HAYLARIN MƏNŞƏYİ...

İlhami Cəfərsoy

Dünyada çox az millət tapmaq olar ki, ermənilər kimi cürbəcür etnosların qatışığından yaransın. Dillər arasında elə bir dil tapmaq cətindir ki, ermənilərin dili qədər hibrid olsun.

Dünyanın çoxlu ölkələrinə dağılmış ermənilər eyni dildə və eyni ləhcədə danışmırlar. 80-ə yaxın ləhcəsilə üç erməni dili vardır.

Bunu erməni alimləri özləri də etiraf edirlər. Akademik Manuk Xaçaturoviç Abeğyan yazır: “Erməni milləti çoxlu xırda etnosların assimilyasiyası nəticəsində yaranmışdır. Ermənilərin özləri kimi dilləri də hibriddir” (Абегян 1975.s.12-14).

Erməni millətinin müxtəlif etnik toplumlardan ibarət olduğunu ötəri şəkildə olsa da, akademik B.B.Piotrovski qeyd edir. Bildirir ki, bütün ermənilər eyni dilin və mədəniyyətin daşıyıcıları deyildirlər (Пиотровский 1946.s.3-26).

Ermənilər iki ad altında gizlənmişdir: hay və erməni.

Ancaq nə hayların indiki ermənilərə bir aidiyyatı var, nə armenakların.

Haylar qədim Ön Asiyanın prototürk etnoslarından biri idilər. Cəmi üç mənbənin bir yerində onların adı H`Ay kimi yazılmışdır. İstər Ön Asiyanın mixiyazılı kitabələrində, istər Misir papirus mətnlərində Hay nəslinin adı Ay kimi göstərilmişdir.

Yunan təhsilli keşişlər Ay nəslinin patriarxlarının adını Ayos yazırlar.

–os yunan dilində adlıq hal şəkilçilərindən biridir (Кероп Патканов 1883.s.244).

Təbrizli Arakelə görə Hayın adı Ayk olmuşdur (Аракел Даврижеци 1973.s.526). Yafəs dillərində -k çoxluq, etnk mənsubluq bildirən şəkilçidir. Ayk Aya sitayiş edən, totemik tanrısı Ay olan nəsil deməkdir.

Haylara qohum olan etnoslardan biri Günəşə, biri ulduza sitayiş edirdi. Eradan əvvəl VIII əsrə aid Urartu qaya yazılarında onların adı KuyaşUltuz kimi yazılmışdır (Меликишвили 1960.s.175,445). Qədim Bulqar və Çuvaş dillərində kuyaş günəş deməkdir.

Musa Xorenli əsərin bir yerində Hay nəslini Ayli (Хоренский 1893.s.293), Asoğik Aylu adlandırır. Yazır ki, haylar: 1. Ayın haləsinə, 2. Qadın cinsinin cazibə qüvvəsinə aylusin deyirdilər (Асохик 1864.s.273).

Haylar necə erməni ola bilərlər ki, Aya ay, ulduza ultuz, Günəşə kuyaş deyirdilər? Haylar neçə erməni ola bilərlər ki, Adəm peyğəmbərə Atamxan, Həvvaya Eva deyirdilər (Никита Эмии 1864.s.29). Eva Şumer mənşəli ilahədir.

387-ci il müqaviləsinə görə Parfiya mənşəli arşakidlərin dövləti iki yerə bölündü. Ölkənin beşdə biri Bizansın, beşdə dördü sasanilərin ərazisinə qatıldı. Hakim nəsillərin, o cümlədən hayların çoxu döyüşlərdə öldürüldü. Salamat qalan xırda nəsillər qul oldular. İki yüz ildən sonra dillərini unudub yunan və fars dillərinin təsirinə uğramış yeni dildə aşxarabarda danışmağa başladılar.

Ermənilərin çoxlu Qul təxəllüslü aşıqları var. Onların qul adı 387-ci ildən I Pyotrun dönəminə qədər davam etdi. Çariça Yekaterina xüsusi sərəncam verib, qul adını onların üstündən götürdü.

Ermənilərin özlərinə Hay deməsi Dunay slavyanlarının özlərinə Bolqar deməsinə bənzəyir. Qədim bulqarlar türk dilli, indiki bulqarlar slavyan dillidirlər. Arxaik haylar bir qədər samiləşmiş türk idilər, indiki ermənilər yunanlaşmış, sasaniləşmiş arilər, qaraçılardır.

Ətraflı bilgi üçün bax: İlhami Cəfərsoy. H`Ayların və Armenlərin mənşəyi. Bakı, 2020.s.3-64.


