TRAMP, ƏSLİNDƏ KİMİNLƏ SAVAŞIR? – Qlobal maliyyə-bank sistemilə ABŞ dövləti arasındakı mücadilə

Vaqif MAHMUDOV

Son günlər postkoronavirus dövründə dünyadakı mövcud qüvvələr nisbətində mühüm yerdəyişmələr olacağından və dünya arenasının yenidən bölüşdürülməsindən danışılır. Deməli, deyilənlərdən hasil olunan nəticəyə görə, koronavirus kimlərinsə əlinə düşmüş böyük fürsət və ya öncədən planlanmış vasitədir. Koronavirusla bağlı Donald Trampın Çin hakimiyyətini günahlandırması pərdə arxasında çox gizli mübarizənin getməsindən xəbər verir.

Əgər diqqətlə müşahidə etsək, ABŞ Prezidentinin Çinə qarşı çıxış və bəyanatlarının mərhələli şəkildə sərtləşdiyini görərik. Onun söylədiklərindən belə qənaətə gəlmək olar ki, koronavirus siyasi-iqtisadi məqsədlər naminə güclü bioloji silah kimi istifadə olunur. Tramp bununla bağlı birbaşa heç nə deməsə də, zaman keçdikcə duman çəkiləcək və bir çox mətləblər aydınlaşacaq. 

Beləliklə, koronavirus tibbi yox, siyasi mövzunun predmetinə çevriləcək və reallıqda nə baş verir? İllərdir hansı həqiqətlər gizli qalıb?

Obyektiv gerçəkliyin aşkarlanmsı üçün əsas səbəbin haradan qaynaqlandığı bəlli olmalıdır. Ona görə də bəşər tarixində cərəyan edən bütün proseslərə panoramlı nəzər salınmalıdır. İndi sivilizasiyamızın inkişaf mərhələsinin elə həlledici dönüş nöqtəsindəyik ki, baş verənləri yalnız fundamental əsaslara dayanaraq öyrənmək mümkündür. Məsələn, ABŞ və Çin münasibətləri də daxil olmaqla, bütün hadisələr sistemli analiz süzgəcindən keçirilməlidir.

Sistemli analiz aparanda, biz yekun nəticədə anlayacağıq ki, hər şey içində yaşadığımız mövcud iqtisadi-ictimai quruluşun mahiyyətindən doğur. İqtisadi-ictimai quruluş deyəndə, hansısa mücərrəd məfhumu yox, kapitalizmi nəzərdə tuturam. Elə bu səbəbdən də əsas mənbə olan kapitalizmin mahiyyətini anlamaq çox vacibdir.

Kapitalizmin mahiyyəti özünü hansı formada büruzə verir?

Kapitalizm tarix səhnəsinə gələndən sonra onun özünəməxsus xarakteri və işləmə mexanizmi peyda oldu. Maraqlıdır ki, kapitalizm feodal dövlət sisteminin xüsusiyyətini köklü surətdə dəyişməyə başladı.

Son beş yüz il ərzində kapitalla dövlət arasında daim ziddiyyət yaşanıb. Bu ziddiyyət zaman-zaman silahlı qarşıdurmalara qədər gedib çıxsa da, hər halda dövlətlə kapital ümumi tənzimləmə prosesindən keçərək, cəmiyyət həyatını təkamül yoluyla hazırkı formaya gətiriblər.

Bəs kapitalizm nədir və o, müasir dövrümüzdə özünü hansı şəkildə təzahür etdirir? Dövlətlə kapital arasındakı antoqonizm kapitalizm sisteminin siyasi və iqtisadi mahiyyətindən qaynaqlanır. Gəlin onlarla qısaca tanış olaq. Kapitalizmin iqtisadi mahiyyəti

Kapitalizm öz iqtisadi mahiyyətinə görə, durmadan genişlənməli, böyüməli və təmərküzləşməlidir. Bu üç xüsusiyyət həmişə sinxronluq təşkil edib. 

Kapital ekstensiv - yəni, genişlənmə yoluyla bütün dünyanı tutub. 1991-ci ildə SSRİ-nin dağılması nəticəsində sovet blokunun dollar zonasına girməsiylə genişlənmə prosesi dayanıb. Çünki dünyada artıq elə bir ölkə yoxdur ki, maliyyə-iqtisadi cəhətdən dollar zonasına daxil olmasın.

Kapitalın bir mərkəzdən idarə edilməsi əslində, İkinci Dünya Müharibəsindən sonrakı dövrə aiddir. Lakin burada bir məsələni yaddan çıxarmayaq ki, Sovet İttifaqının süqutuna kimi, kapitalın planetar mərkəzləşməsi tam yekunlaşmamışdı. 

O ki qaldı böyümə prosesinə, artıq uzun müddətdir ki, onun tempi getdikcə ləngiyir.

Məhz təmərküzləşmə prosesi nəticəsində dünyada vahid maliyyə sistemi hökm sürür. Dünyanın bütün dövlətləri bu sistemə tabedirlər və onun şərtləri altında fəaliyyət göstərirlər. İstisna yoxdur. Kimsə deyə bilər ki, bəs, Şimalı Koreya özünü təcrid edib. Xeyr, hətta dolayı yolla onlar da bu sistemin içindədirlər. Daha doğrusu, dünya artıq ümumi bir bazar halına gəldiyi üçün bütövdür və bu mənada onun sərhədləri yoxdur.

İndi bütün dünya ölkələrinin iqtisadiyyatı Bretton-Vuds sistemi əsasında yaradılmış Beynəlxalq Valyuta Fondu, Ümumdünya Bankı və Ümumdünya Ticarət Təşkilatının qaydalarına görə fəaliyyət göstərir. 

Digər yandan isə, 1976-cı ildə Yamaykada keçirilən beynəlxalq konfrans zamanı bu modeldə əsaslı valyuta islahatı aparılıb. “Yamayka valyuta sistemi”nə əsasən dövlətlər dollar zonasına daxildirlər və onların valyutalarının məzənnəsi dollara əsasən müəyyənləşir. ABŞ dolları adlandırılan valyuta Federal Ehtiyatlar Sistemi(Federal Rezerve System-FRS) tərəfindən emissiya edilir. FRS-in Amerikada yerləşməsinə baxmayaraq, o, dövlətə tabe quruluş deyil.

Tramp ABŞ dövlətiylə FRS arasındakı münasibətləri kardinal şəkildə dəyişdirməyi planlaşdırır. ABŞ dövləti pulu FRS-dən alır. Bunun üçün ABŞ Maliyyə Nazirliyi FRS-ə xəzinə istiqrazları verərək, ondan özünə lazım olan miqdarda pulu borc götürür.

FRS transmilli banklara kreditlə pul verir. Bu banklar həm istehsal şirkətlərini və həm də fiziki şəxsləri kreditləşdirir.Ona görə də iqtisadiyyatın canlandırılması FRS-in faiz dərəcələrindən və bankların kredit axınından asılıdır. 

