DAXİLİ BORCLANMADAN QORXMAQ LAZIMDIRMI? – Əsas risk xarici borcun artmasıdır...

2022-ci il yanvarın 1-i tarixinə Azərbaycanın birbaşa dövlət borcu 15 milyard 075,9 milyon manat və ya 8,9 milyard ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da ümumi daxili məhsulun (ÜDM) təxminən 16,2 faizinə bərabərdir. Borc portfelində birbaşa xarici dövlət borcu 7,4 milyard ABŞ dolları olmaqla ÜDM-in 13,5 %-ni, birbaşa daxili dövlət borcu isə 2,5 milyard manat olmaqla ÜDM-in 2,7 %-ni təşkil edir. Son bir ildə birbaşa xarici dövlət borcunun məbləği əhəmiyyətli dərəcədə azalsa da, birbaşa daxili dövlət borcu mütləq ifadədə 781,1 milyon manat artmışdır.

Xarici dövlət borcunun azalmasının və bunun müqabilində daxili dövlət borcunun məbləğinin artmasının səbəbi nədir və hansı mühüm amillər rol oynamışdır?

Məlumdur ki, 2018-ci ilə, Azərbaycanda dövlət borcunun idarə olunmasına dair yeni strategiyanın qəbul olunduğu dövrə qədər daha çox xarici kredit təşkilatlarından alınan borclara üstünlük verilirdi. Məsələn, 2015-ci ildə ölkəmizin birbaşa dövlət borcunun ümumi məbləği təxminən 5,1 milyard manat təşkil edirdi ki, onun 4,4 milyard manatı (5,6 milyard ABŞ dolları) və yaxud 86,2 %-i birbaşa xarici dövlət borcunun, 697,5 milyon manatı və ya 13,8 %-i birbaşa daxili dövlət borcunun payına düşürdü. Həmin dövrdə ÜDM-də birbaşa xarici dövlət borcunun payı 7,4 %, birbaşa daxili dövlət borcunun payı isə 1,2 % təşkil edirdi.

Həmin illərdə qlobal bazarlarda baş verən tənəzzüldən qaynaqlanan şoklar Azərbaycanın borc yükünün artmasına əlavə təzyiqləri artıraraq birbaşa xarici dövlət borcunun məbləğinin və ÜDM-də payının artmasına səbəb olurdu. Belə ki, 2014-cü ilin ikinci yarısından başlayaraq dünya bazarında neftin qiymətinin kəskin şəkildə ucuzlaşması və ölkəmizin əsas ticarət tərəfdaşlarının iqtisadiyyatında tənəzzülün dərinləşməsi Azərbaycan iqtisadiyyatına da təsirsiz ötüşmədi, ələlxüsus da tərəfdaş ölkələrdə baş verən silsilə devalvasiyalar milli iqtisadiyyatın beynəlxalq rəqabət qabiliyyəti üçün ciddi risklər yaratdığından tədiyyə balansının tarazlaşdırılması, ölkənin valyuta ehtiyatlarının kritik səviyyədə qorunması, milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin təmin olunması məqsədilə Mərkəzi Bank tərəfindən 2015-ci ildə tənzimlənən üzən məzənnə rejiminə keçidə qərar verildi.

Bu tənzimləmə siyasəti milli valyutamız olan manatın ABŞ dollarına nisbətdə ucuzlaşmasına səbəb olmaqla dövlət borcu məbləğinin manat ekvivalenti ilə yüksəlməsinə və ÜDM-də payının artmasına gətirib çıxardı. Məzənnə dəyişiklikləri nəticəsində cəmi bir il ərzində - 2016-cı ilin yanvar ayında Azərbaycanın birbaşa dövlət borcunun ümumi məbləği 9 milyard 777,7 milyon manata yüksəldi. Dövlət borcunun 9,1 milyard manatı (5,8 milyard ABŞ dolları) və ya 92,6 %-i birbaşa xarici dövlət borcunun, 726,2 milyon manatı və ya 7,4 %-i birbaşa daxili dövlət borcunun payına düşdü. Birbaşa xarici dövlət borcunun ÜDM-də payı əvvəlki ilə nisbətən 9,3 % artaraq 16,7 %-ə yüksəldi.

