ŞÜUR DƏYİŞİNCƏ, DÜNYA DƏYİŞİR! - "İranda türk dövlətçiliyi bərpa edilməlidir!"

Yasəmən Qaraqoyunlu

İllərdir yazılarımızda və çıxışlarımızda Azərbaycan ictimai düşüncəsində inqilab təsiri yapa biləcək ideya və təkliflərlə çıxış etdik. Toplum bu ideyaları qeyri-real, xəyal ürünü kimi qarşılasa da, bilirik ki, bu ideyalar zamanla gerçək olacaqdır. Bilirik, yolumuza davam edirik, zamanla düşüncəni və dünyanı dəyişirik...

Bir toplumun içində böyük xəyallar bəsləyən idealist romantiklər (oysa ki, əsl gerçəkçi elə özüməm) oldukca, o toplum siyasətə misyonlar yükləyə biləcəkdir. Bir millət siyasətə misyon yükləmək qabiliyyətini itirmişsə, yaşam bəhanəsi bula bilməyəcək qədər ideyasızlaşmışsa, bitmişdir deməkdir. Yaşama, topluma, millətə verilən ideyalar onun ayaqda qalmasını təmin edən enerji qaynağıdır. Biz, illərdir ki, sizə yaşam enerjisi, yaşam umudu verən ideyalarımızı səsləndiririk. Hər millətin, hər mədəniyyətin öz misyonu, öz yolu vardır. Biz də öz yolumuzu çizməyə çalışdıq:

1. Türkiyə hərbi bazaları Azərbaycanda yerləşməlidir, dedik.

2. Türkiyə-Azərbaycan konfederasyonu qurulmalıdır, dedik. "Bir millət, bir dövlət" projesi gələcəyin inşasında əsas strateji proje, yoldur, dedik.

3. Bölgəmizdə qurulmuş Rusiya-Ermənistan-İran blokuna qarşı Türkiyə-Pakistan- Azərbaycan hərbi strateji bloku qurulsun, dedik. Qarabağın işğaldan azad edilməsində bu blokun qurulmasının yaratdığı avantajlar bizə yardım edəcəkdir. Bu blok İran-Rusiya-Ermənistan blokunu təsirsiz hala gətirəcəkdir, dedik.

4. Ermənistanı dövlət edəcək coğrafi şərtlər yoxdur, Ermənistan sərhədləri Quzey-Güney Azərbaycan, Borçalı və Türkiyə türkləri ilə çevrili isə, Ermənistan dövlət yox, kiçik erməni anklavı olacaqdır. Bu anklavı da ortadan qaldırmağın tək yolu Ermənistan vətəndaşı olan türklərin Ermənistana qaytarılmasıdır, dedik.

Ermənistanı dövlət kimi var edən Batı mərkəzli uluslararası konyuktur çökür, dedik. Bu tarixi fürsətdən yararlanaraq Türk dünyasının bağrına saplanmış "erməni məsələsi"ni kökündən yox etməliyik, dedik. "Erməni məsələsi"ni yox etməyin 3 yolu var:

- Bütöv Azərbaycan qurulmalıdır;

- İranda türk dövlətçiliyi bərpa edilməlidir (ilk baxışda bunlar bir-birini istisna edən zidd, alternativ ideyalar kimi görünsə də, əslində bir-birini tamamlayan prosesdir ki, bu barədə ayrıca bir məqalə yazsaq, daha yaxşı olar);

- Rusiyanın 22 federasiya subyektinin 21-i türk-müsəlmandır. Orada Türk-İslam ideyalarını diri tutmalıyıq. Borçalı türklərinin muxtariyyətinə nail olmalıyıq.

5. Zehniyyətlərdə və fəlsəfələrdə Vestfaliya müqaviləsindən günümüzə qədər Batının bütün dünyanın mərkəzi olma alqısı çökməkdədir. Batı mədəniyyəti universal deyil, lokal mədəniyyətdir. Batı mədəniyyəti tarix boyu gəlmiş-keçmiş mədəniyyətlərdən sadəcə biridir. Batı dəyərləri universal dəyərlər deyil, sadəcə Batıya özgü, Batıya aid dəyərlərdir. Bütün mədəniyyətlər dəyər ürətir. Heç bir mədəniyyət, özəlliklə də Batı mədəniyyəti kürəsəl hegemonluq qurmaq kapasitəsinə və haqqına malik deyil. XX-XXI yüzildə də Yer üzündə Batı mədəniyyəti ilə paralel Hind, Çin, İslam, Slavyan, Türk, İran və.s kimi mədəniyyətlər mövcud olmuşdur. Batı mədəniyyəti heç bir zaman kürəsəl mədəniyyət olmamışdır. Batı heç bir zaman dünyanın mərkəzi olmamışdır, olamaz, dedik. Məhz bundan çıxış edərək, Avro-Atlantik mərkəzli təkqütblü dünya quruculuğuna son verilməlidir. Çoxqütblü dünya qurulmalıdır, dedik. Türk millətinin imperiya qürurunu diriltməliyik, bərpa etməliyik, dedik. Türkiyə həm Türk Hinterlandının, həm İslam Hinterlandının mərkəzi gücü, lideri və təmsilçisidir, dedik.

