“DƏRİN DÖVLƏT”, YOXSA “BÖYÜK TƏNZİMLƏYİCİ GÜC”? – ABŞ dövləti və qlobal maliyyə-bank korpusunun “oyun qaydaları”

Vaqif MAHMUDOV 

Son dövrlər siyasi analitiklər dünyadakı qüvvələr nisbətində yerdəyişmələrin baş verəcəyindən və qlobal iqtisadiyyatda köklü islahatlar aparılacağından danışırlar. Ancaq “qüvvələr nisbəti” anlayışına açıqlıq gətirilmədiyindən, belə düşünülür ki, söhbət iri dövlətlər arasındakı münasibətlərin aydınlaşdırılmasından və geostrateji təsir sferasının yeni şərtlər altında bölüşdürülməsindən gedir.

Deyilənlərdən belə nəticə alınır ki, dünyadakı gərginlik ocaqları yalnız dövlətlər arasındakı fikir ayrılığının məhsuludur. Ona görə də həm qlobal miqyasdakı çəkişmələr, həm də regional toqquşmalar böyük dövlətlərin strateji mübarizəsi kimi dəyərləndirilir.

Bilindiyi kimi, planetimizdəki ən mühüm tarixi proseslər Şərq yarımkürəsində cərəyan edir. Amerika Birləşmiş Ştatlarını belə bir məkandan uzaqlaşdırmaq istəyən qüvvələrin fəallaşması da məhz bununla izah olunur. Bu prosesdə böyük dövlətlər kimi Rusiya, Çin, Almaniya və Fransa ön plana çəkilir.

“Dərin dövlət” anlayışı 

Bəs “qüvvələr nisbəti” dedikdə nə nəzərdə tutulur? Sözsüz ki, hər hansı dövlətin siyasəti onun müvafiq qurumları tərəfindən aparılır. Lakin xeyli vaxtdır ki, böyük dövlətlərin uzunmüddətli strateji siyasi xəttinin onların görünməyən, gizli elitası tərəfindən yürüdüldüyü də iddia olunur. Və bu kontekstdə tez-tez belə bir terminlə qarşılaşırıq: “Dərin dövlət”. "Rusiya dərin dövləti”, "Türkiyə dərin dövləti”, "Almaniya dərin dövləti”, "Çin dərin dövəti” barəsində tez-tez danışılır. Sual yaranır ki, nədir bu “dərin dövlət” və gerçəkdən hansısa dövlətdə rəsmi idarəetmə strukturlarından əlavə, hansısa gizli təsiredici qüvvə varmı? Dərin dövlət reallıqdır, yoxsa həqiqəti əks etdirməyən təxəyyül məhsuludur?

Burada başlıca məsələ “dərin dövlət” termininin öz mahiyyətinə görə necə istifadə edilməsidir. Məsələn, ABŞ-da “deep state”-lə (dərin dövlət) yanaşı, ona sinonim olan “the invisible government” (görünməyən hökumət) və ya “shadow qovernement” (kölgə hökuməti) terminlərinə də rast gəlinir. Təbii ki, rəsmi şəkildə belə bir məfhumun varlığı qəbul edilmir və ona konspiroloji nəzəriyyə kimi baxılır.

“Dərin dövlət” termininin nə zaman ortaya çıxması barədə konkret fakt yoxdur, lakin onun ilk dəfə türkiyəli stratejist Mahir Kaynak tərəfindən söylənildiyi də deyilir. Bəlkə də elə ona görə bu termindən Türkiyədə daha çox istifadə edilir. Türkiyədə bu termin dövlət içində dövlətə verilmiş ad kimi dəyərləndirilib. Lakin bununla razılaşmayan Mahir Kaynak deyirdi ki, bu fikir öz ilkin məğzindən uzaqlaşdırılaraq, tamamilə ayrı məzmun alıb. O, bildirirdi: ”Mən “dərin dövlət” deyəndə, ölkənin gələcəyini planlayan və bunu həyata keçirmək üçün siyasət yürüdən bir ağlı nəzərdə tutdum. Amma daha sonra bu fikrin mahiyyəti dəyişdirildi və mənim tamamilə əleyhinə olduğum, dövlətin əksinə fəaliyyət göstərən qeyri-qanuni gizli təşkilatlara “dərin dövlət” adı verildi”.

Əlbəttə, kimlərsə hakimiyyətə qeyri-qanuni yolla gəlmək istəyirsə, bu, sadəcə hakimiyyətin ələ keçirilməsini planlayan qəsdçilər komandası ola bilər. Dövlətin içində yerləşən və müəyyən məqsədlər üçün dövlətin mühüm orqanlarında gizli və geniş əlaqələr şəbəkəsi quraraq, dövlət içində sistemləşən və silahlı dəstələr saxlayan təşkilata “dövlət içində dövlət” deyilir. Türkiyədəki “Qladio”, ”Kontrgerilla”, ”Ergenekon”, İtaliyadakı “Propagande due” belə təşkilatlardan sayılır.

Ancaq “dərin dövlət” terminindən istifadə edənlər bunu dövlət içində dövlət yox, pərdə arxasında dayanan və ölkənin gələcək pozitiv inkişafı üçün uzunmüddətli strateji proqramlar hazırlayan və onu həyata keçirən daha qüdrətli struktur kimi görürlər.

Əgər nəzəri baxımdan yanaşsaq, gərək “dərin dövlət”in sözügedən strateji planı ən azından 20-30 illik zamanı əhatə etsin. Yoxsa, bu necə “dərin dövlət”dir ki, hadisələrin arxasınca sürünür? “Dərin dövlət” xüsusi funksiya yerinə yetirməli və mütləq vahid koordinasıya mərkəzinə bağlanmalıdır. Ümumiyyətlə isə “deep state”-in təsir gücü reallıqda görünən hökumətin imkanlarını xeyli üstələməlidir.

İndi kimsə “Rusiya dərin dövləti” və ya “Çin dərin dövləti” ifadəsini işlədirsə, onda yaxşı anlamalıdır ki, həmin məntiqlə dünyada “ABŞ dərin dövləti” deyilən güc də hökm sürür. Və belədə onlar arasında müqayisə aparılmaqla “dərin dövlət” kriteriyalarına kimin daha çox uyğun gəlməsi araşdırılmalıdır.

ABŞ deyəndə, göz önünə ilk növbədə kapitalizm sisteminin nüvəsi gəlir. Dünyadakı iqtisadi və siyasi proseslər bu nüvə ətrafında cərəyan edir. ABŞ - qlobal maliyyə-bank sistemilə nəhəng dövlətin özünəməxsus simbiozudur. Bu gün onlar arasında mücadilə getsə də, ancaq yaxın tariximizə baxsaq görərik ki, beynəlxalq siyasi nizam sistemi və monetarizmə söykənən iqtisadi-maliyyə modeli qlobal maliyyə korpusu ilə ABŞ dövlət sistemi arasındakı konsensus nəticəsində ərsəyə gətirilib. Yəni, artıq bütün dövlətlər öz siyasətlərini həmin qaydalar çərçivəsinə uyğun planlayırlar. Əgər kənara çıxmalar görünürsə, deməli əslində bu, pərdə arxasındakı razılaşmaların məhsuludur.

