KORONAVİRUSA “YOLUXMUŞ” KAPİTALİZM... – “Böyük tənzimləyici mexanizm” işləyəcəkmi?

Vaqif Mahmudov

Hazırda bəşəriyyət öz tarixinin ən gərgin və mürəkkəb dövrlərindən birini yaşayır. Dünya iki müdhiş qüvvəylə - koronavirus epidemiyası və bunun nəticəsində meydana çıxan iqtisadi təlatümlə qarşı-qarşıyadır. İkinci Dünya Müharibəsindən bu yana Yer kürəsində belə böyük miqyasda hadisə yaşanmayıb. Bu hadisənin əsas özəlliklərindən biri odur ki, müharibədə döyüşən tərəflər bəlli olsa da, bugünkü mövcud durumda düşməni heç kim görmür, çünki onun hücumu assimmetrikdir.

Qlobal hal almış sosial şəbəkələr biliyindən, dünya görüşündən və zəka potensialının səviyyəsindən asılı olmayaraq, hamıya istənilən mövzu barəsində danışmaq imkanı verir. Molekulyar biologiya və virusologiya sahəsinin son zamanlar güclü inkişaf etməsini əsas gətirənlər bioloji mühəndislərin viruslar üzərində sintetik mutasiya törədə bilməsini mümükün sayırlar. Amma hələlik heç kim “COVİD-19” kod adlı koronavirusun sintetik üsulla əldə edilməsinin mümkünlüyünə dair konkret fikir söyləyə bilmir.

Bəli, pandemiyadan xeyli əvvəl hansısa virus infeksiyasının dünyaya yayılacağı haqqında bədii və sənədli filmilərin çəkilməsi, beş il öncə Bill Qeytsin viruslar barəsindəki çıxışı müxtəlif konspirolji fikirlər meydana gətirir. Yaxşı bilirik ki, Bill Qeyts virusoloq və ya bioloq alim deyil. Ona görə də onun bu mövzuda danışması qəribə görünür. Elə həmin səbəbdən də deyilir ki, yaşanan hadisələr dünyanı idarə edən güclərin planıdır. Və bunu əsas gətirərək, həmin güclərin məqsədlərinin nədən ibarət olduğunu izah etməyə çalışırlar.

İndi qayıdaq koronavirusla bağlı aparılan təhlillərdən çıxarılan nəticələrə. Ortalıqda müxtəlif versiyalar gəzir. Qarşılaşdığımız mülahizələrdəki ən populyar iddiada bildirilir ki, bəşəriyyəti yeni dövrə - digital (yəni rəqəmləşdirilmiş-V.M.) eraya hazırlayırlar. Sözsüz ki, digitallaşdırma prosesi və onun kökündə dayanan transhumanizm nəzəriyyəsi xeyli vaxtdır mövcuddur və bu proses 1950-ci illərdə mikroelektronika sahəsinin və yarımkeçiricilər fizikasının irəliləməsi sayəsində inkişaf qazanıb.

Ancaq belə görünür ki, əsl səbəb digitallaşdırma məsələsindən daha dərin və daha qəlizdir. Çünki mikroelektronika bizim içərisində olduğumuz ictimai-iqtisadi strukturun - kapitalizmin məhsuludur. Yəni, daha böyük mexanizmin elementidir. Ən düşündürücü məsələ isə kapitalizmin necə işləməsi və haraya getməsidir. Digitallaşdırmayla bağlı fikrimi irəlidə söyləyəcəyəm. 

Tarixi prosesin tənzimlənməsi 

İstənilən mövzuya hansı prizmadan baxılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Baş verənlərin mahiyyətini dolğun və əhatəli anlamaq fikrindəyiksə, ilk növbədə hadisələrə ənənəvi trafaret qəliblərlə yanaşmamalıyıq.

Ən qəribəsi odur ki, bəşər övladı tarixdəki tənzimləyici mexanizmə diqqət yetirmir. Daha panoramlı və sistemli təhlil aparılması üçün bu vacibdir. Şübhəsiz ki, beyinləri məşğul edən suallara düzgün cavabı zamanın özü verəcək. Amma koronavirusun laboratoriyada yaradılıb- yaradılmamasından asılı olmayaraq, bilməliyik ki, sivilizasiyamız biosferlə necə üzvi vəhdətdədir və o, daim tənzimlənmə prosesindən keçir. “Bəlkə koronavirus bizi nəyisə dəyişməyə, nəyəsə hazır olmağa məcbur edir” sualı da verilə bilər. Çünki mühüm təbiət hadisələri - vulkan püskürmələri, güclü tektonik yerdəyişmələr, Günəş aktivliyi, Yerin öz oxu ətrafında fırlanmasından irəli gələn persesiya, okean cərəyanlarının hərəkəti, termoxalin sirkulyasiya və sairə bu kimi müxtəlif proseslər nəinki iqlim dəyişiklərinə səbəb olub, eləcə də bəşər tarixinin axarını müəyyənləşdirib. Bütün bunlarla birlikdə canlı aləmin təkamülündə iştirak edən virus və bakteriyaların törətdikləri çoxsaylı yoluxucu xəstəliklərin bəşəriyyətə göstərdiyi müdhiş təsirləri də qeyd etmək gərəkdir.

Tarixdə koronavirusdan qat-qat dəhşətli pandemiyalar yaşanıb. Orta əsrlərdəki “Yustinian taunu”, ”Qara ölüm” və 1918-1920-ci illərdəki “İspan qripi” kimi qırğınlar olsa da, insanlıq öz yoluna davam edib. Bütün tarix boyu cüzam, vəba, taun, tif, vərəm və sairə yoluxucu xəstəliklər insanlığı daim müşayiət edib. Odur ki, bəşər tarixinə müasir dövrün şərtləriylə baxmayaq. Həyat rahat olmayıb.

Digər tərəfdən tarixdə çoxsaylı kütəvi aclıqlar yaşanıb və bu aclıqların meydana gəlməsinin ən başlıca səbəbləri quraqlıq və güclü vulkan püskürmələri olub. Onu da qeyd edim ki, 19 və 20-ci əsrlərdə kütləvi aclıqlar nəticəsində tələf olanların sayı həmin dövrdəki pandemiyalardan ölənlərlə müqayisədə daha çoxdur.

İndi tamamilə yeni bir pəncərə açılır. “Haraya gedirik” sualına cavab verməmişdən oncə, biz indiki yerimizə hansı yollarla və necə gəlib çıxdığımıza baxmalıyıq. Yəni ki, hansı ictimai-iqtisadi və siyasi quruluşda yaşadığımızı yaxşı qavramalıyıq. Baş verənlərin ilkin qaynağına qədər enməliyik. Əsl mənbəni isə tarixin özündə axtarmaq lazımdır.

