании. В случае успеха миссии SpaceX станет первой частной компанией, отправившей корабль на Марс. В мае 2017 года СМИ сообщили о том, что американская компания Elysium Space продает места на космическом корабле для праха умерших. На орбиту Elysium Space выведет ракета-носитель Falcon 9 компании Илона Маска Space X. Сообщается, что за 2,5 тысячи долларов родственники могут отправить останки своих родных в космос, где «звездный катафалк» будет кружить по орбите Земли два года, после чего войдет в атмосферу и сгорит. Реклама Shooting Star Memorial и Lunar Memorial на сайте elysiumspace.com В сентябре 2017 года глава компании SpaceX Илон Маск сообщил о возможности использования многоцелевой ракеты для полетов в любую точку Земли за полчаса. «Долетите до большинства мест на Земле менее чем за 30 минут и куда угодно менее чем за 60. Стоимость билета должна быть примерно такой же, как за полноценный билет на самолет экономического класса», — написал Маск в Instagram. Для новой ракеты под рабочим названием BFR будут использованы предыдущие достижения компании, как сообщали РИА «Новости». Ракета может заменить Falcon 9 и Dragon, она же может быть использована для полетов на Луну и Марс. Отмечается, что ракета BFR будет дозаправляться после выхода на околоземную орбиту, а потом лететь к пункту назначения, технология позволит летать на Луну и обратно. Tesla Илона Маска В 2003 году Илон организовал компанию, которую назвал в честь Николы Теслы «Tesla Motors». Сферой деятельности этой компании является создание экологически чистых электромобилей. В 2008 году Tesla Motors выпустила первый электромобиль «Tesla Roadster». Автомобиль раскритиковали, но Илон Маск и его компания работали над усовершенствованием машины и уже в 2011 году была представлена модель Tesla Model S. Tesla Roadster 27 сентября 2012 была запущена революционная сеть супер-заправок для путешествия на дальние дистанции. Были апробированы два электроавтомобиля Tesla Model S, которые с 28 января по 2 февраля 2014 года совершили путешествие с западного побережья до восточного. Для подзарядки использовались только «суперчарджеры» (электро-заправочные станции). Поездка из Лос-Анджелеса заняла 76 с половиной часов, и стоила $ 0, установив тем самым рекорд Гиннеса. Tesla Model S В конце 2014 года, Tesla Motors представила Tesla Model X — новый электромобиль-кроссовер. В 2016 году была представлена новая бюджетная модель — Tesla Model 3. На 2016 год цена акции компании достигает отметки в $ 231,55, рыночная капитализация составляет $ 29 млрд. Tesla Model 3 построена на новом шасси. Базовая версия электрокара сможет ускоряться с места до 96 километров в час менее чем за шесть секунд, а топовая — за 4 секунды. Запаса батарей хватит на 350−400 километров пробега. Стоимость Model 3 будет начинаться от 35.000 долларов. Tesla Model X В 2016 году «Тесла» получила не менее 373 тысяч заявок на покупку своей самой доступной модели — Model 3. Маск заявил, что в связи с очень большим количеством заказов на автомобиль компания постарается «увеличить объемы производства настолько быстро, насколько это возможно». Тогда же Илон Маск выпустил перспективный план развития деятельности Tesla, пообещав, что уже в 2017 году будут презентованы новые модели транспорта, которые работают на электрической энергии: тяжелые грузовые автомобили и городской пассажирский транспорт. Илон Маск также заявил, что Tesla Motors вполне может создать летающий автомобиль, для того чтобы он просто был, но гораздо сложнее сделать его тихим и безопасным. «Вряд ли люди будут рады ревущей над их головами машине», — цитировали СМИ слова Маска. В марте 2017 года в новостях сообщали, что компания Tesla намерена открыть свои представительства, шоу-румы и сервисные центры в Москве и Санкт-Петербурге. Hyperloop Илона Маска В 2012 году Маск, кроме объявления о своих планах по покорению космоса, анонсировал еще один проект — высокоскоростной трубопроводный пассажирский транспорт Hyperloop («гиперпетля»). В 2012 году Маск заявил в интервью, что новое транспортное средство станет в 2 раза быстрее самолета и в 3−4 раза — скоростного поезда, будет безопасным и работать на солнечной энергии, при этом Hyperloop станет намного дешевле проекта California High-Speed Rail*. В январе 2015 года Илон Маск также сообщил о желании построить пробную трассу Hyperloop длиной 5 миль в Техасе. Проект высокоскоростного трубопроводного пассажирского транспорта Hyperloop Сооснователь Hyperloop One Шервин Пишевар выражал надежду на сотрудничество с российскими властями, в частности, говорил о перспективе использования таких поездов для перевозки китайских товаров в Европу через территорию РФ, в новостях писали о возможном использовании технологии на маршруте Москва — Лондон. Летом 2017 года власти США выдали Илону Маску разрешение на начало работ по строительству тоннеля между Нью-Йорком и Вашингтоном для реализации проекта Hyperloop. Бизнесмен обещает, что его проект поможет жителям этих двух городов преодолевать расстояние в 250 км между ними менее чем за полчаса. Общественная деятельность Илона Маска Еще один из перспективных проектов Илона Маска — это SolarCity. Компания занимается производством солнечных панелей для выработки электроэнергии. SolarCity — один из ведущих поставщиков таких панелей во всем мире. Solarcity, одного из крупнейших в мире установщиков солнечных систем Миллиардер Илон Маск не забывает о благотворительности. Илон стал председателем правления благотворительного фонда Musk Foundation. В январе 2015 года фонд пожертвовал 10 млн долларов для Института будущего человечества — на исследования контроля над искусственным интеллектом. Слова президента России Владимира Путина о создании искусственного интеллекта Илон Маск прокомментировал весьма оригинально: «Я думаю, что гонка за лидерством в сфере искусственного интеллекта скорее всего приведет к Третьей мировой войне», — написал Маск. Он отметил, что в эту гонку могут быть вовлечены Россия, Китай и другие страны с высоко развитой компьютерной наукой. Президент США Дональд Трамп провел встречу с бизнесменами в Вашингтоне, 2017 год. Основатель Tesla также предположил, что сам искусственный интеллект может инициировать войну, если решит, что упреждающий удар даст больше шансов на победу. Личная жизнь Илона Маска Несмотря на активность во множестве бизнес-проектов, у Илона Маска остается время на бурную личную жизнь. Первый брак у Маска состоялся в 2000 году. Он женился на девушке Джастин, которая вместе с ним училась в университете. Второй брак Илона Маска был с британской актрисой Талулой Райли. Сначала в 2010 году они женились, потом в 2012 — развелись, а затем снова поженились в 2013 году. Окончательно пара развелась в 2016 году. Маск собирался жениться на актрисе Эмбер Херд, но накануне помолвки отказался от своего намерения. Размолвку между 46-летним миллиардером Маском и актрисой Херд спровоцировали «определенные вещи о ее поведении», которые узнал экс-жених — такую причину упоминали в новостях о разладе бизнесмена и актрисы. «Илон Маск услышал определенные вещи об ее поведении, которые его категорически не устроили. Эмбер может быть очень эгоистична и часто манипулирует другими», — сообщал источник из близкого окружения пары. Доходы Илона Маска В августе 2017 года Forbes сообщил, что состояние Илона Маска, чуть не обанкротившегося после запуска Tesla Motors и ракетной компании SpaceX, впервые превысило $ 20 млрд. В ежегодном списке богатейших технологических миллиардеров. Маск занял 12-е место с $ 20,7 млрд, опередив соучредителя корпорации Microsoft Пола Аллена ($ 20,5 млрд) и председателя совета директоров компании Alphabet Эрика Шмидта ($ 12,4 млрд). Сообщается, что с марта 2017 года, по версии Forbes, Илон Маск разбогател почти на $ 7 млрд. Эти данные издание пояснило ростом