ƏDALƏTLİ DAVRANANLARI QORUYAQ

Şəmsəddin Əliyev 

Hüquqşünas-publisist

Ölkədə ədalət varsa yoxsul həyat sürmək ayıbdır, 

ədalət yoxdursa zəngin yaşamaq utanc gətirər. 

Konfutsi

Zaman-zaman yer üzərində ədaləti qorumaq uğrunda ədalətsiz müharıbələr başlayıb. Amma mütləq ədalət heç bir cəmiyyətdə və dövlətdə, hətta hüquqi dövlətlərdə belə təmin edilməmişdir. Ədalət də hüquq da nisbidir.

Rəbimiz yeri, göyü, bütün canlı və cansız kainatı ədalətlə yaradıb,onu yer üzünün zinəti olan insana-Adəm(ə.s) peyğəmbərə əmanət edib. Aləmlərin Rəbbi əmanəti əvvəlcə yerə, göyə, dağlara həvalə etdi. Tərəddüd etdilər. Amma insan buna mükəlləf oldu. Bununla da insana daha çox etibar edildi, ona etimad göstərildi. Ədalət də bu əmanətlərin ən mühümüdür. İnsan bu əmanətə xəyanət edərsə, yəni onu canı ilə qorumazsa əvəzini ikiqat ödəyəcək.

Allah ədalətli davrananları sevər və insanları da bu fitrətlə yaratmışdır. Ədalətsizlik olduğu yerdə iğtişaşlar baş verər, özbaşınalıqlar sərhədləri aşar. Ədalətli insanın mənəvi keyfiyyətləri bəzən qanunu da əvəz edə bilir.Bütün cəmiyyətlərdə ədalət həyat üçün zəruri olan çörək və su qədər dəyərə malik olmuşdur. Ədalətsiz cəmiyyətdə yaşamağın mənası olmaz.

Uşağın da gələcəkdə vətənə sədaqət ruhunda böyüməsi, valideynlərilə hörmət və ehtiramla davranması üçün onun ədalətli cəmiyyətdə doğulması kifayətdir.

İlk İslam-Mədinə dövlətinin banisi Hz. Məhəmməd peyğəmbər(s.ə.s): “Sizdən olmayanlarla da ədalətlə davranın” – demişdi.

Tarix boyu islam hüququ zülmü bir şeyi əskiltmək, verməmək və ya gizlətmək kimi bizə çatdırıb. Hətta ağac da bəhrini ətraf üçün əskiltməz, gizlətməz, budaqlarını hamıya xoşhallıqla açar-deyirlər. İlahi rəvayətlərdə deyildiyi kimi -Adəm Peyğəmbər ona sarı əyilən, lakin qadağan edilən ağacın meyvəsindən nəfsini qoruya bilməyib yeməklə özünə zülm etmişdi. Hz. Yunus və Hz. Musa da bu sırada olan Uca varlıqlardandır.

Musa (ə.s) bir qibtini öldürməklə “Ya Rəbbim! Mən özümə zülm etdim, məni bağışla – demişdi” 

“Zalımlara yaxınlaşmayın, atəş sizə toxunar, sizi yandırıb yaxar. Onlara qarşı çıxın” – deyir Rəbbimiz. 

“Zalim və zalımlarla olmayın, zülm etməyin. Zalim bizdənsə mən onlarla deyiləm”- söyləmiş fəxri cahan peyğəmbərimiz Məhəmməd (s.ə.s).

Əmanət sahibinə verilmirsə, əmanətçiyə zülm edilər. Bu haqsızlıq və ədalətsizlik kimi qəbul edilir. Necə ki, uzun illər əmanətçilərin bank məmurları tərəfindən pozulmuş hüquqları bərpa edildi.Banklar əmanətçilərin göz yaşlarına inanmırdı…

Yenə, Rəbb kəlamlarının birində deyilir: “Peyğəmbərləri açıq-aşkar möcüzələrlə göndərdim, onlarla birlikdə İlahi hökmləri bəyan edən səmavi kitab və ədalət tərəzisi nazil etdim ki, insanlar bir-biri ilə ədalətlə rəftar etsinlər və ədalətlə davransınlar”.

Ədalət insan təsisatı və insan düşüncəsinin məhsuludur. Ədalətin hüquqa, hamının isə ədalətə ehtiyacı var. Bir az düşünəndə təbii hüquq yoxdur, təbii hüquq nəzəriyyəsi var. Hüquq-bəşər tarixinin təbii məhsuludur və insanlar tərəfindən müəyyən edilir.

O şərti xarakter daşıyaraq insanların maraqlarını bir növ “təqib” edir,lakin həm mühafizə,həm də münasibətləri tənzimləyib zamandan (vaxtdan) və şəraitdən asılı olaraq dəyişə bilir. Müasir anlamda isə hüquq dövlət tərəfindən sanksiyalaşdırılır və hamı üçün məcburi xarakter daşıyan normalar sistemi kimi qəbul olunur. Hüququn aliliyi, qanunun aliliyindən yüksəkdə qərar tutur.Hüquq ideal gələcək qurmqğa xidmət etməlidir,əli-əyriliyə yox!

Fridrix Niştse qeyd edib ki, “hüquq” və “ədalət” yalnız qanunla müəyyən edildikdən sonra reallaşır,qüvvəyə minir. Təbii hüquq və ədalətdən danışmaq ağılsızlıqdır; təhqir etmək, zorakılıq, qarət, məhv etmək “özü-özlüyündə” ədalətsizlik adlandırmaq olmaz, çünki həyat mahiyyətinə uyğun,özünün əsas prinsiplərinə bağlanaraq funksiyasını icra edir- təhqirə, zorakılığa, qarətə, məhvə şərait yaradır. Həyatın belə cəhətləri yoxdursa mənasızdır.”

Jan Jak Russo da qeyd etmişdi: “Hər yerdə qanunun adı ilə tamah və insan həsədi hökm sürür. Amma təbiətin əbədi qanunları da var. Müdriklər üçün bunlar insan hüquqlarını əvəz edir.”

Bu mənada çox təəssüf ki,” hüquq-mənəvi formalizmdir”-deyənlər də var. Zənnimcə müqəddəs qanunlar o qanunlardır ki, ictimai maraqlara xidmət edir və alturistlik məqsəd daşıyır. Buna zidd nə varsa, hansı normativ hüquqi aktlar mövcuddursa bu qanun deyil, olsa-olsa onun sönük bir kölgəsidir-deyərdim.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ona görə yüksək hüquqi qüvvəyə malik Aktdır ki, orada Azərbaycan xalqının iradəsi ifadə olunur, müqəddəs kitablarla yanaşı qoyulur. Məhz buna görə ölkə Prezidenti vəzifəsinə başlarkən bir əli Qurani Kərimə, digər əli isə referendumla qəbul olunan Konstitusiyaya yan alır. Buna çox ciddi önəm vermək lazımdır.