Bəli, digər yandan ortalıqda müxtəlif maliyyə derivativləri də var ki, onlar baza aktivlərinə söykənirlər və sığorta funksiyasını yerinə yetirirlər(Birjalardakı möhtəkirlik əməliyyatları derivativlər vasitəsiylə aparılır).

Dünyadakı ticarətin 80 faizindən çoxu dollar vasitəsilə həyata keçirilir. Başqa bir nüans da var. ABŞ-ın Maliyyə Nazirliyi dövlət borcunu maliyyələşdirməkdən ötrü əmanət istiqrazları buraxır və dünyada xeyli dövlət əlindəki dolları verib, gəlir faizi az olan həmin qiymətli kağızları alırlar. ABŞ xəzinə istiraqzları dövlətin beynəlxalq arenadakı güclü tərəfidir. 

Bu yaxınlarda FRS dünya miqyasındakı dollar tələbini yerinə yetirməkdən ötrü, başqa ölkələrin Mərkəzi Banklarının sərbəst formada dollar əldə etmələrinə şərait yaradıb. ”Swap line”proqramına əsasən mərkəzi banklar əllərindəki ABŞ maliyyə istiqrazlarını verib, əvəzində dollar ala bilirlər. İlk baxışda hər şey sadə görünsə də, əslində bu sistem çox mürəkkəb mexanizm əsasında işləyir.

Beləliklə, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı, Ümumdünya Ticarət Təşkilatı kimi beynəlxalq maliyyə institutları, FRS, tarnsmilli banklar, fond birjaları, ofşor zonalar, reytinq agentlikləri və digər müvafiq quruluşar vahid orqanizm kimi çalışırlar. Deməli, kapitalizmin iqtisadi mahiyyətindən irəli gələn təmərküzləşmə xüsusiyyətinə əsasən, maliyyəçilər vahid bir sistem yaradaraq dünyanın hər yanını bürüyüblər. Buna görə də onlar kürəsəlçilər-qlobalistlər adlanırlar.

Mərkəzi bazası Amerikada yerləşən dünya maliyyə qurumlarının birbaşa ABŞ-a məxsus olması fikri yanlışdır. Çünki pulun sərhədi olmadığı kimi, vətəni də yoxdur. Hazırda dünya iqtisadiyyatında maliyyə sektorunun payı 70 faizə yaxındır. Ancaq 1950-ci illərdə bu pay 10 faizi ötmürdü. Biz “qlobalistlər” dedikdə, bunun sırf maliyyə və geosiyası xüsusiyyətə malik olduğunu zənn etməyək. Belə ki, qlobalizmin əhatə dairəsi özündə cəmiyyət həyatının bütün sferalarını cəmləyir və buraya siyasi, ictimai, mədəni, mas-media və digər sahələr də daxildir.

Kapitalizmin siyasi mahiyyəti özünü necə təzahür etdirir?

Siyasi mahiyyətinə görə kapitalizm Yalta, Potsdam, San-Fransisko konfranslarından çıxmış qərarlar və BMT platforması əsasında dövlətlərin bir araya gəldiyi beynəlxalq nizam qaydası ilə nizamlanır. Məsələn, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bu sistemin elementlərindən biridir. Amma hazırda dünya maliyyə sistemi vahid orqanizm olsa da, milli dövlətlərin belə birliyi yoxdur. Yəni, siyasi sistem bütöv deyil, həm də onun yenilənməsinə ehtiyac duyulur.

Dövlət öz möhtəviyyatına görə həmişə istəyib ki, onun daxilinə digər qüvvələr müdaxilə etməsin. Suverenliyini və təhlükəsizliyini saxlamaq onun başlıca məqsədi olub. Tarixdən yaxşı məlumdur ki, istənilən dövlət öz müstəqilliyini qorumaq məqəsədilə xarici kapitalın onun ərazisində sərbəst hərəkətinə məhdudiyyətlər qoyub. Ancaq bütün tarix boyu kapital heç bir məhdudiyyət tanımadan istənilən sərhədi aşaraq sərbəst dolaşmaq istəyib. Ona görə də dövlətlərin qoyduğu məhdudiyyətlər nəyin bahasına olursa olsun aradan qaldırılmalıydı.

Birinci Dünya Müharibəsi nəticəsində Rusiya, Almaniya, Avstriya-Macarıstan, Osmanlı imperiyaları tarix səhnəsindən silindilər. Kapitalın sərbəst hərəkətinin önü açıldı. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra isə dünyanın böyük bir hissəsi üzərində vahid maliyyə sistemi quruldu və 1991-ci ildə SSRİ-nin dağılmasyla kapitalın əhatə dairəsi bütün planeti tam ağuşuna aldı. Artıq dollar Yer kürəsinin hər tərəfində sərbəst hərəkət edir.

Buradan belə nəticə çıxarmalıyıq ki, iqtisadiyyat və siyasət arasındakı ziddiyət özünü milli dövlətlə dünya maliyyə kapitalındakı antoqanizmdə büruzə verir. Kapital öz məqsədinə çatmaq yolunda addım-addım irəliləyib və indiki halını alıb.

Qarşıdurma bu iki qüvvə arasında gedir: Qlobal maliyyə-bank strukturuyla ABŞ dövləti arasındakı mücadilə

 Sözsüz ki, Amerika kapitalizm sayəsində meydana gəlmiş nəhəng gücdür, lakin maliyyə sistemi onu özünə rəqib görür. Dünyada kapitala qarşı duruş gətirə biləcək tək bir dövlət sistemi var. Bu, ABŞ-dır.

Dünyada planetar miqyasda təsir gücünə malik yalınz iki qüvvə var. Bunlar maliyyə qlobalistləri və ABŞ dövlətidir. Qarşıdurma bu iki qüvvə arasında gedir. İndi dəbdə olan ”dərin dövlət” anlayışının digər böyük dövlətlərə şamil edilməsi tamamilə səhvdir. Bir daha təkrar edirəm ki, hazırda dünya siyasi səhnəsində real olaraq, iki güc var. 

Rusiya “dərin dövləti”, Almaniya “dərin dövləti”, Çin “dərin dövləti” və sair bu kimi yanaşmalar kapitalizm tarixindəki proseslərin məğzinin düzgün anlaşılmamasından irəli gəlir. Dünyanın iri dövlətləri bu iki gücün geostrateji və qlobal iqtisadi savaşlarında bu və ya digər tərəfin yanında yer alırlar. 

Məsələn, Çinin iqtisadi cəhətdən inkişafının memarı və oradakı kapitalın əsas sahibləri beynəlxalq maliyyə-bank sistemidir. Çünki Çini böyüdən transmilli maliyyə banklarının pulları və qurğuladığı planlardır. Və elə bu səbəbdən də beynəlxalq maliyyə korpusuyla Amerika dövləti arasındakı çəkişmənin ən gərgin tərəfi Çin-ABŞ münasibətlərində özünü daha qabarıq göstərir. 

Donald Trampın koronavirusun Uhan laboratoriyasında hazırlanmasını söyləməsi də buna işarədir. 

