FÖVQƏLTƏBİİ VARLIQLARA İNANCIN DİLİMİZDƏKİ İZLƏRİ

prof. Ramazan SİRACOĞLU

Okkultizmə dair kitablara istinadən söyləyə bilərik ki, insanlar bütün zamanlarda kənar qüvvələrin onların işinə, taleyinə fəal şəkildə müdaxilə etdiyinə inanmışlar. Onların inamına görə, gözəgörünməzlərin bir qismi onlara uğur, bir qismi isə uğursuzluq gətirir. Məhz buna görə də bütün dindən olan insanlar ciddi cəhdlə özlərini daha çox şər qüvvələrdən qorumağa çalışmışlar. İllər və nəsillər dəyişsə də insanların həmin qüvvələrin varlığına inamları qətiyyən sarsılmamışdır.

Əslində, ibadət etmək, nəzir-niyaz vermək, müxtəlif ritualları yerinə yetirmək təhlükələrdən qorunmaq önləmlərindəndir. İnsanlar inanırlar ki, daşıdıqları adların, doğulduqları günün, ayın, ilin, bürcün onların taleləri ilə bir bağlılığı var. İsrarlı şəkildə onun sirlərini açmağa can atırlar, müxtəlif numeroloji cədvəllər, xiromantiya fərziyyələri yaradırlar. Sosial mövqeyindən asılı olmayaraq hamı, hətta özünü ateist sayanlar da ilahi ədalətin labüdlüyündən ehtiyat edir. Bu xüsusda Mehmet Akif Ersoyun məşhur misralarını xatırlatmaq yərinə düşür:

Ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne vicdandır;

Fazilet hissi insanlarda ALLAH korkusundandır.

Bu yazıda “talisman” sözü ilə bağlı düşüncələrimizi dəyərli oxucularla bölüşmək istəyirik.

XXI əsrdə yaşamağımıza baxmayaraq, biz hələ də qədim insanlar kimi, təbiətin mərhəmətindən asılıyıq. Bu gün də biz forsmajör qüvvələr qarşısında acizik. Təbii olaraq, yaşamaq instinkti bizi daim qorunma mövqeyində qalmağa, təminatlı nicat yolu tapmağa məcbur edir. Dördyarpaqlı yonca tapmaq, qapıya at nalı asmaq, boyunda dua gəzdirmək, gözmuncuğu taxmaq, “maşallah”, “inşallah” sözlərini dildən düşürməmək, üzərlik yandırmaq, fala baxdırmaq, yuxu yozdurmaq və sairə önləmlərə əl atmaq məhz acizliyimizin bariz numunələridir. Şəxsi düşüncəmə görə, bəşər övladı heç vaxt bu asılılıqdan qurtulmayacaq. İnsan beyni kainatı tam dərk etməyə yetərli deyil. Cavid əfəndi doğru buyurmuşlar:

Hər dəha çırpınaraq SƏNdə arar feyz ü kəmal

Yenə yox kimsədə əsla SƏNi idrakə məcal…

Ərəb dilində “daşımaq” mənası verən “ حمل ” kökündən yaranan “ حَمائِل “ həmail” sözü boyundan asılan və sahibini bütün şər qüvvələrdən qoruyan “gərdanlığa” deyilir. Aşıq Ələsgərin bir təcnisində biz bu sözün işləndiyini görürük:

Şahmar zülfün bədnəzərdən daldala,

“Dola” gərdəninə, həmayil eylə!

Aç niqab altından mah camalını,

Aləmi hüsnünə ha mayıl eylə!

Ərəblər və yəhudilər “həmail”ə “beşlik” anlamına uyğun gələn “xəmsə- خمسة - deyirlər. Ərəblər və yəhudilərin boyunlarında gəzdirdikləri “xəmsə” əl şəklindədir. Ərəblərin “xəmsə”si ilə yəhudilərin “xəmsə”sinin fərqi əlin barmaqlarının yuxarı və ya aşağıya simmetrik və asimmetrik istiqamətlənməsindədir. Ərəblərin inancına görə, insanların taleyində beş ulduzun - Ütarid, Zöhrə, Mərrix, Müştəri və Zühal - önəmli təsiri var. İslam peyğəmbərinin və ailəsinin - Ali əbanın- آل عبا – adları yazılmış “həmail”- xəmsə- isə onları həmin ulduzların mənfi təsirindən qoruyur. Ərəblər “xəmsə”yə “ ید فاطم “Fatimənin əli” də deyirlər. Yəhudilərin “xəmsə”si- חמסה- bir qədər fərqlidir. “Musa peyğəmbərin bacısı Miriamın əli” olaraq hesab edilən “xəmsə”də Davidin altıguşəli ulduzu ön planda həkk olunur.

Atəşpərəstlər də beş varlığın ilahi qüdrət sahibi olduğuna inamışlar. Onlar da üstünə Hörmüz, Əhrimən, Gah ( Yer ), Cay ( səma ) və Houm (dilimizdə “acılıq otu “ adlanan “efedra” bitkisi; əczaçılıqda ondan “efedrin”in alınmasında istifadə olunur) sözlərinin yazılmış olduğu əşyanın insanları şər qüvvələrdən qoruduğunu düşünürdülər.