Mənim düşüncələrim belə deyir: Dövlət qulluğunda çalışan kiçik və böyük məmurlara vəzifələrinə başlamazdan öncə bir sual da ünvanlanmalıdır: “Siz ölkənin Konstitusiyasına inanırsınızmı?” Verilən cavabdan çox şey bəlli olar…

Dövlətdaxili qanunlardan və hüquqdan kənar, beynəlxalq hüquq və beynəlxalq normalar da var.Şarl Monteskyöya görə Beynəlxalq hüquq “Sülh şəraitində xalqların mümkün qədər bir-birilərinin xeyrinə çalışması” prinsipinə üstünlük verilməsidir, müharibə şəraitində isə “Mümkün qədər az ziyan vurmaq və özünün də həqiqi marağına zidd davranmamasıdır.” 

Yaxşı ifadələrdir. Amma riayət olunurmu? İllərdir müdriklərin təfəkküründə yuva salmış və hər kosmopolitin “himn”inə çevrilmiş bu beynəlxalq norma və prinsiplər ədalət tərəzisini tanımır, dünya xalqlarına zülmlə müşayət olunan həddə ziyan vüranların yanında lal alətə çevrilib, dili açılmır. Buna ədalətli norma deməklə günaha batmış oluruq

.Uzun illərdir Qarabağ işğaldan azad olunmur.Beynəlxalq hüququn prinsiplərinə və TŞ-nın qətnamələrinə ”HƏ”deyənlər də laldırlar,səs verdiklərinin mahiyyətinə varmırlar.Oralar ƏDALƏTSİZLİK yuvalarıdır…

“Ədalət və qanun-bir-birini tamamlayan iki gücdür. Bu tamın “razılığından” qaydalar qorunur. İki qütb arasında antoqonist hal yaşanarsa katostrafik fəlakətlər törənə bilər”-deyir Viktor Hüqo. Haqlıdır. Ədalətsiz normalar (fərqi yoxdur, beynəlxalq və yaxud dövlət daxili) dünya ictimaiyyəti üçün hədsiz təhlükədir, belə normativ aktlar tiranlığa xidmət edir.

Qanun və ədaləti-iki müqəddəs dəyəri Aləmlərin Rəbbi birləşdirsə də, canlı varlıqlar onları maraqlarına uyğun çoxdan ələ alıb ayırıblar.

Antik cəmiyyətə xas bir zərbi məsəl də var: “Ədalət həmişə hüquqla qanunun arxasınca getməlidir”. 

Tomas Ceffersonun fikri daha maraqlıdır: “Qanun adi insanlar üçün yazıldığından ,sağlam düşüncəyə xas adi qaydalara da əsaslanmalıdır.” 

Cəmiyyətdə həddini aşmaq meylləri artdıqca və davranışlar pozulduqca qanunların da artmasına-əlavə qanunların qəbuluna ehtiyac yaranır. Necə deyərlər; xəstəliklərin dairəsi böyüdükcə dərmanlara daha çox ehtiyac duyulur.

Bu mənada, ədalət və ədalətli mühakimə bütün ictimai xeyirxahlığın əsasını təşkil edir. Müasir dünyanın ədalətli inkişafı üçün bu xeyirxahlıq “pereparatlarından” çəkinmədən istifadə edilməlidir.

Romalıların təbirincə Roma hüququ romalı soyğunçulara çox borcludur. Mənaca ictimai münasibətlərə yönələn qəsdləri-ictimai təhlükəli əməlləri- quldurluğu, soyğunçuluğu qadağan edən qanunlar qəbul edildi. Törədilən cinayətlərin ictimai təhlükəlilik dərəcəsinə uyğun əməllər sanksiyalaşdırıldı. Lakin qanunların “bolluğu” zidd halların aradan qaldırılmasına təsir etmədi.

Çin mütəfəkkiri Şan Yanın dediyi kimi: Qanunların dəyişilməsində on qat xeyir gözlənilmirsə, onu dəyişməyin mənası yoxdur.”

Çox təəssüflər olsun ki,son on, on beş il ərzində Milli Məclisdə müvafiq hüquq sahələrinə 100-dən çox dəyişikliklər edilib. Belə yanaşma, cəmiyyət üçün arzu olunan deyil, xeyirdən çox çaşqınlıq yaradır. Hətta hakimlər də icraatlarında olan işlərə baxarkən məcəllələrə yapışdırılmış əlavələrdən narahatlıqlarını gizlətmirlər. Nə qədər yeni məcəllə almaq olar?!

Cərimələr gah artır, gah da azalır. Cəzanın növləri gah ləğv, gah da yenidən əlavə edilir. Hüquq da riyaziyyat elmi kimi dəqiqliyi sevir, amma “cəm” dəyişməməlidir. 

Milli Məclisin hüquqşünas olmayan, toxunulmazlıq hüququna malik bəzi sabiq üzvləri bu hüquqdan daha çox,“kommersiya-sahibkarlıq fəaliyyətlərini” qorumaq barədə düşünüblər. Hüququn sahələri onların təfəkkürü dərinliyində olmamışdır. Elə sahələr var ki, il ərzində iki və bəzən də daha çox əlavələrə məruz qalır... 

Deputatlar arasında interaktiv sorğu aparılsa əksəriyyəti səs verdiyi qanunların yozmasını seçicilərə çatdıra bilməz, biliyi də çatmaz. Seçicilər eyni deputatları – hüquqşünas və iqtisadçı deputat qrupları mediada tanıyırlar. Amma sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan deputatlar barədə də çox yazılır. Belə deputatlar dərc olunanlara məhəl qoymur, susurlar.

Təbii,vaxt ötdükcə dövlətin siyasi kursunda,cəmiyyətin social vəziyyətində hamını qane edəcək dəyişikliklərə zərurət yaranır,bəzi sahələr üzrə qanunlara korrektlərin edilməsi qaçılmaz olur. Bu mənada hüquq məsələlərini əks etdirən aktlara 5 və yaxud 10 ildən bir baxmaq olar. Həmişə belə olub. Axı, hüququn olmadığı cəmiyyətdə adətlərə istinad edilirdi. Bu baxımdan “Yaxşı qanunlar adətlərdən doğur”-deyiblər.(Yozef Yuber)

Ədalət mühakiməsi- adından göründüyü kimi haqqdan-ədalətlilikdən yaranır. Ədalət dövlətin, idarəetmənin, hər cürə davranışın əsasını təşkil edir. Ölkə hansı qanunlarla idarə olunursa, həmin “parça”dan da ədalət “paltarı” biçilir. Tarixən belə olub. İstənilən xalq və millət qəbul edilən qanunlardan çox, adət və ənənələrinə,milli ideologiyasına sadiq qalıb, onu müdafiə edib.

