ƏDALƏTLİ DAVRANANLARI QORUYAQ

Şəmsəddin Əliyev 

Hüquqşünas-publisist

Ölkədə ədalət varsa yoxsul həyat sürmək ayıbdır, 

ədalət yoxdursa zəngin yaşamaq utanc gətirər. 

Konfutsi

Zaman-zaman yer üzərində ədaləti qorumaq uğrunda ədalətsiz müharıbələr başlayıb. Amma mütləq ədalət heç bir cəmiyyətdə və dövlətdə, hətta hüquqi dövlətlərdə belə təmin edilməmişdir. Ədalət də hüquq da nisbidir.

Rəbimiz yeri, göyü, bütün canlı və cansız kainatı ədalətlə yaradıb,onu yer üzünün zinəti olan insana-Adəm(ə.s) peyğəmbərə əmanət edib. Aləmlərin Rəbbi əmanəti əvvəlcə yerə, göyə, dağlara həvalə etdi. Tərəddüd etdilər. Amma insan buna mükəlləf oldu. Bununla da insana daha çox etibar edildi, ona etimad göstərildi. Ədalət də bu əmanətlərin ən mühümüdür. İnsan bu əmanətə xəyanət edərsə, yəni onu canı ilə qorumazsa əvəzini ikiqat ödəyəcək.

Allah ədalətli davrananları sevər və insanları da bu fitrətlə yaratmışdır. Ədalətsizlik olduğu yerdə iğtişaşlar baş verər, özbaşınalıqlar sərhədləri aşar. Ədalətli insanın mənəvi keyfiyyətləri bəzən qanunu da əvəz edə bilir.Bütün cəmiyyətlərdə ədalət həyat üçün zəruri olan çörək və su qədər dəyərə malik olmuşdur. Ədalətsiz cəmiyyətdə yaşamağın mənası olmaz.

Uşağın da gələcəkdə vətənə sədaqət ruhunda böyüməsi, valideynlərilə hörmət və ehtiramla davranması üçün onun ədalətli cəmiyyətdə doğulması kifayətdir.

İlk İslam-Mədinə dövlətinin banisi Hz. Məhəmməd peyğəmbər(s.ə.s): “Sizdən olmayanlarla da ədalətlə davranın” – demişdi.

Tarix boyu islam hüququ zülmü bir şeyi əskiltmək, verməmək və ya gizlətmək kimi bizə çatdırıb. Hətta ağac da bəhrini ətraf üçün əskiltməz, gizlətməz, budaqlarını hamıya xoşhallıqla açar-deyirlər. İlahi rəvayətlərdə deyildiyi kimi -Adəm Peyğəmbər ona sarı əyilən, lakin qadağan edilən ağacın meyvəsindən nəfsini qoruya bilməyib yeməklə özünə zülm etmişdi. Hz. Yunus və Hz. Musa da bu sırada olan Uca varlıqlardandır.

Musa (ə.s) bir qibtini öldürməklə “Ya Rəbbim! Mən özümə zülm etdim, məni bağışla – demişdi” 

“Zalımlara yaxınlaşmayın, atəş sizə toxunar, sizi yandırıb yaxar. Onlara qarşı çıxın” – deyir Rəbbimiz. 

“Zalim və zalımlarla olmayın, zülm etməyin. Zalim bizdənsə mən onlarla deyiləm”- söyləmiş fəxri cahan peyğəmbərimiz Məhəmməd (s.ə.s).

Əmanət sahibinə verilmirsə, əmanətçiyə zülm edilər. Bu haqsızlıq və ədalətsizlik kimi qəbul edilir. Necə ki, uzun illər əmanətçilərin bank məmurları tərəfindən pozulmuş hüquqları bərpa edildi.Banklar əmanətçilərin göz yaşlarına inanmırdı…

Yenə, Rəbb kəlamlarının birində deyilir: “Peyğəmbərləri açıq-aşkar möcüzələrlə göndərdim, onlarla birlikdə İlahi hökmləri bəyan edən səmavi kitab və ədalət tərəzisi nazil etdim ki, insanlar bir-biri ilə ədalətlə rəftar etsinlər və ədalətlə davransınlar”.

Ədalət insan təsisatı və insan düşüncəsinin məhsuludur. Ədalətin hüquqa, hamının isə ədalətə ehtiyacı var. Bir az düşünəndə təbii hüquq yoxdur, təbii hüquq nəzəriyyəsi var. Hüquq-bəşər tarixinin təbii məhsuludur və insanlar tərəfindən müəyyən edilir.

O şərti xarakter daşıyaraq insanların maraqlarını bir növ “təqib” edir,lakin həm mühafizə,həm də münasibətləri tənzimləyib zamandan (vaxtdan) və şəraitdən asılı olaraq dəyişə bilir. Müasir anlamda isə hüquq dövlət tərəfindən sanksiyalaşdırılır və hamı üçün məcburi xarakter daşıyan normalar sistemi kimi qəbul olunur. Hüququn aliliyi, qanunun aliliyindən yüksəkdə qərar tutur.Hüquq ideal gələcək qurmqğa xidmət etməlidir,əli-əyriliyə yox!

Fridrix Niştse qeyd edib ki, “hüquq” və “ədalət” yalnız qanunla müəyyən edildikdən sonra reallaşır,qüvvəyə minir. Təbii hüquq və ədalətdən danışmaq ağılsızlıqdır; təhqir etmək, zorakılıq, qarət, məhv etmək “özü-özlüyündə” ədalətsizlik adlandırmaq olmaz, çünki həyat mahiyyətinə uyğun,özünün əsas prinsiplərinə bağlanaraq funksiyasını icra edir- təhqirə, zorakılığa, qarətə, məhvə şərait yaradır. Həyatın belə cəhətləri yoxdursa mənasızdır.”

Jan Jak Russo da qeyd etmişdi: “Hər yerdə qanunun adı ilə tamah və insan həsədi hökm sürür. Amma təbiətin əbədi qanunları da var. Müdriklər üçün bunlar insan hüquqlarını əvəz edir.”

Bu mənada çox təəssüf ki,” hüquq-mənəvi formalizmdir”-deyənlər də var. Zənnimcə müqəddəs qanunlar o qanunlardır ki, ictimai maraqlara xidmət edir və alturistlik məqsəd daşıyır. Buna zidd nə varsa, hansı normativ hüquqi aktlar mövcuddursa bu qanun deyil, olsa-olsa onun sönük bir kölgəsidir-deyərdim.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ona görə yüksək hüquqi qüvvəyə malik Aktdır ki, orada Azərbaycan xalqının iradəsi ifadə olunur, müqəddəs kitablarla yanaşı qoyulur. Məhz buna görə ölkə Prezidenti vəzifəsinə başlarkən bir əli Qurani Kərimə, digər əli isə referendumla qəbul olunan Konstitusiyaya yan alır. Buna çox ciddi önəm vermək lazımdır.