капитализации SpaceX, стоимость которой была оценена в $ 21 млрд. Маску принадлежит более половины SpaceX. В то же время в биографии Маска в Википедии говорится, что в июле 2017 года он занял 80-е место в списке самых богатых людей мира с 16,1 млрд долл. В декабре 2016 года Илон Маск занял 21 место в списке самых влиятельных людей мира, составленном Forbes. Илон Маск в кино Илон Маск очень популярен в США. По словам Джона Фавро, режиссёра фильма «Железный человек» (2008), Илон Маск послужил прообразом Тони Старка, которого сыграл Роберт Дауни-младший. В 2010 году Маск появился в фильме «Железный человек 2» в роли самого себя (по сюжету Илон — приятель Тони Старка). Кадр из фильма «Железный человек-2» Илон Маск озвучил камео в 12 эпизоде 26 сезона мультсериала «Симпсоны», вышедшеем 25 января 2015 года. В 9 эпизоде 9 сезона сериала «Теория большого взрыва» Маск также сыграл камео. В 2017 году снялся в комедии «Почему он?» в роли самого себя. Маск умеет водить самолет. Илон владел самолетом Aero L-39 Albatros чехословацкого производства, реактивным самолетом Dassault Falcon 900. В октябре 2013 года Маск выкупил на аукционе за 997 тысяч долларов автомобиль-субмарину Wet Nelliе из фильма 1977 года о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил». Источник:svpressa.ru

Автопилот Теслы с каждом разом становится безопаснее

В январе 2016 года Элон Маск предсказал, что автомобили Tesla смогут самостоятельно проехать от восточного побережья США до западного «примерно через 2 года», но этого не произошло. Недавно страница автопилота Tesla была наконец обновлена, и по мнению её автора она сможет стать настолько хорошей, что в обозримом будующем больше не потребует человеческого контроля. Тесла цепляется за старую общепринятую мудрость В 2014 году компания Tesla начала поставки первого поколения оборудования для автопилота. Общество инженеров-автомобилестроителей опубликовало пятиуровневую таксономию автономных систем вождения, которая предусматривала постепенную трансформацию систем помощи водителю, известную как «уровень 2» на языке SAE, в полностью автономные системы, которые могли бы работать без человеческого контроля, «уровни 4 и 5». Но в последние пять лет произошли серьезные изменения в философии компании. Большинство автопроизводителей теперь рассматривают человеческий контроль и полное автономное вождение как совершенно отдельные самостоятельные секторы автомобильного рынка. Ни одна из компаний не продвинулсь в автопилотировании так далеко, как Google, чей проект автопилотирования был выделен как Waymo. Примерно в 2012 году инженеры Google разработали систему вождения по шоссе и позволили некоторым рядовым пользователям протестировать её. Водители были предупреждены, что система ещё не была полностью автономной, и им было поручено постоянно следить за дорогой. Но команда самостоятельного управления обнаружила, что пользователи слишком быстро стали доверять системе. Автомобильные камеры показали, что пользователи-контролёры дремлют или общаются по мобильнику, опустив голову. И это создавало большой риск для их безопасности. «Трудно одержать победу, потому что бета-тестеры потеряли контекстную осведомленность», — заявил в 2017 году генеральный директор Waymo Джон Крафчик. Таким образом, Google отказался от планов по проекту помощи водителю на шоссе и решил заняться другим видом беспилотного движения — службой такси, которая первоначально будет распространена в столичным районе Феникс (Washington DC). Там есть широкие, хорошо обозначенные улицы, а снег и лед там крайне редки. Предоставление услуг по автопилотированию в Финиксе должно быть значительно проще, чем разработка автомобиля с автопилотом с его применением в разных городах. У этого подхода есть и другие преимущества. Автомобили с автоматическим управлением получают информацию из базы карт высокого разрешения. Сбор картографических данных в одном районе города