XANKƏNDİNƏ, YOXSA XANKƏNDİYƏ?

Dil fövqəl milli sərvətdir, onu fərdlərin təfəkkürünə bağlamaq olmaz!

Xeybər Göyyallı

Azərbaycan dilinin inkişaf tarixinə nəzərən əminliklə deyə bilərik ki, dilimiz hazırda özünün çiçəklənmə və intibah dövrünü yaşayır. Buna ölkəmizin müstəqilliyi dövründə nail olunub.

Azərbaycan dilinin dövlət dili statusu qazanması ilə ictimai funksiyası genişlənmiş, yazarlar tam sərbəstləşmiş, kütləvi informasiya vasitələrinin texniki imkanları genişlənmiş, televiziyalar, internet portalları, sosial şəbəkə və çap mediasının keyfiyyət və kəmiyyətində ciddi dəyişikliklər baş vermişdir. İndi yazacağım fikri məqsədli şəkildə əvvəlki yazılarımda da işlətmişəm, təkrar da olsa, bir daha xüsusi olaraq vurğulamağa məcburam. Azərbaycan dövləti dilimizin təmizliyinin qorunması və şəffaflığının təmin olunması üçün nə lazımdırsa, artıqlaması ilə edibdir. Dövlət dili statusu almış Azərbaycan dilinin təmizliyinin qorunması və şəffaflığının təmin edilməsi üçün müvafiq sərəncamlar verilmiş, həmçinin dilimizin inkişafı, təmizliyi və şəffaflığının qorunması üçün rəsmi dövlət qurumları yaradılmışdır. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan dövlətinin dilimizin inkişafı, təmizliyinin qorunması barədə həyata keçirdiyi tədbirlər dilimizin inkişafı və təmizliyinin qorunmasına bilavasitə məsul olan rəsmi qurum və onların əməkdaşları tərəfindən lazımi səviyyədə qiymətləndirilmir, görülən işlər dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlərə adekvat deyildir. Azərbaycan dilinə dövlət qayğısının bariz bir nümunəsinə diqqət edək. 70 illik sovet dövründə cəmi dörd dəfə işıq üzü görən orfoqrafiya lüğətimiz 2004-2020-ci illər arasında 3 dəfə nəşr olunmuşdur. “Azərbaycan Respublikasında dövlət dili haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”na əsasən orfoqrafiya lüğətimiz hər beş ildən bir yenidən işlənilib təkmilləşdirilərək nəşr olunacaqdır.

Bəllidir ki, dil dinamik bir varlıqdır, ondan hər gün fasiləsiz olaraq istifadə edilir. Telekanallar 24 saat yayımlanır, çap mediası gündəlik nəşr olunur, internet portalları sutka ərzində intensiv fəaliyyət göstərir. Ancaq fasiləsiz informasiya yayımlayan və maarifləndirmə missiyasını həyata keçirən kütləvi informasiya vasitələri dil qüsurlarından xali deyildir. Azərbaycan dilinin təmizliyi və səffaflığına birbaşa məsul olan qurumlar hər gün rastlaşdığımız dil qüsurlarını gündəlik qeyd etməli və diqqətə çatdırmalıdırlar. Sadə bir məntiq var. Səhv və qüsur vaxtında aradan qaldırılmayanda göz öyrəşir, şüuraltına oturur, yaddaşa yazılır, bununla da vərdiş halını alır.

İkinci Qarabağ müharibəsinin getdiyi dövrdə ardıcıl olaraq azad edilən kəndlərimizin bir çoxunun adı bu və ya digər səbəblərdən səhv yazılırdı. Yol verilən orfoqrafik səhvləri adi texniki qüsur kimi qəbul etmək mümkün deyildir. Toponimlər tamamilə təhrif olunmuş bir formada yazılırdı. Həmin ərəfədə bu cür qüsurlar başadüşülən və bağışlanılması mümkün olan hal idi. Qələbə sevinci bu cür qüsurları kiçik məsələ kimi qəbul etməyə tam haqq qazandırırdı. Artıq müharibənin yaratdığı həyəcan arxada qalıb və zəfər zəngi çalınıb. Daha qüsurlara yol vermək və buraxılan səhvləri də bağışlamaq doğru qəbul olunmaz.

HANSI DOĞRUDUR: ”Y”, YOXSA “N”?

Kütləvi informasiya vasitələrində son günlər daha çox rast gəlinən bir səhv barədə fikir bildirmək istərdim. Demək olar ki, əksər çap və elektron mediasının səhifələrində Xankəndi sözünün yönlük halda səhv yazılışı ilə rastlaşırıq. Səhv olaraq Xankəndiyə yazılır. Məqaləni yazarkən Google.az saytında “Xankəndiyə” sözünü məqsədli olaraq axtarışa verdim. Axtarış prosesində dilçi ekspertin doğru rəyi ilə də rastlaşdım. Dilçi ekspert sözdəki bitişdirici samitin “n” olduğunu söyləsə də, mediamızda hələ də səhv davam etdirilir. Səhv haradan qidalanır? Məlumdur ki, yönlük halın şəkilçisi –a,-ə-dir. Sözün sonu saitlə bitəndə “y” bitişdirici samiti artırılır. Bu qaydanı orta məktəbdən bilirik. Məs. Bakı-ya, Şəki-yə. Xankəndi mürəkkəb sözdür. Etimoloji yaranışı da kifayət qədər şəffafdır. Qarabağ xanı İbrahim xanın qış iqamətgahının yerləşdiyi məkan olduğundan “Xankəndi” adlandırılıb. Sözün formalaşma modeli də kifayət qədər sadə və aydındır: xanın kəndi. Xankəndi formasında birləşərək mürəkkəb söz olmuşdur. İkinci növ təyini söz birləşməsi modelində yaranan bu mürəkkəb sözün birinci tərəfində yiyəlik hal şəkilçisi düşmüşdür. Bir qədər də açıq desək, bu mürəkkəb söz qeyri-müəyyən yiyəlik haldadır. Söz birləşməsinin (mürəkkəb sözün) ikinci tərəfi (kəndi) mənsubiyyətin üçüncü şəxsinin təkindədir. Məhz bu səbəbdən söz birləşməsi əsasında formalaşmış bu tipli mürəkkəb sözlər hallananda bitişdirici samit “y” yox, “n” olmalıdır. Digər nümunələrə diqqət edək. Şah dağı-na, Xəzər dənizi-nə, Qız qalası-na və s. Haqqında danışdığımız sözün düzgün yazılışını orfoepik və orfoqrafik dil normativləri də açıq-aşkar formada təsdiq edir. Tələffüz zamanı Xankəndiyə yox, Xankəndinə deyilir. Xankəndiyə deyiləndə “y” bitişdirici samitinin yerinə düşmədiyi açıq şəkildə görünür. Sözün (Xankəndi) yaranma strukturu doğru variantı - “n” samitini diktə edir. Belə olan təqdirdə söz niyə deyildiyi kimi yazılmasın?

