NƏDƏN BAŞLAMALI? NƏ ETMƏLİ?

İqtidar və müxalifət üçün seçkiqabağı “konspekt”

Xalid NİYAZOV


Retrospektiv 


“Sov İKP tarixi” deyilən bir fənn vardı və həmin fənnin mühazirələrində proletariatın dahi rəhbərinin əsərlərini konspektləşdirməkdən barmaqlarımız qabar olmuşdu. Az qala gecə yuxuda da kitabdakı qəliz fikirlərin üstündə müəlliflə mübahisə edir, cəmiyyətin hamilə olduğu inqilabın manifestini hazırlayır, əlimizdə süngülü tüfəng poçta, teleqrafa, körpüyə hücuma keçirdik.

Bəli, yoldaş Lenin (Ulyanov Vladimir İliç) hələ ötən əsrin əvvəllərində sözün maarifçi-təbliğat və informativ-dağıdıcı gücə malik fenomenal sosioloji enerji olduğuna inandığına və bunu yaşadığı yaxın tarixin dialektik inkişaf xəttində empirik şəkildə müşahidə etdiyinə görə elmi-nəzəri-siyasi yaradıcılığa xüsusi fikir verirdi. Onun 1901-ci ilin mayında “Искра” qəzetinin 4-cü sayında baş məqalə kimi dərc olunmuş “Nədən başlamalı?” adlı yazısı həmin dövrdə Rusiyada sosial-demokrat hərəkatının ən mühüm suallarına – siyasi təşviqatın xarakteri və əsas məzmunu, Mübariz Ümumrusiya marksist partiyasının təşkilati vəzifələri və qurulması planı barədə konseptual məsələlərə cavab verirdi.

Bütövlükdə, Leninin “Nədən başlamalı?” məqaləsində irəli sürdüyü və 1902-ci ilin martında Ştutqartda “Dits” nəşriyyatı tərəfindən nəşr olunmuş “Nə etməli? Hərəkatımızın təcili həll olunmalı məsələləri” kitabında ətraflı inkişaf etdirdiyi təşkilati-taktiki ideyalar Rusiyada marksist partiya yaratmaq üçün gündəlik əməli fəaliyyətə stimul və ideoloji impuls verdi. 

Perspektiv


Bütün bunları nədən xatırladım?

Azərbaycan çox ciddi proseslərin ağuşundadır, fövqəlmühüm hadisələr baş verməkdədir. Beynəlxalq güc mərkəzlərində hər bir region, ölkə üçün dizayn edilən “alın yazısı” çox nadir hallarda özündə mütərəqqi, inkişaf xarakterli, rasional tendensiyalar daşıyır. Belə bir kifayət qədər həssas dönəmdə Azərbaycan öz yoluna davam edərkən nəinki ayağının altına, sağına-soluna diqqət etməli, həmçinin bu yola kiminlə davam etdiyinin və belə bir yoldaşlığın təxminən haradək uzana biləcəyinin fərqinə varmalıdır. Söhbət təbii ki, geosiyasi aktorları, tərəfdaşları ehtiva edir. Bu mövzu xarici siyasətin malı olduğu üçün hələlik toxunmayaq. Ölkənin içindən danışaq.

Son illər ölkədə bəzi maksimalist mədhiyyəçilərin leksikası ilə deyil, normal məntiq və təfəkkürün dili ilə ifadə etsək, müəyyən dəyişikliklərin konturları sezilməkdədir. Dəyişən-gözəlləşən Bakı, yollar, binalar, bağ-bağça kimi növbətçi ritorikaya girməyək, zira, dünyada 70-80-lərdən sonra dirçələn Dubay, Sinqapur, Qətər nümunələri var, sosial-iqtisadi sahədə, idarəetmə və cəmiyyətin mənəvi-psixoloji ovqatının durulması istiqamətində bəzi faydalı işartılar sezilməkdədir. Xalq faktoru hakimiyyətin mahiyyətinin xəlqilik indikatoru kimi yeni keyfiyyət məzmunu kəsb etməkdədir.

Konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərin edilməsi ilə bağlı 2016-cı il referendumundan sonra ölkədə siyasi sistemin, hakimiyyət şaqulunun, dövlət-xalq-fərd üçbucağını ehtiva edən münasibətlərin, insanların iqtidara və sabaha inam və etimadının və s. arxitekturasında seziləcək qədər mülayim dəyişikliklər baş verməkdədir. Lakin cəmiyyətin, toplumun harmonik, sağlam, hər hansı bir sosial residivi istisna edən inkişafı mütləq qaydada müxtəlif görüş, baxış, mənafe və maraqların kooperasiyasını tələb edir. Azərbaycanın içində olduğu indiki dönəmdə isə belə bir cəmiyyətdaxili həmrəylik, müxtəlif siyasi qüvvələrin ortaq çətir altında konsolidasiyası, hakimiyyət uğrunda mübarizənin forma və vasitələrinin nəhayət ki, sivil məcraya dəvət edilməsi arxivacib məsələlərdəndir. Və bu məxrəcdə müxalifətlə yanaşı iqtidar da eyni məsuliyyəti bölüşür; səbəb trivial adlandırılacaq qədər sadədir.

Yeni reallıqların, həyat gerçəklərinin, sosial-ictimai paradiqmaların dövrəyə girdiyi bir zaman kəsiyində ictimai-siyasi, nəzəri-fəlsəfi və politoloji fikri səbrlə araşdırıb arıdan, nəinki siyasi isteblişmenti, eləcə də indifferent olmağı bacarmayan ictimaiyyəti düşündürən, onları, təbiri caizsə, daha çox vətəndaş olmağa, mövqe sərgiləməyə, fəallığa dəvət edən yazılar, təəssüf ki, yox sırasındadır. Bir qayda olaraq bu boşluğu Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyev özünün sanballı, dövlətçilik və ideoloji fəaliyyətin bu və ya digər sahəsi üçün müntəxəbat əhəmiyyətli əsərləri ilə doldururdu. Ağıllı nəzəriyyəçi ilə cəsarətli praktikin fəaliyyətinin simbiozu bir qayda olaraq pozitiv nəticələrə məhkumdur. Apriori, Azərbaycanın bugünkü mənzərəsi belə bir postulatın nə qədər düzgün və həyat qabiliyyətli olduğunu isbatlayır.

Bu günlərdə həmyerlimiz, Rusiyanın tanınmış iş adamı və ictimai xadimi Fərhad Əhmədovun “Müxalifətin faydası haqqında” sərlövhəli məqaləsini oxudum. Sosial şəbəkələrdə ildırım sürəti ilə yayılan və əksəriyyəti müsbət məzmunlu çoxsaylı rəylərlə müşayiət olunan həmin məqalə kanadalı sosioloq, futuroloq və filosof M.Maklyuenin “qlobal kənd”ini (the qlobal village) bir fərqli mənasında xatırladan müasir Azərbaycanda seçkiöncəsi qüvvələr balansını nəzərdən keçirmək, müxalifət institunun nə ilə nəfəs aldığını zondlaşdırmaq, iqtidar-müxalifət alqoritminin xassələrini müəyyənləşdirmək və nəticə etibarilə ortaya ümumməqbul bir proqram, yol xəritəsi qoymaq cəhdi kimi rəğbətə layiqdir.

Heç şübhəsiz, həmin məqalədə səslənən fikirləri öz yoluq, baxımsız və bəhrəsiz “bostan”larına atılan daş kimi qiymətləndirən partiya liderləri oldu və onların impulsiv olduğu qədər də kəsalət və dözümsüzlük qoxuyan reaksiyası başadüşüləndir. XIX əsr Rus ədəbi mühitinin “ədəbi niqabı” olan Kozma Prutkovun təbirincə “məsələnin mahiyyətinə varsaq”, bütün bu çığallıqları həmin simaların siyasi fəaliyyətlərində nəzəri-praktiki barsızlığı, yəni yabanı başlanğıcı ilə izah etmək mümkündür.

Parlament seçkiləri ilə bağlı bir başqa yazımız olacaq; o üzdən indilik cari müxalifət və onun xətt-davranışı barədə danışaq. 

Müxalifət cəmiyyətin aynası kimi

Hər şey mizanında gözəldir... həm də faydalıdır. Mübahisə tərəflərin davası deyil, həqiqəti ortaya qoymaq naminə seçim imkanı olduğu üçün məqbul sayılır. Dialektikanı şərtləndirən, qidalandıran başlıca amil əksliklərin vəhdətidir.

İndi gəlin, deyilənləri siyasi müstəviyə sürüşdürək. İstənilən normal cəmiyyətdə hakim fikrə, iqtidar qüvvəyə pərsəng qismində müxalif düşərgənin olması təbii olduğu qədər də labüddür. Bu mərhələdə müxalifət hakimiyyətə iddialı qüvvədən daha çox cəmiyyətdə fikir polifoniyasını, düşüncə tənasübünü təmin edən sağlam bir qüvvə kimi nəzərdən keçirilir. Ona görə də – Fərqli, müxalif fikir inkişafın lokomotividir – tezisi ilə razılaşmamaq mümkün də deyil. Ancaq baxır harada və necə?

Konkret məkanla bağlı şərh və traktovkaları bir tərəfə qoyub hələlik belə bir cəsarətli fikir səsləndirmək mümkündür ki, Azərbaycanda müxalifətin siyasət səhnəsinə çıxaraq varlığını yüksək səslə bəyan etməsi faktının özü ölkədə demokratiyanın mövcud olmaması ilə bağlı sentensiyaları heçə endirir. Yəni çox da olmasa, bir az var... bir udumluq.

