ELMİN "QAPISI"NA ATILAN DAŞLAR

Xalid NİYAZOV

Ali Attestasiya Komissiyasının fəaliyyəti kimləri qane etmir?!

İnsanın böyük dünya ilə tanışlığı qapıdan başlayır. Addımını kandardan bayıra qoydunmu, namütənahi bir aləmin ağuşuna düşürsən.

Hər şeyin qapısı var; evimizin, evin içindəki otaqların, otaqlardakı dolabların.

Hər bir ölkənin, şəhərin, ucsuz-bucaqsız okeanların, nəhayətsiz kainatın, perimetri 40-50 kvadrat metrə sığan evimizin qapısı həm də onun sərhədidır.

Qəlbimizin də qapısı var.

Vicdanın, mərhəmətin, insafın, insaniyyətin qapısı olduğu kimi, etiqadın, idrakın, biliyin, elmin, məsuliyyətin də qapısı var.

... Və qapı sənin olanı yad gözlərdən gizlətməklə yanaşı, həm də inam, etibar deməkdir, məsuliyyətdir, cavabdehlik və sərvaxtlıq deməkdir.

Mənə görə elmin sərhəd qapısı, onun həyati mənafelərini qoruyan “gömrük məntəqəsi” məhz Ali Attestasiya Komissiyasıdır. İndiyədək bir söz adamı, yazar kimi həmişə sözün qəhr və qeyrətini necə çəkmişəmsə, alim kimi də elm təsərrüfatına çəki-düzən verən, onu təsadüfi adamların, bu müqəddəs məbədi bazara çevirib nəfslərinə alət eləmək istəyənlərin çirkli əllərindən qoruyan qurumun məhz AAK olduğuna dərindən inanmışam.

“Məni niyə döyürsünüz...?”

Hər bir sahədə olduğu kimi, elm təsərrüfatındakı məsuliyyətsizlik də bu məkanın spesifik şarlatanlarının – elmi zəka, alim şücaəti, dərrakə, təfəkkür kimi mətahları bazara çıxarmış “Gülümsərov”ların, milli “Ostap Bender”lərin və qeyri işbazların meydan sulamasını mümkün etmişdir.

... Və ən acınacaqlısı da bilirsinizmi nədir? Yaxın keçmişdə bütün bu elmi rəzalət, alim-insan miskinliyi uzaq bir coğrafiyada deyil, hamının gözü qarşısında baş verirdi. Elmin bəkarətinə elm sahəsində ən yüksək nöqtələrə ucalmış professorların, akademiklərin gözləri qarşısında, elmi şuralardakı müzakirələr, dissertasiya şuralarındakı müdafiələr zamanı kollektiv təcavüz edilirdi. 

Şəhvət və ehtirasın ekvivalenti kimi iddiaçının “dayday”ının mənsəbi, elmi rəhbərin “sanbalı” və ən əfsalı isə adamın pul kisəsinin qalınlığı çıxış etdiyindən cınqırını çıxaran olmurdu ki, - Ay camaat, biz neyniyirik, niyə bizə çörək verən, ad-san, mənsəb-məqam bəxş edən bir sahəyə xəyanət edirik?!


Bəli, niyə?

Çünki heç kim “pis kişi” olmaq istəməyib... ki, bəs filankəs “məllim” inciyər. Axı, mənim də sabah ona işim düşə bilər... oğlum-qızım var, qohum-əqrəba var.

Təəssüflər olsun; bu, XXI əsrdə orta əsr zehniyyətidir, artıq etnikləşmiş, aborigen “məndən ötən sənə dəydi” psixologiyasıdır. Lakin düşünmürük ki, böyük şairimiz Məmməd Araz demişkən, nəticədə “Səndən, məndən ötən zərbə Vətənə dəyir”, yəni böyük hesabla elmin hörməti, nüfuzu, urvatı əldən gedir.

Bəli, zamanında bu cür elmi cinayətlərin qarşısı alınmayıb, əksinə, kütləvi praktikaya çevrilərək özünə Ali Attestasiya Komissiyası adlanan qurumda da həmfikirlər qazanaraq şəbəkələşib, adiləşib, sıradan hadisəyə çevrilib.

Məgər sirdimi ki, uzun illərdən bəri ömrünü elmə həsr etmiş, min ənvayi-əziyyətlə dissertasiya yazıb müdafiə etmək istəyənlərin qarşısında AAK adlı heybətli bir kabus, problemlər devi dikəlirdi. Beyninin cövhərini, ürəyinin yağını elm yolunda əridənlər, illərin məhrumiyyətinə qatlaşanlar, ailəsinin boğazından kəsib əlinə düşəni məqalə-kitab çapına xərcləyərək nəhayətdə elmi işini adı keçən quruma təhvil verənlər, normalda rahat nəfəs almaq əvəzinə çox vaxt yeni problemlərin məngənəsinə düşürdülər – biganəlik, subyektivlik, ədalətsizlik, süründürməçilik, ikili standartlar, insanın canını boğazına gətirən, bezdirən, nifrət etdirən digər bəhanə-səbəblər az qala komissiyanın sıradan iş prinsipinə çevrilmişdi.

Əslində, elmin hər nə qədər bəlağətli səslənsə də iffətini, nüfuzunu, mənafelərini qorumalı olan bir qurumda ən müxtəlif prosedurlar “bazar iqtisadiyyatı”nın çirkli qanunlarına tabe etdirilmişdi. Konkret elm sahələri üzrə “sirat körpüsü”ndən keçməyin az qala fiksə edilmiş muzdu, “qiymət qaiməsi” mövcud idi. Müdafiə edib sənədlərini AAK-a təqdim edəndən sonra təsdiqini əsasnamə üzrə üç-dörd yaxud beş-altı ay gözləmək əvəzinə, xoş xəbər ümidi ilə illərlə gözünün kökü saralanlarla yanaşı, müdafiəsinin “qoxusu” dağılmamış diplomunu alıb cibişdana qoyanlar da az deyildi. İnamıram ki, indi bir kimsə çıxıb etiraza cürət edə, zira, həmin iztirabları yaşayan yüzlərlə zavallı var.