BU GÜN BUGÜNKÜ DEYİL... 

Çap və elektron mediasında hər gün “bu gün və bugünkü” sözləri ilə rastlaşırıq. Başqa cür desək, mediamız bu sözlərsiz keçinə bilmir. Bu sözlərdən hər gün istifadə edilsə də, ancaq onun yazılışında dil normativlərinə əməl olunmur. Çap və elektron kütləvi informasiya vasitələrində səhv olaraq “bu gün” sözü bitişik, “bügünkü” sözü isə ayrı yazılır. Aydınlıq üçün bildiririk ki, “bu” işarə əvəzliyi, “gün” isimdir. Bu və gün sözlərinin hər biri müstəqil vurğu ilə deyilir. Elə bu səbəbdən də ayrı yazılmalıdır. Bugünkü sözü isə bitişik yazılmalıdır. Çünki söz bir vurğu ilə deyilir və bir məfhumu ifadə edir. Qeyd etdik ki, bu işarə əvəzliyi, gün isimdir. Ancaq bugünkü sözündə məna və məfhum “kü” şəkilçisinin artırılması ilə tamamilə dəyişib. Dilimizdə -kı,-ki,-ku,-kü şəkilçilərinin köməyi ilə zərfdən sifət əmələ gəlir. Məs. axşamkı söhbət, səhərki iş, bugünkü hadisə və s.

Bu məqamda onu da qeyd edək ki, bugünkü, ogünkü və birigünkü sözləri bitişik yazılan sözlər kimi orfoqrafiyamızda təsbit olunub. 

SÖZ YERİNDƏ OLMAYANDA…

Çap və elektron mediasında ən çox rast gəlinən səhvlərdən biri cümlədə söz sırasının pozulmasıdır. Söz sırasının pozulması dilçilik elmində termin kimi inversiya adlandırılır. Latın mənşəli olan bu sözün mənası “yerdəyişmə” deməkdir. Fikrin ifadə vasitəsi sayılan cümlə, həcmindən asılı olmayaraq, pozulmaz qanunauyğunluğa, dəyişilməyən struktur qaydasına malikdir. Əlbəttə, bu məqamda dünya dillərinin özünəməxsus qaydaları da qeyd olunmalıdır. Azərbaycan dilində də sabit cümlə strukturu mövcuddur. Məlum olsa da, bir daha diqqətə çatdırmaq istərdik. Mübtəda cümlənin əvvəlində, xəbər sonunda, təyin təyinolunandan əvvəl, zərflik, adətən, xəbərdən əvvəl gəlir. Cümlədə sözlərin düzgün sıralanması ən vacib dil normativlərindən sayılır. Bu sıralanma fikrin ifadə çalarından asılı olaraq, şeir və şüarda pozula bilər. Onu da diqqətə çatdırmaq vacibdir ki, şeir və şüarda söz sırasının pozulması fikrin doğruluğuna xələl gətirmir. Ancaq digər hallarda söz sırasının pozulması fikrin təhrif olunmasına, məzmunun dəyişilməsinə gətirib çıxarır. Cəmiyyət tərəfindən ciddi qəbul olunan bir çox internet saytlarında hər gün belə nümunələrə rast gəlinir. Məs.

1. “Putin etimadı itirdiyi üçün onu vəzifədən çıxardı”. Cümlənin məzmunundan belə çıxır ki, etimadı itirən Putindir. Əslində, belə olmalıdır: “Putin onu etimadı itirdiyi üçün vəzifədən çıxardı”.

2. ”Şuşada yerləşən Vaqifin məqbərəsindən birbaşa bağlantı”. İlk baxışda yol verilən səhv texniki qüsur kimi qəbul oluna bilər. Əslində, bu, ciddi struktur səhvi-söz sırasının pozulmasıdır. Söz sırasını bərpa etməklə cümlədə fikir aydınlaşır: “Vaqifin Şuşadakı məqbərəsindən birbaşa bağlantı”.

Onu da qeyd edək ki, nümunə gətirdiyim cümlələr saytlarda dərc olunmuş məqalələrin sərlövhəsində yazılıb.

ƏLİFBAMIZDA NEÇƏ HƏRF VAR?

İctimaiyyət tərəfindən ciddi qəbul olunan bəzi qəzet və saytlara istinadən deyə bilərik ki, əlifbamızda 32 yox, 33 hərf var. 33-cü hərflə oxucular da rastlaşmamış olmazlar. Həmin qəzet və saytlar Azərbaycan əlifbasına dilimizin fonetik və qrafik normalarını kobud şəkildə pozaraq, ingilis dili üçün xarakterik olan “w” (dablyu) hərfini gətiriblər. Onlar heç bir ehtiyac olmadan Nyu York sözünü New York şəklində yazırlar. Görəsən, onlar “w” hərfini klaviaturada kompüterin dilini dəyişərək yazdıqlarını bilmirlərmi? Ən azından texniki səhv etdiklərinin fərqində olmalıdırlar. Belə ki, kompüterdə “w” yazarkən (mən indi “w” hərfini yazmaq üçün kompüterdə dil dəyişikliyi apardım) mütləq ingilis dilini seçməlidirlər.