Biosferanın canlı məxluqlarından biri olan insanın qurduğu sivilizasıya 5000 il ərzində müxtəlif mərhələlər adlayaraq, indiki texnoloji eraya çatıb. Bu yol asan, rəvan və sadə olmayıb. Kapitalizm təxminən 500 il əvvəl təşəkkül tapsa da, onun sürətlənməsi əsasən 18-ci əsrə təsadüf edir. İnsanlıq təbiətdəki fundamental qanunların vahid bir sistemə bağlı olduğunu təxminən 300 il bundan öncə dərk etməyə başlayıb. Deməli, son 300 ildə baş verən proseslərin intensivliyi özündən əvvəlki yüz illərlə müqayisədə dəfələrlə daha sürətlə gedib. Belə ki, ən qədim dövlətlərin meydana gəlməsindən bizim eranın 18-ci əsrinədək cəmiyyətdəki iqtisadi-sosial münasibətlərin intensivliyi demək olar ki, hardasa eyni sürətə malik olub. Ancaq iş ondadır ki, məhz 18-ci əsrin ortalarından başlayaraq, texnologiyanın intensiv yenilənməsi prosesi tezləşdiyindən iqtisadiyyatın böyüməsi eksponensial sürət alıb. Buna tarixin sürətlənməsi də deyilir. Bəs nədir bunun sirri? Axı, niyə belə olub? Söz yox ki, diqqət etdikdə, bu sürətin kapitalizmin meydana gəlməsilə eyni vaxta düşməsi əyani görünür. Dünyanın tarixi düz xətt yox, spiralvari trayektoriya cızır. Kapitalizmin böyümə sürəti ləngiyib Kapitalizmin “genetik kodu” genişlənməyə, böyüməyə və eyni zamanda da böhranlarla üzləşməyə proqramlanıb. Bizim istəyimizdən asılı olmayaraq, bu xüsusiyyət 500 ildir ki, bəşər tarixinin taleyində ən mühüm yer tutub.

Bir ictimai-iqtisadi quruluş kimi kapitalizmin böyümə və genişlənmə sürəti ləngidiyindən, onun tam dayanmasını əngəlləmək məqsədiylə, ümumdünya iqtisadi maliyyə sisteminin işləmə mexanizmində mütəmadi düzəliş aparılır. Əslində, kapitalizmin böyümə sürəti hələ 50 il bundan öncə ləngiməyə başlamışdı. Və bu sürətin tempi getdikcə aşağı düşür. Elə bu səbəbdən də kapital qoyuluşu çoxdandır ki, gözlənilən səmərəni vermir. Bunun qarşısını almaq və eyni zamanda da ona təkan vermək üçün yeni maliyyə modeli yaratdılar və nəticədə kapitalizm sistemi stimullaşdırma yoluyla təzədən hərəkətə gətirildi. Bu modelin adı isə monetarizmdir.

Haqqında söz saldığım iqtisadi-maliyyə sisteminin bazası hələ 1944-cü ildəki Bretton–Vuds konfransında qoyulub və 1970-ci illərdə buna müəyyən vacib dəyişikliklər edilib. Belə ki, dünya ticarətindəki dollarlaşmanı möhkəmləndirmək və genişləndirmək istiqamətində atılan addımlar çərçivəsində dolların qızıl bağlantısı qoparılıb atıldı və yeni valyuta sistemi - “Yamayka valyuta sistemi” quruldu. Bunlarla paralel monetarizm modeli işə salındı. Bəli, heç nə birdən birə baş verməyib... Süni tələb yoluyla iqtisadiyyatın stimullaşdırılması metodu Bütün dünya üzrə istehlakı vüsətləndirmək və yeni mərhələyə hazırlaşmaq üçün istehsal mərkəzi kimi Çini dövriyyəyə qoşaraq, onu dünya fabrikinə çevirdilər. ABŞ kapitalın, Çin isə əməyin təmərküzləşmə mərkəzinə çevrildi. Müvafiq şəkildə pul və əmtəənin həcmi artırıldı. Amerika əhalisinə istehlak kreditləri verildi ki, tələbat artsın.Əhalinin aldığı kreditləri geri qaytarmasını təmin etmək üçün xüsusi metoddan istifadə edildi. Kredit öhdəliklərini qapamaq məqsədiylə borclu adamın digər banklardan pul götürməsinə şərait yaradıldı. Bir bankdan pul götürüb, digərinin borcunu bağlamaq mümkün hala gəldi. Bütün bunların asan həyata keçirilməsindən ötrü Federal Ehtiyatlar Sistemi faiz dərəcələrini 1980-ci illərin əvəlindəki 20 faizdən tədricən aşağı salaraq, pul çapını artırdı. FED faiz dərəcələrini 2008-ci ilin dekabrından 2015-ci ilin dekabrına kimi sıfır diapozonunda saxlayıb. Lakin FED-in indiki faiz dərəcələrini salmasıyla o zamankı vəziyyəti qarışdırmayaq. Əslində, bu xüsusda çox çeşidli əməliyyatlar həyata keçirilib...

Beləliklə də, dünya iqtisadiyyatını əhatə edən bütün sektorlarda böyük bir canlanma və sıçrayış yaşandı. Hər şey - turizmdən tutmuş ticarətə qədər, yüngül sənayedən tutmuş neft-kimya sektoruna, metallurgiyadan xidmət sahəsinə kimi təsərrüfat həyatının bütün elementləri əvvəlki dövrlərdən fərqli olan başqa aləmə düşdülər. Bu aləmdə başlıca məqsəd kütləvi istehlakın artırılmasıydı. Məsələn, bu iqtisadi–maliyyə planı çərçivəsində ictimai həyatımızın ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilən əyləncə, incəsənət, idman və sair sektorların öndə gələn isimlərinə külli miqdarda pul axıdılıb. Əgər diqqət etsək, görərik ki, futbolçulara, basketbolçulara, tenisçilərə, aktyorlara, müğənnilərə və s. “piroq”dan necə möhtəşəm paylar paylanıb. Bəli, piroq elə böyüdülüb ki, hətta vaxtilə sosial həyatımızda ailə büdcəsi üçün lüzumsuz yük sayılan məhsullar və xidmətlər zərurətə çevrilib. Hamısının da qaynağı gedib haqqında danışdığım həmin maliyyə modelinə və daha dərinlərdə isə kapitalizmin hərəkət mexanizminə dayanır. Əslində, iqtisadiyyatın özü yox, həmin maliyyə sistemi stimullaşdırılıb. Daha doğrusu, 1980-ci illərin əvvəlində işə salınan indiki maliyyə modeli iqtisadi böyümə yaratsa da, bu böyümə kreditləşmə vasitəsiylə iqtisadiyyata külli miqdarda pul axıdılması yoluyla gedib.

Deməli, ümumi nəticədə böyüməylə yox, süni şişirdilməylə qarşılaşmışıq. Sözsüz ki, bu da zaman-zaman müəyyən çətinliklər törədib. İndi biz bilməliyik ki, bəşər sivilizasiyasının sonuncu mərhələsi olan kapitalizmin işləmə mexanizmində böyük problemlər meydana gəlib. Bəs niyə kapitalizmdə işlər yaxşı getmir? Niyə o, artıq əvvəlki kimi cəld yeriyə bilmir? Kapitalizm qocalıbmı, taqətdənmi düşüb?

Elə məhz həmin problemləri aradan qaldırmaq üçün şişirdilmiş şarın havasının çıxarılması, yəni iqtisadiyyatın həcminin kiçildilməsi əməliyyatlarıyla onu ayaqda saxlmağa çalışıblar. Son ən böyük, lakin qısamüddətli əməliyyat 2008-ci ildə “Lehman Brothers” investisiya bankının iflasa uğradılması üzərindən həyata keçirilən maliyyə böhranıdır. Bu böhranın öhdəsindən gəlmək üçün Transmilli banklara trilyonlarla dollar ötürməklə borc öhdəliklərinin təzədən maliyyələşdirilməsi prosedurasını təkrarladılar. Nəticədə karusel yenidən hərəkətə gətirildi. Sual verilə bilər ki, həmin metod bir daha işə salına bilməzmi? Əslində həmin metod tam dayandırılmayıb və əvvəlki həcmdə olmasa da, yenə də davam etdirilir. Lakin burada bir neçə mühüm faktor var. İlk növbədə süni tələbin durmadan böyüdülməsi həm real iqtisadiyyata və həm də transmilli maliyyə-bank sisteminə əvvəlki kimi mənfəət qazandırmır.