Dünya artıq vahid bazar halına gətirildiyi və vahid maliyyə-iqtisadi model içərisində fəaliyyət göstərdiyi üçün hansısa dövlətin dünyanın gediş prosesinin yenilənməsilə bağlı müstəsna sxem cızması və planetin siyasi-iqtisadi gələcəyinin necə şəkil almasını müəyyənləşdirməsi nonsensdir. Əgər belədirsə, deməli “dərin dövlət” terminini onlara şamil etmək mənasızdır. Bugünkü dünyamız yüz il bundan öncəki kimi sırf dövlətlər arasındakı münasibətlər üzərində qurulmayıb. Şərtlər xeyli dəyişib. Ancaq buna baxmayaraq, əksər hallarda dünya çapındakı siyasətin təhlili köhnə paradiqmalara söykənərək aparılır. Deməli, baş verən proseslər əsas etibarilə dövlətlər arasında cərəyan edən münasibətlər müstəvisi üzərindən izah olunur. Bəs bu izah nə dərəcədə real və həqiqətəuyğundur?

Dünyamızın həm siyasi və həm də iqtisadi baxımdan bu günə gəlib çıxmasında, daha doğrusu isə, belə bir ümumdünya vahid maliyyə-iqtisadi, bank və ticarət sisteminin qurulmasında Çinin, Rusiyanın, Yaponiyanın, Almaniyanın, Fransanın bizə təqdim edilən kimi rolları olmayıb.

İkinci Dünya Müharibəsindən sonra Almaniya, Fransa və Yaponiyanın inkişafı və dirçəlməsi ABŞ-dan gələn pullar hesabınadır. Çin bu sistemə 1970-ci illərin axırında, Rusiya isə SSRİ dağılandan sonra daxil edilib. 1992-ci ildə Rusiyanı dünya bazarının əsas ticari ölçü meyarı olan dollar zonasına qatdılar. Beləliklə də kapitalizmin genişlənməsi bitdi, çünki Yer kürəsi iqtisadi cəhətdən tam vahid bazara çevrildi. Bununla yanaşı, doxsanıncı illər ərzində Rusiyanın maliyyə-iqtisadi sistemi beynəlxalq maliyyə institutlarının şərtlərinə uyğun hala gətirilib. 

Dünyanın bütün dövlətləri iqtisadi cəhətdən bir sistemə bağlıdırlar 

Dünyanın vahid bazar formasına salınması Amerikada və Britaniyada məskunlaşmış qlobal maliyyə komandasının ssenarisi sayəsində həyata keçirilib. Sərbəst bazar deyilməsinə baxmayaraq, orada da nizamlayıcı faktorlar var. Deyilə bilər ki, iri dövlətlər maliyyə-iqtisadi proqram hazırlaya bilməsələr də, geosiyasi mübarizə apara bilərlər. Ancaq bu, doğru yanaşma deyil. Çünki iqtisadiyyatı başqa bir sistemdən tam asılı və həmin sistemin oyun qaydalarına tabe olan dövlət necə böyük geostrateji möcüzələr göstərə bilər ki?

Gəlin, mövzunu bir qədər geniş şəkildə izah etmək üçün dünya ölkələrinin makro iqtisadiyyatına və maliyyə sektorundakı mövqelərinə göz gəzdirək. Hər hansı bir ölkənin makroiqtisadi göstəriciləri bir çox faktorlardan asılıdır. Ümumən isə iqtisadiyyatın normal səviyyədə işləməsində makroiqtisadi siyasətin böyük rolu var. Bu siyasət üç yerə ayrılır: büdcə-vergi siyasəti, pul-kredit siyasəti və xarici iqtisadi siyasət.

Bütün dövlətlər hər halda sərbəst şəkildə xarici iqtisadi siyasət və büdcə-vergi siyasəti yürüdə bilərlər. Bugünkü mövzunun məğzinə uyğun olaraq, mən ancaq pul-kredit (monetar) siyasətinə toxunacağam.

Hər bir dövlətin pul-kredit siyasəti onun Mərkəzi Bankı tərəfindən həyata keçirilir. Mərkəzi Bank tədiyyə balansının, qiymət və maliyyə bazarının sabitliyini, valyuta məzənnəsinin dayanıqlığını təmin etməlidir. Dünyadakı bütün valyutaların durumu, dəyəri dollara görə müəyyənləşir. Ölkədəki nağd pul kütləsinin həcmi və dövriyyəsi xüsusi önəm daşıyır və bu, elə olmalıdır ki, onun dollara nisbətdəki mövqeyi sabit qalsın.

Əslində, Mərkəzi Bankların imkanları onlardakı dolların miqdarıyla ölçülür. Bu zaman tam sərbəst pul-kredit siyasətinin həyata keçirilməsi xeyli çətinləşir. Belə ki, bəzi istisnalar olmaqla, ölkələrdəki milli valyutalar rezerv valyutası deyil. Çünki onlar dollara bağlıdırlar. Və belə olan təqdirdə milli valyutanın birbaşa investisiya valyutası olması da çətinləşir. Gərək əldə dollar olsun ki, onun miqdarına uyğun şəkildə milli valyuta çap edilsin və məzənnə də buna müvafiq olaraq tənzimlənsin.

Beynəlxalq Valyuta Fondu isə bütün bu prosesləri nəzarətdə saxlayır. Avropa Mərkəz Bankı, Çin Xalq Bankı, Britaniya Bankı, İsveçrə Bankı və Yaponiya Bankı digərlərinə nisbətən sərbəst pul-kredit siyasəti və müxtəlif manipulyasiyalar aparsalar da, hər şey yenə dolanıb gəlib FRS-in faiz dərəcələrinə və likvidliyə indekslənir. Daha mühüm məsələ dünya ölkələri valyutalarının Beynəlxalq Valyuta Fondu qarşısında götürülən öhdəlik əsasında dollara necə bağlanmasıdır. Yəni ki, bir növ ölkələrin mərkəzi bankları özünəməxsus şəkildə FRS-in filialları kimi fəaliyyət göstərirlər. Onların faiz dərəcəsini artırıb-azaltması əsas etibarilə dolların dünyadakı mövqeyinə və ölkənin əlindəki dolların miqdarına görə müəyyənləşdirilir. Hətta, Amerika dövlətinin pul-kredit siyasətini də FRS həyata keçirir.

Ən əsası isə dünya ticarətinin 80 faizi dollarla aparılır. Digər mühüm faktor dünyadakı valyuta ehtiyatının 63 faizinin dolların payına düşməsidir. Bəzən qızıl-valyuta ehtiyatı sözündən yanlış məna çıxarılır. Ölkələr ehtiyat kimi qızıl toplasalar da, bu, valyuta deyil, monetar qızıldır və qızıl-valyuta ehtiyatının bir hissəsi sayılır. Yəni ki, qızılın özü qiyməti birjada dollarla müəyyənləşən əmtəədir.