Bu iki gücün birliyi və liderliyi Türkiyəni kürəsəl super gücün mərkəzi mövqeyinə gətirəcəkdir.

Bu gücün yüksəlişi dünyadakı, Avrasiyadakı dəngələri və siyasi xəritələri dəyişdirəcəkdir. Məhz buna görə də Türkiyəni parçalamaq, bölmək istəyirlər...

Türkiyə torpaqları üzərində Kürdüstan, Yunanıstan, Ermənistan, Pontus kimi kiçik dövlətlər qurmaq planları var. Ermənistanın qurulması, Qarabağın işğalı bu planın bir parçasıdır, dedik. İran platosunda 1925-ci ildə Türk dövlətinin çöktürülüb fars dövləti ilə əvəz edilməsi də, Babur imperiyasının çöktürülməsi də Türk-İslam Hinterlandının dağıdılması, parçalanması prosesidir, dedik.

6. Türk milləti çoxqütblü dünyanın bir qütbü kimi şəkillənmək və yenidən inşa olunmaq məcburiyyətindədir. Türk milləti bütün müsəlman və xristian türk dövlətlərini birləşdirərək bir Turan qurmalıdır, dedik. Turan Ordusu 3-4 milyonluq bir əsgıri gücə sahib olacaqdır və NATO ilə yarışacaq bir kapasitəyə, milli ruha, qaynağa, tarixi ənənəyə sahibdir. Türk millətinin təhlükəsizliyini və müdafiəsini öz ordusu - Turan Ordusu qorumalıdır, dedik.

7. TURAN birliyinin qurulması Avrasiyada yeni geopolitik, geostrateji dəngələrin qurulmasına səbəb olacaqdır. Siyasi xəritələr və bloklar dəyişəcəkdir. NATO, KTMT, AB, BMT təşkilatları bölünəcək və dəyişikliyə uğrayacaqdır. Avro-Atlantik blokun (Qərbi Roma) və Rusiyanın (Şərqi Roma) birlikdə qurduqları dünya sistemi, hegemoniyası çökəcəkdir. Asiyada, Afrikada, İslam, İnduist, Turan dünyalarında 300 ildir təbliğ edilən "Batı mədəniyyətinin üstünlüyü" düşüncəsi çökəcəkdir, dedik. Batı mədəniyyəti Renessans çağında Allahı öldürdü, İndustrial çağda Təbiəti öldürdü, Post İndustrial çağda isə İnsanı öldürməyə çalışır, dedik. Yalnız Allahı, Təbiəti, İnsanı, Ailəni, Həyatı, Yaşamı, Ədaləti, Eşitliyi qoruyan mədəniyyətlər universaldır, Batı mədəniyyəti yaşadan deyil, öldürən mədəniyyətdir. Yer üzündə ekoloji fəlakətlər yaradaraq yaşamı təhdid edən bir mədəniyyətdir, dedik.

8. NATO bloku Avro-Atlantik blokun maraqlarını qoruyan, Turanı təhdid edən bir blokdur, dedik. Batı mədəniyyətinin üstünlüyü ideyaları çöktükcə, NATO da kiçik, marjinal bir hərbi bloka çevriləcəkdir, dedik. Batı bloku və dəyərləri kiçilərək öz sınırlarına çəkiləcəkdir, dedik.

9. Batı blokunun və Rusiyanın 200 illik kürəsəl gücü, yayılmaçılığı, sömürgə və işğalları Batı fəlsəfəsinin doğurduğu kapitalizm və sosializm tezis-antitezisləri ilə yeni dünya quruculuğunun həyata keçirilməsi nəticəsində mümkün olmuşdur. Qərbi Romanın varisi Avro-Atlantik blok katolik-protestantlıq, rasionalizm, pozitivizm, sekulyarizm, empirizm, liberalizm, kapitalizm, demokratiya, praqmatizm, insan haqları, ulus dövlətləri, açıq toplum ideyaları ilə, Şərqi Romanın (Bizansın) varisi Rusiya çar dönəmində ortodoksallıq-pravoslavlıq, panslavyanizm, SSRİ dönəmində marksizm, darvinizm, ateizm, materializm, qapalı toplum, avtoritarizm, diktatorluq, sosializm-kommunizm, kosmopolitizm ideyaları ilə kürəsəl güc və yayılmaçılıq siyasətləri həyata keçirmişlər. Bu iki dünyanın müstəmləkəsi və sömürgəsi olan Türk-İslam dünyası XXI yüzildə yenidən dirçəlməli, təşkilatlanmalı, güc mərkəzinə çevrilməlidir, dedik.