Və 2018-ci ilin payızından bəri Ali Attestasiya Komissiyasının fəaliyyətindəki yenilik rüzgarı, köklü dəyişikliklər xətti, bu binanın tamhüquqlu “vətəndaş”ına çevrilmiş ələbaxımlıq əhval-ruhiyyəsinə və bürokratiyaya “persona non grata” elan edilməsi, elmə sex-bostan-dirrik təfəkkürü ilə yanaşanlara “qırmızı vərəq” göstərilməsi elmi-tədqiqat və ali təhsil müəssisələrindəki bəzi yaramaz işbazların bazarına yekə bir “İstanbul qıfılı” vurduğundan həmin qurumdakı ciddi, prinsipial, mündəricəsinə görə innovativ islahatlara kölgə salmağa, bu və ya digər səbəbdən vaxtında müdafiə prosedurlarını yerinə yetirə bilməmiş adamları qışqırtmağa çalışırlar.

Niyə? Məqsəd nədir? Ali Attestasiya Komissiyasının fəaliyyətinin şəffaflaşması, demokratikləşməsi ilə paralel ciddiyyətin və məsuliyyətin də artırılması kimlərin işinə yaramır?!

Güzgüyə baxaq... vallah, özümüzük ki, varıq!

Hələ ötən əsrin əvvəllərində böyük maarifçi və ziya örnəyi Mirzə Cəlil cəmiyyətdəki cahillərə, nadanlara, yeniliyin qədəmlərinə badalaq vuranlara, tərəqqinin hulqumundan yapışıb sıxanlara müraciətlə – Məni niyə döyürsünüz, ey müsəlman qardaşlarım?! – deyirdi.

Bir əsr keçib, yenə də eyni zehniyyəti genetik olaraq yaşadan insanlar var!

Köhnə əyyamlar üçün qüssə çəkənlər var!

Sinəsini islahatlara, dəyişikliklərə istehkam edənlər var!

Ali Attestasiya Komissiyasını çirkabdan, qara-quradan təmizlənib “ağ qarğaya” çevrildiyi üçün dimdikləyənlər var!

AAK kimlərin bazarını bağladı?

Nə yoğurub, nə yapıb elmə “paraşütlə” düşənlərin!

Qızına-oğluna alim diplomunu toy-düyün hədiyyəsi kimi bağışlayanların!

Bir yağlı-pullu vəzifə qamarlayandan sonra qəfildən “alimlik istedadı” fontan vuranların!

Halal ya haram döşünə deputat nişanı taxandan sonra ucuz “bəkqraund” xatirinə alimlik sevdasına düşənlərin!..

Bir də işin bir başqa yönü-səmti var, axı! Sirr deyil ki, elmin nüfuzunu çəki daşı kimi aşağı çəkən müstəsna amillərdən biri də uzun illərdən bəri dissertasiya işlərinin yazılması, bəlkə də yazdırılması ifadəsi daha doğru səslənərdi, üzrə əməlli-başlı “sindikat”ların yaradılması, alim istehsalı prosesinin, təbiri caizsə, bütöv bir klasterinin təşəkkül tapmasıdır.

Təsəvvürü belə iyrənc olsa da baxın; bir tərəfdə başıboş iddiaçı, o biri tərəfdə elmə sex təfəkkürü ilə yanaşan yaramaz və fürsətcil icraçı, digət tərəfdə isə kütləvi praktika halını almış bu cür elmi cinayətə göz yummaqla suç ortaqlığı işləyən elm funksionerləri, yəni bəzi AAK əməkdaşları.

Binqo!!!

Deməli, bu gün açıq-aşkar cəsarət etməsələr də, kuluarlarda, ali məktəb və institut dəhlizlərində, anqajə edilmiş dissertasiya şuralarında təşkil edilən müdafiə “birja”larında qaz vurub qazan dolduranların çevrəsində yeni biçimdə, ampluasında zühur etmiş AAK-ın kölgəsini qılınclayanların əsil məramı, məqsədi, azarı məlum oldu – bulanıq sularında “balıq tutduqları” köhnə əyyamlar üçün xiffət, “ötən günləri qaytaraydılar” nisgili!

Ancaq artıq gecdir, son qoyulub belə bir çirkin təcrübəyə. Ədəbiyyatçılar daha yaxşı bilərlər; eynən böyük Cəfər Cabbarlının “Sevil” pyesinin qəhrəmanının söylədiyi baş verib – “təşti-tabaq” sınıb! Yəni müasir marketoloji leksika ilə ifadə etsək, AAK-ın bir növ rebrendinqi baş verib, konseptual ideologiyasının dəyişdirilməsi yönündə çox ciddi və qayət uğurlu addımlar atılıb.

Ölkə Prezidentinin 11 iyun 2019 - cu il tarixli Fərmanı ilə yeni redaksiyada təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası haqqında Əsasnamə” ilk baxışdan müdafiə ilə bağlı bəzi formal prosedurları ciddiləşdirsə də, nəticə etibarilə prosesin özünü xeyli asanlaşdırmış, lüzumsuz mərhələləri ləğv etmiş, dissertasiya şuralarının səlahiyyətlərini artırmış, fəaliyyətin şəffaflıq və əlçatanlıq kimi arxivacib ünsürlərini təmin etmişdir.

Qurumun təzələnmiş və dolğunlaşmış saytından da görünür ki, islahatlar, hər nə qədər çətin olsa da, əsas iş rejiminə xələl gətirilmədən həyata keçirilmişdir. Ötən müddət ərzində fəlsəfə və elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün müdafiə edilmiş işlərin təsdiqi, “professor” və “dosent” elmi adlarının verilməsi, yenə də diplom və attestatların alınması üçün yaranmış və müqayisə təriqi ilə deyək ki, az qala sovet dövründə Lenin Mavzoleyinə yaranan kilometrlik canlı şəridi xatırladan növbələrin “əridilməsi” də məhz AAK kollektivinin fədakar əməyi sayəsində mümkün olmuşdur.

Son vaxtlar sosial şəbəkələrdə bəzi iddiaçıların müdafiə öncəsi müzakirə və seminarların təzələnməsi ilə bağlı etirazları səsləndi. Məsələnin mahiyyəti ilə biz də maraqlandıq. Bu prosesə dəxli olan adamlarla söhbət etdik. Və alınan nəticəmi deyim, mənzərəmi adlandırım, gerçəkdən şaşırdıcı idi. Bu cür etirazların lokal və fərdi xarakter daşıması bir yana, hər halda, doktorant və dissertantlar, hüquqi dillə ifadə etsək, yeni açılmış hallarla bağlı subyektiv narahatlıqlarını dilə gətirirdilər. Lakin görünəni o idi ki, müdafiəni keçirməli olan dissertasiya şuralarının dislokasiya olunduğu ali və elmi-tədqiqat müəssisələrinin bəzi aidiyyətli əməkdaşları düzgün izahat-maarif işi aparmaq əvəzinə, ana sənəd olan Əsasnamənin ayrı-ayrı müddəalarını, vəziyyəti yüngülləşdirməyə yönəlmiş yeniliklərin məqsəd və fəlsəfəsini sabotə etməklə məşğuldurlar. Və nəticə etibarilə, normalda bilməmək oxuyub öyrənməyi təşviq etdiyi halda, bizim mentalitetimizin timsalında haqsız şayiə və “ağız ədəbiyyatı” yaradıcılığını qidalandırır.