Şərhlər

ermeni-HAY QARACI TAYFASI: 2021-10-31 22:04:07

XAHIS EDIREM DERC EDIN-FAKT+SUBUT= ƏSAS MƏNBƏ: https://modern.az/az/news/258381 3 Oktyabr 2020, 08:52 | ƏDƏBİYYAT İbtidai hay sürüsünün həyasızlığı... barədə tədqiqat - III YAZI Dünya dövlətləri və xalqaları tərəfindən “ermənilər” kimi tanınan ibtidai hay sürüsünün bəşər cəmiyyətinə və mədəniyyətinə xas olmayan riyakarlığı, saxtakarlığı, xəyanəti, yalanı, vəhşiliyi, yaltağlığı.... barədə günümüzə qədər bir çox mütəfəkkirlər, alimlər, yazıçılar, tədqiqatçılar...tərəfindən yazılmış çoxsaylı əsərlər sırasına gürcü alimi Vaya Kakabadzenin “Riyakarlıq, yalan və əxlaq” tarixi-sənədli əsəri də (Tbilisi ş., 2020) əlavə edilmişdir. Kitabda ibtidai insan-hay sürüsüsünün etno-psixoloji köklərinin cəngəllik şüurundan qidalandığı, riyakarlığının və xəyanətinin ictimai-sosial, hərbi-siyasi bağlara köklənməsi ilə bağlı geniş təhlillər həm keçmiş tarixi faktların, həm də keçən əsrin uzaq olmayan ictimai-siyasi olaylarının timsalında, dəqiqləşdirilmiş sənədli məlumatlarla aparılmışdır. Nəşrin 32-60-cı səhifələrindəki: -“V.Ardzinbanın “erməni” xatirələri”, -“Sxinvali bölgəsində erməni vəhşiliyi”, -“Azərbaycana, Gürcüstana və Rusiyaya qarşı erməni iqtisadi təxribatı”, -“İlya Çavçavadzenin “ermənilərin yalanı və əxlaqı və ağlayan daşlar” kitabının qısa məzmunu” başlıqlı mövzularda verilən tarixi-coğrafi, faktoloji bilgilərlə ibtidai hayların şüur, qavram, düşüncə tərzi, ictimai-sosial... baxışları düzgün qiymətləndirilmişdir. Hay kilsəsinin xeyir-duası ilə birləşmiş quldur dəstələri bu beynəlxalq dəhlizə qarşı 1990-1994-cü illərdə, eləcə də Rusiya, Gürcüstan, Azərbaycan ərazilərində dinc əhalinin ictimai-iqtisadi təhlükəsizliyi hədəfə alınmaqla sərnişin və yük qatarlarına yönəlik terror (1975-ci ildə Livanda yaradılmış “erməni azadlığı uğrunda gizli erməni ordusu”,”erməni soyqırımına münasibətdə həqiqət uğrunda” (1975), “erməni inqilabi ordusu”, 1979), “yeni erməni müqaviməti”, 1973), “ASALA” terror təşkilatının “Orli” bölməsi (1981) tərəfindən) aktları törətmişlər (24.03.1990-cı ildə Şərur (o dövrdə Noraşen adlanırdı)-Bakı, 30.05.1991-ci ildə Bakı-Moskva, 28.02.1993-cü il və 01.02.1994-cü ildə Kislovodsk-Bakı, 13.04.1994-cü ildə Moskva-Bakı qatarlarında). Bu barədə Rusiya Federasiyasında nəşr edilən “Arqumentı i faktı” qəzetinin 1996-cı il tarixli 26-cı saylı, “Moskovski komsomolets” qəzetinin 17 mart 1996-cı il və “Exo” qəzetinin 09 avqust 2003-cü il tarixli nömrələrində ətraflı məlumat verilmişdir. Gürcüstan və Abxaziya ərazisinə köçürülmüş SOS!-ibtidai hay sürüsünün saxta gürcü-abxaz adı-soyadı altında gizlənən canlıları tərəfindən Gürcüstan və Abxaziya ərazilərindəki (xüsusilə Barjomi vadisində) meşələrinin gizli yolla kəsilərək (xüsusilə palıd və şabalıq ağacları) Türkiyə və Avropa ölkələrinə daşınması iqtisadi-təsərrüfat təxribatının tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilmişdir.