10. Türkiyə və Türk milləti türklüklə Çindən Adriatik dənizinə qədərki 10 milyon kv.metrlik bir coğrafiyada - Turan Bloku quraraq yeni bir mədəni-siyasi-hərbi-iqtisadi gücün yaradıcısı olmalıdır, dedik. Hər bir siyasi güc və blok öz kosmoloji dünyası, dəyərləri, hüquq anlayışı, ədalət və haqq anlayışı, Allah anlayışı olan mədəni bir sistemdir, dedik. Turan bloku da Turan mədəniyyətini təmsil edən bir gücdür, dedik.

11. Türkiyə Türk-İslam sivilizasiya dəyərlərini təmsil etməklə, 1,5 milyard müsəlman dünyasına, Asiyaya, Afrikaya, Ərəb Yarımadasına, İrana, Rusiyaya, Uzaq Asiyada İndoneziya, Sinqapur, Malyaziya ölkələrinə, bütövlükdə Avrasiyanın üçdə birinə hökm etmək, yönləndirmək, gücləndirmək, ədaləti və eşitliyi qorumaq, yaymaq gücünə və tarixi ənənəsinə, eyni zamanda misyonuna sahibdir, dedik.

12. Türk millətinin yaradılış misyonu yer üzündə Cahan imperatorluğu qurub, doğunu və batını, farklı dilləri, dinləri və kültürləri yönləndirmək, uzlaştırmaq, ədalət və güvəni təsis etməkdir, dedik.

Biz bunları dedik, "sən siyasətçi deyilsən!", dedilər. İcazə verin soruşum ki, bəs siz siyasətçilər nə yapırsınız?! 

1. Az bir qism bizim irəli sürdüyümüz, müəllifi olduğumuz bəzi ideyaları, konsepsiyaları, hansı ki, bu gün reallaşmaqdadır, televizyonlarda onları müzakirə etməklə məşğulsunuz.

2. Hələ də Avroatlantik bloku, bu blokun təşkilatları olan NATO və BMT-ni dünyanın mərkəzi hesab edən çox qism isə bizi xəyalpərəst, millətçi, özlərini isə ciddi, gerçəkçi hesab edərək praqmatik, rasional, kosmopolit görünməyə çalışmaqla, Qərb institutlarının diqqətini çəkmək üçün uğraşırlar.

Biz şüuru dəyişirik. Şüur dəyişincə də gerçəklər dəyişir, dünya dəyişir.

Bir akademisyenin də işi budur zatən. İdeya ürətmək, fikir ürətmək, şüuru dəyişmək, dünyanı dəyişmək!...

Şərhlər

GƏNCƏ 2021-12-01 12:09:23

Tamamilə doğrudur.Alqışlayırıq.EŞQ olsun.ALLAH QUVVƏT VERSİN! Belədə olacaq.Ona doğru gedirik.İstədiyimiz kimi olacaq. İnşallah!

GƏNCƏ 2021-12-01 12:07:52

Tamamilə doğrudur.Alqışlayırıq.EŞQ olsun.ALLAH QUVVƏT VERSİN! Belədə olacaq.Ona doğru gedirik.İstədiyimiz

Başlığa 2021-11-30 09:36:51

Mütəfəkkir xanım, vətəndaş şüurumuz toparlanacan digər aləm sürətlə hüquqlarımızı zəbt edir. Zəfərdən sonra da belədir. Seçicilər vəkil-deputatlarından viranə yurdlarına-33 il itirdiklərinin bərpasına təklif-tədbləri gözlədikləri halda onlar yaradılandan heç bir təcavüzə məruz qalmamış Haystanın Zəfərə qarşı acıqli-revanşist hisslərinə qyğılanırlar? Hərbi soyqırım cinayəti və 33 illik işğal dövründə görəsən işğalçı və havadar ölkələrdə milyonlarla azərbaycanlının acınacaqlı-səfalətində bircə məqalə-müzakirə tapmaq olarmı?

milli balta 2021-11-29 23:05:51

1. Rusiya Federasiyasının 89 subyekti var.

oleq 2021-11-29 20:13:03

Yasəmən Qaraqoyunlunun türk tarixi gələcəyi konsepsiyasını daim izləyir və müdafiyə edirəm,təkcə onun bu cəsarətli yazıları onun şərəf portretini xalqımız üçün nümünəyə cevirir,ideyaları yol xəritəsinə çevrilir.Bu yolda tək bir təklifim var:Yasəmən xanım tələsib təndirə düşməmək üçün hər bir mərhələnin zamanlamaya ehtiyacı var,zaman və fürsətləri dəyərləndirib məqsədlərimizi həyata keçirmək asan və itgosiz olar.