İndi dünya qloballaşır. Kişilər saçlarını burur, qısa “şalvar” geyinir, corabsız ayaqqabı daşıyır. Qadınlar isə əksinə,hətta cinsini də dəyişirlər…İslam hüququna görə əvvəllər kişilərin iki,üç arvadı ola bilərdi.İndi qadınların ərlərinin sayı artır. Kommunist ideoiogiyası çoxarvadlılığı qadağan edirdi.İndi o qadağalar daha yoxdur…

İnsan həyata gəldikdən sonra təfəkkürü daxilində arzuları da yaranır.Bu arzular “çin” olmursa, tələblər peyda olur.Əğər bu tələblərin sərhəddi yoxdursa , bu rəqabətə gətirib çıxarır. Biz canlılar təbiətən belə yaranmışıq. Əvvəlcə həddini aşırıq, sonra da zorakılığın tətbiqini istəyirik.Çalışaq müvazinətimizi qoruyaq, həddi, qırmızı zolağı tapdalamayaq!

Əvvəlki ictimai-iqtisadi formasiyalarda qanun da, hüquq da, sosial ədalət də çoxluğun istismarı üzərində azlığın marağını ifadə edirdi. Quldarlıqda quldarın, feodalizmdə feodalın, kapitalizmdə kapitalistin, sosializm cəmiyyətində isə zəhmətkeşlərin marağı qətiləşmişdi. İndi zaman dəyişir. 

Cəmiyyətimizi necə adlandırsaq da qanunlar xalqın iradəsini ifadə edir. Ölkə Konstitusiyası referendum yolu ilə qəbul edildiyinə görə, müddəalarda bütün seçicilərin iradəsi ifadə olunur, qəbul edilən qanunlar bu iradəyə zidd olmamalıdır.

Qanunlarımız hakim partiyanın yox, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının keşiyində durur. Hakimiyyət yalnız zərurət olduqda veto hüququnu tətbiq edə bilər. Fərd zorakılıqlardan mühafizə edilir. Ona görə də: “Ədalətli qanunlar olan yerdə insanlar da ədalətlə davranar.”Ədalətli davrananları qoruyaq.

Ədalətli qanunlar dövlətin və cəmiyyətin lövbəridir. Gəmi sahildə nəyin hesabına durursa,dövlətin də möhkəmliyi və müvazinətini qorumaq üçün ədalətli qanunlar bir o qədər əhəmiyyət kəsb edir.

Qanunlar aydın, dəqiq, ədalətli olmalıdır ki, onun təfsirinə ehtiyac qalmasın. Qanunlar son dərəcə ciddi yox, aydın olmalıdır. Siseron deyirdi: “Son dərəcə ciddi qanunlar son dərəcədə ədalətsizdir. Haqsızlıqlar olan yerdə, qanunlar dəfn olunur.”

Bəzən elan edilən məhkəmə aktı mühakimə olunan cinayətkarın əməlindən də betər olur. Günahsızın mühakiməsi əslində hakimin ittihamı üçün əsas verir.Bəzən də hakimlər müdafiəçilərin etirazlarına və vəsatətlərinə məhəl qoymurlar, bulanıq hüquq düşüncələrinə güvənərək qərar qəbul edirlər.

Belə prosesual pozuntular Məhkəmə-Hüquq Şürasının diqqətindən təbii ki,yayınmır.Qəbul olunan qərarlar sərt və digər hakimlərə görk olur. Heyrət doğuran belə bir zərbi məsəl də var: “Femidanın gözlərini bağlayın, əlinə də qılınc verin. Onda ədalət mühakiməsinin nə olduğunu başa düşərsiniz.”

Yenə Siserondan bir sitat gətirmək istərdim: “Ədalət və qanun vəzifəli şəxslərə, vəzifəli şəxslər isə xalqa ədalət və qanunla əmr edir.”

Adətən qanunlar vətəndaşların, hakimiyyət isə qanunların qayğısına qalmalıdır. Belə olarsa ədalət hər zaman, hər yerdə zəfər çalacaq. Lakin təqsirkara qarşı amansızlığa yol vermədən sərt olmaq lazımdır ki, qarşı tərəf üçün qisaçılığa yer qalmasın. Ədalət mühakiməsi zamanı məhəbbətin və humanizmin dozadan artıq tətbiqi cinayətkarları himayə etməkdir. Cinayətkar cəzanın tətbiqi ilə susdurulmalıdır.

“Onsuz da günahkar qanundan qorxur. Ona kömək etməyə dəyməz. Günahsız isə taleyindən narahatlıq keçirir. Ona yardımçı olmağa dəyər.”(Qədim Yunan aforizmi.) 

Sonda: Cəmiyyət cinayətkarlıqla xarakterizə olunur.Tarixən cəmiyyətin özülündə zorakılıq qərar tutub. Cinayətkarlığı cəmiyyət yaradır, səbəbli əlaqələr isə cinayətkarı yalnız icra alətinə çevirir.

Bir cinayətin törədilməsi ilə başqalarına yol açılır. Ona görə cəzanın tətbiqində məqsəd ədalətsizliyə qarşı ədaləti bərpa etməkdir.Cəza qında qalan iti xəncər qədər sərt olmalıdır.Hamı bilməlidir ki,xəncər qınından çıxarıla bilər… 

2020-ci ildə hər kəsə ədalətli olmaq və qanunlardan çəkinmək arzusu ilə… Uca Rəbbimiz işğal rəzalətindən qurtulmaqda yardımçımız olsun.Amin!

Şərhlər

SƏY ƏVUŞ müəllim: 2020-01-02 18:24:04

de da be... QARDAŞ!!!