Məsələn, Çinin 1948 tonluq qızıl ehtiyatı onun 3,1 trilyon dollarlıq qızıl-valyuta ehtiyatının tərkibinə daxildir. Yüksək likvidli aktiv hesab olunan qızıl-valyuta ehtiyatında saxlanan vəsaitlər yekcins olmadığından, təkcə dollar yox, digər valyutalar, müxtəlif qiymətli kağızlar, BVF tərəfindən buraxılan nağdsız ödəmə forması – “Xüsusi Borcalma Hüququ” (Special Drowing Rights) süni valyutasında və sairdə saxlanılır. Lakin ehtiyatdakı bütün vəsaitlərin hamısı yenə də dollar qismində hesablanır. Ancaq əvəzində ABŞ yuan, avro və sairəni ehtiyat valyuta kimi saxlamır. Yəni, maliyyə-iqtisadi modeli elə qurulub ki, hamı dollara pərçimlənib.

Ona görə də, dünyanın istehlak lokomotivi və maliyyə mərkəzi olan ABŞ-da baş verən iqtisadi geriləmə bütün dünyanı tənəzzülə sürükləyə bilər. 2008-ci ildə Amerikadakı maliyyə böhranını yada salaq. Əgər transmilli maliyyə-bank sisteminə FRS tərəfindən trilyonlarla pul axıdılmasaydı, dünyanın bütün iqtisadi sistemi çökərdi və inanın ki, bir çox dövlətlər tarixin arxivinə yollanardı.

“Dərin dövlət” anlayışının şamil olunacağı yeganə ünvan 

“Dərin dövlət” deyəndə ilk növbədə ABŞ-dakı idarəetmə strukturunun görünməyən yanları nəzərdə tutulur. Hazırda ABŞ-da iki qüvvə - milli dövlət elitasıyla, maliyyə-bank korpusu arasında dərin fikir ayrılığı yaşanır. Onsuz da hər iki tərəf kapitalizm sisteminin məhsuludur. Deyilə bilər ki, dövlət elə kapitalizm meydana gəlməmişdən öncə də vardı. Düzdür, vardı. Ancaq orta əsrlərdə hökm sürmüş feodal dövlətin mahiyyəti xeyli fərqli olub. Sözsüz ki, kapital özü-özlüyündə dövlətsiz indiki müasir halına gələ bilməzdi. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra dünyadakı bütün mühüm qərarlar ABŞ dövlətilə qlobal maliyyə sistemi tərəfindən birgə qəbul olunaraq, həyata keçirilib. Kənardan görünməsə də, bu müddət ərzində onlar arasında qarşıdurmayla yanaşı, anlaşma da olub. İndi isə vəziyyət elə gətirib ki, iki elita arasında kəskin mücadilə gedir.

Amma buna baxmayaraq, dövlətlə kapital arasındakı baza ziddiyyətlərini müxtəlif siyasi alətlərlə ortadan qaldıran və nizamlayan gücün varlığı barəsində də danışılır. Bəlkə də “dərin dövlət” termini əvəzinə ”böyük tənzimləyici güc” ifadəsinin işlədilməsi daha məqsədəuyğun olar. Belə də demək mümkündür: “Dünyada gedən iqtisadi-siyasi prosesləri tənzimləyən dərin güc”. Və bu qüdrətli qüvvə üçün istər ABŞ dövləti və istərsə də beynəlxalq maliyyə-bank korpusu eyni şeydir və onların hansına üstünlük verilməsi dünya səviyyəsindəki iqtisadi və siyasi hadisələrin xarakterindən asılıdır. Bu qüvvənin ən üst mərtəbəsi barəsində geniş fikir yürütməyə başlasaq, onda lap qədimlərə gedib çıxmalı, bəşər tarixinin taleyinə təsir göstərən iqtisadi və siyasi proseslərlə bərabər, cəmiyyət həyatında dərin izlər qoymuş dinin, fəlsəfənin, əxlaq normalarının və elmin oynadığı mühüm rola da toxunmalıyıq.

Müasir dövrümüzdə dünya səviyyəsində yalnız iki qüvvə “oyun qurmaq” iqtidarındadır: ABŞ dövləti və qlobal maliyyə-bank korpusu. Bu iş incə və mürəkkəb metodlarla aparılır. Yekun nəticədə belə qənaətə gəlmək olar ki, dünyadakı böyük dövlətlər məhz bu iki gücün geosiyasi və qlobal iqtisadi mübarizəsinin təsiri altındadırlar və zaman-zaman müxtəlif siyasi gedişlərlə bu və ya digər tərəfin yanında mövqe tutmaq məcburiyyətində qalırlar. 

Bəli, heç şübhəsiz ki, böyük dövlətlərin həm bu iki qüvvə, həm də öz yaxın geostrateji partnyorları arasında manevr etmək imkanları var. Ancaq bu, onların dünya çapında meqa layihələr hazırlaya biləcəkləri anlamına gəlmir.

Müəllifin  digər yazıları ilə bu linklərdə tanış ola bilərsiniz:

http://azpolitika.info/?p=590613

http://azpolitika.info/?p=588188

 

Şərhlər

Eli 2020-05-30 00:25:40

Ela ve mükemmel Yeqin ki 100 iller de bundan sonra dunya berqersr olsa yene de siyaset ve ticaret ingilis ve yehudilerin elinde olacaq.

Elməddin 2020-05-29 13:57:05

Bu mövzunun əhatə dairəsi genişdir.Beynəlxalq valyuta sistemi və dolların rolu haqqındakı fikirlər sərrast ifadə olunub.

Malik 2020-05-29 12:16:35

Əla yazıdır. Müəllifin yazdıqları əvvəlki məqalələri də oxumuşam. Onu da qeyd edim ki, dəqiq fikir bildirmək çox çətindir. Ancaq Qüdrətli Amerikanın çökməsini Çin və Rusiyadan başqa heç kim istəməz.

Rəşad 2020-05-29 10:35:12

Çox gözəl yazıdı.ABŞ dünyada tək güc və maliyə mənbəyidir. Çox güman elektron pul ödəniş mənbəyi olmasa bu daha 100 il belə olacaq

Yunis 2020-05-29 10:18:04

Məqalə xeyli maraq kəsb etdi.Doğurdan da hadisələrin içinə dalınmazsa,çox şey anlaşılmaz.Türkiyədə bu barədə danışmalarının əsas səbəblərindən biri də 1970- ci illərdəki olyalardır.1996-cı ildə Susurluqda Abdulla Çatlının avtomobil qəzasındakı skandal dövlətin içindəki təşkilatları üzə çıxardı.Bunlar öz yerində.Amma söz yox ki,dünyanın əsl gücü ABŞ mərkəzlidir.