Kapitalizmin çətin vəziyyətdən çıxış yolu

Hələ ki, müəyyən qədər mənfəət qazandıran yeganə sektor mikroelektronika sahəsinin məhsullarıdır. Əslində, bu sektordakı böyümə tempi də ləngiyib, amma hər halda kapitalizmin peyda olmasından sonra meydana çıxan texnoloji tərəqqidə hələlik yalnız bir sektorun - mikroelektronikanın inkişaf etdirilməsi mümkün görünür. Kvant mexanikası əsasında yaradılması nəzərdə tutulan texnologiyalar çox uzaq perspektiv kimi göründüyündən kapitalizm mikroelektronika sahəsini özü üçün çətin vəziyyətdən çıxış yolu hesab edir. Elə ona görə də, bu sahəyə böyük pullar ayıraraq, həmin istiqamətdə yeni sıçrayış yaratmaq niyyətindədir.

Ancaq yatırılan pullar gözlənilən səmərəni tam olaraq vermir. Digitallaşdırma mikroelektronika ilə bağlıdır. Bir daha təkrar edirəm ki, burada da fundamental çətinliklər var və onlar təxirəsalınmaz həll yollarını gözləyir.

Latent sürən iqtisadi böhran

Onsuz da koronavurus ortaya çıxmadan da, zahiri görünüşdən fərqli olaraq, dünya iqtisadiyyatında latent sürən ciddi böhran vardı və o, getdikcə dərinləşirdi. Beynəlxalq maliyyə institutlarının verdiyi statistika heç də həqiqəti ifadə etməyib. Dünya fabriki sayılan Çin iqtisadi böyüməni təmin etmək məqsədilə ən ekstremal yollara baş vurub. Məsələn, Çində inşaat sektorunun bazası əsasında iqtisadiyyatı stimullaşdırmaq naminə Ordos, Kanqbaşi kimi bütün infrastrukturu yerində olan, amma praktiki olaraq, heç kimin yaşamadığı şəhərlər salınıb. Dəqiq olmayan məlumatlara görə, üst-üstə götürdükdə bu “xəyalət şəhərləri”ndə 70-80 milyon insan məskunlaşa bilər.

Deməli, anlamalıyıq ki, kapitalizmin işləmə mexanizmində böyük problemlər meydana gəlib və bu problemlər aradan qalxmazsa o, daha fəlakətli səviyyələrə çata bilər. Elə bu səbəbdən də böyük tənzimlənmə prosesi gedir. Dərin və sarsıdıcı tənəzzüldən qurtulmağın yollarının tapılması həmişə aktual olub. Bir anlığa təsəvvür edək ki, inteqrasiya olunmuş indiki dünyamızda 1930-cu illərdəki böyük depresiyadan daha güclü böhran baş verir. Müasir dövrümüzdəki ölkələr və insanlar arasındakı sosial, mədəni, iqtisadi əlaqələrin intensivliyini 1930-cu illərlə müqayisə edək. Otuzuncu illərdə nə indiki kimi aviadaşıma, yükdaşıma, elektrik enerjisindən istifadə, rabitə əlaqələri və istehlakçılıq vardı, nə də ki, əhalinin əksər hissəsi şəhərlərdə yaşayırdı. Deməli, ümumi nəticədə qeyd etdiyimiz miqyasdakı böhran, sadəcə 30-cu illərdəki kimi depressiya yox, tarixi qırılma, humanitar fəlakət effekti verə bilər. Bu isə dünyanın yüz illər ərzində qurulmuş nizamının çökməsi, dağılması deməkdir. Belə olan təqdirdə, bəşəriyyət gözlənilən yüksək texnologiyalı yeni eraya deyil, əksinə uçuruma yuvarlanar. Tarixdə bu cür fəlakətli sınma hadisələri bizim eradan 1300 il əvvəl bürünc dövrünün böhranı və Roma imperiyasının çöküşü nəticəsində baş verib. Ancaq bəşəriyyətin həmin dövrlərdəki əmək alətləri indiki texnoloji səviyyəylə müqayisəyə gələ bilməz. 

Pandemiyadan sonrakı mərhələ

Koronavirusun aktivliyinin nə qədər sürəcəyini və həmçinin dünyanın iqtisadi mərkəzləri - ABŞ və Avropada karantin tədbirlərinin nə zaman yumşalacağını konkret söyləmək çətindir. Çünki karantin tədbirləri görülməzsə, yoluxanların sayı elə artar ki, nəticədə hər şey nəzarətdən çıxar. Bu infeksiya tarixdə baş qaldıran bütün pandemiyalar kimi müəyyən bir vaxtdan sonra səngiyərək, tədricən aradan qalxacaq. Lakin sözsüz ki, iqtisadiyyata və sosial həyata dərin zərbələr vurulacaq. Bəs gələcəkdə hansı tədbirlər görüləcək?

Perspektivdə ümumdünya iqtisadi sistemindəki vəziyyətin gözlənilməz təhlükəli səviyyəyə çatmaması üçün böyük tənzimləmə prosesi aşağıdakı kimi gedə bilər: Birinci mərhələdə cəmiyyət həyatının bazası olan iqtisadiyyat müəyyən həddə qədər tənəzzülə uğrayacaq. İkinci mərhələdə ümumdünya iqtisadi-maliyyə və eləcə də, siyasi-sosial sistemdə dəyişikliklər həyata keçirilməsi gözlənilir. Təbii ki, bunun üçün müxtəlif alətlərdən istifadə olunacaq. Ancaq kapitalizmdən qaynaqlanan fundamental problemlər həll ediləcəkmi? Bax, bu məsələ açıq qalır...

O ki qaldı mövcud siyasi hadisələrə, bunlar sadəcə irili-xırdalı texniki detallardır. Belə ki, maliyyə qlobalistləri və ABŞ milli dövlət sistemi arasındakı mücadilə əsl həqiqətdə kapitalizmin gediş trayektoriyası ilə əlaqədardır və bu böyük tənzimləmə mexanizminin ayrılmaz tərkib hissəsidir.

Haqqında söhbət saldığım bu mürəkkəb mövzunu təbii ki, bir məqaləyə sığdırmaq mümkün deyil. Növbəti yazılarımda proseslərin mahiyyəti və daxili dinamikası üzərində daha ətraflı dayanacağam.

Şərhlər

Aqahüseyin Aqayev 2020-04-19 10:54:41

Dünya yeni qurluşa hamilədir.ABŞ və RUSİYA- ilk qurban olacaq.Dünyanın yenidən bölünməsi məsələsi ortaya cıxacaq.Qalibdən biri TÜRKLƏR ola bilər.

ÖzƏl Prioritetlərdən 2020-04-18 17:23:03

Əylən-Qazan kapitalı milyonlarla qocanı elmi xərclə xilas etməlimi?

