XALQ, SİYASƏT VƏ İDARƏETMƏ

(Milləti xoşbəxt etmək istəyənlərə müraciət)

Əbülhəsən Abbasov,

fəlsəfə elmləri doktoru, professor

Ağır tarixi sınaqlar xalqları yetişdirmək üçündür. Şaxtalı-çovğunlu qış fəsli ağacları necə döyəcləyib-şaqqalayırsa, xalqların yaşadıqları sərt tarixi dönəmlər də eləcə! Ölüb-silinən, gedən də olur, qalıb yenidən pərvazlanan da. Fəlakətlərə dözüm göstərib, sinə gərənlər, qeyri-adi cəsarət və fədakarlıq, nizam-intizam nümayiş etdirənlər qalır, yeni şanslar və keyfiyyətlər qazanır və yeni bir zəmində varlıqlarını davam etdirirlər.

Burada “həlledici rolu kimlər və nələr oynayır, səbəblər kompleksi nədən ibarətdir?” sualını cavablandırmaq da çətindir. Daha çox tarix fəlsəfəsinin predmeti olan bu mürəkkəb məsələ indiyə qədər birmənalı və son cavabını tapmayıb. Fikrimcə, heç tapmayacaq da, belə ki, bu məsələdə invariant axtarmaq, vahid etalon quraşdırmaq mənasız bir işdir, çünki əvvəlindən qeyri-rasional yanaşmadır. Xalqların yaşamalı olduğu tarixi sınaqların standart “metrə”si və “lekal”ı olmur. Burada, mexaniki-fiziki proseslərdən fərqli olaraq, tam başqa mənzərə və dialektika var. Hətta ilkin və başlanğıc şərtlər bilinərsə belə, gediş prosesini və yekun nəticələri dəqiqliklə hesablamaq, prinsipcə, qeyri-mümkündür; yalnız ehtimallar şəbəkəsi qurmaq və onun daxilində mülahizələr yürütmək olar.

Bəli, tarixi burulğanlardan üzüağ, sönmədən-sınmadan çıxmaq üçün əməlli-başlı amillər toplusu gərəkdir. Burada, xarici amillərlə yanaşı, ideologiya və liderin də, təbii və sosial resursların da, xalqın xarakter və dəyərlərinin də, onun xilas və qurtuluş naminə birləşmək, strukturlaşmaq və riskə getmək bacarığının da, haqqa və ədalətə vurğunluğunun da öz yeri, öz rolu var. Bütün bu zərurətlər kompleksinin mümkünlüyü isə, düşünürəm ki, İlahi Qüvvənin, Hegelin təbirincə desək, Mütləq Ruhun hökmündən asılıdır. Kimin qalıb, kimin getməsi hökmünü o Qüdrət Sahibi verir – xalqın və onun liderlərinin ortaya qoyduqları fəzilətli keyfiyyətlərə, ağıl və şücaətə görə! Və şübhəsiz, mövcud olub yaşamaq, həyatı davam etdirmək şansı ilk növbədə daxilən ədalətsevənlərə, haqqa vurğunlara, fikir və əməldə pak olanlara, fədakarlıqla çalışanlara, əzmkarlıqla mübarizə aparanlara verilir. O xalqa ki, mənəviyyatını, insani keyfiyyətlərini sonacan itirməyib və onun ruhu sönməyib.

Ruh sönən yerdə maddiyyat, təbii resurslar bir fiksiyadır, lazımsız və ziyanlı yükdür. Ruhu sönük və yaxud bərbad olan xalqın zəka qüdrəti, möhtəşəm fəlsəfəsi, böyük ədəbiyyatı və incəsənəti, yaradıcı elmi, yeniliklər ortaya qoymaq qabiliyyəti, nümunəvi siyasi mədəniyyəti və idarəetməsi olmur. Ruh sönükdürsə, insanları ədəbli-rasional düşüncəyə vadar edən ilahiləşmiş güc-qüvvə də olmur! Ədəbli-rasional düşünə bilmirsənsə, deməli, ali mərtəbəyə yüksəlmiş insan yox, ölümə və ya ömürlik asılılığa, boyunduruğa məhkum adi canlısan. Sənin fəaliyyətin heç vaxt şüurlu ola bilməz, kortəbii surətdə həyata keçər, deməli, həqiqi əmək və fədakarlıqdan, yəni, özündən xaric müstəvidə başqaları naminə, ümumi fenomenlər uğrunda çalışmalardan söhbət gedə bilməz.

Kortəbii yaşayanların “cəmiyyəti”, daha doğrusu – toplum-konqlomeratı, hətta mövcudluğunu saxlayarsa, özünü idarə edə bilməz, onu idarə edərlər, heyvan sürüsü kimi – qamçılaya-qamçılaya, “oho-oho” deyib döyəcləyərək. Bu sürünün yaxşı, kef çəkməli günləri və bombey gecələri kökəltmə məntəqəsinə (bordamaq üçün) doldurulanda olur. Yem-su, qulluq bol, yatmaq-gövşəmək bol, ağnamaq-ləngərlənmək bol, qalır ki, ət-piy yığasan, qarın-peysər artırasan. Başını bədənindən üzənə kimi. Cəmdəyini gönündən çıxarana kimi.

Hamılıqca kökəltmə məntəqəsinə can atan məxluqlar sürüsünün monarxı-oliqarxı, vəzir-vəkili, aristokratı-plebeyi, tiranı-demokratı olmur. Hər birində hamısı bir yerdə, qatmaqarışıq halda, konqlomerat vəziyyətində olur – situasiyadan, imkan-şəraitdən asılı surətdə üzə çıxır – ağa-qul, senyor-vassal sintezində! Cüzi azlığı çıxmaqla, hamı xislətcə, kefiyyətcə bir-birinə oxşayır – müxtəlif fərdlər, “aristokrat”ı da, plebeyi də, eyni mahiyyəti ifadə edirlər.

Hansısa hiylə-fırıldaq hesabına yuxarı başa keçmiş “demokrat”, “islahatçı” tezliklə dönüb müstəbid, despot olur və ibtidai xislətinə uyğun olaraq məxluqlar sürüsünü ət maşınından keçirməyə başlayır. Ona bu qanunauyğunluğu qədər də təbii olan işi həyata keçirmək üçün hansısa ideologiya, siyasi fəlsəfə lazım olmur, zira plebeylər toplusunun idarə olunması nəzəriyyə üzrə aparılmır. Ümumiyyətlə, qaragüruh, kütlə adlanan nəsnə nəzəriyyə, elmi konsepsiya sevmir, onun ilhamvericisi hisslər, instinktlər, emosiyalar, sadomozaxizm olur. Kütləni elmi fikir, düşünən beyin cəlb edə bilməz, o, sadistlikdən, üstəgəl, mazoxistlikdən alovlanır, riqqətə gəlir. Dağıtmaq, öldürmək, işgəncə vermək, fürsət yaranan kimi qisas almaq, sərvət qamarlamaq, doymadan sümürmək, “Anamdır!” dediyi torpağı, dövləti canının qorxusu və xırda hisslər ucbatından dünən asanlıqla və utanmadan satıb, bu gün vətənşüvənliyi ilə hamıdan qabağa düşmək – kütlənin, plebeylər sürüsünün, lümpen-proletarların şakəridir.