Əlbəttə, maliyyə-bank sisteminin indiki qlobal vəziyyətə gəlib çıxması birdən-birə baş verməyib. Onlar ABŞ-ı öz məqsədləri naminə bir mərkəz kimi istifadə etməyə çalışıblar. Amerikanın 19-cu əsr tarixi maliyyə -bank sistemiylə milli dövlət arasında gedən mücadilənin ən qaynar dövrü olub. Həmin tarixdə ABŞ-ın iki prezidenti - Avraam Linkoln və Ceyms Abram Qarfild qətlə yetirilib. İyirminci əsrdə isə, həmin taleyi Uilyam Makkinli və Con Kennedi yaşayıblar. Bu qarşıdurma indi də davam edir. Onun forması dəyişib, məzmun isə yerindədir.

Ümumiyyətlə, uzun müddət ərzində bu mücadilə görünməz və hiss edilməz şəkildə gedib. Ancaq 2001-ci il 11 sentyabr tarixindən bu iki elita arasındakı fikir ayrılığı özünü daha açıq formada biruzə verdi və beləliklə də gərginlik yeni qaynar fazaya keçdi. O vaxtdan indiyədək cərəyan edən bu qarşıdurmadan irəli gələn hadisələr silsilə xarakteri daşıyır. İki elita arasındakı mücadilə Amerika sərhədlərindən kənarda da davam edir. 

Məsələn, Brexit, Venesueladakı xaos, İran ətrafındakı gərginlik, Suriyadakı vətəndaş müharibəsi, offşor zonalardakı trilyonlarla dolların mənşəyinin aşkara çıxarılması, ABŞ-la Çin arasındakı ticarət müharibəsi və sair hadisələr bu qəbildəndir. Sözsüz ki, bütün bunların hamısı ümumi kontekstin ayrı-ayrı elementləridir. Anlaşıldığı kimi bunların hamısı iki elitanın görünməyən mübarizəsinin əks-sədasıdır.

Unutmayaq ki, Böyük Britaniyadakı vəziyyət Amerikadakına oxşardır. Maliyyə kapitalının digər mərkəzi Londondur. Buradakı maliyyə strukturu vahid qlobal sistemin tərkib hissəsi olsa da, onun funksiyası başqa istiqamətə yönəlib. Böyük Britaniyanı da ABŞ kimi vahid bir güc hesab etməməliyik. Əlbəttə, siyasi platformada ölkələrdə çoxpartiyalılıq sistemidir. Lakin Britaniyadakı real siyasi güc yalnız iki yerə ayrılır-mühafizəkarlara və leyboristlərə. 

Mühafizəkarlar milli dövlətin, leyboristlər isə maliyyə-biznes elitasının parlament təşmisliçiləridir. Leyboristlər özlərini işçi sinfinin tərəfadrı kimi qələmə versələr də, əsl həqiqətdə maliyyə korpusunun maraqlarına uyğun davranırlar. 

Daha dərinlərə girdikdə ABŞ-ın təsəvvür edildiyi kimi bütöv və yekdil qüvvə olmadığı aydınlaşsa da, hər halda qlobal maliyyə korpusunun əsas bazası ABŞ-da yerləşir. Ona görə də, artıq yüz ildir ki, Amerika həm dünyanın ən güclü fövqəldövləti, həm də qlobal maliyyə strukturunun episentridir. 

ABŞ-dakı daxili dinamikanı bilmədən isə dünyada cərəyan edən mühüm prosesləri əhatəli şəkildə anlamaq mümkün olmayacaq. 

Amerikadakı daxili dinamika 

Hazırda qlobalist maliyyə bank sisteminin ABŞ-dakı siyasi təmsilçisi demokratlar partiyasıdır. Bunu 2016-cı ildəki prezident seçkiləri də əyani şəkildə göstərdi. Belə ki,demokratların namizədi Hilları Klintonun arxasında maliyyəçilər dayanırdı. Tramp isə milli dövlət sistemi tərəfindən dəstəklənib. 

Respublikaçılar əsasən ABŞ hərbi və mülki sənaye sektoruna söykəndiyindən Pentaqon Trampın arxasında dayanır. Əlbəttə ki, ölkənin müdafiəsi baxımından silahlı qüvvələr partiyalar arasında fərq qoymamalıdır. Lakin ABŞ daxilində incə və sezilməyən nüanslar son dövrlər daha aydın şəkildə təzahür olunur. 

Digər tərəfdən Federal Təhqiqatlar Bürosu (Federal Bureau of İnvestigation) və elektron kəşfiyyat orqanı “Milli Təhlükəsizlik Agentliyi”( National Security Agency) də milli dövlət sisteminin güclü tərəfi sayılır.

ABŞ-dakı dini mənsubiyyətin də siyasi təəssübkeşlik üzərində çox böyük rolu var. Ona görə də bu faktor seçkilərin gedişində mühüm əhəmiyyət daşıyır. Yevangelist protestantlar və sionist yəhudilər də əsas etibarilə Trampı dəstəkləyirlər. Son illər katoliklərin də əksəriyyəti respublikaçılara meyl edirlər. Amerika tarixində anqlo-sakson mənşəlilərin xüsusi yeri var və onlar əsasən respublikaçılara daha çox üstünlük veriblər.

Saylarına görə, Amerikada almanlar birinci yerdədir. Tramp milli mənşəyinə görə almandır və anqlo-saksonlar kimi almanlar da qədim german tayfalarıdır. Şübhəsiz ki, bu məsələdə konkret hanısısa sərhəd yoxdur, lakin söhbət ənənəvi meyldən gedir. Təxminən 30-40 il bundan öncə dini və irqi zəmində bu cür səviyyədə seqmentləşmə yox idi. İrland mənşəli Con Kennedidən başqa bütün ABŞ prezidentləri protestant olublar. Con Kennedi isə katolik idi.

Hazırda demokratların arxasında transmilli banklar və onlara aid olan biznes elitası dayanır. Demək olar ki, Amerikadakı bütün mediya quruluşları, kino sənayesinin mərkəzi Hollivud, Kaliforniya ştatında yerləşən Silikon vadisindəki yüksək texnoloji şirkətlər qlobalist maliyyə bank sisteminin himayəsi sayəsində yüksəliblər.

Amerikadakı protestantların “main stream” adlanan qolunun, Latın Amerika mənşəlilərin və qara dərililərin əksəriyyəti üstünlüyü demokratlara verirlər.

Trampın prezidentlik müddətində qlobalistlər əllərində olan bütün resurslardan istifadə edərək, ona qarşı hücuma keçiblər. Bir məsələni xüsusilə qeyd edim ki, həm Amerikadakı maliyyə bank sektorunda və həm də dünyanın digər yerlərindəki bank sistemində böyük əksəriyyət yəhudilərdir. Ancaq bilməliyik ki, onlar sionist yəhudilər yox, qlobalist yəhudilərdir. İndi maraqlı sual yaranır. Axı bu iki elita arasındakı fikir ayrılığı nədən ibarətdir? 