İctimai-siyasi qüvvə olmaq etibarilə müxalifət birtərəfli qaydada, yəni yalnız başqa cür düşünənlərin iradəsi ilə yarana bilməz. Belə ki, müxalifətin hansı formada təzahür etməsi – konstruktiv, mədəni, rasional, sağlam yaxud bunların əksinə olaraq antaqonist münasibətlər zəminində formalaşan dağıdıcı bir qüvvəyə çevrilməsi ilk növbədə iqtidardan asılıdır. Bu münasibətlərin dövlət və milli mənafelər məxrəcində konstruktiv yaxud barışmazlıq zəminində təşəkkülü isə iqtidarın müdriklik yaxud qısqanclığı ilə yanaşı, həm də müxalif seqmentin bioloji konstruksiyasından asılıdır.

İqtidar-müxalifət mübarizəsinin əsasını, eləcə də bütövlükdə, müxalifətin fəaliyyətinin ideya-qayəvi mahiyyətini hakimiyyət dəyişikliyi təşkil edir.

Sual oluna bilər: Bu, çoxmu təhlükəlidir?

Prinsip etibarilə xeyr! Bir şərtlə ki, dövlətçiliyin təməl prinsiplərinə, cəmiyyətin seçdiyi strateji yolun mahiyyətinə xətər toxunmasın.

Hakimiyyətə can atmaq istəyində də qeyri-adi heç nə yoxdur. Fəqət, baxır kimlər və hansı yollarla bu istəyi reallaşdırmaq istəyirlər. Müxalifət, təəssüf ki, həmişə dinc, sivil, qarşılıqlı anlaşma məxrəcində əyarlanan təkamül yoluna inqilabi metodları – qiyam, iğtişaş və xaosu üstün tutur. Azad və demokratik seçkilərdən, xalqın iradə və istəyindən keçən vasitələr qulaqardına vurulur.

Bir var ki, müxalifət ortaya mövcud iqtidarın fəaliyyət qabiliyyətsizliyini sübut edən dəlillər qoysun, bu və ya digər məsələlərin həllini ondan daha yaxşı bacardığını isbatlaya bilsin, cəmiyyət həyatının dinamik, yüksələn əyri ilə inkişafını özündə ehtiva edən proqramlarla çıxış etsin, bu, konstruktiv yanaşmadır. Və Bakı Dövlət Universitetinin 100 illik yubileyi münasibətilə keçirilən mərasimdə (26 noyabr 2019) çıxış edən Prezident İlham Əliyev belə bir mövqe ilə həmfikir olduğunu aşağıdakı şəkildə ifadə etmişdir: “Sağlam müxalifət yaradılmalıdır. Dövlətçiliyə sadiq olan, xalqa bağlı olan, doğrudan da təklif verən, hakimiyyəti tənqid edən, amma konstruktiv təklif verən, yol göstərən. Ancaq biz sevinərik, əgər belə müxalifət yaranarsa. Doğrudan da, bizim işimizə kömək olar”.

Bir də var ki, özünü müxalifət adlandıran təbəqə iqtidarın müsbət addımlarına mane olmaq yolu tutsun, taleyüklü məsələlərin həllinə konseptual deyil, intuitiv-emosional, bəsit yanaşma nümayiş etdirsin, demokratiyanı kabus qiyafəsinə salıb iqtidarın əldə etdiyi müəyyən uğurları qərəzli insinuasiya və böhtan atəşfəşanlığına bələsin. Sağlam fikirli, konstruktiv müxalifət demokratik cəmiyyətin pərsəngidir. Ölkə müxalifətinin radikal qanadı isə – Azərbaycan xalqına nə qədər pisdirsə, bizim hakimiyyətə gəlmək şansımız o qədər güclüdür – prinsipi ilə hərəkət edərək qarşısına çıxan demokratik dəyərlər adına nə varsa, hamısını çığnayıb dağıtmaq yolu tutur.

Müxalifət hələ təşəkkül tapmağa başladığı dövrdə elmi-yaradıcı ziyalıları, siyasi elitanın nüfuzlu, vətənpərvər kəsimini hərəkatdan qısqanclıqla uzaqlaşdırdı. Bu, müxalifətin bütün sonrakı siyasi müqəddəratına öldürücü təsir göstərmiş faciəvi səhv idi.

Etiraf edək; bu gün iqtidar özünün xəlqiliyi, insankeşliyi, vətəndaş sevgisi, xalqın rifah göstəricisinin məqbul sayıla biləcək həddi, sistemli institutlara inam və etibarı ilə deyil, kapitalı ilə güclüdür, cəbr aparatı, “təsir və inandırma” üsullarının kəskinliyi və “innovativliyi” ilə güclüdür. Və ehtimal ki, yaxın perspektivdə mövcud hakimiyyətin qarşısına çıxa biləcək yeni və qabiliyyətli qüvvə məhz ziyalı, alim, intellektual insanların birliyi olacaqdır.

Böyük dövlətşünas Heydər Əliyev zamanın yeni redaktəsinə uyğun dəyişməkdə olan cəmiyyətdə həqiqi müxalifətin qabaqcıl rol və missiyasını görür və bunu yüksək qiymətləndirirdi. 2001-ci il ilin noyabrında YAP-ın II qurultayında çıxış edən Heydər Əliyev müxalifətin öz ampluasında qıfıllanıb qaldığını, məzmun və keyfiyyətcə daha da mürtəceləşdiyini təəssüflə qeyd edirdi: “... Bizim müxalifət çox radikal, düşməncəsinə mövqelərdə duran müxalifətdir. Bu müxalifət mənfi nöqteyi-nəzərdən dünyada bütün müxalifətlərdən fərqlidir. Heç bir ölkədə belə müxalifət yoxdur. Bunlar, üzr istəyirəm, hər bir çirkin, tərbiyəsiz yollara gedirlər”.

Əfsuslar olsun ki, xarakter və mahiyyəti etibarilə evolyusiyaya köklənmiş zamanın gərdişi müxalifətin timsalında heç bir keyfiyyət yeniliyi ilə fərqlənmədi. Destruktiv müxalifət özünütəmizləmə və tənzimləmə proseslərinə məruz qalmaq əvəzinə daha da radikallaşdı, mürtəceləşdi.

Akademik Ramiz Mehdiyev Azərbaycan məkanında müxalif cərəyanın yaranması və mahiyyəti barədə “Azərbaycan: qloballaşma dövrünün tələbləri” monoqrafiyasında belə düşünür: “Təəssüflə qeyd etmək lazım gəlir ki, Azərbaycanda müxalifətçilik fenomeni dövlət quruluşu prinsiplərinin, siyasi baxışların, ideyaların digər prinsiplər, baxışlar və ideyalar ilə sağlam rəqabət aparması vasitəsi kimi dərk olunmayıbdır... Yaranmış siyasi reallığa uyğunlaşmayan, hakim elitanın siyasi və mənəvi məsuliyyətinin yükünün əhəmiyyətini dərk edə bilməyən bizim müxalifət liderləri daha yaxşı ideyalar və səmərəli təkilflərlə deyil, hökumətin ünvanına ancaq uydurma ittihamlarla çıxış edir, əsassız tənqid atəşini ölkənin siyasi-iqtisadi xəttinə qarşı, ölkə Prezidentinə və onun komandasının üzvlərinə qarşı yönəldirlər”.

Səslənən fikirlərdə həqiqətin payı böyükdür. Lakin nəzərə alsaq ki, siyasi texnologiyalarda optimalla real arasındakı şəriksiz hökmranlıq məsələsi konkret situasiyaya söykənir, onda yaranmış vəziyyətə görə tərəflərin subyektiv məsuliyyət öhdəliyini də fərqləndirmək vacibdir. Və belə bir diskomfortun aradan qaldırılması ilk növbədə ölkədə ictimai-siyasi münasibətlərin harmoniyasına və homogenləşməsinə töhfə verərdi ki, bu məsələdə “birinci skripka” rolu birmənalı şəkildə iqtidara məxsusdur.  

“Moral politik” və “makiavellizm”

Adətən, aktiv siyasətdə bu iki sifət fərqləndirilir. Əslində, siyasətdə mənəviyyat axtarmağın saman tayasında iynə axtarmaq kimi mənasız bir məşğuliyyət olduğunu yəqin ki, bir kimsə mübahisələndirməz. Belə bir “epitet” həm iqtidar, həm də müxalif siyasi mətbəxə eyni dərəcədə aiddir. Bəlkə ona görə ki, – məqsəd vasitəyə bəraət qazandırır – tezisi həmişə aktual olmuşdur. Maraqlıdır, vətəndaş cəmiyyətdən bir şeylər umarkən və istəyi hasil olmadıqda hakim komandadan daha çox müxalifətə sarı boylanır, sanki onu bir şeylərə sövq etmək istəyir. Lakin Azərbaycanda ana müxalifətliyə can atan qüvvələr kifayət qədər zəif və amorf, konstruktiv müxalifət “diaqnoz”u ilə parlamentdə yer almış kəsim isə bir xeyli boyat, latent və daha çox belletristdir.

Birinciləri fərqləndirən səciyyəvi xüsusiyyət dörd onilliyə yaxın bir müddətdə yalnız “fizioloji” boyartımı üzərində işləməsi, elektoral bazasını genişləndirməməsi, daha effektiv və innovativ siyasi texnologiyalar üzərindən mübarizə taktikası qura bilməməsidir. İkincilər isə zaman və imkan arqumentini öz mənfəətləri üçün daha rasional şəkildə qiymətləndirərək hakimiyyətin təvəccöhünü “haqq” etsələr də, bu “coker”dən mobil və işlək müxalif düşərgə formalaşmaq şansı üçün istifadə etməmişlər.