Dilimizdə işlənən “tilsim, sehr, təvizə, əfsun, cadu, nirəng” sözlərinin hamısı əcnəbi mənşəlidir. Məsələn, dilimizdəki ərəb kökənli “tilsim” - طلسم –, əslində, yunancada “açılmayan düyün, ilgək” mənasına gələn: τέλεσμα (telesma ) kəlməsindəndir. Avropa dillərində işlənən “talisman” da “tilsim” sözündən törəmişdir. Rus dilində “talisman”ın qarşılığı “о́берег” -“obereq” (qoruyan ) sözüdür.

İslam dinində ALLAHdan başqa istənilən varlığı müqəddəsləşdirib ondan yardım, nicat gözləmək müşriklik hərəkətidir, çünki bu hərəkət Qurani-Kərimin başlanğıcı olan “Fatihə” surəsinin beşinci ayəsinə daban-dabana ziddir: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ –“Biz yalnız sənə ibadət (qulluq, bəndəlik) edir və yalnız səndən yardım istəyirik.” Xatırladaq ki, mömin insanın nədənsə xoflanaraq özünü mühafizə məqsədilə ALLAHdan başqa nələrə və kimlərəsə müraciəti birbaşa onun imanının naqisliyinə dəlalət edir, çünki özünü mömin adlandıran adam iman gətirəndə “öz başına gələcək bütün xeyir və şər işlərin ALLAHın təqdiri olduğuna” iandığını söyləyir: آمَنْتُ... وبَالْقَدْرِ خَيْرِه وَشَرِّه مِنَ اللهِ تَعَالى - Aməntu… və bi-l- qədəri xeyrihi və şərrihi min ALLAHi təala…

Qeyd etmək lazımdır ki, islam dinində olduğu kimi, xristian dinində də insanların batini inanca uyub müxtəlif əşyaları ilahiləşdirməsinə, birmənalı şəkildə, mənfi münasibət bəslənilir. Çağdaş dünyada geniş yayılmış “amulet” sözünün latın dilində “fövqəlgüc” anlamına gələn “amulet”dən gəldiyi iddia olunsa da, bizim fikrimizcə, “amulet” leksemi mənşə baxımından ərəb dilindəki حملات-– həməlat” sözünün təhrif olunmuş formasıdır. Ümumiyyətlə, Avropa dillərində ərəb mənşəli çox söz var. Məsələn: azimut-assumut- səmtlər-yönlər, protokol- bərat əl qövl- danışıq bəlgəsi, alkoqol- əlkuhl- nəyinsə özü, cövhəri, algebra-əlcəbr- çətinlik vs. Ərəblər insana uğur gətirəcəyinə inanılan əşyaya – əltəmimə- التميمة – deyirlər. Hələ islam dinini qəbul etmədən öncə, cahiliyyə dönəmində qədim ərəblər müxtəlif əşyaların sehrli gücə malik olduğunu düşünmüş, boyunlarından dovşan pəncəsi, pişik və tülkü dişi asarlarmış. Ərəblər müsəlman olmamışdan əvvəl xəstələnən adamın yanında iki-üç dənə “bədəl” adlandırdıqları kukla da qoyurlarmiş ki, ölüm mələyi yanılsın, əsl xəstənin canını almaqda çətinlik çəksin. S.Ə. Şirvani ərəblərin bu qədim adətini bir qəzəlində belə xatırlayıb:

Səyyafa bədəl hər kimi cəm eyləsə arif,

Səyyadi- əcəl gəlsə məcal eyləmək olmaz…

İslamın qəbul edildiyi ilk vaxtlardan İranda Həzrət Əli şəxsiyyətinə sarsılmaz inam olmuşdur. Onların düşüncəsinə görə, üzərində “Şahi-mərdan- شاه مردان - İgidlərin başçısı“, Şiri- Yəzdan- شیر یزدان - ALLAHın aslanı”, “Qüdrəti- Xuda- قدرت خدا – ALLAHın gücü” yazılan hər şey insanı bütün musibətlərdən qoruyur. Osmanlı ordusunun əsgərlərinin döyüş bayraqlarında, bir qayda olaraq ” لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار - Lə fəta illa Əli, lə seyfə illa Zulfiqar- Əli kimi gənc, Zülfiqar kimi qılınc yoxdur” yazılır, hərbi nişanlarında Zülfiqar simvolu olurdu. Yeniçeri döyüşçüləri də üstündə müqəddəslərin isimləri yazılmış xüsusi köynəklər- cevşənlər geyirdilər. İnanca görə, cəvşən geymiş döyüşçüyə kafir gücü yetməz.