İki nəhəng elita arasıındakı fikir ayrılığının səbəbləri

Qlobalistlərin başlıca niyyəti təkcə maliyyə-bank quruluşlarına yeni format vermək yox, həmçinin yeni eraya keçidi təmin etməkdir. Bundan ötrü onlar yüksək texnologiyalardan istifadə yoluyla süni intelektin koqnitiv imkanlarını artırmağı və onun əhatə dairəsini dünyanın bütün guşələrinə yaymağı düşünürlər

Burada ön planda nano, bio, informasiya texnologiyası dayansa da, diqqət etdikdə bütün bunların əsas bazasının mikroelektronikaya söykəndiyini görərik. Son dövrlər digitallaşdırmdan(rəqəmləşdirmə) çox danışlır. Rəqəmləşdirmə ümumi kontekstin vacib parçasıdır. Yəni ki, ortada postkapitalizmə keçidin gerçəkləşdirilməsi planı dayanır.

Hələ ki, iqtisadiyyatın kibernetik vasitələrlə idarə olunmasına göstərilən ilkin cəhdlərə rast gəlinir. Əgər nəzərdə tutulan bu proqram inkişaf edib faydalı iş əmsalını artırarsa, onda əlbəttə ki, dünya ticarətinin vahid ölçü meyarı olan dollar indiki statusunu itirər. Amma iş ondadır ki, onlar böyük əngəllə qarşılaşıblar. 

Gözlə görünməyən bu naməlum əngəl kapitalizmin işləmə mexanizmində yaranmış nasazlıqdan irəli gəlir. Səbəb kapitalizmin böyümə sürətinin ləngiməsidir. İndi bu problemi həll etməyə çalışırlar...

Bəs, ABŞ milli dövlət sisteminin strateji planlarında nə dayanır? Onlar istəyirlər ki, kapitalizm öz yerində qalsın və Amerika sənayesi yenidən güclənsin. Tramp dövlətin təməlinin sarsılmasına qarşıdır. 

Amerika sənayesi və yerli istehsalı xarici malların təsirindən qorunmağa çalışır. Seçkilərdə “İlk öncə Amerika” şüarı təsadüfən seçilməmişdi. Amma məsələ ondadır ki, onların indiki mövcud maliyyə-iqtisadi modelini rəqibləri olan qlobalist maliyyəçilər qurublar.

ABŞ strateqləri yaxşı bilirlər ki, heç nə əbədi deyil və bu model üzərində çox duruş gətirmək çətindir, yeniliyə getmək gərəkdir. Milli dövlət tərəfdarları texnoloji tərəqqinin əmələ gətirdiyi yeni reallıqlardan imtina etmirlər, sadəcə istəyirlər sistem elə qurulsun ki, orada Amerika öz böyük gücünü mühafizə edib saxlasın. 

Sistemin tənzimlənməsi və yeni modelə keçid 

Tarixdə bir çox hallarda milli dövlətlə kapital arasında müəyyən məsələlərdə qarşılıqlı razılaşma yaranıb və onlar birlikdə hərəkət ediblər.Elə hallar olub ki, tərəflər açıq qarşıdurmaya girməyiblər, çünki bu cür davarnış hər ikisi üçün ziyanlı ola bilərdi. 

Ancaq 2001-ci il 11 sentyabrından sonra ABŞ milli dövlətiylə qlobal maliyyə-bank sistemi arasında mücadilə yenidən aktiv fazaya keçib. Trampın hakimiyyətə gəlməsilə, son illər xeyli öndə olan ümumdünya maliyyə komandasının irəliləyişi zəiflədildi. Əslində, bu belə də olmalıydı. Çünki kapitalizmin böyümə sürəti ləngidiyindən nisbi üstünlük maliyyə-bank korpusunun əlindən alınıb digər gücə verilməliydi. Deməli, belə çıxır ki, arxa planda hansısa möhtəşəm nizamlayıcı qüvvə və ya sistem dayanır.

İndi ortaya bəşər tarixinin bəlkə də ən mühüm sualı çıxır - bu iki qüvvə arasındakı balansı kim nizamlayıb? Yoxsa, nəzəri baxımdan yanaşılsa, ixtiyarında hərbi güc olan nəhəng dövlət aparatı maliyyə komandasını sadəcə, əzib keçərdi. Məsələn, 14-cü əsrin əvvəlində Fransa kralı IV Filipp əllərində xeyli qızıl və gümüş toplayan tamplyerləri məhv etdiyi kimi...

Sözsüz ki, kapitalizm sistemi birdən-birə yox, tarixin axarına uyğun şəkildə təkamül yoluyla meydana gətirilərək, daim tənzimlənib. Tənzimləmə prosesi isə sistemdən doğan müvafiq qanunauyğunluq çərçivəsində həyata keçirilib. Həmin təşkilati zəka tarix boyu dövlət sistemi və maliyyə qurumları arasındakı ziddiyyətdən məharətlə istifadə edib və bunun kökləri xeyli uzağa, təxminən 500 il əvvələ gedir. 

Maliyyə-iqtisadi model və beynəlxalq siyasi sistem dəyişdirilə bilərmi? Əvvəlki yazımda dünya iqtisadiyyatının həcminin nə üçün kiçildilməsinə toxunmuşdum.Texniki vasitələrlə onu nə qədər daraltmaq olar? Əgər sivilizasiyamızın keyfiyyət baxımından tamamilə yeni müstəviyə - postkapitalizmə adlaması mümkün deyilsə, deməli, onda mövcud maliyyə-iqtisadi modeldə və o cümlədən də İkinci Dünya Müharibəsindən sonra formalaşmış beynəlxalq nizam qaydalarında mühüm islahatlar aparılmalıdır. 

Biz elə düşünməyək ki, sistemin nizamlanmsı çox asan işdir. İndiki modelin saxlanılması vaxt udmaq kimi dəyərləndirilməlidir. Çünki real iqtisadiyyatla maliyyə sektoru arasındakı balansın təmin edilməsi məsələsi öz həllini tapmalıdır.

Köhnə iqtisadi model üzərində islahat aparmaq olarmı? Bəli, olar. Ancaq bu da müəyyən müddətdən sonra böyük xətalar verəcək. Belə ki, sistem artıq xeyli amortizasiyaya uğrayıb, dövrünü başa vurub. 

Digər tərəfdən, kapitalizmin ideoloji bazası olan liberalizm indiki sosial bərabərsizlik mühitində ciddi tənqidlərə məruz qalır. Heç şübhəsiz ki, istənilən hər bir quruluşun təzələnməsi və ya keyfiyyət cəhətdən başqa bir mərhələyə keçməsi qaçılmazdır. Çünki bu, zamanın və tarixin tələbidir. Ancaq deyəsən, hələ ki, yeni mərhələyə adlamaq mümkün olmur. Bəlkə tarixin böyük çarxı fırlanaraq hələ həmin yerə gəlib çıxmayıb?