Kütlənin lderi də, adi nüsxəsi də zəka və mənəviyyat cəhətdən şikəst, qüsurlu olur. Onlar, yeri gəldi-gəlmədi, namusa-qeyrətə and icərlər, xalq-millət sevgisindən dəm vurarlar, ancaq heç vaxt sadiqlik, etibarlılıq, məsuliyyətlilik, dərin ağıl və cəsarətlilik nümunəsi ola bilməzlər. Onlar üçün çətin, əslində isə özlərinin sərsəm fəaliyyətləri nəticəsində yaranmış adi bir mürəkkəb situasiyada qorxudan başlarını itirər, guya rəhbər tutduqları məramnamə-nizamnamə tələblərini də unudarlar. Xalqın etibar etdiyi dövləti rəhmətlik Aloysar kişinin sökük-salxaq koması səviyyəsində də qorumazlar. 93-cü ilin iyununda olduğu kimi: biri dövləti açıqca satdı, biri gizlincə satdı, o birisi laqeydliyi və passivliyi ilə, digəri isə tam qabiliyyətsizliyi və korafəhimliyi ilə satdı. Hamılıqca satdılar – “uf” demədən, parakəndə və optom satdılar, üstəlik, əlavə yeddi rayonu da düşmənə ərməğan etdilər. Ölmüşdü erməni ki, müstəqillik aşiqlərinin belə dövlətsevərliyinin nəticələrindən bəhrələnməsin!

Gənc polkovnikin Gəncədən gələn hədəsi yenicə qurulmuş bəylərbəyliyin fəxarət ediləsi məsul bəylərini bir anın içində vəhiməyə saldı. “Ananı vaxtaşırı, kefin istəyəndə yox, həmişə sevmək, zərurət varsa, uğrunda ölmək lazımdır!” düsturu, habelə, cəbhəçilik-müsavatçılıq imperativləri də, əgər bunlar var idisə də, tez unuduldu. “Bəladan sovuşaq, yenidən Anamızı sevərik!” – görünür, beləcə düşünürmüşlər “SSRİ-ni biz dağıtmışıq!” söyləyən rəşadətli bəylər. Əksəriyyəti, vuruşmaq, ölüm savaşına qalxmaq əvəzinə “can şirindi” deyib, dəlmə-deşik, gizlənc yeri axtarmağa başladı. Məsuliyyətini daşımalı olduqları dövlət də, xalq da, guya, analarından artıq sevdikləri Vətən də tezliklə sahibsiz-yiyəsiz, himayəsiz qaldı. Böyük siyasətdən, müstəqillik və azadlıqdan dəm vuranlar bütün dünya xalqları qarşısında Azərbaycanı rüsvay etdilər, xacələt içində qoydular. Millət, tarix kitabına düşəsi bir rəşadət, qəhrəmanlıq nümunəsini, yüksək vəzifə daşıyıcılarının ağıllı-səriştəli hərəkətini görmədi. Onun ruhu, özünəinam və azadlıq ovqatı, mübarizlik alovu elə o vaxtlar sön(dürül)məyə başladı. Xarici və daxili qara qüvvələrin əlində, faktiki, bir alət olan kütlə liderləri, əlbəttə ki, bu cür hərəkət etməli idilər. Müxtəlif xarici rezidentlərin və pərdəarxası fəaliyyətdə olan yerli teneviklərin instruksiyası əsasında pafoslu sözlərlə, yalan-palanla, xırda-iri bicliklərlə “üç günə” liderə çevrilmişlər heç vaxt xalqın, millətin lideri ola bilməzdilər.

Əfsuslar ki, otuz il keçməsinə baxmayaraq, kütlə liderləri bunu anlamaq iqtidarında olmadılar və heç istəmədilər də. Anlamaq üçün insanın özünütəftiş qabiliyyəti, dərin ağılı, zəngin biliyi və ən əsası – vicdanı, məsuliyyəti, ictimai borc hissi olmalıdır. Bunlar yoxdursa, deməli, xalqı impulslarla, primitiv hisslərlə, nifrət dolu emosiyalarla var-gəl edən kütləyə çevirmək, ölkəni qarğa-quzğunlara yem etmək cəhdi davam edəcək. Və mən bunu aydınca görürəm. Elə ona görə də laqeyd qala bilməyib, mənim üçün indiyə qədər yazdıqlarım içərisində ən ağrılı olan bu yazını qələmə aldım. Ad, soyad çəkmədim, konkret faktlara müraciət etmədim, qısaca ümumi mənzərədən danışdım – adi insani etika naminə və mürəkkəb situasiyanı bir daha tündləşdirməmək üçün.

İndi, cənablar, özünüz fikirləşin, gücinüz catmayan işin altına girməyin. Xalq üçün siyasət yürütmək və ona layiq idarəetmə həyata keçirmək sizlik deyil. Onsuz da bu millət sizi bağışlayıb, siyasi meydandan çəkilin, sakitləşin, gedin – qoy, ölkə yeni bir mütərəqqi inkişaf səviyyəsinə yüksələ bilsin. Millətə Ata-Ananı, Dövləti, Vətəni sevmək, Müstəqilliyi və Azadlığı qorumaq dərsi keçməyin. Bu işə sizin təbiətiniz, insani-intellektual potensialınız, əldə etdiyiniz təcrübə və bilik, habelə, tərcümeyi-halınız uyğun deyil, cavab vermir. Cavab versəydi, heç olmasa, bu 30 ildə tərəfinizdən hazırlanmış bir samballı nəzəriyyə, problem və çağırışların həllinə hesablanmış dəftər-kitabınız olardı, nəyi və necə etməyi, ən azından, özünüz bilərdiniz.

Bilərdiniz ki, “ictimai meqatrend” deyilən məfhum, yəni, cəmiyyətin inkişaf vektorunu, simasını və mahiyyətini, fəaliyyət dinamikasını və dayanıqlığını müəyyənləşdirən əsas hərəkət paradiqması olur ki, adekvat fəlsəfi refleksiyanı təcəssüm etdirir və özündə ideya-siyasi, sosial-iqtisadi, hüquqi-əxlaqi, mənəvi-psixoloji ünsür və parametrlərin sintezləşmiş cəmini daşıyır. Bilərdiniz ki, xoşbəxt etmək istədiyiniz xalqın müqəddəratını bu taleyüklü, mühüm məfhum-fenomen müəyyənləşdirir və determinə edir. Xalqın xoşbəxtliyi məsələsi – dövlətin necə, hansı keyfiyyətdə olması məsələsidir. Yararlı dövlət isə, andiçmələr və populizm, yersiz ambisiyalar və hay-küy, qaragüruh stixiyası hesabına yox, ilk növbədə, möhtəşəm meqatrend, belə deyək, müfəssəl layihə əsasında qurulur. Bəyənmədiyiniz Lenin-Stalin, Mao Tsedun-Den Syaopin, Sibusava Eydzi və Tszən Tszinqo, başqa nadir şəxsiyyətlər onilliklər əvvəl bunu gözəl bilirdilər, çünki onlar həqiqi siyasətçi, idarəetmə ustaları idilər, siz isə artıq XXI əsrdə, siyasət yapıb, xalqı idarə etmək istədiyiniz halda, müvafiq əməli iş görmədiyiniz bir yana, heç bu zərurəti anlamaq da istəmirsiniz. Bəlkə, adından sui-istifadə etdiyiniz Atatürk yeni Türkiyəni layihəsiz-plansız, nəzəriyyəsiz-konsepsiyasız qurmuşdur?! Allahın, bağışlayın, Şeytanın bəlası Adolf Hitler qədər də düşüncə qabiliyyətiniz, məsuliyyət hissiniz yoxdur? O nasional-sosialist, ən azından, “Mənim savaşım” kitabını yazmışdır. Əyri-düz, ancaq yazmışdır. İddianızı doğruldan sizin hansı kitabınız, möhtəşəm nəzəriyyəniz, Biləcəridən o tərəfə keçə bilən təliminiz var? Yavaşıyın, cənablar, artıq yetər! Azərbaycan siyasətbazların eksperimen-təcrübə bostanı deyil, ölkəni dünya xalqlarının gözündə biabır etməyin! Yaxşı olar ki, tövsiyə edirəm, bəzi vacib mətləbləri dərindən və ətraflı bilmək üçün mənim növbəti, yenicə çapdan çıxmış “Yeni dünya nizamı: siyasət və idarəetmə” adlı kitabımı oxuyasınız. Bu, sizin özünüz və xalqımız üçün də daha faydalı olar.