Batini inanc öz aktuallığını bütün dövrlərdə və dövlətlərdə qorumuşdur. Məsələn, II Dünya müharibəsində alman döyüşçülərinin kəmərlərində İncil kitabından (Matfey surəsi, 23-cü ayə) alınmış “Gott mit uns – ALLAH bizimlədir” sözləri yazılırdı. Yeri gəlmişkən, dünyanın supergüc dövləti ABŞ dollarlarının üstünə “İN GOD WE TRUST- BİZ ALLAHA İNANIRIQ” həkk olunur.

Tilsimin duadan müəyyən fərqi var. Duanın (dua - دعا – “çağrı, yalvarma”) yazılı və şifahi şəkildə bəlli mətni olur. Tilsim isə əksər hallarda müxtəlif əcaib işarələrdən, məxfi mənalı rəmzlərdən və anlaşılmaz cədvəllərdən ibarət olur, kriptoqramla yazılır və onu deşifrə etmək praktik olaraq mümkün deyil. Cadugərlər tilsimlərin təsirli olması üçün səs çıxarmayan, geç çürüyən materiallardan faydalanırdılar. Müxtəlif dairələr, səmavi simvolların qarışığından, kabalistik işarə və fiqurların kombinasiysından ibarət olan tilsimlərin təkcə insanlara deyil, heyvan və quşlara, hətta təbiət hadisələrinə də təsir etdiyi düşünülürdü. Orta əsr qaynaqlarında tilsimkarların fantastik qabiliyyətləri haqqında yətərincə məlumatlar vardır. Məsələn, ərəb tarixçisi İbn Xəldun (1332- 1406) özünün “Müqədimə” kitabının 3-cü cildinin 1152-1155-ci səhifələrində Hindistan, Sudan və Osmanlı coğrafiyasında tilsimlə nar meyvəsinin gilələrini yox edən, adamların ürəyini parçalayan və yağış yağdıran sehrbazlar gördüyünü yazmışdır. Əbu Osman əl-Cahiz (777- 869) adlı başqa bir ərəb tarixçisi isə “Kitabu’ həyəvan” adlı əsərinin beşinci cildinin 397-ci səhifəsində iddia etmişdir ki, Xums şəhəri tilsim sayəsində əqrəblərdən qurtulmuş, ilanlar Əndəlüs (Kordova) torpaqlarından uzaqlaşmış, qağayılar İsgəndəriyyə şəhərinə gəlmir, sərçələr isə Qahirədəki Ələzhər camisində yuva tikə bilmir. Qurani-Kərimdə isə sehrin və sehrbazların ALLAH qüdrəti qarşısında çox aciz olduqlarına dair Taha surəsinin 69-cu ayəsində hökm vardır: لَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى – Lə yuflihu-s sahiru heysu əta- Sehrbaz hara getsə qurtuluşa çatmaz.”

Şəxsi düşüncəmizə görə, “talisman” nəyinsə uğurlu olacağına inanıldığı üçün onu dilimizdə “uğurluq” şəklində əvəzləyə bilərik. “Uğur daşı”, “uğur üzüyü”, “uğur böcəyi”, “uğur çiçəyi”, “uğur günü”, “uğur quşu”, “uğur muncuğu”, “uğur adı”, “uğur sözü” və sairə ifadələr bizim dilimizə çox uyumludur. Tonqalın üstündən atılanda dediyimiz “ağırlığım, uğurluğum” deyimimizin olduğunu da unutmayaq.

Tanınmış yazıçımız Firuz Mustafa bu yaxınlarda çıxış edərək A. Puşkinin “Храни меня, мой талисман” şeirindəki “talisman” sözünün dilimizdə qarşılığı barədə axtarışda olduğunu bildirmişdir ( Maraq üçün yazaq ki, Puşkin “Yevgeni Onegin” əsərində qafiyə üçün rus dilində yetəri qədər sözün olmadığından şikayətlənmişdi: Du comme il faut, Шишков, прости: Не знаю, как перевести. Fransız dilində “ədəb-ərkanlı”, “xoş görünüşlü” mənasına uyğun gələn “du comme il faut” ifadəsini Puşkin rus dilində verə bilmədiyi üçün rus dilinin saflığı uğrunda çalışan purist yazıçı, admiral Aleksandr Semyonoviç Şişkovdan (1754-1841) üzrxahlıq edib.). A. S. Puşkinin o məşhur şeirindəki

Храни меня, мой талисман, 

Храни меня во дни гоненья, 

Во дни раскаянья, волненья:

Ты в день печали был мне дан.

misralarını çevirməyə cəsarətim olsaydı mən onu aşağıdaki şəklə gətirərdim:

Mənim uğurluğum, sən qoru məni, 

Qoru dar ayaqda, bu çətin gündə. 

Nədamət anımda, həm də sürgündə 

Qəmxarım olmusan, ver hədiyyəni…

Qurani-Kərimin “Bəqərə” surəsinin 22-ci ayəsində buyurulmuşdur: “فَلَا تَجْعَلُوا۟ لِلَّهِ أَندَادًا – Fə la təc’əlu lillahi əndadən- ALLAHa ortaqlar qoşmayın”.