Yeri gəlmişkən, onu da qeyd edək ki, bu tipli sözlərin yazılışı (coğrafi adlar) “Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti”ndə də düzgün təsbit olunmayıb. Nyu York, Nyu Cersi, Nyu Meksiko və b. coğrafi adların defislə yazılmasının heç bir elmi əsası yoxdur. Fikrimizi Nyu York sözünə istinadən izah edək. New (nyu) ingilis dilində yeni, təzə mənasını ifadə edir, York isə İngiltərənin qədim şəhərlərindən birinin adıdır. İngiltərənin həmin şəhərinin şərəfinə adıçəkilən yaşayış məskəni Nyu York adlandırılıb. Necə ki, Yeni Yaşma, Yeni Göyçə, Yeni Zod və başqa coğrafi adları defissiz yazırıq, eləcə də Nyu York, Nyu Cersi, Nyu Meksiko və başqa sözləri defissiz yazmalıyıq. Bu sözlərin orijinalında- ingiliscəsində defis yoxdur. Ehtimal ki, bu sözlərin səhvən defislə yazılması rus dilinə istinadla bağlıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, durğu işarələrinin həddindən artıq işlənilməsi bütövlükdə dilimizə, o cümlədən yazı prosesinə yalnız ağırlıq gətirir. Şərti və əsassız, heç bir dil normativinə əsaslanılmadan qoyulan durğu işarələrinə lüzum yoxdur.

SƏHVLƏR HARADAN QAYNAQLANIR?

Bu barədə əvvəllər də qeydlərim olub. Hər hansı mətnin ictimaiyyətə qüsursuz təqdimatı redaktə və korrektura prosesi ilə birbaşa bağlıdır. Düzdür, ən kiçik informasiya belə ilkin mərhələdən doğru, dürüst və savadlı hazırlanmalıdır. Ən savadlı hazırlanan mətn belə redaktə və korrekturadan keçməlidir. Etiraf edək ki, mətn çox oxunduqca səhvlərdən təmizlənir və cilalanır. Bu məqamda onu da etiraf edək ki, yaşadığımız günlərdə redaktə və korrektura institutu redaksiyalar tərəfindən lazımi səviyyədə dəyərləndirilmir. Bu gün texnologiyanın yaratdığı hüdudsuz imkanlar sayəsində nəinki nöqsanlara yol verməmək, hətta buraxılmış səhvlərin bir çoxunu sonradan belə aradan qaldırmaq mümkündür. Elektron mediada yol verilmiş qüsurlar istənilən vaxt düzəldilə bilər.

İctimai hadisə sayılan dil xalqa, ümumən ictimaiyyətə xidmət göstərir. Belə olduğundan bütövlükdə ictimaiyyət dilimizin qayğısına qalmalı, onun təmizliyinin qorunmasına, şəffaflığının təmin olunmasına xüsusi diqqət yetirməlidir. Dil cəmiyyətin digər ictimai dəyərlərinin də reallaşmasını təmin edir. Dil ümumxalq mülkiyyəti olduğundan onu ayrı-ayrı fərdlərin düşüncə və davranışına bağlamaq mümkün deyildir.

Вставляется в месте расположения рекламного блока:

Şərhlər

Asim Məmmədov 2021-02-25 22:44:42

Çox sağ olun, Xankəndinə görə.

Niyaz Zeynaloğlu 2021-02-25 18:47:00

Salam,çox gözəl,faydalı və zəruri məlumatlardır.Çox şey öyrəndim...Allah razı olsun !

Xeybər Göyyallı 2021-02-12 19:20:20

Hörmətli Ələmdar müəllim, verdiyiniz dəyərə görə çox sağ olun! Təşəkkür edirəm.

Ələmdar Məmmədov-hüquqşünas 2021-02-12 17:38:28

Çox hörmətli Xeybər müəllim! Bütün yazılarınızı bi yerə toplasaq həqiqi mənada dərslik alınar.Dil millətin əsas göstəricisidir,şəxsiyyət vəsiqəsidir.Zəhmətinizə görə sizə təşəkkür edirəm.