Mənim düşüncələrim belə deyir: Dövlət qulluğunda çalışan kiçik və böyük məmurlara vəzifələrinə başlamazdan öncə bir sual da ünvanlanmalıdır: “Siz ölkənin Konstitusiyasına inanırsınızmı?” Verilən cavabdan çox şey bəlli olar…

Dövlətdaxili qanunlardan və hüquqdan kənar, beynəlxalq hüquq və beynəlxalq normalar da var.Şarl Monteskyöya görə Beynəlxalq hüquq “Sülh şəraitində xalqların mümkün qədər bir-birilərinin xeyrinə çalışması” prinsipinə üstünlük verilməsidir, müharibə şəraitində isə “Mümkün qədər az ziyan vurmaq və özünün də həqiqi marağına zidd davranmamasıdır.” 

Yaxşı ifadələrdir. Amma riayət olunurmu? İllərdir müdriklərin təfəkküründə yuva salmış və hər kosmopolitin “himn”inə çevrilmiş bu beynəlxalq norma və prinsiplər ədalət tərəzisini tanımır, dünya xalqlarına zülmlə müşayət olunan həddə ziyan vüranların yanında lal alətə çevrilib, dili açılmır. Buna ədalətli norma deməklə günaha batmış oluruq

.Uzun illərdir Qarabağ işğaldan azad olunmur.Beynəlxalq hüququn prinsiplərinə və TŞ-nın qətnamələrinə ”HƏ”deyənlər də laldırlar,səs verdiklərinin mahiyyətinə varmırlar.Oralar ƏDALƏTSİZLİK yuvalarıdır…

“Ədalət və qanun-bir-birini tamamlayan iki gücdür. Bu tamın “razılığından” qaydalar qorunur. İki qütb arasında antoqonist hal yaşanarsa katostrafik fəlakətlər törənə bilər”-deyir Viktor Hüqo. Haqlıdır. Ədalətsiz normalar (fərqi yoxdur, beynəlxalq və yaxud dövlət daxili) dünya ictimaiyyəti üçün hədsiz təhlükədir, belə normativ aktlar tiranlığa xidmət edir.

Qanun və ədaləti-iki müqəddəs dəyəri Aləmlərin Rəbbi birləşdirsə də, canlı varlıqlar onları maraqlarına uyğun çoxdan ələ alıb ayırıblar.

Antik cəmiyyətə xas bir zərbi məsəl də var: “Ədalət həmişə hüquqla qanunun arxasınca getməlidir”. 

Tomas Ceffersonun fikri daha maraqlıdır: “Qanun adi insanlar üçün yazıldığından ,sağlam düşüncəyə xas adi qaydalara da əsaslanmalıdır.” 

Cəmiyyətdə həddini aşmaq meylləri artdıqca və davranışlar pozulduqca qanunların da artmasına-əlavə qanunların qəbuluna ehtiyac yaranır. Necə deyərlər; xəstəliklərin dairəsi böyüdükcə dərmanlara daha çox ehtiyac duyulur.

Bu mənada, ədalət və ədalətli mühakimə bütün ictimai xeyirxahlığın əsasını təşkil edir. Müasir dünyanın ədalətli inkişafı üçün bu xeyirxahlıq “pereparatlarından” çəkinmədən istifadə edilməlidir.

Romalıların təbirincə Roma hüququ romalı soyğunçulara çox borcludur. Mənaca ictimai münasibətlərə yönələn qəsdləri-ictimai təhlükəli əməlləri- quldurluğu, soyğunçuluğu qadağan edən qanunlar qəbul edildi. Törədilən cinayətlərin ictimai təhlükəlilik dərəcəsinə uyğun əməllər sanksiyalaşdırıldı. Lakin qanunların “bolluğu” zidd halların aradan qaldırılmasına təsir etmədi.

Çin mütəfəkkiri Şan Yanın dediyi kimi: Qanunların dəyişilməsində on qat xeyir gözlənilmirsə, onu dəyişməyin mənası yoxdur.”

Çox təəssüflər olsun ki,son on, on beş il ərzində Milli Məclisdə müvafiq hüquq sahələrinə 100-dən çox dəyişikliklər edilib. Belə yanaşma, cəmiyyət üçün arzu olunan deyil, xeyirdən çox çaşqınlıq yaradır. Hətta hakimlər də icraatlarında olan işlərə baxarkən məcəllələrə yapışdırılmış əlavələrdən narahatlıqlarını gizlətmirlər. Nə qədər yeni məcəllə almaq olar?!

Cərimələr gah artır, gah da azalır. Cəzanın növləri gah ləğv, gah da yenidən əlavə edilir. Hüquq da riyaziyyat elmi kimi dəqiqliyi sevir, amma “cəm” dəyişməməlidir. 

Milli Məclisin hüquqşünas olmayan, toxunulmazlıq hüququna malik bəzi sabiq üzvləri bu hüquqdan daha çox,“kommersiya-sahibkarlıq fəaliyyətlərini” qorumaq barədə düşünüblər. Hüququn sahələri onların təfəkkürü dərinliyində olmamışdır. Elə sahələr var ki, il ərzində iki və bəzən də daha çox əlavələrə məruz qalır... 

Deputatlar arasında interaktiv sorğu aparılsa əksəriyyəti səs verdiyi qanunların yozmasını seçicilərə çatdıra bilməz, biliyi də çatmaz. Seçicilər eyni deputatları – hüquqşünas və iqtisadçı deputat qrupları mediada tanıyırlar. Amma sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan deputatlar barədə də çox yazılır. Belə deputatlar dərc olunanlara məhəl qoymur, susurlar.

Təbii,vaxt ötdükcə dövlətin siyasi kursunda,cəmiyyətin social vəziyyətində hamını qane edəcək dəyişikliklərə zərurət yaranır,bəzi sahələr üzrə qanunlara korrektlərin edilməsi qaçılmaz olur. Bu mənada hüquq məsələlərini əks etdirən aktlara 5 və yaxud 10 ildən bir baxmaq olar. Həmişə belə olub. Axı, hüququn olmadığı cəmiyyətdə adətlərə istinad edilirdi. Bu baxımdan “Yaxşı qanunlar adətlərdən doğur”-deyiblər.(Yozef Yuber)

Ədalət mühakiməsi- adından göründüyü kimi haqqdan-ədalətlilikdən yaranır. Ədalət dövlətin, idarəetmənin, hər cürə davranışın əsasını təşkil edir. Ölkə hansı qanunlarla idarə olunursa, həmin “parça”dan da ədalət “paltarı” biçilir. Tarixən belə olub. İstənilən xalq və millət qəbul edilən qanunlardan çox, adət və ənənələrinə,milli ideologiyasına sadiq qalıb, onu müdafiə edib.