Cəmşid Dərələyəzli 2020-04-18 14:45:58

SSRi dağılanda dedilər artıq çürümüşdü, Görünən o ki, Kapitalizmin son mərhələsi olan çürümüş İmperialimində sonu artıq gəldi. Demək Yerini Sosializmə vermək mərhələsi indi başlayacaq. Rusiya Sosializmi vaxtından əvvəl doğulan Tür bebek çocuğu kimi bir şey idi. Ona görə də çox yaşamadı. İnşallah dünya əsil Sosialzmin keçid mərhələsinə qədəm qoyar.

Bəhram Cəfər 2020-04-18 09:11:34

Dünyəvi virusa elmi ödül qoymayanlar belə mülahizizəyə məhəl qoyarmı?

Roman 2020-04-17 23:00:00

Maraqlıdı ...

Bəhrami 2020-04-17 20:48:41

İcmal Özəl-bazar iqtisadiyyatın;n gerçək-özbaşına xarakterini açıb.

Elli 2020-04-17 20:10:41

Yazıya görə çox sağ olun, Vaqif müəllim!

Emil 2020-04-17 20:07:17

Hörmətli Vaqif müəllim. Çox dərin araşdırma və izah üçün təşəkkür edirik.

Son yazılar


Новости

8 Часто задаваекмых вопросов по поводу вспышки короновируса

Вспышка коронавируса, сосредоточенная в Китае, развивается с головокружительной скоростью.В последние дни Россия и Сингапур закрыли свои границы с Китаем, и Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Между тем, правительство США резко усилило свой ответ - выпустило консультативную помощь на самом высоком уровне, изолировало 195 граждан, эвакуированных из Китая, и временно запретило въезд иностранным гражданам, недавно прибывшим в Китай. С учетом того, что число случаев заболевания резко возросло, достигнув 3 февраля более 17 000, с 362 смертельными случаями и масками для лица, вылетевшими с прилавков магазинов, неудивительно, что вопросы - и страхи - циркулируют вокруг 2019-нКоВ, как известно о вирусе. Однако для большинства людей в США нет причин для беспокойства. И хотя разобраться в рисках с новым быстро распространяющимся патогеном сложно, эксперты по инфекционным болезням могут помочь нам разобраться с этим. Здесь приведены ответы на самые острые вопросы о новом коронавирусе и его рисках. 1) Что это за новый коронавирус и каковы симптомы? Коронавирусы - это большое семейство вирусов, которые обычно поражают дыхательную систему. Название происходит от латинского слова corona, означающего корону, из-за остроконечной бахромы, которая окружает эти вирусы. Большинство заражают животных, таких как летучие мыши, кошки и птицы. Известно, что только семь, включая 2019-нКоВ, SARS и MERS, заражают людей. Считается, что атипичная пневмония перешла от летучих мышей к людям в Китае; MERS превратился из летучих мышей в верблюдов для людей на Ближнем Востоке. Никто не знает, откуда появился 2019-нКоВ. На данный момент считается, что он совершил скачок от животных в Ухане, Китай, городе с 11 миллионами, в конце прошлого года. Но исследователи все еще пытаются выяснить его точное происхождение. Что касается симптомов: два из семи коронавирусов, поражающих человека, SARS и MERS, могут вызывать тяжелую пневмонию и даже смерть в 10 и более 30 процентах случаев соответственно. Но другие приводят к более легким симптомам, таким как простуда. На данный момент мы знаем, что 2019-nCoV может убить, но не ясно, как часто или как его смертность сравнивается с SARS и MERS. Снизил ли Китай эпидемию коронавируса на ранней стадии? По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, большинство пациентов сейчас начинают с лихорадки, кашля и одышки. Ранний отчет, опубликованный в The Lancet, предоставил еще более подробную информацию. Было обследовано подмножество первых 41 пациента с подтвержденным 2019 нКоВ в Ухани.Наиболее распространенными симптомами были лихорадка, кашель, мышечные боли и усталость; реже были головная боль, диарея и кашель слизи или крови. У всех были пневмонии и аномалии легких при компьютерной томографии. Что касается тяжести заболевания: 13 пациентов были госпитализированы в ОИТ, а 6 умерли. К 22 января большинство (68 процентов) пациентов были выписаны из больницы. Совсем недавно появились сообщения о людях с очень легкими симптомами, например, о четырех случаях на юге Германии. Есть также свидетельства бессимптомных случаев. Возможно, что когда мы узнаем больше, 2019-нКоВ будет больше похож на грипп, чем на SARS. Это потому, что инфекционные заболевания, как правило, выглядят более серьезными, когда их впервые обнаруживают, поскольку люди, появляющиеся в больницах, как правило, самые больные. И уже новый вирус кажется менее смертоносным, чем как SARS, так и MERS. 2) Как распространяются коронавирусы? Мы еще не знаем, как именно распространяется 2019-нКоВ, но у нас есть много данных о том, как MERS, SARS и другие респираторные вирусы передаются от человека к человеку. И это главным образом из-за воздействия капель от кашля или чихания. Поэтому, когда инфицированный человек кашляет или чихает, он выпускает спрей, и если эти капли попадают в нос, глаза или рот другого человека, они могут передать вирус, сказала Дженнифер Нуццо, эксперт по инфекционным заболеваниям и старший ученый в Центр безопасности здоровья Джона Хопкинса. В более редких случаях человек может опосредованно подхватить респираторное заболевание, «прикасаясь к каплям на поверхности, а затем прикасаясь к слизистым оболочкам» во рту, глазах и носу, добавила она. Вот почему мытье рук является важной мерой общественного здравоохранения - постоянно, особенно во время вспышки. 3) Должен ли я путешествовать во время этой вспышки?   Турист, одетый в респираторную маску у фонтана Треви в центре Рима 31 января 2020 года. Итальянское правительство объявило чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса после подтверждения двух случаев заболевания в Риме. Филиппо Монтефорте / AFP через Getty Images И CDC, и Госдепартамент выпустили свои высокопоставленные предупреждения о поездках в Китай, советуя американцам избегать поездок туда на данный момент. (Эти рекомендации могут измениться по мере развития вспышки, поэтому продолжайте проверять их.) И это не только потому, что существует риск заражения этим новым вирусом. Сейчас многие авиакомпании отменяют или сокращают рейсы в Китай, частично из-за снижения спроса. «Меня больше беспокоит непредсказуемость реакции [вспышки] на данный момент», - сказал Нуццо. «Не было бы весело поехать в Китай и как-то там застрять. И возвращаясь, вы будете подвергнуты дополнительному скринингу.» Безопасно ли путешествовать во время вспышки коронавируса? Специалист по инфекционным заболеваниям объясняет. Но люди, обеспокоенные путешествиями, должны помнить, что эти рекомендации ориентированы на Китай, где эпидемия в настоящее время разворачивается. На данный момент 99 процентов приходится на материковый Китай. И более половины из них в Хубэй. «Риск заражения этой инфекцией за пределами Хубэя и, действительно, за пределами Китая, удивительно низок», - сказал Исаак Богох, профессор Университета Торонто, который изучает, как воздушные путешествия влияют на динамику вспышек, включая новую коронавирусную инфекцию. Люди с вирусом были обнаружены в других странах, поэтому ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Но на сегодняшний день это в основном путешественники из Китая. «Мы можем подсчитать количество людей, которые никогда не сталкивались с Хубэем или Китаем, которые были заражены этим вирусом одной или двумя руками», - сказал Богох. «Поэтому, если люди путешествуют [за пределами Китая,] ваш риск близок к нулю процентов». Что если вам нужно путешествовать и вы сидите рядом с больным? Богоч сказал, что даже не время паниковать. «Была проведена определенная работа по изучению риска заражения инфекционными заболеваниями в результате авиаперелетов. Риск заражения респираторной инфекцией воздушным транспортом по-прежнему чрезвычайно низок ». Риск возрастает, если вы оказались в шести футах от человека с респираторной инфекцией. Но даже там простая близость не обязательно означает, что вы поймаете что-нибудь. Вместо этого, чем более заразен человек, и чем дольше вы сидите рядом с ним, тем выше ваш риск. Если вы не находитесь рядом с человеком очень долго или не очень заразны, тем ниже риск. И опять же, маловероятно, что у больного даже есть коронавирус. 4) Я все еще беспокоюсь о новом коронавирусе. Что я должен сделать, чтобы защитить себя? Купить маску?   