t.ədalət 2021-11-28 20:54:38

Var olun,Yasəmən xanım!Millətin əsil qəhrəmanları qadınlardır.O qadınlar ki,onların tərbiyəsi iləı böyüyən uşaqlar milli böyüklüyün,Vətənin keşiyində dayanır!Milli qadınlarımızın böyütdüyü balalar heç vaxt düşmənə uymur,Vətən üçün sona kimi vuruşur.Lənət olsun milli qanı ermənilərlə qarışdıranlara!Bir damla erməni qanı daşıyan adamın milli sədaqəti olmaz.Düşmən də casusu onlardan seçir.

B.Qarabağlı 2021-11-28 19:56:00

Güman ki, gərgin tarixi araşdırmalar, hüquqi bilgilər və mükəmməl siyasi mülahizələr xanım müəllifi təkzib edilməz qəti nəticələrə gətirib? Verilən təkliflərdən hər hansı birinin qətiyyətlə siyasi müstəviyə çıxarılması bir sıra problemləri qəti həll edə bilərdi və gələcək üçün də çox aktual görünür?

korrektor 2021-11-28 18:19:14

Sizin fikirlərə böyük hörmətlə yanaşırıq və dəstəkləyirik!

Niyaməddin 2021-11-28 15:46:04

Yasəmən Qaraqoyunluya çox böyük təşəkkür edirik, minnətdarıq! Allah sizi var eləsin! Nə yaxşı ki, varsınız.