Elli 2019-12-30 15:23:54

Siz də mənim kimi ədalət axtarırsınız. Təəsüf ki, qaranlıq otaqda qara pişik tapılmaz, xüsusən əgər o pişik orada yoxdursa.da qara pişik tapılmaz

Son yazılar


Новости

Обзор на Apple IPad PRO 2020

Слоган Apple для новых моделей iPad Pro 2020 года «Ваш следующий компьютер - это не компьютер». Это дерзкий способ справиться с напряжением, которое лежит в основе большинства покупок iPad Pro: они стоят столько же или больше, чем многие ноутбуки, но, возможно, не смогут заменить ваш ноутбук. 11-дюймовый iPad Pro стоит от 799 долларов, а 12,9-дюймовая модель - от 999 долларов, но в обоих случаях более реалистичная стоимость составляет, по крайней мере, пару сотен долларов: следует учитывать, что цена на хранилище выше обычной. 128 ГБ базовой памяти и цена корпуса клавиатуры. Покупатели iPad Pro быстро потратят столько же или больше, чем стоимость хорошего MacBook Air или даже MacBook Pro - отсюда и напряженность. К сожалению, вы не можете потратить лишние 299 или 349 долларов на новый чехол Magic Keyboard, который Apple анонсировал вместе с этими новыми iPad - они не поступят до мая. Brydge продает более традиционную насадку-раскладушку за 199 или 229 долларов. Интернет уже много лет спорит о том, сможет ли iPad заменить ваш ноутбук. И за эти годы Apple медленно заполняла пробелы в программном обеспечении, но не все из них. Я просто выложу свои карты и скажу, что да, iPad Pro - это компьютер,который работает не так, как вы привыкли, и иногда блокирует ваши усилия по достижению определенных задач. Если бы вы надеялись, что эти новые iPad разрешат эту напряженность, это не так. Я думаю, что более интересный вопрос заключается в том, что означает «профи» в контексте iPad. Настоящее напряжение не в iPad Pro и MacBook Air, а в iPad Pro и других iPad. Плюсы Отличный дисплей Быстро Поддержка трекпада Минусы Оплачивая LIDAR, вы не можете использовать ограничения iPadOS все еще теряют Нет наушников Итерация iPad Pro 2020 года, по сути, является незначительным ударом по сравнению с моделями 2018 года. Здесь действительно только три вещи, которые являются новыми: процессор, массив камер и микрофоны. О, есть также поддержка трекпада, о которой вы так много слышали, но она будет доступна для любого iPad, который поддерживает последнюю версию iPadOS. Аксессуар Magic Keyboard от Apple также пока не доступен для тестирования. Это одна из причин, по-моему, настоящая напряженность с другими iPad. Поддержка трекпада может быть самой важной функцией iPad в этом году - я говорю, что даже не знаю, что Apple запланировала на Всемирную конференцию разработчиков только для цифровых технологий. Но поскольку он распространяется на все iPad, он вряд ли станет отличительной чертой этого iPad Pro.Возможно, Magic Keyboard изменит это исчисление, но, скорее всего, будет множество вариантов трекпада для менее дорогих iPad. Например, Apple уже сотрудничает с Logitech на трекпаде для различных 10,5-дюймовых моделей iPad. В любом случае, яркая сторона iPad Pro, которая так мало меняется по сравнению с предыдущим поколением, состоит в том, что есть множество вещей, о которых вам не нужно беспокоиться. Экран по-прежнему красивый, четкий и у него точные цвета. Качество аппаратного обеспечения всеё ещё на высшем уровне, но вне корпуса я всеё ещё чувствую, что в этом есть что-то немного антисептическое. Батарея работает целый день для меня - хотя теперь, когда я использую ее на работе в течение полного рабочего дня, восемь-десять часов, которые я могу вытащить из зарядки, действительно обходятся мне всего один день вместо того, чтобы не беспокоиться об этом несколько. Все еще есть только один порт USB-C, неудобно расположенный сбоку, но его функциональные возможности менее заблокированы, чем это было до iPadOS. И я все еще собираюсь указать на отсутствие разъема для наушников, потому что это больше боли, чем на телефонах. Я постоянно пользуюсь обычными наушниками на своем ноутбуке из-за их надежности: никаких задержек и неловких помех настройкам Bluetooth в начале звонка Zoom, пока ваши коллеги терпеливо ждут. Давайте рассмотрим новое, начиная с процессора. Как ни странно, Apple не использует чип того же поколения, что вы найдете на iPhone 11 Pro. Вместо этого это A12Z Bionic, шаг вперед по сравнению с A12X Bionic, найденным в iPad Pro 2018 года. «Z» ничего не означает (Apple говорит, что это просто «больше, чем X»), но это означает, что в этом году GPU увеличена до 8 ядер. Apple утверждает, что это должно помочь с играми, работающими на частоте 120 Гц, рендерингом 4K в приложениях для редактирования видео и улучшенной производительностью AR. Я уверен, что это все правда, но я не уверен, что большинство владельцев iPad Pro когда-либо заметят разницу в скорости. Этот iPad чувствует себя очень, очень быстро, как и мой iPad Pro 2018 года. Потенциально можно привести аргумент о запасе мощности процессора и его перспективах на будущее, но не особенно сильный. Для полноты картины отмечу, что в тесте вычислений на GPU Geekbench 5 Pro новый 12,9-дюймовый iPad Pro набрал 9981, а мой 2018-дюймовый - 9138 (тесты CPU были примерно такими же). Что эта разница в 800 значит для вас? Наверное, ничего. Для меня ключевой момент в том, что если вы не знаете точно, к какому болевому моменту относится этот процессор, вам не следует обновляться только для него. Самое большое изменение - новая система камер. Вы не можете пропустить это. Выступ камеры на задней панели iPad Pro теперь представляет собой большой старый квадрат с двумя обычными датчиками камеры и новым датчиком LIDAR. Мы вернемся к этому датчику LIDAR через минуту. Apple установила 12-мегапиксельный основной широкий датчик с диафрагмой f / 1.8, который делает хорошие фотографии, но не в состоянии соответствовать характеристикам iPhone 11 Pro при слабом освещении. Новинкой этого года является сверхширокий 10-мегапиксельный сенсор с f / 2,4 и углом обзора 125 градусов. Как и для всех сверхширокоугольных сенсоров, смысл в этом доставляет больше удовольствия, чем дополнительное четкое качество изображения. Я в команде «все в порядке, чтобы делать фотографии и видео с вашим iPad», но контекст имеет значение.Я думаю, что это более логично, чем то, что вы могли бы использовать в студии для конкретных целей, а не на местах (или, и я не могу особо подчеркнуть, что вы никогда не должны делать этого на концерте). «Студийный» контекст также относится к микрофонам, которые Apple также называет «студийным» качеством. Они довольно хороши, но, возможно, не достаточно хороши, чтобы использовать их для профессионального подкаста. IPad Pro может снимать видео в формате 4K со скоростью 24, 30 или 60 кадров в секунду и в сочетании с этими микрофонами, я думаю, цель состоит в том, чтобы предоставить кинематографистам интересный набор опций для съемки и редактирования «все в одном». Если бы Apple продала версию этого iPad Pro с посредственной камерой на задней панели и без изменений камеры, я бы купил эту версию в одно мгновение, особенно если она будет стоить немного дешевле. Для меня важнее камера для селфи, потому что я использую iPad Pro в качестве рабочего компьютера, и это именно та камера, указывающая на мое лицо для видеозвонков. Он может делать 7-мегапиксельные фотографии и снимать видео 1080p. Это намного лучше, чем камера на любом MacBook с точки зрения качества, и намного хуже, чем на любом MacBook с точки зрения размещения. Я не знаю, почему Apple сохраняет свое странное наследие, когда датчики FaceID и селфи-камера помещаются на «верх» iPad Pro, когда он находится в портретном положении. Возможно, это последний след желания Apple сохранить iPad Pro в качестве «первого планшета», но я и все, кого я знаю, в основном используют iPad в ландшафтном режиме в чехле для клавиатуры. Это означает, что камера находится в стороне, поэтому ваши глаза всегда смотрят в сторону. Apple добавила некоторые эффекты дополненной реальности для исправления вашего взгляда в FaceTime, но это не помогает в работе конференц-связи. Пока я в курсе, другая проблема с использованием iPad Pro для конференц-связи заключается в том, что в iPadOS Apple не позволяет приложениям использовать камеру, если они не активны на переднем плане. Это приятно с точки зрения душевного спокойствия, но абсолютно ужасно для видеоконференций. Правда заключается