İlahi kitab nə qədər xəbərdarlıq etsə də, insanlar təbiət qüvvələri qarşısında aciz qaldıqca bu qadağaları bilincli şəkildə “unudaraq” haqqında eşitdikləri əlavə qüvvələri də səfərbərliyə alaraq özlərini hər cür arzuolunmaz şər qüvvələrdən, kəm gözlərdən, mənhus nəfslərdən qorumağa çalışacaqları bir gerçəklikdir. Deməli, bizimlə bərabər varlığını sürdürən batini inanclarla bağlı söz və deyimlərin də ana dilimizdə qarşılığını tapıb işlətmək zərurəti gündəmdən heç düşməyəcəkdir. Lap elə bu yazıdakı “talisman-uğurluq” sözünün nümunəsində olduğu kimi…

Şərhlər

Ələmdar Məmmədov 2020-03-29 15:09:39

Ramazan müəllim,təşəkkürlər.Amma mümkünsə tez-tez yazın.

Əliyev F. 2020-03-29 11:41:07

Salam Əfəndi!+Yazıda bilinmir ki,bu deyilənlər mifdirmi?Mən bələ başa düşürəm ki, onlar hamısı süni yaranıçlardır(bunu bugükü korona da təstiq edir)..Əfəndim onu da sorum ki, Kür çayının sağında və solunda təşkil olunan aşura mərasimləridəmi bu silsilədəndirmi?