Son yazılar


Новости

APPLE MACBOOK AIR С ОБЗОРОМ M1

Новый MacBook Air с чипом Apple M1-это триумф. За неделю тестирования я довел этот компьютер и его новый процессор Apple до предела и обнаружил, что эти пределы превзошли мои ожидания почти на всех уровнях. Я также использовал его так, как на самом деле предназначен MacBook Air: как повседневный компьютер для выполнения повседневных задач. При этом я рассчитывал на восемь, а иногда и на 10 часов непрерывного использования батареи. Приступая к этому обзору, у меня был каталог потенциальных ловушек, в которые Apple могла попасть при переходе с чипа Intel на свой собственный процессор. Переходы чипов чертовски трудны и обычно не проходят гладко. Этот MacBook Air не только избегает почти всех этих ловушек, но и радостно перепрыгивает через них. Конечно, не все идеально. Настойчивость Apple в использовании унылых веб-камер по-прежнему остается обломком, а запуск приложений для iPad-сплошным беспорядком. Но когда я пользовался MacBook Air, я часто оказывался настолько впечатлен, что с трудом верил в это. Поверьте. MacBook Air с чипом M1 - самый впечатляющий ноутбук, которым я пользовался за последние годы. Подробнее: 13-дюймовый MacBook Pro с обзором M1 и Mac mini с обзором M1 НАШ ОБЗОР APPLE MACBOOK AIR (КОНЕЦ 2020 ГОДА) РЕЗУЛЬТАТ 9,5 ИЗ 10 Плюсы Быстро Intel-совместимых приложений работает хорошо Отличное время автономной работы Минусы Ужасные веб- камеры iOS-приложения-это дуновение Пришло время признать, что Маки были бы лучше с сенсорными экранами MacBook Air-самый впечатляющий ноутбук, которым я пользовался за последние годы ОБОРУДОВАНИЕ MACBOOK AIR Внешне новый MacBook Air почти идентичен тому, который Apple выпустила в начале этого года на базе Intel. Он имеет тот же самый любимый клиновидный дизайн, экран 2560 x 1600, который достигает максимальной яркости 400 нит, вход в систему отпечатков пальцев Touch ID, достаточно хорошие динамики, пересмотренную клавиатуру Apple с ножничным переключателем и массивный трекпад. Он также имеет ту же стартовую цену: $999 за модель с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. Эта базовая модель также имеет на одно ядро меньше графического процессора по сравнению с более дорогими конфигурациями, хотя я не могу сказать, какое влияние это может оказать. (Держу пари, это не так уж много.) Модель, которую я тестирую, имеет 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ памяти за 1649 долларов. Как и раньше, вы не можете обновить что-либо позже, если вам это нужно. APPLE СОХРАНИЛА ДИЗАЙН ТОЧНО ТАКИМ ЖЕ Apple обновила параметры в строке функций У MacBook Air все еще есть ужасная веб-камера. Есть только одно внешнее отличие новой модели от предыдущей: Apple заменила некоторые кнопки в функциональном ряду на более полезные. Теперь вы получаете кнопку Spotlight search (которая на macOS Big Sur наконец-то может выполнять поиск в Google), Do Not Disturb и Диктовку. Если, как и я, вы до сих пор не пользовались диктовкой, я думаю, вы будете приятно удивлены тем, насколько она хороша. Все остальные различия находятся внутри. Во-первых, там больше нет вентилятора, только алюминиевый распределитель тепла. Но даже когда я доводил эту машину до абсолютного предела, я никогда не чувствовал, что она становится более чем немного теплой. Apple знает, что такое тепловой потолок для этой системы, и она хорошо держит MacBook внутри него. К сожалению, это сходство распространяется и на веб-камеру, которая по-прежнему имеет разрешение 720p и по-прежнему ужасна. Apple попыталась позаимствовать часть своей обработки изображений в реальном времени у iPhone, чтобы попытаться украсить изображение-и я действительно нахожу, что он лучше справляется с равномерным освещением моего лица, — но в основном я замечаю, что он выглядит плохо (только теперь это более обработанная версия плохого). Еще одно внутреннее изменение, которое затронет профессиональных пользователей и разработчиков больше, чем среднестатистического пользователя MacBook Air, заключается в том, что Apple перешла на единую архитектуру памяти, так что отдельной графической памяти нет. Apple утверждает, что это более эффективно. К сожалению, я не могу сказать, достаточно ли у модели 8 ГБ оперативной памяти, чтобы комфортно справляться как с процессором, так и с графическим процессором, но у меня не было никаких проблем с 16 ГБ на моем обзорном устройстве. На самом деле, я еще не столкнулся с какой — либо проблемой производительности вообще-потому что этот MacBook Air очень быстрый. Новый MacBook Air работает очень быстро. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ MACBOOK AIR MacBook Air работает как ноутбук профессионального уровня. Он никогда не стонет под несколькими приложениями. (Я бегал больше дюжины за раз.) Он без жалоб обрабатывает интенсивные приложения, такие как Photoshop и даже приложения для редактирования видео, такие как Adobe Premiere. Это никогда не заставляло меня дважды подумать о загрузке другой вкладки браузера или 10 — даже в Chrome. На прошлой неделе я писал, что Apple “поразительно уверена в своих новых процессорах M1 Mac”, отбрасывая огромные претензии и отказываясь каким-либо образом снижать ожидания. Использовав один из них, я просто поражен. Он имеет два порта Thunderbolt. Он использует Touch ID для биометрии. В целом аппаратное обеспечение идентично последней модели. Я использовал ноутбуки Windows с процессорами Arm от Qualcomm, и они медленнее, сложнее и сложнее, чем машины Intel. Несмотря на то, что я полагал, что Apple справится с этим переходом от Intel к Arm лучше, я не ожидал, что все будет работать так хорошо, как это происходит. Я знал, что macOS и собственные приложения Apple будут быстрыми, многие из которых были закодированы специально для работы с этим процессором. Что