Люди носят медицинские маски в качестве меры предосторожности против коронавируса, прогуливаясь по Нью-Йорку 30 января 2020 года. Tayfun Coskun / Anadolu Agency by Getty Images В США риск для населения в настоящее время считается низким. И почти каждый эксперт в области здравоохранения, с которым говорил Вокс, сказал, что нет убедительных доказательств в поддержку использования масок для лица для профилактики заболеваний среди населения в целом. Маски полезны только в том случае, если у вас уже есть респираторная инфекция и вы хотите свести к минимуму риск ее распространения среди других людей или если вы работаете в больнице и находитесь в прямом контакте с людьми с респираторными заболеваниями. (Кроме того, есть сообщения о том, что маски и другие материалы принадлежат медицинским работникам, чтобы оставаться в безопасности.) Как технические компании пытаются справиться с мошенничеством по поводу коронавируса? Вот почему CDC советует против использования масок для обычных американцев. «Вирус не распространяется в широких кругах общества», - объяснила Нэнси Мессонье, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний CDC, на брифинге для прессы 30 января. Но люди все равно копят их по неправильным причинам. По словам Мессонье, лучшее, что вы можете сделать, чтобы предотвратить всевозможные болезни, это «вымыть руки, прикрыть кашель, позаботиться о себе и следить за информацией, которую мы предоставляем». 5) Как насчет случаев, когда люди распространяют вирус до того, как у него появятся симптомы? Разве это не беспокоит? У нас есть лучшее доказательство того, что вирус может распространиться до того, как у человека появятся симптомы, из Германии. Там, как известно, четыре человека имеют вирус. Вспышка была выявлена ​​в Баварии 27 января, когда немецкому бизнесмену был поставлен диагноз. Он встречался с коллегой-женщиной, который приезжал из Шанхая и имел вирус, но не знал об этом. Женщина только начала чувствовать симптомы - такие как лихорадка и кашель - после того, как она покинула Германию, и через несколько дней после встречи с немецким бизнесменом. Это говорит о том, что она, возможно, передала вирус человеку, прежде чем узнает, что она больна. К 28 января три сотрудника бизнесмена были диагностированы с вирусом, согласно сообщению случая Нового английского медицинского журнала. У одного был контакт с женщиной из Шанхая; двое других, похоже, получили вирус от немецкого бизнесмена. «Тот факт, что бессимптомные люди являются потенциальными источниками инфекции 2019-нКоВ, может потребовать переоценки динамики передачи текущей вспышки», - пишут авторы исследования. Но они также подчеркнули, насколько легкое заболевание оказалось у немецких пациентов. И возникает вопрос о том, действительно ли женщина была без симптомов и насколько бессимптомный риск представляет собой для общественного здравоохранения. «Даже если бы были случаи бессимптомной передачи этогоинфекции, как правило, это будут редкие случаи, и почти со всеми другими инфекциями дыхательных путей, известными человечеству, это не люди, которые ведут эпидемию », - сказал Богох. 6) Означает ли заявление ВОЗ, что коронавирус является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, означает, что это станет смертельной пандемией?   Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус (справа) вместе с руководителем Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майклом Райаном на пресс-конференции после Комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ, на которой обсуждается вопрос о том, является ли новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, 30 января 2020 года в Женеве. Фабрис Коффрини / AFP через Getty Images Объявление ВОЗ «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», или PHEIC, не означает, что это станет смертельной пандемией. Вместо этого PHEIC - это политический инструмент, который агентство может использовать, чтобы попытаться предотвратить пандемию - привлечение внимания к серьезной угрозе заболевания, вовлечение мирового сообщества в скоординированные ответные меры на вспышку, мобилизация ресурсов и предоставление странам рекомендаций о том, как реагировать, и остановить распространение болезни через границы. Генеральный директор агентства Тедрос Адханом Гебреесус очень четко заявил, что они объявили тревогу в качестве меры предосторожности: агентство обеспокоено потенциальным ущербом, который может нанести вирус в странах с более слабыми системами здравоохранения, и призвало международное сообщество оказать помощь. Он подчеркнул, что подавляющее большинство случаев по-прежнему в Китае, и что Китай быстро принял меры по контролю над вспышкой. Два ключевых вопроса, которые определят, станет ли вспышка коронавируса пандемией Хотя есть случаи, по крайней мере, в 23 других странах, они не превратились в локальные вспышки. Так что на данный момент CDC и ВОЗ все еще называют это вспышкой. Однако очень скоро эксперты в области здравоохранения могут определить, что в Китае достаточно случаев, чтобы назвать вспышку эпидемией. И если заболевание будет продолжать распространяться локально в других странах, оно может перерасти в пандемию (которая определяется как эпидемия, распространяющаяся на два или более регионов мира). «Это очень, очень трансмиссивно, и почти наверняка это будет пандемия», - сказал New York Times доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. «Но будет ли это катастрофическим? Я не знаю." Это подводит нас к вопросу о смертельности: мы еще не знаем, насколько смертельна эта болезнь. Если взять текущее количество смертей и разделить его на число известных случаев, «смертность от случаев составляет 2 процента, а в первые дни она снизилась с 3 процентов», - говорит Говард Маркел из Мичиганского университета, изучающий вспышки.«И если он будет действительно очень низким, мы, вероятно, скажем - как мы это делали в Мексике в 2009 году со свиным гриппом - что это нечто очень похожее, если не менее смертельное, чем обычный сезонный грипп». Так что, как только будет обнаружено больше таких легких или бессимптомных случаев, этот вирус может выглядеть гораздо менее пугающим. «Мы живем [с] и терпим большое количество респираторных вирусов, - сказал Нуццо, - некоторые из них даже более передаваемы, чем оценки, которые люди придумали для этого - но они не попадают в заголовки». новый коронавирус выглядит менее серьезным, добавила она, «возможно, мы отходим от сдерживания вируса как цели до минимизации его распространения». 7) Есть ли риск возникновения вспышки в моем городе?   Две женщины в лицевых масках 31 января 2020 года в Ньюкасл-апон-Тайн, Англия. Некоторые из лучших исследований по этому вопросу принадлежат Богочу и его коллегам. В последние пару недель они провели отличные исследования в городах, наиболее уязвимых к новым коронавирусным инфекциям. Что такое большой вынос? Это действительно Восточная Азия и Юго-Восточная Азия, которые наиболее подвержены риску. Исследователи - из Оксфордского университета, Университета Торонто и Лондонской школы медицины и тропической гигиены - использовали данные 2019 года от Международной ассоциации воздушного транспорта, чтобы найти все города Китая, которые приняли в течение февраля не менее 100 000 пассажиров из Ухани в течение февраля. Апрель. Затем они смоделировали, как болезнь могла распространиться из этих городов, если они столкнулись с локальными вспышками. Вот 15 из 50 лучших направлений, в которых могут наблюдаться вспышки (также обратите внимание на число IDVI - Индекс уязвимости к инфекционным болезням - число. Это показатель способности страны управлять инфекционными заболеваниями. Баллы ближе к нулю означают, что они меньше подготовлены.)   Оксфордский журнал медицины путешествий: «Никто не удивится, если в Европу и США будет экспортировано больше дел», - сказал Богоч. «Но места, в которых будет наибольший объем и количество экспортируемых инфекций, будут в центрах Восточной Азии и Юго-Восточной Азии». 8) Когда это закончится? Как объяснил мой коллега Брайан Резник, эта вспышка может быть прекращена несколькими способами. Возможно, меры общественного здравоохранения - быстрое выявление случаев заболевания, изоляция зараженных людей - остановят распространение этого коронавируса. (Вот что остановило распространение атипичной пневмонии в 2003 году.) Поскольку это зоонозная болезнь, исходящая от животного, поиск и устранение этого источника также поможет. Или, может быть, будет изобретена вакцина или противовирусный препарат, чтобы обуздать более широкую эпидемию (хотя это, вероятно, займет годы). Наконец, есть вероятность, что вирус просто вымрет.«Вспышки болезней напоминают пожары», - пишет Резник. «Вирус - это пламя. Чувствительные люди - топливо. В конце концов огонь сгорает сам, если у него кончается растопка. Вспышка вируса закончится, когда он перестанет находить подверженных заражению людей ». Существует также шанс, как сказал Нуццо Вокс, что это просто становится одной из болезней в обращении, которые обычно заражают людей. Какое беспокойство снова зависит от того, насколько серьезным окажется 2019nCoV.