İndi dünya qloballaşır. Kişilər saçlarını burur, qısa “şalvar” geyinir, corabsız ayaqqabı daşıyır. Qadınlar isə əksinə,hətta cinsini də dəyişirlər…İslam hüququna görə əvvəllər kişilərin iki,üç arvadı ola bilərdi.İndi qadınların ərlərinin sayı artır. Kommunist ideoiogiyası çoxarvadlılığı qadağan edirdi.İndi o qadağalar daha yoxdur…

İnsan həyata gəldikdən sonra təfəkkürü daxilində arzuları da yaranır.Bu arzular “çin” olmursa, tələblər peyda olur.Əğər bu tələblərin sərhəddi yoxdursa , bu rəqabətə gətirib çıxarır. Biz canlılar təbiətən belə yaranmışıq. Əvvəlcə həddini aşırıq, sonra da zorakılığın tətbiqini istəyirik.Çalışaq müvazinətimizi qoruyaq, həddi, qırmızı zolağı tapdalamayaq!

Əvvəlki ictimai-iqtisadi formasiyalarda qanun da, hüquq da, sosial ədalət də çoxluğun istismarı üzərində azlığın marağını ifadə edirdi. Quldarlıqda quldarın, feodalizmdə feodalın, kapitalizmdə kapitalistin, sosializm cəmiyyətində isə zəhmətkeşlərin marağı qətiləşmişdi. İndi zaman dəyişir. 

Cəmiyyətimizi necə adlandırsaq da qanunlar xalqın iradəsini ifadə edir. Ölkə Konstitusiyası referendum yolu ilə qəbul edildiyinə görə, müddəalarda bütün seçicilərin iradəsi ifadə olunur, qəbul edilən qanunlar bu iradəyə zidd olmamalıdır.

Qanunlarımız hakim partiyanın yox, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının keşiyində durur. Hakimiyyət yalnız zərurət olduqda veto hüququnu tətbiq edə bilər. Fərd zorakılıqlardan mühafizə edilir. Ona görə də: “Ədalətli qanunlar olan yerdə insanlar da ədalətlə davranar.”Ədalətli davrananları qoruyaq.

Ədalətli qanunlar dövlətin və cəmiyyətin lövbəridir. Gəmi sahildə nəyin hesabına durursa,dövlətin də möhkəmliyi və müvazinətini qorumaq üçün ədalətli qanunlar bir o qədər əhəmiyyət kəsb edir.

Qanunlar aydın, dəqiq, ədalətli olmalıdır ki, onun təfsirinə ehtiyac qalmasın. Qanunlar son dərəcə ciddi yox, aydın olmalıdır. Siseron deyirdi: “Son dərəcə ciddi qanunlar son dərəcədə ədalətsizdir. Haqsızlıqlar olan yerdə, qanunlar dəfn olunur.”

Bəzən elan edilən məhkəmə aktı mühakimə olunan cinayətkarın əməlindən də betər olur. Günahsızın mühakiməsi əslində hakimin ittihamı üçün əsas verir.Bəzən də hakimlər müdafiəçilərin etirazlarına və vəsatətlərinə məhəl qoymurlar, bulanıq hüquq düşüncələrinə güvənərək qərar qəbul edirlər.

Belə prosesual pozuntular Məhkəmə-Hüquq Şürasının diqqətindən təbii ki,yayınmır.Qəbul olunan qərarlar sərt və digər hakimlərə görk olur. Heyrət doğuran belə bir zərbi məsəl də var: “Femidanın gözlərini bağlayın, əlinə də qılınc verin. Onda ədalət mühakiməsinin nə olduğunu başa düşərsiniz.”

Yenə Siserondan bir sitat gətirmək istərdim: “Ədalət və qanun vəzifəli şəxslərə, vəzifəli şəxslər isə xalqa ədalət və qanunla əmr edir.”

Adətən qanunlar vətəndaşların, hakimiyyət isə qanunların qayğısına qalmalıdır. Belə olarsa ədalət hər zaman, hər yerdə zəfər çalacaq. Lakin təqsirkara qarşı amansızlığa yol vermədən sərt olmaq lazımdır ki, qarşı tərəf üçün qisaçılığa yer qalmasın. Ədalət mühakiməsi zamanı məhəbbətin və humanizmin dozadan artıq tətbiqi cinayətkarları himayə etməkdir. Cinayətkar cəzanın tətbiqi ilə susdurulmalıdır.

“Onsuz da günahkar qanundan qorxur. Ona kömək etməyə dəyməz. Günahsız isə taleyindən narahatlıq keçirir. Ona yardımçı olmağa dəyər.”(Qədim Yunan aforizmi.) 

Sonda: Cəmiyyət cinayətkarlıqla xarakterizə olunur.Tarixən cəmiyyətin özülündə zorakılıq qərar tutub. Cinayətkarlığı cəmiyyət yaradır, səbəbli əlaqələr isə cinayətkarı yalnız icra alətinə çevirir.

Bir cinayətin törədilməsi ilə başqalarına yol açılır. Ona görə cəzanın tətbiqində məqsəd ədalətsizliyə qarşı ədaləti bərpa etməkdir.Cəza qında qalan iti xəncər qədər sərt olmalıdır.Hamı bilməlidir ki,xəncər qınından çıxarıla bilər… 

2020-ci ildə hər kəsə ədalətli olmaq və qanunlardan çəkinmək arzusu ilə… Uca Rəbbimiz işğal rəzalətindən qurtulmaqda yardımçımız olsun.Amin!

Şərhlər

SƏY ƏVUŞ müəllim: 2020-01-02 18:24:04

de da be... QARDAŞ!!!

Elli 2019-12-30 15:23:54

Siz də mənim kimi ədalət axtarırsınız. Təəsüf ki, qaranlıq otaqda qara pişik tapılmaz, xüsusən əgər o pişik orada yoxdursa.da qara pişik tapılmaz