Şərhlər

ARİF 2019-03-13 19:26:02

Hörmətli professorumuz Əbülhəsən müəllimin vaxtaşırı yada salır. Hər bir bəy özünün etdiyi səhvi etiraf etməlidır. Məsələn Pənah Hüseynov elə danışır ki, biz kiminlə işləyərik özümüz bilərik deyən bu deyil. Pənah Hüseynov yaltaq adamlarla iş birliyi qurub, silahdaşlarına arxa çevirdi. İsə Qənbər müsəqilliyə səs verməyən deputatları parlamentdə saxladı və s. Xalq hər şeyi yaxşı bilir və düzgün analiz edir. Xalqın bu hakimiyyətə nifrət edir, sizlərə isə etibarı yoxdur. Çünki, sizlər bu xalqı və təmsil olunduğunuz hakimiyyəti çox ucuz tutdunuz və dövləti təhlükə altında qoydunuz.

Teymur 2019-03-13 19:26:02

Əbülhəsən müəllim ölkənin bugünkü vəziyyətdən çıxış yolunu axtaranda niyə bu günə düşdüyünü yada salır. Bu düzgün araşdırmaya görə professoru alqışlayıram. Xalq bunlara inandı və etimad göstərərək hakimiyyətə gətirdilər. Bəylər isə öz uyğunsuz hərəkətləri ilə xalqın inamını qırdılar. İndi isə xalqı qınayırlar kı, xalq niyə meydanlara çıxmır? Atalar yaxşı deyib: adam umduğu yerdən küsər. Xalqın inamını qırdınız indi isə qınayırsınız. Əbülhəsən müəllim sizlərin yadına salır ki, etdiyiniz səhvlərinizi, qabiliyyətsizliyinizi, bacarıqsızlığınızı, səhlənkarlığınızı, xəyanətinizi və.s etiraf edəsiniz və küsdürdüyünüz xalqdan üzr istəyəsiniz.

Heqiqet 2019-03-13 19:26:02

Meydanları Qrant bazarı kimi planlayanlara,Cammatın beynini qarışdıranlara,xalqın sade adamlarını öz maraqları üçün en azı dubinkaya tuş qoyanlara ziyalı SÖZÜ kimi maraqlı yazıdır!."beylerin" ve başqa müxaliflerin ucbatından ne qeder hebs olunan sade insanlar var...

AMİN 2019-03-13 19:26:02

Vətən Oğluna cavab-Siz sualınızı həqiqi alimimiz Əbülhəsən müəllimə deyil,başqalarına ünvanlayın.

miri 2019-03-13 19:26:02

Çox heyif ki, istinadlari ilə Biləcəridən o yana keçə bilməyən "Aristotel məktəbi"nin məzunları sayilanlarin bəziləri Məmləkətdə nələr baş verdiyini dərk etmək istəmir. Son 10-15 il Allahın verdiyi sərvətlərdən gələn gəlir hesabına Məmləkət bu vaxta qədərki və bundan sonrakı bütün tarixlərə görə ən zəngin vaxtını yaşadı. "Siyasi oyunbaz"larin hesabına dağıdılmış iqtisadiyyat, məhv olmuş mənəviyyat, itirilmiş torpaqlar, oğru idarəetmə sistemi, avantürist kadrlar...və s.yarandi.Bütün bunlara rəğmən və dünya siyasətindəki reallıqları görmədən, hələ də O.Bender komandasına düşmək istəyən "siyasət uzmanlari"bu görəndə "yazıqlar olsun" deməkdən başqa yol qalmır.

Sebine 2019-03-13 19:26:02

Cox pis enenenin esasi qoyulur. Yazdiqi kitabi gundeme getirmek ucun muxalifeti, siyasi liderleri tenqid etmek....

Edalet 2019-03-13 19:26:02

Muellif cox ziddiyyetli fikirlerile onu taniyanlari daim tecublendirmekdedir. Gah hakimiyyeti terifleyir,gah da muxalifeti. Adamin yaxasindan tutub sorusarlar ki hemin o AXC hakimiyyeti dovrunde yuksek vezifede movqe tutanin biri ele sen ozun idin.Bele kitablarin muellifisen oz idareetme felsefeni reallasiraydin da. Kim idi sene mane olan.

Muellife 2019-03-13 19:26:02

Hormetli Abdulhesen muellim,sizin by yaziniz bizim bugunki analoqu olmayan inkiwafimizi gormeyenlerin,hakimiyyeti xaincesine qoyub qacan insanlarin(yeni ozgeye verenlerin)layiqli cavabidir.Eyer lazim gelse siz bele analoqu olmayan yazilarinizla bizi defelerle feyziyab edeceksiniz.

muzaffar1949 2019-03-13 19:26:02

Torpaqları kim verib hamı kimi siz də bilirsiniz.XC-hakimiyyətini cəmi 6 ay sonra devirmək istəyənlər və devirənlər.Rusiya uşaqları.XC hak. sadəcə prelyuda idisə, onu 1969-cu illərə çəkək. Qarabağın bəxti bax onda bağlandı.İndi durub kitab yazmayanları vəzifəyə gəlməkdə ittiham edirsiniz. Torpaq yox, büdcədə pul yox, regionçuluk, traybalizm tüğyan edir. .... Bu hökumətin bir müsbət işarəsini ğöstər!

t.ədalət 2019-03-13 19:26:02

Türkçülüyün təhdidlər altına alındığı,etniklər və erməni ilə bulaşıq qanlılar hakimiyyətində əxlaqi dəyərlər axtarmaq ,nəyinsə yaxşı olduğunu xalqa sırımaq şəraitdən yarınanların mövqeyidir.Nə XC haskimiyyəti,nə də indiki hakimiyyət dövlətçiliyimizin möhkəm milli dayaq üzərində qurulmasına maraq göstərməyib.Cəbhədə məğlubiyyətimiz,erməniyə işğal edilmiş ərazilərdə məskunlaşmağa imkan yaratmağımız göstərir ki,biz müstəqil dövlətdən çox Rusiya təsirində olan tayfa hakimiyyətində qalmışıq..

Hamlet 2019-03-13 19:26:02

Həcmcə çox da böyük olmayan bu yazı MÜƏLLİFİN öz sözləri ilə desək-mövcud olub yaşamağı, daxilən ədalətsevənliyi, haqqa vurğunluğu, fikir və əməldə pak olmağı, fədakarlıqla çalışmağı, əzmkarlıqla mübarizə aparmağı öyrədən bir mükəmməl əsərdir.

Elman Həsənov 2019-03-13 19:26:02

Var olun, Müəllim! Düz, sərrast sözə nə deyəsən? Mən, sıravi cəbhəçi olaraq, həmin xəyanətin illərdir ki, acı nəticələrini yaşayıram. Xalq da zülm içindədir. Yalançı liderlər onu yaman günə qoydular.Birləşmiş irtıca qüvvələr axırımıza çıxıb.