Son yazılar


Новости

8 Часто задаваекмых вопросов по поводу вспышки короновируса

Вспышка коронавируса, сосредоточенная в Китае, развивается с головокружительной скоростью.В последние дни Россия и Сингапур закрыли свои границы с Китаем, и Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Между тем, правительство США резко усилило свой ответ - выпустило консультативную помощь на самом высоком уровне, изолировало 195 граждан, эвакуированных из Китая, и временно запретило въезд иностранным гражданам, недавно прибывшим в Китай. С учетом того, что число случаев заболевания резко возросло, достигнув 3 февраля более 17 000, с 362 смертельными случаями и масками для лица, вылетевшими с прилавков магазинов, неудивительно, что вопросы - и страхи - циркулируют вокруг 2019-нКоВ, как известно о вирусе. Однако для большинства людей в США нет причин для беспокойства. И хотя разобраться в рисках с новым быстро распространяющимся патогеном сложно, эксперты по инфекционным болезням могут помочь нам разобраться с этим. Здесь приведены ответы на самые острые вопросы о новом коронавирусе и его рисках. 1) Что это за новый коронавирус и каковы симптомы? Коронавирусы - это большое семейство вирусов, которые обычно поражают дыхательную систему. Название происходит от латинского слова corona, означающего корону, из-за остроконечной бахромы, которая окружает эти вирусы. Большинство заражают животных, таких как летучие мыши, кошки и птицы. Известно, что только семь, включая 2019-нКоВ, SARS и MERS, заражают людей. Считается, что атипичная пневмония перешла от летучих мышей к людям в Китае; MERS превратился из летучих мышей в верблюдов для людей на Ближнем Востоке. Никто не знает, откуда появился 2019-нКоВ. На данный момент считается, что он совершил скачок от животных в Ухане, Китай, городе с 11 миллионами, в конце прошлого года. Но исследователи все еще пытаются выяснить его точное происхождение. Что касается симптомов: два из семи коронавирусов, поражающих человека, SARS и MERS, могут вызывать тяжелую пневмонию и даже смерть в 10 и более 30 процентах случаев соответственно. Но другие приводят к более легким симптомам, таким как простуда. На данный момент мы знаем, что 2019-nCoV может убить, но не ясно, как часто или как его смертность сравнивается с SARS и MERS. Снизил ли Китай эпидемию коронавируса на ранней стадии? По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, большинство пациентов сейчас начинают с лихорадки, кашля и одышки. Ранний отчет, опубликованный в The Lancet, предоставил еще более подробную информацию. Было обследовано подмножество первых 41 пациента с подтвержденным 2019 нКоВ в Ухани.Наиболее распространенными симптомами были лихорадка, кашель, мышечные боли и усталость; реже были головная боль, диарея и кашель слизи или крови. У всех были пневмонии и аномалии легких при компьютерной томографии. Что касается тяжести заболевания: 13 пациентов были госпитализированы в ОИТ, а 6 умерли. К 22 января большинство (68 процентов) пациентов были выписаны из больницы. Совсем недавно появились сообщения о людях с очень легкими симптомами, например, о четырех случаях на юге Германии. Есть также свидетельства бессимптомных случаев. Возможно, что когда мы узнаем больше, 2019-нКоВ будет больше похож на грипп, чем на SARS. Это потому, что инфекционные заболевания, как правило, выглядят более серьезными, когда их впервые обнаруживают, поскольку люди, появляющиеся в больницах, как правило, самые больные. И уже новый вирус кажется менее смертоносным, чем как SARS, так и MERS. 2) Как распространяются коронавирусы? Мы еще не знаем, как именно распространяется 2019-нКоВ, но у нас есть много данных о том, как MERS, SARS и другие респираторные вирусы передаются от человека к человеку. И это главным образом из-за воздействия капель от кашля или чихания. Поэтому, когда инфицированный человек кашляет или чихает, он выпускает спрей, и если эти капли попадают в нос, глаза или рот другого человека, они могут передать вирус, сказала Дженнифер Нуццо, эксперт по инфекционным заболеваниям и старший ученый в Центр безопасности здоровья Джона Хопкинса. В более редких случаях человек может опосредованно подхватить респираторное заболевание, «прикасаясь к каплям на поверхности, а затем прикасаясь к слизистым оболочкам» во рту, глазах и носу, добавила она. Вот почему мытье рук является важной мерой общественного здравоохранения - постоянно, особенно во время вспышки. 3) Должен ли я путешествовать во время этой вспышки?   Турист, одетый в респираторную маску у фонтана Треви в центре Рима 31 января 2020 года. Итальянское правительство объявило чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса после подтверждения двух случаев заболевания в Риме. Филиппо Монтефорте / AFP через Getty Images И CDC, и Госдепартамент выпустили свои высокопоставленные предупреждения о поездках в Китай, советуя американцам избегать поездок туда на данный момент. (Эти рекомендации могут измениться по мере развития вспышки, поэтому продолжайте проверять их.) И это не только потому, что существует риск заражения этим новым вирусом. Сейчас многие авиакомпании отменяют или сокращают рейсы в Китай, частично из-за снижения спроса. «Меня больше беспокоит непредсказуемость реакции [вспышки] на данный момент», - сказал Нуццо. «Не было бы весело поехать в Китай и как-то там застрять. И возвращаясь, вы будете подвергнуты дополнительному скринингу.» Безопасно ли путешествовать во время вспышки коронавируса? Специалист по инфекционным заболеваниям объясняет. Но люди, обеспокоенные путешествиями, должны помнить, что эти рекомендации ориентированы на Китай, где эпидемия в настоящее время разворачивается. На данный момент 99 процентов приходится на материковый Китай. И более половины из них в Хубэй. «Риск заражения этой инфекцией за пределами Хубэя и, действительно, за пределами Китая, удивительно низок», - сказал Исаак Богох, профессор Университета Торонто, который изучает, как воздушные путешествия влияют на динамику вспышек, включая новую коронавирусную инфекцию. Люди с вирусом были обнаружены в других странах, поэтому ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Но на сегодняшний день это в основном путешественники из Китая. «Мы можем подсчитать количество людей, которые никогда не сталкивались с Хубэем или Китаем, которые были заражены этим вирусом одной или двумя руками», - сказал Богох. «Поэтому, если люди путешествуют [за пределами Китая,] ваш риск близок к нулю процентов». Что если вам нужно путешествовать и вы сидите рядом с больным? Богоч сказал, что даже не время паниковать. «Была проведена определенная работа по изучению риска заражения инфекционными заболеваниями в результате авиаперелетов. Риск заражения респираторной инфекцией воздушным транспортом по-прежнему чрезвычайно низок ». Риск возрастает, если вы оказались в шести футах от человека с респираторной инфекцией. Но даже там простая близость не обязательно означает, что вы поймаете что-нибудь. Вместо этого, чем более заразен человек, и чем дольше вы сидите рядом с ним, тем выше ваш риск. Если вы не находитесь рядом с человеком очень долго или не очень заразны, тем ниже риск. И опять же, маловероятно, что у больного даже есть коронавирус. 4) Я все еще беспокоюсь о новом коронавирусе. Что я должен сделать, чтобы защитить себя? Купить маску?   Люди носят медицинские маски в качестве меры предосторожности против коронавируса, прогуливаясь по Нью-Йорку 30 января 2020 года. Tayfun Coskun / Anadolu Agency by Getty Images В США риск для населения в настоящее время считается низким. И почти каждый эксперт в области здравоохранения, с которым говорил Вокс, сказал, что нет убедительных доказательств в поддержку использования масок для лица для профилактики заболеваний среди населения в целом. Маски полезны только в том случае, если у вас уже есть респираторная инфекция и вы хотите свести к минимуму риск ее распространения среди других людей или если вы работаете в больнице и находитесь в прямом контакте с людьми с респираторными заболеваниями. (Кроме того, есть сообщения о том, что маски и другие материалы принадлежат медицинским работникам, чтобы оставаться в безопасности.) Как технические компании пытаются справиться с мошенничеством по поводу коронавируса? Вот почему CDC советует против использования масок для обычных американцев. «Вирус не распространяется в широких кругах общества», - объяснила Нэнси Мессонье, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний CDC, на брифинге для прессы 30 января. Но люди все равно копят их по неправильным причинам. По словам Мессонье, лучшее, что вы можете сделать, чтобы предотвратить всевозможные болезни, это «вымыть руки, прикрыть кашель, позаботиться о себе и следить за информацией, которую мы предоставляем». 