“AzPolitika.info”

Şərhlər

Rüfət 2020-05-15 12:07:21

Biz yalnız hadisələrin arxasınca gedib ona rəy bildiririk.O isə daha dərinlərə getməliyik.SSRİ vaxtında kapitalizm barəsində geniş məlumat verirdilər.Deyirdilər ki,iqtisadiyyat baza,siyasət üstqurumdur.Nəysə,indi bunu öyrətmirlər.Amerikada hər nəsə baş versə də söhbət yenə də gəlib çıxacaq kapitalizmə.Vaqif müəllim bu mövzuya toxunduğunza görə sağ olun.

Elsad 2020-05-15 01:36:21

Prezident Trampin "Derin Amerika"nin onun'' ipini' cekmesinden evvel ve sonraki davranislari ferqlidir.Indi gorunen odur ki Tramp 'derin dovleti" arxasina alaraq kuresel guclere bir savas baslatmisdir.Bu uzun ve murekkeb prosesdir ve baslanqicda kureselcilerin hemen qan kayb etmesini gozlemek sadelohvluk olardnraki raki davranislari ferqlidir.Indi gorunen odur ki Tramp 'derin dovleti' arxasina alaraq kuresel guclere bir savas baslatmisdir.Bu uzunve murekkeb prosesdir.Vaqif muellime tesekkurler.

Elsad 2020-05-15 00:59:47

Prezident Trampin

Rüstəm 2020-05-11 11:41:03

Hörmətli Vaqif müəllim.Belə görünür ki,Siz tarixi prosesə metafizik yanaşırsınız.Bəlkə də yanılıram.Arxada dayanan tənzimləyici güc fikriniz bir qədər geniş açsanız yaxşı olar.Ali-Kapitalizmin düşüncə kökündə həqiqətən liberalizm durur.O sadəcə tarix boyu şəkil dəyişdirib,İlkin zamanlrda niqabını qəşəng sözlər altında gizlədirmiş.

Kamil 2020-05-11 01:39:33

Vaqif müəllim o fikirinzlə tam razıyam ki, Rusiya dərin dövləti yoxdur,elə üzdə nə var odur.

Murad 2020-05-11 01:15:35

Müəllif qeyd edir ki,arxada tənzimləyici qüvvə var.Bu fikirlə razılaşmaq olar.Zaman keçdikcə çox şeylər açılacaq.Birdə ki,demokratlar Trampın vergi azaldılmasına qarşı çıxırdılar.Belə görünür ki,onlar Amerikan sənayesinin inkişafını istəmirlər.Yoxsa,niyə bunun əleyhinəydilər.

Emil 2020-05-10 10:43:21

Ali cox savadli adama oxhsayirsiniz. Siz de bu cur shekilde oz analizinizi edib ele Azpolitika websaytinda numayish eletdirseydiniz boyuk memuniyyetle oxuyardiq.

Fuad 2020-05-10 01:10:26

Maraqlıdır,Çin axı necə oldu belə hala gəldi.Deməli,səbəbsiz olmayıb.məsələ aydınlaşır.

Hüseyn 2020-05-10 01:04:28

Bəli,doğrudur Hillarinin arxasında maliyyə dünyası dayanırdı.Hollivud artsistlərindən Roberto De-Nironun söyüşlərini də bankirlər təşkil etmişdi.

Ə.Bayramov 2020-05-10 00:17:03

Cox bəsit və ... yanasmadir.

Əli 2020-05-09 15:26:20

Vaqif müəllim çox sağ olun, yaxşı məqalədir.

Ali 2020-05-09 14:16:02

Neo-liberal veya Neo-konservativ ideologiyalarin kapitalizmi yonlendirmesi onlarin kapitalizmin ideoloji bazasi olmasi demek deyil. Mence analiz basdan ayaga sehfdir, en azindan Donald Trampin prezdentliyi dovrunde konqres ve senatdan yalniz ve yalniz "tax cut" qanunu kecib. Analizde behs edilen ideoloji qarsidurmalarin Tramp retorikasindan o terefe hec bir sekilde kecmeyib. Tramp Amerika vetendaslarindan daha cox boy global korporasiyalarin “qurtulusuna” pul ayindi. Amerikada ayrılan yardim fondu 4.4 trilyon dolar id ve bunun 90% coxu transmilli şirketlere ayrilib. Bundan ilave bu krizde bele en boyun kazananlar boyun global kongrematlar ve korporasiyalardir. Cef Bezos (amazonun sahibi) 20 milyard dollardan cox pul qazanib, koronovirusdan sonra. Bu analizi yazan dogrudanmi bizim yasadigimiz realliqda yasayir yoxsa ayri bir paralel realliqda?

Amin 2020-05-09 10:12:23

Yazıda absurd fikirlər çoxdur. Ancaq Moskvada belə fikirləşirlər.