Realist 2019-03-13 19:26:02

..."gedin – qoy, ölkə yeni bir mütərəqqi inkişaf səviyyəsinə yüksələ bilsin". Milyardların , milyonların, xalqın, ölkənin sərvətlərinin talan edilib xaricə daşındığı bir vəziyyətdə siz dediyiniz o mütərəqqi inkişafa yüksəlmək mümkündürmü?

Sevinc Kərimova 2019-03-13 19:26:02

Əbülhəsən müəllimin məqalələrini mən həmişə səbrsizliklə gözləyirəm, çox qavranıqlı və əsaslı yazır. Onun bir filosof kimi qələmə aldığı əsərlər, həqiqətən də, ictimai fikir xəzinəsinə əvəzsiz töhfədir. Fikirlərində, yazı üslubunda bir möhtəşəmlik var. Heyif ki, bir alim-filosof, ictimai xadim kimi onun xidmətləri öz vətənimizdə layiqincə dəyərləndirilməyib.

İbrahim 2019-03-13 19:26:02

Hörmətli alim nə yazıbsa,çox yerində və düzgün yazıb. Halal olsun! Belə yazıların təsiri, əhəmiyyəti böyükdür. Siyasilərimizin oxuması, üzərində düşünməsi və nəticə çıxartması vacibdir. Qoy xalqın taleyi ilə oynamasınlar.

insan 2019-03-13 19:26:02

Ürəkdən tikan çıxaran bu yazıya görə təşəkkür edirəm.