сделать намного проще, чем пытаться составить карту всего мира. Такие автомобили не используют лидарные датчики ориентации, стоящие десятки тысяч долларов, что существенно удешевляет стоимость автомобиля. Предложенный экономичный проект более жизнеспособен для служб такси без водителя, поскольку система с автопилотом заменяет дорогого живого таксиста. За последние три года большинство других компаний, работающих над технологиями самостоятельного вождения, последовали примеру Waymo. Так в 2016 году General Motors купила стартап под названием Cruise и начала работать над созданием автономной службы такси в Сан-Франциско. В 2017 году Ford сделал аналогичную ставку на Argo, и сейчас компания разрабатывает проект автономной службы такси в Майами и Вашингтоне. Volkswagen и Hyundai заключили сделку со стартапом Aurora, соучредителем которого является Крис Урмсон, бывший лидер проекта Google по самостоятельному вождению, — для разработки полностью автономных служб такси. Технологические компании, такие как Uber и Zoox, также планируют ввести автономные службы такси. Бизнес-модель Теслы Тесла, тем временем, упорно выдвигается вперед со своей первоначальной стратегией. В течение двух лет Tesla взимала с клиентов 3000 долларов за пакет с полным самостоятельным вождением. Но прогресс был медленным. И это поставило Теслу в тупик. Отказ от старой стратегии, скорее всего, потребует возмещения средств клиентам, которые заплатили за пакет «Самостоятельное вождение», что было в конечном итоге неудобно и дорого. Вместо этого, решение Тесла состояло в том, чтобы изменить стратегию. «У нас уже есть все возможности для вождения автопилотом на автомагистралях», — сказал в январе Элон Маск. «Таким образом, сейчас мы можем ездить автопилотом не только прямо по шоссе, но и делать повороты на развязки и боковые дороги». Очевидно, что водитель должен следить за автомобилем, чтобы он не разбился. На прошлой неделе Tesla объявила о перестановке ценовой структуры автопилота, которая отражает это новое, более щедрое определение полного самостоятельного вождения. Ранее функции помощи водителю продавались как часть уровня расширенного автопилота Tesla, стоимость которого составляла 5000 долларов. Клиенты могут заплатить дополнительно 3000 долларов за пакет «Самостоятельное вождение». Но люди, которые уже заплатили за этот пакет, не получили никакой дополнительной функциональности. Они ждали, ну, в общем, «полного вождения», т.к. машины, способной вести себя без присмотра человека. Новая структура ценообразования определяет полное самостоятельное вождение по-разному. Например, возможность навигации по развязкам на автостраде была изменена с «Расширенного автопилота» в старой структуре ценообразования на «Полное самостоятельное вождение» в новой. Позднее в этом году Tesla с пакетом «Full Self-Driving» сможет «распознавать светофоры и знаки остановки и реагировать на них», а также выполнять «автоматическую езду по улицам города». Следовательно, сейчас Тесла, похоже, определяет «полное самостоятельное вождение» как систему, которая может справиться с большинством дорожных условий под наблюдением водителя-человека. Тесла все еще стремится улучшить систему настолько, чтобы — в конечном итоге она могла работать без человеческого контроля. Но в то же время новая структура ценообразования делает вещи более комфотными для пользователя, поскольку Tesla теперь может утверждать, что клиенты уже получили функции «полного самостоятельного вождения», такие как способность останавливаться у знаков «стоп». Стратегия Теслы может покалечить людей С точки зрения бизнес-стратегии, сдвиг Теслы имеет определенный смысл. Вспомните историю о том, как ранние бета-тестеры Google наносили макияж или возились со своими телефонами, когда им следовало следить за прототипами автомобилей Google. Человеку действительно трудно обращать внимание на дорогу, когда едешь на машине, которая