Проблема климата и насколько её сложно решить

Все варианты обмена Сталелитейщик. Работа с доменной печью для производства стали и чугуна. Эта часть была впервые опубликована в октябре 2019 года и была слегка обновлена. Климатические активисты любят говорить, что у нас есть все решения, которые нам нужны для борьбы с климатическим кризисом; нам не хватает только политической воли. Хотя с точки зрения политики это действительно так - у нас, безусловно, достаточно решений, чтобы начать работу и вносить большие изменения, но с технической точки зрения это неправильно. Истинное поражение от изменения климата будет означать получение чистых нулевых выбросов углерода и в конечном итоге отрицательных выбросов. Это означает обезуглероживание всего. Каждый сектор экономики. Каждое использование ископаемого топлива. И на самом деле, есть некоторые сектора, некоторые виды использования ископаемого топлива, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Возьмем, к примеру, промышленное тепло: чрезвычайно высокотемпературное тепло, используемое для производства стали и цемента. Это не сексуально, но это важно. На тяжелую промышленность приходится около 22 процентов глобальных выбросов CO2. Сорок два процента из этого - около 10 процентов глобальных выбросов - поступают от сжигания с целью производства большого количества высокотемпературного тепла для промышленных продуктов, таких как цемент, сталь и нефтехимия. Чтобы поместить это в перспективу, промышленное тепло на 10 процентов больше, чем выбросы CO2 всех автомобилей в мире (6 процентов) и самолетов (2 процента) вместе взятых. Тем не менее, подумайте, сколько вы слышите об электромобилях. Подумайте, как много вы слышите о стыдливом полете. Теперь подумайте, сколько вы слышите о ... промышленном тепле. Не очень, я думаю. Но дело в том, что сегодня практически все это сжигание происходит на ископаемом топливе, и существует очень мало жизнеспособных низкоуглеродных альтернатив. По разным причинам промышленное тепло будет одним из самых крепких орешков с точки зрения выбросов углерода. И мы даже не начали.   Цементный завод в сумерках. Цементный завод в сумерках. Getty Images Некоторый свет пролился на это слепое пятно с выпуском в конце 2019 года двух докладов Хулио Фридмана, исследователя из Центра глобальной энергетической политики (CGEP) при Колумбийском университете (среди многих предметов в длинном резюме). Первый доклад, в соавторстве с Чжиюань Фаном и Ке Тангом из CGEP, посвящен текущему состоянию промышленной тепловой технологии: «Низкоуглеродистые тепловые решения для тяжелой промышленности: источники, варианты и затраты сегодня». Второй, в соавторстве с группой ученых для Форума «Инновации для прохладной земли» (МИЭФ), представляет собой дорожную карту по декарбонизации промышленного тепла, включая набор политических рекомендаций. В этих отчетах их много, но я предполагаю, что ваше терпение к промышленному теплу ограничено, поэтому я свел его к трем разделам.Во-первых, я кратко расскажу о том, почему промышленное тепло так трудно декарбонизировать; во-вторых, обзор доступных вариантов обезуглероживания; и в-третьих, некоторые рекомендации о том, как двигаться вперед. Почему промышленное тепло является такой неприятной углеродной дилеммой Есть причина, по которой вы мало слышите о промышленном тепле: потребители не покупают его. На этом рынке преобладают крупные, малоизвестные промышленные фирмы, которые работают вне поля зрения общественности. Таким образом, в отличие от электричества или автомобилей, существует небольшая перспектива продвижения рынка через популярный потребительский спрос. Политики должны будут сделать это самостоятельно. И это будет нелегко. Крупнейшими промышленными источниками выбросов являются цементная, сталелитейная и химическая промышленность; также внесли заметный вклад в переработку, удобрения и стекло. Как группа, эти отрасли имеют три примечательные особенности. Во-первых, почти все они являются предметом мировой торговли. Их цены не установлены внутри страны. Они конкурируют с оптимизированными цепочками поставок по всему миру с минимальной наценкой. Внутренняя политика, которая повышает цены, может привести к «утечке углерода» (то есть компаниям, которые просто переезжают за границу, чтобы найти более дешевую рабочую среду и условия эксплуатации). Более того, некоторые из этих отраслей, особенно цемент и сталь, особенно ценятся национальными правительствами за их рабочие места и их последствия для национальной безопасности. Политики опасаются любой политики, которая может оттолкнуть эти отрасли. «В качестве одного из признаков, большинство цемента, стали, алюминия и нефтехимических продуктов получили экологические отказы или были политически освобождены от углеродных ограничений, - говорится в отчете CGEP, - даже в странах с жесткими углеродными целями.   Печь на алюминиевом литейном заводе. Печь на алюминиевом литейном заводе. Getty Images / Культура РФ Во-вторых, они включают оборудование и оборудование, рассчитанное на срок от 20 до 50 лет. Доменные печи иногда доходят до 60. Это крупные, долгосрочные капитальные вложения, с относительно низким товарооборотом. «Немногие промышленные объекты демонстрируют признаки скорого закрытия, особенно в развивающихся странах, - говорится в отчете CGEP, - что делает проблематичным развертывание заменяющих объектов и технологий». По крайней мере, решения, которые могут работать с существующим оборудованием, будут иметь преимущество. В-третьих, их эксплуатационные требования являются строгими и разнообразными. Общим для всех них является то, что им требуется большое количество высокотемпературного тепла и высокий «тепловой поток», способность поставлять большое количество тепла стабильно, надежно и непрерывно. Простои в этих отраслях невероятно дороги. В то же время конкретные требования и процессы в этих отраслях сильно различаются.В качестве примера можно привести сталь и чугун с использованием доменных печей, в которых сжигается кокс (форма «приготовленного» угля с высоким содержанием углерода). «Кокс также обеспечивает углерод в качестве восстановителя, выступает в качестве структурной опоры для удержания рудной нагрузки и обеспечивает пористость для растущего горячего газа и тонущего расплавленного железа», - говорится в отчете CGEP. «Из-за этих многочисленных ролей прямая замена сжигания кокса на альтернативный источник технологического тепла нецелесообразна». Цементная печь работает несколько иначе, как и реакторы, которые приводят в действие химические превращения, как и стеклодув. Разнообразие конкретных эксплуатационных характеристик затрудняет повсеместную замену промышленного тепла. Каждая из этих отраслей потребует своего решения. И это должно быть решение, которое не сильно увеличивает их расходы или, по крайней мере, предпринимает шаги по защите их от международной конкуренции. Вариантов на сегодняшний день не так много, чтобы говорить о. Варианты обезуглероживания промышленного тепла ограничены Каковы альтернативы, которые могли бы обеспечить высокую температуру и высокий тепловой поток с меньшими или нулевыми выбросами углерода? Отчет не является оптимистичным: «Путь к чистой эмиссии углерода для промышленности не ясен, и сегодня только несколько вариантов кажутся жизнеспособными». Альтернативы можно разбить на пять основных категорий: Биомасса: биодизель или щепа могут быть сожжены напрямую. Электричество: «резистивное» электричество можно использовать, например, для питания дуговой печи. Водород: технически это подкатегория электричества, так как она получена из процессов, приводимых в действие электричеством; он производится паровым риформингом метана (SMR) для производства «серого» водорода с интенсивным выбросом углерода, SMR с улавливанием и хранением углерода для получения «голубого» водорода, или электролизом, вытягивающим водород непосредственно из воды, чтобы сделать низкоуглеродистым « зеленый »водород. Ядерная энергия: Атомные электростанции, как обычные реакторы, так и новые реакторы третьего поколения, выделяют тепло, которое можно переносить в виде пара. Улавливание и хранение углерода (УХУ): Вместо того, чтобы обезуглероживать сами процессы, их выбросы CO2 могут быть уловлены и захоронены, либо CO2 непосредственно от источника тепла («тепло CCS»), либо CO2 от всего предприятия («CCS с полным оборудованием» «). Все эти варианты имеют свои трудности и недостатки. Ни один из них не близок к паритету затрат с существующими процессами. Некоторые из них ограничены интенсивностью тепла, которое они могут производить. Вот разбивка:   Требования к промышленной температуре Некоторые варианты ограничены конкретными требованиями конкретных производственных процессов.Цементные печи лучше работают с плотным внутренним топливом; резистивное электричество на внешней поверхности также не работает. Но самые большие ограничения - это затраты, когда новости несколько разочаровывают по двум причинам. Во-первых, даже самые перспективные и жизнеспособные варианты существенно повышают эксплуатационные расходы. И, во-вторых, варианты, которые в настоящее время являются наименее дорогими, не совсем те, которые могут предпочесть экологи. В отчете много говорится о методологии сравнения затрат по технологиям, но главное, что следует иметь в виду, является то, что эти оценки являются предварительными. Они включают в себя различные оспариваемые предположения, а реальные данные о производительности часто недоступны. Так что все это нужно взять с крошкой соли в ожидании дальнейших исследований. Тем не менее, вот примерное сравнение стоимости:   Сравнение стоимости промышленных вариантов отопления Вы можете заметить, что большинство синих полос, низкоуглеродистых вариантов, слишком дорого. Единственно доступными являются ядерный и синий водород. Водород является наиболее перспективной альтернативой С точки зрения способности генерировать высокотемпературное тепло, доступности и пригодности для различных целей, водород, вероятно, является ведущим кандидатом среди альтернатив промышленного тепла. К сожалению, уравнение затрат на водород не является хорошим: чем оно чище, тем оно дороже. Самый дешевый способ получения водорода, способ, которым сейчас производится около 95 процентов его, - это паровой риформинг метана (SMR), который реагирует пар с метаном в присутствии катализатора при высоких температурах и давлениях. Это чрезвычайно углеродоемкий процесс, поэтому «серый водород». Выбросы углерода от SMR могут быть уловлены и захоронены с помощью CCS (хотя сегодня они редки). Как видно из диаграммы выше, этот вид «голубого водорода» является самой дешевой низкоуглеродной альтернативой высокотемпературному промышленному теплу. «Зеленый водород» получают электролизом, используя электричество для отделения водорода от воды. Если это сделано с безуглеродной энергией, это также безуглеродное. Существует несколько различных форм электролиза, в которые нам не нужно вмешиваться. Главное, что нужно знать, это то, что они дорогие - наименее дорогой в два с лишним раза дороже голубого водорода.   Затраты на водород Вот упрощенная диаграмма затрат, чтобы сделать эти сравнения более понятными:   Промышленные затраты на тепло Примечание. Эти цифры отражают то, «что можно сделать сегодня на существующих объектах». В отчете CGEP подчеркивается, что «авторы не сбрасывают со счетов будущий потенциал для более дешевых систем». Подробнее об этом позже. На данный момент, в первом приближении, все доступные низкоуглеродистые альтернативы существенно повышают стоимость промышленных тепловых процессов по сравнению с базовым уровнем. И вот что действительно важно: в большинстве случаев улавливать и закапывать СО2 в этих процессах дешевле, чем переключать системы на низкоуглеродные альтернативы. CCS часто дешевле альтернатив с низким содержанием углерода Взять цементную продукцию. Для него требуется температура не менее 1450 ° C, поэтому единственными возможными вариантами являются водород, биомасса, резистивный электрический или CCS. Вот как бы они увеличили затраты на производство цемента («клинкера»):   затраты на производство цемента Как видите, каждая низкоуглеродистая альтернатива повышает затраты более чем на 50 процентов по сравнению с базовым уровнем. Единственные, которые не повышают его более чем на 100 процентов, - это CCS (только от источника тепла), синий водород или резистивный электрический в местах с чрезвычайно дешевой и обильной не содержащей углерода энергией. Альтернативой, которую предпочитают климатические ястребы, безуглеродный вариант, который лучше всего подойдет для большинства применений, является зеленый водород. Но это в настоящее время повышает затраты между 400 и 800 процентами. Ситуация примерно такая же для стали:   Стоимость стали И так далее, от химикатов до стекла и керамики; Практически в каждом случае самое дешевое решение по обезуглероживанию в ближайшей перспективе заключается только в улавливании и захоронении выбросов углерода. Конечно, это только в среднем. Фактические затраты будут зависеть от географии - есть ли подходящие места захоронения для CO2, дешевый ли природный газ, есть ли поблизости много воды или ветра - но нет никакой простой правды о сегодняшних альтернативах промышленного тепла: что такое зеленый не очень выполнимо, а то, что выполнимо, не очень зелено. Вот качественный график, который пытается понять эти отношения.   Промышленное отопление Что наиболее выполнимо - это справа. Что самое дорогое, так это топ. На данный момент в этом правом нижнем допустимом / дешевом квадранте не так много, кроме голубого водорода. В отчете подчеркивается, что эти начальные технологические рейтинги являются «в лучшем случае временными» и «весьма спекулятивными, неопределенными и условными.