Vətən OĞLU 2019-03-13 19:26:02

fəlsəfə elmləri doktoru olmaq neçəyə başa gəlir

Son yazılar


Новости

8 Часто задаваекмых вопросов по поводу вспышки короновируса

Вспышка коронавируса, сосредоточенная в Китае, развивается с головокружительной скоростью.В последние дни Россия и Сингапур закрыли свои границы с Китаем, и Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Между тем, правительство США резко усилило свой ответ - выпустило консультативную помощь на самом высоком уровне, изолировало 195 граждан, эвакуированных из Китая, и временно запретило въезд иностранным гражданам, недавно прибывшим в Китай. С учетом того, что число случаев заболевания резко возросло, достигнув 3 февраля более 17 000, с 362 смертельными случаями и масками для лица, вылетевшими с прилавков магазинов, неудивительно, что вопросы - и страхи - циркулируют вокруг 2019-нКоВ, как известно о вирусе. Однако для большинства людей в США нет причин для беспокойства. И хотя разобраться в рисках с новым быстро распространяющимся патогеном сложно, эксперты по инфекционным болезням могут помочь нам разобраться с этим. Здесь приведены ответы на самые острые вопросы о новом коронавирусе и его рисках. 1) Что это за новый коронавирус и каковы симптомы? Коронавирусы - это большое семейство вирусов, которые обычно поражают дыхательную систему. Название происходит от латинского слова corona, означающего корону, из-за остроконечной бахромы, которая окружает эти вирусы. Большинство заражают животных, таких как летучие мыши, кошки и птицы. Известно, что только семь, включая 2019-нКоВ, SARS и MERS, заражают людей. Считается, что атипичная пневмония перешла от летучих мышей к людям в Китае; MERS превратился из летучих мышей в верблюдов для людей на Ближнем Востоке. Никто не знает, откуда появился 2019-нКоВ. На данный момент считается, что он совершил скачок от животных в Ухане, Китай, городе с 11 миллионами, в конце прошлого года. Но исследователи все еще пытаются выяснить его точное происхождение. Что касается симптомов: два из семи коронавирусов, поражающих человека, SARS и MERS, могут вызывать тяжелую пневмонию и даже смерть в 10 и более 30 процентах случаев соответственно. Но другие приводят к более легким симптомам, таким как простуда. На данный момент мы знаем, что 2019-nCoV может убить, но не ясно, как часто или как его смертность сравнивается с SARS и MERS. Снизил ли Китай эпидемию коронавируса на ранней стадии? По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, большинство пациентов сейчас начинают с лихорадки, кашля и одышки. Ранний отчет, опубликованный в The Lancet, предоставил еще более подробную информацию. Было обследовано подмножество первых 41 пациента с подтвержденным 2019 нКоВ в Ухани.Наиболее распространенными симптомами были лихорадка, кашель, мышечные боли и усталость; реже были головная боль, диарея и кашель слизи или крови. У всех были пневмонии и аномалии легких при компьютерной томографии. Что касается тяжести заболевания: 13 пациентов были госпитализированы в ОИТ, а 6 умерли. К 22 января большинство (68 процентов) пациентов были выписаны из больницы. Совсем недавно появились сообщения о людях с очень легкими симптомами, например, о четырех случаях на юге Германии. Есть также свидетельства бессимптомных случаев. Возможно, что когда мы узнаем больше, 2019-нКоВ будет больше похож на грипп, чем на SARS. Это потому, что инфекционные заболевания, как правило, выглядят более серьезными, когда их впервые обнаруживают, поскольку люди, появляющиеся в больницах, как правило, самые больные. И уже новый вирус кажется менее смертоносным, чем как SARS, так и MERS. 2) Как распространяются коронавирусы? Мы еще не знаем, как именно распространяется 2019-нКоВ, но у нас есть много данных о том, как MERS, SARS и другие респираторные вирусы передаются от человека к человеку. И это главным образом из-за воздействия капель от кашля или чихания. Поэтому, когда инфицированный человек кашляет или чихает, он выпускает спрей, и если эти капли попадают в нос, глаза или рот другого человека, они могут передать вирус, сказала Дженнифер Нуццо, эксперт по инфекционным заболеваниям и старший ученый в Центр безопасности здоровья Джона Хопкинса. В более редких случаях человек может опосредованно подхватить респираторное заболевание, «прикасаясь к каплям на поверхности, а затем прикасаясь к слизистым оболочкам» во рту, глазах и носу, добавила она. Вот почему мытье рук является важной мерой общественного здравоохранения - постоянно, особенно во время вспышки. 3) Должен ли я путешествовать во время этой вспышки?   Турист, одетый в респираторную маску у фонтана Треви в центре Рима 31 января 2020 года. Итальянское правительство объявило чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса после подтверждения двух случаев заболевания в Риме. Филиппо Монтефорте / AFP через Getty Images И CDC, и Госдепартамент выпустили свои высокопоставленные предупреждения о поездках в Китай, советуя американцам избегать поездок туда на данный момент. (Эти рекомендации могут измениться по мере развития вспышки, поэтому продолжайте проверять их.) И это не только потому, что существует риск заражения этим новым вирусом. Сейчас многие авиакомпании отменяют или сокращают рейсы в Китай, частично из-за снижения спроса. «Меня больше беспокоит непредсказуемость реакции [вспышки] на данный момент», - сказал Нуццо. «Не было бы весело поехать в Китай и как-то там застрять. И возвращаясь, вы будете подвергнуты дополнительному скринингу.» Безопасно ли путешествовать во время вспышки коронавируса? Специалист по инфекционным заболеваниям объясняет. Но люди, обеспокоенные путешествиями, должны помнить, что эти рекомендации ориентированы на Китай, где эпидемия в настоящее время разворачивается. На данный момент 99 процентов приходится на материковый Китай. И более половины из них в Хубэй. «Риск заражения этой инфекцией за пределами Хубэя и, действительно, за пределами Китая, удивительно низок», - сказал Исаак Богох, профессор Университета Торонто, который изучает, как воздушные путешествия влияют на динамику вспышек, включая новую коронавирусную инфекцию. Люди с вирусом были обнаружены в других странах, поэтому ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Но на сегодняшний день это в основном путешественники из Китая. «Мы можем подсчитать количество людей, которые никогда не сталкивались с Хубэем или Китаем, которые были заражены этим вирусом одной или двумя руками», - сказал Богох. «Поэтому, если люди путешествуют [за пределами Китая,] ваш риск близок к нулю процентов». Что если вам нужно путешествовать и вы сидите рядом с больным? Богоч сказал, что даже не время паниковать. «Была проведена определенная работа по изучению риска заражения инфекционными заболеваниями в результате авиаперелетов. Риск заражения респираторной инфекцией воздушным транспортом по-прежнему чрезвычайно низок ». Риск возрастает, если вы оказались в шести футах от человека с респираторной инфекцией. Но даже там простая близость не обязательно означает, что вы поймаете что-нибудь. Вместо этого, чем более заразен человек, и чем дольше вы сидите рядом с ним, тем выше ваш риск. Если вы не находитесь рядом с человеком очень долго или не очень заразны, тем ниже риск. И опять же, маловероятно, что у больного даже есть коронавирус. 4) Я все еще беспокоюсь о новом коронавирусе. Что я должен сделать, чтобы защитить себя? Купить маску?   Люди носят медицинские маски в качестве меры предосторожности против коронавируса, прогуливаясь по Нью-Йорку 30 января 2020 года. Tayfun Coskun / Anadolu Agency by Getty Images В США риск для населения в настоящее время считается низким. И почти каждый эксперт в области здравоохранения, с которым говорил Вокс, сказал, что нет убедительных доказательств в поддержку использования масок для лица для профилактики заболеваний среди населения в целом. Маски полезны только в том случае, если у вас уже есть респираторная инфекция и вы хотите свести к минимуму риск ее распространения среди других людей или если вы работаете в больнице и находитесь в прямом контакте с людьми с респираторными заболеваниями. (Кроме того, есть сообщения о том, что маски и другие материалы принадлежат медицинским работникам, чтобы оставаться в безопасности.) Как технические компании пытаются справиться с мошенничеством по поводу коронавируса? Вот почему CDC советует против использования масок для обычных американцев. «Вирус не распространяется в широких кругах общества», - объяснила Нэнси Мессонье, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний CDC, на брифинге для прессы 30 января. Но люди все равно копят их по неправильным причинам. По словам Мессонье, лучшее, что вы можете сделать, чтобы предотвратить всевозможные болезни, это «вымыть руки, прикрыть кашель, позаботиться о себе и следить за информацией, которую мы предоставляем». 