Göründüyü kimi, qlobal təlatümlərin davam etməsi və milli valyutanın ucuzlaşması Azərbaycanın beynəlxalq qurumlardan və kredit təşkilatlarından aldığı xarici borcun və xarici borclara xidmət xərclərinin də artmasına səbəb olmaqla dövlət büdcəsi üzərində əlavə təzyiqlər yaratdı. Həmçinin, həmin dövrdə ölkənin maliyyə-bank sektorunda aparıcı maliyyə institutlarından olan “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC-nin (ABB) üzləşdiyi çətinliklərlə əlaqədar sağlamlaşdırılma tədbirləri çərçivəsində Bankın dövlətə məxsus səhmlərinin özəlləşdirilməyə hazırlanması, ABB-nin xarici kreditorlar qarşısında olan öhdəliklərinin dövlətə ötürülməsi nəticəsində 2017-ci ilin sentyabrında 2,3 milyard ABŞ dollarına yaxın xarici valyutada denominasiya edilən dövlət istiqrazları emissiya edildi ki, bu da xarici dövlət borcunun həcminin artmasına səbəb oldu. Bununla bərabər, ölkəmiz üçün strateji əhəmiyyət kəsb edən mühüm regional enerji layihələrindən olan “Cənub Qaz Dəhlizi”nin maliyyələşdirilməsi məqsədilə bir sıra kredit qurumlarından dövlət zəmanəti ilə kreditin cəlb edilməsi də xarici valyutada ifadə edilən xarici dövlət borcu üzrə şərti öhdəliklərin artması ilə nəticələndi.

Beləliklə, sadalanan maliyyə təminatlarının xarici kreditlər hesabına təmin edilməsi sayəsində 2018-ci ilin iyul ayında Azərbaycanın dövlət borcunun ümumi məbləği artaraq 16,0 milyard manata qədər yüksəldi. Dövlət borcunun 15,2 milyard manata yaxınını xarici borc təşkil edirdi ki, bu da xarici valyuta ilə 8,9 milyard dollara yaxın olmaqla borc portfelində payının 95 %-ə çatması demək idi. Halbuki, birbaşa daxili dövlət borcunun məbləği 812,2 milyon manat olmaqla borc portfelinin təqribən 5 %-nə bərabər idi.

Bu xüsusda qeyd etmək lazımdır ki, xarici valyutada, daha çox ABŞ dolları ilə götürülən xarici borc riski hər zaman gözləniləndir və xarici şokların uzunmüddətli xarakter daşıdığını, baş verən qeyri-müəyyənliklərin və qlobal maliyyə bazarlarında yaşanan qeyri-sabitliyin yenidən təkrarlana biləcəyini nəzərə alsaq, borc üçün yeni təhdidlərin sovuşmadığını deyə bilərik.

Məhz bu kimi vəziyyətlər Azərbaycan Hökumətini qlobal və daxili iqtisadi şəraitdə risklərdən qaçmaq, maliyyə sektorunun sabitliyinin dayanıqlığını artırmaq məqsədilə borcun idarə edilməsi ilə bağlı strateji taktikanı dəyişməyə, daha konservativ və dayanıqlı borc siyasəti yürütmək üçün yeni yanaşmanın tətbiqini meydana çıxardı. Dövlət borcu portfeli üzrə risklərin effektiv idarə edilməsi və nəzarət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə “Dövlət borcunun idarə edilməsinə dair orta və uzun müddət üçün Strategiya” sənədi hazırlandı və cənab Prezidentin 2018-ci il 24 avqust tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edildi. Bununla da, borcun idarə edilməsində yeni mərhələ başlandı.

Yeni strategiya qısa müddətdə özünün müsbət nəticələrini göstərdi. 2018-ci ildən etibarən davamlı şəkildə hər il birbaşa xarici dövlət borcunun həcmi azalmağa başladı. Belə ki, 2018-ci ilin iyul ayı ilə müqayisədə 2022-ci il 01 yanvar tarixinə birbaşa dövlət borcu 916,0 milyon manat azalaraq ÜDM-ə nisbəti 20,8 %-dən 16,2 %-ə düşüb. Beləliklə, xarici valyutada olan xarici dövlət borcunun ümumi borc portfelində payı son 4 ildə 12 % bəndi həcmində azalaraq təqribən 83 %-ə düşüb.

Göründüyü kimi yürüdülən strategiyaya uyğun olaraq dövlət borcu porfelinin strukturunda dəyişikliklərin edilməsi, ələlxüsus da xarici dövlət borcunun tədricən azaldılması makroiqtisadi siyasətin qorunması və borc yükünün sabitliyi baxımından düzgün və məqsədyönlü siyasət kimi müsbət nəticələrini verib və verməkdədir.