Doğrudan da, məgər iddiaçı üçün lüzumsuz vaxt və enerji itkisinə səbəb olan “aparıcı təşkilatda müzakirə” mərhələsinin ləğvi müsbət yenilik deyilmi?

Elmi işin müzakirəsindən sonra AAK-dan müdafiəyə icazə prosedurunun aradan qaldırılması və həmin hüququn birbaşa dissertasiya şuralarına verilməsi az qala inqilabi dəyişiklik deyilmi? Xatırlamaq kifayətdir ki, həmin icazəni gözləyə-gözləyə az qala qocalanlar vardı.

Fəlsəfə doktorluğu üzrə “İnformatika” və “Fəlsəfə” fənlərindən minimumların ləğvi bütün iddiaçıların ürəyindən xəbər vermədimi? Mən hələ bununla bağlı bəzi mübhəm məqamların üzərindən “sükutla” keçirəm.

Beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləşmə sistemlərinə daxil olan elmi nəşrlərdə bəlli sayda məqalə nəşri ilə bağlı tələb isə haqlı olmaqla yanaşı, ən azından elmi etika və özünütəsdiq prizmasından da məqbuldur, qənaətindəyəm. Alim olmaq istəyən adamın Web of Sciense, SCOPUS, Springer, Ulakbim və digər elmi bazalardan birində məqalələrinin dərci ən azından özünün başucalığıdır.

Yola davam...

Cəmiyyətdə, ictimai həyatda anlaşmaya, harmoniyaya nail olmaq üçün cari olduğu qədər də ali maraqların kooperasiyasını təmin etmək vacibdir.

Azərbaycanın anonsunu elan etdiyi yeni islahatlar mərhələsi bütün başqa sahələrdə olduğu kimi, elmə münasibətdə də yeni paradiqmaların dövrəyə girdiyinin ismarıcını verir. Yəni “hər oxuyan Molla Pənah olmadığı” kimi, hər dissertasiya müdafiə edən, lap diplomunu alan belə həqiqi alim deyildir. Fransız yazıçısı F.de Laroşfuko elmin mahiyyəti etibarilə həqiqət axtarışı olduğunu söyləyirdi. Biz də həqiqətləri etiraf eləməyi və söyləməyi bacarmalıyıq. Bu mədəniyyəti özümüzdə tərbiyə etməyi bacarmalıyıq.

Bəli, bu gün elm sənayesi klasterində AAK strateji pillədir. Və əgər nəzərə alsaq ki, müasir inkişafın trendi və elə lokomotivi də elm tutumlu iqtisadiyyatdır, bilik iqtisadiyyatıdır, onda bu qurumun bütövlükdə Azərbaycanın perspektiv inkişafının yol xəritəsindəki əhəmiyyətini təsəvvür etmək çətin deyildir.

Biz bəşəriyyətin sürətlə “insansızlaşdırılmış” dünya modelinə doğru getdiyinin məsuliyyətini dərk etməli və onun obyektiv gerçəklərini əks etdirən koqnitiv biliklərdən praktikada istifadə etmək üçün elmə münasibətdə məsuliyyətin, ciddiyyətin, tələbkarlığın artırılmasının vacibliyini anlamalıyıq.

Ali Attestasiya Komissiyası həmin prosesdə avanqard rola iddia etdiyi üçün məsuliyyətin böyük bir payı da onun üzərinə düşüb.

Bar verən ağaca isə daş atan çox olur.

Xalid NİYAZOV

Şərhlər

Xatirə 2020-02-28 12:08:36

biz inanan xalqıq!

AQAYEV 2020-02-17 20:05:54

Azad Mirzəcanzadədən sonra bu ALİ orqan hörmətdən düşdü.Bir qohum Xanımın DOKTORLUQ müdafiyəsində iştirak edirdim Naxcıvan DU-nin prorektorum Müdafiyə edən xanıma 3-sual verd.Cavabdan xeyli razı qaldı vədedi mən necə ildir müdafiyədə iştirak etmirdim cünkü hec kim MÜDAFİYƏNİ özü yazmır ona ğörə illərlə diplom ala bilmirlər.İndi ğörümAAK-sı bu xanımın diplomunu necə yubadacaq.Onun sözü düz cıxdı qısa müddətdə Xanım diplomun aldı.Cıxış edən həmən ALİM müdafiyə edənə dedi xaiş edirəm o kitabından bizim ALİ təsil ocaqına 2-nüsxə hədiyyə ver biz onu artıraq və dərs vəsaiti kimi istifadə edək.OndA MƏN BAŞA DÜŞDÜM Kİ,BU YAŞLI ADAMLARA AHIL VAXT VƏH NECƏ ĞƏLİR.