Son yazılar


Новости

8 Часто задаваекмых вопросов по поводу вспышки короновируса

Вспышка коронавируса, сосредоточенная в Китае, развивается с головокружительной скоростью.В последние дни Россия и Сингапур закрыли свои границы с Китаем, и Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Между тем, правительство США резко усилило свой ответ - выпустило консультативную помощь на самом высоком уровне, изолировало 195 граждан, эвакуированных из Китая, и временно запретило въезд иностранным гражданам, недавно прибывшим в Китай. С учетом того, что число случаев заболевания резко возросло, достигнув 3 февраля более 17 000, с 362 смертельными случаями и масками для лица, вылетевшими с прилавков магазинов, неудивительно, что вопросы - и страхи - циркулируют вокруг 2019-нКоВ, как известно о вирусе. Однако для большинства людей в США нет причин для беспокойства. И хотя разобраться в рисках с новым быстро распространяющимся патогеном сложно, эксперты по инфекционным болезням могут помочь нам разобраться с этим. Здесь приведены ответы на самые острые вопросы о новом коронавирусе и его рисках. 1) Что это за новый коронавирус и каковы симптомы? Коронавирусы - это большое семейство вирусов, которые обычно поражают дыхательную систему. Название происходит от латинского слова corona, означающего корону, из-за остроконечной бахромы, которая окружает эти вирусы. Большинство заражают животных, таких как летучие мыши, кошки и птицы. Известно, что только семь, включая 2019-нКоВ, SARS и MERS, заражают людей. Считается, что атипичная пневмония перешла от летучих мышей к людям в Китае; MERS превратился из летучих мышей в верблюдов для людей на Ближнем Востоке. Никто не знает, откуда появился 2019-нКоВ. На данный момент считается, что он совершил скачок от животных в Ухане, Китай, городе с 11 миллионами, в конце прошлого года. Но исследователи все еще пытаются выяснить его точное происхождение. Что касается симптомов: два из семи коронавирусов, поражающих человека, SARS и MERS, могут вызывать тяжелую пневмонию и даже смерть в 10 и более 30 процентах случаев соответственно. Но другие приводят к более легким симптомам, таким как простуда. На данный момент мы знаем, что 2019-nCoV может убить, но не ясно, как часто или как его смертность сравнивается с SARS и MERS. Снизил ли Китай эпидемию коронавируса на ранней стадии? По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, большинство пациентов сейчас начинают с лихорадки, кашля и одышки. Ранний отчет, опубликованный в The Lancet, предоставил еще более подробную информацию. Было обследовано подмножество первых 41 пациента с подтвержденным 2019 нКоВ в Ухани.Наиболее распространенными симптомами были лихорадка, кашель, мышечные боли и усталость; реже были головная боль, диарея и кашель слизи или крови. У всех были пневмонии и аномалии легких при компьютерной томографии. Что касается тяжести заболевания: 13 пациентов были госпитализированы в ОИТ, а 6 умерли. К 22 января большинство (68 процентов) пациентов были выписаны из больницы. Совсем недавно появились сообщения о людях с очень легкими симптомами, например, о четырех случаях на юге Германии. Есть также свидетельства бессимптомных случаев. Возможно, что когда мы узнаем больше, 2019-нКоВ будет больше похож на грипп, чем на SARS. Это потому, что инфекционные заболевания, как правило, выглядят более серьезными, когда их впервые обнаруживают, поскольку люди, появляющиеся в больницах, как правило, самые больные. И уже новый вирус кажется менее смертоносным, чем как SARS, так и MERS. 2) Как распространяются коронавирусы? Мы еще не знаем, как именно распространяется 2019-нКоВ, но у нас есть много данных о том, как MERS, SARS и другие респираторные вирусы передаются от человека к человеку. И это главным образом из-за воздействия капель от кашля или чихания. Поэтому, когда инфицированный человек кашляет или чихает, он выпускает спрей, и если эти капли попадают в нос, глаза или рот другого человека, они могут передать вирус, сказала Дженнифер Нуццо, эксперт по инфекционным заболеваниям и старший ученый в Центр безопасности здоровья Джона Хопкинса. В более редких случаях человек может опосредованно подхватить респираторное заболевание, «прикасаясь к каплям на поверхности, а затем прикасаясь к слизистым оболочкам» во рту, глазах и носу, добавила она. Вот почему мытье рук является важной мерой общественного здравоохранения - постоянно, особенно во время вспышки. 3) Должен ли я путешествовать во время этой вспышки?   Турист, одетый в респираторную маску у фонтана Треви в центре Рима 31 января 2020 года. Итальянское правительство объявило чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса после подтверждения двух случаев заболевания в Риме. Филиппо Монтефорте / AFP через Getty Images И CDC, и Госдепартамент выпустили свои высокопоставленные предупреждения о поездках в Китай, советуя американцам избегать поездок туда на данный момент. (Эти рекомендации могут измениться по мере развития вспышки, поэтому продолжайте проверять их.) И это не только потому, что существует риск заражения этим новым вирусом. Сейчас многие авиакомпании отменяют или сокращают рейсы в Китай, частично из-за снижения спроса. «Меня больше беспокоит непредсказуемость реакции [вспышки] на данный момент», - сказал Нуццо. «Не было бы весело поехать в Китай и как-то там застрять. И возвращаясь, вы будете подвергнуты дополнительному скринингу.» Безопасно ли путешествовать во время вспышки коронавируса? Специалист по инфекционным заболеваниям объясняет. Но люди, обеспокоенные путешествиями, должны помнить, что эти рекомендации ориентированы на Китай, где эпидемия в настоящее время разворачивается. На данный момент 99 процентов приходится на материковый Китай. И более половины из них в Хубэй. «Риск заражения этой инфекцией за пределами Хубэя и, действительно, за пределами Китая, удивительно низок», - сказал Исаак Богох, профессор Университета Торонто, который изучает, как воздушные путешествия влияют на динамику вспышек, включая новую коронавирусную инфекцию. Люди с вирусом были обнаружены в других странах, поэтому ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Но на сегодняшний день это в основном путешественники из Китая. «Мы можем подсчитать количество людей, которые никогда не сталкивались с Хубэем или Китаем, которые были заражены этим вирусом одной или двумя руками», - сказал Богох. «Поэтому, если люди путешествуют [за пределами Китая,] ваш риск близок к нулю процентов». Что если вам нужно путешествовать и вы сидите рядом с больным? Богоч сказал, что даже не время паниковать. «Была проведена определенная работа по изучению риска заражения инфекционными заболеваниями в результате авиаперелетов. Риск заражения респираторной инфекцией воздушным транспортом по-прежнему чрезвычайно низок ». Риск возрастает, если вы оказались в шести футах от человека с респираторной инфекцией. Но даже там простая близость не обязательно означает, что вы поймаете что-нибудь. Вместо этого, чем более заразен человек, и чем дольше вы сидите рядом с ним, тем выше ваш риск. Если вы не находитесь рядом с человеком очень долго или не очень заразны, тем ниже риск. И опять же, маловероятно, что у больного даже есть коронавирус. 4) Я все еще беспокоюсь о новом коронавирусе. Что я должен сделать, чтобы защитить себя? Купить маску?   Люди носят медицинские маски в качестве меры предосторожности против коронавируса, прогуливаясь по Нью-Йорку 30 января 2020 года. Tayfun Coskun / Anadolu Agency by Getty Images В США риск для населения в настоящее время считается низким. И почти каждый эксперт в области здравоохранения, с которым говорил Вокс, сказал, что нет убедительных доказательств в поддержку использования масок для лица для профилактики заболеваний среди населения в целом. Маски полезны только в том случае, если у вас уже есть респираторная инфекция и вы хотите свести к минимуму риск ее распространения среди других людей или если вы работаете в больнице и находитесь в прямом контакте с людьми с респираторными заболеваниями. (Кроме того, есть сообщения о том, что маски и другие материалы принадлежат медицинским работникам, чтобы оставаться в безопасности.) Как технические компании пытаются справиться с мошенничеством по поводу коронавируса? Вот почему CDC советует против использования масок для обычных американцев. «Вирус не распространяется в широких кругах общества», - объяснила Нэнси Мессонье, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний CDC, на брифинге для прессы 30 января. Но люди все равно копят их по неправильным причинам. По словам Мессонье, лучшее, что вы можете сделать, чтобы предотвратить всевозможные болезни, это «вымыть руки, прикрыть кашель, позаботиться о себе и следить за информацией, которую мы предоставляем». 