Son yazılar


Новости

Обзор на EPOS GTW 270 Hybrid

Они доступны только в этой цветовой гамме из оружейного металла. Обновление 22 апреля, 10:03 утра по восточному времени: EPOS выпустила обновление прошивки для GTW 270, доступного через программное обеспечение Gaming Suite на ПК, которое обеспечивает одновременное Bluetooth и беспроводное подключение к его ключу USB —C. Вы можете переключаться между режимами, нажав кнопку на ключ. Компания говорит, что теперь он доступен. Гибридные наушники GTW 270 стоимостью 199 долларов от аудиокомпании EPOS, насколько мне известно, являются первыми по — настоящему беспроводными наушниками, созданными для игр, но сами наушники не являются самой большой точкой продаж. Приемник Bluetooth USB-C, который поставляется с наушниками, получает это различие. Он намного компактнее, чем стандартные USB-ключи размером с флэш-накопитель, входящие в комплект многих гарнитур. Он также более способен работать с кодеком aptX low latency (aptX LL), который обеспечивает хорошее звучание звука без заметной задержки. Используя приемник, гибрид GTW 270 может быть особенно хорош для быстро развивающихся игр, где звуковые сигналы имеют значение для успеха; но на самом деле, это приятно иметь для любого названия. Однако есть одна проблема: микрофоны не работают, когда вы слушаете звук через приемник USB-C. (Однако встроенные микрофоны наушников работают, когда они подключены к устройству через Bluetooth.) Гибрид EPOS GTW 270 Вот звезда шоу. Это больше зависит от технических ограничений aptX, чем от принятия решений EPOS. Чтобы определить приоритет полосы пропускания для качества звука и быстродействия, при прослушивании с помощью ключа USB-C активен только канал воспроизведения. Это потенциальный разрыв сделки для некоторых геймеров, которые, возможно, захотят перейти в голосовой чат с друзьями на своих консолях. Но к чести EPOS, задержка между ключом и наушниками действительно кажется несуществующей. Эти бутоны цвета оружейного металла имеют простой, сдержанный дизайн, чтобы они не слишком высовывались из вашего уха. Они не слишком тяжелые, и посадка удобная, благодаря сменным силиконовым ушным наконечникам, которые помогают получить хорошую герметичность в ухе. Что касается элементов управления, у них есть только одна многофункциональная кнопка, которая обрабатывает приостановку и возобновление музыки, смену треков, а также прием телефонных звонков. Другими словами, без ключа USB-C они не являются чем-то особенным. (EPOS действительно делает версию за 169 долларов без ключа.) Для общего использования — например, для телефонных звонков или музыки — вы можете получить больше, потратив меньше, если посмотрите некоторые из вариантов в руководстве по покупке доступных беспроводных наушников моего коллеги Криса Уэлча. НАШ ОБЗОР ГИБРИДА GTW 270 7 ИЗ 10 Плюсы Незаметная задержка при подключении к ключу USB-C Сменные силиконовые наконечники для комфорта и звукоизоляции Совместимость с несколькими устройствами Минусы Микрофоны не работают при подключении через USB-C Чехол для зарядки, подверженный царапинам Они легки в использовании по цене За пределами игр эти наушники можно использовать, как и любой другой беспроводной набор, для подключения к телефону, планшету или ноутбуку через Bluetooth. Они поддерживают Bluetooth 5.1 (с кодеком SBC или aptX, в зависимости от устройства, к которому вы подключаетесь) для музыки, видео, игр и телефонных звонков, и EPOS говорит, что вы можете сопрягать их с восемью устройствами. Сопряжение выполняется, удерживая нажатой кнопку на корпусе зарядки. Гибрид EPOS GTW 270 Единственная кнопка гибрида GTW 270 находится на левом наушнике. Говоря о зарядном чехле: он имеет цельнометаллическую конструкцию, которую, к сожалению, очень легко поцарапать. Он заряжается через USB-C; при полной зарядке EPOS говорит, что он может обеспечить до 15 часов дополнительного времени автономной работы наушников. В течение рассматриваемого периода гибридные наушники GTW 270 достигли пятичасовой отметки времени автономной работы, что соответствует заявлениям компании. И если вы тот, кто время от времени совершает потную пробежку или просто не хочет попасть под дождь, они водонепроницаемы по стандарту IPX5. Я провел последние несколько недель, используя наушники, чтобы играть в игры поочередно на моем PS5, моем коммутаторе и моем рабочем ноутбуке несколько раз в день. (Если вам интересно, в комплект поставки входит адаптер, который позволяет подключить ключ к устройству с портами USB Type-A.) Гибрид GTW 270 работает как любая беспроводная игровая гарнитура, но действительно беспроводной форм - фактор имеет некоторые очевидные преимущества. Мне нравится, что они позволяют мне свободно передвигаться по проводам, и их использование не изолирует меня (или не портит мои волосы), как громоздкие банки для ушей. Приемник предварительно соединен с бутонами, и они подключаются почти мгновенно. Гибрид EPOS GTW 270 Каждый наушник заряжается через контактные точки, а светодиоды показывают оставшееся время автономной работы. Мне также нравится удобство использования только правого наушника (правый управляет передачей Bluetooth, поэтому прослушивание только через левый наушник не работает), поэтому я могу держать ухо доступным для прослушивания отправленных пакетов. Это, конечно, не является чем-то новым для людей, которые уже используют действительно беспроводные наушники. Это просто кажется новым, чтобы испытать эту свободу с игровой гарнитурой. В течение отчетного периода я попробовал римейк "Души демона", "Бог войны" 2018 года, "Приключения в кольце" и "Призрак Цусимы", а также несколько других игр. Хотя у них нет самой широкой звуковой сцены или самого четкого частотного разделения, которое я слышал для прослушивания музыки, они сияют игровым звуком — в частности, эффектами объемного звучания и доставкой басов. Общее качество звука не является взрывоопасным, и есть предел тому, насколько захватывающими могут быть эффекты объемного звучания, учитывая небольшие драйверы наушников. Но звук не слишком скомпрометирован. Если вы не хардкорный геймер, которому нужно услышать каждую деталь в кристально чистой презентации, они, скорее всего, подойдут вам. Гибрид EPOS GTW 270 Они великолепно работают как с PS5, так и с коммутатором. Для расширения совместимости в комплект поставки входит адаптер USB-C-USB Type-A. Гибрид GTW 270 был бы очень близок к идеалу, если бы микрофоны работали при подключении с помощью ключа USB-C. Увы, это не так, поэтому использование ключа будет практически бесполезно для тех, кто часто играет в многопользовательские игры с друзьями. (Это немного другая история, если вы играете в много однопользовательских игр и не возражаете против отсутствия микрофона для игр.) Поскольку наушники не так уж полезны для игр без ключа, это означает, что вы идете на большой компромисс, и это тот, который ни одна из лучших игровых гарнитур, которые я тестировал (большинство из которых дешевле, чем это), не просит вас сделать. Это твой выбор. Часы OnePlus - это первые умные часы от OnePlus. Он стоит всего 159 долларов и длится до двух недель между зарядками, но он также делает намного меньше, чем конкурирующие умные часы от Samsung, Fossil, Apple и других. https://www.theverge.com/22241197/epos-gtw-270-hybrid-truly-wireless-earbuds-usb-c-gaming-bluetooth