5) Как насчет случаев, когда люди распространяют вирус до того, как у него появятся симптомы? Разве это не беспокоит? У нас есть лучшее доказательство того, что вирус может распространиться до того, как у человека появятся симптомы, из Германии. Там, как известно, четыре человека имеют вирус. Вспышка была выявлена ​​в Баварии 27 января, когда немецкому бизнесмену был поставлен диагноз. Он встречался с коллегой-женщиной, который приезжал из Шанхая и имел вирус, но не знал об этом. Женщина только начала чувствовать симптомы - такие как лихорадка и кашель - после того, как она покинула Германию, и через несколько дней после встречи с немецким бизнесменом. Это говорит о том, что она, возможно, передала вирус человеку, прежде чем узнает, что она больна. К 28 января три сотрудника бизнесмена были диагностированы с вирусом, согласно сообщению случая Нового английского медицинского журнала. У одного был контакт с женщиной из Шанхая; двое других, похоже, получили вирус от немецкого бизнесмена. «Тот факт, что бессимптомные люди являются потенциальными источниками инфекции 2019-нКоВ, может потребовать переоценки динамики передачи текущей вспышки», - пишут авторы исследования. Но они также подчеркнули, насколько легкое заболевание оказалось у немецких пациентов. И возникает вопрос о том, действительно ли женщина была без симптомов и насколько бессимптомный риск представляет собой для общественного здравоохранения. «Даже если бы были случаи бессимптомной передачи этогоинфекции, как правило, это будут редкие случаи, и почти со всеми другими инфекциями дыхательных путей, известными человечеству, это не люди, которые ведут эпидемию », - сказал Богох. 6) Означает ли заявление ВОЗ, что коронавирус является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, означает, что это станет смертельной пандемией?   Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус (справа) вместе с руководителем Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майклом Райаном на пресс-конференции после Комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ, на которой обсуждается вопрос о том, является ли новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, 30 января 2020 года в Женеве. Фабрис Коффрини / AFP через Getty Images Объявление ВОЗ «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», или PHEIC, не означает, что это станет смертельной пандемией. Вместо этого PHEIC - это политический инструмент, который агентство может использовать, чтобы попытаться предотвратить пандемию - привлечение внимания к серьезной угрозе заболевания, вовлечение мирового сообщества в скоординированные ответные меры на вспышку, мобилизация ресурсов и предоставление странам рекомендаций о том, как реагировать, и остановить распространение болезни через границы. Генеральный директор агентства Тедрос Адханом Гебреесус очень четко заявил, что они объявили тревогу в качестве меры предосторожности: агентство обеспокоено потенциальным ущербом, который может нанести вирус в странах с более слабыми системами здравоохранения, и призвало международное сообщество оказать помощь. Он подчеркнул, что подавляющее большинство случаев по-прежнему в Китае, и что Китай быстро принял меры по контролю над вспышкой. Два ключевых вопроса, которые определят, станет ли вспышка коронавируса пандемией Хотя есть случаи, по крайней мере, в 23 других странах, они не превратились в локальные вспышки. Так что на данный момент CDC и ВОЗ все еще называют это вспышкой. Однако очень скоро эксперты в области здравоохранения могут определить, что в Китае достаточно случаев, чтобы назвать вспышку эпидемией. И если заболевание будет продолжать распространяться локально в других странах, оно может перерасти в пандемию (которая определяется как эпидемия, распространяющаяся на два или более регионов мира). «Это очень, очень трансмиссивно, и почти наверняка это будет пандемия», - сказал New York Times доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. «Но будет ли это катастрофическим? Я не знаю." Это подводит нас к вопросу о смертельности: мы еще не знаем, насколько смертельна эта болезнь. Если взять текущее количество смертей и разделить его на число известных случаев, «смертность от случаев составляет 2 процента, а в первые дни она снизилась с 3 процентов», - говорит Говард Маркел из Мичиганского университета, изучающий вспышки.«И если он будет действительно очень низким, мы, вероятно, скажем - как мы это делали в Мексике в 2009 году со свиным гриппом - что это нечто очень похожее, если не менее смертельное, чем обычный сезонный грипп». Так что, как только будет обнаружено больше таких легких или бессимптомных случаев, этот вирус может выглядеть гораздо менее пугающим. «Мы живем [с] и терпим большое количество респираторных вирусов, - сказал Нуццо, - некоторые из них даже более передаваемы, чем оценки, которые люди придумали для этого - но они не попадают в заголовки». новый коронавирус выглядит менее серьезным, добавила она, «возможно, мы отходим от сдерживания вируса как цели до минимизации его распространения». 7) Есть ли риск возникновения вспышки в моем городе?   Две женщины в лицевых масках 31 января 2020 года в Ньюкасл-апон-Тайн, Англия. Некоторые из лучших исследований по этому вопросу принадлежат Богочу и его коллегам. В последние пару недель они провели отличные исследования в городах, наиболее уязвимых к новым коронавирусным инфекциям. Что такое большой вынос? Это действительно Восточная Азия и Юго-Восточная Азия, которые наиболее подвержены риску. Исследователи - из Оксфордского университета, Университета Торонто и Лондонской школы медицины и тропической гигиены - использовали данные 2019 года от Международной ассоциации воздушного транспорта, чтобы найти все города Китая, которые приняли в течение февраля не менее 100 000 пассажиров из Ухани в течение февраля. Апрель. Затем они смоделировали, как болезнь могла распространиться из этих городов, если они столкнулись с локальными вспышками. Вот 15 из 50 лучших направлений, в которых могут наблюдаться вспышки (также обратите внимание на число IDVI - Индекс уязвимости к инфекционным болезням - число. Это показатель способности страны управлять инфекционными заболеваниями. Баллы ближе к нулю означают, что они меньше подготовлены.)   Оксфордский журнал медицины путешествий: «Никто не удивится, если в Европу и США будет экспортировано больше дел», - сказал Богоч. «Но места, в которых будет наибольший объем и количество экспортируемых инфекций, будут в центрах Восточной Азии и Юго-Восточной Азии». 8) Когда это закончится? Как объяснил мой коллега Брайан Резник, эта вспышка может быть прекращена несколькими способами. Возможно, меры общественного здравоохранения - быстрое выявление случаев заболевания, изоляция зараженных людей - остановят распространение этого коронавируса. (Вот что остановило распространение атипичной пневмонии в 2003 году.) Поскольку это зоонозная болезнь, исходящая от животного, поиск и устранение этого источника также поможет. Или, может быть, будет изобретена вакцина или противовирусный препарат, чтобы обуздать более широкую эпидемию (хотя это, вероятно, займет годы). Наконец, есть вероятность, что вирус просто вымрет.«Вспышки болезней напоминают пожары», - пишет Резник. «Вирус - это пламя. Чувствительные люди - топливо. В конце концов огонь сгорает сам, если у него кончается растопка. Вспышка вируса закончится, когда он перестанет находить подверженных заражению людей ». Существует также шанс, как сказал Нуццо Вокс, что это просто становится одной из болезней в обращении, которые обычно заражают людей. Какое беспокойство снова зависит от того, насколько серьезным окажется 2019nCoV.