Strategiya ilə müəyyən edilmiş hədəflərə uyğun olaraq xarici dövlət borcunun əhəmiyyətli şəkildə azalması tədbirləri ilə yanaşı, prioritet tədbirlərdən olan daxili bazarda dövlət qiymətli kağızlarının müddətinin mərhələli şəkildə uzadılması, təkrar bazarın formalaşdırılması və daxili borcalmanın artırılması yönündə də siyasət yürüdülüb. Milli valyutada olan borcun artırılması siyasəti sözsüz ki, ümumi dövlət borcu portfelində daxili dövlət borcunun xüsusi çəkisinin 17 %-ə çatmasına səbəb olub.

Onu da qeyd edək ki, daxili dövlət borcuna xidmət üzrə ödənişlər il ərzində tam icra olunur. 2021-ci ildə müəyyən edilmiş 167,1 milyon manat daxili dövlət borcu üzrə ödəniş 100 % icra olunub ki, bu məbləğ 2020-ci ilin müvafiq icra göstəricisi ilə müqayisədə 25,5 % çoxdur.

Bəzi ekspertlər qeyd edir ki, daxili borcla bağlı xidmət haqqı yüksək, xarici borca xidmət faizi daha aşağı olduğundan ikinci istiqamətdə borclanmaya üstünlük verilməlidir. Bu yanaşma düzgün deyil və ötən illərdəki təcrübə də bu siyasətin məqbul olmadığını şərtləndirir. Qeyd etdiyimiz kimi xarici borclanma beynəlxalq bazarlardakı dəyişkənliklərlə əlaqədar müxtəlif vaxtlarda valyuta dəyişkənlikləri ehtimalları yaratmaqla borcun ümumi məbləğini daha da artıra bilər. Bu isə risk faktoru kimi xüsusilə diqqətdə saxlanıldığından həmin strategiya məqbul hesab oluna bilməz.

Ortaya sual çıxa bilər ki, daxili borclanmanın artmasına yönəlmiş strategiyanın tərkib hissəsi olaraq dövlət istiqrazlarının emissiyası ölkədə qiymətli kağızlar bazarının inkişafına hansı dərəcədə töhfə verib?

2018-ci ildən sonrakı müddətdə dövlət istiqrazlarının buraxılışı ilə bağlı vəziyyət tam təsdiqləyir ki, qarşıya qoyulmuş hədəf prioritetinə uyğun olaraq əhəmiyyətli nəticələr əldə olunub. Əvvəllər 2 və 3 illik dövlət istiqrazları yerləşdirildiyi halda, 2020-ci ildən etibarən 5 illik dövlət istiqrazlarının, 2021-ci ildən etibarən isə 7 illik dövlət istiqrazlarının yerləşdirilməsinə başlanılıb və uzunmüddətli dövlət istiqrazlarının yerləşdirilməsi dövlət qiymətli kağızlarının yenidən maliyyələşmə riskinin azaldılmasına töhfə verməklə yanaşı, bu bazarın böyüməsini stimullaşdırıb. Son 4 ildə dövlət istiqrazları üzrə əqdlərin sayı və bazar əməliyyatlarının həcmi 4 dəfədən çox böyüyüb. Belə ki, 2018-ci il ərzində dövlət istiqrazları üzrə 290 əqdlə 224,9 milyon manat həcmində təkrar bazar əməliyyatları həyata keçirildiyi halda 2021-ci il ərzində əqdlərin sayı 753 ədəd təşkil etməklə 955,4 milyon manat həcmində təkrar bazar əməliyyatları aparılıb. Eyni zamanda, 2018-ci il ərzində dövlət istiqrazları üzrə 283 sayda əqdlə 440,1 milyon manat həcmində REPO əməliyyatları həyata keçirilmişdisə, 2021-ci ildə bu əməliyyatların sayı 4.181-ə çatdırılaraq 16 dəfə çox, yəni 6.834,2 milyon manat həcmində olub.

Bir məqamı da unutmaq lazım deyil ki, Azərbaycanda davam edən sürətli inkişaf, maliyyə qaynaqlarının həcminin böyüməsi, o cümlədən artan iqtisadi tələb və ehtiyaclar daxili borclanmanın həcmini də yüksəldir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, ölkəmizin daxili borclanma üçün kifayət qədər dayanıqlı resurs mənbələri vardır.

Beləliklə, borc strategiyasının icrası dövründə əldə edilmiş bütün müsbət dinamika bir daha təsdiqləyir ki, strategiya ilə müəyyən edilmiş hədəf və məqsədlərə tam nail olunub və risklərin, o cümlədən məzənnə riskinin azaldılması, habelə qiymətli kağızlar bazarının inkişafı çərçivəsində zəruri addımların atılması öz mühüm faydalarını verməkdədir. Bu siyasət həmçinin onu da əsaslandırır ki, daxili borcalma xərclərinin nisbətən yüksək olmasına baxmayaraq, məzənnə riski və digər xarici təhdidlərdən sığortalanmaq məqsədilə xarici dövlət borcunun azalması strategiyası daha düzgün seçim olmaqla uğurludur.