меня потрясло, так это то, насколько хорошо работает каждое приложение. Некоторые предпосылки: приложения обычно создаются для работы с определенным типом процессора, поэтому, когда они запускаются на машине с другим процессором, какая-то дополнительная работа должна происходить под капотом. На Mac эта работа выполняется с помощью программного обеспечения под названием Rosetta 2, которое вы устанавливаете при первом запуске приложения на базе Intel. В отличие от Windows, Rosetta 2 на самом деле не эмуляция, а перевод. Это означает, что запуск этих приложений занимает немного больше времени, но как только они запускаются, они просто... запускаются. Я еще не сталкивался с какими-либо проблемами совместимости приложений (хотя, возможно, некоторые из них мне не удалось отследить). Мы, конечно, провели набор тестов. На приведенной ниже диаграмме показаны некоторые из наших результатов. Но я просто хочу назвать одну, в частности: частоту кадров на Shadow of the Tomb Raider. Тридцать восемь кадров в секунду-вполне приличное число для игрового ноутбука с недорогой видеокартой. Это почти неслыханно для компьютера со встроенным графическим процессором. Я работаю над этим MacBook Air, который поставил бы мой старый MacBook Air на колени. М1-Mac на основе критериев Бенчмарк MacBook Air MacBook Pro Mac mini Cinebench R23 Multi 6803 7729 7729 Cinebench R23 Single 1494 1519 1520 Cinebench R23 Multi looped for 30 minutes 5369 7729 7780 Количество очков в Geekbench 5.3 многоядерных процессоров 7510 7554 7711 Geekbench 5.3 CPU Single 1730 1730 1754 Количество Очков В Geekbench OpenCL В 5.3/ Вычислительные 18357 19211 19654 Мы проводим стандартный экспортный тест Adobe Premiere, и MacBook Air превосходит новейшие ноутбуки Intel с интегрированной графикой и удерживает свои позиции с некоторыми ноутбуками с соответствующими дискретными графическими процессорами. Главное, на что нужно обращать внимание, - это не цифры. Я признаю, что они впечатляют, а также отражают мой реальный опыт работы с компьютером. Вместо этого следует обратить внимание на то, что Tomb Raider и Adobe Premiere еще не были оптимизированы для этого чипа. Они проходят через слой перевода Apple Rosetta 2. Apple намекнула, что чип M1 был разработан в сотрудничестве с командой Rosetta, так что вполне вероятно, что в самом аппаратном обеспечении есть много оптимизаций. (Однако мы обнаружили одну странную ошибку: премьера закодированного видео с половиной обычного битрейта, который мы ожидаем при использовании переменного битрейта на предустановленном экспорте YouTube 4K. Нам пришлось установить ползунок на 80, чтобы добиться того же битрейта экспорта компьютеров Intel по умолчанию. Странно! Мы дали знать Adobe, и на момент публикации лучший ответ заключается в том, что Premiere официально не поддерживается на M1.) Если у вас сейчас есть MacBook Air, я уверен, что этот новый MacBook будет работать лучше во всех отношениях. Я думаю, что это лучше, чем штаны от ультрабуков Intel под управлением Windows, включая его самые последние чипы. Центр управления на MacBook Air. СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ MACBOOK AIR AppleApple утверждает, что эта машина может получить 18 часов воспроизведения видео и “15 часов беспроводной сети”, что является очень большими претензиями. Компания говорит мне, что я должен ожидать, что время автономной работы будет на 50 процентов лучше, чем у последнего Air, а батарея внутри этого компьютера не больше, чем у предыдущих моделей. Все эти улучшения сводятся к повышению эффективности. Мои реальные результаты? Я получаю от восьми до десяти часов реальной, постоянной работы в зависимости от того, насколько сильно я ее продвигаю. Это не совсем на 50 процентов лучше, чем последний MacBook Air, но очень близко. AIR ДЛИТСЯ ДОЛЬШЕ, ЧЕМ БОЛЬШИНСТВО ДРУГИХ НОУТБУКОВ В СВОЕМ КЛАССЕ Чтобы быть предельно ясным, я получаю эти цифры с помощью приложений, которые я на самом деле использую, которые, конечно же, включают Chrome и различные приложения, которые также основаны на движке Chrome, например Slack. Что примечательно в этом случае, для некоторых приложений Rosetta 2 нужно сделать кучу переводов кода в реальном времени, что еще больше сокращает время автономной работы. Если и когда эти приложения будут переписаны на “универсальные” приложения, которые изначально работают на M1, я ожидаю увидеть еще лучшее время автономной работы. Может показаться странным упоминать об этом в контексте времени автономной работы, но MacBook Air теперь мгновенно просыпается от сна, и приложения, которые были запущены до того, как вы закрыли ноутбук, гораздо быстрее догоняют себя в мире. Это тонко, но я обнаружил, что готов закрывать Воздух чаще, чем обычно делаю с другими ноутбуками, потому что пробуждение его от сна происходит так легко. Если вы пытаетесь выбрать между новым 13-дюймовым MacBook Pro и этим MacBook Air, я думаю, что время автономной работы будет решающим фактором для большинства людей. В тестировании Нилая Профессионал постоянно получает еще пару часов на зарядке. Pro также имеет сенсорную панель и немного более яркий экран, но другое важное отличие заключается в том, что у него есть вентилятор. Это позволяет ему выполнять тяжелые рабочие нагрузки в течение длительных периодов времени. То же самое касается и нового Mac mini. Приложения iOS изначально работают на MacBook Air. Некоторые из них хороши, многие-нет. ПРИЛОЖЕНИЯ IOS НА MACBOOK AIR Одно из преимуществ MacBook, использующего ту же архитектуру процессора, что и iPhone и iPad, заключается в том, что теперь он может запускать приложения для iPhone и iPad изначально. Чтобы найти их, вам нужно специально отфильтровать их в Mac app store. К сожалению, разработчикам не разрешается распространять приложения iOS