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet-это впечатляющее конвертируемое устройство за 279 долларов. Часть руководства Verge по Chrome OS и Chromebook Дуэт Chromebook от Lenovo далек от безупречности. Но когда вы оцениваете устройство, которое начинается с 279 долларов, вопрос не в том, “Является ли это идеальным устройством”, а в том, “Лучше ли это, чем другие вещи, которые вы можете получить за эту цену” Chromebook в этом ценовом диапазоне, как правило, неуклюж и дешев, как Chromebook 14 от HP или Chromebook x360 12b. Если вам нужна альтернатива Windows, вы смотрите на самый нижний конец линий Acer Aspire или Acer Swift или другие чрезвычайно простые варианты, такие как Motile 14. И, конечно, есть iPad начального уровня и другие базовые планшеты Android, но они не поставляются с клавиатурой. Lenovo, безусловно, срезала некоторые углы, чтобы сократить дуэт Chromebook до этой ценовой точки. И поскольку я работаю профессиональным ворчуном, я буду ворчать. Но в конце дня они чувствуют себя как срезанные углы — не как серьезные ошибки, которые значительно затрудняют работу устройства. И после нескольких дней использования дуэта в качестве основного драйвера я чувствую себя комфортно, говоря, что он гораздо больше похож на Surface Go с некоторыми уступками, чем на ультрабюджетный ПК. НАШ ОБЗОР Duet Chromebook ОТ LENOVO 8,5 ИЗ 10 Плюсы Ультра портативный 11-часовое время автономной работы В комплекте клавиатура и подставка для ног Вы не можете превзойти цену Минусы Тесная клавиатура и тачпад Только один порт (и это не разъем для наушников) Не хватает лошадиных сил для серьезной многозадачности По сравнению с последними iPad или более дорогими хромбуками, такими как Pixelbook Go, Chromebook Duet имеет значительные недостатки. Но эти устройства являются шагом вверх в цене (особенно если вы включаете крышки клавиатуры). Если вы ищете кабриолет в диапазоне ниже 300 долларов, у которого есть нога в обеих дверях, дуэт-лучшее, что вы найдете. Базовая модель Chromebook Duet имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. В стоимость входит клавиатура и подставка, чего не скажешь о Surface Go или любой другой модели iPad. Я протестировал версию за 299 долларов, которая имеет тот же процессор и оперативную память, но 128 ГБ памяти. Двадцать долларов — это не огромная разница, поэтому я рекомендую вам пойти на дополнительное хранилище, если вы можете себе это позволить-64G быстро заполнится, если вы планируете загружать много приложений, видео или других носителей. Дуэт Lenovo Chromebook Лучшие ноутбуки 2020 Lenovo Chromebook Duet Легко изменить угол наклона экрана. Помимо его головокружительной цены, главное, что нужно знать об этом Chromebook,-это то, что он маленький. При 10,1 дюйма это типичный размер для планшета, но если вы пытаетесь использовать его так, как вы использовали бы рабочий ноутбук (например, с десятками вкладок и окон рядом), все становится тесным. Я смог написать весь этот обзор на дуэте, но возвращение к 13-дюймовому 32-дюймовому экрану на моем персональном компьютере казалось совершенно новым миром. Дисплей действительно имеет соотношение сторон 1610, что я ценю, и если вы привыкли использовать 169 панелей, вы заметите дополнительное вертикальное пространство. Я все еще чувствую себя немного менее стесненным на 13-дюймовом экране 169, но это близко. Как следствие, съемная клавиатура также крошечная. Большинство клавиш не страшны для нажатия; на самом деле они немного больше, чем клавиши Surface Go, с шагом около 1,3 мм. К тесной настройке потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но после дня или около того использования устройства я смог достичь своей обычной скорости набора текста (около 130 слов в минуту). Однако Lenovo пришлось пойти на компромисс с клавишами на окраине колоды (tab, backspace, enter, двоеточие, апостроф, тире и т. Д.). Они крошечные (чуть более половины размера буквенных клавиш), и их нажатие было рутиной. Даже после использования устройства в течение нескольких дней я все еще правильно нажимал backspace примерно в 75 процентах случаев — я не могу сказать вам, сколько раз я вместо этого хлопал знаком равенства. Точно так же я очень часто нажимал enter, когда хотел нажать соседнюю клавишу апострофа. Нажатие на тире, которое находится слева от клавиши "равно", было похоже на сценарий "иголка в стоге сена", и я инстинктивно избегал использования тире в своем письме. Я предполагаю, что вы привыкнете ко всему этому, если купите Дуэт, но ожидайте крутой кривой обучения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LENOVO CHROMEBOOK DUET (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЗОРОМ) MediaTek Helio P60T 4 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 128 ГБ памяти 10,1-дюймовый дисплей (1920 x 1200) батарея емкостью 7000 мАч (27 Вт * ч) Адаптер 10 Вт Два динамика Два цифровых микрофона Один порт USB-C Вы не будете шокированы, узнав, что тачпад также небольшой-3,4 х 1,9 дюйма. Он прекрасно себя чувствует и грамотно прокручивается (хотя у меня маленькие руки). У