«Нужно понимать гораздо больше о стоимости и целесообразности этих вариантов. Их относительная привлекательность может быстро измениться с развитием технологий. Что приводит нас к рекомендациям. Как сделать зеленое промышленное тепло дешевле, а дешевое промышленное тепло зеленее Фридманн несколько раз подчеркивает, что одним из самых ясных результатов всего этого исследования является необходимость проведения дополнительных исследований. Доступные данные по промышленным альтернативным источникам тепла являются редкими и противоречивыми, и существует несколько попыток сравнить затраты по категориям. Самая насущная необходимость - это дополнительный анализ и исследования. Тем не менее, есть путь вперед. В документе МИЭФ рассматривается вышеупомянутая информация, а затем предлагается ряд политических рекомендаций. Первое и самое важное - это усиление государственной поддержки исследований и разработок (НИОКР). Именно здесь сообщение «у нас есть решения, в которых мы нуждаемся» может быть контрпродуктивным. Да, нам нужно немедленно начать развертывание доступных чистых технологий в масштабе. Но нам также необходимо уделить внимание тем секторам экономики, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Мы должны определить перспективные технологии, как это делают эти отчеты, и начать сознательно работать, чтобы снизить их стоимость. По крайней мере, США нужно увеличить свои ежегодные расходы на исследования в области чистой энергии (около 15 миллиардов долларов) примерно в десять раз, создать некоторые региональные и отраслевые исследовательские центры и привлечь партнеров из промышленности для ускорения процесса коммерциализации. Во-вторых, промышленное тепло - это та область, где государственные закупки могут сыграть огромную роль - правительства закупают большое количество стали, бетона и химикатов. «Стандарты закупок, в которых предпочтение отдается продуктам с наименьшим содержанием встроенного углерода, могут привести к значительным изменениям в промышленном поведении», - говорится в докладе МИЭФ. В-третьих, правительство должно помочь компенсировать возросшие затраты на альтернативы с помощью фискальных субсидий, будь то кредитные гарантии, прямые гранты, льготные тарифы или что у вас есть. Общественные деньги нужны, чтобы двигаться вперед. В-четвертых, для многих альтернатив требуется новая инфраструктура (например, электрические или водородные трубопроводы), и правительство может помочь в ее создании.   Коробка передач Нужно больше таких, наверное. Shutterstock Пятое (примечание: не первое, пятое): цена на углерод будет ускорять все. Непонятно, насколько высокой должна быть цена, чтобы полностью компенсировать дополнительные затраты на альтернативы - в некоторых приложениях она, вероятно, будет неосуществимо высокой, поэтому все же потребуется политика в конкретных секторах - но любая цена вообще поможет.В-шестых, для защиты от международной конкуренции со стороны стран с более низкими стандартами тарифы на углерод могут взиматься с импортируемых промышленных товаров с более высоким содержанием углерода. В-седьмых, всегда есть хорошие старомодные мандаты: правительство может просто потребовать отказа от использования ископаемого топлива в этих секторах. Наконец, добровольные отраслевые ассоциации могут содействовать распространению знаний и передового опыта среди компаний, в то время как министерство по чистой энергии на международном уровне может сделать то же самое среди стран. Как ясно из этого списка, многое предстоит сделать, прежде чем «у нас есть все необходимые решения» в секторах тяжелой промышленности. Есть и другие сектора, которые по-прежнему трудно обезуглерожить (судоходство, тяжелые грузы, самолеты), и все они выиграют от такой же политики. Нам нужно развернуть то, что мы знаем, и узнать больше о том, чего мы не знаем одновременно. Последнее замечание об электрификации Эти два отчета могут показаться про-CCS, но это не главное, что нужно от них отнять. Даже если это правда, что CCS является самым дешевым текущим вариантом декарбонизации для некоторых отраслей и секторов, он просто не будет доступен во многих областях. И в долгосрочной перспективе цель все еще должна состоять в том, чтобы по возможности искоренить ископаемое топливо, сделав альтернативы более осуществимыми и менее дорогостоящими. Единственное технологическое решение с потенциальным путем снижения кривой затрат до уровня конкурентоспособности с ископаемым топливом (по правильной цене) - это электрификация. Приведенные выше диаграммы показывают две вещи об электрификации промышленного тепла. Во-первых, резистивное электричество - это единственный низкоуглеродистый вариант промышленного тепла, конкурирующий с CCS или голубым водородом, и только в этом случае чистое электричество чрезвычайно дешево и в изобилии. И, во-вторых, единственная действительно безуглеродная, неограниченная, универсальная альтернатива - это зеленый водород, который требует обильных возобновляемых источников энергии. Оба приводят доводы в пользу абсолютной необходимости удешевления чистой электроэнергии. В текущих ценах и с современными технологиями у полностью или в основном возобновляемой сети будут проблемы с промышленным теплом, которое требует огромных, интенсивных количеств энергии, надежно и непрерывно поставляемых. Некоторые промышленные приложения могут вовремя сместить свои потребности, чтобы приспособиться к возобновляемым источникам энергии или сделать их процессы прерывистыми, но большинство не могут. Им нужна управляемая, управляемая сила.   Электродуговая печь. Электродуговая печь.Getty Images / iStockphoto Построение энергосистемы на основе возобновляемых источников энергии, которая могла бы обслуживать тяжелую промышленность, потребовало бы гораздо более дешевого и энергоемкого хранилища, большей и лучшей передачи, более интеллектуальных счетчиков и приборов и лучшего реагирования на спрос, но, прежде всего, это потребовало бы чрезвычайно дешевого и обильного углерода. бесплатное электричество. Все становится проще, если чистая энергия становится дешевле. Это верно для резистивного электричества, это верно для зеленого водорода, и это верно почти для всех трудных для декарбонизации секторов. Дешевое, обильное, чистое электричество - это единственный путь к действительно устойчивой энергетической системе, объединенной вокруг энергосистемы и свободного обмена электронами. Технологии экологически чистой энергии угрожают разрушить энергосистему. Вот как он может адаптироваться. Хотя CCS может быть самым дешевым доступным вариантом для некоторых секторов сегодня, это не может быть конечным пунктом назначения; это должно быть временным. Нам необходимо максимизировать количество CO2, которое мы извлекаем из воздуха, и закапывать его, снижая концентрацию в атмосфере и минимизируя количество, которое мы выделяем. Это может быть неосуществимо в ближайшее время, но в некоторых временных масштабах должно преобладать электричество (и водородное топливо, которое оно может создать). Таким образом, стоит добавить последний кусочек политической рекомендации, о чем явно не говорится в отчете МИЭФ: сделать электроэнергию без выбросов углерода дешевле, любыми необходимыми средствами. Расширить налоговые льготы на возобновляемые источники энергии и расширить их на другие технологии экологически чистой энергии; принять национальный стандарт экологически чистой энергии; пройти отраслевые стандарты производительности; строить междугородние линии электропередачи; использовать государственные закупки; исследования и коммерциализация передовых ядерных и геотермальных технологий; исследовать новые русловые гидроэлектростанции; и ради бога, назначьте цену на углерод. На безуглеродном электричестве держите педаль на полу. Даже когда речь идет о промышленном тепле, которое является настолько сложным, чувствительным к ценам и разнообразным в применении - где CCS может быть лучшим краткосрочным способом - все еще остается верным, что снижение затрат на чистую электроэнергию делает все проще в долгосрочной перспективе. «Дайте мне точку опоры и место, чтобы стоять, - сказал древний математик Архимед, - и я переверну мир».«Дешевое, обильное, безуглеродное электричество - точка опоры для рычага Архимеда, точка рычага, которая делает возможным перемещение остального мира