5) Как насчет случаев, когда люди распространяют вирус до того, как у него появятся симптомы? Разве это не беспокоит? У нас есть лучшее доказательство того, что вирус может распространиться до того, как у человека появятся симптомы, из Германии. Там, как известно, четыре человека имеют вирус. Вспышка была выявлена ​​в Баварии 27 января, когда немецкому бизнесмену был поставлен диагноз. Он встречался с коллегой-женщиной, который приезжал из Шанхая и имел вирус, но не знал об этом. Женщина только начала чувствовать симптомы - такие как лихорадка и кашель - после того, как она покинула Германию, и через несколько дней после встречи с немецким бизнесменом. Это говорит о том, что она, возможно, передала вирус человеку, прежде чем узнает, что она больна. К 28 января три сотрудника бизнесмена были диагностированы с вирусом, согласно сообщению случая Нового английского медицинского журнала. У одного был контакт с женщиной из Шанхая; двое других, похоже, получили вирус от немецкого бизнесмена. «Тот факт, что бессимптомные люди являются потенциальными источниками инфекции 2019-нКоВ, может потребовать переоценки динамики передачи текущей вспышки», - пишут авторы исследования. Но они также подчеркнули, насколько легкое заболевание оказалось у немецких пациентов. И возникает вопрос о том, действительно ли женщина была без симптомов и насколько бессимптомный риск представляет собой для общественного здравоохранения. «Даже если бы были случаи бессимптомной передачи этогоинфекции, как правило, это будут редкие случаи, и почти со всеми другими инфекциями дыхательных путей, известными человечеству, это не люди, которые ведут эпидемию », - сказал Богох. 6) Означает ли заявление ВОЗ, что коронавирус является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, означает, что это станет смертельной пандемией?   Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус (справа) вместе с руководителем Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майклом Райаном на пресс-конференции после Комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ, на которой обсуждается вопрос о том, является ли новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, 30 января 2020 года в Женеве. Фабрис Коффрини / AFP через Getty Images Объявление ВОЗ «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», или PHEIC, не означает, что это станет смертельной пандемией. Вместо этого PHEIC - это политический инструмент, который агентство может использовать, чтобы попытаться предотвратить пандемию - привлечение внимания к серьезной угрозе заболевания, вовлечение мирового сообщества в скоординированные ответные меры на вспышку, мобилизация ресурсов и предоставление странам рекомендаций о том, как реагировать, и остановить распространение болезни через границы. Генеральный директор агентства Тедрос Адханом Гебреесус очень четко заявил, что они объявили тревогу в качестве меры предосторожности: агентство обеспокоено потенциальным ущербом, который может нанести вирус в странах с более слабыми системами здравоохранения, и призвало международное сообщество оказать помощь. Он подчеркнул, что подавляющее большинство случаев по-прежнему в Китае, и что Китай быстро принял меры по контролю над вспышкой. Два ключевых вопроса, которые определят, станет ли вспышка коронавируса пандемией Хотя есть случаи, по крайней мере, в 23 других странах, они не превратились в локальные вспышки. Так что на данный момент CDC и ВОЗ все еще называют это вспышкой. Однако очень скоро эксперты в области здравоохранения могут определить, что в Китае достаточно случаев, чтобы назвать вспышку эпидемией. И если заболевание будет продолжать распространяться локально в других странах, оно может перерасти в пандемию (которая определяется как эпидемия, распространяющаяся на два или более регионов мира). «Это очень, очень трансмиссивно, и почти наверняка это будет пандемия», - сказал New York Times доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. «Но будет ли это катастрофическим? Я не знаю." Это подводит нас к вопросу о смертельности: мы еще не знаем, насколько смертельна эта болезнь. Если взять текущее количество смертей и разделить его на число известных случаев, «смертность от случаев составляет 2 процента, а в первые дни она снизилась с 3 процентов», - говорит Говард Маркел из Мичиганского университета, изучающий вспышки.«И если он будет действительно очень низким, мы, вероятно, скажем - как мы это делали в Мексике в 2009 году со свиным гриппом - что это нечто очень похожее, если не менее смертельное, чем обычный сезонный грипп». Так что, как только будет обнаружено больше таких легких или бессимптомных случаев, этот вирус может выглядеть гораздо менее пугающим. «Мы живем [с] и терпим большое количество респираторных вирусов, - сказал Нуццо, - некоторые из них даже более передаваемы, чем оценки, которые люди придумали для этого - но они не попадают в заголовки». новый коронавирус выглядит менее серьезным, добавила она, «возможно, мы отходим от сдерживания вируса как цели до минимизации его распространения». 7) Есть ли риск возникновения вспышки в моем городе?   Две женщины в лицевых масках 31 января 2020 года в Ньюкасл-апон-Тайн, Англия. Некоторые из лучших исследований по этому вопросу принадлежат Богочу и его коллегам. В последние пару недель они провели отличные исследования в городах, наиболее уязвимых к новым коронавирусным инфекциям. Что такое большой вынос? Это действительно Восточная Азия и Юго-Восточная Азия, которые наиболее подвержены риску. Исследователи - из Оксфордского университета, Университета Торонто и Лондонской школы медицины и тропической гигиены - использовали данные 2019 года от Международной ассоциации воздушного транспорта, чтобы найти все города Китая, которые приняли в течение февраля не менее 100 000 пассажиров из Ухани в течение февраля. Апрель. Затем они смоделировали, как болезнь могла распространиться из этих городов, если они столкнулись с локальными вспышками. Вот 15 из 50 лучших направлений, в которых могут наблюдаться вспышки (также обратите внимание на число IDVI - Индекс уязвимости к инфекционным болезням - число. Это показатель способности страны управлять инфекционными заболеваниями. Баллы ближе к нулю означают, что они меньше подготовлены.)   Оксфордский журнал медицины путешествий: «Никто не удивится, если в Европу и США будет экспортировано больше дел», - сказал Богоч. «Но места, в которых будет наибольший объем и количество экспортируемых инфекций, будут в центрах Восточной Азии и Юго-Восточной Азии». 8) Когда это закончится? Как объяснил мой коллега Брайан Резник, эта вспышка может быть прекращена несколькими способами. Возможно, меры общественного здравоохранения - быстрое выявление случаев заболевания, изоляция зараженных людей - остановят распространение этого коронавируса. (Вот что остановило распространение атипичной пневмонии в 2003 году.) Поскольку это зоонозная болезнь, исходящая от животного, поиск и устранение этого источника также поможет. Или, может быть, будет изобретена вакцина или противовирусный препарат, чтобы обуздать более широкую эпидемию (хотя это, вероятно, займет годы). Наконец, есть вероятность, что вирус просто вымрет.«Вспышки болезней напоминают пожары», - пишет Резник. «Вирус - это пламя. Чувствительные люди - топливо. В конце концов огонь сгорает сам, если у него кончается растопка. Вспышка вируса закончится, когда он перестанет находить подверженных заражению людей ». Существует также шанс, как сказал Нуццо Вокс, что это просто становится одной из болезней в обращении, которые обычно заражают людей. Какое беспокойство снова зависит от того, насколько серьезным окажется 2019nCoV.