ermeni-HAY QARACI TAYFASI: 2021-10-31 21:56:45

XAHIS EDIREM DERC EDIN-FAKT+SUBUT= ƏSAS MƏNBƏ: https://modern.az/az/news/258381 3 Oktyabr 2020, 08:52 | ƏDƏBİYYAT İbtidai hay sürüsünün həyasızlığı... barədə tədqiqat - III YAZI Dünya dövlətləri və xalqaları tərəfindən “ermənilər” kimi tanınan ibtidai hay sürüsünün bəşər cəmiyyətinə və mədəniyyətinə xas olmayan riyakarlığı, saxtakarlığı, xəyanəti, yalanı, vəhşiliyi, yaltağlığı.... barədə günümüzə qədər bir çox mütəfəkkirlər, alimlər, yazıçılar, tədqiqatçılar...tərəfindən yazılmış çoxsaylı əsərlər sırasına gürcü alimi Vaya Kakabadzenin “Riyakarlıq, yalan və əxlaq” tarixi-sənədli əsəri də (Tbilisi ş., 2020) əlavə edilmişdir. Kitabda ibtidai insan-hay sürüsüsünün etno-psixoloji köklərinin cəngəllik şüurundan qidalandığı, riyakarlığının və xəyanətinin ictimai-sosial, hərbi-siyasi bağlara köklənməsi ilə bağlı geniş təhlillər həm keçmiş tarixi faktların, həm də keçən əsrin uzaq olmayan ictimai-siyasi olaylarının timsalında, dəqiqləşdirilmiş sənədli məlumatlarla aparılmışdır. Nəşrin 32-60-cı səhifələrindəki: -“V.Ardzinbanın “erməni” xatirələri”, -“Sxinvali bölgəsində erməni vəhşiliyi”, -“Azərbaycana, Gürcüstana və Rusiyaya qarşı erməni iqtisadi təxribatı”, -“İlya Çavçavadzenin “ermənilərin yalanı və əxlaqı və ağlayan daşlar” kitabının qısa məzmunu” başlıqlı mövzularda verilən tarixi-coğrafi, faktoloji bilgilərlə ibtidai hayların şüur, qavram, düşüncə tərzi, ictimai-sosial... baxışları düzgün qiymətləndirilmişdir. Hay kilsəsinin xeyir-duası ilə birləşmiş quldur dəstələri bu beynəlxalq dəhlizə qarşı 1990-1994-cü illərdə, eləcə də Rusiya, Gürcüstan, Azərbaycan ərazilərində dinc əhalinin ictimai-iqtisadi təhlükəsizliyi hədəfə alınmaqla sərnişin və yük qatarlarına yönəlik terror (1975-ci ildə Livanda yaradılmış “erməni azadlığı uğrunda gizli erməni ordusu”,”erməni soyqırımına münasibətdə həqiqət uğrunda” (1975), “erməni inqilabi ordusu”, 1979), “yeni erməni müqaviməti”, 1973), “ASALA” terror təşkilatının “Orli” bölməsi (1981) tərəfindən) aktları törətmişlər (24.03.1990-cı ildə Şərur (o dövrdə Noraşen adlanırdı)-Bakı, 30.05.1991-ci ildə Bakı-Moskva, 28.02.1993-cü il və 01.02.1994-cü ildə Kislovodsk-Bakı, 13.04.1994-cü ildə Moskva-Bakı qatarlarında). Bu barədə Rusiya Federasiyasında nəşr edilən “Arqumentı i faktı” qəzetinin 1996-cı il tarixli 26-cı saylı, “Moskovski komsomolets” qəzetinin 17 mart 1996-cı il və “Exo” qəzetinin 09 avqust 2003-cü il tarixli nömrələrində ətraflı məlumat verilmişdir. Gürcüstan və Abxaziya ərazisinə köçürülmüş SOS!-ibtidai hay sürüsünün saxta gürcü-abxaz adı-soyadı altında gizlənən canlıları tərəfindən Gürcüstan və Abxaziya ərazilərindəki (xüsusilə Barjomi vadisində) meşələrinin gizli yolla kəsilərək (xüsusilə palıd və şabalıq ağacları) Türkiyə və Avropa ölkələrinə daşınması iqtisadi-təsərrüfat təxribatının tərkib hissəsi kimi qiymətləndirilmişdir.

HAYLAR RUS dilində GIRIS HİSSƏ 2021-10-31 21:39:05

XAHIS EDIREM DERC EDIN: ТЕМА: Хайи являются одним из колен племени индийских цыган. MƏNBƏ: https://www.youtube.com/watch?v=fSMrjmV-C0Y MÖVZU: Нет такой нации "армяне" - их называли в Иране - насрани. Хайи (как себя они для других ошибочно называют армянами), являются одним из колен племени индийских цыган. Научно доказано (Смит, Вангаузер, Дорот и другими историками), что нет такой нации. Как писал Вангаузер: "Армяне - это просто часть цыганских племён. К цыганским племенам Индии относились: Хайи, Люли, Джунги, Ромы, Цуркхи, Айрахи и другие. Выделение их (армян), как субэтноса - ошибка и заблуждение"!!!! (книга "Индия на стыке тысячилетий: Миграция от Индийского океана до Атлантического океана. Глава 3, страница 26). АРМЯНЕ Это ЦЫГАНЕ! Смотрите: https://www.youtube.com/watch?v=6aTZYwO4meQ "У армянина нет родины,которой гордился бы,а только горькое сознание,что его народ уже1300 лет раб и всеми ненавидимый паразит!(Из справки прокурора А.Френкеля,представленной им в 1907 году императору Российской Империи) Я с армянами никогда не мог договориться. По этому я ненавижу армяны.И великии люди ненавидели.!!! "

HAYLAR RUS dilində ƏSAS HİSSƏ: 2021-10-29 18:29:32

Xahiş edirəm dərc edin: Если эрудированной дедуктивной логикой дифференцированно различать ХАИЕС ЦЫГАН, маскирующийся под называнием как «АРМЯНИ» тогда можно прийти к такому истинному выоводу:           Нет такой нации по имени АРМЯНЕ , это выдумка, фалсификация И МАСКИРОВКА ХАИЕС ЦЫГАН чтобы представиться мировому обществу НЕ КАК ХАИЕС ЦЫГАНИ а как древный  народ  приватизируя  историю  обоснователями которое являеться предки АЗ-ЕР-БАЙ-ДЖАН-ЦЕВ(Од-АР-Бай-Кан, т.е. Огонь-Мужчина-Владение-Истинное) древного христианского государство АР-МЕН-ИЙЙА (не АР-МЕНИЯ) которую обосновали III веке д.н.э. древные племена турецкого происхождения АР-МЕНЫ, не армяни как хайи себя называют.          А истынные турки и даже аборигенные Аз-Ер-Бай-Джан-цы имеют родные корни древным СЛАВЯНСКОМ НАРОДОМ и даже в многие фамилий и слова на Русском языке сходиться и имеет одинокую морфологическую значимост с Азербайджанским  языком. Например: сама слова «АР-МИЯ-«АР» корень на турецком языке «АР», «ЭР» означает мужчина , а на Аз-Ер-Бай-Джан –ском языке слово «АСК-ЭР» -означает солдаты, слово «ЭР» -означает МУЖ, слово «ЭР-КЕЙ» означает  мужской род  или русские фамилий как «ТУКТАМЫШЕВА», «УШАКОВ» и много другие фамилий  имеют турецкие корни. Русское  слова «АР-МИЯ» - это «АР» корень на Азербайджанском языке АР», «ЭР» означает мужчина и   имеет  замысловую понятие как организация МУЖЧИН.