в том, что людям нужно открывать другие приложения, когда они находятся на вызове, и достаточно просто вытащить окно слайдера, чтобы проверить сообщение, чтобы выключить камеру iPad во время вызова Zoom. В результате ваша камера постоянно выключается и снова включается. IPad Pro - идеальная машина, чтобы заставить ваших коллег думать, что вы их игнорируете. Если на iPad Pro 2020 есть одна особенность аппаратного обеспечения, то это датчик LIDAR. Он использует лазеры для почти мгновенного определения глубины и создания пространственной карты комнаты. И каждый раз, когда технический продукт использует лазеры, компания, которая делает это, не может ничего поделать, потому что лазеры все еще кажутся футуристическими. Поэтому Apple утверждает, что «работает на уровне фотонов и на наносекундных скоростях». Да, так работает свет. В любом случае, причина включения LIDAR в радикально более быстрой и точной дополненной реальности. И это действительно работает - но это только основа для большого опыта AR, а не гарантия, что они придут. Он улучшает некоторые текущие приложения бесплатно, но пока нет сторонних приложений, которые бы в полной мере использовали его. (Здесь я должен сообщить, что моя жена работает на Oculus, которая делает продукты виртуальной реальности.) Главное преимущество приложений AR сразу же заключается в том, что LIDAR может почти мгновенно отобразить поверхности в комнате. Вместо того, чтобы размахивать iPad, пока камеры не распознают объекты, LIDAR просто измеряет их напрямую. Эта пространственная карта также более точна - поэтому приложение Measure, например, может отображать линейку, когда вы приближаетесь к измеренной линии. Другое непосредственное преимущество, которое вы получаете, - это то, что называется «окклюзия». Вот когда что-то попадает между вашим iPad и виртуальным объектом, который вы положили на пол, на стол или что-то еще. Если кто-то встает между вами и виртуальным стулом, и стул частично не скрыт, это разрушает иллюзию. iPad LiDAR тест IPad Pro 2020 года с LIDAR может скрывать такие объекты, как эта фигурка мальчика-барабанщика, довольно далеко позади людей. Это довольно хорошо с другими млекопитающими, тоже. Еще один тест iPad на LiDAR Без LIDAR iPad 2018 года иногда изо всех сил пытался получить правильную окклюзию, когда кто-то выходит на сцену AR. Старые айпады и айфоны могут вызывать окклюзию у людей, но они не могут делать это с произвольными объектами. «ЛИДАР» означает, что этот iPad Pro может, хотя он и не способен нарисовать совершенно четкую линию. Разработчики должны получить эти преимущества «бесплатно», но для выполнения более сложных задач потребуется специальное кодирование. Сегодня Apple выпускает эти API для разработчиков, но потребуется некоторое время, прежде чем приложения смогут ими воспользоваться. Если и когда они это сделают, они смогут использовать более продвинутую пространственную карту, чтобы надеть свои виртуальные американские горки или подставки для журнальных столиков. Предполагается, что новые API Apple смогут более точно идентифицировать такие объекты, как стулья, окна, столы и т. Д. Они также позволяют размещать виртуальные объекты в любом месте на карте, а не только на плоских поверхностях. Короче говоря, LIDAR на iPad Pro выглядит довольно продвинутым, но создан для будущего программного обеспечения, которое еще не пришло. Помимо предметов интерьера, некоторых покупок и некоторых игр, также неясно, существует ли реальный спрос на все эти технологии. Наиболее распространенное использование AR сейчас - это лицевые фильтры, и LIDAR пока что мало для этого делает. Я ознакомился с iPadOS в октябре прошлого года, и большая часть того, что я сказал тогда, стоит сегодня. Готовность Apple добавить много сложностей в ОС для опытных пользователей ... добавила много сложностей. Просто не так просто и интуитивно научиться делать все, просто используя его. Вот как я выразился тогда: Начать использовать его легче, чем любой другой компьютер в истории. Но когда вы начинаете пытаться получить от iPad те же самые возможности, которые вы ожидаете от высококлассного ноутбука, эти кривые хоккейные палки. Добавление поддержки трекпада не сильно меняет эту динамику, хотя значительно облегчает работу с текстом. Теперь мне понятно, почему Apple изменила способ работы курсора и выделения текста в iPadOS: он был разработан с мышью или трекпадом. НИКАКИХ ЛЮБИМЧИКОВ С КЛАВИАТУРОЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КЛАВИАТУРАМИ, ДОСТУПНЫМИ НА ЗАПУСКЕ Я могу сказать гораздо больше о поддержке трекпада на iPad, но вот короткая версия: я думаю, что Apple подошла как можно ближе к этому. Прокрутка кажется естественной, и то, как курсор мыши меняет форму в соответствии с кнопками, поначалу странно, но, думаю, мне это нравится.Тем не менее, есть некоторая интуитивная странность в том, что вы перемещаете курсор вверх к краю экрана, чтобы вызвать док, центр уведомлений и приложения Slide Over. Подробнее о трекпаде я расскажу в следующей статье. В целях данного обзора (и в отсутствие будущей Magic Keyboard) необходимо знать, что каждый iPad, который может быть обновлен до последней версии iPadOS, получает эту функцию, поэтому он не является отличительным признаком для iPad Pro. iPadOS также немного менее глючит сейчас, чем это было при запуске, но время от времени все еще возникают проблемы. На этой неделе это был текстовый фокус с помощью Smart Keyboard. Иногда мне нужно полностью принудительно выйти из приложения и перезапустить его, чтобы набрать его. Поскольку на этой неделе я использовал iPad Pro, я продолжал возвращаться к этому датчику LIDAR. Не использовать, но как концепцию. Это мощный и интересный датчик, а полный контроль Apple над программным и аппаратным обеспечением означает, что он «просто работает» для улучшения существующих приложений. Но, несмотря на всю свою мощь, я не уверен, что многие пользователи смогут воспользоваться этим - это дополнительная вещь, которую они могут даже не использовать. И это история iPad Pro вкратце, не так ли? Линейка iPad Pro всегда отличалась невероятно мощным и красивым аппаратным обеспечением вместе с программным обеспечением, которое изо всех сил пыталось использовать его в своих интересах. Я начал этот обзор, говоря о напряженности между iPad. Суть этой напряженности в том, что для большинства людей iPad Pro является излишним. Если вы не совсем уверены в том, что вы собираетесь делать с этими камерами, этим LIDAR или более быстрым процессором, скорее всего, вас одинаково обслужат гораздо более дешевый iPad Air или даже базовый iPad. Ни один из этих iPad не так хорош с аппаратной точки зрения. Но если вам не нужна дополнительная мощность, сэкономить сотни долларов - это тоже хорошо. Каждое интеллектуальное устройство теперь требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем вы сможете его использовать - контракты, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начнем подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать «согласиться» на использование устройств, когда мы их просматриваем, так как это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут договариваться.Так же, как iPhone, чтобы использовать iPad Pro, вы должны согласиться: Соглашение об условиях обслуживания Apple, которое вы можете отправить вам по электронной почте Гарантийное соглашение Apple, которое вы можете отправить вам по электронной почте Эти соглашения не подлежат обсуждению, и вы не можете использовать телефон вообще, если вы не согласны с ними. IPad Pro также предлагает настроить Apple Cash и Apple Pay при настройке, что также означает, что вы должны согласиться: Соглашение Apple Cash, в котором указано, что услуги фактически предоставляются Green Dot Bank и Apple Payments, Inc, и далее состоит из следующих соглашений: Условия использования Apple Cash Договор об электронных коммуникациях Политика конфиденциальности банка Green Dot Условия прямых платежей Уведомление о конфиденциальности прямых платежей Apple Payments, Inc, лицензия Если вы добавили кредитную карту в Apple Pay, вы должны согласиться: Условия от вашего поставщика кредитных карт, которые не имеют возможности по электронной почте Итоговый итог: два обязательных соглашения, шесть дополнительных соглашений для Apple Cash и одно дополнительное соглашение для Apple Pay.