İqtisadiyyat şöbəsi

Şərhlər

Qurban Bayramınız mübarək! B.Q 2022-07-10 00:01:39

İki yüzə yaxın ölkəfən heç onunun belə sərvət gəliri yoxdur. Bu necə inkişaf edən, stabil, dayanıqlı, islahatçı, müasir texnoloji iqtisadiyyatdır ki, müharibə məngənəsində nə neçə illik ehtiyatı, nə də bir-iki ilə borcu ödəyəcək halı var? Bir əlavə büdcə də Qarabağ rayonlarının bərpasına tələb olunur?

Son yazılar


Новости

Обзор на EPOS GTW 270 Hybrid

Они доступны только в этой цветовой гамме из оружейного металла. Обновление 22 апреля, 10:03 утра по восточному времени: EPOS выпустила обновление прошивки для GTW 270, доступного через программное обеспечение Gaming Suite на ПК, которое обеспечивает одновременное Bluetooth и беспроводное подключение к его ключу USB —C. Вы можете переключаться между режимами, нажав кнопку на ключ. Компания говорит, что теперь он доступен. Гибридные наушники GTW 270 стоимостью 199 долларов от аудиокомпании EPOS, насколько мне известно, являются первыми по — настоящему беспроводными наушниками, созданными для игр, но сами наушники не являются самой большой точкой продаж. Приемник Bluetooth USB-C, который поставляется с наушниками, получает это различие. Он намного компактнее, чем стандартные USB-ключи размером с флэш-накопитель, входящие в комплект многих гарнитур. Он также более способен работать с кодеком aptX low latency (aptX LL), который обеспечивает хорошее звучание звука без заметной задержки. Используя приемник, гибрид GTW 270 может быть особенно хорош для быстро развивающихся игр, где звуковые сигналы имеют значение для успеха; но на самом деле, это приятно иметь для любого названия. Однако есть одна проблема: микрофоны не работают, когда вы слушаете звук через приемник USB-C. (Однако встроенные микрофоны наушников работают, когда они подключены к устройству через Bluetooth.) Гибрид EPOS GTW 270 Вот звезда шоу. Это больше зависит от технических ограничений aptX, чем от принятия решений EPOS. Чтобы определить приоритет полосы пропускания для качества звука и быстродействия, при прослушивании с помощью ключа USB-C активен только канал воспроизведения. Это потенциальный разрыв сделки для некоторых геймеров, которые, возможно, захотят перейти в голосовой чат с друзьями на своих консолях. Но к чести EPOS, задержка между ключом и наушниками действительно кажется несуществующей. Эти бутоны цвета оружейного металла имеют простой, сдержанный дизайн, чтобы они не слишком высовывались из вашего уха. Они не слишком тяжелые, и посадка удобная, благодаря сменным силиконовым ушным наконечникам, которые помогают получить хорошую герметичность в ухе. Что касается элементов управления, у них есть только одна многофункциональная кнопка, которая обрабатывает приостановку и возобновление музыки, смену треков, а также прием телефонных звонков. Другими словами, без ключа USB-C они не являются чем-то особенным. (EPOS действительно делает версию за 169 долларов без ключа.) Для общего использования — например, для телефонных звонков или музыки — вы можете получить больше, потратив меньше, если посмотрите некоторые из вариантов в руководстве по покупке доступных беспроводных наушников моего коллеги Криса Уэлча. НАШ ОБЗОР ГИБРИДА GTW 270 7 ИЗ 10 Плюсы Незаметная задержка при подключении к ключу USB-C Сменные силиконовые наконечники для комфорта и звукоизоляции Совместимость с несколькими устройствами Минусы Микрофоны не работают при подключении через USB-C Чехол для зарядки, подверженный царапинам Они легки в использовании по цене За пределами игр эти наушники можно использовать, как и любой другой беспроводной набор, для подключения к телефону, планшету или ноутбуку через Bluetooth. Они поддерживают Bluetooth 5.1 (с кодеком SBC или aptX, в зависимости от устройства, к которому вы подключаетесь) для музыки, видео, игр и телефонных звонков, и EPOS говорит, что вы можете сопрягать