Son yazılar


Новости

Обзор на Apple IPad PRO 2020

Слоган Apple для новых моделей iPad Pro 2020 года «Ваш следующий компьютер - это не компьютер». Это дерзкий способ справиться с напряжением, которое лежит в основе большинства покупок iPad Pro: они стоят столько же или больше, чем многие ноутбуки, но, возможно, не смогут заменить ваш ноутбук. 11-дюймовый iPad Pro стоит от 799 долларов, а 12,9-дюймовая модель - от 999 долларов, но в обоих случаях более реалистичная стоимость составляет, по крайней мере, пару сотен долларов: следует учитывать, что цена на хранилище выше обычной. 128 ГБ базовой памяти и цена корпуса клавиатуры. Покупатели iPad Pro быстро потратят столько же или больше, чем стоимость хорошего MacBook Air или даже MacBook Pro - отсюда и напряженность. К сожалению, вы не можете потратить лишние 299 или 349 долларов на новый чехол Magic Keyboard, который Apple анонсировал вместе с этими новыми iPad - они не поступят до мая. Brydge продает более традиционную насадку-раскладушку за 199 или 229 долларов. Интернет уже много лет спорит о том, сможет ли iPad заменить ваш ноутбук. И за эти годы Apple медленно заполняла пробелы в программном обеспечении, но не все из них. Я просто выложу свои карты и скажу, что да, iPad Pro - это компьютер,который работает не так, как вы привыкли, и иногда блокирует ваши усилия по достижению определенных задач. Если бы вы надеялись, что эти новые iPad разрешат эту напряженность, это не так. Я думаю, что более интересный вопрос заключается в том, что означает «профи» в контексте iPad. Настоящее напряжение не в iPad Pro и MacBook Air, а в iPad Pro и других iPad. Плюсы Отличный дисплей Быстро Поддержка трекпада Минусы Оплачивая LIDAR, вы не можете использовать ограничения iPadOS все еще теряют Нет наушников Итерация iPad Pro 2020 года, по сути, является незначительным ударом по сравнению с моделями 2018 года. Здесь действительно только три вещи, которые являются новыми: процессор, массив камер и микрофоны. О, есть также поддержка трекпада, о которой вы так много слышали, но она будет доступна для любого iPad, который поддерживает последнюю версию iPadOS. Аксессуар Magic Keyboard от Apple также пока не доступен для тестирования. Это одна из причин, по-моему, настоящая напряженность с другими iPad. Поддержка трекпада может быть самой важной функцией iPad в этом году - я говорю, что даже не знаю, что Apple запланировала на Всемирную конференцию разработчиков только для цифровых технологий. Но поскольку он распространяется на все iPad, он вряд ли станет отличительной чертой этого iPad Pro.Возможно, Magic Keyboard изменит это исчисление, но, скорее всего, будет множество вариантов трекпада для менее дорогих iPad. Например, Apple уже сотрудничает с Logitech на трекпаде для различных 10,5-дюймовых моделей iPad. В любом случае, яркая сторона iPad Pro, которая так мало меняется по сравнению с предыдущим поколением, состоит в том, что есть множество вещей, о которых вам не нужно беспокоиться. Экран по-прежнему красивый, четкий и у него точные цвета. Качество аппаратного обеспечения всеё ещё на высшем уровне, но вне корпуса я всеё ещё чувствую, что в этом есть что-то немного антисептическое. Батарея работает целый день для меня - хотя теперь, когда я использую ее на работе в течение полного рабочего дня, восемь-десять часов, которые я могу вытащить из зарядки, действительно обходятся мне всего один день вместо того, чтобы не беспокоиться об этом несколько. Все еще есть только один порт USB-C, неудобно расположенный сбоку, но его функциональные возможности менее заблокированы, чем это было до iPadOS. И я все еще собираюсь указать на отсутствие разъема для наушников, потому что это больше боли, чем на телефонах. Я постоянно пользуюсь обычными наушниками на своем ноутбуке из-за их надежности: никаких задержек и неловких помех настройкам Bluetooth в начале звонка Zoom, пока ваши коллеги терпеливо ждут. Давайте рассмотрим новое, начиная с процессора. Как ни странно, Apple не использует чип того же поколения, что вы найдете на iPhone 11 Pro. Вместо этого это A12Z Bionic, шаг вперед по сравнению с A12X Bionic, найденным в iPad Pro 2018 года. «Z» ничего не означает (Apple говорит, что это просто «больше, чем X»), но это означает, что в этом году GPU увеличена до 8 ядер. Apple утверждает, что это должно помочь с играми, работающими на частоте 120 Гц, рендерингом 4K в приложениях для редактирования видео и улучшенной производительностью AR. Я уверен, что это все правда, но я не уверен, что большинство владельцев iPad Pro когда-либо заметят разницу в скорости. Этот iPad чувствует себя очень, очень быстро, как и мой iPad Pro 2018 года. Потенциально можно привести аргумент о запасе мощности процессора и его перспективах на будущее, но не особенно сильный. Для полноты картины отмечу, что в тесте вычислений на GPU Geekbench 5 Pro новый 12,9-дюймовый iPad Pro набрал 9981, а мой 2018-дюймовый - 9138 (тесты CPU были примерно такими же). Что эта разница в 800 значит для вас? Наверное, ничего. Для меня ключевой момент в том, что если вы не знаете точно, к какому болевому моменту относится этот процессор, вам не следует обновляться только для него. Самое большое изменение - новая система камер. Вы не можете пропустить это. Выступ камеры на задней панели iPad Pro теперь представляет собой большой старый квадрат с двумя обычными датчиками камеры и новым датчиком LIDAR. Мы вернемся к этому датчику LIDAR через минуту. Apple установила 12-мегапиксельный основной широкий датчик с диафрагмой f / 1.8, который делает хорошие фотографии, но не в состоянии соответствовать характеристикам iPhone 11 Pro при слабом освещении. Новинкой этого года является сверхширокий 10-мегапиксельный сенсор с f / 2,4 и углом обзора 125 градусов. Как и для всех сверхширокоугольных сенсоров, смысл в этом доставляет больше удовольствия, чем дополнительное четкое качество изображения. Я в команде «все в порядке, чтобы делать фотографии и видео с вашим iPad», но контекст имеет значение.Я думаю, что это более логично, чем то, что вы могли бы использовать в студии для конкретных целей, а не на местах (или, и я не могу особо подчеркнуть, что вы никогда не должны делать этого на концерте). «Студийный» контекст также относится к микрофонам, которые Apple также называет «студийным» качеством. Они довольно хороши, но, возможно, не достаточно хороши, чтобы использовать их для профессионального подкаста. IPad Pro может снимать видео в формате 4K со скоростью 24, 30 или 60 кадров в секунду и в сочетании с этими микрофонами, я думаю, цель состоит в том, чтобы предоставить кинематографистам интересный набор опций для съемки и редактирования «все в одном». Если бы Apple продала версию этого iPad Pro с посредственной камерой на задней панели и без изменений камеры, я бы купил эту версию в одно мгновение, особенно если она будет стоить немного дешевле. Для меня важнее камера для селфи, потому что я использую iPad Pro в качестве рабочего компьютера, и это именно та камера, указывающая на мое лицо для видеозвонков. Он может делать 7-мегапиксельные фотографии и снимать видео 1080p. Это намного лучше, чем камера на любом MacBook с точки зрения качества, и намного хуже, чем на любом MacBook с точки зрения размещения. Я не знаю, почему Apple сохраняет свое странное наследие, когда датчики FaceID и селфи-камера помещаются на «верх» iPad Pro, когда он находится в портретном положении. Возможно, это последний след желания Apple сохранить iPad Pro в качестве «первого планшета», но я и все, кого я знаю, в основном используют iPad в ландшафтном режиме в чехле для клавиатуры. Это означает, что камера находится в стороне, поэтому ваши глаза всегда смотрят в сторону. Apple добавила некоторые эффекты дополненной реальности для исправления вашего взгляда в FaceTime, но это не помогает в работе конференц-связи. Пока я в курсе, другая проблема с использованием iPad Pro для конференц-связи заключается в том, что в iPadOS Apple не позволяет приложениям использовать камеру, если они не активны на переднем плане. Это приятно с точки зрения душевного спокойствия, но абсолютно ужасно для видеоконференций. Правда заключается в том, что людям нужно открывать другие приложения, когда они находятся на вызове, и