5) Как насчет случаев, когда люди распространяют вирус до того, как у него появятся симптомы? Разве это не беспокоит? У нас есть лучшее доказательство того, что вирус может распространиться до того, как у человека появятся симптомы, из Германии. Там, как известно, четыре человека имеют вирус. Вспышка была выявлена ​​в Баварии 27 января, когда немецкому бизнесмену был поставлен диагноз. Он встречался с коллегой-женщиной, который приезжал из Шанхая и имел вирус, но не знал об этом. Женщина только начала чувствовать симптомы - такие как лихорадка и кашель - после того, как она покинула Германию, и через несколько дней после встречи с немецким бизнесменом. Это говорит о том, что она, возможно, передала вирус человеку, прежде чем узнает, что она больна. К 28 января три сотрудника бизнесмена были диагностированы с вирусом, согласно сообщению случая Нового английского медицинского журнала. У одного был контакт с женщиной из Шанхая; двое других, похоже, получили вирус от немецкого бизнесмена. «Тот факт, что бессимптомные люди являются потенциальными источниками инфекции 2019-нКоВ, может потребовать переоценки динамики передачи текущей вспышки», - пишут авторы исследования. Но они также подчеркнули, насколько легкое заболевание оказалось у немецких пациентов. И возникает вопрос о том, действительно ли женщина была без симптомов и насколько бессимптомный риск представляет собой для общественного здравоохранения. «Даже если бы были случаи бессимптомной передачи этогоинфекции, как правило, это будут редкие случаи, и почти со всеми другими инфекциями дыхательных путей, известными человечеству, это не люди, которые ведут эпидемию », - сказал Богох. 6) Означает ли заявление ВОЗ, что коронавирус является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, означает, что это станет смертельной пандемией?   Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус (справа) вместе с руководителем Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майклом Райаном на пресс-конференции после Комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ, на которой обсуждается вопрос о том, является ли новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, 30 января 2020 года в Женеве. Фабрис Коффрини / AFP через Getty Images Объявление ВОЗ «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», или PHEIC, не означает, что это станет смертельной пандемией. Вместо этого PHEIC - это политический инструмент, который агентство может использовать, чтобы попытаться предотвратить пандемию - привлечение внимания к серьезной угрозе заболевания, вовлечение мирового сообщества в скоординированные ответные меры на вспышку, мобилизация ресурсов и предоставление странам рекомендаций о том, как реагировать, и остановить распространение болезни через границы. Генеральный директор агентства Тедрос Адханом Гебреесус очень четко заявил, что они объявили тревогу в качестве меры предосторожности: агентство обеспокоено потенциальным ущербом, который может нанести вирус в странах с более слабыми системами здравоохранения, и призвало международное сообщество оказать помощь. Он подчеркнул, что подавляющее большинство случаев по-прежнему в Китае, и что Китай быстро принял меры по контролю над вспышкой. Два ключевых вопроса, которые определят, станет ли вспышка коронавируса пандемией Хотя есть случаи, по крайней мере, в 23 других странах, они не превратились в локальные вспышки. Так что на данный момент CDC и ВОЗ все еще называют это вспышкой. Однако очень скоро эксперты в области здравоохранения могут определить, что в Китае достаточно случаев, чтобы назвать вспышку эпидемией. И если заболевание будет продолжать распространяться локально в других странах, оно может перерасти в пандемию (которая определяется как эпидемия, распространяющаяся на два или более регионов мира). «Это очень, очень трансмиссивно, и почти наверняка это будет пандемия», - сказал New York Times доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. «Но будет ли это катастрофическим? Я не знаю." Это подводит нас к вопросу о смертельности: мы еще не знаем, насколько смертельна эта болезнь. Если взять текущее количество смертей и разделить его на число известных случаев, «смертность от случаев составляет 2 процента, а в первые дни она снизилась с 3 процентов», - говорит Говард Маркел из Мичиганского университета, изучающий вспышки.«И если он будет действительно очень низким, мы, вероятно, скажем - как мы это делали в Мексике в 2009 году со свиным гриппом - что это нечто очень похожее, если не менее смертельное, чем обычный сезонный грипп». Так что, как только будет обнаружено больше таких легких или бессимптомных случаев, этот вирус может выглядеть гораздо менее пугающим. «Мы живем [с] и терпим большое количество респираторных вирусов, - сказал Нуццо, - некоторые из них даже более передаваемы, чем оценки, которые люди придумали для этого - но они не попадают в заголовки». новый коронавирус выглядит менее серьезным, добавила она, «возможно, мы отходим от сдерживания вируса как цели до минимизации его распространения». 7) Есть ли риск возникновения вспышки в моем городе?   Две женщины в лицевых масках 31 января 2020 года в Ньюкасл-апон-Тайн, Англия. Некоторые из лучших исследований по этому вопросу принадлежат Богочу и его коллегам. В последние пару недель они провели отличные исследования в городах, наиболее уязвимых к новым коронавирусным инфекциям. Что такое большой вынос? Это действительно Восточная Азия и Юго-Восточная Азия, которые наиболее подвержены риску. Исследователи - из Оксфордского университета, Университета Торонто и Лондонской школы медицины и тропической гигиены - использовали данные 2019 года от Международной ассоциации воздушного транспорта, чтобы найти все города Китая, которые приняли в течение февраля не менее 100 000 пассажиров из Ухани в течение февраля. Апрель. Затем они смоделировали, как болезнь могла распространиться из этих городов, если они столкнулись с локальными вспышками. Вот 15 из 50 лучших направлений, в которых могут наблюдаться вспышки (также обратите внимание на число IDVI - Индекс уязвимости к инфекционным болезням - число. Это показатель способности страны управлять инфекционными заболеваниями. Баллы ближе к нулю означают, что они меньше подготовлены.)   Оксфордский журнал медицины путешествий: «Никто не удивится, если в Европу и США будет экспортировано больше дел», - сказал Богоч. «Но места, в которых будет наибольший объем и количество экспортируемых инфекций, будут в центрах Восточной Азии и Юго-Восточной Азии». 8) Когда это закончится? Как объяснил мой коллега Брайан Резник, эта вспышка может быть прекращена несколькими способами. Возможно, меры общественного здравоохранения - быстрое выявление случаев заболевания, изоляция зараженных людей - остановят распространение этого коронавируса. (Вот что остановило распространение атипичной пневмонии в 2003 году.) Поскольку это зоонозная болезнь, исходящая от животного, поиск и устранение этого источника также поможет. Или, может быть, будет изобретена вакцина или противовирусный препарат, чтобы обуздать более широкую эпидемию (хотя это, вероятно, займет годы). Наконец, есть вероятность, что вирус просто вымрет.«Вспышки болезней напоминают пожары», - пишет Резник. «Вирус - это пламя. Чувствительные люди - топливо. В конце концов огонь сгорает сам, если у него кончается растопка. Вспышка вируса закончится, когда он перестанет находить подверженных заражению людей ». Существует также шанс, как сказал Нуццо Вокс, что это просто становится одной из болезней в обращении, которые обычно заражают людей. Какое беспокойство снова зависит от того, насколько серьезным окажется 2019nCoV.