их с восемью устройствами. Сопряжение выполняется, удерживая нажатой кнопку на корпусе зарядки. Гибрид EPOS GTW 270 Единственная кнопка гибрида GTW 270 находится на левом наушнике. Говоря о зарядном чехле: он имеет цельнометаллическую конструкцию, которую, к сожалению, очень легко поцарапать. Он заряжается через USB-C; при полной зарядке EPOS говорит, что он может обеспечить до 15 часов дополнительного времени автономной работы наушников. В течение рассматриваемого периода гибридные наушники GTW 270 достигли пятичасовой отметки времени автономной работы, что соответствует заявлениям компании. И если вы тот, кто время от времени совершает потную пробежку или просто не хочет попасть под дождь, они водонепроницаемы по стандарту IPX5. Я провел последние несколько недель, используя наушники, чтобы играть в игры поочередно на моем PS5, моем коммутаторе и моем рабочем ноутбуке несколько раз в день. (Если вам интересно, в комплект поставки входит адаптер, который позволяет подключить ключ к устройству с портами USB Type-A.) Гибрид GTW 270 работает как любая беспроводная игровая гарнитура, но действительно беспроводной форм - фактор имеет некоторые очевидные преимущества. Мне нравится, что они позволяют мне свободно передвигаться по проводам, и их использование не изолирует меня (или не портит мои волосы), как громоздкие банки для ушей. Приемник предварительно соединен с бутонами, и они подключаются почти мгновенно. Гибрид EPOS GTW 270 Каждый наушник заряжается через контактные точки, а светодиоды показывают оставшееся время автономной работы. Мне также нравится удобство использования только правого наушника (правый управляет передачей Bluetooth, поэтому прослушивание только через левый наушник не работает), поэтому я могу держать ухо доступным для прослушивания отправленных пакетов. Это, конечно, не является чем-то новым для людей, которые уже используют действительно беспроводные наушники. Это просто кажется новым, чтобы испытать эту свободу с игровой гарнитурой. В течение отчетного периода я попробовал римейк "Души демона", "Бог войны" 2018 года, "Приключения в кольце" и "Призрак Цусимы", а также несколько других игр. Хотя у них нет самой широкой звуковой сцены или самого четкого частотного разделения, которое я слышал для прослушивания музыки, они сияют игровым звуком — в частности, эффектами объемного звучания и доставкой басов. Общее качество звука не является взрывоопасным, и есть предел тому, насколько захватывающими могут быть эффекты объемного звучания, учитывая небольшие драйверы наушников. Но звук не слишком скомпрометирован. Если вы не хардкорный геймер, которому нужно услышать каждую деталь в кристально чистой презентации, они, скорее всего, подойдут вам. Гибрид EPOS GTW 270 Они великолепно работают как с PS5, так и с коммутатором. Для расширения совместимости в комплект поставки входит адаптер USB-C-USB Type-A. Гибрид GTW 270 был бы очень близок к идеалу, если бы микрофоны работали при подключении с помощью ключа USB-C. Увы, это не так, поэтому использование ключа будет практически бесполезно для тех, кто часто играет в многопользовательские игры с друзьями. (Это немного другая история, если вы играете в много однопользовательских игр и не возражаете против отсутствия микрофона для игр.) Поскольку наушники не так уж полезны для игр без ключа, это означает, что вы идете на большой компромисс, и это тот, который ни одна из лучших игровых гарнитур, которые я тестировал (большинство из которых дешевле, чем это), не просит вас сделать. Это твой выбор. Часы OnePlus - это первые умные часы от OnePlus. Он стоит всего 159 долларов и длится до двух недель между зарядками, но он также делает намного меньше, чем конкурирующие умные часы от Samsung, Fossil, Apple и других. https://www.theverge.com/22241197/epos-gtw-270-hybrid-truly-wireless-earbuds-usb-c-gaming-bluetooth