достаточно просто вытащить окно слайдера, чтобы проверить сообщение, чтобы выключить камеру iPad во время вызова Zoom. В результате ваша камера постоянно выключается и снова включается. IPad Pro - идеальная машина, чтобы заставить ваших коллег думать, что вы их игнорируете. Если на iPad Pro 2020 есть одна особенность аппаратного обеспечения, то это датчик LIDAR. Он использует лазеры для почти мгновенного определения глубины и создания пространственной карты комнаты. И каждый раз, когда технический продукт использует лазеры, компания, которая делает это, не может ничего поделать, потому что лазеры все еще кажутся футуристическими. Поэтому Apple утверждает, что «работает на уровне фотонов и на наносекундных скоростях». Да, так работает свет. В любом случае, причина включения LIDAR в радикально более быстрой и точной дополненной реальности. И это действительно работает - но это только основа для большого опыта AR, а не гарантия, что они придут. Он улучшает некоторые текущие приложения бесплатно, но пока нет сторонних приложений, которые бы в полной мере использовали его. (Здесь я должен сообщить, что моя жена работает на Oculus, которая делает продукты виртуальной реальности.) Главное преимущество приложений AR сразу же заключается в том, что LIDAR может почти мгновенно отобразить поверхности в комнате. Вместо того, чтобы размахивать iPad, пока камеры не распознают объекты, LIDAR просто измеряет их напрямую. Эта пространственная карта также более точна - поэтому приложение Measure, например, может отображать линейку, когда вы приближаетесь к измеренной линии. Другое непосредственное преимущество, которое вы получаете, - это то, что называется «окклюзия». Вот когда что-то попадает между вашим iPad и виртуальным объектом, который вы положили на пол, на стол или что-то еще. Если кто-то встает между вами и виртуальным стулом, и стул частично не скрыт, это разрушает иллюзию. iPad LiDAR тест IPad Pro 2020 года с LIDAR может скрывать такие объекты, как эта фигурка мальчика-барабанщика, довольно далеко позади людей. Это довольно хорошо с другими млекопитающими, тоже. Еще один тест iPad на LiDAR Без LIDAR iPad 2018 года иногда изо всех сил пытался получить правильную окклюзию, когда кто-то выходит на сцену AR. Старые айпады и айфоны могут вызывать окклюзию у людей, но они не могут делать это с произвольными объектами. «ЛИДАР» означает, что этот iPad Pro может, хотя он и не способен нарисовать совершенно четкую линию. Разработчики должны получить эти преимущества «бесплатно», но для выполнения более сложных задач потребуется специальное кодирование. Сегодня Apple выпускает эти API для разработчиков, но потребуется некоторое время, прежде чем приложения смогут ими воспользоваться. Если и когда они это сделают, они смогут использовать более продвинутую пространственную карту, чтобы надеть свои виртуальные американские горки или подставки для журнальных столиков. Предполагается, что новые API Apple смогут более точно идентифицировать такие объекты, как стулья, окна, столы и т. Д. Они также позволяют размещать виртуальные объекты в любом месте на карте, а не только на плоских поверхностях. Короче говоря, LIDAR на iPad Pro выглядит довольно продвинутым, но создан для будущего программного обеспечения, которое еще не пришло. Помимо предметов интерьера, некоторых покупок и некоторых игр, также неясно, существует ли реальный спрос на все эти технологии. Наиболее распространенное использование AR сейчас - это лицевые фильтры, и LIDAR пока что мало для этого делает. Я ознакомился с iPadOS в октябре прошлого года, и большая часть того, что я сказал тогда, стоит сегодня. Готовность Apple добавить много сложностей в ОС для опытных пользователей ... добавила много сложностей. Просто не так просто и интуитивно научиться делать все, просто используя его. Вот как я выразился тогда: Начать использовать его легче, чем любой другой компьютер в истории. Но когда вы начинаете пытаться получить от iPad те же самые возможности, которые вы ожидаете от высококлассного ноутбука, эти кривые хоккейные палки. Добавление поддержки трекпада не сильно меняет эту динамику, хотя значительно облегчает работу с текстом. Теперь мне понятно, почему Apple изменила способ работы курсора и выделения текста в iPadOS: он был разработан с мышью или трекпадом. НИКАКИХ ЛЮБИМЧИКОВ С КЛАВИАТУРОЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КЛАВИАТУРАМИ, ДОСТУПНЫМИ НА ЗАПУСКЕ Я могу сказать гораздо больше о поддержке трекпада на iPad, но вот короткая версия: я думаю, что Apple подошла как можно ближе к этому. Прокрутка кажется естественной, и то, как курсор мыши меняет форму в соответствии с кнопками, поначалу странно, но, думаю, мне это нравится.Тем не менее, есть некоторая интуитивная странность в том, что вы перемещаете курсор вверх к краю экрана, чтобы вызвать док, центр уведомлений и приложения Slide Over. Подробнее о трекпаде я расскажу в следующей статье. В целях данного обзора (и в отсутствие будущей Magic Keyboard) необходимо знать, что каждый iPad, который может быть обновлен до последней версии iPadOS, получает эту функцию, поэтому он не является отличительным признаком для iPad Pro. iPadOS также немного менее глючит сейчас, чем это было при запуске, но время от времени все еще возникают проблемы. На этой неделе это был текстовый фокус с помощью Smart Keyboard. Иногда мне нужно полностью принудительно выйти из приложения и перезапустить его, чтобы набрать его. Поскольку на этой неделе я использовал iPad Pro, я продолжал возвращаться к этому датчику LIDAR. Не использовать, но как концепцию. Это мощный и интересный датчик, а полный контроль Apple над программным и аппаратным обеспечением означает, что он «просто работает» для улучшения существующих приложений. Но, несмотря на всю свою мощь, я не уверен, что многие пользователи смогут воспользоваться этим - это дополнительная вещь, которую они могут даже не использовать. И это история iPad Pro вкратце, не так ли? Линейка iPad Pro всегда отличалась невероятно мощным и красивым аппаратным обеспечением вместе с программным обеспечением, которое изо всех сил пыталось использовать его в своих интересах. Я начал этот обзор, говоря о напряженности между iPad. Суть этой напряженности в том, что для большинства людей iPad Pro является излишним. Если вы не совсем уверены в том, что вы собираетесь делать с этими камерами, этим LIDAR или более быстрым процессором, скорее всего, вас одинаково обслужат гораздо более дешевый iPad Air или даже базовый iPad. Ни один из этих iPad не так хорош с аппаратной точки зрения. Но если вам не нужна дополнительная мощность, сэкономить сотни долларов - это тоже хорошо. Каждое интеллектуальное устройство теперь требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем вы сможете его использовать - контракты, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начнем подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать «согласиться» на использование устройств, когда мы их просматриваем, так как это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут договариваться.Так же, как iPhone, чтобы использовать iPad Pro, вы должны согласиться: Соглашение об условиях обслуживания Apple, которое вы можете отправить вам по электронной почте Гарантийное соглашение Apple, которое вы можете отправить вам по электронной почте Эти соглашения не подлежат обсуждению, и вы не можете использовать телефон вообще, если вы не согласны с ними. IPad Pro также предлагает настроить Apple Cash и Apple Pay при настройке, что также означает, что вы должны согласиться: Соглашение Apple Cash, в котором указано, что услуги фактически предоставляются Green Dot Bank и Apple Payments, Inc, и далее состоит из следующих соглашений: Условия использования Apple Cash Договор об электронных коммуникациях Политика конфиденциальности банка Green Dot Условия прямых платежей Уведомление о конфиденциальности прямых платежей Apple Payments, Inc, лицензия Если вы добавили кредитную карту в Apple Pay, вы должны согласиться: Условия от вашего поставщика кредитных карт, которые не имеют возможности по электронной почте Итоговый итог: два обязательных соглашения, шесть дополнительных соглашений для Apple Cash и одно дополнительное соглашение для Apple Pay.