Bütün bunlar isə ölkəiçi az-çox siyasi əhəmiyyət kəsb edən kampaniyalarda, xüsusilə də parlament seçkilərində həmin qüvvələrin məğlubiyyətini təmin etmişdir. Müxalifət xalqdan çox şey, daha dəqiq ifadə etsək, ən qiymətli neməti – səslərini tələb etsə də, əvəzində heç nə təklif edə bilmir. Türklər demişkən, “iş və aş” xatirinə toplumun siyasi proseslərlə maraqlanmayan, cəmiyyətdə hansı siyasi qüvvənin iqtidara yiyələnəcəyinə indifferentlik nümayiş etdirən loyal və obıvatel kəsimə hesablanmış proqram yaxud layihə adlı mücərrəd sənədlər isə siyasi demaqogiya və cəfəngiyyatdan savayı hər hansı bir effekt yaratmır. Məhz belə bir zəiflik vizual olaraq güclü görünsə də, daxilən ciddi təbəddülat və didişmələr yaşayan və son zamanlar bu fobiyadan “islahat” adlandırdıqları irreal çırpıntılarla qurtulmağa çalışan hakimiyyət düşərgəsinin xeyrinə işləyir.

Yaxın tarixi keçmişin səbrli, ehtirasdan uzaq elmi-politoloji təhlili sübut edir ki, 1991-92-ci illərdə xalqın azadlıq və müstəqillik ideallarına və qətiyyətinə söykənən geniş hərəkat əslində milli oyanışın yeni ideoloji diktaturasından başqa nəsnə olmadığını ortaya qoydu. Xalqın öz çiyinlərində iqtidara gətirdiyi hakimiyyətə ictimai etimad limiti tükəndi. Müxalifətin nə hakimiyyət illəri, nə də ki, mövcudluğunu sürdürdüyü sonrakı illər milli dövlətçiliyimizin inkişaf faktoruna çevrilə bilmədi.

2000-2005-2010 və 2015-ci ilin parlament seçkilərindəki fiasko müxalifət partiyalarının sıralarında dezinteqrasiya və aşınma proseslərinin sürətlənməsinə təkan verdi. Beləliklə, ötən parlament, prezident və bələdiyyə seçkiləri bir daha göstərdi ki, müxalifətin artıq xalqa deyəsi heç bir sözü qalmayıb, o tükənib, aşınıb, köhnəlib. Belə bir uğursuz sonuc nəticə etibarilə müxalifətin səhnədən üzüsulu getməsini şərtləndirməli idi. Və bu, iqtidarın arzusu, yaxud hansısa siyasi qrupun istəyi deyil, konkret situasiyada özünü təsbit edən yeganə məntiqi variant idi.

Bu gün onların sırasında gənc qüvvələr yetişir. Onlar tək yaşlarına görə deyil, həm də düşüncə, fikir etibarilə yenilikçi, mütərəqqi gənclərdir. Sıralarındakı köhnə təfəkkürlü, antimilli adamları görürlər. Onlar müasir tipli mübarizə vasitələrinə meyl edirlər, intellektual üstünlüyə, ağıl və əməlin həmrəyliyinə önəm verirlər. Anlayırlar ki, sivil mübarizə yolu ilə, ağılla məqsədə daha tez və rahat çatmaq mümkündür, nəinki küçələrə tökülüşüb fit calmaq, şüvən salmaq, məzhəkə çıxarmaqla. Bu cür davranış isə artıq müxalifətə öz içərisində müxalifətin yaranmasından xəbər verir. Cəmiyyət normal müxalifət və sivil mübarizə üsullarını tanıyır.

Yeni müxalifətin hansı şərtlər daxilində və məhz hansı mühitdə təşəkkül tapacağı ilə bağlı ən müxtəlif mülahizə və vepsiyalar səslənir. Gündəmdə daha çox dövr edən versiya bundan ibarətdir ki, “yeni müxalifət” əsasən “köhnə müxalifətin” sıralarından onların neqativ cəhətlərini sərf-nəzər etmək şərti ilə yetişəcək. Bu təbəqə liberal-demokratik təlimlər təcrübəsinə yiyələnmiş, Qərb təhsili almış, müasir texnologiyalara yiyələnmiş, eyni zamanda milli ənənə və dünyəvi dəyərləri özündə təcəssüm etdirmiş gənc intellektualları, mahiyyətcə qərbçiləri öz sıralarında birləşdirəcəkdir. Və ola bilsin ki, məhz bu müstəvidə son vaxtlar hakimiyyətin “stavka” etdiyi yenilikçilərlə arzusu olunan yeni müxalifət nümayəndələrinin əməkdaşlıq modeli aktuallaşsın.

Həmin prosesi sürətləndirmək üçün nə lazımdır? Hər şeydən öncə dialoq, təmas, ünsiyyət!

Təəssüflə qeyd edilməlidir ki, hakim partiyanın ölkədəki ictimai-siyasi sabitliyin qorunub saxlanması, siyasi qüvvələr arasında qarşılıqlı münasibət və sağlam əməkdaşlığın yaradılması, mübahisəli məsələlərin həll olunması yollarının masa arxasında birgə müzakirələr nəticəsində axtarılması üçün vacib olan dialoq təklifi uzun müddət radikal düşərgə tərəfindən səmimi qarşılanmamışdır. Radikal müxalifətin əsas məqsədi cəmiyyətdə siyasi qüvvələr arasında sivil münasibətlər qurmaq, ümummilli məsələlərin həllində vahid mövqe nümayiş etdirmək, Azərbaycanın demokratik Qərbə inteqrasiyası üçün atılan addımlarda iqtidara yardım göstərmək deyil, əksinə, iqtidarın gərgin fəaliyyət sayəsində əldə etdiyi müəyyən uğurları inkar etmək, bütün vasitələrlə, hətta vətəndaşlar arasında qarşıdurma yaratmaq, opponentlərə qarşı qara "PR" texnologiyalarını tətbiq etmək bahasına olsa da, öz çirkin məqsədlərinə nail olmaq istəyidir. Lakin indi onların nə əvvəlki tək onsuz da zəif olan sosial bazası, nə də müxalifətçiliklərinin uzanması səbəblərini izah edə biləcək arqumentləri qalıb.

- Müxalifət bu xalqa nə verib? Bəs iqtidar nə verib? - Dialoq bu müstəvidə, qoyulan suallar ətrafında getməlidir.

Bəli, təəssüflər olsun ki, ən yeni tariximizin inkişaf və kəşməkeşlərlə müşayiət olunan ötən illərində müxalifət öz üzərində işləmədi, elə şitil olaraq qaldı. Bu imperativ həm radikal, həm də özünü konstruktiv adlandıran siyasi qüvvələrə aiddir. Çünki onlar bir qayda olaraq xalqa, elektorata, sosial bazaya deyil, öz timsallarında şəxslərə, fərdlərə işləyiblər, bir növ nimdaş müxalifət “aristokratiyası” yaradıblar. Ona görə də bu gün həmin partiyaları təəssübkeşləri ilə deyil, “lider”ləri ilə tanıyırlar. Və bu gün onlar parlament seçkilərinə 50-60-80 namizədlə getdiklərini bəyan edəndə qeyri-ixtiyari düşünürsən ki, yaxşı bu adamların yarısı olsun öz ətrafları, qohum-əqrəbaları, bəs qalanını haradan “icarəyə” götürüblər?!

Sərt səslənə bilər, lakin reallıqdır. Xalq onları toplu halında görməyib. 

Cəmiyyətin sosial tomoqrafiyası

İctimai rəyi sosiologiya elmində bu cür də adlandırırlar. 

Düzdür, biz o “bəxtəvər” ölkələrdənik ki, xalqın səsi və sözü ünvanlandığı qulaqlara nadir hallarda, o da seçmə üsulu ilə çatır. Ancaq lazımdır. İqtidara, eləcə də müxalifətə xalqın onlar barədə nə fikirləşdiyini dinləyib düşünmək və nəticə çıxarmaq pis olmazdı.

Ölkədə, ümumiyyətlə, sosioloji sorğu institutu yox səviyyəsindədir. Müxtəlif reytinq təşkilatlarının vaxt-bivaxt bu və ya digər fəaliyyət sahəsi ilə bağlı müsbət rəylərini isə daha çox anqajə edilmiş rəy hesab etmək olar. Ölkədə hər şey – siyasi institutlar, vətəndaş cəmiyyəti institutları, media inkubasion effektlə öz “valideynlərinə” – hakimiyyətə oxşayır. Belə bir yekrənglik isə haqlı olaraq toplumu bezdirir, usandırır, artıq heç kim müasir Piri babaların “analoqu olmayan inkişaf” haqqında nağıllarını dinləmək istəmir. Həyata bir ovuc korrupsioner məmur-oliqarxın möhtəşəm malikanələrinin pəncərəsindən deyil, gündəlik qayğılarının nəfəsliyindən boylanmaq məcburiyyətində qalan orta statistik vətəndaşı “kürü diplomatiyası”, “laundromart” və digər ələalma sxemləri vasitəsilə əldə edilən irreal statistika deyil, özünün, övladlarının yaşam keyfiyyətini, həyat məmnuniyyətini təmin edəcək gerçəklik maraqlandırır.

İctimai rəyi müxalifətin daha çox destruktivliyə meyilli fəaliyyəti də qane etmir.