Проблема климата и насколько её сложно решить

Все варианты обмена Сталелитейщик. Работа с доменной печью для производства стали и чугуна. Эта часть была впервые опубликована в октябре 2019 года и была слегка обновлена. Климатические активисты любят говорить, что у нас есть все решения, которые нам нужны для борьбы с климатическим кризисом; нам не хватает только политической воли. Хотя с точки зрения политики это действительно так - у нас, безусловно, достаточно решений, чтобы начать работу и вносить большие изменения, но с технической точки зрения это неправильно. Истинное поражение от изменения климата будет означать получение чистых нулевых выбросов углерода и в конечном итоге отрицательных выбросов. Это означает обезуглероживание всего. Каждый сектор экономики. Каждое использование ископаемого топлива. И на самом деле, есть некоторые сектора, некоторые виды использования ископаемого топлива, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Возьмем, к примеру, промышленное тепло: чрезвычайно высокотемпературное тепло, используемое для производства стали и цемента. Это не сексуально, но это важно. На тяжелую промышленность приходится около 22 процентов глобальных выбросов CO2. Сорок два процента из этого - около 10 процентов глобальных выбросов - поступают от сжигания с целью производства большого количества высокотемпературного тепла для промышленных продуктов, таких как цемент, сталь и нефтехимия. Чтобы поместить это в перспективу, промышленное тепло на 10 процентов больше, чем выбросы CO2 всех автомобилей в мире (6 процентов) и самолетов (2 процента) вместе взятых. Тем не менее, подумайте, сколько вы слышите об электромобилях. Подумайте, как много вы слышите о стыдливом полете. Теперь подумайте, сколько вы слышите о ... промышленном тепле. Не очень, я думаю. Но дело в том, что сегодня практически все это сжигание происходит на ископаемом топливе, и существует очень мало жизнеспособных низкоуглеродных альтернатив. По разным причинам промышленное тепло будет одним из самых крепких орешков с точки зрения выбросов углерода. И мы даже не начали.   Цементный завод в сумерках. Цементный завод в сумерках. Getty Images Некоторый свет пролился на это слепое пятно с выпуском в конце 2019 года двух докладов Хулио Фридмана, исследователя из Центра глобальной энергетической политики (CGEP) при Колумбийском университете (среди многих предметов в длинном резюме). Первый доклад, в соавторстве с Чжиюань Фаном и Ке Тангом из CGEP, посвящен текущему состоянию промышленной тепловой технологии: «Низкоуглеродистые тепловые решения для тяжелой промышленности: источники, варианты и затраты сегодня». Второй, в соавторстве с группой ученых для Форума «Инновации для прохладной земли» (МИЭФ), представляет собой дорожную карту по декарбонизации промышленного тепла, включая набор политических рекомендаций. В этих отчетах их много, но я предполагаю, что ваше терпение к промышленному теплу ограничено, поэтому я свел его к трем разделам.Во-первых, я кратко расскажу о том, почему промышленное тепло так трудно декарбонизировать; во-вторых, обзор доступных вариантов обезуглероживания; и в-третьих, некоторые рекомендации о том, как двигаться вперед. Почему промышленное тепло является такой неприятной углеродной дилеммой Есть причина, по которой вы мало слышите о промышленном тепле: потребители не покупают его. На этом рынке преобладают крупные, малоизвестные промышленные фирмы, которые работают вне поля зрения общественности. Таким образом, в отличие от электричества или автомобилей, существует небольшая перспектива продвижения рынка через популярный потребительский спрос. Политики должны будут сделать это самостоятельно. И это будет нелегко. Крупнейшими промышленными источниками выбросов являются цементная, сталелитейная и химическая промышленность; также внесли заметный вклад в переработку, удобрения и стекло. Как группа, эти отрасли имеют три примечательные особенности. Во-первых, почти все они являются предметом мировой торговли. Их цены не установлены внутри страны. Они конкурируют с оптимизированными цепочками поставок по всему миру с минимальной наценкой. Внутренняя политика, которая повышает цены, может привести к «утечке углерода» (то есть компаниям, которые просто переезжают за границу, чтобы найти более дешевую рабочую среду и условия эксплуатации). Более того, некоторые из этих отраслей, особенно цемент и сталь, особенно ценятся национальными правительствами за их рабочие места и их последствия для национальной безопасности. Политики опасаются любой политики, которая может оттолкнуть эти отрасли. «В качестве одного из признаков, большинство цемента, стали, алюминия и нефтехимических продуктов получили экологические отказы или были политически освобождены от углеродных ограничений, - говорится в отчете CGEP, - даже в странах с жесткими углеродными целями.   Печь на алюминиевом литейном заводе. Печь на алюминиевом литейном заводе. Getty Images / Культура РФ Во-вторых, они включают оборудование и оборудование, рассчитанное на срок от 20 до 50 лет. Доменные печи иногда доходят до 60. Это крупные, долгосрочные капитальные вложения, с относительно низким товарооборотом. «Немногие промышленные объекты демонстрируют признаки скорого закрытия, особенно в развивающихся странах, - говорится в отчете CGEP, - что делает проблематичным развертывание заменяющих объектов и технологий». По крайней мере, решения, которые могут работать с существующим оборудованием, будут иметь преимущество. В-третьих, их эксплуатационные требования являются строгими и разнообразными. Общим для всех них является то, что им требуется большое количество высокотемпературного тепла и высокий «тепловой поток», способность поставлять большое количество тепла стабильно, надежно и непрерывно. Простои в этих отраслях невероятно дороги. В то же время конкретные требования и процессы в этих отраслях сильно различаются.В качестве примера можно привести сталь и чугун с использованием доменных печей, в которых сжигается кокс (форма «приготовленного» угля с высоким содержанием углерода). «Кокс также обеспечивает углерод в качестве восстановителя, выступает в качестве структурной опоры для удержания рудной нагрузки и обеспечивает пористость для растущего горячего газа и тонущего расплавленного железа», - говорится в отчете CGEP. «Из-за этих многочисленных ролей прямая замена сжигания кокса на альтернативный источник технологического тепла нецелесообразна». Цементная печь работает несколько иначе, как и реакторы, которые приводят в действие химические превращения, как и стеклодув. Разнообразие конкретных эксплуатационных характеристик затрудняет повсеместную замену промышленного тепла. Каждая из этих отраслей потребует своего решения. И это должно быть решение, которое не сильно увеличивает их расходы или, по крайней мере, предпринимает шаги по защите их от международной конкуренции. Вариантов на сегодняшний день не так много, чтобы говорить о. Варианты обезуглероживания промышленного тепла ограничены Каковы альтернативы, которые могли бы обеспечить высокую температуру и высокий тепловой поток с меньшими или нулевыми выбросами углерода? Отчет не является оптимистичным: «Путь к чистой эмиссии углерода для промышленности не ясен, и сегодня только несколько вариантов кажутся жизнеспособными». Альтернативы можно разбить на пять основных категорий: Биомасса: биодизель или щепа могут быть сожжены напрямую. Электричество: «резистивное» электричество можно использовать, например, для питания дуговой печи. Водород: технически это подкатегория электричества, так как она получена из процессов, приводимых в действие электричеством; он производится паровым риформингом метана (SMR) для производства «серого» водорода с интенсивным выбросом углерода, SMR с улавливанием и хранением углерода для получения «голубого» водорода, или электролизом, вытягивающим водород непосредственно из воды, чтобы сделать низкоуглеродистым « зеленый »водород. Ядерная энергия: Атомные электростанции, как обычные реакторы, так и новые реакторы третьего поколения, выделяют тепло, которое можно переносить в виде пара. Улавливание и хранение углерода (УХУ): Вместо того, чтобы обезуглероживать сами процессы, их выбросы CO2 могут быть уловлены и захоронены, либо CO2 непосредственно от источника тепла («тепло CCS»), либо CO2 от всего предприятия («CCS с полным оборудованием» «). Все эти варианты имеют свои трудности и недостатки. Ни один из них не близок к паритету затрат с существующими процессами. Некоторые из них ограничены интенсивностью тепла, которое они могут производить. Вот разбивка:   Требования к промышленной температуре Некоторые варианты ограничены конкретными требованиями конкретных производственных процессов.Цементные печи лучше работают с плотным внутренним топливом; резистивное электричество на внешней поверхности также не работает. Но самые большие ограничения - это затраты, когда новости несколько разочаровывают по двум причинам. Во-первых, даже самые перспективные и жизнеспособные варианты существенно повышают эксплуатационные расходы. И, во-вторых, варианты, которые в настоящее время являются наименее дорогими, не совсем те, которые могут предпочесть экологи. В отчете много говорится о методологии сравнения затрат по технологиям, но главное, что следует иметь в виду, является то, что эти оценки являются предварительными. Они включают в себя различные оспариваемые предположения, а реальные данные о производительности часто недоступны. Так что все это нужно взять с крошкой соли в ожидании дальнейших исследований. Тем не менее, вот примерное сравнение стоимости:   Сравнение стоимости промышленных вариантов отопления Вы можете заметить, что большинство синих полос, низкоуглеродистых вариантов, слишком дорого. Единственно доступными являются ядерный и синий водород. Водород является наиболее перспективной альтернативой С точки зрения способности генерировать высокотемпературное тепло, доступности и пригодности для различных целей, водород, вероятно, является ведущим кандидатом среди альтернатив промышленного тепла. К сожалению, уравнение затрат на водород не является хорошим: чем оно чище, тем оно дороже. Самый дешевый способ получения водорода, способ, которым сейчас производится около 95 процентов его, - это паровой риформинг метана (SMR), который реагирует пар с метаном в присутствии катализатора при высоких температурах и давлениях. Это чрезвычайно углеродоемкий процесс, поэтому «серый водород». Выбросы углерода от SMR могут быть уловлены и захоронены с помощью CCS (хотя сегодня они редки). Как видно из диаграммы выше, этот вид «голубого водорода» является самой дешевой низкоуглеродной альтернативой высокотемпературному промышленному теплу. «Зеленый водород» получают электролизом, используя электричество для отделения водорода от воды. Если это сделано с безуглеродной энергией, это также безуглеродное. Существует несколько различных форм электролиза, в которые нам не нужно вмешиваться. Главное, что нужно знать, это то, что они дорогие - наименее дорогой в два с лишним раза дороже голубого водорода.   Затраты на водород Вот упрощенная диаграмма затрат, чтобы сделать эти сравнения более понятными:   Промышленные затраты на тепло Примечание. Эти цифры отражают то, «что можно сделать сегодня на существующих объектах». В отчете CGEP подчеркивается, что «авторы не сбрасывают со счетов будущий потенциал для более дешевых систем». Подробнее об этом позже. На данный момент, в первом приближении, все доступные низкоуглеродистые альтернативы существенно повышают стоимость промышленных тепловых процессов по сравнению с базовым уровнем. И вот что действительно важно: в большинстве случаев улавливать и закапывать СО2 в этих процессах дешевле, чем переключать системы на низкоуглеродные альтернативы. CCS часто дешевле альтернатив с низким содержанием углерода Взять цементную продукцию. Для него требуется температура не менее 1450 ° C, поэтому единственными возможными вариантами являются водород, биомасса, резистивный электрический или CCS. Вот как бы они увеличили затраты на производство цемента («клинкера»):   затраты на производство цемента Как видите, каждая низкоуглеродистая альтернатива повышает затраты более чем на 50 процентов по сравнению с базовым уровнем. Единственные, которые не повышают его более чем на 100 процентов, - это CCS (только от источника тепла), синий водород или резистивный электрический в местах с чрезвычайно дешевой и обильной не содержащей углерода энергией. Альтернативой, которую предпочитают климатические ястребы, безуглеродный вариант, который лучше всего подойдет для большинства применений, является зеленый водород. Но это в настоящее время повышает затраты между 400 и 800 процентами. Ситуация примерно такая же для стали:   Стоимость стали И так далее, от химикатов до стекла и керамики; Практически в каждом случае самое дешевое решение по обезуглероживанию в ближайшей перспективе заключается только в улавливании и захоронении выбросов углерода. Конечно, это только в среднем. Фактические затраты будут зависеть от географии - есть ли подходящие места захоронения для CO2, дешевый ли природный газ, есть ли поблизости много воды или ветра - но нет никакой простой правды о сегодняшних альтернативах промышленного тепла: что такое зеленый не очень выполнимо, а то, что выполнимо, не очень зелено. Вот качественный график, который пытается понять эти отношения.   Промышленное отопление Что наиболее выполнимо - это справа. Что самое дорогое, так это топ. На данный момент в этом правом нижнем допустимом / дешевом квадранте не так много, кроме голубого водорода. В отчете подчеркивается, что эти начальные технологические рейтинги являются «в лучшем случае временными» и «весьма спекулятивными, неопределенными и условными.