Обзор на :Samsung Galaxy S20

За последние несколько лет Samsung добилась чего-то уникального в мире Android: она последовательно выпускала отличный флагманский телефон без огромных недостатков. Большинство людей, которые покупают телефон Galaxy S, знают, чего ожидать. Так что в самом реальном смысле самой важной задачей Samsung с S20 было убедиться, что он не испортит хорошие вещи. Я рад сообщить, что S20 доставляет мало сюрпризов,что делает его еще более вероятным, что вы пропустите его. Это было бы ошибкой. Конечно, будут и другие Android-телефоны, которые соответствуют или превосходят Galaxy S20 по любому количеству показателей или спецификаций. Но я уверен, что мало кто — возможно, никто-будет соответствовать общему опыту. Galaxy S-это телефон Android по умолчанию по какой-то причине. К сожалению, базовая цена по умолчанию в этом году выросла: $999,99 за Galaxy S20 и $1199,99 за версию Plus с большим экраном. Я подозреваю, что большая часть этих затрат сводится к включению 5G, от которого мало кто действительно выиграет. Galaxy S20 и S20 plus у большего брата, Galaxy S20 ультра. Когда я рассматривал этот телефон в прошлом месяце, я обнаружил, что Samsung переоценил себя, пытаясь сделать слишком много. Обычные телефоны S20 пытаются делать меньше, поэтому я думаю, что в конечном итоге они добиваются большего. Наш обзор Samsung GALAXY S20 8,5 ИЗ 10 Плюсы Высокая частота обновления экрана Хорошее время автономной работы Отличная посадка и отделка Минусы 5G не стоит дополнительных затрат Камеры перекрывают гладкие лица Обновления программного обеспечения гарантируются только в течение двух лет Купить за $999.99 от Samsung купить за $999.99 от AT&T Наш обзор Samsung GALAXY S20 PLUS РЕЗУЛЬТАТ ПОРОГЕ 8,5 ИЗ 10 ОБОРУДОВАНИЕ Одна из главных причин, по которой Вы можете принять S20 как должное, заключается в том, что он выглядит так похоже на другие последние телефоны Galaxy S. Там же изогнутое стекло на задней панели, та же металлическая рейка по краям и тот же почти безрамочный экран с крошечным дыроколом для селфи-камеры. Samsung Samsung последовала примеру Apple и Google, отодвинув модуль камеры в сторону, позволив ему стать большим и квадратным, хотя Samsung-это прямоугольник. Более тонкое (и желанное) отличие от предыдущих телефонов Galaxy заключается в том, что экран немного менее изогнут с левой и правой сторон. В целом, я думаю, что нет другого телефона Android, который поднялся бы до такого уровня качества сборки. Он просто чувствует себя как хороший объект в любом размере. Вообще-то я предпочитаю его айфону во многих отношениях. Например, обычный Galaxy S20 всего лишь немного уже обычного iPhone 11 Pro, поэтому он чувствует себя более комфортно в руке. Кроме того, вы можете получить маленький в розовом цвете. Получение такого массивного экрана без надрезов означает, что у Samsung нет функции безопасной разблокировки лица. Вместо этого под экраном находится ультразвуковой датчик отпечатков пальцев. Я признаю, что это немного медленнее, чем другие методы разблокировки, но это не настолько медленно, чтобы действительно беспокоить меня. Я обнаружил, что мне потребовалось всего несколько дней, чтобы восстановить мышечную память и поставить большой палец в нужное место. Samsung отказалась от гнезда для наушников в этом году, что примечательно, потому что он все еще был точкой продажи Galaxy S10. К счастью, он оставляет возможность расширить хранилище с помощью карты microSD, что важно, потому что меньший Galaxy S20 поставляется только с одним вариантом хранения: 128 ГБ. Это слишком мало для телефона за тысячу долларов, но это лучше, чем то, что вы получаете на iPhone 11 Pro. Получение 512 ГБ памяти на S20 Plus стоит $ 1349,99. На самом деле все эти детали являются de rigueur для Samsung: высокое качество аппаратного обеспечения, более высокая цена, чем у конкурентов Android. Но есть три вещи, которые заслуживают внимания на S20: новые камеры, скорость 5G и возможность установить частоту обновления 120 Гц на экране. Розовый: Galaxy S20, Черный: Galaxy S0 Плюс, Серый: Galaxy S20 Ультра. КАМЕРА Давайте начнем с камеры. Если вы видели обзор Galaxy S20 Ultra, вас “лечили " длинной, сложной экзегезой о большой ставке Samsung на высокие мегапиксельные сенсоры и о том, как эта ставка на самом деле не окупилась. К счастью, обычные Galaxy S20 и S20 Plus используют гораздо более традиционный подход. Они могут быть менее амбициозными, но, по крайней мере, более предсказуемыми. Основной датчик камеры-это простой 12-мегапиксельный датчик, хотя он, по-видимому, на 28 процентов больше, чем основной датчик на прошлогоднем Galaxy S10. Я верю в это, хотя бы потому, что S20 удивительно хорошо работает в очень тусклом свете. Широкоугольный датчик также имеет 12 мегапикселей, а селфи-камера-10 мегапикселей. Все довольно стандартные вещи. Телеобъектив, однако, 64-мегапиксельный. Как и в случае с Ultra, Samsung использует эти дополнительные мегапиксели для улучшения возможностей масштабирования. На самом деле, это основной способ работы Зума: обрезка на этом более крупном датчике, чтобы вы все еще могли получать 12-мегапиксельные изображения из него. Поле зрения на телеобъективе достаточно близко к широкоугольному, чтобы вы могли использовать его для обычных 64-мегапиксельных фотографий, Если вы так склонны. Я думаю, что Galaxy S20 и S20 Plus делают отличные фотографии, но есть некоторые предостережения, о которых следует знать. Каждая камера смартфона имеет "внешний вид", то есть ее программное обеспечение самоуверенно относится к тому, как следует настраивать изображения. Внешний вид Samsung заключается в том, чтобы разогреть баланс