Hakimiyyət umsuqluğunu daha çox siyasi-əxlaqi resurslarının dayazlığı, mübarizə üsullarının primitivliyi üzərindən ifadə edən müxalifət meydanlarda əzələ oynatmağa, zor, təzyiq xofu yaratmağa can atır. Bəs normal və sivil siyasi mübarizə metodları ilə bir araya sığmayan bu cür davranış nə ilə əlaqədardır?! Bunun kifayət qədər ciddi sosial-ictimai və sırf ruhi-psixoloji kökləri ola bilər. Hələ uzun illər əvvəl Almaniyanın Azad Demokratlar Partiyasının üzvü Vörner Hoyer “Liberation” qəzetinə müsahibəsində Azərbaycan müxalifətinin liderlərinin hakimiyyətə qarşı olduqca aqressiv münasibət bəslədiklərini bildirirdi: “Onlar müxalifət siyasətçilərindən daha çox ayrı-ayrı radikal qrupların nümayəndələri təsiri bağışlayırlar. Azərbaycan müxalifətinin şüuru hələ lazımınca formalaşmayıb. Bu müxalifət 90-cı illərdə Şərqi Avropa müxalifəti kimi fikirləşir ki, onların funksiyası hakimiyyət nümayəndələri ilə, polislə toqquşmaq, hakimiyyətə tabe olan departamentləri tutmaq, məmurları girov götürərək hakimiyyəti istefaya məcbur etməkdən ibarətdir. O vaxtlar şərqi avropalılar qanundan çox populizmə güc verirdilər. Bu gün Azərbaycanda da həmin situasiya mövcuddur”.

Vaxt dəyişsə də, taktika dəyişməyib. Bir şeylər əldə etmək üçün dəyişməyin, silkələnib təzələnməyin zamanı yetişməyibmi? Məlumdur ki, hakimiyyət növbədənkənar parlament seçkilərinə gedir. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, bununla bağlı ayrıca yazımız olacaq deyə, bir çox mətləblərə girmədən bəzi məqamların üzərindəki toz qatını silmək istərdik.

Əslində, bəli, ictimai rəyin ən dəqiq “dozimetri” seçkilərdir. Yəni söhbət təyinetmədən deyil, həqiqi səsvermə prosesindən gedir. İki aydan da az bir müddət qalıb və 2020-ci ilin fevralında keçiriləcək parlament seçkilərinə hazırlıq bütün maraqlı siyasi qüvvələrin əsas fəaliyyət istiqamətini təşkil edir. Təbii ki, qüvvələr nisbəti fərqlidir, proseslər hakimiyyətin tam nəzarəti altında cərəyan edir... həmişə olduğu kimi! Bu dəfəki seçkilər, “Bakı, Parlament prospekti, 1” ünvanında məhz kimlərin yer alacağı hakim komanda üçün arxivacib məsələdir. Çünki bu dəfə oyuna çox böyük uduş qoyulub ki, onun da qarşılığı hakimiyyətdə “rokirovka” gedişi ola bilər. Buna görə də fevral seçkilərində kütləvi şəkildə saxtalaşdırma hallarının olacağı ehtimalı indidən heç kimdə şübhə oyatmır.

Niyə? Əvvəla, “Ay xaricdə təhsil almış..., yeni təfəkkürlü..., gənc, kreativ düşüncəli...” və digər frazeoloji qaravəllilərlə insanları aldatmaq mümkün deyil, artıq. İndiyədək təyin olunanlardan xalq “gülmü dərib” ki, bu dəfə parlamentə dürtülməsi nəzərdə tutulanlardan da “gülab çəksin”? İkincisi isə, hakimiyyətin təqdimatı ilə seçkilərə qatılacaq istər iqtidarın stavka elədiyi yeni simalar, istərsə də arabanın beşinci çarxı qismində “konstruktiv” müxalifət təmsilçilərinin əksəriyyəti Azərbaycan xalqı üçün kəsilməmiş qarpızdır, onları uzaqbaşı yaxın çevrələri və “xeyir-dua” verənləri tanıyır. Buna görə də nəticə etibarilə qutulardan başqalarının, yəni seçicilərin səs verdiyi namizədlərin deyil də məhz “sırınanların” çıxmasını təmin etmək məqsədilə klassik “işıq söndü”, “polis müdaxilə elədi” variantlarına deyil, daha “innovativ” və “kreativ” metodlara əl atmaq lazım gələcəkdir.

Bir mühüm məqamın da altını cizək ki, bu gün vətəndaşın seçkilərə maraq göstərməməsinin başlıca səbəbini onun sosial indifferentliyində deyil, seçki nəticələrinin hər bir halda saxtalaşdırılacağına dərin və qəti inamında axtarmaq lazımdır. Və bu, üç-beş nəfərin deyil, böyük əksəriyyətin ötən illərin acı təcrübəsi timsalında ictimailəşmiş rəyi, qənaətidir.

Siyasi antropologiya öyrədir ki, növdaxili mübarizə növün yaşadılması vasitələrindən biridir. Bu anlamdan çıxış edərək xalqa azad seçim imkanı verməklə qanunverici hakimiyyətin məhz sağlam və bərabər mübarizə mühitində formalaşmasına çalışmaq və buna nail olmaaq lazımdır.


Ərəblər çörək yemir? Yaxud vətəndaş nə istəyir? 


Oxuyanların yadında qalmış olar. “Danabaş kəndinin əhvalatı”nda - Ərəblər çörəyə nə deyir? - sualına cavab tapmayan molla - Ərəblər şörək yemir! – deyib canını qurtarmağa çalışır.

Məlum “dəvəquşu” taktikasına uyaraq qarşıdakı problemlər şəridini görməzdən gəlmək, hər biri cavab gözləyən sualları qulaqardına vurmaq indiki halda nə çıxış, nə çözüm, nə də ki, qurtuluş yoludur.

Bu gün iqtidarın qarşısında duran sualların ən böyüyü – Nədən başlamalı?-dır.

Yeni tarixi şəraitlə, aparıcı inkişaf tendensiyaları ilə ayaqlaşmağa məhkum olan ənənəvi müxalifətsə daha çox – Nə etməli? – sualı ətrafında baş sındırmalıdır.

İndi hər iki tərəf ya Danabaş kəndinin “hərşeyşünas” mollası kimi həmin problemlərin olmadığını sübut etməlidir, ya da ki, qollarını, lap elə balağını da çırmalayıb onların həlli yollarını tapıb göstərməlidir: - Dövlətçiliyin matrisasını içəridən dağıdanlar kimlərdir: korrupsioner məmur-oliqarx çetesi yoxsa radikal müxalifət? Bu prosesin qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır? Ölkədə, eləcə də “on-line” mediada radikal çıxışların artmasını səbəbləndirən amillər hansılardır? Onların qarşısını almaq, yaxud neytrallaşdırmaq üçün hansı tədbirlər görülür?

Realist olaq; neft-qaz və pomidor kimi strateji məhsulların ixracının artması, minimum əmək haqqı məbləğinin yüksəldilməsi, xalqın dilini bilməyib xalxın dilində az-çox anlaşanların islahat adıyla vəzifələrə gətirilməsi, parlamentə “adaxlanması”, qəşəng binaların tikilməsi, bağ-bağça salınması, daha nələr-nələr... yaxşı şeydir, lazımdır. Ancaq hər şey də demək deyildir. Onlardan, həm də daha yaxşısı, qat-qat böyüyü, gözəli başqalarında da var. Xalqın davası qarın deyil, qədir davasıdır. Onu, böyük hesabla, hakimiyyətdə kimin təmsil olunması deyil, bu hakimiyyətin legitimliyi, “xəlqaniliyi” (Ə.Xaqani) maraqlandırır, dövlətin və dövlətçiliyin, böyük Zərdabi demişkən, səlamətliyi maraqlandırır.

Ancaq nə görürük? Hakimiyyətin ayrıca qolu olan məhkəmə sistemi bu sahənin sağlamlaşdırılmasına yönəlik Prezident fərmanlarına rəğmən ciddi təbəddülat yaşamaqdadır. Ölkə başçısının hər çıxışında təvazökarlıqla bağlı qətiyyətli tapşırıq və tövsiyələrinə qarşılıq məmur özbaşınalığı səngimək bilmir. Sadə vətəndaşların narazılığı həyat keyfiyyətinin səviyyəsi ilə tənasüb təşkil edir. Sərt təbəqələşmə mövcuddur. İnsanlara özünürealizə imkanları tanınmır. Niyə? Çünki nepatizm, regionçuluq, çevrəbazlıq, məhəlləçilik... və digər bu kimi neqativlərin toxumu hələ də münbit torpağa düşübmüş kimi cücərməkdədir.

Bizdə elektoratın transformasiyası prosesi gedir və bunu gizləmək, danmaq mümkün deyil. Radikal müxalifətin oktyabr ixtişaşları da göstərdi ki, vətəndaşlar kimdənsə “Azadlıq” istəmirlər, kimisə “İstefa”ya çağırmırlar. Öz sosial problemlərini dilə gətirirlər, məhkəmədən dad döyürlər, məmurdan şikayət edirlər. Bu adamlara hansısa siyasi partiya liderinin təəssübkeşi damğası vurmaq, əl-qolunu burub “paketləmək”, əslində, davakar müxalifətin “əlinə işləmək” anlamına gəlməlidir.

Vətəndaş iş istəyir! Vətəndaş çörək istəyir! Vətəndaş aldığı maaşla övladının orta məktəbdə “repetitor” pulunu, ali məktəbdəsə təhsil haqqını verə bilmədiyindən şikayətçidir. Vətəndaş tərəddüd edir ki, aldığı məvaciblə dükan-bazara uğrasın, mağazalardakı borc dəftərini qapatsın, yoxsa aptekə, xəstəxanaya getsin.