«Нужно понимать гораздо больше о стоимости и целесообразности этих вариантов. Их относительная привлекательность может быстро измениться с развитием технологий. Что приводит нас к рекомендациям. Как сделать зеленое промышленное тепло дешевле, а дешевое промышленное тепло зеленее Фридманн несколько раз подчеркивает, что одним из самых ясных результатов всего этого исследования является необходимость проведения дополнительных исследований. Доступные данные по промышленным альтернативным источникам тепла являются редкими и противоречивыми, и существует несколько попыток сравнить затраты по категориям. Самая насущная необходимость - это дополнительный анализ и исследования. Тем не менее, есть путь вперед. В документе МИЭФ рассматривается вышеупомянутая информация, а затем предлагается ряд политических рекомендаций. Первое и самое важное - это усиление государственной поддержки исследований и разработок (НИОКР). Именно здесь сообщение «у нас есть решения, в которых мы нуждаемся» может быть контрпродуктивным. Да, нам нужно немедленно начать развертывание доступных чистых технологий в масштабе. Но нам также необходимо уделить внимание тем секторам экономики, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Мы должны определить перспективные технологии, как это делают эти отчеты, и начать сознательно работать, чтобы снизить их стоимость. По крайней мере, США нужно увеличить свои ежегодные расходы на исследования в области чистой энергии (около 15 миллиардов долларов) примерно в десять раз, создать некоторые региональные и отраслевые исследовательские центры и привлечь партнеров из промышленности для ускорения процесса коммерциализации. Во-вторых, промышленное тепло - это та область, где государственные закупки могут сыграть огромную роль - правительства закупают большое количество стали, бетона и химикатов. «Стандарты закупок, в которых предпочтение отдается продуктам с наименьшим содержанием встроенного углерода, могут привести к значительным изменениям в промышленном поведении», - говорится в докладе МИЭФ. В-третьих, правительство должно помочь компенсировать возросшие затраты на альтернативы с помощью фискальных субсидий, будь то кредитные гарантии, прямые гранты, льготные тарифы или что у вас есть. Общественные деньги нужны, чтобы двигаться вперед. В-четвертых, для многих альтернатив требуется новая инфраструктура (например, электрические или водородные трубопроводы), и правительство может помочь в ее создании.   Коробка передач Нужно больше таких, наверное. Shutterstock Пятое (примечание: не первое, пятое): цена на углерод будет ускорять все. Непонятно, насколько высокой должна быть цена, чтобы полностью компенсировать дополнительные затраты на альтернативы - в некоторых приложениях она, вероятно, будет неосуществимо высокой, поэтому все же потребуется политика в конкретных секторах - но любая цена вообще поможет.В-шестых, для защиты от международной конкуренции со стороны стран с более низкими стандартами тарифы на углерод могут взиматься с импортируемых промышленных товаров с более высоким содержанием углерода. В-седьмых, всегда есть хорошие старомодные мандаты: правительство может просто потребовать отказа от использования ископаемого топлива в этих секторах. Наконец, добровольные отраслевые ассоциации могут содействовать распространению знаний и передового опыта среди компаний, в то время как министерство по чистой энергии на международном уровне может сделать то же самое среди стран. Как ясно из этого списка, многое предстоит сделать, прежде чем «у нас есть все необходимые решения» в секторах тяжелой промышленности. Есть и другие сектора, которые по-прежнему трудно обезуглерожить (судоходство, тяжелые грузы, самолеты), и все они выиграют от такой же политики. Нам нужно развернуть то, что мы знаем, и узнать больше о том, чего мы не знаем одновременно. Последнее замечание об электрификации Эти два отчета могут показаться про-CCS, но это не главное, что нужно от них отнять. Даже если это правда, что CCS является самым дешевым текущим вариантом декарбонизации для некоторых отраслей и секторов, он просто не будет доступен во многих областях. И в долгосрочной перспективе цель все еще должна состоять в том, чтобы по возможности искоренить ископаемое топливо, сделав альтернативы более осуществимыми и менее дорогостоящими. Единственное технологическое решение с потенциальным путем снижения кривой затрат до уровня конкурентоспособности с ископаемым топливом (по правильной цене) - это электрификация. Приведенные выше диаграммы показывают две вещи об электрификации промышленного тепла. Во-первых, резистивное электричество - это единственный низкоуглеродистый вариант промышленного тепла, конкурирующий с CCS или голубым водородом, и только в этом случае чистое электричество чрезвычайно дешево и в изобилии. И, во-вторых, единственная действительно безуглеродная, неограниченная, универсальная альтернатива - это зеленый водород, который требует обильных возобновляемых источников энергии. Оба приводят доводы в пользу абсолютной необходимости удешевления чистой электроэнергии. В текущих ценах и с современными технологиями у полностью или в основном возобновляемой сети будут проблемы с промышленным теплом, которое требует огромных, интенсивных количеств энергии, надежно и непрерывно поставляемых. Некоторые промышленные приложения могут вовремя сместить свои потребности, чтобы приспособиться к возобновляемым источникам энергии или сделать их процессы прерывистыми, но большинство не могут. Им нужна управляемая, управляемая сила.   Электродуговая печь. Электродуговая печь.Getty Images / iStockphoto Построение энергосистемы на основе возобновляемых источников энергии, которая могла бы обслуживать тяжелую промышленность, потребовало бы гораздо более дешевого и энергоемкого хранилища, большей и лучшей передачи, более интеллектуальных счетчиков и приборов и лучшего реагирования на спрос, но, прежде всего, это потребовало бы чрезвычайно дешевого и обильного углерода. бесплатное электричество. Все становится проще, если чистая энергия становится дешевле. Это верно для резистивного электричества, это верно для зеленого водорода, и это верно почти для всех трудных для декарбонизации секторов. Дешевое, обильное, чистое электричество - это единственный путь к действительно устойчивой энергетической системе, объединенной вокруг энергосистемы и свободного обмена электронами. Технологии экологически чистой энергии угрожают разрушить энергосистему. Вот как он может адаптироваться. Хотя CCS может быть самым дешевым доступным вариантом для некоторых секторов сегодня, это не может быть конечным пунктом назначения; это должно быть временным. Нам необходимо максимизировать количество CO2, которое мы извлекаем из воздуха, и закапывать его, снижая концентрацию в атмосфере и минимизируя количество, которое мы выделяем. Это может быть неосуществимо в ближайшее время, но в некоторых временных масштабах должно преобладать электричество (и водородное топливо, которое оно может создать). Таким образом, стоит добавить последний кусочек политической рекомендации, о чем явно не говорится в отчете МИЭФ: сделать электроэнергию без выбросов углерода дешевле, любыми необходимыми средствами. Расширить налоговые льготы на возобновляемые источники энергии и расширить их на другие технологии экологически чистой энергии; принять национальный стандарт экологически чистой энергии; пройти отраслевые стандарты производительности; строить междугородние линии электропередачи; использовать государственные закупки; исследования и коммерциализация передовых ядерных и геотермальных технологий; исследовать новые русловые гидроэлектростанции; и ради бога, назначьте цену на углерод. На безуглеродном электричестве держите педаль на полу. Даже когда речь идет о промышленном тепле, которое является настолько сложным, чувствительным к ценам и разнообразным в применении - где CCS может быть лучшим краткосрочным способом - все еще остается верным, что снижение затрат на чистую электроэнергию делает все проще в долгосрочной перспективе. «Дайте мне точку опоры и место, чтобы стоять, - сказал древний математик Архимед, - и я переверну мир».«Дешевое, обильное, безуглеродное электричество - точка опоры для рычага Архимеда, точка рычага, которая делает возможным перемещение остального мира