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet-это впечатляющее конвертируемое устройство за 279 долларов. Часть руководства Verge по Chrome OS и Chromebook Дуэт Chromebook от Lenovo далек от безупречности. Но когда вы оцениваете устройство, которое начинается с 279 долларов, вопрос не в том, “Является ли это идеальным устройством”, а в том, “Лучше ли это, чем другие вещи, которые вы можете получить за эту цену” Chromebook в этом ценовом диапазоне, как правило, неуклюж и дешев, как Chromebook 14 от HP или Chromebook x360 12b. Если вам нужна альтернатива Windows, вы смотрите на самый нижний конец линий Acer Aspire или Acer Swift или другие чрезвычайно простые варианты, такие как Motile 14. И, конечно, есть iPad начального уровня и другие базовые планшеты Android, но они не поставляются с клавиатурой. Lenovo, безусловно, срезала некоторые углы, чтобы сократить дуэт Chromebook до этой ценовой точки. И поскольку я работаю профессиональным ворчуном, я буду ворчать. Но в конце дня они чувствуют себя как срезанные углы — не как серьезные ошибки, которые значительно затрудняют работу устройства. И после нескольких дней использования дуэта в качестве основного драйвера я чувствую себя комфортно, говоря, что он гораздо больше похож на Surface Go с некоторыми уступками, чем на ультрабюджетный ПК. НАШ ОБЗОР Duet Chromebook ОТ LENOVO 8,5 ИЗ 10 Плюсы Ультра портативный 11-часовое время автономной работы В комплекте клавиатура и подставка для ног Вы не можете превзойти цену Минусы Тесная клавиатура и тачпад Только один порт (и это не разъем для наушников) Не хватает лошадиных сил для серьезной многозадачности По сравнению с последними iPad или более дорогими хромбуками, такими как Pixelbook Go, Chromebook Duet имеет значительные недостатки. Но эти устройства являются шагом вверх в цене (особенно если вы включаете крышки клавиатуры). Если вы ищете кабриолет в диапазоне ниже 300 долларов, у которого есть нога в обеих дверях, дуэт-лучшее, что вы найдете. Базовая модель Chromebook Duet имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. В стоимость входит клавиатура и подставка, чего не скажешь о Surface Go или любой другой модели iPad. Я протестировал версию за 299 долларов, которая имеет тот же процессор и оперативную память, но 128 ГБ памяти. Двадцать долларов — это не огромная разница, поэтому я рекомендую вам пойти на дополнительное хранилище, если вы можете себе это позволить-64G быстро заполнится, если вы планируете загружать много приложений, видео или других носителей. Дуэт Lenovo Chromebook Лучшие ноутбуки 2020 Lenovo Chromebook Duet Легко изменить угол наклона экрана. Помимо его головокружительной цены, главное, что нужно знать об этом Chromebook,-это то, что он маленький. При 10,1 дюйма это типичный размер для планшета, но если вы пытаетесь использовать его так, как вы использовали бы рабочий ноутбук (например, с десятками вкладок и окон рядом), все становится тесным. Я смог написать весь этот обзор на дуэте, но возвращение к 13-дюймовому 32-дюймовому экрану на моем персональном компьютере казалось совершенно новым миром. Дисплей действительно имеет соотношение сторон 1610, что я ценю, и если вы привыкли использовать 169 панелей, вы заметите дополнительное вертикальное пространство. Я все еще чувствую себя немного менее стесненным на 13-дюймовом экране 169, но это близко. Как следствие, съемная клавиатура также крошечная. Большинство клавиш не страшны для нажатия; на самом деле они немного больше, чем клавиши Surface Go, с шагом около 1,3 мм. К тесной настройке потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но после дня или около того использования устройства я смог достичь своей обычной скорости набора текста (около 130 слов в минуту). Однако Lenovo пришлось пойти на компромисс с клавишами на окраине колоды (tab, backspace, enter, двоеточие, апостроф, тире и т. Д.). Они крошечные (чуть более половины размера буквенных клавиш), и их нажатие было рутиной. Даже после использования устройства в течение нескольких дней я все еще правильно нажимал backspace примерно в 75 процентах случаев — я не могу сказать вам, сколько раз я вместо этого хлопал знаком равенства. Точно так же я очень часто нажимал enter, когда хотел нажать соседнюю клавишу апострофа. Нажатие на тире, которое находится слева от клавиши "равно", было похоже на сценарий "иголка в стоге сена", и я инстинктивно избегал использования тире в своем письме. Я предполагаю, что вы привыкнете ко всему этому, если купите Дуэт, но ожидайте крутой кривой обучения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LENOVO CHROMEBOOK DUET (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЗОРОМ) MediaTek Helio P60T 4 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 128 ГБ памяти 10,1-дюймовый дисплей (1920 x 1200) батарея емкостью 7000 мАч (27 Вт * ч) Адаптер 10 Вт Два динамика Два цифровых микрофона Один порт USB-C Вы не будете шокированы, узнав, что тачпад также небольшой-3,4 х 1,9 дюйма. Он прекрасно себя чувствует и грамотно прокручивается (хотя у меня маленькие руки). У