Etməməlidir! Analoqu olmayan inkişafda belə şeylər olmamalıdır, qadam!

Bütün bunları kim həll etməlidir, müxalifətmi? Xeyr, hakimiyyət!

Bəli, müxalifət vətəndaşın pərişan halının bu incə yerindən yapışıb onu provakasiyaya çəkir, deyir ki, mitinqə gəl, məni dəstəklə, bu iqtidarı yıxaq, onda hamınızın dərdinə dərman olacağıq. Ay oldu, ha...!

İndi baxın; sizcə həmin narazı elektorat seçkilərdə kimin yanına gedəcək? – Onu problemləri ilə başlı-başına buraxan yaramaz məmurların, bu hakimiyyətin səfasını çəkib cəfasını ölkə başçısının üstünə atanların, yoxsa ona “Hər şeyin çox yaxşı olacağını” vəd edən manipulyatorların?!

Ancaq vətəndaş da “dənizdən külək gözləməməli”, haqq-hüququ uğrunda fəal mübarizə aparmalıdır. Çünki o fəal olmadıqca antimilli ünsürlər meydan sulayacaq. Vətəndaş istər siyasi, istərsə də həqiqi döyüş meydanına orfoepiya işarələrindən “dikduranını” deyil, şücaətin, hünərin, nəhayət, qeyrətin üstünlüyünü gətirməlidir. 

* * * 

Xorxe Luis Borxes sürrealist yazılarından birində deyirdi: Dünya Tanrının gördüyü yuxudur.

Biz o yuxunun harasındayıq?

P.S. Uzun oldu. Bağışlayın! Ayıqlar üçün yazdım.

Şərhlər

Tək lif 2019-12-30 19:29:01

Dövlətin kənar müşahidəçi kimi azad-neytral seçkilər keçirməsindən!

********* 2019-12-18 19:16:27

Sitat: .....”Ayıqlar üçün yazdım”....bax bu hissə çox maraqlıdır, mümkünsə bir az aşıqlayaydız...

Akif 2019-12-18 19:11:26

Xalid müəllim, maraqlı fikirlərinizə görə təşəkkür edirəm. Sizin yazıları hər zaman maraqla oxuyuram Əhatəli, məntiqli və obyektiv olur fikirləriniz..