Проблема климата и насколько её сложно решить

Все варианты обмена Сталелитейщик. Работа с доменной печью для производства стали и чугуна. Эта часть была впервые опубликована в октябре 2019 года и была слегка обновлена. Климатические активисты любят говорить, что у нас есть все решения, которые нам нужны для борьбы с климатическим кризисом; нам не хватает только политической воли. Хотя с точки зрения политики это действительно так - у нас, безусловно, достаточно решений, чтобы начать работу и вносить большие изменения, но с технической точки зрения это неправильно. Истинное поражение от изменения климата будет означать получение чистых нулевых выбросов углерода и в конечном итоге отрицательных выбросов. Это означает обезуглероживание всего. Каждый сектор экономики. Каждое использование ископаемого топлива. И на самом деле, есть некоторые сектора, некоторые виды использования ископаемого топлива, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Возьмем, к примеру, промышленное тепло: чрезвычайно высокотемпературное тепло, используемое для производства стали и цемента. Это не сексуально, но это важно. На тяжелую промышленность приходится около 22 процентов глобальных выбросов CO2. Сорок два процента из этого - около 10 процентов глобальных выбросов - поступают от сжигания с целью производства большого количества высокотемпературного тепла для промышленных продуктов, таких как цемент, сталь и нефтехимия. Чтобы поместить это в перспективу, промышленное тепло на 10 процентов больше, чем выбросы CO2 всех автомобилей в мире (6 процентов) и самолетов (2 процента) вместе взятых. Тем не менее, подумайте, сколько вы слышите об электромобилях. Подумайте, как много вы слышите о стыдливом полете. Теперь подумайте, сколько вы слышите о ... промышленном тепле. Не очень, я думаю. Но дело в том, что сегодня практически все это сжигание происходит на ископаемом топливе, и существует очень мало жизнеспособных низкоуглеродных альтернатив. По разным причинам промышленное тепло будет одним из самых крепких орешков с точки зрения выбросов углерода. И мы даже не начали.   Цементный завод в сумерках. Цементный завод в сумерках. Getty Images Некоторый свет пролился на это слепое пятно с выпуском в конце 2019 года двух докладов Хулио Фридмана, исследователя из Центра глобальной энергетической политики (CGEP) при Колумбийском университете (среди многих предметов в длинном резюме). Первый доклад, в соавторстве с Чжиюань Фаном и Ке Тангом из CGEP, посвящен текущему состоянию промышленной тепловой технологии: «Низкоуглеродистые тепловые решения для тяжелой промышленности: источники, варианты и затраты сегодня». Второй, в соавторстве с группой ученых для Форума «Инновации для прохладной земли» (МИЭФ), представляет собой дорожную карту по декарбонизации промышленного тепла, включая набор политических рекомендаций. В этих отчетах их много, но я предполагаю, что ваше терпение к промышленному теплу ограничено, поэтому я свел его к трем разделам.Во-первых, я кратко расскажу о том, почему промышленное тепло так трудно декарбонизировать; во-вторых, обзор доступных вариантов обезуглероживания; и в-третьих, некоторые рекомендации о том, как двигаться вперед. Почему промышленное тепло является такой неприятной углеродной дилеммой Есть причина, по которой вы мало слышите о промышленном тепле: потребители не покупают его. На этом рынке преобладают крупные, малоизвестные промышленные фирмы, которые работают вне поля зрения общественности. Таким образом, в отличие от электричества или автомобилей, существует небольшая перспектива продвижения рынка через популярный потребительский спрос. Политики должны будут сделать это самостоятельно. И это будет нелегко. Крупнейшими промышленными источниками выбросов являются цементная, сталелитейная и химическая промышленность; также внесли заметный вклад в переработку, удобрения и стекло. Как группа, эти отрасли имеют три примечательные особенности. Во-первых, почти все они являются предметом мировой торговли. Их цены не установлены внутри страны. Они конкурируют с оптимизированными цепочками поставок по всему миру с минимальной наценкой. Внутренняя политика, которая повышает цены, может привести к «утечке углерода» (то есть компаниям, которые просто переезжают за границу, чтобы найти более дешевую рабочую среду и условия эксплуатации). Более того, некоторые из этих отраслей, особенно цемент и сталь, особенно ценятся национальными правительствами за их рабочие места и их последствия для национальной безопасности. Политики опасаются любой политики, которая может оттолкнуть эти отрасли. «В качестве одного из признаков, большинство цемента, стали, алюминия и нефтехимических продуктов получили экологические отказы или были политически освобождены от углеродных ограничений, - говорится в отчете CGEP, - даже в странах с жесткими углеродными целями.   Печь на алюминиевом литейном заводе. Печь на алюминиевом литейном заводе. Getty Images / Культура РФ Во-вторых, они включают оборудование и оборудование, рассчитанное на срок от 20 до 50 лет. Доменные печи иногда доходят до 60. Это крупные, долгосрочные капитальные вложения, с относительно низким товарооборотом. «Немногие промышленные объекты демонстрируют признаки скорого закрытия, особенно в развивающихся странах, - говорится в отчете CGEP, - что делает проблематичным развертывание заменяющих объектов и технологий». По крайней мере, решения, которые могут работать с существующим оборудованием, будут иметь преимущество. В-третьих, их эксплуатационные требования являются строгими и разнообразными. Общим для всех них является то, что им требуется большое количество высокотемпературного тепла и высокий «тепловой поток», способность поставлять большое количество тепла стабильно, надежно и непрерывно. Простои в этих отраслях невероятно дороги. В то же время конкретные требования и процессы в этих отраслях сильно различаются.В качестве примера можно привести сталь и чугун с использованием доменных печей, в которых сжигается кокс (форма «приготовленного» угля с высоким содержанием углерода). «Кокс также обеспечивает углерод в качестве восстановителя, выступает в качестве структурной опоры для удержания рудной нагрузки и обеспечивает пористость для растущего горячего газа и тонущего расплавленного железа», - говорится в отчете CGEP. «Из-за этих многочисленных ролей прямая замена сжигания кокса на альтернативный источник технологического тепла нецелесообразна». Цементная печь работает несколько иначе, как и реакторы, которые приводят в действие химические превращения, как и стеклодув. Разнообразие конкретных эксплуатационных характеристик затрудняет повсеместную замену промышленного тепла. Каждая из этих отраслей потребует своего решения. И это должно быть решение, которое не сильно увеличивает их расходы или, по крайней мере, предпринимает шаги по защите их от международной конкуренции. Вариантов на сегодняшний день не так много, чтобы говорить о. Варианты обезуглероживания промышленного тепла ограничены Каковы альтернативы, которые могли бы обеспечить высокую температуру и высокий тепловой поток с меньшими или нулевыми выбросами углерода? Отчет не является оптимистичным: «Путь к чистой эмиссии углерода для промышленности не ясен, и сегодня только несколько вариантов кажутся жизнеспособными». Альтернативы можно разбить на пять основных категорий: Биомасса: биодизель или щепа могут быть сожжены напрямую. Электричество: «резистивное» электричество можно использовать, например, для питания дуговой печи. Водород: технически это подкатегория электричества, так как она получена из процессов, приводимых в действие электричеством; он производится паровым риформингом метана (SMR) для производства «серого» водорода с интенсивным выбросом углерода, SMR с улавливанием и хранением углерода для получения «голубого» водорода, или электролизом, вытягивающим водород непосредственно из воды, чтобы сделать низкоуглеродистым « зеленый »водород. Ядерная энергия: Атомные электростанции, как обычные реакторы, так и новые реакторы третьего поколения, выделяют тепло, которое можно переносить в виде пара. Улавливание и хранение углерода (УХУ): Вместо того, чтобы обезуглероживать сами процессы, их выбросы CO2 могут быть уловлены и захоронены, либо CO2 непосредственно от источника тепла («тепло CCS»), либо CO2 от всего предприятия («CCS с полным оборудованием» «). Все эти варианты имеют свои трудности и недостатки. Ни один из них не близок к паритету затрат с существующими процессами. Некоторые из них ограничены интенсивностью тепла, которое они могут производить. Вот разбивка:   Требования к промышленной температуре Некоторые варианты ограничены конкретными требованиями конкретных производственных процессов.Цементные печи лучше работают с плотным внутренним топливом; резистивное электричество на внешней поверхности также не работает. Но самые большие ограничения - это затраты, когда новости несколько разочаровывают по двум причинам. Во-первых, даже самые перспективные и жизнеспособные варианты существенно повышают эксплуатационные расходы. И, во-вторых, варианты, которые в настоящее время являются наименее дорогими, не совсем те, которые могут предпочесть экологи. В отчете много говорится о методологии сравнения затрат по технологиям, но главное, что следует иметь в виду, является то, что эти оценки являются предварительными. Они включают в себя различные оспариваемые предположения, а реальные данные о производительности часто недоступны. Так что все это нужно взять с крошкой соли в ожидании дальнейших исследований. Тем не менее, вот примерное сравнение стоимости:   Сравнение стоимости промышленных вариантов отопления Вы можете заметить, что большинство синих полос, низкоуглеродистых вариантов, слишком дорого. Единственно доступными являются ядерный и синий водород. Водород является наиболее перспективной альтернативой С точки зрения способности генерировать высокотемпературное тепло, доступности и пригодности для различных целей, водород, вероятно, является ведущим кандидатом среди альтернатив промышленного тепла. К сожалению, уравнение затрат на водород не является хорошим: чем оно чище, тем оно дороже. Самый дешевый способ получения водорода, способ, которым сейчас производится около 95 процентов его, - это паровой риформинг метана (SMR), который реагирует пар с метаном в присутствии катализатора при высоких температурах и давлениях. Это чрезвычайно углеродоемкий процесс, поэтому «серый водород». Выбросы углерода от SMR могут быть уловлены и захоронены с помощью CCS (хотя сегодня они редки). Как видно из диаграммы выше, этот вид «голубого водорода» является самой дешевой низкоуглеродной альтернативой высокотемпературному промышленному теплу. «Зеленый водород» получают электролизом, используя электричество для отделения водорода от воды. Если это сделано с безуглеродной энергией, это также безуглеродное. Существует несколько различных форм электролиза, в которые нам не нужно вмешиваться. Главное, что нужно знать, это то, что они дорогие - наименее дорогой в два с лишним раза дороже голубого водорода.   