меня были некоторые проблемы с щелчком и перетаскиванием (я часто прибегал к этому на сенсорном экране), и щелчки двумя пальцами иногда регистрировались как обычные щелчки. Кроме того, когда клавиатура неровно лежала у меня на коленях, она иногда поворачивалась в положение, когда кликер перестал работать (болезнь, с которой вы будете знакомы, если раньше использовали дешевые чехлы для клавиатуры). Если вы предпочитаете использовать экран, дуэт также совместим со стилусами USI. Если вы надеялись подключить кучу периферийных устройств вместо прилагаемой клавиатуры, убедитесь, что у вас есть разветвители и ключи на буксире. Дуэт имеет всего один порт USB-C, который будет занят всякий раз, когда устройство заряжается. Было бы неплохо иметь хотя бы аудиоразъем, хотя Lenovo включает в себя ключ для наушников. (Пока мы составляем списки пожеланий, будет приветствоваться еще один порт USB-C, чтобы мы могли подключить мышь во время зарядки). Дуэт Lenovo Chromebook Дуэт включает в себя подставку и клавиатуру. Дуэт Lenovo Chromebook. Снаружи на экране был сильный яркий свет. Однако при такой цене я не рассматриваю тесную периферию как ошибку со стороны Lenovo; это компромисс, который вы делаете. В обмен вы получаете довольно компактное и портативное устройство. Один только планшет весит 0,99 фунта (449g), а с клавиатурой и подставкой для ног он составляет всего 2,03 фунта (921g). И, несмотря на углы, которые были срезаны с помощью клавиатуры и тачпада, ни одна часть дуэта не выглядит и не кажется дешевой. Сам планшет изготовлен из алюминиевого сплава, который прочен и приятно держать. Обложка сделана из шикарной серой ткани — в закрытом состоянии она выглядит как классный блокнот. И клавиатура, и подставка надежно оставались на месте, пока я пользовался устройством. Дуэту действительно не хватает двухкомпонентного магнитного механизма, который Surface Go использует для удержания обеих крышек на месте, что означает, что клавиатура имеет тенденцию скользить, когда ноутбук закрыт. Опять же, углы. Еще одна область, где дуэт пробивает выше своей весовой категории срок службы батареи. Lenovo утверждает, что 10 часов; Я приблизился к 11 с половиной, запустив устройство через свою типичную рабочую нагрузку вкладок Chrome и приложений, включая Gmail, Twitter, Slack, Asana, Facebook, Документы и листы, а также случайный вызов масштабирования и потоковую передачу Spotify, с экраном средней яркости. В тот день, когда я использовал только Chrome, я получил чуть больше 12. (Lenovo, однако, экономила на зарядном устройстве; включенный в комплект 10 Вт USB-C кирпич только увеличил мощность устройства на 24 процента за час.) Есть четкое (по крайней мере, частичное) объяснение этому результату-процессор низкого класса. Lenovo использует восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60T с частотой 2,0 ГГц. По мощности он ближе к бюджетному процессору смартфона Snapdragon, чем чипы Intel, которые вы найдете в хороших хромбуках. Учитывая это, выступление Дуэта было на удивление достойным. Если вы просматриваете несколько вкладок, транслируете Netflix или запускаете одно или два приложения, у вас не должно возникнуть проблем. Я даже смог запустить ежедневную дозу от восьми до 12 вкладок Chrome и от шести до восьми приложений для Android без особых проблем. Docs и Spotify разбились один или два раза, но это не было серьезной проблемой. Было почти невозможно сделать что-либо еще во время вызова масштабирования (хотя это может быть скрытым благословением для моих коллег). Я также запустил дуэт в течение дня использования только Chrome, и все начало замедляться примерно на 15 вкладках. Но опять же, тяжелая многозадачность-это не то, для чего предназначено это устройство (и 4 ГБ оперативной памяти, вероятно, является таким же ограничивающим фактором, как и процессор). СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДУЭТ LENOVO CHROMEBOOK Теперь каждое интеллектуальное устройство требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем сможете его использовать, — контрактов, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать “согласиться” на использование устройств, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Lenovo Chromebook Duet, вы должны согласиться Подключение к Wi-Fi Условия предоставления услуг Chrome OS Синхронизация Chrome (перенос истории, закладок, паролей и других настроек из вашей учетной записи Google) Персонализированные сервисы Google Условия предоставления услуг Google Play Следующие соглашения являются необязательными Отправляйте диагностические данные и данные об использовании в Google Учетная запись Google Резервное копирование на Google Диск Разрешить приложениям и службам с разрешением на местоположение использовать местоположение вашего устройства Google Assistant voice match Пусть помощник покажет вам информацию, связанную с тем, что находится на вашем экране Подключение к телефону Android Итоговый подсчет пять обязательных соглашений и семь факультативных Говоря о зуме, дуэт имеет две камеры, включая 2-мегапиксельную переднюю стрелку