Son yazılar


Новости

Обзор на FairPhone 3

Трудно не быть очарованным смартфоном, который поставляется с отверткой в коробке, особенно когда он такой же маленький и изящный, как тот, который поставляется с Fairphone 3 Plus. На самом деле это единственный аксессуар, который вы получаете вместе с телефоном. Там нет USB-кабеля, нет настенного зарядного устройства и определенно нет наушников в коробке. Эта маленькая отвертка является важным показателем того, что вы получаете с новейшим устройством от устойчивого производителя смартфонов Fairphone. Во-первых, телефон предназначен для того, чтобы быть как можно более ремонтопригодным. Это модернизированная версия прошлогоднего Fairphone 3, одного из двух устройств, получивших идеальную оценку ремонтопригодности от iFixit. Помимо ремонта, Fairphone также пытается использовать этические материалы там, где это возможно, и предлагает хорошие условия работы для людей, производящих его телефоны. Все это благородные цели, и трудно не желать успеха Fairphone. Но желание, чтобы производитель смартфонов добился успеха, означает, что его устройства соответствуют высоким стандартам, потому что именно так он может привлечь самую большую аудиторию и создать самый большой положительный эффект. Однако держать Fairphone 3 Plus в соответствии с этими более высокими стандартами может быть неприятно. При цене € 469 / £425 (Fairphone 3 Plus недоступен для покупки в США, но это примерно $550) он конкурирует по цене с такими моделями, как Pixel 4A (€349 / £349) и iPhone SE этого года (€489 / £399). Это переполненная ценовая точка, в которой Fairphone 3 Plus изо всех сил пытается быть конкурентоспособным. ОБЗОР OFFAIRPHONE 3 PLUS .РЕЗУЛЬТАТ 7 ИЗ 10 Плюсы Легкий для того чтобы отремонтировать Разъем для наушников Поставляется с крошечной отверткой Минусы Низкая производительность Иногда глючит программное обеспечение Так себе камера Прежде чем мы начнем говорить о самом телефоне, стоит немного поговорить о том, как он сделан. Во-первых, 40 процентов пластика, используемого в его конструкции, перерабатывается, как и некоторая часть меди. Он использует золото Снимите заднюю крышку телефона, и вы найдете съемный аккумулятор и набор легкодоступных винтов. Как только вы получите заднюю часть телефона, вы сможете увидеть все конструктивные особенности, которые способствовали этому идеальному показателю ремонтопригодности. Нет никакого неудобного клея или фирменных винтов, удерживающих телефон вместе, просто серия пластиковых застежек и стандартных винтов с крестообразной головкой. Это очаровательно в своей простоте,но это также делает устройство старомодным. По сравнению с большинством современных смартфонов Fairphone 3 Plus представляет собой громоздкую пластиковую плиту. У него большие толстые рамки над и под экраном, странно выступающий наушник и селфи-камера. Если вам нравится технология, которая выглядит как технология, то вы ее оцените, но она далеко не гладкая. Функционально эта конструкция также может быть немного неудобной. Я обнаружил, что Fairphone 3 Plus имеет раздражающую дизайнерскую причуду, когда расположение заднего датчика отпечатков пальцев находится слишком высоко на задней панели телефона, заставляя меня перенастроить захват, чтобы разблокировать телефон. Как правша, он также чувствовал себя немного странно, имея кнопки громкости и питания на левой стороне. С другой стороны, моя соседка-левша любила его. Делайте из этого что хотите. Есть задний датчик отпечатков пальцев,но он неудобно высоко. Да, там есть разъем для наушников. Если отбросить в сторону дизайнерские претензии, то остальная часть внешнего вида Fairphone 3 Plus ничем не примечательна. У него есть ЖК-дисплей 1080p, который не очень яркий с цветами, которые выглядят немного размытыми. Его единственный динамик средний, и, в отличие от многих других телефонов, он расположен на левой стороне устройства, а не внизу. Это место означало, что я случайно покрыл его немного меньше, когда держал телефон в альбомном положении, чтобы смотреть видео, но больше, когда держал его в портретном. Как бы то ни было, вы захотите использовать наушники здесь, так что, к счастью, есть 3,5-мм разъем для наушников, чтобы сделать это проще для вас. FAIRPHONE 3 PLUS НЕ ОЧЕНЬ БЫСТРЫЙ ТЕЛЕФОН С точки зрения производительности Fairphone 3 Plus пыхтит. Он работает на Snapdragon 632 с 4 ГБ оперативной памяти, что переводится в двухлетний чип с таким объемом оперативной памяти, который в наши дни сходит с рук только бюджетным телефонам Android. Заикание-это факт жизни с Fairphone 3 Plus, независимо от того, активируете ли Вы Google Assistant для выполнения быстрой задачи, переключаетесь между приложениями или открываете ящик приложений. Я также столкнулся с парой раздражающих ошибок во время работы с телефоном. Больше всего меня раздражало то, что я не мог найти способ импортировать свои контакты WhatsApp или резервную копию чата. Каждый раз, когда я пытался это сделать, приложение застревало в цикле загрузки, который не заканчивался даже после того, как я оставлял его работать в течение получаса. Я использую бета-версию WhatsApp для Android, но даже в этом случае я никогда не испытывал этого на других устройствах. После переключения Android на жестовую навигацию я также обнаружил, что элементы пользовательского интерфейса на главном экране будут перекрываться друг с другом. Это заставляет телефон чувствовать себя немного дешевым. Включите управление жестами, и элементы пользовательского интерфейса телефона иногда могут накладываться друг на друга. У Фэйрфона большие рамки. Время автономной работы Fairphone 3 Plus не является чем-то исключительным. В большинстве случаев я заканчиваю день примерно с 40 процентами заряда, но это я работаю из дома, поэтому я не занимаюсь чем-то таким интенсивным, как навигация. Время включения экрана сильно варьировалось между минимумом в три и максимумом в пять с половиной часов. При нормальном использовании, я думаю, что это телефон, который продержится примерно один день, но не намного больше. По крайней мере, часть этого устаревшего оборудования можно обвинить в том, что Fairphone 3 Plus по сути является тем же телефоном, что и прошлогодний Fairphone 3. Это сделано специально, поскольку это означает, что любые владельцы Fairphone 3, которые хотят воспользоваться модернизированными камерами Fairphone 3 Plus, могут купить их отдельно в качестве модулей обновления для своего существующего телефона, а не покупать совершенно новый телефон. Это интересный ответ на критику, с которой сталкиваются такие компании, как Apple, за выпуск новых телефонов каждый год, что, по мнению критиков, поощряет ненужные ежегодные обновления. Это замечательная конструктивная особенность, но она создает неудачные компромиссы для конечного устройства. FAIRPHONE 3 ВЛАДЕЛЬЦЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ КАМЕРЫ, КАК ОБНОВИТЬ МОДУЛИ Эти конкретные обновления камеры в Fairphone 3 Plus сосредоточены на его новых датчиках с более высоким разрешением. Задняя камера увеличилась с 12 до 48 мегапикселей, в то время как селфи-камера теперь составляет 16 мегапикселей по сравнению с 8 мегапикселями в прошлом году. Вы по-прежнему получаете только одну заднюю камеру, но, учитывая, насколько низко разрешение и ненужно много вторичных камер, это, вероятно, приемлемый компромисс. Однако, несмотря на улучшение разрешения, общее качество фотографий, сделанных Fairphone 3 Plus, остается в порядке. Возможно, его цена не такая, как у флагмана, но он все равно стоит на 75 фунтов дороже, чем Pixel 4A, среднечастотный телефон, который предлагает очень схожую производительность со своими более дорогими братьями и сестрами. ВИД СЕТКИ 1 из 19 При дневном свете Fairphone 3 Plus имеет тенденцию производить детализированные изображения с большим контрастом. У них есть удар, но иногда это может происходить за счет теневых деталей, и изображения иногда могут выглядеть чрезмерно резкими. Эта комбинация может создать некоторые шумные фотографии. Это особенно заметно в условиях низкой освещенности, когда детали могут быть вытеснены из более темных областей изображения. Это означает, что когда все становится действительно темным, вы можете полностью потерять детали. Однако в целом мне понравились фотографии, которые я получил из селфи-камеры Fairphone 3 Plus. Несмотря на улучшения камеры, Fairphone 3 Plus по-прежнему предлагает среднюю камеру смартфона. Это прекрасно при дневном свете, но вы не получаете большой гибкости, а при слабом освещении изображения могут выглядеть зернистыми и лишенными деталей. Модернизированные модули камеры телефона обеспечивают только средние фотографии. Мне кажется неправильным критиковать Fairphone 3 Plus по тем же показателям, которые мы используем для ранжирования других смартфонов, потому что он прилагает такие усилия в областях, которые не интересуют многих других производителей. Это действительно замечательно, насколько легко разобрать этот телефон на части,и усилия Fairphone по этическому источнику его материалов должны быть одобрены. БЮДЖЕТНЫЙ ТЕЛЕФОН СО СРЕДНЕЙ ЦЕНОЙ Но все эти усилия, какими бы стоящими они ни были, имеют свою цену. С точки зрения устройства, которое находится в ваших руках в конце дня, вы платите больше за меньшую функциональность. Производительность может быть глючной и медленной, а время автономной работы и производительность камеры-средними. Это телефон с шармом, но он далек от стильного, гладкого или любого другого комплимента, который мы бросаем вокруг телефонов других производителей. Если вы кто-то, кто хочет более этичную и устойчивую альтернативу бюджетному устройству стоимостью 200 фунтов стерлингов, то Fairphone 3 Plus обеспечивает это. Он будет обслуживать ваши потребности так же, как и бюджетный смартфон в 2020 году, но с премией по цене, которая отражает его этические материалы и ремонтопригодность. Но не ожидайте, что это будет конкурировать с другими аналогичными по цене телефонами. Fairphone имеет разные приоритеты, и для того, чтобы купить один из его телефонов, вам нужно поделиться ими. СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ: FAIRPHONE 3 PLUS Каждое интеллектуальное устройство теперь требует от вас согласия на ряд условий, прежде чем вы сможете использовать его — контракты, которые никто на самом деле не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали точно подсчитывать, сколько раз вы должны нажать "согласен", чтобы использовать устройства, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Fairphone 3 Plus, вы должны согласиться: Условия предоставления услуг Google Условия предоставления услуг Google Play Политика конфиденциальности Google (включена в ToS) Установка приложений и обновлений: “вы соглашаетесь с тем, что это устройство также может автоматически загружать и устанавливать обновления и приложения от Google, вашего оператора связи и производителя вашего устройства, возможно, используя сотовые данные.” Следующие соглашения являются необязательными: Подписка на рассылку новостей Fairphone означает согласие с условиями предоставления услуг и политикой конфиденциальности Fairphone Анонимные данные о местоположении для сервисов Google "Разрешите приложениям и службам сканировать сети Wi-Fi и близлежащие устройства в любое время, даже когда Wi-Fi или Bluetooth выключены.” Отправляйте данные об использовании и диагностике в Google Кроме того, если вы хотите использовать Google Assistant, вы должны согласиться позволить Google собирать информацию о приложениях и контактную информацию с ваших устройств. Другие функции, такие как Google Pay, могут потребовать дополнительных соглашений. Окончательный итог: четыре обязательных соглашения и не менее пяти факультативных.