Обзор на :Samsung Galaxy S20

За последние несколько лет Samsung добилась чего-то уникального в мире Android: она последовательно выпускала отличный флагманский телефон без огромных недостатков. Большинство людей, которые покупают телефон Galaxy S, знают, чего ожидать. Так что в самом реальном смысле самой важной задачей Samsung с S20 было убедиться, что он не испортит хорошие вещи. Я рад сообщить, что S20 доставляет мало сюрпризов,что делает его еще более вероятным, что вы пропустите его. Это было бы ошибкой. Конечно, будут и другие Android-телефоны, которые соответствуют или превосходят Galaxy S20 по любому количеству показателей или спецификаций. Но я уверен, что мало кто — возможно, никто-будет соответствовать общему опыту. Galaxy S-это телефон Android по умолчанию по какой-то причине. К сожалению, базовая цена по умолчанию в этом году выросла: $999,99 за Galaxy S20 и $1199,99 за версию Plus с большим экраном. Я подозреваю, что большая часть этих затрат сводится к включению 5G, от которого мало кто действительно выиграет. Galaxy S20 и S20 plus у большего брата, Galaxy S20 ультра. Когда я рассматривал этот телефон в прошлом месяце, я обнаружил, что Samsung переоценил себя, пытаясь сделать слишком много. Обычные телефоны S20 пытаются делать меньше, поэтому я думаю, что в конечном итоге они добиваются большего. Наш обзор Samsung GALAXY S20 8,5 ИЗ 10 Плюсы Высокая частота обновления экрана Хорошее время автономной работы Отличная посадка и отделка Минусы 5G не стоит дополнительных затрат Камеры перекрывают гладкие лица Обновления программного обеспечения гарантируются только в течение двух лет Купить за $999.99 от Samsung купить за $999.99 от AT&T Наш обзор Samsung GALAXY S20 PLUS РЕЗУЛЬТАТ ПОРОГЕ 8,5 ИЗ 10 ОБОРУДОВАНИЕ Одна из главных причин, по которой Вы можете принять S20 как должное, заключается в том, что он выглядит так похоже на другие последние телефоны Galaxy S. Там же изогнутое стекло на задней панели, та же металлическая рейка по краям и тот же почти безрамочный экран с крошечным дыроколом для селфи-камеры. Samsung Samsung последовала примеру Apple и Google, отодвинув модуль камеры в сторону, позволив ему стать большим и квадратным, хотя Samsung-это прямоугольник. Более тонкое (и желанное) отличие от предыдущих телефонов Galaxy заключается в том, что экран немного менее изогнут с левой и правой сторон. В целом, я думаю, что нет другого телефона Android, который поднялся бы до такого уровня качества сборки. Он просто чувствует себя как хороший объект в любом размере. Вообще-то я предпочитаю его айфону во многих отношениях. Например, обычный Galaxy S20 всего лишь немного уже обычного iPhone 11 Pro, поэтому он чувствует себя более комфортно в руке. Кроме того, вы можете получить маленький в розовом цвете. Получение такого массивного экрана без надрезов означает, что у Samsung нет функции безопасной разблокировки лица. Вместо этого под экраном находится ультразвуковой датчик отпечатков пальцев. Я признаю, что это немного медленнее, чем другие методы разблокировки, но это не настолько медленно, чтобы действительно беспокоить меня. Я обнаружил, что мне потребовалось всего несколько дней, чтобы восстановить мышечную память и поставить большой палец в нужное место. Samsung отказалась от гнезда для наушников в этом году, что примечательно, потому что он все еще был точкой продажи Galaxy S10. К счастью, он оставляет возможность расширить хранилище с помощью карты microSD, что важно, потому что меньший Galaxy S20 поставляется только с одним вариантом хранения: 128 ГБ. Это слишком мало для телефона за тысячу долларов, но это лучше, чем то, что вы получаете на iPhone 11 Pro. Получение 512 ГБ памяти на S20 Plus стоит $ 1349,99. На самом деле все эти детали являются de rigueur для Samsung: высокое качество аппаратного обеспечения, более высокая цена, чем у конкурентов Android. Но есть три вещи, которые заслуживают внимания на S20: новые камеры, скорость 5G и возможность установить частоту обновления 120 Гц на экране. Розовый: Galaxy S20, Черный: Galaxy S0 Плюс, Серый: Galaxy S20 Ультра. КАМЕРА Давайте начнем с камеры. Если вы видели обзор Galaxy S20 Ultra, вас “лечили " длинной, сложной экзегезой о большой ставке Samsung на высокие мегапиксельные сенсоры и о том, как эта ставка на самом деле не окупилась. К счастью, обычные Galaxy S20 и S20 Plus используют гораздо более традиционный подход. Они могут быть менее амбициозными, но, по крайней мере, более предсказуемыми. Основной датчик камеры-это простой 12-мегапиксельный датчик, хотя он, по-видимому, на 28 процентов больше, чем основной датчик на прошлогоднем Galaxy S10. Я верю в это, хотя бы потому, что S20 удивительно хорошо работает в очень тусклом свете. Широкоугольный датчик также имеет 12 мегапикселей, а селфи-камера-10 мегапикселей. Все довольно стандартные вещи. Телеобъектив, однако, 64-мегапиксельный. Как и в случае с Ultra, Samsung использует эти дополнительные мегапиксели для улучшения возможностей масштабирования. На самом деле, это основной способ работы Зума: обрезка на этом более крупном датчике, чтобы вы все еще могли получать 12-мегапиксельные изображения из него. Поле зрения на телеобъективе достаточно близко к широкоугольному, чтобы вы могли использовать его для обычных 64-мегапиксельных фотографий, Если вы так склонны. Я думаю, что Galaxy S20 и S20 Plus делают отличные фотографии, но есть некоторые предостережения, о которых следует знать. Каждая камера смартфона имеет "внешний вид", то есть ее программное обеспечение самоуверенно относится к тому, как следует настраивать изображения. Внешний вид Samsung заключается в том, чтобы разогреть баланс