Son yazılar


Новости

Обзор на FairPhone 3

Трудно не быть очарованным смартфоном, который поставляется с отверткой в коробке, особенно когда он такой же маленький и изящный, как тот, который поставляется с Fairphone 3 Plus. На самом деле это единственный аксессуар, который вы получаете вместе с телефоном. Там нет USB-кабеля, нет настенного зарядного устройства и определенно нет наушников в коробке. Эта маленькая отвертка является важным показателем того, что вы получаете с новейшим устройством от устойчивого производителя смартфонов Fairphone. Во-первых, телефон предназначен для того, чтобы быть как можно более ремонтопригодным. Это модернизированная версия прошлогоднего Fairphone 3, одного из двух устройств, получивших идеальную оценку ремонтопригодности от iFixit. Помимо ремонта, Fairphone также пытается использовать этические материалы там, где это возможно, и предлагает хорошие условия работы для людей, производящих его телефоны. Все это благородные цели, и трудно не желать успеха Fairphone. Но желание, чтобы производитель смартфонов добился успеха, означает, что его устройства соответствуют высоким стандартам, потому что именно так он может привлечь самую большую аудиторию и создать самый большой положительный эффект. Однако держать Fairphone 3 Plus в соответствии с этими более высокими стандартами может быть неприятно. При цене € 469 / £425 (Fairphone 3 Plus недоступен для покупки в США, но это примерно $550) он конкурирует по цене с такими моделями, как Pixel 4A (€349 / £349) и iPhone SE этого года (€489 / £399). Это переполненная ценовая точка, в которой Fairphone 3 Plus изо всех сил пытается быть конкурентоспособным. ОБЗОР OFFAIRPHONE 3 PLUS .РЕЗУЛЬТАТ 7 ИЗ 10 Плюсы Легкий для того чтобы отремонтировать Разъем для наушников Поставляется с крошечной отверткой Минусы Низкая производительность Иногда глючит программное обеспечение Так себе камера Прежде чем мы начнем говорить о самом телефоне, стоит немного поговорить о том, как он сделан. Во-первых, 40 процентов пластика, используемого в его конструкции, перерабатывается, как и некоторая часть меди. Он использует золото Снимите заднюю крышку телефона, и вы найдете съемный аккумулятор и набор легкодоступных винтов. Как только вы получите заднюю часть телефона, вы сможете увидеть все конструктивные особенности, которые способствовали этому идеальному показателю ремонтопригодности. Нет никакого неудобного клея или фирменных винтов, удерживающих телефон вместе, просто серия пластиковых застежек и стандартных винтов с крестообразной головкой. Это очаровательно в своей простоте,но это также делает устройство старомодным. По сравнению с большинством современных смартфонов Fairphone 3 Plus представляет собой громоздкую пластиковую плиту. У него большие толстые рамки над и под экраном, странно выступающий наушник и селфи-камера. Если вам нравится технология, которая выглядит как технология, то вы ее оцените, но она далеко не гладкая. Функционально эта конструкция также может быть немного неудобной. Я обнаружил, что Fairphone 3 Plus имеет раздражающую дизайнерскую причуду, когда расположение заднего датчика отпечатков пальцев находится слишком высоко на задней панели телефона, заставляя меня перенастроить захват, чтобы разблокировать телефон. Как правша, он также чувствовал себя немного странно, имея кнопки громкости и питания на левой стороне. С другой стороны, моя соседка-левша любила его. Делайте из этого что хотите. Есть задний датчик отпечатков пальцев,но он неудобно высоко. Да, там есть разъем для наушников. Если отбросить в сторону дизайнерские претензии, то остальная часть внешнего вида Fairphone 3 Plus ничем не примечательна. У него есть ЖК-дисплей 1080p, который не очень яркий с цветами, которые выглядят немного размытыми. Его единственный динамик средний, и, в отличие от многих других телефонов, он расположен на левой стороне устройства, а не внизу. Это место означало, что я случайно покрыл его немного меньше, когда держал телефон в альбомном положении, чтобы смотреть видео, но больше, когда держал его в портретном. Как бы то ни было, вы захотите использовать наушники здесь, так что, к счастью, есть 3,5-мм разъем для наушников, чтобы сделать это проще для вас. FAIRPHONE 3 PLUS НЕ ОЧЕНЬ БЫСТРЫЙ ТЕЛЕФОН С точки зрения производительности Fairphone 3 Plus пыхтит. Он работает на Snapdragon 632 с 4 ГБ оперативной памяти, что переводится в двухлетний чип с таким объемом оперативной памяти, который в наши дни сходит с рук только бюджетным телефонам Android. Заикание-это факт жизни с Fairphone 3 Plus, независимо от того, активируете ли Вы Google Assistant для выполнения быстрой задачи, переключаетесь между приложениями или открываете ящик приложений. Я также столкнулся с парой раздражающих ошибок во время работы с телефоном. Больше всего меня раздражало то, что я не мог найти способ импортировать свои контакты WhatsApp или резервную копию чата. Каждый раз, когда я пытался это сделать, приложение застревало в цикле загрузки, который не заканчивался даже после того, как я оставлял его работать в течение получаса. Я использую бета-версию WhatsApp для Android, но даже в этом случае я никогда не испытывал этого на других устройствах. После переключения Android на жестовую навигацию я также обнаружил, что элементы пользовательского интерфейса на главном экране будут перекрываться друг с другом. Это заставляет телефон чувствовать себя немного дешевым. Включите управление жестами, и элементы пользовательского интерфейса телефона иногда могут накладываться друг на друга. У Фэйрфона большие рамки. Время автономной работы Fairphone 3 Plus не является чем-то исключительным. В большинстве случаев я заканчиваю день примерно с 40 процентами заряда, но это я работаю из дома, поэтому я не занимаюсь чем-то таким интенсивным, как навигация. Время включения экрана сильно варьировалось