меня были некоторые проблемы с щелчком и перетаскиванием (я часто прибегал к этому на сенсорном экране), и щелчки двумя пальцами иногда регистрировались как обычные щелчки. Кроме того, когда клавиатура неровно лежала у меня на коленях, она иногда поворачивалась в положение, когда кликер перестал работать (болезнь, с которой вы будете знакомы, если раньше использовали дешевые чехлы для клавиатуры). Если вы предпочитаете использовать экран, дуэт также совместим со стилусами USI. Если вы надеялись подключить кучу периферийных устройств вместо прилагаемой клавиатуры, убедитесь, что у вас есть разветвители и ключи на буксире. Дуэт имеет всего один порт USB-C, который будет занят всякий раз, когда устройство заряжается. Было бы неплохо иметь хотя бы аудиоразъем, хотя Lenovo включает в себя ключ для наушников. (Пока мы составляем списки пожеланий, будет приветствоваться еще один порт USB-C, чтобы мы могли подключить мышь во время зарядки). Дуэт Lenovo Chromebook Дуэт включает в себя подставку и клавиатуру. Дуэт Lenovo Chromebook. Снаружи на экране был сильный яркий свет. Однако при такой цене я не рассматриваю тесную периферию как ошибку со стороны Lenovo; это компромисс, который вы делаете. В обмен вы получаете довольно компактное и портативное устройство. Один только планшет весит 0,99 фунта (449g), а с клавиатурой и подставкой для ног он составляет всего 2,03 фунта (921g). И, несмотря на углы, которые были срезаны с помощью клавиатуры и тачпада, ни одна часть дуэта не выглядит и не кажется дешевой. Сам планшет изготовлен из алюминиевого сплава, который прочен и приятно держать. Обложка сделана из шикарной серой ткани — в закрытом состоянии она выглядит как классный блокнот. И клавиатура, и подставка надежно оставались на месте, пока я пользовался устройством. Дуэту действительно не хватает двухкомпонентного магнитного механизма, который Surface Go использует для удержания обеих крышек на месте, что означает, что клавиатура имеет тенденцию скользить, когда ноутбук закрыт. Опять же, углы. Еще одна область, где дуэт пробивает выше своей весовой категории срок службы батареи. Lenovo утверждает, что 10 часов; Я приблизился к 11 с половиной, запустив устройство через свою типичную рабочую нагрузку вкладок Chrome и приложений, включая Gmail, Twitter, Slack, Asana, Facebook, Документы и листы, а также случайный вызов масштабирования и потоковую передачу Spotify, с экраном средней яркости. В тот день, когда я использовал только Chrome, я получил чуть больше 12. (Lenovo, однако, экономила на зарядном устройстве; включенный в комплект 10 Вт USB-C кирпич только увеличил мощность устройства на 24 процента за час.) Есть четкое (по крайней мере, частичное) объяснение этому результату-процессор низкого класса. Lenovo использует восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60T с частотой 2,0 ГГц. По мощности он ближе к бюджетному процессору смартфона Snapdragon, чем чипы Intel, которые вы найдете в хороших хромбуках. Учитывая это, выступление Дуэта было на удивление достойным. Если вы просматриваете несколько вкладок, транслируете Netflix или запускаете одно или два приложения, у вас не должно возникнуть проблем. Я даже смог запустить ежедневную дозу от восьми до 12 вкладок Chrome и от шести до восьми приложений для Android без особых проблем. Docs и Spotify разбились один или два раза, но это не было серьезной проблемой. Было почти невозможно сделать что-либо еще во время вызова масштабирования (хотя это может быть скрытым благословением для моих коллег). Я также запустил дуэт в течение дня использования только Chrome, и все начало замедляться примерно на 15 вкладках. Но опять же, тяжелая многозадачность-это не то, для чего предназначено это устройство (и 4 ГБ оперативной памяти, вероятно, является таким же ограничивающим фактором, как и процессор). СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДУЭТ LENOVO CHROMEBOOK Теперь каждое интеллектуальное устройство требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем сможете его использовать, — контрактов, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать “согласиться” на использование устройств, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Lenovo Chromebook Duet, вы должны согласиться Подключение к Wi-Fi Условия предоставления услуг Chrome OS Синхронизация Chrome (перенос истории, закладок, паролей и других настроек из вашей учетной записи Google) Персонализированные сервисы Google Условия предоставления услуг Google Play Следующие соглашения являются необязательными Отправляйте диагностические данные и данные об использовании в Google Учетная запись Google Резервное копирование на Google Диск Разрешить приложениям и службам с разрешением на местоположение использовать местоположение вашего устройства Google Assistant voice match Пусть помощник покажет вам информацию, связанную с тем, что находится на вашем экране Подключение к телефону Android Итоговый подсчет пять обязательных соглашений и семь факультативных Говоря о зуме, дуэт имеет две камеры, включая 2-мегапиксельную переднюю стрелку