Обзор: Motorola razr 2020

Какую разницу дают нам 11 месяцев? Именно столько времени потребовалось Motorola, чтобы повторить оригинальный римейк Razr. За это время Motorola втиснула 5G и улучшила практически каждый аспект телефона. Практически каждый аспект оригинального Razr 2019 года нуждался в улучшении — это был беспорядок. Этот Razr 2020 года в порядке. Но при цене в 1399 долларов это также невероятно дорого по сравнению с любым другим не складывающимся телефоном с аналогичными возможностями. Стоит ли эта цена вообще того, зависит от того, сколько вы готовы отдать, чтобы иметь классный, вызывающий ностальгию флип-телефон со складным экраном. Новый Razr-классный телефон, в этом нет никаких сомнений. И теперь, когда он прошел минимальную планку удобства и качества, я в основном наслаждался его использованием. Но я бы не хотел платить за это. Обзор Motorola Razr: складные флип-флопы 6 ИЗ 10 Плюсы Это классный телефон-раскладушку Полезный внешний дисплей Минусы Дорогой Несогласованная камера Нечетное размещение отпечатков пальцев Не полностью устойчив к воде или пыли Купить за $1,399.99 от Motorola купить за $1,199.99 от лучших купить Razr кажется очень тонким, когда его открывают, но он не тоньше стандартного iPhone Razr кажется очень тонким, когда его открывают, но он не тоньше стандартного iPhone. ДИЗАЙН MOTOROLA RAZR (2020) MotorolaMotorola проделала большую работу, сохраняя классический внешний вид Razr с этой итерацией, вплоть до изогнутых краев и выступающего подбородка внизу. Когда он закрыт, это элегантная, красивая вещь. Открытый, он кажется тоньше, чем есть на самом деле — он примерно такой же толщины, как ваш стандартный iPhone, но общий дизайн имеет тот же дух Razr. Пластиковый экран тоже чувствует себя лучше, благодаря некоторым тонким изменениям в системе шарниров, которые делают его немного прочнее. В середине все еще есть какие-то странные выпуклости, но ни один складной телефон еще не придумал способа избежать этого. Это не самый красивый экран — при 876 х 2142 пикселях он имеет очень высокое соотношение сторон, а в целом его цвет и четкость выглядят средними. Razr складывается полностью ровно, без зазора, в отличие от Samsung Galaxy Z Flip. Шарнир на Razr 2020 года значительно улучшен, сохраняя при этом каплевидную складку. Датчик отпечатков пальцев находится на логотипе Moto на задней панели, но это оказывается неудобным местом для достижения. Motorola также добавила немного больше пружинистости флипу. Вполне возможно, чтобы перевернуть его открытым с одной стороны, но это требует некоторой практики. Как только вы поймете, как это сделать, это будет весело. Razr не может держать себя под таким углом, как Samsung Z Flip, но Z flip не так удовлетворяет, как физическая вещь. Я не хочу замалчивать тот факт, что иметь телефон, который складывается в тонкую, карманную форму, все еще невероятно. Я могу выйти с этой штукой в заднем кармане и не беспокоиться о том, что она застрянет или даже выпадет, когда я сижу (хотя сидеть прямо на ней, вероятно, не рекомендуется). Он просто помещается в карманах и сумках, где большие и высокие телефоны неудобны. Итак, коробка ностальгии проверена. Но это не было проблемой с оригинальной перезагрузкой Razr. Этот телефон 2019 года буквально скрипел и издавал скрежещущие звуки, когда вы его открывали. Этот-тихий и гладкий, за исключением слабого шипения пластикового экрана, скользящего на место, когда вы закрываете его. И в отличие от Samsung Galaxy Z Flip, он закрывается полностью без зазора, так как экран может образовывать каплю внутри самого шарнира. Razr выпускается в трех цветах: золотом, графитовом и серебряном. Задняя часть телефона-плоское стекло с изогнутыми краями, которое приятно на ощупь, но скользко, как и все выходы, и, как ни странно, под ним нет беспроводной зарядной катушки. Лучшее, что вы можете сделать,-это быстрая зарядка USB-C мощностью 15 Вт. Удивительно, но моя главная жалоба на аппаратное обеспечение не имеет никакого отношения ни к шарниру, ни к экрану, а к расположению датчика отпечатков пальцев. Теперь на спине, скрытая в логотипе Моторолы. Оказывается, это неудобное место, прямо посередине телефона, когда он открыт. Это не требует искажений, чтобы достичь его, но это заставляет вас чувствовать себя целым дополнительным шагом. Дисплей быстрого просмотра Razr очень удобен. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ MOTOROLA RAZR (2020) Нога вверх, которую Razr имеет над другим флип-телефоном на рынке, Samsung Z Flip, - это тот большой дисплей на внешней стороне телефона. Motorola называет его дисплеем "быстрого просмотра", и у него есть несколько функций, которые действительно полезны, но иногда он немного глючит. У него есть два состояния. Большую часть времени он находится в заблокированном режиме, где вы можете долго нажимать значки, чтобы вызвать предварительный просмотр, а затем провести пальцем вверх, чтобы увидеть еще больше предварительных просмотров. Но настоящий ход-это разблокировать телефон, когда он закрыт. Тогда у вас будет доступ к полному интерфейсу Android для уведомлений (включая ответы), видоискателю камеры и даже пусковой установке приложений. ВНУТРИ RAZR НЕ ТАК МНОГО МЕСТА ДЛЯ БОЛЬШОЙ БАТАРЕИ, НО ПРИ НЕКОТОРОЙ ОСТОРОЖНОСТИ ВЫ МОЖЕТЕ ПРОДЕРЖАТЬСЯ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ Вы можете поместить определенные приложения в утвержденный список для дисплея быстрого просмотра, позволяя запускать их на 2,7-дюймовом экране 800 x 600. Большинство приложений для Android прямо ужасны при таком размере, но с его помощью удобно отвечать на сообщение — клавиатура хорошо работает со свайпами. Лучшая часть внешнего дисплея заключается в том, что вы можете использовать его в качестве видоискателя камеры, позволяя вам делать селфи с лучшей из двух камер на Razr. Новый Razr имеет 5G, хотя и не поддерживает более высокоскоростную mmWave-версию 5G (там нет больших потерь). Он также доступен разблокированным и будет принимать стандартную