между минимумом в три и максимумом в пять с половиной часов. При нормальном использовании, я думаю, что это телефон, который продержится примерно один день, но не намного больше. По крайней мере, часть этого устаревшего оборудования можно обвинить в том, что Fairphone 3 Plus по сути является тем же телефоном, что и прошлогодний Fairphone 3. Это сделано специально, поскольку это означает, что любые владельцы Fairphone 3, которые хотят воспользоваться модернизированными камерами Fairphone 3 Plus, могут купить их отдельно в качестве модулей обновления для своего существующего телефона, а не покупать совершенно новый телефон. Это интересный ответ на критику, с которой сталкиваются такие компании, как Apple, за выпуск новых телефонов каждый год, что, по мнению критиков, поощряет ненужные ежегодные обновления. Это замечательная конструктивная особенность, но она создает неудачные компромиссы для конечного устройства. FAIRPHONE 3 ВЛАДЕЛЬЦЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ КАМЕРЫ, КАК ОБНОВИТЬ МОДУЛИ Эти конкретные обновления камеры в Fairphone 3 Plus сосредоточены на его новых датчиках с более высоким разрешением. Задняя камера увеличилась с 12 до 48 мегапикселей, в то время как селфи-камера теперь составляет 16 мегапикселей по сравнению с 8 мегапикселями в прошлом году. Вы по-прежнему получаете только одну заднюю камеру, но, учитывая, насколько низко разрешение и ненужно много вторичных камер, это, вероятно, приемлемый компромисс. Однако, несмотря на улучшение разрешения, общее качество фотографий, сделанных Fairphone 3 Plus, остается в порядке. Возможно, его цена не такая, как у флагмана, но он все равно стоит на 75 фунтов дороже, чем Pixel 4A, среднечастотный телефон, который предлагает очень схожую производительность со своими более дорогими братьями и сестрами. ВИД СЕТКИ 1 из 19 При дневном свете Fairphone 3 Plus имеет тенденцию производить детализированные изображения с большим контрастом. У них есть удар, но иногда это может происходить за счет теневых деталей, и изображения иногда могут выглядеть чрезмерно резкими. Эта комбинация может создать некоторые шумные фотографии. Это особенно заметно в условиях низкой освещенности, когда детали могут быть вытеснены из более темных областей изображения. Это означает, что когда все становится действительно темным, вы можете полностью потерять детали. Однако в целом мне понравились фотографии, которые я получил из селфи-камеры Fairphone 3 Plus. Несмотря на улучшения камеры, Fairphone 3 Plus по-прежнему предлагает среднюю камеру смартфона. Это прекрасно при дневном свете, но вы не получаете большой гибкости, а при слабом освещении изображения могут выглядеть зернистыми и лишенными деталей. Модернизированные модули камеры телефона обеспечивают только средние фотографии. Мне кажется неправильным критиковать Fairphone 3 Plus по тем же показателям, которые мы используем для ранжирования других смартфонов, потому что он прилагает такие усилия в областях, которые не интересуют многих других производителей. Это действительно замечательно, насколько легко разобрать этот телефон на части,и усилия Fairphone по этическому источнику его материалов должны быть одобрены. БЮДЖЕТНЫЙ ТЕЛЕФОН СО СРЕДНЕЙ ЦЕНОЙ Но все эти усилия, какими бы стоящими они ни были, имеют свою цену. С точки зрения устройства, которое находится в ваших руках в конце дня, вы платите больше за меньшую функциональность. Производительность может быть глючной и медленной, а время автономной работы и производительность камеры-средними. Это телефон с шармом, но он далек от стильного, гладкого или любого другого комплимента, который мы бросаем вокруг телефонов других производителей. Если вы кто-то, кто хочет более этичную и устойчивую альтернативу бюджетному устройству стоимостью 200 фунтов стерлингов, то Fairphone 3 Plus обеспечивает это. Он будет обслуживать ваши потребности так же, как и бюджетный смартфон в 2020 году, но с премией по цене, которая отражает его этические материалы и ремонтопригодность. Но не ожидайте, что это будет конкурировать с другими аналогичными по цене телефонами. Fairphone имеет разные приоритеты, и для того, чтобы купить один из его телефонов, вам нужно поделиться ими. СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ: FAIRPHONE 3 PLUS Каждое интеллектуальное устройство теперь требует от вас согласия на ряд условий, прежде чем вы сможете использовать его — контракты, которые никто на самом деле не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали точно подсчитывать, сколько раз вы должны нажать "согласен", чтобы использовать устройства, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Fairphone 3 Plus, вы должны согласиться: Условия предоставления услуг Google Условия предоставления услуг Google Play Политика конфиденциальности Google (включена в ToS) Установка приложений и обновлений: “вы соглашаетесь с тем, что это устройство также может автоматически загружать и устанавливать обновления и приложения от Google, вашего оператора связи и производителя вашего устройства, возможно, используя сотовые данные.” Следующие соглашения являются необязательными: Подписка на рассылку новостей Fairphone означает согласие с условиями предоставления услуг и политикой конфиденциальности Fairphone Анонимные данные о местоположении для сервисов Google "Разрешите приложениям и службам сканировать сети Wi-Fi и близлежащие устройства в любое время, даже когда Wi-Fi или Bluetooth выключены.” Отправляйте данные об использовании и диагностике в Google Кроме того, если вы хотите использовать Google Assistant, вы должны согласиться позволить Google собирать информацию о приложениях и контактную информацию с ваших устройств. Другие функции, такие как Google Pay, могут потребовать дополнительных соглашений. Окончательный итог: четыре обязательных соглашения и не менее пяти факультативных.