Проблема климата и насколько её сложно решить

Все варианты обмена Сталелитейщик. Работа с доменной печью для производства стали и чугуна. Эта часть была впервые опубликована в октябре 2019 года и была слегка обновлена. Климатические активисты любят говорить, что у нас есть все решения, которые нам нужны для борьбы с климатическим кризисом; нам не хватает только политической воли. Хотя с точки зрения политики это действительно так - у нас, безусловно, достаточно решений, чтобы начать работу и вносить большие изменения, но с технической точки зрения это неправильно. Истинное поражение от изменения климата будет означать получение чистых нулевых выбросов углерода и в конечном итоге отрицательных выбросов. Это означает обезуглероживание всего. Каждый сектор экономики. Каждое использование ископаемого топлива. И на самом деле, есть некоторые сектора, некоторые виды использования ископаемого топлива, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Возьмем, к примеру, промышленное тепло: чрезвычайно высокотемпературное тепло, используемое для производства стали и цемента. Это не сексуально, но это важно. На тяжелую промышленность приходится около 22 процентов глобальных выбросов CO2. Сорок два процента из этого - около 10 процентов глобальных выбросов - поступают от сжигания с целью производства большого количества высокотемпературного тепла для промышленных продуктов, таких как цемент, сталь и нефтехимия. Чтобы поместить это в перспективу, промышленное тепло на 10 процентов больше, чем выбросы CO2 всех автомобилей в мире (6 процентов) и самолетов (2 процента) вместе взятых. Тем не менее, подумайте, сколько вы слышите об электромобилях. Подумайте, как много вы слышите о стыдливом полете. Теперь подумайте, сколько вы слышите о ... промышленном тепле. Не очень, я думаю. Но дело в том, что сегодня практически все это сжигание происходит на ископаемом топливе, и существует очень мало жизнеспособных низкоуглеродных альтернатив. По разным причинам промышленное тепло будет одним из самых крепких орешков с точки зрения выбросов углерода. И мы даже не начали.   Цементный завод в сумерках. Цементный завод в сумерках. Getty Images Некоторый свет пролился на это слепое пятно с выпуском в конце 2019 года двух докладов Хулио Фридмана, исследователя из Центра глобальной энергетической политики (CGEP) при Колумбийском университете (среди многих предметов в длинном резюме). Первый доклад, в соавторстве с Чжиюань Фаном и Ке Тангом из CGEP, посвящен текущему состоянию промышленной тепловой технологии: «Низкоуглеродистые тепловые решения для тяжелой промышленности: источники, варианты и затраты сегодня». Второй, в соавторстве с группой ученых для Форума «Инновации для прохладной земли» (МИЭФ), представляет собой дорожную карту по декарбонизации промышленного тепла, включая набор политических рекомендаций. В этих отчетах их много, но я предполагаю, что ваше терпение к промышленному теплу ограничено, поэтому я свел его к трем разделам.Во-первых, я кратко расскажу о том, почему промышленное тепло так трудно декарбонизировать; во-вторых, обзор доступных вариантов обезуглероживания; и в-третьих, некоторые рекомендации о том, как двигаться вперед. Почему промышленное тепло является такой неприятной углеродной дилеммой Есть причина, по которой вы мало слышите о промышленном тепле: потребители не покупают его. На этом рынке преобладают крупные, малоизвестные промышленные фирмы, которые работают вне поля зрения общественности. Таким образом, в отличие от электричества или автомобилей, существует небольшая перспектива продвижения рынка через популярный потребительский спрос. Политики должны будут сделать это самостоятельно. И это будет нелегко. Крупнейшими промышленными источниками выбросов являются цементная, сталелитейная и химическая промышленность; также внесли заметный вклад в переработку, удобрения и стекло. Как группа, эти отрасли имеют три примечательные особенности. Во-первых, почти все они являются предметом мировой торговли. Их цены не установлены внутри страны. Они конкурируют с оптимизированными цепочками поставок по всему миру с минимальной наценкой. Внутренняя политика, которая повышает цены, может привести к «утечке углерода» (то есть компаниям, которые просто переезжают за границу, чтобы найти более дешевую рабочую среду и условия эксплуатации). Более того, некоторые из этих отраслей, особенно цемент и сталь, особенно ценятся национальными правительствами за их рабочие места и их последствия для национальной безопасности. Политики опасаются любой политики, которая может оттолкнуть эти отрасли. «В качестве одного из признаков, большинство цемента, стали, алюминия и нефтехимических продуктов получили экологические отказы или были политически освобождены от углеродных ограничений, - говорится в отчете CGEP, - даже в странах с жесткими углеродными целями.   Печь на алюминиевом литейном заводе. Печь на алюминиевом литейном заводе. Getty Images / Культура РФ Во-вторых, они включают оборудование и оборудование, рассчитанное на срок от 20 до 50 лет. Доменные печи иногда доходят до 60. Это крупные, долгосрочные капитальные вложения, с относительно низким товарооборотом. «Немногие промышленные объекты демонстрируют признаки скорого закрытия, особенно в развивающихся странах, - говорится в отчете CGEP, - что делает проблематичным развертывание заменяющих объектов и технологий». По крайней мере, решения, которые могут работать с существующим оборудованием, будут иметь преимущество. В-третьих, их эксплуатационные требования являются строгими и разнообразными. Общим для всех них является то, что им требуется большое количество высокотемпературного тепла и высокий «тепловой поток», способность поставлять большое количество тепла стабильно, надежно и непрерывно. Простои в этих отраслях невероятно дороги. В то же время конкретные требования и процессы в этих отраслях сильно различаются.В качестве примера можно привести сталь и чугун с использованием доменных печей, в которых сжигается кокс (форма «приготовленного» угля с высоким содержанием углерода). «Кокс также обеспечивает углерод в качестве восстановителя, выступает в качестве структурной опоры для удержания рудной нагрузки и обеспечивает пористость для растущего горячего газа и тонущего расплавленного железа», - говорится в отчете CGEP. «Из-за этих многочисленных ролей прямая замена сжигания кокса на альтернативный источник технологического тепла нецелесообразна». Цементная печь работает несколько иначе, как и реакторы, которые приводят в действие химические превращения, как и стеклодув. Разнообразие конкретных эксплуатационных характеристик затрудняет повсеместную замену промышленного тепла. Каждая из этих отраслей потребует своего решения. И это должно быть решение, которое не сильно увеличивает их расходы или, по крайней мере, предпринимает шаги по защите их от международной конкуренции. Вариантов на сегодняшний день не так много, чтобы говорить о. Варианты обезуглероживания промышленного тепла ограничены Каковы альтернативы, которые могли бы обеспечить высокую температуру и высокий тепловой поток с меньшими или нулевыми выбросами углерода? Отчет не является оптимистичным: «Путь к чистой эмиссии углерода для промышленности не ясен, и сегодня только несколько вариантов кажутся жизнеспособными». Альтернативы можно разбить на пять основных категорий: Биомасса: биодизель или щепа могут быть сожжены напрямую. Электричество: «резистивное» электричество можно использовать, например, для питания дуговой печи. Водород: технически это подкатегория электричества, так как она получена из процессов, приводимых в действие электричеством; он производится паровым риформингом метана (SMR) для производства «серого» водорода с интенсивным выбросом углерода, SMR с улавливанием и хранением углерода для получения «голубого» водорода, или электролизом, вытягивающим водород непосредственно из воды, чтобы сделать низкоуглеродистым « зеленый »водород. Ядерная энергия: Атомные электростанции, как обычные реакторы, так и новые реакторы третьего поколения, выделяют тепло, которое можно переносить в виде пара. Улавливание и хранение углерода (УХУ): Вместо того, чтобы обезуглероживать сами процессы, их выбросы CO2 могут быть уловлены и захоронены, либо CO2 непосредственно от источника тепла («тепло CCS»), либо CO2 от всего предприятия («CCS с полным оборудованием» «). Все эти варианты имеют свои трудности и недостатки. Ни один из них не близок к паритету затрат с существующими процессами. Некоторые из них ограничены интенсивностью тепла, которое они могут производить. Вот разбивка:   Требования к промышленной температуре Некоторые варианты ограничены конкретными требованиями конкретных производственных процессов.Цементные печи лучше работают с плотным внутренним топливом; резистивное электричество на внешней поверхности также не работает. Но самые большие ограничения - это затраты, когда новости несколько разочаровывают по двум причинам. Во-первых, даже самые перспективные и жизнеспособные варианты существенно повышают эксплуатационные расходы. И, во-вторых, варианты, которые в настоящее время являются наименее дорогими, не совсем те, которые могут предпочесть экологи. В отчете много говорится о методологии сравнения затрат по технологиям, но главное, что следует иметь в виду, является то, что эти оценки являются предварительными. Они включают в себя различные оспариваемые предположения, а реальные данные о производительности часто недоступны. Так что все это нужно взять с крошкой соли в ожидании дальнейших исследований. Тем не менее, вот примерное сравнение стоимости:   Сравнение стоимости промышленных вариантов отопления Вы можете заметить, что большинство синих полос, низкоуглеродистых вариантов, слишком дорого. Единственно доступными являются ядерный и синий водород. Водород является наиболее перспективной альтернативой С точки зрения способности генерировать высокотемпературное тепло, доступности и пригодности для различных целей, водород, вероятно, является ведущим кандидатом среди альтернатив промышленного тепла. К сожалению, уравнение затрат на водород не является хорошим: чем оно чище, тем оно дороже. Самый дешевый способ получения водорода, способ, которым сейчас производится около 95 процентов его, - это паровой риформинг метана (SMR), который реагирует пар с метаном в присутствии катализатора при высоких температурах и давлениях. Это чрезвычайно углеродоемкий процесс, поэтому «серый водород». Выбросы углерода от SMR могут быть уловлены и захоронены с помощью CCS (хотя сегодня они редки). Как видно из диаграммы выше, этот вид «голубого водорода» является самой дешевой низкоуглеродной альтернативой высокотемпературному промышленному теплу. «Зеленый водород» получают электролизом, используя электричество для отделения водорода от воды. Если это сделано с безуглеродной энергией, это также безуглеродное. Существует несколько различных форм электролиза, в которые нам не нужно вмешиваться. Главное, что нужно знать, это то, что они дорогие - наименее дорогой в два с лишним раза дороже голубого водорода.   Затраты на водород Вот упрощенная диаграмма затрат, чтобы сделать эти сравнения более понятными:   Промышленные затраты на тепло Примечание. Эти цифры отражают то, «что можно сделать сегодня на существующих объектах». В отчете CGEP подчеркивается, что «авторы не сбрасывают со счетов будущий потенциал для более дешевых систем». Подробнее об этом позже. На данный момент, в первом приближении, все доступные низкоуглеродистые альтернативы существенно повышают стоимость промышленных тепловых процессов по сравнению с базовым уровнем. И вот что действительно важно: в большинстве случаев улавливать и закапывать СО2 в этих процессах дешевле, чем переключать системы на низкоуглеродные альтернативы. CCS часто дешевле альтернатив с низким содержанием углерода Взять цементную продукцию. Для него требуется температура не менее 1450 ° C, поэтому единственными возможными вариантами являются водород, биомасса, резистивный электрический или CCS. Вот как бы они увеличили затраты на производство цемента («клинкера»):   затраты на производство цемента Как видите, каждая низкоуглеродистая альтернатива повышает затраты более чем на 50 процентов по сравнению с базовым уровнем. Единственные, которые не повышают его более чем на 100 процентов, - это CCS (только от источника тепла), синий водород или резистивный электрический в местах с чрезвычайно дешевой и обильной не содержащей углерода энергией. Альтернативой, которую предпочитают климатические ястребы, безуглеродный вариант, который лучше всего подойдет для большинства применений, является зеленый водород. Но это в настоящее время повышает затраты между 400 и 800 процентами. Ситуация примерно такая же для стали:   Стоимость стали И так далее, от химикатов до стекла и керамики; Практически в каждом случае самое дешевое решение по обезуглероживанию в ближайшей перспективе заключается только в улавливании и захоронении выбросов углерода. Конечно, это только в среднем. Фактические затраты будут зависеть от географии - есть ли подходящие места захоронения для CO2, дешевый ли природный газ, есть ли поблизости много воды или ветра - но нет никакой простой правды о сегодняшних альтернативах промышленного тепла: что такое зеленый не очень выполнимо, а то, что выполнимо, не очень зелено. Вот качественный график, который пытается понять эти отношения.   Промышленное отопление Что наиболее выполнимо - это справа. Что самое дорогое, так это топ. На данный момент в этом правом нижнем допустимом / дешевом квадранте не так много, кроме голубого водорода. В отчете подчеркивается, что эти начальные технологические рейтинги являются «в лучшем случае временными» и «весьма спекулятивными, неопределенными и условными.