белого, осветлить тени, когда это возможно, и сгладить лица. Мне не нравится этот взгляд, и сглаживание лица, в частности, является решеткой — не потому, что оно размазывает детали, а потому, что его невозможно отключить, когда вы находитесь в обычном автоматическом режиме. Существует также режим” Bixby scene detection", который ухудшает ситуацию так же часто,как и улучшает ее. К счастью, я думаю, что поскольку S20 имеет обычную 12-мегапиксельную камеру вместо 108-мегапиксельного сенсора, он имеет тенденцию быть немного менее агрессивным при выполнении всего вышеперечисленного. Это все еще внешний вид Samsung, но он выполнен более грамотно, чем на Ultra. Однако если вы потратите полсекунды на переключение в профессиональный режим (или просто отключите фильтры красоты на селфи-камере), подавляющее большинство этих проблем исчезнет. Даже со всеми ISO и балансом белого и другими настройками камеры, установленными на " авто” в режиме Pro, камера просто выплевывает более нейтральную и детализированную фотографию. Агрессивное сглаживание лица происходит и в портрете. Galaxy S20 Plus портретный режим. Его традиционный 12-мегапиксельный сенсор имеет большую фокальную плоскость, чем ультра. Galaxy 20 portrait, который так же способен к портрету без датчика глубины Plus. В принципе, если бы Samsung вышла из своего собственного пути, эта камера была бы серьезным соперником, чтобы взять на себя как iPhone 11 Pro, так и Pixel 4 для регулярных снимков. Однако в нынешнем виде он не дотягивает до этих телефонов. Тем не менее, я скажу, что мне нравится S20 в целом лучше, чем Pixel 4, потому что Samsung предлагает широкоугольный объектив и имеет лучшее видео. Я также был жесток к S20 Ultra, потому что ему было трудно поймать фокус. У меня вообще не было такой проблемы с S20. Возможно, это потому, что обычные S20 и S20 Plus имеют более традиционный датчик с более традиционным двухпиксельным автофокусом. Это особенно заметно в видео, где охота за фокусом может быть очень раздражающей. В целом, я думаю, что Samsung по-прежнему лидирует в Android-пакете, когда речь заходит о качестве видео, но он уступает iPhone. Сравнение масштаба. У S20 и S20 Plus нет причудливого сложенного объектива Ultra с его призмами и зеркалами, но Samsung все еще говорит, что вы можете получить “без потерь” зум до 3x, и это дает вам возможность увеличить масштаб до 100x. все это работает в основном за счет обрезки на этом большом 64-мегапиксельном сенсоре. Результаты в порядке, но недостаточно хороши, чтобы купить телефон для этого. Я думаю, что примерно в 3 или 4 раза он превосходит как Pixel, так и iPhone 11 Pro, но все три довольно сильно ломаются. Экстремальных условиях низкой освещенности. Galaxy S20 слева, Pixel 4 справа Наконец, если вы думали, что хотите купить Galaxy S20 Plus, потому что у него есть датчик “глубины зрения” во время полета, не беспокойтесь. Я обнаружил, что это не помогло Galaxy S20 Plus делать лучшие портретные фотографии. Оба телефона объединены примерно одинаково, то есть они выглядят довольно искусственными для меня, но иногда вы можете получить что-то особенное. 5G, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Galaxy S20 и S20 Plus - это первые мейнстрим-телефоны 5G, и этот факт является огромной частью их маркетингового толчка. К сожалению, операторы, на которых мне приходится тестировать в районе залива, - T-Mobile и Verizon-пока не предлагают здесь услугу 5G. Даже если вы живете в зоне 5G для вашего оператора, я далеко не уверен, что дополнительные расходы, которые 5G добавляет к телефону, того стоят. На самом деле, учитывая, как быстро телефоны Samsung дисконтируются, если этот телефон вас интересует, возможно, стоит подождать, пока цена продажи переключится на него. Следует иметь в виду, что только более крупные Galaxy S20 Plus и Ultra поддерживают mmWave-версию 5G, которая работает только в том случае, если вы находитесь в двух шагах от вышки сотовой связи и имеете прямой обзор. Это намного быстрее, но я все еще думаю об этом как о демонстрации технологии на углу улицы, а не о реальной потребительской технологии. Слева направо: S20 Ultra, S20 Plus и S20. Одна из причин, по которой Вы должны рассмотреть S20 Plus — помимо большего экрана — это большая батарея. Это 4500 мАч по сравнению с меньшими 4000 мАч S20. Я в основном тестировал меньший, чтобы получить своего рода наихудший сценарий, и худший случай есть... очень здорово. Хотя я не был на 5G, у меня действительно была высасывающая батарею частота обновления экрана 120 Гц, и я мог без проблем пережить полный день умеренного или интенсивного использования. Мое экранное время регулярно превышало пять часов. Мой коллега Бреннан протестировал большую модель Plus и получил еще лучшие результаты. Единственный Android-телефон, который работает быстрее, чем Galaxy S20, - это, вероятно, Galaxy S20 Ultra. Все они оснащены новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 865 и большим количеством оперативной памяти. Samsung Samsung я прокомментировал программное обеспечение Samsung в обзоре Ultra, но здесь стоит повторить: Samsung теряет некоторую сдержанность, которую она когда-то имела, когда дело доходит до нагромождения запутанных функций. Я не хочу осуждать попытки любой компании построить экосистему услуг в эпоху почти монополий от Google, Apple и Microsoft, но экосистема Samsung не велика. Слишком много функций совместимы только с другими телефонами Galaxy, в то время как другие — особенно Bixby — в лучшем случае не очень хороши. Я отключил многие функции Samsung, в том числе почти бессмысленно “Samsung ежедневная” раздел на главном экране. Плюсом всех этих