Son yazılar


Новости

8 Часто задаваекмых вопросов по поводу вспышки короновируса

Вспышка коронавируса, сосредоточенная в Китае, развивается с головокружительной скоростью.В последние дни Россия и Сингапур закрыли свои границы с Китаем, и Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Между тем, правительство США резко усилило свой ответ - выпустило консультативную помощь на самом высоком уровне, изолировало 195 граждан, эвакуированных из Китая, и временно запретило въезд иностранным гражданам, недавно прибывшим в Китай. С учетом того, что число случаев заболевания резко возросло, достигнув 3 февраля более 17 000, с 362 смертельными случаями и масками для лица, вылетевшими с прилавков магазинов, неудивительно, что вопросы - и страхи - циркулируют вокруг 2019-нКоВ, как известно о вирусе. Однако для большинства людей в США нет причин для беспокойства. И хотя разобраться в рисках с новым быстро распространяющимся патогеном сложно, эксперты по инфекционным болезням могут помочь нам разобраться с этим. Здесь приведены ответы на самые острые вопросы о новом коронавирусе и его рисках. 1) Что это за новый коронавирус и каковы симптомы? Коронавирусы - это большое семейство вирусов, которые обычно поражают дыхательную систему. Название происходит от латинского слова corona, означающего корону, из-за остроконечной бахромы, которая окружает эти вирусы. Большинство заражают животных, таких как летучие мыши, кошки и птицы. Известно, что только семь, включая 2019-нКоВ, SARS и MERS, заражают людей. Считается, что атипичная пневмония перешла от летучих мышей к людям в Китае; MERS превратился из летучих мышей в верблюдов для людей на Ближнем Востоке. Никто не знает, откуда появился 2019-нКоВ. На данный момент считается, что он совершил скачок от животных в Ухане, Китай, городе с 11 миллионами, в конце прошлого года. Но исследователи все еще пытаются выяснить его точное происхождение. Что касается симптомов: два из семи коронавирусов, поражающих человека, SARS и MERS, могут вызывать тяжелую пневмонию и даже смерть в 10 и более 30 процентах случаев соответственно. Но другие приводят к более легким симптомам, таким как простуда. На данный момент мы знаем, что 2019-nCoV может убить, но не ясно, как часто или как его смертность сравнивается с SARS и MERS. Снизил ли Китай эпидемию коронавируса на ранней стадии? По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, большинство пациентов сейчас начинают с лихорадки, кашля и одышки. Ранний отчет, опубликованный в The Lancet, предоставил еще более подробную информацию. Было обследовано подмножество первых 41 пациента с подтвержденным 2019 нКоВ в Ухани.Наиболее распространенными симптомами были лихорадка, кашель, мышечные боли и усталость; реже были головная боль, диарея и кашель слизи или крови. У всех были пневмонии и аномалии легких при компьютерной томографии. Что касается тяжести заболевания: 13 пациентов были госпитализированы в ОИТ, а 6 умерли. К 22 января большинство (68 процентов) пациентов были выписаны из больницы. Совсем недавно появились сообщения о людях с очень легкими симптомами, например, о четырех случаях на юге Германии. Есть также свидетельства бессимптомных случаев. Возможно, что когда мы узнаем больше, 2019-нКоВ будет больше похож на грипп, чем на SARS. Это потому, что инфекционные заболевания, как правило, выглядят более серьезными, когда их впервые обнаруживают, поскольку люди, появляющиеся в больницах, как правило, самые больные. И уже новый вирус кажется менее смертоносным, чем как SARS, так и MERS. 2) Как распространяются коронавирусы? Мы еще не знаем, как именно распространяется 2019-нКоВ, но у нас есть много данных о том, как MERS, SARS и другие респираторные вирусы передаются от человека к человеку. И это главным образом из-за воздействия капель от кашля или чихания. Поэтому, когда инфицированный человек кашляет или чихает, он выпускает спрей, и если эти капли попадают в нос, глаза или рот другого человека, они могут передать вирус, сказала Дженнифер Нуццо, эксперт по инфекционным заболеваниям и старший ученый в Центр безопасности здоровья Джона Хопкинса. В более редких случаях человек может опосредованно подхватить респираторное заболевание, «прикасаясь к каплям на поверхности, а затем прикасаясь к слизистым оболочкам» во рту, глазах и носу, добавила она. Вот почему мытье рук является важной мерой общественного здравоохранения - постоянно, особенно во время вспышки. 3) Должен ли я путешествовать во время этой вспышки?   Турист, одетый в респираторную маску у фонтана Треви в центре Рима 31 января 2020 года. Итальянское правительство объявило чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса после подтверждения двух случаев заболевания в Риме. Филиппо Монтефорте / AFP через Getty Images И CDC, и Госдепартамент выпустили свои высокопоставленные предупреждения о поездках в Китай, советуя американцам избегать поездок туда на данный момент. (Эти рекомендации могут измениться по мере развития вспышки, поэтому продолжайте проверять их.) И это не только потому, что существует риск заражения этим новым вирусом. Сейчас многие авиакомпании отменяют или сокращают рейсы в Китай, частично из-за снижения спроса. «Меня больше беспокоит непредсказуемость реакции [вспышки] на данный момент», - сказал Нуццо. «Не было бы весело поехать в Китай и как-то там застрять. И возвращаясь, вы будете подвергнуты дополнительному скринингу.» Безопасно ли путешествовать во время вспышки коронавируса? Специалист по инфекционным заболеваниям объясняет. Но люди, обеспокоенные путешествиями, должны помнить, что эти рекомендации ориентированы на Китай, где эпидемия в настоящее время разворачивается. На данный момент 99 процентов приходится на материковый Китай. И более половины из них в Хубэй. «Риск заражения этой инфекцией за пределами Хубэя и, действительно, за пределами Китая, удивительно низок», - сказал Исаак Богох, профессор Университета Торонто, который изучает, как воздушные путешествия влияют на динамику вспышек, включая новую коронавирусную инфекцию. Люди с вирусом были обнаружены в других странах, поэтому ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Но на сегодняшний день это в основном путешественники из Китая. «Мы можем подсчитать количество людей, которые никогда не сталкивались с Хубэем или Китаем, которые были заражены этим вирусом одной или двумя руками», - сказал Богох. «Поэтому, если люди путешествуют [за пределами Китая,] ваш риск близок к нулю процентов». Что если вам нужно путешествовать и вы сидите рядом с больным? Богоч сказал, что даже не время паниковать. «Была проведена определенная работа по изучению риска заражения инфекционными заболеваниями в результате авиаперелетов. Риск заражения респираторной инфекцией воздушным транспортом по-прежнему чрезвычайно низок ». Риск возрастает, если вы оказались в шести футах от человека с респираторной инфекцией. Но даже там простая близость не обязательно означает, что вы поймаете что-нибудь. Вместо этого, чем более заразен человек, и чем дольше вы сидите рядом с ним, тем выше ваш риск. Если вы не находитесь рядом с человеком очень долго или не очень заразны, тем ниже риск. И опять же, маловероятно, что у больного даже есть коронавирус. 4) Я все еще беспокоюсь о новом коронавирусе. Что я должен сделать, чтобы защитить себя? Купить маску?   Люди носят медицинские маски в качестве меры предосторожности против коронавируса, прогуливаясь по Нью-Йорку 30 января 2020 года. Tayfun Coskun / Anadolu Agency by Getty Images В США риск для населения в настоящее время считается низким. И почти каждый эксперт в области здравоохранения, с которым говорил Вокс, сказал, что нет убедительных доказательств в поддержку использования масок для лица для профилактики заболеваний среди населения в целом. Маски полезны только в том случае, если у вас уже есть респираторная инфекция и вы хотите свести к минимуму риск ее распространения среди других людей или если вы работаете в больнице и находитесь в прямом контакте с людьми с респираторными заболеваниями. (Кроме того, есть сообщения о том, что маски и другие материалы принадлежат медицинским работникам, чтобы оставаться в безопасности.) Как технические компании пытаются справиться с мошенничеством по поводу коронавируса? Вот почему CDC советует против использования масок для обычных американцев. «Вирус не распространяется в широких кругах общества», - объяснила Нэнси Мессонье, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний CDC, на брифинге для прессы 30 января. Но люди все равно копят их по неправильным причинам. По словам Мессонье, лучшее, что вы можете сделать, чтобы предотвратить всевозможные болезни, это «вымыть руки, прикрыть кашель, позаботиться о себе и следить за информацией, которую мы предоставляем». 5) Как насчет случаев, когда люди распространяют вирус до того, как у него появятся симптомы? Разве это не беспокоит? У нас есть лучшее доказательство того, что вирус может распространиться до того, как у человека появятся симптомы, из Германии. Там, как известно, четыре человека имеют вирус. Вспышка была выявлена ​​в Баварии 27 января, когда немецкому бизнесмену был поставлен диагноз. Он встречался с коллегой-женщиной, который приезжал из Шанхая и имел вирус, но не знал об этом. Женщина только начала чувствовать симптомы - такие как лихорадка и кашель - после того, как она покинула Германию, и через несколько дней после встречи с немецким бизнесменом. Это говорит о том, что она, возможно, передала вирус человеку, прежде чем узнает, что она больна. К 28 января три сотрудника бизнесмена были диагностированы с вирусом, согласно сообщению случая Нового английского медицинского журнала. У одного был контакт с женщиной из Шанхая; двое других, похоже, получили вирус от немецкого бизнесмена. «Тот факт, что бессимптомные люди являются потенциальными источниками инфекции 2019-нКоВ, может потребовать переоценки динамики передачи текущей вспышки», - пишут авторы исследования. Но они также подчеркнули, насколько легкое заболевание оказалось у немецких пациентов. И возникает вопрос о том, действительно ли женщина была без симптомов и насколько бессимптомный риск представляет собой для общественного здравоохранения. «Даже если бы были случаи бессимптомной передачи этогоинфекции, как правило, это будут редкие случаи, и почти со всеми другими инфекциями дыхательных путей, известными человечеству, это не люди, которые ведут эпидемию », - сказал Богох. 6) Означает ли заявление ВОЗ, что коронавирус является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, означает, что это станет смертельной пандемией?   Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус (справа) вместе с руководителем Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майклом Райаном на пресс-конференции после Комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ, на которой обсуждается вопрос о том, является ли новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, 30 января 2020 года в Женеве. Фабрис Коффрини / AFP через Getty Images Объявление ВОЗ «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», или PHEIC, не означает, что это станет смертельной пандемией. Вместо этого PHEIC - это политический инструмент, который агентство может использовать, чтобы попытаться предотвратить пандемию - привлечение внимания к серьезной угрозе заболевания, вовлечение мирового сообщества в скоординированные ответные меры на вспышку, мобилизация ресурсов и предоставление странам рекомендаций о том, как реагировать, и остановить распространение болезни через границы. Генеральный директор агентства Тедрос Адханом Гебреесус очень четко заявил, что они объявили тревогу в качестве меры предосторожности: агентство обеспокоено потенциальным ущербом, который может нанести вирус в странах с более слабыми системами здравоохранения, и призвало международное сообщество оказать помощь. Он подчеркнул, что подавляющее большинство случаев по-прежнему в Китае, и что Китай быстро принял меры по контролю над вспышкой. Два ключевых вопроса, которые определят, станет ли вспышка коронавируса пандемией Хотя есть случаи, по крайней мере, в 23 других странах, они не превратились в локальные вспышки. Так что на данный момент CDC и ВОЗ все еще называют это вспышкой. Однако очень скоро эксперты в области здравоохранения могут определить, что в Китае достаточно случаев, чтобы назвать вспышку эпидемией. И если заболевание будет продолжать распространяться локально в других странах, оно может перерасти в пандемию (которая определяется как эпидемия, распространяющаяся на два или более регионов мира). «Это очень, очень трансмиссивно, и почти наверняка это будет пандемия», - сказал New York Times доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. «Но будет ли это катастрофическим? Я не знаю." Это подводит нас к вопросу о смертельности: мы еще не знаем, насколько смертельна эта болезнь. Если взять текущее количество смертей и разделить его на число известных случаев, «смертность от случаев составляет 2 процента, а в первые дни она снизилась с 3 процентов», - говорит Говард Маркел из Мичиганского университета, изучающий вспышки.«И если он будет действительно очень низким, мы, вероятно, скажем - как мы это делали в Мексике в 2009 году со свиным гриппом - что это нечто очень похожее, если не менее смертельное, чем обычный сезонный грипп». Так что, как только будет обнаружено больше таких легких или бессимптомных случаев, этот вирус может выглядеть гораздо менее пугающим. «Мы живем [с] и терпим большое количество респираторных вирусов, - сказал Нуццо, - некоторые из них даже более передаваемы, чем оценки, которые люди придумали для этого - но они не попадают в заголовки». новый коронавирус выглядит менее серьезным, добавила она, «возможно, мы отходим от сдерживания вируса как цели до минимизации его распространения». 7) Есть ли риск возникновения вспышки в моем городе?   Две женщины в лицевых масках 31 января 2020 года в Ньюкасл-апон-Тайн, Англия. Некоторые из лучших исследований по этому вопросу принадлежат Богочу и его коллегам. В последние пару недель они провели отличные исследования в городах, наиболее уязвимых к новым коронавирусным инфекциям. Что такое большой вынос? Это действительно Восточная Азия и Юго-Восточная Азия, которые наиболее подвержены риску. Исследователи - из Оксфордского университета, Университета Торонто и Лондонской школы медицины и тропической гигиены - использовали данные 2019 года от Международной ассоциации воздушного транспорта, чтобы найти все города Китая, которые приняли в течение февраля не менее 100 000 пассажиров из Ухани в течение февраля. Апрель. Затем они смоделировали, как болезнь могла распространиться из этих городов, если они столкнулись с локальными вспышками. Вот 15 из 50 лучших направлений, в которых могут наблюдаться вспышки (также обратите внимание на число IDVI - Индекс уязвимости к инфекционным болезням - число. Это показатель способности страны управлять инфекционными заболеваниями. Баллы ближе к нулю означают, что они меньше подготовлены.)   Оксфордский журнал медицины путешествий: «Никто не удивится, если в Европу и США будет экспортировано больше дел», - сказал Богоч. «Но места, в которых будет наибольший объем и количество экспортируемых инфекций, будут в центрах Восточной Азии и Юго-Восточной Азии». 8) Когда это закончится? Как объяснил мой коллега Брайан Резник, эта вспышка может быть прекращена несколькими способами. Возможно, меры общественного здравоохранения - быстрое выявление случаев заболевания, изоляция зараженных людей - остановят распространение этого коронавируса. (Вот что остановило распространение атипичной пневмонии в 2003 году.) Поскольку это зоонозная болезнь, исходящая от животного, поиск и устранение этого источника также поможет. Или, может быть, будет изобретена вакцина или противовирусный препарат, чтобы обуздать более широкую эпидемию (хотя это, вероятно, займет годы). Наконец, есть вероятность, что вирус просто вымрет.«Вспышки болезней напоминают пожары», - пишет Резник. «Вирус - это пламя. Чувствительные люди - топливо. В конце концов огонь сгорает сам, если у него кончается растопка. Вспышка вируса закончится, когда он перестанет находить подверженных заражению людей ». Существует также шанс, как сказал Нуццо Вокс, что это просто становится одной из болезней в обращении, которые обычно заражают людей. Какое беспокойство снова зависит от того, насколько серьезным окажется 2019nCoV.