и 8-мегапиксельную заднюю стрелку. Оба были на самом деле лучше, чем веб-камеры, которые я обычно вижу на ноутбуках. Мое лицо во время видеозвонков было четким и не особенно размытым, а камера заднего вида не делает невероятных фотографий, но прекрасно подойдет, если вам нужно сделать снимок ваших заметок или слайда PowerPoint. Двойные динамики (расположенные в верхней панели) обеспечивали удивительно хорошо сбалансированный звук, который был четким при более высокой громкости. Они не становятся такими громкими, как многие полноразмерные ноутбуки-это понятно, учитывая их размер, но это еще одна причина, по которой на этой штуке действительно должен быть разъем для наушников. Игра также была хорошим опытом. Перелистывание Легенд и Легенд о монстрах иногда заикалось, но в целом было довольно гладким. Они также выглядели четко на экране 1920 x 1200. Дуэт даже хорошо поработал с фотоработами в Lightroom. Редактирование, как отдельных фотографий, так и пакетов, не было мгновенным, но и не было мучительно медленным; этот опыт был примерно на одном уровне со среднечастотными хромбуками на базе Intel, которые я тестировал в прошлом. (Панель немного тусклая для тех, кто занимается серьезной творческой работой; яркий свет был достаточно сильным, чтобы экран было трудно увидеть на открытом воздухе). Дуэт Lenovo Chromebook. Буквенные клавиши в порядке, но внешние-это борьба. Переходя к программному обеспечению, все, что нравится людям Chrome OS в Chrome OS, здесь. Дуэт загружается быстро, интерфейс прост, вы получаете автоматическое обновление фона каждые шесть недель, у вас есть доступ к вашим любимым приложениям для Android (включая Microsoft Office) через Google Play Store, а Google Assistant может отвечать на ваши запросы и составлять вам компанию. ОС хорошо интегрирована с остальной экосистемой Google, и есть множество симпатичных способов использовать ее с вашим телефоном Android. Дуэт поддерживает мгновенную привязку, что означает, что вы можете автоматически подключать его к соединению для передачи данных вашего телефона без необходимости возиться с горячими точками. Вы также используете Android для удаленного входа и выхода из Chromebook, если он находится поблизости. И вы можете использовать Click-to-Call для отправки контактных номеров из дуэта на свой телефон. Обычные предостережения Chrome OS также применимы; Приложения для Android являются хитом или промахом, причем некоторые из них хорошо оптимизированы для Chromebook, некоторые из них в порядке, но хуже, чем их браузерные эквиваленты, а некоторые (привет, Facebook Messenger) являются абсолютными катастрофами. По - прежнему гораздо сложнее загружать приложения, чем на Android. Как только вы поймете, какие приложения вы можете безопасно использовать и что вы должны хранить в Chrome, вы сможете отлично ориентироваться в операционной системе. Но если вы новичок в Chromebook, есть кривая обучения. ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ CHROME OS Самое интересное здесь то, что Google также внесла несколько изменений в Chrome OS, чтобы оптимизировать его для конвертируемого форм-фактора. Google говорит, что Duet-это первое устройство, которое когда-либо запускалось с версией Chrome, которая на самом деле оптимизирована для использования на планшетах. (RIP Pixel Slate). Существует три режима типа” Режим " (когда клавиатура подключена), режим просмотра (когда подставка открыта, а клавиатура отсоединена) и режим просмотра (когда это просто планшет). (Режим просмотра и режим просмотра, по сути, одинаковы, насколько я могу судить). Функция заголовка в режиме просмотра-это новая система навигации по жестам. Длинный свайп вверх отправляет вас на начальный экран, короткий свайп вверх вызывает полку приложений, проводя вверх и удерживая показывает все открытые окна приложений. Проведите пальцем вверх, удерживайте и перетащите окно в одну сторону, чтобы разделить дисплей; проведите пальцем вправо, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Я бы не сказал, что эти жесты были обязательно плавными — по крайней мере, по сравнению с тем, что вы увидите на iPad. Но это начало системы, которая, как я вижу, в будущем станет довольно отшлифованной, и они действительно немного упростили просмотр в режиме планшета. Ничто в дуэте Chromebook не идеально; Я мог бы весь день придираться к различным неоптимальным качествам клавиатуры, тачпада, производительности или экрана. Но Дуэт не пытается быть идеальным. Он не предназначен для опытных пользователей и не предназначен для тяжелой многозадачности. Имея это в виду, это самое близкое к совершенству, что я когда-либо видел с ноутбука-планшета за 300 долларов. Если вы ищете забавное устройство для детей, которое также может справляться с работой на дому, или портативный 2-в-1 для просмотра Netflix и отправки электронной почты на ходу, дуэт должен отлично работать. Это солидный хромбук среднего уровня 2-в-1, который не может быть таким дешевым, как сейчас. https://www.theverge.com/21262694/lenovo-chromebook-duet-review-tablet-chromebook-chrome-os-price