и 8-мегапиксельную заднюю стрелку. Оба были на самом деле лучше, чем веб-камеры, которые я обычно вижу на ноутбуках. Мое лицо во время видеозвонков было четким и не особенно размытым, а камера заднего вида не делает невероятных фотографий, но прекрасно подойдет, если вам нужно сделать снимок ваших заметок или слайда PowerPoint. Двойные динамики (расположенные в верхней панели) обеспечивали удивительно хорошо сбалансированный звук, который был четким при более высокой громкости. Они не становятся такими громкими, как многие полноразмерные ноутбуки-это понятно, учитывая их размер, но это еще одна причина, по которой на этой штуке действительно должен быть разъем для наушников. Игра также была хорошим опытом. Перелистывание Легенд и Легенд о монстрах иногда заикалось, но в целом было довольно гладким. Они также выглядели четко на экране 1920 x 1200. Дуэт даже хорошо поработал с фотоработами в Lightroom. Редактирование, как отдельных фотографий, так и пакетов, не было мгновенным, но и не было мучительно медленным; этот опыт был примерно на одном уровне со среднечастотными хромбуками на базе Intel, которые я тестировал в прошлом. (Панель немного тусклая для тех, кто занимается серьезной творческой работой; яркий свет был достаточно сильным, чтобы экран было трудно увидеть на открытом воздухе). Дуэт Lenovo Chromebook. Буквенные клавиши в порядке, но внешние-это борьба. Переходя к программному обеспечению, все, что нравится людям Chrome OS в Chrome OS, здесь. Дуэт загружается быстро, интерфейс прост, вы получаете автоматическое обновление фона каждые шесть недель, у вас есть доступ к вашим любимым приложениям для Android (включая Microsoft Office) через Google Play Store, а Google Assistant может отвечать на ваши запросы и составлять вам компанию. ОС хорошо интегрирована с остальной экосистемой Google, и есть множество симпатичных способов использовать ее с вашим телефоном Android. Дуэт поддерживает мгновенную привязку, что означает, что вы можете автоматически подключать его к соединению для передачи данных вашего телефона без необходимости возиться с горячими точками. Вы также используете Android для удаленного входа и выхода из Chromebook, если он находится поблизости. И вы можете использовать Click-to-Call для отправки контактных номеров из дуэта на свой телефон. Обычные предостережения Chrome OS также применимы; Приложения для Android являются хитом или промахом, причем некоторые из них хорошо оптимизированы для Chromebook, некоторые из них в порядке, но хуже, чем их браузерные эквиваленты, а некоторые (привет, Facebook Messenger) являются абсолютными катастрофами. По - прежнему гораздо сложнее загружать приложения, чем на Android. Как только вы поймете, какие приложения вы можете безопасно использовать и что вы должны хранить в Chrome, вы сможете отлично ориентироваться в операционной системе. Но если вы новичок в Chromebook, есть кривая обучения. ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ CHROME OS Самое интересное здесь то, что Google также внесла несколько изменений в Chrome OS, чтобы оптимизировать его для конвертируемого форм-фактора. Google говорит, что Duet-это первое устройство, которое когда-либо запускалось с версией Chrome, которая на самом деле оптимизирована для использования на планшетах. (RIP Pixel Slate). Существует три режима типа” Режим " (когда клавиатура подключена), режим просмотра (когда подставка открыта, а клавиатура отсоединена) и режим просмотра (когда это просто планшет). (Режим просмотра и режим просмотра, по сути, одинаковы, насколько я могу судить). Функция заголовка в режиме просмотра-это новая система навигации по жестам. Длинный свайп вверх отправляет вас на начальный экран, короткий свайп вверх вызывает полку приложений, проводя вверх и удерживая показывает все открытые окна приложений. Проведите пальцем вверх, удерживайте и перетащите окно в одну сторону, чтобы разделить дисплей; проведите пальцем вправо, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Я бы не сказал, что эти жесты были обязательно плавными — по крайней мере, по сравнению с тем, что вы увидите на iPad. Но это начало системы, которая, как я вижу, в будущем станет довольно отшлифованной, и они действительно немного упростили просмотр в режиме планшета. Ничто в дуэте Chromebook не идеально; Я мог бы весь день придираться к различным неоптимальным качествам клавиатуры, тачпада, производительности или экрана. Но Дуэт не пытается быть идеальным. Он не предназначен для опытных пользователей и не предназначен для тяжелой многозадачности. Имея это в виду, это самое близкое к совершенству, что я когда-либо видел с ноутбука-планшета за 300 долларов. Если вы ищете забавное устройство для детей, которое также может справляться с работой на дому, или портативный 2-в-1 для просмотра Netflix и отправки электронной почты на ходу, дуэт должен отлично работать. Это солидный хромбук среднего уровня 2-в-1, который не может быть таким дешевым, как сейчас. https://www.theverge.com/21262694/lenovo-chromebook-duet-review-tablet-chromebook-chrome-os-price