Проблема климата и насколько её сложно решить

Все варианты обмена Сталелитейщик. Работа с доменной печью для производства стали и чугуна. Эта часть была впервые опубликована в октябре 2019 года и была слегка обновлена. Климатические активисты любят говорить, что у нас есть все решения, которые нам нужны для борьбы с климатическим кризисом; нам не хватает только политической воли. Хотя с точки зрения политики это действительно так - у нас, безусловно, достаточно решений, чтобы начать работу и вносить большие изменения, но с технической точки зрения это неправильно. Истинное поражение от изменения климата будет означать получение чистых нулевых выбросов углерода и в конечном итоге отрицательных выбросов. Это означает обезуглероживание всего. Каждый сектор экономики. Каждое использование ископаемого топлива. И на самом деле, есть некоторые сектора, некоторые виды использования ископаемого топлива, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Возьмем, к примеру, промышленное тепло: чрезвычайно высокотемпературное тепло, используемое для производства стали и цемента. Это не сексуально, но это важно. На тяжелую промышленность приходится около 22 процентов глобальных выбросов CO2. Сорок два процента из этого - около 10 процентов глобальных выбросов - поступают от сжигания с целью производства большого количества высокотемпературного тепла для промышленных продуктов, таких как цемент, сталь и нефтехимия. Чтобы поместить это в перспективу, промышленное тепло на 10 процентов больше, чем выбросы CO2 всех автомобилей в мире (6 процентов) и самолетов (2 процента) вместе взятых. Тем не менее, подумайте, сколько вы слышите об электромобилях. Подумайте, как много вы слышите о стыдливом полете. Теперь подумайте, сколько вы слышите о ... промышленном тепле. Не очень, я думаю. Но дело в том, что сегодня практически все это сжигание происходит на ископаемом топливе, и существует очень мало жизнеспособных низкоуглеродных альтернатив. По разным причинам промышленное тепло будет одним из самых крепких орешков с точки зрения выбросов углерода. И мы даже не начали.   Цементный завод в сумерках. Цементный завод в сумерках. Getty Images Некоторый свет пролился на это слепое пятно с выпуском в конце 2019 года двух докладов Хулио Фридмана, исследователя из Центра глобальной энергетической политики (CGEP) при Колумбийском университете (среди многих предметов в длинном резюме). Первый доклад, в соавторстве с Чжиюань Фаном и Ке Тангом из CGEP, посвящен текущему состоянию промышленной тепловой технологии: «Низкоуглеродистые тепловые решения для тяжелой промышленности: источники, варианты и затраты сегодня». Второй, в соавторстве с группой ученых для Форума «Инновации для прохладной земли» (МИЭФ), представляет собой дорожную карту по декарбонизации промышленного тепла, включая набор политических рекомендаций. В этих отчетах их много, но я предполагаю, что ваше терпение к промышленному теплу ограничено, поэтому я свел его к трем разделам.Во-первых, я кратко расскажу о том, почему промышленное тепло так трудно декарбонизировать; во-вторых, обзор доступных вариантов обезуглероживания; и в-третьих, некоторые рекомендации о том, как двигаться вперед. Почему промышленное тепло является такой неприятной углеродной дилеммой Есть причина, по которой вы мало слышите о промышленном тепле: потребители не покупают его. На этом рынке преобладают крупные, малоизвестные промышленные фирмы, которые работают вне поля зрения общественности. Таким образом, в отличие от электричества или автомобилей, существует небольшая перспектива продвижения рынка через популярный потребительский спрос. Политики должны будут сделать это самостоятельно. И это будет нелегко. Крупнейшими промышленными источниками выбросов являются цементная, сталелитейная и химическая промышленность; также внесли заметный вклад в переработку, удобрения и стекло. Как группа, эти отрасли имеют три примечательные особенности. Во-первых, почти все они являются предметом мировой торговли. Их цены не установлены внутри страны. Они конкурируют с оптимизированными цепочками поставок по всему миру с минимальной наценкой. Внутренняя политика, которая повышает цены, может привести к «утечке углерода» (то есть компаниям, которые просто переезжают за границу, чтобы найти более дешевую рабочую среду и условия эксплуатации). Более того, некоторые из этих отраслей, особенно цемент и сталь, особенно ценятся национальными правительствами за их рабочие места и их последствия для национальной безопасности. Политики опасаются любой политики, которая может оттолкнуть эти отрасли. «В качестве одного из признаков, большинство цемента, стали, алюминия и нефтехимических продуктов получили экологические отказы или были политически освобождены от углеродных ограничений, - говорится в отчете CGEP, - даже в странах с жесткими углеродными целями.   Печь на алюминиевом литейном заводе. Печь на алюминиевом литейном заводе. Getty Images / Культура РФ Во-вторых, они включают оборудование и оборудование, рассчитанное на срок от 20 до 50 лет. Доменные печи иногда доходят до 60. Это крупные, долгосрочные капитальные вложения, с относительно низким товарооборотом. «Немногие промышленные объекты демонстрируют признаки скорого закрытия, особенно в развивающихся странах, - говорится в отчете CGEP, - что делает проблематичным развертывание заменяющих объектов и технологий». По крайней мере, решения, которые могут работать с существующим оборудованием, будут иметь преимущество. В-третьих, их эксплуатационные требования являются строгими и разнообразными. Общим для всех них является то, что им требуется большое количество высокотемпературного тепла и высокий «тепловой поток», способность поставлять большое количество тепла стабильно, надежно и непрерывно. Простои в этих отраслях невероятно дороги. В то же время конкретные требования и процессы в этих отраслях сильно различаются.В качестве примера можно привести сталь и чугун с использованием доменных печей, в которых сжигается кокс (форма «приготовленного» угля с высоким содержанием углерода). «Кокс также обеспечивает углерод в качестве восстановителя, выступает в качестве структурной опоры для удержания рудной нагрузки и обеспечивает пористость для растущего горячего газа и тонущего расплавленного железа», - говорится в отчете CGEP. «Из-за этих многочисленных ролей прямая замена сжигания кокса на альтернативный источник технологического тепла нецелесообразна». Цементная печь работает несколько иначе, как и реакторы, которые приводят в действие химические превращения, как и стеклодув. Разнообразие конкретных эксплуатационных характеристик затрудняет повсеместную замену промышленного тепла. Каждая из этих отраслей потребует своего решения. И это должно быть решение, которое не сильно увеличивает их расходы или, по крайней мере, предпринимает шаги по защите их от международной конкуренции. Вариантов на сегодняшний день не так много, чтобы говорить о. Варианты обезуглероживания промышленного тепла ограничены Каковы альтернативы, которые могли бы обеспечить высокую температуру и высокий тепловой поток с меньшими или нулевыми выбросами углерода? Отчет не является оптимистичным: «Путь к чистой эмиссии углерода для промышленности не ясен, и сегодня только несколько вариантов кажутся жизнеспособными». Альтернативы можно разбить на пять основных категорий: Биомасса: биодизель или щепа могут быть сожжены напрямую. Электричество: «резистивное» электричество можно использовать, например, для питания дуговой печи. Водород: технически это подкатегория электричества, так как она получена из процессов, приводимых в действие электричеством; он производится паровым риформингом метана (SMR) для производства «серого» водорода с интенсивным выбросом углерода, SMR с улавливанием и хранением углерода для получения «голубого» водорода, или электролизом, вытягивающим водород непосредственно из воды, чтобы сделать низкоуглеродистым « зеленый »водород. Ядерная энергия: Атомные электростанции, как обычные реакторы, так и новые реакторы третьего поколения, выделяют тепло, которое можно переносить в виде пара. Улавливание и хранение углерода (УХУ): Вместо того, чтобы обезуглероживать сами процессы, их выбросы CO2 могут быть уловлены и захоронены, либо CO2 непосредственно от источника тепла («тепло CCS»), либо CO2 от всего предприятия («CCS с полным оборудованием» «). Все эти варианты имеют свои трудности и недостатки. Ни один из них не близок к паритету затрат с существующими процессами. Некоторые из них ограничены интенсивностью тепла, которое они могут производить. Вот разбивка:   Требования к промышленной температуре Некоторые варианты ограничены конкретными требованиями конкретных производственных процессов.Цементные печи лучше работают с плотным внутренним топливом; резистивное электричество на внешней поверхности также не работает. Но самые большие ограничения - это затраты, когда новости несколько разочаровывают по двум причинам. Во-первых, даже самые перспективные и жизнеспособные варианты существенно повышают эксплуатационные расходы. И, во-вторых, варианты, которые в настоящее время являются наименее дорогими, не совсем те, которые могут предпочесть экологи. В отчете много говорится о методологии сравнения затрат по технологиям, но главное, что следует иметь в виду, является то, что эти оценки являются предварительными. Они включают в себя различные оспариваемые предположения, а реальные данные о производительности часто недоступны. Так что все это нужно взять с крошкой соли в ожидании дальнейших исследований. Тем не менее, вот примерное сравнение стоимости:   Сравнение стоимости промышленных вариантов отопления Вы можете заметить, что большинство синих полос, низкоуглеродистых вариантов, слишком дорого. Единственно доступными являются ядерный и синий водород. Водород является наиболее перспективной альтернативой С точки зрения способности генерировать высокотемпературное тепло, доступности и пригодности для различных целей, водород, вероятно, является ведущим кандидатом среди альтернатив промышленного тепла. К сожалению, уравнение затрат на водород не является хорошим: чем оно чище, тем оно дороже. Самый дешевый способ получения водорода, способ, которым сейчас производится около 95 процентов его, - это паровой риформинг метана (SMR), который реагирует пар с метаном в присутствии катализатора при высоких температурах и давлениях. Это чрезвычайно углеродоемкий процесс, поэтому «серый водород». Выбросы углерода от SMR могут быть уловлены и захоронены с помощью CCS (хотя сегодня они редки). Как видно из диаграммы выше, этот вид «голубого водорода» является самой дешевой низкоуглеродной альтернативой высокотемпературному промышленному теплу. «Зеленый водород» получают электролизом, используя электричество для отделения водорода от воды. Если это сделано с безуглеродной энергией, это также безуглеродное. Существует несколько различных форм электролиза, в которые нам не нужно вмешиваться. Главное, что нужно знать, это то, что они дорогие - наименее дорогой в два с лишним раза дороже голубого водорода.   