непосредственно среди пользователей. Когда вы отправитесь в Mac App store, чтобы найти свои любимые приложения, приготовьтесь к разочарованию. Нажмите на свое имя в левом нижнем углу, затем перейдите на вкладку “Приложения для iPhone и iPad”, которая покажет вам все приложения, установленные на ваших устройствах iOS. То, что я нашел там, было галереей заброшенного программного обеспечения, в основном приложений от разработчиков, которые не были обновлены, чтобы быть в курсе новых устройств. У разработчиков есть возможность отказаться от того, чтобы их приложения были доступны на Mac, и многие, многие разработчики сделали это. Instagram, Slack, Gmail и многие другие просто недоступны. Я подозреваю, что эти разработчики сделали этот выбор, потому что они хотели убедиться, что у них нет грязного, странного опыта работы с приложениями на Mac. Поскольку iOS-приложений на Mac грязное, странное впечатление. Яблоко надо было влепить бета-версия данной функции. Опция Apple “Touch Alternatives” для приложений iOS. Приложения, которые были закодированы для работы с последними стандартами кодирования iPad, великолепны. Пасмурно, приложения подкастинга, неплохо чувствует себя и полностью пригоден для использования. С другой стороны, HBO Max-это полный бардак. Он появляется в маленьком окошке, которое вы не можете изменить, как и полноэкранные видео. Что? Этот опыт также немного глючит, хотя Apple говорит мне, что следующая проблема, с которой я столкнулся, будет решена в ближайшее время. Я установил приложение Telegram messaging iOS, которое поначалу работает хорошо. Но когда приходит новое сообщение, приложение открывается поверх других моих окон. Большая ошибка заключается в том, что я не смог удалить его обычным способом, нажав кнопку X в Центре запуска. Даже когда я удалил его вручную в Finder, он все еще оставался там в течение нескольких минут, пока я не перезагрузился, получая уведомления. Apple создала новую систему для каждого приложения iOS, доступного в меню Mac, под названием “Touch Alternatives.” Это серия кнопок, жестов и других магических заклинаний, чтобы заставить приложения, которым нужен сенсорный экран, работать на Mac. Это откровенно смешно и самый ясный признак того, что Apple сгибает себя в узлы, чтобы избежать того, что, очевидно, должно быть сделано: поставить сенсорный экран на Mac. К счастью, вы можете игнорировать все эти приложения для iOS, пока разработчики не оптимизируют их или Apple не придумает лучший способ убрать странные вещи. Новый MacBook Air с чипом M1. В то же самое время, когда компания выпустила новый MacBook Air с процессором M1, Apple прекратила выпуск версии Air на базе Intel. Это был смелый шаг; MacBook Air-самый продаваемый компьютер Apple, и Apple также только что заработала больше денег, продавая Mac в прошлом квартале, чем когда-либо раньше. Но это было правильное решение. Нет ни одной причины, по которой я мог бы найти старую версию Intel. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЕБ-КАМЕРЫ, MACBOOK AIR С M1 ПРОСТО НЕВЕРОЯТЕН Для профессиональных пользователей все еще существуют улучшения, которые Apple должна сделать, чтобы повысить производительность на верхнем уровне для интенсивных рабочих нагрузок. Вы не можете запустить внешнюю видеокарту, и вы ограничены только одним внешним дисплеем за раз, например, и вполне вероятно, что настоящий профессионал довольно быстро найдет потолок на этом интегрированном графическом процессоре. Но как обычный компьютер, нет ничего похожего на этот MacBook Air. У него очень хорошее время автономной работы, невероятная производительность для своего класса и да, хорошая клавиатура. Жаль только, что с веб-камерой. Это главная причина, по которой мы не могли дать этому ноутбуку 10/10, который мы рассматривали. Процессорные переходы должны быть запутанными и сложными. Ранние пользователи новых чипов обычно подписываются на сломанные приложения, замедления и странные ошибки. Благодаря тщательной интеграции своего нового процессора и программного обеспечения Apple избежала всего этого. Вам не нужно беспокоиться ни о каких технических деталях, которые позволили MacBook Air успешно пройти этот переход. То, что я могу сказать это, пожалуй, самое впечатляющее. Потому что это просто работает. СВЯЗАННЫЙ Apple MacBook Pro с обзором M1: сгибание руки Apple Mac mini с обзором M1: over-performer Exclusive First смотрит на новые технологии, обзоры и шоу, такие как Processor with Dieter Bohn. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ! СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ: MACBOOK AIR (КОНЕЦ 2020 ГОДА) Каждое интеллектуальное устройство теперь требует от вас согласия на ряд условий, прежде чем вы сможете использовать его — контракты, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали точно подсчитывать, сколько раз вы должны нажать “согласен”, чтобы использовать устройства, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Для того чтобы пройти настройку и фактически использовать MacBook Air (конец 2020 года), вы должны согласиться: Лицензионное соглашение на программное обеспечение macOS, которое включает в себя гарантийное соглашение Apple и условия и положения Game Center Эти соглашения не подлежат обсуждению, и вы вообще не можете использовать ноутбук, если не согласны с ними. Существует также несколько факультативных соглашений, в том числе: Услуги определения местоположения Использование учетной записи iCloud добавляет Правила и условия iCloud и службы поиска моего местоположения Отправка данных о сбоях и использовании в Apple в помощь разработчикам приложений Разрешая Apple, чтобы использовать свои стенограммы, Siri, чтобы улучшить распознавание голоса Условия и положения Apple Pay Итоговый итог-три обязательных соглашения и шесть факультативных.