HAYLAR RUS dilində 1-cü HİSSƏ: 2021-10-29 18:27:28

Xahiş edirəm dərc edin: ХАИЕС - вот как называют между собой  так называемые , «армяне» которое ЯВЛЯЮТЬСЯ ИСТИННЫМИ ХАИЕСКИМИ ЦЫГАНАМИ С ХАИЕСКИЙ ЯЗЫКОМ и не имеют не какое и историческое и религиозное и духовное и генетическое и культурное и географическое и физиологическое и  морфологическое и того подобное отношение древному христианскому государству АР-МЕН-ИЙЙА,  обоснователями которое являеться древные предки АЗ-ЕР-БАЙ-ДЖАН-ЦЕВ  древные племенам турецкого происхождения АР-МЕН-Ы(не АРМЯНЫ) с христианском вероисповедением.   Научно исторический ФАКТ: https://www.youtube.com/watch?v=elZAH4XPnqs&t=181s    О древней земле под названием Азербайджан. Филипп Экозьянц    Не даром тюркские слова как АР-МЕН , АРР-АРАТ, АР-ЦАХ имеют тюрский перевод. И при этом не просто перевод а смысловой перевод . Слово аррарат возникала от название АРАТА и вот как переводиться это слово - ар (мужчина)+ата (отец)= Отец мужчин. АРЦАХ=ар(мужчина)+цах(младенец , маленький ) Учитывая что Арарат выше Карабахских гор смысл уже виден что Кара(черный)+Бах(Сад)=Черный Сад. Между этими горами жил древные племена турецкого происхождения АР-МЕНЫ(не АРМЯНЫ) с христианском вероисповедением который назвали АР-МЕН-ами (не армянами)=АР(мужчина)+МЕН(я)= Я - МУЖЧИНА . Так что если обратим внимание на все эти 3 слова увидим как они похожы . Все 3 слова начинается с Ар ( Тюрк - муж , мужчина , воин ): Ар мен ( тюрк – Я МУЖЧИНА) Ар цах ( тюрк - ребенок , младенец ) Ар ата, Ар -ар - ат . ( тюрк - отец , дед ).

HAYLAR RUS dilində 2-cü HİSSƏ: 2021-10-29 18:25:33

Xahiş edirəm dərc edin: «армяне» которые ЯВЛЯЮТЬСЯ ИСТИННЫМИ ХАИЕСКИМИ ЦЫГАНАМИ С ХАИЕСКИМ  ЯЗЫКОМ при общений друг-другу обращаються как «ХАИЕС»,  мужчину называют «ДЫГА»,  а женщин «АХЧИ».           Из вышепричисленных фактов можно прийти к такому выводу что, псевдоармяни-ХАИЕС ЦЫГАНИ не являються аброгенами не Азербайджанских земель и не даже настоящий Армений и не Нагорного Карабаха и 7 районов Азербайджана  которое находиться под армяно-ХАИЕС ЦЫГАНСКОЙ оккупаций уже 30 лет.      Истинной родиной хайев-цыган является Индия (Джайпур). Хайи-цыгане испокон веков и вплоть до начала 18 века массого поклонялись которую считали покровительницей проституток, воров и лжецов.    Именно за это и другие аморальный действия и низменный (животный образ жизни) хайи и другие племена поклонники культа Анаит были изгнаны из Индии. (Дорот. Книга "Пёстрая палитра Индостана". Глава5,стр.44).

HAYLAR RUS dilində 3-cü HİSSƏ: 2021-10-29 18:17:51

Xahiş edirəm dərc edin-ДЕЛАЕМ ВЫВОДЫ: Ведь мало кто знает, что самоназванием армян является «ХАИЕС», а Армению сами же они называют «ХАИЕСТАНОМ». То есть  хаиеский цыганский этнос, некогда переселившийся сначала в Малую Азию на территорию Армении, а затем и на Кавказ, постепенно усвоил культуру древних арменов и в итоге хайи стали со стороны соседних народов называться «армянами».    Предков армянского народа – хаев, перекочевавших с ИНДИЙ на Балкан а потом на Армянское нагорье (Восток Малой Азии), древние мидяне и персы, жившие по соседству, называли по имени своих прежних соседей - арменов, а саму территорию - Арменией. Так же стали именовать новый народ и занятую ими территорию древние греки и римляне, через которых эти названия - этноним «армяне» и топоним «Армения» распространились в нынешней исторической науке. Еще в конце XIX века русская интеллигенция поняла, какую угрозу для России представляют армяне, о которых раньше у нее было лишь поверхностное представление. Узнав армян ближе, русская интеллигенция ужаснулась. Вот что писала газета «Русское знамя», № 18 за 1912 год: «Этот народ (армяне – А.И.), один из самых развращенных, самых лживых, самых злобных и самых преступных». (РГИА, ф.821, оп.7, д. 870, стр. 293).

Niyaməddin 2021-10-14 19:40:15

İlhami Cəfərsoya təşəkkür edirik, minnətdarıq. Belə məqalələrə çox böyük ehtiyac var. Təbii ki, bu mövzular dərhal dərsliklərə salınmalıdır.