Затраты на водород Вот упрощенная диаграмма затрат, чтобы сделать эти сравнения более понятными:   Промышленные затраты на тепло Примечание. Эти цифры отражают то, «что можно сделать сегодня на существующих объектах». В отчете CGEP подчеркивается, что «авторы не сбрасывают со счетов будущий потенциал для более дешевых систем». Подробнее об этом позже. На данный момент, в первом приближении, все доступные низкоуглеродистые альтернативы существенно повышают стоимость промышленных тепловых процессов по сравнению с базовым уровнем. И вот что действительно важно: в большинстве случаев улавливать и закапывать СО2 в этих процессах дешевле, чем переключать системы на низкоуглеродные альтернативы. CCS часто дешевле альтернатив с низким содержанием углерода Взять цементную продукцию. Для него требуется температура не менее 1450 ° C, поэтому единственными возможными вариантами являются водород, биомасса, резистивный электрический или CCS. Вот как бы они увеличили затраты на производство цемента («клинкера»):   затраты на производство цемента Как видите, каждая низкоуглеродистая альтернатива повышает затраты более чем на 50 процентов по сравнению с базовым уровнем. Единственные, которые не повышают его более чем на 100 процентов, - это CCS (только от источника тепла), синий водород или резистивный электрический в местах с чрезвычайно дешевой и обильной не содержащей углерода энергией. Альтернативой, которую предпочитают климатические ястребы, безуглеродный вариант, который лучше всего подойдет для большинства применений, является зеленый водород. Но это в настоящее время повышает затраты между 400 и 800 процентами. Ситуация примерно такая же для стали:   Стоимость стали И так далее, от химикатов до стекла и керамики; Практически в каждом случае самое дешевое решение по обезуглероживанию в ближайшей перспективе заключается только в улавливании и захоронении выбросов углерода. Конечно, это только в среднем. Фактические затраты будут зависеть от географии - есть ли подходящие места захоронения для CO2, дешевый ли природный газ, есть ли поблизости много воды или ветра - но нет никакой простой правды о сегодняшних альтернативах промышленного тепла: что такое зеленый не очень выполнимо, а то, что выполнимо, не очень зелено. Вот качественный график, который пытается понять эти отношения.   Промышленное отопление Что наиболее выполнимо - это справа. Что самое дорогое, так это топ. На данный момент в этом правом нижнем допустимом / дешевом квадранте не так много, кроме голубого водорода. В отчете подчеркивается, что эти начальные технологические рейтинги являются «в лучшем случае временными» и «весьма спекулятивными, неопределенными и условными.«Нужно понимать гораздо больше о стоимости и целесообразности этих вариантов. Их относительная привлекательность может быстро измениться с развитием технологий. Что приводит нас к рекомендациям. Как сделать зеленое промышленное тепло дешевле, а дешевое промышленное тепло зеленее Фридманн несколько раз подчеркивает, что одним из самых ясных результатов всего этого исследования является необходимость проведения дополнительных исследований. Доступные данные по промышленным альтернативным источникам тепла являются редкими и противоречивыми, и существует несколько попыток сравнить затраты по категориям. Самая насущная необходимость - это дополнительный анализ и исследования. Тем не менее, есть путь вперед. В документе МИЭФ рассматривается вышеупомянутая информация, а затем предлагается ряд политических рекомендаций. Первое и самое важное - это усиление государственной поддержки исследований и разработок (НИОКР). Именно здесь сообщение «у нас есть решения, в которых мы нуждаемся» может быть контрпродуктивным. Да, нам нужно немедленно начать развертывание доступных чистых технологий в масштабе. Но нам также необходимо уделить внимание тем секторам экономики, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Мы должны определить перспективные технологии, как это делают эти отчеты, и начать сознательно работать, чтобы снизить их стоимость. По крайней мере, США нужно увеличить свои ежегодные расходы на исследования в области чистой энергии (около 15 миллиардов долларов) примерно в десять раз, создать некоторые региональные и отраслевые исследовательские центры и привлечь партнеров из промышленности для ускорения процесса коммерциализации. Во-вторых, промышленное тепло - это та область, где государственные закупки могут сыграть огромную роль - правительства закупают большое количество стали, бетона и химикатов. «Стандарты закупок, в которых предпочтение отдается продуктам с наименьшим содержанием встроенного углерода, могут привести к значительным изменениям в промышленном поведении», - говорится в докладе МИЭФ. В-третьих, правительство должно помочь компенсировать возросшие затраты на альтернативы с помощью фискальных субсидий, будь то кредитные гарантии, прямые гранты, льготные тарифы или что у вас есть. Общественные деньги нужны, чтобы двигаться вперед. В-четвертых, для многих альтернатив требуется новая инфраструктура (например, электрические или водородные трубопроводы), и правительство может помочь в ее создании.   Коробка передач Нужно больше таких, наверное. Shutterstock Пятое (примечание: не первое, пятое): цена на углерод будет ускорять все. Непонятно, насколько высокой должна быть цена, чтобы полностью компенсировать дополнительные затраты на альтернативы - в некоторых приложениях она, вероятно, будет неосуществимо высокой, поэтому все же потребуется политика в конкретных секторах - но любая цена вообще поможет.В-шестых, для защиты от международной конкуренции со стороны стран с более низкими стандартами тарифы на углерод могут взиматься с импортируемых промышленных товаров с более высоким содержанием углерода. В-седьмых, всегда есть хорошие старомодные мандаты: правительство может просто потребовать отказа от использования ископаемого топлива в этих секторах. Наконец, добровольные отраслевые ассоциации могут содействовать распространению знаний и передового опыта среди компаний, в то время как министерство по чистой энергии на международном уровне может сделать то же самое среди стран. Как ясно из этого списка, многое предстоит сделать, прежде чем «у нас есть все необходимые решения» в секторах тяжелой промышленности. Есть и другие сектора, которые по-прежнему трудно обезуглерожить (судоходство, тяжелые грузы, самолеты), и все они выиграют от такой же политики. Нам нужно развернуть то, что мы знаем, и узнать больше о том, чего мы не знаем одновременно. Последнее замечание об электрификации Эти два отчета могут показаться про-CCS, но это не главное, что нужно от них отнять. Даже если это правда, что CCS является самым дешевым текущим вариантом декарбонизации для некоторых отраслей и секторов, он просто не будет доступен во многих областях. И в долгосрочной перспективе цель все еще должна состоять в том, чтобы по возможности искоренить ископаемое топливо, сделав альтернативы более осуществимыми и менее дорогостоящими. Единственное технологическое решение с потенциальным путем снижения кривой затрат до уровня конкурентоспособности с ископаемым топливом (по правильной цене) - это электрификация. Приведенные выше диаграммы показывают две вещи об электрификации промышленного тепла. Во-первых, резистивное электричество - это единственный низкоуглеродистый вариант промышленного тепла, конкурирующий с CCS или голубым водородом, и только в этом случае чистое электричество чрезвычайно дешево и в изобилии. И, во-вторых, единственная действительно безуглеродная, неограниченная, универсальная альтернатива - это зеленый водород, который требует обильных возобновляемых источников энергии. Оба приводят доводы в пользу абсолютной необходимости удешевления чистой электроэнергии. В текущих ценах и с современными технологиями у полностью или в основном возобновляемой сети будут проблемы с промышленным теплом, которое требует огромных, интенсивных количеств энергии, надежно и непрерывно поставляемых. Некоторые промышленные приложения могут вовремя сместить свои потребности, чтобы приспособиться к возобновляемым источникам энергии или сделать их процессы прерывистыми, но большинство не могут. Им нужна управляемая, управляемая сила.   Электродуговая печь. Электродуговая печь.Getty Images / iStockphoto Построение энергосистемы на основе возобновляемых источников энергии, которая могла бы обслуживать тяжелую промышленность, потребовало бы гораздо более дешевого и энергоемкого хранилища, большей и лучшей передачи, более интеллектуальных счетчиков и приборов и лучшего реагирования на спрос, но, прежде всего, это потребовало бы чрезвычайно дешевого и обильного углерода. бесплатное электричество. Все становится проще, если чистая энергия становится дешевле. Это верно для резистивного электричества, это верно для зеленого водорода, и это верно почти для всех трудных для декарбонизации секторов. Дешевое, обильное, чистое электричество - это единственный путь к действительно устойчивой энергетической системе, объединенной вокруг энергосистемы и свободного обмена электронами. Технологии экологически чистой энергии угрожают разрушить энергосистему. Вот как он может адаптироваться. Хотя CCS может быть самым дешевым доступным вариантом для некоторых секторов сегодня, это не может быть конечным пунктом назначения; это должно быть временным. Нам необходимо максимизировать количество CO2, которое мы извлекаем из воздуха, и закапывать его, снижая концентрацию в атмосфере и минимизируя количество, которое мы выделяем. Это может быть неосуществимо в ближайшее время, но в некоторых временных масштабах должно преобладать электричество (и водородное топливо, которое оно может создать). Таким образом, стоит добавить последний кусочек политической рекомендации, о чем явно не говорится в отчете МИЭФ: сделать электроэнергию без выбросов углерода дешевле, любыми необходимыми средствами. Расширить налоговые льготы на возобновляемые источники энергии и расширить их на другие технологии экологически чистой энергии; принять национальный стандарт экологически чистой энергии; пройти отраслевые стандарты производительности; строить междугородние линии электропередачи; использовать государственные закупки; исследования и коммерциализация передовых ядерных и геотермальных технологий; исследовать новые русловые гидроэлектростанции; и ради бога, назначьте цену на углерод. На безуглеродном электричестве держите педаль на полу. Даже когда речь идет о промышленном тепле, которое является настолько сложным, чувствительным к ценам и разнообразным в применении - где CCS может быть лучшим краткосрочным способом - все еще остается верным, что снижение затрат на чистую электроэнергию делает все проще в долгосрочной перспективе. «Дайте мне точку опоры и место, чтобы стоять, - сказал древний математик Архимед, - и я переверну мир».«Дешевое, обильное, безуглеродное электричество - точка опоры для рычага Архимеда, точка рычага, которая делает возможным перемещение остального мира