в основном движется сама. Чем лучше технология самостоятельного вождения, тем легче для ума водителю терять бдительность и тем меньше вероятность, что он будет готов, когда потребуется вмешательство. Эта динамика имела трагические последствия год назад, когда автомобиль Uber сбил и убил пешехода в Темпе, штат Аризона. Видео с видеорегистратора показывает, как водитель безопасности несколько секунд смотрел вниз на колени перед аварией. Записи из Хулу показывают, что в то время она транслировала телевизионное шоу на свой телефон. Ведущие автомобильные компании предпринимают ряд мер предосторожности, чтобы избежать повторения этой трагедии. Водители безопасности проходят обширную подготовку, прежде чем им разрешают садиться в авто. Некоторые компании ограничивают часы работы своих водителей. Многие компании помещают в каждую машину по два человека — один за рулем, а другой — «штурман», следящий за тем, чтобы водитель оставался бдительным. План Tesla состоит в том, чтобы по сути запустить масштабный проект по тестированию автомобилей без водителей, используя своих клиентов в качестве неоплачиваемых водителей безопасности. Водители не получают реальной подготовки об опасностях невнимательного использования автопилота. Тесла не ограничивает количество часов, в течение которых люди могут водить машины, и компания, очевидно, не нанимает кого-то, чтобы сидеть на пассажирском сиденье. Тесла принимает несколько важных мер предосторожности. Автомобиль Тесла обнаруживает, не находятся ли руки водителя на руле, и выдает серию возрастающих предупреждений, который в конечном итоге останавливается, если водитель их игнорирует. Сообщения на экране предупреждают водителей об опасностях невнимательного вождения. Тем не менее, есть основания сомневаться в том, что эти меры достаточны для того, чтобы водители могли выполнять свои задачи. И эта проблема будет только усугубляться, поскольку автопилот начинает перемещаться по развязкам на автостраде, поворачивать и останавливаться на светофорах. Если ваша машина благополучно отвезет вас домой с работы в течение 100 дней подряд, естественно можно немног притупить бдительность. Но если автомобиль совершает серьезную ошибку во время 101-й поездки, возможно, вы не уделяете достаточного внимания вмешательству и предотвращению аварии. Всего несколько секунд невнимания, и можно пропустить смертельную ошибку. Владелец Tesla Уолтер Хуанг умер в марте 2018 года после того, как его модель X направилась в бетонную полосу движения со скоростью 70 миль в час. Малоконтрастные полосы движения вынудили транспортное средство покинуть свою полосу движения и перейти в «зону гор» — треугольную зону асфальтированной дороги, которая отделяла полосы движения шоссе от полосы движения. Если бы Хуан не ожидал, что Модель X совершит эту конкретную ошибку, было бы легко предположить, что это был отрезок пути, который не требовал его пристального внимания. Маск утверждает, что период тестирования будет довольно коротким, потому что вскоре технология станет намного безопаснее, чем водитель-человек. «Когда мы подумаем, что это безопасно для полного самостоятельного вождения? Вероятно, ближе к концу года», — сказал Маск. Но это похоже на еще один из чрезмерно оптимистичных прогнозов. Отсутствие датчиков ориентации (лидаров) осложнит автопилотное вождение. Лидар помогает убедиться, что автомобиль не направляется прямо в большие препятствия, такие как бетонные перегородки или другие транспортные средства. Совсем недавно, в октябре прошлого года, «Автопилот» все еще врезался в остановленные машины. Тем не менее, даже с лидаром и многолетним опережением Теслы, Вэймо изо всех сил пытался добиться работы без водителя в одном мегаполисе. Тесла работает над достижением полностью автономной работы в широком диапазоне транспортных и погодных условий на разных континентах. Очень трудно поверить, что это произойдет в 2019 году.