ОБЗОР SAMSUNG GALAXY S21:

Samsung Galaxy S21-это среднечастотный телефон с флагманским названием. Вместо того чтобы предлагать по существу один и тот же телефон верхнего уровня в разных размерах, Samsung решила стать агрессивной по цене в этом году. Galaxy S21 стартует с $799,99 за меньшую версию с 6,2-дюймовым экраном и $999,99 за плюсовую версию с 6,7-дюймовым дисплеем. Хотя в обоих случаях разумно потратить дополнительные 50 долларов на модели с 256 ГБ памяти. Помогает то, что S21 оказался очень хорошим телефоном среднего уровня. Samsung Samsung в этом году, тем не менее, если вы хотите получить самый лучший телефон, который Samsung может предложить прямо сейчас, вы должны купить самый большой телефон, Galaxy S21 Ultra. Если Ultra слишком велик или слишком дорог для ваших нужд, то нет ничего плохого в обычном Galaxy S21. Samsung удалось снизить цену без серьезных жертв ни в опыте, ни в функциях этого телефона. Однако избежать масштабного провала-не обязательно то же самое, что добиться большого успеха. НАШ ОБЗОР SAMSUNG GALAXY S21 5G РЕЗУЛЬТАТ ГРАНИ 8 ИЗ 10 Плюсы Быстрый процессор Хороший экран Хорошее время автономной работы Минусы Samsung bloatware Конкуренция подорвет цену Нет расширения памяти microSD Samsung Galaxy S21. Телефоны, которые стремятся дать вам все самое лучшее, как правило, стоят больше тысячи долларов. Ниже этого есть более заметные компромиссы, поскольку каждый телефон выбирает свой приоритет. Что касается Galaxy S21, то Samsung сделала большую ставку только на одну деталь: процессор Qualcomm High-End Snapdragon 888. Samsung Samsung использует свой собственный процессор Exynos на некоторых рынках за пределами США, и хотя я слышал, что Samsung значительно улучшила его по сравнению с прошлым годом, я не смог протестировать его сам. На базовом уровне приоритет процессора означает, что S21-это очень быстрый телефон с приличным временем автономной работы. Я могу прожить целый день с умеренным или интенсивным использованием батареи емкостью 4000 мАч, хотя с небольшим усилием я могу разрядить ее. Более крупный Galaxy S21 Plus — который я еще не тестировал — имеет батарею емкостью 4800 мАч и, вероятно, прослужит еще дольше, несмотря на немного больший экран. В остальном оба имеют одинаковое разрешение и функции. SAMSUNG ОТДАВАЛА ПРИОРИТЕТ ПОСТАВКЕ БЫСТРОГО НОВОГО ПРОЦЕССОРА ПРЕЖДЕ ВСЕГО Не менее важно и то, что выбор в пользу новейшего и лучшего процессора Qualcomm означает, что Galaxy S21 имеет больше шансов продержаться у вас три или более лет, прежде чем неизбежный марш программного обеспечения Android поглотит его или оставит позади. Я спросил Samsung, сколько лет обновлений программного обеспечения он будет гарантировать пользователям S21, и обновит этот обзор, если я услышу ответ. Snapdragon 888 также означает, что эти телефоны поддерживают оба вида 5G в США. Во время моего тестирования в районе залива я все еще нахожу, что 5G часто не намного быстрее LTE, а mmWave-версию 5G все еще очень трудно найти. Однако я также вижу некоторые улучшения по сравнению с прошлым годом. Поэтому мой взгляд на 5G немного сместился. Я все еще думаю, что вы не должны обновлять свой телефон только для того, чтобы получить 5G. Тем не менее, если вы все равно должны получить обновление и у вас есть выбор получить телефон 5G, вы, вероятно, должны это сделать. Сети еще недостаточно хороши, но если вы держите свой телефон какое-то время, вы можете пожалеть, что у вас его нет в ближайшие годы. (В любом случае будет трудно купить телефон без 5G, если вы потратите более 500 долларов в этом году.) Металлические боковые направляющие S21 изгибаются в выпуклость камеры. Тото идти вместе с приоритетом, который вы не можете видеть, другое большое изменение Samsung-это то, что вы можете: дизайн. Как и в случае с Galaxy S21 Ultra, обычные Galaxy S21 и S21 Plus имеют металлические направляющие, которые впадают в выступ камеры на задней панели. Здесь он выглядит так же хорошо, как и на Ультра. Однако Samsung пошла еще дальше на меньшем S21, заменив обычную заднюю стеклянную панель пластиком (модель Plus по-прежнему использует стекло). Для меня это вообще не проблема — на самом деле, в некотором смысле, я предпочитаю его, так как это одна вещь, способная разбиться при падении. Это способ сократить расходы, но тот, который заставляет меня задуматься, действительно ли я хочу, чтобы стекло на задней панели моего телефона было в первую очередь. Он чувствует себя великолепно, с матовой отделкой, и ни одна из дешевых или хлипких ассоциаций пластика не может принести. Экран S21 имеет только 1080p, но он плоский и выглядит великолепно. Задняя часть базовой модели пластиковая, но на ощупь она приятная. На задней панели S21 есть три камеры. Пока мы обсуждаем эту тему, вот некоторые другие способы, которыми Samsung сократила расходы на S21 по сравнению с прошлогодним Galaxy S20. Ему не хватает MST, технологии Samsung для оплаты через терминалы кредитных карт, которые не могут считывать NFC. Нет слота для карт microSD для расширения хранилища, что немного жалит, поскольку Samsung до недавнего времени была немного сдержанной в том, чтобы держать карту microSD в своих флагманах. Samsung также сэкономила расходы, стоя рядом с камерами — они практически не изменились с прошлого года. (Подробнее о камерах ниже.)S21 также снижает разрешение экрана с прошлогодней панели 1440p до 1080p как в обычной, так и в плюсовой версиях. Они тоже плоские, что многие предпочитают изогнутым краям. Я не возражаю против изогнутых экранов, если они соответствуют эргономике телефона, но здесь, я думаю, Samsung сделала правильный выбор, чтобы стать плоской. Экран имеет адаптивную частоту обновления, которая может работать на частоте до 120 Гц, поэтому прокрутка и анимация очень плавные. В отличие от более продвинутой экранной технологии Ultra, частота обновления этого экрана достигает 48 Гц, и он также использует более традиционную технологию OLED вместо более новой версии LTPO в Ultra. На эти понижения характеристик экрана я говорю следующее: все равно. Samsung неизменно отлично справляется с созданием экранов, и хотя S21 не демонстрирует компанию в лучшем виде, это все равно отличный дисплей. Но больше, чем любое другое обновление или понижение рейтинга в этом году, спецификация, которая оказала наиболее ощутимое влияние на мой опыт работы с S21, была новым датчиком отпечатков пальцев под экраном. Он может читать с большей площади, и мне кажется, что он чувствует себя быстрее, чем прошлогодний датчик. Ведь как часто мы разблокируем наши телефоны, даже миллисекунды влияют на то, насколько отзывчивым будет телефон. Также: он работает с масками. Аппаратное обеспечение камеры S21 практически не изменилось по сравнению с прошлым годом. Единственное существенное различие между системами камер на прошлогоднем Galaxy S20 и нынешнем Galaxy S21 заключается не в аппаратном обеспечении, а в программном обеспечении. Samsung проделала определенную работу по обновлению своей обработки для улучшения фотографий в определенных ситуациях. Например, я заметил небольшой скачок в качестве низкой освещенности. Но за исключением незначительной замены сенсоров на ультрашироком аппаратном обеспечении камеры ничего не изменилось. Основной датчик имеет 12 мегапикселей с OIS, сверхширокий также имеет 12 мегапикселей и 120-градусное поле зрения, а телеобъектив имеет 3-кратный оптический зум и делает трюки с кадрированием с помощью своего 30-мегапиксельного датчика, чтобы предложить цифровой зум до 30 