«Нужно понимать гораздо больше о стоимости и целесообразности этих вариантов. Их относительная привлекательность может быстро измениться с развитием технологий. Что приводит нас к рекомендациям. Как сделать зеленое промышленное тепло дешевле, а дешевое промышленное тепло зеленее Фридманн несколько раз подчеркивает, что одним из самых ясных результатов всего этого исследования является необходимость проведения дополнительных исследований. Доступные данные по промышленным альтернативным источникам тепла являются редкими и противоречивыми, и существует несколько попыток сравнить затраты по категориям. Самая насущная необходимость - это дополнительный анализ и исследования. Тем не менее, есть путь вперед. В документе МИЭФ рассматривается вышеупомянутая информация, а затем предлагается ряд политических рекомендаций. Первое и самое важное - это усиление государственной поддержки исследований и разработок (НИОКР). Именно здесь сообщение «у нас есть решения, в которых мы нуждаемся» может быть контрпродуктивным. Да, нам нужно немедленно начать развертывание доступных чистых технологий в масштабе. Но нам также необходимо уделить внимание тем секторам экономики, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Мы должны определить перспективные технологии, как это делают эти отчеты, и начать сознательно работать, чтобы снизить их стоимость. По крайней мере, США нужно увеличить свои ежегодные расходы на исследования в области чистой энергии (около 15 миллиардов долларов) примерно в десять раз, создать некоторые региональные и отраслевые исследовательские центры и привлечь партнеров из промышленности для ускорения процесса коммерциализации. Во-вторых, промышленное тепло - это та область, где государственные закупки могут сыграть огромную роль - правительства закупают большое количество стали, бетона и химикатов. «Стандарты закупок, в которых предпочтение отдается продуктам с наименьшим содержанием встроенного углерода, могут привести к значительным изменениям в промышленном поведении», - говорится в докладе МИЭФ. В-третьих, правительство должно помочь компенсировать возросшие затраты на альтернативы с помощью фискальных субсидий, будь то кредитные гарантии, прямые гранты, льготные тарифы или что у вас есть. Общественные деньги нужны, чтобы двигаться вперед. В-четвертых, для многих альтернатив требуется новая инфраструктура (например, электрические или водородные трубопроводы), и правительство может помочь в ее создании.   Коробка передач Нужно больше таких, наверное. Shutterstock Пятое (примечание: не первое, пятое): цена на углерод будет ускорять все. Непонятно, насколько высокой должна быть цена, чтобы полностью компенсировать дополнительные затраты на альтернативы - в некоторых приложениях она, вероятно, будет неосуществимо высокой, поэтому все же потребуется политика в конкретных секторах - но любая цена вообще поможет.В-шестых, для защиты от международной конкуренции со стороны стран с более низкими стандартами тарифы на углерод могут взиматься с импортируемых промышленных товаров с более высоким содержанием углерода. В-седьмых, всегда есть хорошие старомодные мандаты: правительство может просто потребовать отказа от использования ископаемого топлива в этих секторах. Наконец, добровольные отраслевые ассоциации могут содействовать распространению знаний и передового опыта среди компаний, в то время как министерство по чистой энергии на международном уровне может сделать то же самое среди стран. Как ясно из этого списка, многое предстоит сделать, прежде чем «у нас есть все необходимые решения» в секторах тяжелой промышленности. Есть и другие сектора, которые по-прежнему трудно обезуглерожить (судоходство, тяжелые грузы, самолеты), и все они выиграют от такой же политики. Нам нужно развернуть то, что мы знаем, и узнать больше о том, чего мы не знаем одновременно. Последнее замечание об электрификации Эти два отчета могут показаться про-CCS, но это не главное, что нужно от них отнять. Даже если это правда, что CCS является самым дешевым текущим вариантом декарбонизации для некоторых отраслей и секторов, он просто не будет доступен во многих областях. И в долгосрочной перспективе цель все еще должна состоять в том, чтобы по возможности искоренить ископаемое топливо, сделав альтернативы более осуществимыми и менее дорогостоящими. Единственное технологическое решение с потенциальным путем снижения кривой затрат до уровня конкурентоспособности с ископаемым топливом (по правильной цене) - это электрификация. Приведенные выше диаграммы показывают две вещи об электрификации промышленного тепла. Во-первых, резистивное электричество - это единственный низкоуглеродистый вариант промышленного тепла, конкурирующий с CCS или голубым водородом, и только в этом случае чистое электричество чрезвычайно дешево и в изобилии. И, во-вторых, единственная действительно безуглеродная, неограниченная, универсальная альтернатива - это зеленый водород, который требует обильных возобновляемых источников энергии. Оба приводят доводы в пользу абсолютной необходимости удешевления чистой электроэнергии. В текущих ценах и с современными технологиями у полностью или в основном возобновляемой сети будут проблемы с промышленным теплом, которое требует огромных, интенсивных количеств энергии, надежно и непрерывно поставляемых. Некоторые промышленные приложения могут вовремя сместить свои потребности, чтобы приспособиться к возобновляемым источникам энергии или сделать их процессы прерывистыми, но большинство не могут. Им нужна управляемая, управляемая сила.   Электродуговая печь. Электродуговая печь.Getty Images / iStockphoto Построение энергосистемы на основе возобновляемых источников энергии, которая могла бы обслуживать тяжелую промышленность, потребовало бы гораздо более дешевого и энергоемкого хранилища, большей и лучшей передачи, более интеллектуальных счетчиков и приборов и лучшего реагирования на спрос, но, прежде всего, это потребовало бы чрезвычайно дешевого и обильного углерода. бесплатное электричество. Все становится проще, если чистая энергия становится дешевле. Это верно для резистивного электричества, это верно для зеленого водорода, и это верно почти для всех трудных для декарбонизации секторов. Дешевое, обильное, чистое электричество - это единственный путь к действительно устойчивой энергетической системе, объединенной вокруг энергосистемы и свободного обмена электронами. Технологии экологически чистой энергии угрожают разрушить энергосистему. Вот как он может адаптироваться. Хотя CCS может быть самым дешевым доступным вариантом для некоторых секторов сегодня, это не может быть конечным пунктом назначения; это должно быть временным. Нам необходимо максимизировать количество CO2, которое мы извлекаем из воздуха, и закапывать его, снижая концентрацию в атмосфере и минимизируя количество, которое мы выделяем. Это может быть неосуществимо в ближайшее время, но в некоторых временных масштабах должно преобладать электричество (и водородное топливо, которое оно может создать). Таким образом, стоит добавить последний кусочек политической рекомендации, о чем явно не говорится в отчете МИЭФ: сделать электроэнергию без выбросов углерода дешевле, любыми необходимыми средствами. Расширить налоговые льготы на возобновляемые источники энергии и расширить их на другие технологии экологически чистой энергии; принять национальный стандарт экологически чистой энергии; пройти отраслевые стандарты производительности; строить междугородние линии электропередачи; использовать государственные закупки; исследования и коммерциализация передовых ядерных и геотермальных технологий; исследовать новые русловые гидроэлектростанции; и ради бога, назначьте цену на углерод. На безуглеродном электричестве держите педаль на полу. Даже когда речь идет о промышленном тепле, которое является настолько сложным, чувствительным к ценам и разнообразным в применении - где CCS может быть лучшим краткосрочным способом - все еще остается верным, что снижение затрат на чистую электроэнергию делает все проще в долгосрочной перспективе. «Дайте мне точку опоры и место, чтобы стоять, - сказал древний математик Архимед, - и я переверну мир».«Дешевое, обильное, безуглеродное электричество - точка опоры для рычага Архимеда, точка рычага, которая делает возможным перемещение остального мира