Обзор: Motorola razr 2020

Какую разницу дают нам 11 месяцев? Именно столько времени потребовалось Motorola, чтобы повторить оригинальный римейк Razr. За это время Motorola втиснула 5G и улучшила практически каждый аспект телефона. Практически каждый аспект оригинального Razr 2019 года нуждался в улучшении — это был беспорядок. Этот Razr 2020 года в порядке. Но при цене в 1399 долларов это также невероятно дорого по сравнению с любым другим не складывающимся телефоном с аналогичными возможностями. Стоит ли эта цена вообще того, зависит от того, сколько вы готовы отдать, чтобы иметь классный, вызывающий ностальгию флип-телефон со складным экраном. Новый Razr-классный телефон, в этом нет никаких сомнений. И теперь, когда он прошел минимальную планку удобства и качества, я в основном наслаждался его использованием. Но я бы не хотел платить за это. Обзор Motorola Razr: складные флип-флопы 6 ИЗ 10 Плюсы Это классный телефон-раскладушку Полезный внешний дисплей Минусы Дорогой Несогласованная камера Нечетное размещение отпечатков пальцев Не полностью устойчив к воде или пыли Купить за $1,399.99 от Motorola купить за $1,199.99 от лучших купить Razr кажется очень тонким, когда его открывают, но он не тоньше стандартного iPhone Razr кажется очень тонким, когда его открывают, но он не тоньше стандартного iPhone. ДИЗАЙН MOTOROLA RAZR (2020) MotorolaMotorola проделала большую работу, сохраняя классический внешний вид Razr с этой итерацией, вплоть до изогнутых краев и выступающего подбородка внизу. Когда он закрыт, это элегантная, красивая вещь. Открытый, он кажется тоньше, чем есть на самом деле — он примерно такой же толщины, как ваш стандартный iPhone, но общий дизайн имеет тот же дух Razr. Пластиковый экран тоже чувствует себя лучше, благодаря некоторым тонким изменениям в системе шарниров, которые делают его немного прочнее. В середине все еще есть какие-то странные выпуклости, но ни один складной телефон еще не придумал способа избежать этого. Это не самый красивый экран — при 876 х 2142 пикселях он имеет очень высокое соотношение сторон, а в целом его цвет и четкость выглядят средними. Razr складывается полностью ровно, без зазора, в отличие от Samsung Galaxy Z Flip. Шарнир на Razr 2020 года значительно улучшен, сохраняя при этом каплевидную складку. Датчик отпечатков пальцев находится на логотипе Moto на задней панели, но это оказывается неудобным местом для достижения. Motorola также добавила немного больше пружинистости флипу. Вполне возможно, чтобы перевернуть его открытым с одной стороны, но это требует некоторой практики. Как только вы поймете, как это сделать, это будет весело. Razr не может держать себя под таким углом, как Samsung Z Flip, но Z flip не так удовлетворяет, как физическая вещь. Я не хочу замалчивать тот факт, что иметь телефон, который складывается в тонкую, карманную форму, все еще невероятно. Я могу выйти с этой штукой в заднем кармане и не беспокоиться о том, что она застрянет или даже выпадет, когда я сижу (хотя сидеть прямо на ней, вероятно, не рекомендуется). Он просто помещается в карманах и сумках, где большие и высокие телефоны неудобны. Итак, коробка ностальгии проверена. Но это не было проблемой с оригинальной перезагрузкой Razr. Этот телефон 2019 года буквально скрипел и издавал скрежещущие звуки, когда вы его открывали. Этот-тихий и гладкий, за исключением слабого шипения пластикового экрана, скользящего на место, когда вы закрываете его. И в отличие от Samsung Galaxy Z Flip, он закрывается полностью без зазора, так как экран может образовывать каплю внутри самого шарнира. Razr выпускается в трех цветах: золотом, графитовом и серебряном. Задняя часть телефона-плоское стекло с изогнутыми краями, которое приятно на ощупь, но скользко, как и все выходы, и, как ни странно, под ним нет беспроводной зарядной катушки. Лучшее, что вы можете сделать,-это быстрая зарядка USB-C мощностью 15 Вт. Удивительно, но моя главная жалоба на аппаратное обеспечение не имеет никакого отношения ни к шарниру, ни к экрану, а к расположению датчика отпечатков пальцев. Теперь на спине, скрытая в логотипе Моторолы. Оказывается, это неудобное место, прямо посередине телефона, когда он открыт. Это не требует искажений, чтобы достичь его, но это заставляет вас чувствовать себя целым дополнительным шагом. Дисплей быстрого просмотра Razr очень удобен. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ MOTOROLA RAZR (2020) Нога вверх, которую Razr имеет над другим флип-телефоном на рынке, Samsung Z Flip, - это тот большой дисплей на внешней стороне телефона. Motorola называет его дисплеем "быстрого просмотра", и у него есть несколько функций, которые действительно полезны, но иногда он немного глючит. У него есть два состояния. Большую часть времени он находится в заблокированном режиме, где вы можете долго нажимать значки, чтобы вызвать предварительный просмотр, а затем провести пальцем вверх, чтобы увидеть еще больше предварительных просмотров. Но настоящий ход-это разблокировать телефон, когда он закрыт. Тогда у вас будет доступ к полному интерфейсу Android для уведомлений (включая ответы), видоискателю камеры и даже пусковой установке приложений. ВНУТРИ RAZR НЕ ТАК МНОГО МЕСТА ДЛЯ БОЛЬШОЙ БАТАРЕИ, НО ПРИ НЕКОТОРОЙ ОСТОРОЖНОСТИ ВЫ МОЖЕТЕ ПРОДЕРЖАТЬСЯ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ Вы можете поместить определенные приложения в утвержденный список для дисплея быстрого просмотра, позволяя запускать их на 2,7-дюймовом экране 800 x 600. Большинство приложений для Android прямо ужасны при таком размере, но с его помощью удобно отвечать на сообщение — клавиатура хорошо работает со свайпами. Лучшая часть внешнего дисплея заключается в том, что вы можете использовать его в качестве видоискателя камеры, позволяя вам делать селфи с лучшей из двух камер на Razr. Новый Razr имеет 5G, хотя и не поддерживает более высокоскоростную mmWave-версию 5G (там нет больших потерь). Он также доступен разблокированным и будет принимать стандартную