Son yazılar


Новости

Обзор на EPOS GTW 270 Hybrid

Они доступны только в этой цветовой гамме из оружейного металла. Обновление 22 апреля, 10:03 утра по восточному времени: EPOS выпустила обновление прошивки для GTW 270, доступного через программное обеспечение Gaming Suite на ПК, которое обеспечивает одновременное Bluetooth и беспроводное подключение к его ключу USB —C. Вы можете переключаться между режимами, нажав кнопку на ключ. Компания говорит, что теперь он доступен. Гибридные наушники GTW 270 стоимостью 199 долларов от аудиокомпании EPOS, насколько мне известно, являются первыми по — настоящему беспроводными наушниками, созданными для игр, но сами наушники не являются самой большой точкой продаж. Приемник Bluetooth USB-C, который поставляется с наушниками, получает это различие. Он намного компактнее, чем стандартные USB-ключи размером с флэш-накопитель, входящие в комплект многих гарнитур. Он также более способен работать с кодеком aptX low latency (aptX LL), который обеспечивает хорошее звучание звука без заметной задержки. Используя приемник, гибрид GTW 270 может быть особенно хорош для быстро развивающихся игр, где звуковые сигналы имеют значение для успеха; но на самом деле, это приятно иметь для любого названия. Однако есть одна проблема: микрофоны не работают, когда вы слушаете звук через приемник USB-C. (Однако встроенные микрофоны наушников работают, когда они подключены к устройству через Bluetooth.) Гибрид EPOS GTW 270 Вот звезда шоу. Это больше зависит от технических ограничений aptX, чем от принятия решений EPOS. Чтобы определить приоритет полосы пропускания для качества звука и быстродействия, при прослушивании с помощью ключа USB-C активен только канал воспроизведения. Это потенциальный разрыв сделки для некоторых геймеров, которые, возможно, захотят перейти в голосовой чат с друзьями на своих консолях. Но к чести EPOS, задержка между ключом и наушниками действительно кажется несуществующей. Эти бутоны цвета оружейного металла имеют простой, сдержанный дизайн, чтобы они не слишком высовывались из вашего уха. Они не слишком тяжелые, и посадка удобная, благодаря сменным силиконовым ушным наконечникам, которые помогают получить хорошую герметичность в ухе. Что касается элементов управления, у них есть только одна многофункциональная кнопка, которая обрабатывает приостановку и возобновление музыки, смену треков, а также прием телефонных звонков. Другими словами, без ключа USB-C они не являются чем-то особенным. (EPOS действительно делает версию за 169 долларов без ключа.) Для общего использования — например, для телефонных звонков или музыки — вы можете получить больше, потратив меньше, если посмотрите некоторые из вариантов в руководстве по покупке доступных беспроводных наушников моего коллеги Криса Уэлча. НАШ ОБЗОР ГИБРИДА GTW 270 7 ИЗ 10 Плюсы Незаметная задержка при подключении к ключу USB-C Сменные силиконовые наконечники для комфорта и звукоизоляции Совместимость с несколькими устройствами Минусы Микрофоны не работают при подключении через USB-C Чехол для зарядки, подверженный царапинам Они легки в использовании по цене За пределами игр эти наушники можно использовать, как и любой другой беспроводной набор, для подключения к телефону, планшету или ноутбуку через Bluetooth. Они поддерживают Bluetooth 5.1 (с кодеком SBC или aptX, в зависимости от устройства, к которому вы подключаетесь) для музыки, видео, игр и телефонных звонков, и EPOS говорит, что вы можете сопрягать их с восемью устройствами. Сопряжение выполняется, удерживая нажатой кнопку на корпусе зарядки. Гибрид EPOS GTW 270 Единственная кнопка гибрида GTW 270 находится на левом наушнике. Говоря о зарядном чехле: он имеет цельнометаллическую конструкцию, которую, к сожалению, очень легко поцарапать. Он заряжается через USB-C; при полной зарядке EPOS говорит, что он может обеспечить до 15 часов дополнительного времени автономной работы наушников. В течение рассматриваемого периода гибридные наушники GTW 270 достигли пятичасовой отметки времени автономной работы, что соответствует заявлениям компании. И если вы тот, кто время от времени совершает потную пробежку или просто не хочет попасть под дождь, они водонепроницаемы по стандарту IPX5. Я провел последние несколько недель, используя наушники, чтобы играть в игры поочередно на моем PS5, моем коммутаторе и моем рабочем ноутбуке несколько раз в день. (Если вам интересно, в комплект поставки входит адаптер, который позволяет подключить ключ к устройству с портами USB Type-A.) Гибрид GTW 270 работает как любая беспроводная игровая гарнитура, но действительно беспроводной форм - фактор имеет некоторые очевидные преимущества. Мне нравится, что они позволяют мне свободно передвигаться по проводам, и их использование не изолирует меня (или не портит мои волосы), как громоздкие банки для ушей. Приемник предварительно соединен с бутонами, и они подключаются почти мгновенно. Гибрид EPOS GTW 270 Каждый наушник заряжается через контактные точки, а светодиоды показывают оставшееся время автономной работы. Мне также нравится удобство использования только правого наушника (правый управляет передачей Bluetooth, поэтому прослушивание только через левый наушник не работает), поэтому я могу держать ухо доступным для прослушивания отправленных пакетов. Это, конечно, не является чем-то новым для людей, которые уже используют действительно беспроводные наушники. Это просто кажется новым, чтобы испытать эту свободу с игровой гарнитурой. В течение отчетного периода я попробовал римейк "Души демона", "Бог войны" 2018 года, "Приключения в кольце" и "Призрак Цусимы", а также несколько других игр. Хотя у них нет самой широкой звуковой сцены или самого четкого частотного разделения, которое я слышал для прослушивания музыки, они сияют игровым звуком — в частности, эффектами объемного звучания и доставкой басов. Общее качество звука не является взрывоопасным, и есть предел тому, насколько захватывающими могут быть эффекты объемного звучания, учитывая небольшие драйверы наушников. Но звук не слишком скомпрометирован. Если вы не хардкорный геймер, которому нужно услышать каждую деталь в кристально чистой презентации, они, скорее всего, подойдут вам. Гибрид EPOS GTW 270 Они великолепно работают как с PS5, так и с коммутатором. Для расширения совместимости в комплект поставки входит адаптер USB-C-USB Type-A. Гибрид GTW 270 был бы очень близок к идеалу, если бы микрофоны работали при подключении с помощью ключа USB-C. Увы, это не так, поэтому использование ключа будет практически бесполезно для тех, кто часто играет в многопользовательские игры с друзьями. (Это немного другая история, если вы играете в много однопользовательских игр и не возражаете против отсутствия микрофона для игр.) Поскольку наушники не так уж полезны для игр без ключа, это означает, что вы идете на большой компромисс, и это тот, который ни одна из лучших игровых гарнитур, которые я тестировал (большинство из которых дешевле, чем это), не просит вас сделать. Это твой выбор. Часы OnePlus - это первые умные часы от OnePlus. Он стоит всего 159 долларов и длится до двух недель между зарядками, но он также делает намного меньше, чем конкурирующие умные часы от Samsung, Fossil, Apple и других. https://www.theverge.com/22241197/epos-gtw-270-hybrid-truly-wireless-earbuds-usb-c-gaming-bluetooth