функций является то, что вы можете настроить множество вещей в соответствии со своими предпочтениями. Android и Samsung достаточно открыты, чтобы позволить вещам, которые никогда не будут летать на iPhone. Например, я использую приложение sideActions для переназначения длительного нажатия кнопки питания из Bixy в Google Assistant. Представьте себе, что вы можете добавить что-то для Siri на iPhone. Вполне вероятно, что Samsung будет вечно колебаться на этом маятнике между раздуванием программного обеспечения и очисткой. S20 еще не раздулся, но я вижу, в каком направлении движется маятник. К счастью, основа интерфейса One UI от Samsung по-прежнему велика. Однако его будущее омрачено тем фактом, что Samsung возьмет на себя обязательство предоставить только два основных обновления ОС Android. Это проблема для всех телефонов на Android, но особенно вопиющая с телефонами, которые стоят более тысячи долларов. ЛУЧШИЙ ЭКРАН Я сохранил то, что, вероятно, является моей любимой функцией на Galaxy S20 и S20 Plus напоследок: экран — в частности, возможность переключить его на частоту обновления 120 Гц, что вдвое превышает нормальную частоту. Это означает, что анимация и прокрутка становятся намного более плавными. Реализация Samsung просто блокирует экран на эту более быструю частоту обновления, в то время как другие реализации пытаются варьировать ее в зависимости от определенных сигналов. Идеально Samsung Samsung сделал бы то же самое, но это, вероятно, та вещь, которая требует значительных программных усилий и, честно говоря, будет лучше обрабатываться Android, чем Samsung. К счастью, как я уже отмечал выше, переключения на 120 Гц было недостаточно, чтобы убить батарею за один день, поэтому подход Samsung работает. Возможно, в попытке сэкономить заряд батареи S20 действительно резко снижает разрешение экрана с максимального, когда вы устанавливаете частоту обновления до 120 Гц. Я почти не заметила разницы, да и ты, скорее всего, тоже. Даже если вы это сделаете, компромисс стоит того. Экраны с высокой частотой обновления следует ожидать на любом телефоне, который стоит более тысячи долларов с этого момента. Они настолько хороши. Помимо частоты обновления, экран великолепен. Он большой, яркий и яркий на обоих размерах телефона. Я установил настройку цвета на "естественный“, потому что режим по умолчанию” яркий" заставлял цвета выглядеть перенасыщенными и странными. Смартфон Samsung Galaxy S20 Plus SamsungSamsung решил назвать этот телефон "Galaxy S20" вместо Galaxy S11. Было ли это потому, что он не хотел быть номером за iPhone 12, который, предположительно, появится позже в этом году? Знаки, очевидно, указывают на то, что да, но Samsung утверждает, что она выбрала это название, потому что хотела сигнализировать, что S20-это начало нового поколения телефонов. Есть две причины, по которым Samsung считает, что может сделать это заявление: 5G и новая система камер. Но я все еще думаю, что 5G-это стирка прямо сейчас; это не то, что нужно искать. Что касается системы камер, то в то время как ультра-версия этого телефона пробует много нового, обычные S20 и S20 Plus являются фундаментально эволюционными обновлениями того, что Samsung сделала с S10. Я купил и использовал Galaxy S10, и поэтому у меня есть довольно прочная система отсчета для S20. Несмотря на заявления Samsung, он действительно больше похож на S11: солидное улучшение по сравнению с прошлым годом, но не “новое поколение” телефонов. Кроме того, в нем слишком много наследия Samsung по ограничению обновлений программного обеспечения, чтобы быть началом чего-то действительно нового. Но, как я уже говорил, не принимайте серьезные улучшения как должное. Это лучший полный пакет Android-телефона, доступный прямо сейчас, и высокая планка для остальных телефонов Android 2020 года. S11, S20-Samsung может называть это как угодно. Согласитесь продолжить: SAMSUNG GALAXY S20 Каждое интеллектуальное устройство теперь требует, чтобы вы согласились с рядом условий, прежде чем вы сможете использовать его — контракты, которые никто на самом деле не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали точно подсчитывать, сколько раз вы должны нажать "согласен", чтобы использовать устройства, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Samsung Galaxy S20, вы должны согласиться: Лицензионное Соглашение С Конечным Пользователем Политика конфиденциальности Samsung Условия предоставления услуг Google (включая политику конфиденциальности) Условия предоставления услуг Google Play Существует множество факультативных соглашений. Если вы используете версию для конкретного носителя, их будет больше. Вот лишь некоторые из них: Samsung “связывает информацию " и отправляет диагностические данные Резервное копирование Google Диска, геолокационные службы, сканирование W-Fi, диагностические данные Автоматическая установка (в том числе от Google, Samsung и вашего оператора связи) Bixby privacy police (требуется для использования Bixby), а также дополнительные опции для Bixby, такие как персонализированный контент, доступ к данным и просмотр аудиозаписи Могут быть и другие. Например, у меня уже была учетная запись Samsung, поэтому мне не нужно было соглашаться на дополнительные условия для этого. Приложение Samsung погода также имеет свою собственную политику конфиденциальности, которая может включать обмен информацией с weather.com. Окончательный итог: есть четыре обязательных соглашения и около восьми необязательных, с которыми, как я ожидаю, большинство пользователей захотят согласиться. Источник: https://www.theverge.com/2020/3/11/21172039/samsung-galaxy-s20-plus-review-camera-5g-screen-android