SIM-карту — Две вещи, которые вы на самом деле не могли получить с оригиналом, хотите верьте, хотите нет. Motorola использует процессор, который вы найдете на большинстве телефонов среднего уровня Android (например, Pixel 5 и 4A 5G), Snapdragon 765g от Qualcomm. Он работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. В результате всего этого Razr отлично работал в моем тестировании, но я не бросал на него тонну чрезвычайно сложных игр. Процессор также может помочь миниатюрной батарее емкостью 2800 мАч прослужить дольше. Мне определенно нужно было зарядное устройство с этим телефоном к раннему вечеру, но при более легком использовании (в том числе проводя больше времени на внешнем дисплее вместо того, чтобы открывать телефон) я мог видеть, как проходит день. Вы можете использовать лучшую внешнюю камеру для селфи. КАМЕРА MOTOROLA RAZR (2020) На Motorola Razr есть две камеры. Селфи-камера внутри, рядом с экраном, имеет 20-мегапиксельный сенсор, втиснутый в крошечное пространство. Вы должны использовать его для видеоконференций и ничего больше, так как он не очень хорош. К счастью, вы можете легко делать селфи с помощью основной внешней камеры. Он имеет 48-мегапиксельный сенсор, который выдает 12-мегапиксельные изображения. Вы можете использовать один из пользовательских жестов Motorola (в данном случае поворот запястья), чтобы запустить его, а затем фотографировать себя в течение всего дня. ВИД СЕТКИ 1 из 16 Однако, когда вы это сделаете, постарайтесь убедиться, что вы находитесь в приличном освещении. Что-нибудь слишком сложное, и эта в остальном совершенно средняя камера идет немного боком. Тот же совет применим и тогда, когда вы открыли телефон, чтобы использовать камеру как обычно. Я просто не могу точно предсказать, что предпримет Razr. В сумерках он перейдет в ночной режим, даже если в этом нет никакой необходимости. Требуется время, чтобы познакомиться с любой новой камерой, но к этой потребуется немного больше времени, чтобы привыкнуть, чем к большинству, чтобы узнать ее причуды. Как и в большинстве телефонов, вы можете получить действительно хорошие фотографии из Motorola Razr 2020 года в правильных условиях. В большинстве случаев цвета немного приглушены, и в деталях нет особой резкости, а затем из ниоткуда он выдувает цветок без особой причины. Время от времени это будет серьезно впечатлять меня, как в случае с закатом, снятым в галерее наверху. В основном, однако, это просто нормально, в том числе для селфи и особенно при слабом освещении. В целом, эта штука в основном достаточно компетентна для Instagram. Добавьте все это, и у вас есть камера, которая является значительным улучшением по сравнению с камерой на Razr 2019 года и значительным разочарованием по сравнению с камерой практически на любом телефоне Android, который стоит 600 долларов или больше (не говоря уже о 349-долларовом Pixel 4A). Motorola Razr 2020 года выпуска с 5G Я чувствую себя как заезженная пластинка, когда дело доходит до обзора складных телефонов, но здесь все равно идет. В какой-то момент я должен поверить, что стоимость этих гибких экранов и тщательно спроектированных петель снизится. Если бы они это сделали, то такое устройство, как Razr 2020 года, было бы вполне приемлемым телефоном среднего уровня. Если судить точно так же, как по телефону, то на Razr нет ничего выдающегося. Камера могла бы быть лучше, но в остальном она имеет приличное время автономной работы, производительность и даже качество сборки. Если судить по флип-телефону, то Razr занимает свою собственную хорошо продуманную нишу рядом с основным конкурентом, более Хо-хумовым, но во многих отношениях лучшим Galaxy Z Flip. Я думаю, что за 1400 долларов вы получите телефон, который будет потрясающим почти во всех возможных отношениях, а не только с классным дизайном и удовлетворительным флипом. За полцены я был бы в десять раз более взволнован. При такой цене Razr 2020 года слишком резко сокращает любой разумный бюджет. СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ: MOTOROLA RAZR (2020) Каждое интеллектуальное устройство теперь требует от вас согласия на ряд условий, прежде чем вы сможете использовать его — контракты, которые никто на самом деле не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали точно подсчитывать, сколько раз вы должны нажать "согласен", чтобы использовать устройства, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Motorola Razr, вы должны согласиться: Политика Конфиденциальности Motorola Условия предоставления услуг Google Политика конфиденциальности Google (включена в ToS) Установка приложений и обновлений: “вы соглашаетесь с тем, что это устройство также может автоматически загружать и устанавливать обновления и приложения от Google, вашего оператора связи и производителя вашего устройства, возможно, используя сотовые данные.” Следующие соглашения являются необязательными: Использование местоположения: "Google может периодически собирать данные о местоположении и использовать эти данные любым анонимным способом для повышения точности определения местоположения и услуг на основе определения местоположения.” Разрешить сканирование: "разрешить приложениям и службам сканировать сети Wi-Fi и близлежащие устройства в любое время, даже если Wi-Fi или Bluetooth выключены.” Отправка данных об использовании и диагностике Доступ к местоположению перевозчика Кроме того, если вы хотите использовать Google Assistant, вы должны согласиться позволить Google собирать: Информация о приложении с ваших устройств Контактная информация с ваших устройств: "эти данные могут быть сохранены и использованы в любом сервисе Google, где вы вошли в систему, чтобы предоставить вам более персонализированный опыт. Вы можете просмотреть свои данные, удалить их и изменить настройки по адресу account.google.com” Другие функции, такие как Google Pay, могут потребовать дополнительных соглашений. Окончательный итог: четыре обязательных соглашения и не менее шести факультативных.