SIM-карту — Две вещи, которые вы на самом деле не могли получить с оригиналом, хотите верьте, хотите нет. Motorola использует процессор, который вы найдете на большинстве телефонов среднего уровня Android (например, Pixel 5 и 4A 5G), Snapdragon 765g от Qualcomm. Он работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. В результате всего этого Razr отлично работал в моем тестировании, но я не бросал на него тонну чрезвычайно сложных игр. Процессор также может помочь миниатюрной батарее емкостью 2800 мАч прослужить дольше. Мне определенно нужно было зарядное устройство с этим телефоном к раннему вечеру, но при более легком использовании (в том числе проводя больше времени на внешнем дисплее вместо того, чтобы открывать телефон) я мог видеть, как проходит день. Вы можете использовать лучшую внешнюю камеру для селфи. КАМЕРА MOTOROLA RAZR (2020) На Motorola Razr есть две камеры. Селфи-камера внутри, рядом с экраном, имеет 20-мегапиксельный сенсор, втиснутый в крошечное пространство. Вы должны использовать его для видеоконференций и ничего больше, так как он не очень хорош. К счастью, вы можете легко делать селфи с помощью основной внешней камеры. Он имеет 48-мегапиксельный сенсор, который выдает 12-мегапиксельные изображения. Вы можете использовать один из пользовательских жестов Motorola (в данном случае поворот запястья), чтобы запустить его, а затем фотографировать себя в течение всего дня. ВИД СЕТКИ 1 из 16 Однако, когда вы это сделаете, постарайтесь убедиться, что вы находитесь в приличном освещении. Что-нибудь слишком сложное, и эта в остальном совершенно средняя камера идет немного боком. Тот же совет применим и тогда, когда вы открыли телефон, чтобы использовать камеру как обычно. Я просто не могу точно предсказать, что предпримет Razr. В сумерках он перейдет в ночной режим, даже если в этом нет никакой необходимости. Требуется время, чтобы познакомиться с любой новой камерой, но к этой потребуется немного больше времени, чтобы привыкнуть, чем к большинству, чтобы узнать ее причуды. Как и в большинстве телефонов, вы можете получить действительно хорошие фотографии из Motorola Razr 2020 года в правильных условиях. В большинстве случаев цвета немного приглушены, и в деталях нет особой резкости, а затем из ниоткуда он выдувает цветок без особой причины. Время от времени это будет серьезно впечатлять меня, как в случае с закатом, снятым в галерее наверху. В основном, однако, это просто нормально, в том числе для селфи и особенно при слабом освещении. В целом, эта штука в основном достаточно компетентна для Instagram. Добавьте все это, и у вас есть камера, которая является значительным улучшением по сравнению с камерой на Razr 2019 года и значительным разочарованием по сравнению с камерой практически на любом телефоне Android, который стоит 600 долларов или больше (не говоря уже о 349-долларовом Pixel 4A). Motorola Razr 2020 года выпуска с 5G Я чувствую себя как заезженная пластинка, когда дело доходит до обзора складных телефонов, но здесь все равно идет. В какой-то момент я должен поверить, что стоимость этих гибких экранов и тщательно спроектированных петель снизится. Если бы они это сделали, то такое устройство, как Razr 2020 года, было бы вполне приемлемым телефоном среднего уровня. Если судить точно так же, как по телефону, то на Razr нет ничего выдающегося. Камера могла бы быть лучше, но в остальном она имеет приличное время автономной работы, производительность и даже качество сборки. Если судить по флип-телефону, то Razr занимает свою собственную хорошо продуманную нишу рядом с основным конкурентом, более Хо-хумовым, но во многих отношениях лучшим Galaxy Z Flip. Я думаю, что за 1400 долларов вы получите телефон, который будет потрясающим почти во всех возможных отношениях, а не только с классным дизайном и удовлетворительным флипом. За полцены я был бы в десять раз более взволнован. При такой цене Razr 2020 года слишком резко сокращает любой разумный бюджет. СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ: MOTOROLA RAZR (2020) Каждое интеллектуальное устройство теперь требует от вас согласия на ряд условий, прежде чем вы сможете использовать его — контракты, которые никто на самом деле не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали точно подсчитывать, сколько раз вы должны нажать "согласен", чтобы использовать устройства, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Motorola Razr, вы должны согласиться: Политика Конфиденциальности Motorola Условия предоставления услуг Google Политика конфиденциальности Google (включена в ToS) Установка приложений и обновлений: “вы соглашаетесь с тем, что это устройство также может автоматически загружать и устанавливать обновления и приложения от Google, вашего оператора связи и производителя вашего устройства, возможно, используя сотовые данные.” Следующие соглашения являются необязательными: Использование местоположения: "Google может периодически собирать данные о местоположении и использовать эти данные любым анонимным способом для повышения точности определения местоположения и услуг на основе определения местоположения.” Разрешить сканирование: "разрешить приложениям и службам сканировать сети Wi-Fi и близлежащие устройства в любое время, даже если Wi-Fi или Bluetooth выключены.” Отправка данных об использовании и диагностике Доступ к местоположению перевозчика Кроме того, если вы хотите использовать Google Assistant, вы должны согласиться позволить Google собирать: Информация о приложении с ваших устройств Контактная информация с ваших устройств: "эти данные могут быть сохранены и использованы в любом сервисе Google, где вы вошли в систему, чтобы предоставить вам более персонализированный опыт. Вы можете просмотреть свои данные, удалить их и изменить настройки по адресу account.google.com” Другие функции, такие как Google Pay, могут потребовать дополнительных соглашений. Окончательный итог: четыре обязательных соглашения и не менее шести факультативных.