белого, осветлить тени, когда это возможно, и сгладить лица. Мне не нравится этот взгляд, и сглаживание лица, в частности, является решеткой — не потому, что оно размазывает детали, а потому, что его невозможно отключить, когда вы находитесь в обычном автоматическом режиме. Существует также режим” Bixby scene detection", который ухудшает ситуацию так же часто,как и улучшает ее. К счастью, я думаю, что поскольку S20 имеет обычную 12-мегапиксельную камеру вместо 108-мегапиксельного сенсора, он имеет тенденцию быть немного менее агрессивным при выполнении всего вышеперечисленного. Это все еще внешний вид Samsung, но он выполнен более грамотно, чем на Ultra. Однако если вы потратите полсекунды на переключение в профессиональный режим (или просто отключите фильтры красоты на селфи-камере), подавляющее большинство этих проблем исчезнет. Даже со всеми ISO и балансом белого и другими настройками камеры, установленными на " авто” в режиме Pro, камера просто выплевывает более нейтральную и детализированную фотографию. Агрессивное сглаживание лица происходит и в портрете. Galaxy S20 Plus портретный режим. Его традиционный 12-мегапиксельный сенсор имеет большую фокальную плоскость, чем ультра. Galaxy 20 portrait, который так же способен к портрету без датчика глубины Plus. В принципе, если бы Samsung вышла из своего собственного пути, эта камера была бы серьезным соперником, чтобы взять на себя как iPhone 11 Pro, так и Pixel 4 для регулярных снимков. Однако в нынешнем виде он не дотягивает до этих телефонов. Тем не менее, я скажу, что мне нравится S20 в целом лучше, чем Pixel 4, потому что Samsung предлагает широкоугольный объектив и имеет лучшее видео. Я также был жесток к S20 Ultra, потому что ему было трудно поймать фокус. У меня вообще не было такой проблемы с S20. Возможно, это потому, что обычные S20 и S20 Plus имеют более традиционный датчик с более традиционным двухпиксельным автофокусом. Это особенно заметно в видео, где охота за фокусом может быть очень раздражающей. В целом, я думаю, что Samsung по-прежнему лидирует в Android-пакете, когда речь заходит о качестве видео, но он уступает iPhone. Сравнение масштаба. У S20 и S20 Plus нет причудливого сложенного объектива Ultra с его призмами и зеркалами, но Samsung все еще говорит, что вы можете получить “без потерь” зум до 3x, и это дает вам возможность увеличить масштаб до 100x. все это работает в основном за счет обрезки на этом большом 64-мегапиксельном сенсоре. Результаты в порядке, но недостаточно хороши, чтобы купить телефон для этого. Я думаю, что примерно в 3 или 4 раза он превосходит как Pixel, так и iPhone 11 Pro, но все три довольно сильно ломаются. Экстремальных условиях низкой освещенности. Galaxy S20 слева, Pixel 4 справа Наконец, если вы думали, что хотите купить Galaxy S20 Plus, потому что у него есть датчик “глубины зрения” во время полета, не беспокойтесь. Я обнаружил, что это не помогло Galaxy S20 Plus делать лучшие портретные фотографии. Оба телефона объединены примерно одинаково, то есть они выглядят довольно искусственными для меня, но иногда вы можете получить что-то особенное. 5G, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Galaxy S20 и S20 Plus - это первые мейнстрим-телефоны 5G, и этот факт является огромной частью их маркетингового толчка. К сожалению, операторы, на которых мне приходится тестировать в районе залива, - T-Mobile и Verizon-пока не предлагают здесь услугу 5G. Даже если вы живете в зоне 5G для вашего оператора, я далеко не уверен, что дополнительные расходы, которые 5G добавляет к телефону, того стоят. На самом деле, учитывая, как быстро телефоны Samsung дисконтируются, если этот телефон вас интересует, возможно, стоит подождать, пока цена продажи переключится на него. Следует иметь в виду, что только более крупные Galaxy S20 Plus и Ultra поддерживают mmWave-версию 5G, которая работает только в том случае, если вы находитесь в двух шагах от вышки сотовой связи и имеете прямой обзор. Это намного быстрее, но я все еще думаю об этом как о демонстрации технологии на углу улицы, а не о реальной потребительской технологии. Слева направо: S20 Ultra, S20 Plus и S20. Одна из причин, по которой Вы должны рассмотреть S20 Plus — помимо большего экрана — это большая батарея. Это 4500 мАч по сравнению с меньшими 4000 мАч S20. Я в основном тестировал меньший, чтобы получить своего рода наихудший сценарий, и худший случай есть... очень здорово. Хотя я не был на 5G, у меня действительно была высасывающая батарею частота обновления экрана 120 Гц, и я мог без проблем пережить полный день умеренного или интенсивного использования. Мое экранное время регулярно превышало пять часов. Мой коллега Бреннан протестировал большую модель Plus и получил еще лучшие результаты. Единственный Android-телефон, который работает быстрее, чем Galaxy S20, - это, вероятно, Galaxy S20 Ultra. Все они оснащены новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 865 и большим количеством оперативной памяти. Samsung Samsung я прокомментировал программное обеспечение Samsung в обзоре Ultra, но здесь стоит повторить: Samsung теряет некоторую сдержанность, которую она когда-то имела, когда дело доходит до нагромождения запутанных функций. Я не хочу осуждать попытки любой компании построить экосистему услуг в эпоху почти монополий от Google, Apple и Microsoft, но экосистема Samsung не велика. Слишком много функций совместимы только с другими телефонами Galaxy, в то время как другие — особенно Bixby — в лучшем случае не очень хороши. Я отключил многие функции Samsung, в том числе почти бессмысленно “Samsung ежедневная” раздел на главном экране. Плюсом всех этих