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet-это впечатляющее конвертируемое устройство за 279 долларов. Часть руководства Verge по Chrome OS и Chromebook Дуэт Chromebook от Lenovo далек от безупречности. Но когда вы оцениваете устройство, которое начинается с 279 долларов, вопрос не в том, “Является ли это идеальным устройством”, а в том, “Лучше ли это, чем другие вещи, которые вы можете получить за эту цену” Chromebook в этом ценовом диапазоне, как правило, неуклюж и дешев, как Chromebook 14 от HP или Chromebook x360 12b. Если вам нужна альтернатива Windows, вы смотрите на самый нижний конец линий Acer Aspire или Acer Swift или другие чрезвычайно простые варианты, такие как Motile 14. И, конечно, есть iPad начального уровня и другие базовые планшеты Android, но они не поставляются с клавиатурой. Lenovo, безусловно, срезала некоторые углы, чтобы сократить дуэт Chromebook до этой ценовой точки. И поскольку я работаю профессиональным ворчуном, я буду ворчать. Но в конце дня они чувствуют себя как срезанные углы — не как серьезные ошибки, которые значительно затрудняют работу устройства. И после нескольких дней использования дуэта в качестве основного драйвера я чувствую себя комфортно, говоря, что он гораздо больше похож на Surface Go с некоторыми уступками, чем на ультрабюджетный ПК. НАШ ОБЗОР Duet Chromebook ОТ LENOVO 8,5 ИЗ 10 Плюсы Ультра портативный 11-часовое время автономной работы В комплекте клавиатура и подставка для ног Вы не можете превзойти цену Минусы Тесная клавиатура и тачпад Только один порт (и это не разъем для наушников) Не хватает лошадиных сил для серьезной многозадачности По сравнению с последними iPad или более дорогими хромбуками, такими как Pixelbook Go, Chromebook Duet имеет значительные недостатки. Но эти устройства являются шагом вверх в цене (особенно если вы включаете крышки клавиатуры). Если вы ищете кабриолет в диапазоне ниже 300 долларов, у которого есть нога в обеих дверях, дуэт-лучшее, что вы найдете. Базовая модель Chromebook Duet имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. В стоимость входит клавиатура и подставка, чего не скажешь о Surface Go или любой другой модели iPad. Я протестировал версию за 299 долларов, которая имеет тот же процессор и оперативную память, но 128 ГБ памяти. Двадцать долларов — это не огромная разница, поэтому я рекомендую вам пойти на дополнительное хранилище, если вы можете себе это позволить-64G быстро заполнится, если вы планируете загружать много приложений, видео или других носителей. Дуэт Lenovo Chromebook Лучшие ноутбуки 2020 Lenovo Chromebook Duet Легко изменить угол наклона экрана. Помимо его головокружительной цены, главное, что нужно знать об этом Chromebook,-это то, что он маленький. При 10,1 дюйма это типичный размер для планшета, но если вы пытаетесь использовать его так, как вы использовали бы рабочий ноутбук (например, с десятками вкладок и окон рядом), все становится тесным. Я смог написать весь этот обзор на дуэте, но возвращение к 13-дюймовому 32-дюймовому экрану на моем персональном компьютере казалось совершенно новым миром. Дисплей действительно имеет соотношение сторон 1610, что я ценю, и если вы привыкли использовать 169 панелей, вы заметите дополнительное вертикальное пространство. Я все еще чувствую себя немного менее стесненным на 13-дюймовом экране 169, но это близко. Как следствие, съемная клавиатура также крошечная. Большинство клавиш не страшны для нажатия; на самом деле они немного больше, чем клавиши Surface Go, с шагом около 1,3 мм. К тесной настройке потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но после дня или около того использования устройства я смог достичь своей обычной скорости набора текста (около 130 слов в минуту). Однако Lenovo пришлось пойти на компромисс с клавишами на окраине колоды (tab, backspace, enter, двоеточие, апостроф, тире и т. Д.). Они крошечные (чуть более половины размера буквенных клавиш), и их нажатие было рутиной. Даже после использования устройства в течение нескольких дней я все еще правильно нажимал backspace примерно в 75 процентах случаев — я не могу сказать вам, сколько раз я вместо этого хлопал знаком равенства. Точно так же я очень часто нажимал enter, когда хотел нажать соседнюю клавишу апострофа. Нажатие на тире, которое находится слева от клавиши "равно", было похоже на сценарий "иголка в стоге сена", и я инстинктивно избегал использования тире в своем письме. Я предполагаю, что вы привыкнете ко всему этому, если купите Дуэт, но ожидайте крутой кривой обучения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LENOVO CHROMEBOOK DUET (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЗОРОМ) MediaTek Helio P60T 4 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 128 ГБ памяти 10,1-дюймовый дисплей (1920 x 1200) батарея емкостью 7000 мАч (27 Вт * ч) Адаптер 10 Вт Два динамика Два цифровых микрофона Один порт USB-C Вы не будете шокированы, узнав, что тачпад также небольшой-3,4 х 1,9 дюйма. Он прекрасно себя чувствует и грамотно прокручивается (хотя у меня маленькие руки). У