раз. Селфи-камера имеет 10 мегапикселей. В США, я думаю, самым прямым конкурентом камеры в этом ценовом диапазоне, вероятно, является Google Pixel 5 за 699 долларов. К моему большому удивлению, среди рецензентов единодушно считается, что Galaxy S21 делает лучшие фотографии в целом. Я согласен. Давние пикселя преимущество камеры есть все, но рассеивается. Samsung Galaxy S21 слева, Pixel 5 справа; Galaxy просто лучше справляется с шумом и детализацией в тени в темном режиме Теперь, я по-прежнему предпочитаю эстетику пикселя для Samsung по. Пиксель сохраняет свой контрастный, более синий вид по сравнению с тенденцией Samsung чрезмерно осветлять и перенасыщать все вокруг. Однако на техническом уровне Galaxy S21 просто делает свою работу лучше. Меньше шума в тенях и слабом освещении, больше деталей при приличном освещении и гораздо лучшая производительность зума. Не думаю, что обычные галактики типа S21 выдерживает улучшенный телеобъектива изображений, которые вы можете сделать из ультра, который имеет 10-кратный оптический объектив. Но при увеличении от 3-кратного до максимального 7-кратного пикселя S21 просто делает свою работу лучше, чем алгоритмы Google. Samsung также выигрывает на видео. 1 из 17 Существует обычный набор новых функций камеры, многие из которых, я думаю, большинство пользователей могут игнорировать. Съемка видео 8K не имеет большого смысла на камере такого калибра, но вы можете это сделать. Однако я очень ценю профессиональные режимы Samsung как для видео, так и для фотографий. В ситуациях, когда вы можете потратить немного времени на составление кадра и настройку параметров камеры, вы можете получить что-то гораздо более интересное. Samsung также сделала возможным полностью отключить сглаживание лица. Это создает лучшие образы, но, что более важно, это также может помочь улучшить самооценку некоторых людей. Программное обеспечение Samsung One UI на Galaxy S21. Как я уже отмечал в своем обзоре Galaxy S21 Ultra, Samsung движется в неправильном направлении со своим программным обеспечением. Это позор, потому что основы версии Android от Samsung, One UI, все еще великолепны. Это делает Android немного чище и ярче, а также дает ему ключевые функции для управления гигантскими экранами. Но вместо того, чтобы опираться на эту силу, Samsung увязает в ней. Слишком много тайных настроек и слишком много почти бессмысленных значков на панели быстрых настроек. В США пользователи S21 должны быть достаточно сообразительны, чтобы знать, как загружать и использовать сообщения Android вместо сообщений Samsung, если они хотят беспрепятственный, непрерывный доступ к сообщениям RCS (большая часть остального мира получает сообщения Android по умолчанию). ОДИН ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ВСЕ ЕЩЕ ИМЕЕТ ПРАВИЛЬНЫЕ ОСНОВЫ, НО ДВИЖЕТСЯ В НЕПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ Также Samsung Samsung Digital assistant, Bixby, стоит использовать только в том случае, если вы подключили всю свою цифровую жизнь к экосистеме Samsung. Я подозреваю, что большинство в США этого не сделали, и поэтому все это просто кажется излишним рядом с Google Assistant. Самое вопиющее, что приложения Samsung по умолчанию часто имеют рекламу в верхней части. Нажатие на гигантский виджет погоды в верхней части главного экрана по умолчанию показывает рекламу в приложении погоды Samsung. Я не знаю, какую крошечную маржинальную прибыль Samsung получает от этой рекламы, но я не думаю, что удар по ее репутации стоит того. Все эти неприятности с программным обеспечением Samsung могут быть либо предотвращены, либо отменены знающим пользователем. И вообще, я думаю, что большинство пользователей найдут свой путь к этому знанию — но это не значит, что это не хлопотно в первую очередь. Я могу быть более продуктивным на хорошо настроенном телефоне Samsung, чем практически на любом другом телефоне, но он не должен требовать такой большой настройки и уклонения от рекламы. Samsung Galaxy S21 часто доступен по цене ниже полной розничной цены Сложите все варианты и компоненты Galaxy S21, и вы не сможете избежать вывода, что это перефразированный Galaxy S20 с более быстрым процессором и более приятным внешним видом. Это довольно суровый взгляд на вещи, но это правда, и я не думаю, что он должен проклинать телефон. Иногда на год-над-год обновления являются незначительными. SAMSUNG СНИЗИЛА ЦЕНУ, НО ВАМ СЛЕДУЕТ ПОДОЖДАТЬ, ПОКА ОПЕРАТОРЫ НЕ СНИЗЯТ ЕЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ Это незначительное обновление означает, что нет никаких причин спешить покупать Galaxy S21. Это телефон, который можно получить, когда вам нужно заменить свой старый и сломанный телефон, и если вашему телефону больше двух лет, это будет иметь огромное значение. Есть еще одна причина не спешить с приобретением S21: телефоны Samsung славятся тем, что получают большие скидки от операторов. Я бы не стал заходить так далеко, чтобы сказать, что было бы ошибкой платить полную цену за S21, но я бы сказал, что вы должны искать — или даже ждать — сделки, если можете. Самый интересный выбор, который Samsung сделала в этом году,-это вместо того, чтобы сделать более дешевую “фанатскую версию” своего флагманского телефона, она просто сделала этот флагман более дешевой версией. Это разумный выбор для Samsung, но это также означает, что у вас, как у потребителя, на один выбор меньше. Samsung Samsung в этом году, если вы хотите купить самый лучший телефон Samsung в этом году, вам придется купить самый большой телефон Samsung — и в этом году различия еще более разительны. Но если вас не интересуют новейшие, самые большие и самые большие устройства и вы не возражаете против того, как Samsung работает с Android, Galaxy S21-отличный выбор. Exclusive First смотрит на новые технологии, обзоры и шоу, такие как Processor with Dieter Bohn. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ! Согласен продолжить: SAMSUNG Галактика типа S21, типа S21 плюс, и S21 ультра Каждое интеллектуальное устройство теперь требует от вас согласия на ряд условий, прежде чем вы сможете использовать его — контракты, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали точно подсчитывать, сколько раз вы должны нажать “согласен”, чтобы использовать устройства, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Samsung Galaxy S21, вы должны согласиться: Условия и положения Samsung Политика конфиденциальности Samsung Условия предоставления услуг Google (включая Политику конфиденциальности) Условия предоставления услуг Google Play Существует множество факультативных соглашений. Если вы используете версию для конкретного носителя, их будет больше. Вот лишь некоторые из них: Samsung “Связывает информацию” и отправляет диагностические данные Резервное копирование Google Диска, Геолокационные службы, Сканирование W-Fi, диагностические данные Автоматическая установка (в том числе от Google, Samsung и вашего оператора связи) Политика конфиденциальности Bixby (требуется для использования Bixby), а также дополнительные опции Bixby, такие как персонализированный контент, доступ к данным и просмотр аудиозаписи Могут быть и другие. Например, у меня уже была учетная запись Samsung, поэтому мне не нужно было соглашаться на дополнительные условия для этого. Погодное приложение Samsung также имеет свою собственную политику конфиденциальности, которая может включать обмен информацией с weather.com. Окончательный итог: существует четыре обязательных соглашения и, по крайней мере, четыре факультативных.