Затраты на водород Вот упрощенная диаграмма затрат, чтобы сделать эти сравнения более понятными:   Промышленные затраты на тепло Примечание. Эти цифры отражают то, «что можно сделать сегодня на существующих объектах». В отчете CGEP подчеркивается, что «авторы не сбрасывают со счетов будущий потенциал для более дешевых систем». Подробнее об этом позже. На данный момент, в первом приближении, все доступные низкоуглеродистые альтернативы существенно повышают стоимость промышленных тепловых процессов по сравнению с базовым уровнем. И вот что действительно важно: в большинстве случаев улавливать и закапывать СО2 в этих процессах дешевле, чем переключать системы на низкоуглеродные альтернативы. CCS часто дешевле альтернатив с низким содержанием углерода Взять цементную продукцию. Для него требуется температура не менее 1450 ° C, поэтому единственными возможными вариантами являются водород, биомасса, резистивный электрический или CCS. Вот как бы они увеличили затраты на производство цемента («клинкера»):   затраты на производство цемента Как видите, каждая низкоуглеродистая альтернатива повышает затраты более чем на 50 процентов по сравнению с базовым уровнем. Единственные, которые не повышают его более чем на 100 процентов, - это CCS (только от источника тепла), синий водород или резистивный электрический в местах с чрезвычайно дешевой и обильной не содержащей углерода энергией. Альтернативой, которую предпочитают климатические ястребы, безуглеродный вариант, который лучше всего подойдет для большинства применений, является зеленый водород. Но это в настоящее время повышает затраты между 400 и 800 процентами. Ситуация примерно такая же для стали:   Стоимость стали И так далее, от химикатов до стекла и керамики; Практически в каждом случае самое дешевое решение по обезуглероживанию в ближайшей перспективе заключается только в улавливании и захоронении выбросов углерода. Конечно, это только в среднем. Фактические затраты будут зависеть от географии - есть ли подходящие места захоронения для CO2, дешевый ли природный газ, есть ли поблизости много воды или ветра - но нет никакой простой правды о сегодняшних альтернативах промышленного тепла: что такое зеленый не очень выполнимо, а то, что выполнимо, не очень зелено. Вот качественный график, который пытается понять эти отношения.   Промышленное отопление Что наиболее выполнимо - это справа. Что самое дорогое, так это топ. На данный момент в этом правом нижнем допустимом / дешевом квадранте не так много, кроме голубого водорода. В отчете подчеркивается, что эти начальные технологические рейтинги являются «в лучшем случае временными» и «весьма спекулятивными, неопределенными и условными.«Нужно понимать гораздо больше о стоимости и целесообразности этих вариантов. Их относительная привлекательность может быстро измениться с развитием технологий. Что приводит нас к рекомендациям. Как сделать зеленое промышленное тепло дешевле, а дешевое промышленное тепло зеленее Фридманн несколько раз подчеркивает, что одним из самых ясных результатов всего этого исследования является необходимость проведения дополнительных исследований. Доступные данные по промышленным альтернативным источникам тепла являются редкими и противоречивыми, и существует несколько попыток сравнить затраты по категориям. Самая насущная необходимость - это дополнительный анализ и исследования. Тем не менее, есть путь вперед. В документе МИЭФ рассматривается вышеупомянутая информация, а затем предлагается ряд политических рекомендаций. Первое и самое важное - это усиление государственной поддержки исследований и разработок (НИОКР). Именно здесь сообщение «у нас есть решения, в которых мы нуждаемся» может быть контрпродуктивным. Да, нам нужно немедленно начать развертывание доступных чистых технологий в масштабе. Но нам также необходимо уделить внимание тем секторам экономики, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Мы должны определить перспективные технологии, как это делают эти отчеты, и начать сознательно работать, чтобы снизить их стоимость. По крайней мере, США нужно увеличить свои ежегодные расходы на исследования в области чистой энергии (около 15 миллиардов долларов) примерно в десять раз, создать некоторые региональные и отраслевые исследовательские центры и привлечь партнеров из промышленности для ускорения процесса коммерциализации. Во-вторых, промышленное тепло - это та область, где государственные закупки могут сыграть огромную роль - правительства закупают большое количество стали, бетона и химикатов. «Стандарты закупок, в которых предпочтение отдается продуктам с наименьшим содержанием встроенного углерода, могут привести к значительным изменениям в промышленном поведении», - говорится в докладе МИЭФ. В-третьих, правительство должно помочь компенсировать возросшие затраты на альтернативы с помощью фискальных субсидий, будь то кредитные гарантии, прямые гранты, льготные тарифы или что у вас есть. Общественные деньги нужны, чтобы двигаться вперед. В-четвертых, для многих альтернатив требуется новая инфраструктура (например, электрические или водородные трубопроводы), и правительство может помочь в ее создании.   Коробка передач Нужно больше таких, наверное. Shutterstock Пятое (примечание: не первое, пятое): цена на углерод будет ускорять все. Непонятно, насколько высокой должна быть цена, чтобы полностью компенсировать дополнительные затраты на альтернативы - в некоторых приложениях она, вероятно, будет неосуществимо высокой, поэтому все же потребуется политика в конкретных секторах - но любая цена вообще поможет.В-шестых, для защиты от международной конкуренции со стороны стран с более низкими стандартами тарифы на углерод могут взиматься с импортируемых промышленных товаров с более высоким содержанием углерода. В-седьмых, всегда есть хорошие старомодные мандаты: правительство может просто потребовать отказа от использования ископаемого топлива в этих секторах. Наконец, добровольные отраслевые ассоциации могут содействовать распространению знаний и передового опыта среди компаний, в то время как министерство по чистой энергии на международном уровне может сделать то же самое среди стран. Как ясно из этого списка, многое предстоит сделать, прежде чем «у нас есть все необходимые решения» в секторах тяжелой промышленности. Есть и другие сектора, которые по-прежнему трудно обезуглерожить (судоходство, тяжелые грузы, самолеты), и все они выиграют от такой же политики. Нам нужно развернуть то, что мы знаем, и узнать больше о том, чего мы не знаем одновременно. Последнее замечание об электрификации Эти два отчета могут показаться про-CCS, но это не главное, что нужно от них отнять. Даже если это правда, что CCS является самым дешевым текущим вариантом декарбонизации для некоторых отраслей и секторов, он просто не будет доступен во многих областях. И в долгосрочной перспективе цель все еще должна состоять в том, чтобы по возможности искоренить ископаемое топливо, сделав альтернативы более осуществимыми и менее дорогостоящими. Единственное технологическое решение с потенциальным путем снижения кривой затрат до уровня конкурентоспособности с ископаемым топливом (по правильной цене) - это электрификация. Приведенные выше диаграммы показывают две вещи об электрификации промышленного тепла. Во-первых, резистивное электричество - это единственный низкоуглеродистый вариант промышленного тепла, конкурирующий с CCS или голубым водородом, и только в этом случае чистое электричество чрезвычайно дешево и в изобилии. И, во-вторых, единственная действительно безуглеродная, неограниченная, универсальная альтернатива - это зеленый водород, который требует обильных возобновляемых источников энергии. Оба приводят доводы в пользу абсолютной необходимости удешевления чистой электроэнергии. В текущих ценах и с современными технологиями у полностью или в основном возобновляемой сети будут проблемы с промышленным теплом, которое требует огромных, интенсивных количеств энергии, надежно и непрерывно поставляемых. Некоторые промышленные приложения могут вовремя сместить свои потребности, чтобы приспособиться к возобновляемым источникам энергии или сделать их процессы прерывистыми, но большинство не могут. Им нужна управляемая, управляемая сила.   Электродуговая печь. Электродуговая печь.Getty Images / iStockphoto Построение энергосистемы на основе возобновляемых источников энергии, которая могла бы обслуживать тяжелую промышленность, потребовало бы гораздо более дешевого и энергоемкого хранилища, большей и лучшей передачи, более интеллектуальных счетчиков и приборов и лучшего реагирования на спрос, но, прежде всего, это потребовало бы чрезвычайно дешевого и обильного углерода. бесплатное электричество. Все становится проще, если чистая энергия становится дешевле. Это верно для резистивного электричества, это верно для зеленого водорода, и это верно почти для всех трудных для декарбонизации секторов. Дешевое, обильное, чистое электричество - это единственный путь к действительно устойчивой энергетической системе, объединенной вокруг энергосистемы и свободного обмена электронами. Технологии экологически чистой энергии угрожают разрушить энергосистему. Вот как он может адаптироваться. Хотя CCS может быть самым дешевым доступным вариантом для некоторых секторов сегодня, это не может быть конечным пунктом назначения; это должно быть временным. Нам необходимо максимизировать количество CO2, которое мы извлекаем из воздуха, и закапывать его, снижая концентрацию в атмосфере и минимизируя количество, которое мы выделяем. Это может быть неосуществимо в ближайшее время, но в некоторых временных масштабах должно преобладать электричество (и водородное топливо, которое оно может создать). Таким образом, стоит добавить последний кусочек политической рекомендации, о чем явно не говорится в отчете МИЭФ: сделать электроэнергию без выбросов углерода дешевле, любыми необходимыми средствами. Расширить налоговые льготы на возобновляемые источники энергии и расширить их на другие технологии экологически чистой энергии; принять национальный стандарт экологически чистой энергии; пройти отраслевые стандарты производительности; строить междугородние линии электропередачи; использовать государственные закупки; исследования и коммерциализация передовых ядерных и геотермальных технологий; исследовать новые русловые гидроэлектростанции; и ради бога, назначьте цену на углерод. На безуглеродном электричестве держите педаль на полу. Даже когда речь идет о промышленном тепле, которое является настолько сложным, чувствительным к ценам и разнообразным в применении - где CCS может быть лучшим краткосрочным способом - все еще остается верным, что снижение затрат на чистую электроэнергию делает все проще в долгосрочной перспективе. «Дайте мне точку опоры и место, чтобы стоять, - сказал древний математик Архимед, - и я переверну мир».«Дешевое, обильное, безуглеродное электричество - точка опоры для рычага Архимеда, точка рычага, которая делает возможным перемещение остального мира