меня были некоторые проблемы с щелчком и перетаскиванием (я часто прибегал к этому на сенсорном экране), и щелчки двумя пальцами иногда регистрировались как обычные щелчки. Кроме того, когда клавиатура неровно лежала у меня на коленях, она иногда поворачивалась в положение, когда кликер перестал работать (болезнь, с которой вы будете знакомы, если раньше использовали дешевые чехлы для клавиатуры). Если вы предпочитаете использовать экран, дуэт также совместим со стилусами USI. Если вы надеялись подключить кучу периферийных устройств вместо прилагаемой клавиатуры, убедитесь, что у вас есть разветвители и ключи на буксире. Дуэт имеет всего один порт USB-C, который будет занят всякий раз, когда устройство заряжается. Было бы неплохо иметь хотя бы аудиоразъем, хотя Lenovo включает в себя ключ для наушников. (Пока мы составляем списки пожеланий, будет приветствоваться еще один порт USB-C, чтобы мы могли подключить мышь во время зарядки). Дуэт Lenovo Chromebook Дуэт включает в себя подставку и клавиатуру. Дуэт Lenovo Chromebook. Снаружи на экране был сильный яркий свет. Однако при такой цене я не рассматриваю тесную периферию как ошибку со стороны Lenovo; это компромисс, который вы делаете. В обмен вы получаете довольно компактное и портативное устройство. Один только планшет весит 0,99 фунта (449g), а с клавиатурой и подставкой для ног он составляет всего 2,03 фунта (921g). И, несмотря на углы, которые были срезаны с помощью клавиатуры и тачпада, ни одна часть дуэта не выглядит и не кажется дешевой. Сам планшет изготовлен из алюминиевого сплава, который прочен и приятно держать. Обложка сделана из шикарной серой ткани — в закрытом состоянии она выглядит как классный блокнот. И клавиатура, и подставка надежно оставались на месте, пока я пользовался устройством. Дуэту действительно не хватает двухкомпонентного магнитного механизма, который Surface Go использует для удержания обеих крышек на месте, что означает, что клавиатура имеет тенденцию скользить, когда ноутбук закрыт. Опять же, углы. Еще одна область, где дуэт пробивает выше своей весовой категории срок службы батареи. Lenovo утверждает, что 10 часов; Я приблизился к 11 с половиной, запустив устройство через свою типичную рабочую нагрузку вкладок Chrome и приложений, включая Gmail, Twitter, Slack, Asana, Facebook, Документы и листы, а также случайный вызов масштабирования и потоковую передачу Spotify, с экраном средней яркости. В тот день, когда я использовал только Chrome, я получил чуть больше 12. (Lenovo, однако, экономила на зарядном устройстве; включенный в комплект 10 Вт USB-C кирпич только увеличил мощность устройства на 24 процента за час.) Есть четкое (по крайней мере, частичное) объяснение этому результату-процессор низкого класса. Lenovo использует восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60T с частотой 2,0 ГГц. По мощности он ближе к бюджетному процессору смартфона Snapdragon, чем чипы Intel, которые вы найдете в хороших хромбуках. Учитывая это, выступление Дуэта было на удивление достойным. Если вы просматриваете несколько вкладок, транслируете Netflix или запускаете одно или два приложения, у вас не должно возникнуть проблем. Я даже смог запустить ежедневную дозу от восьми до 12 вкладок Chrome и от шести до восьми приложений для Android без особых проблем. Docs и Spotify разбились один или два раза, но это не было серьезной проблемой. Было почти невозможно сделать что-либо еще во время вызова масштабирования (хотя это может быть скрытым благословением для моих коллег). Я также запустил дуэт в течение дня использования только Chrome, и все начало замедляться примерно на 15 вкладках. Но опять же, тяжелая многозадачность-это не то, для чего предназначено это устройство (и 4 ГБ оперативной памяти, вероятно, является таким же ограничивающим фактором, как и процессор). СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДУЭТ LENOVO CHROMEBOOK Теперь каждое интеллектуальное устройство требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем сможете его использовать, — контрактов, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать “согласиться” на использование устройств, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Lenovo Chromebook Duet, вы должны согласиться Подключение к Wi-Fi Условия предоставления услуг Chrome OS Синхронизация Chrome (перенос истории, закладок, паролей и других настроек из вашей учетной записи Google) Персонализированные сервисы Google Условия предоставления услуг Google Play Следующие соглашения являются необязательными Отправляйте диагностические данные и данные об использовании в Google Учетная запись Google Резервное копирование на Google Диск Разрешить приложениям и службам с разрешением на местоположение использовать местоположение вашего устройства Google Assistant voice match Пусть помощник покажет вам информацию, связанную с тем, что находится на вашем экране Подключение к телефону Android Итоговый подсчет пять обязательных соглашений и семь факультативных Говоря о зуме, дуэт имеет две камеры, включая 2-мегапиксельную переднюю стрелку