функций является то, что вы можете настроить множество вещей в соответствии со своими предпочтениями. Android и Samsung достаточно открыты, чтобы позволить вещам, которые никогда не будут летать на iPhone. Например, я использую приложение sideActions для переназначения длительного нажатия кнопки питания из Bixy в Google Assistant. Представьте себе, что вы можете добавить что-то для Siri на iPhone. Вполне вероятно, что Samsung будет вечно колебаться на этом маятнике между раздуванием программного обеспечения и очисткой. S20 еще не раздулся, но я вижу, в каком направлении движется маятник. К счастью, основа интерфейса One UI от Samsung по-прежнему велика. Однако его будущее омрачено тем фактом, что Samsung возьмет на себя обязательство предоставить только два основных обновления ОС Android. Это проблема для всех телефонов на Android, но особенно вопиющая с телефонами, которые стоят более тысячи долларов. ЛУЧШИЙ ЭКРАН Я сохранил то, что, вероятно, является моей любимой функцией на Galaxy S20 и S20 Plus напоследок: экран — в частности, возможность переключить его на частоту обновления 120 Гц, что вдвое превышает нормальную частоту. Это означает, что анимация и прокрутка становятся намного более плавными. Реализация Samsung просто блокирует экран на эту более быструю частоту обновления, в то время как другие реализации пытаются варьировать ее в зависимости от определенных сигналов. Идеально Samsung Samsung сделал бы то же самое, но это, вероятно, та вещь, которая требует значительных программных усилий и, честно говоря, будет лучше обрабатываться Android, чем Samsung. К счастью, как я уже отмечал выше, переключения на 120 Гц было недостаточно, чтобы убить батарею за один день, поэтому подход Samsung работает. Возможно, в попытке сэкономить заряд батареи S20 действительно резко снижает разрешение экрана с максимального, когда вы устанавливаете частоту обновления до 120 Гц. Я почти не заметила разницы, да и ты, скорее всего, тоже. Даже если вы это сделаете, компромисс стоит того. Экраны с высокой частотой обновления следует ожидать на любом телефоне, который стоит более тысячи долларов с этого момента. Они настолько хороши. Помимо частоты обновления, экран великолепен. Он большой, яркий и яркий на обоих размерах телефона. Я установил настройку цвета на "естественный“, потому что режим по умолчанию” яркий" заставлял цвета выглядеть перенасыщенными и странными. Смартфон Samsung Galaxy S20 Plus SamsungSamsung решил назвать этот телефон "Galaxy S20" вместо Galaxy S11. Было ли это потому, что он не хотел быть номером за iPhone 12, который, предположительно, появится позже в этом году? Знаки, очевидно, указывают на то, что да, но Samsung утверждает, что она выбрала это название, потому что хотела сигнализировать, что S20-это начало нового поколения телефонов. Есть две причины, по которым Samsung считает, что может сделать это заявление: 5G и новая система камер. Но я все еще думаю, что 5G-это стирка прямо сейчас; это не то, что нужно искать. Что касается системы камер, то в то время как ультра-версия этого телефона пробует много нового, обычные S20 и S20 Plus являются фундаментально эволюционными обновлениями того, что Samsung сделала с S10. Я купил и использовал Galaxy S10, и поэтому у меня есть довольно прочная система отсчета для S20. Несмотря на заявления Samsung, он действительно больше похож на S11: солидное улучшение по сравнению с прошлым годом, но не “новое поколение” телефонов. Кроме того, в нем слишком много наследия Samsung по ограничению обновлений программного обеспечения, чтобы быть началом чего-то действительно нового. Но, как я уже говорил, не принимайте серьезные улучшения как должное. Это лучший полный пакет Android-телефона, доступный прямо сейчас, и высокая планка для остальных телефонов Android 2020 года. S11, S20-Samsung может называть это как угодно. Согласитесь продолжить: SAMSUNG GALAXY S20 Каждое интеллектуальное устройство теперь требует, чтобы вы согласились с рядом условий, прежде чем вы сможете использовать его — контракты, которые никто на самом деле не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали точно подсчитывать, сколько раз вы должны нажать "согласен", чтобы использовать устройства, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Samsung Galaxy S20, вы должны согласиться: Лицензионное Соглашение С Конечным Пользователем Политика конфиденциальности Samsung Условия предоставления услуг Google (включая политику конфиденциальности) Условия предоставления услуг Google Play Существует множество факультативных соглашений. Если вы используете версию для конкретного носителя, их будет больше. Вот лишь некоторые из них: Samsung “связывает информацию " и отправляет диагностические данные Резервное копирование Google Диска, геолокационные службы, сканирование W-Fi, диагностические данные Автоматическая установка (в том числе от Google, Samsung и вашего оператора связи) Bixby privacy police (требуется для использования Bixby), а также дополнительные опции для Bixby, такие как персонализированный контент, доступ к данным и просмотр аудиозаписи Могут быть и другие. Например, у меня уже была учетная запись Samsung, поэтому мне не нужно было соглашаться на дополнительные условия для этого. Приложение Samsung погода также имеет свою собственную политику конфиденциальности, которая может включать обмен информацией с weather.com. Окончательный итог: есть четыре обязательных соглашения и около восьми необязательных, с которыми, как я ожидаю, большинство пользователей захотят согласиться. Источник: https://www.theverge.com/2020/3/11/21172039/samsung-galaxy-s20-plus-review-camera-5g-screen-android