и 8-мегапиксельную заднюю стрелку. Оба были на самом деле лучше, чем веб-камеры, которые я обычно вижу на ноутбуках. Мое лицо во время видеозвонков было четким и не особенно размытым, а камера заднего вида не делает невероятных фотографий, но прекрасно подойдет, если вам нужно сделать снимок ваших заметок или слайда PowerPoint. Двойные динамики (расположенные в верхней панели) обеспечивали удивительно хорошо сбалансированный звук, который был четким при более высокой громкости. Они не становятся такими громкими, как многие полноразмерные ноутбуки-это понятно, учитывая их размер, но это еще одна причина, по которой на этой штуке действительно должен быть разъем для наушников. Игра также была хорошим опытом. Перелистывание Легенд и Легенд о монстрах иногда заикалось, но в целом было довольно гладким. Они также выглядели четко на экране 1920 x 1200. Дуэт даже хорошо поработал с фотоработами в Lightroom. Редактирование, как отдельных фотографий, так и пакетов, не было мгновенным, но и не было мучительно медленным; этот опыт был примерно на одном уровне со среднечастотными хромбуками на базе Intel, которые я тестировал в прошлом. (Панель немного тусклая для тех, кто занимается серьезной творческой работой; яркий свет был достаточно сильным, чтобы экран было трудно увидеть на открытом воздухе). Дуэт Lenovo Chromebook. Буквенные клавиши в порядке, но внешние-это борьба. Переходя к программному обеспечению, все, что нравится людям Chrome OS в Chrome OS, здесь. Дуэт загружается быстро, интерфейс прост, вы получаете автоматическое обновление фона каждые шесть недель, у вас есть доступ к вашим любимым приложениям для Android (включая Microsoft Office) через Google Play Store, а Google Assistant может отвечать на ваши запросы и составлять вам компанию. ОС хорошо интегрирована с остальной экосистемой Google, и есть множество симпатичных способов использовать ее с вашим телефоном Android. Дуэт поддерживает мгновенную привязку, что означает, что вы можете автоматически подключать его к соединению для передачи данных вашего телефона без необходимости возиться с горячими точками. Вы также используете Android для удаленного входа и выхода из Chromebook, если он находится поблизости. И вы можете использовать Click-to-Call для отправки контактных номеров из дуэта на свой телефон. Обычные предостережения Chrome OS также применимы; Приложения для Android являются хитом или промахом, причем некоторые из них хорошо оптимизированы для Chromebook, некоторые из них в порядке, но хуже, чем их браузерные эквиваленты, а некоторые (привет, Facebook Messenger) являются абсолютными катастрофами. По - прежнему гораздо сложнее загружать приложения, чем на Android. Как только вы поймете, какие приложения вы можете безопасно использовать и что вы должны хранить в Chrome, вы сможете отлично ориентироваться в операционной системе. Но если вы новичок в Chromebook, есть кривая обучения. ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ CHROME OS Самое интересное здесь то, что Google также внесла несколько изменений в Chrome OS, чтобы оптимизировать его для конвертируемого форм-фактора. Google говорит, что Duet-это первое устройство, которое когда-либо запускалось с версией Chrome, которая на самом деле оптимизирована для использования на планшетах. (RIP Pixel Slate). Существует три режима типа” Режим " (когда клавиатура подключена), режим просмотра (когда подставка открыта, а клавиатура отсоединена) и режим просмотра (когда это просто планшет). (Режим просмотра и режим просмотра, по сути, одинаковы, насколько я могу судить). Функция заголовка в режиме просмотра-это новая система навигации по жестам. Длинный свайп вверх отправляет вас на начальный экран, короткий свайп вверх вызывает полку приложений, проводя вверх и удерживая показывает все открытые окна приложений. Проведите пальцем вверх, удерживайте и перетащите окно в одну сторону, чтобы разделить дисплей; проведите пальцем вправо, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Я бы не сказал, что эти жесты были обязательно плавными — по крайней мере, по сравнению с тем, что вы увидите на iPad. Но это начало системы, которая, как я вижу, в будущем станет довольно отшлифованной, и они действительно немного упростили просмотр в режиме планшета. Ничто в дуэте Chromebook не идеально; Я мог бы весь день придираться к различным неоптимальным качествам клавиатуры, тачпада, производительности или экрана. Но Дуэт не пытается быть идеальным. Он не предназначен для опытных пользователей и не предназначен для тяжелой многозадачности. Имея это в виду, это самое близкое к совершенству, что я когда-либо видел с ноутбука-планшета за 300 долларов. Если вы ищете забавное устройство для детей, которое также может справляться с работой на дому, или портативный 2-в-1 для просмотра Netflix и отправки электронной почты на ходу, дуэт должен отлично работать. Это солидный хромбук среднего уровня 2-в-1, который не может быть таким дешевым, как сейчас. https://www.theverge.com/21262694/lenovo-chromebook-duet-review-tablet-chromebook-chrome-os-price