SÜLHƏDDİN ƏKBƏR “DEMOKRATİYAYA “YUMŞAQ” KEÇİD STRATEGİYASI”nı PA-ya TƏQDİM ETDİ – Sənədin tam mətni

Sülhəddin ƏKBƏR,

Azad Demokratlar Partiyasının sədri

Müasir dünyada inkişaf demokratiyadan, azad dünyaya inteqrasiyadan və qloballaşmaya səmərəli və effektli adaptasiyadan keçir. Bu gün dünyanın ən inkişaf etmiş və sosial rifaha qovuşmuş ölkələri məhz demokratik və azad ölkələrdir.

Totalitar sovet rejimi dağıldıqdan və “soyuq müharibə” başa çatdıqdan sonra Şərqi və Cənub-Şərqi Avropa, eyni zamanda Baltikyanı ölkələr başda olmaqla, bir sıra postsovet ölkələrinin də demokratik inkişaf və azad dünyaya inteqrasiya yolu seçmələri müasir tarixi-siyasi inkişafın imperativ tələbə çevrilmiş çağırışından irəli gəlir.

Heç təsadüfi deyil ki, hələ yüz il bundan öncə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini quran babalarımız da tarixi seçim anlarında milli inkişaf yolu kimi məhz demokratik inkişaf yolunu seçmişlər. Eyni zamanda 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyinin bərpa edən, milli dövlət quruculuğuna yenidən başlayan bizlərin də milli inkişaf yolu kimi məhz demokratik inkişaf və islahatlar yolunu seçməsi də, təbii ki, heç də təsadüfi deyildi.

2011-ci ildə müsəlman dünyasında azadlıq, demokratiya və ədalət istəyən xalqların başlatdığı və sürətlə yayılan xalq hərəkatları, Atlantik okeanı sahillərindən başlayıb bizim sərhədlərimizədək davam edən tarixi dəyişikliklər prosesi, – məqsədyönlü kobud xarici müdaxilələrlə bu dəyişikliklər prosesinin xarakterinin zorla dəyişdirilməsinə və ümidlərlə dolu “Ərəb baharı”nın qanlı “Ərəb qışı”na çevrilməsinə baxmayaraq, – heç şübhəsiz, bizim ölkəmizdən də yan keçməyib (Ən azı, siyasi-mənəvi, mənəvi-psixoloji planda.) Artıq müsəlman dünyasının əsrlərdir əzilən xalqları da oyanmaqda, inkişafa və sosial rifaha aparan yolun məhz demokratiya və azadlıqlardan keçdiyini anlamaqdadırlar.

Digər tərəfdən, neftlə zəngin müsəlman ölkələrində azadlıq və demokratiyanı repressiv sabitliyə qurban verən ABŞ və Qərb ölkələrinin də bu siyasətin orta və uzun müddətli perspektiv inkişaf baxımından yanlış siyasət olduğunu, strateji səhv olduğunu anlamağa başladıqları görünür.

Ötən ilin noyabr-dekabr aylarında Çində koronavirus epidemiyasının başlaması, sonra isə pandemiyaya çevrilməsi, pandemiya sonrası dünyada yaranmış durum, onun ağır nəticələri, o cümlədən qlobal iqtisadi böhrana yol açması, dünya bazarlarında enerji daşıyıcılarının qiymətinin kəskin düşməsi mövcud geopolitik böhranı daha da mürəkkəbləşdirib və ağırlaşdırıb. Təbii ki, yaranmış bu durumda yeni dünya nizamı quruculuğu prosesinin sürətlənəcəyini və qlobal, eyni zamanda regional inkişaf perspektivlərinin aydınlaşmağa başlayacağını proqnozlaşdırmaq xüsusi çətinlik yaratmır.

Azərbaycan Respublikası da:

– Geopolitik qarşıdurmanın həlledici mərhələyə daxil olduğunu;

– Geopolitik böhranın yarandığını, koronavirus pandemiyası ilə birlikdə onun daha da mürəkkəbləşdiyini və ağırlaşdığını;

– Yeni dünya nizamı quruculuğu prosesinin sürətlənəcəyinin qaçılmaz göründüyünü;

– Dünyada, xüsusən də müsəlman dünyasında və qonşu regionlarda tarixi əhəmiyyətli dəyişikliklərin getdiyini və yayılmaqda olduğunu;

– İran, eyni zamanda Cənubi Azərbaycan məsələsinin gündəlikdə olduğunu;

– Yaxın perspektivdə Rusiya məsələsinin gündəliyə gəlməsinin gözlənildiyini;

– Mənfi coğrafi-siyasi, coğrafi-strateji, coğrafi-iqtisadi və coğrafi-mədəni inkişaf meyllərinin artdığını və gücləndiyini;

– Regionda yeni durumun yarandığını, ələlxüsus işğalçı Ermənistanda inqilabi demokratik dəyişikliklərin baş verdiyini və xarici siyasətdə düşmənə dividentlər gətirdiyini;

– Ən başlıcası isə, bütün bu səbəblərlə birlikdə, milli maraqların təmin edilməsinin, milli məsələ və problemlərin həll edilməsinin zərurətə çevrildiyini, ölkədə kompleks demokratik islahatların aparılmasının və demokratiyaya keçid edilməsinin imperativ tələbə çevrildiyini, gec də olsa, nəzərə almalı və ötən əsrin 80-ci illərinin sonu 90-cı illərinin əvvəllərində olduğu kimi, qarşıdan gələn böyük geopolitik çalxantılara hazırlıqsız yaxalanmamalıdır.

Mürəkkəbləşməkdə və ağırlaşmaqda davam edən (və edəcək) bu qlobal, regional və lokal durumda Azərbaycan Respublikasında kompleks demokratik islahatların aparılması və demokratiyaya dinc keçid edilməsi təxirəsalınmadan “Azərbaycan Respublikasında demokratiyaya “yumşaq” keçid strategiyası”nın işlənib hazırlanmasını və həyata keçirilməsini tələb edir.

Xatırlatmaq istərdim ki, hələ 2011-ci ildə belə bir təşəbbüslə çıxış etmiş və “Demokratiyaya “yumşaq” keçid strategiyası” adlı bir sənəd hazırlayaraq ictimaiyyətə təqdim etmişdim (08 aprel 2011-ci il, “Azadlıq” qəzeti, N-78.)

Hazırda yaranmış qlobal, regional, subregional və lokal durumu, bu durumun gözlənilən inkişaf perspektivlərini, Azərbaycan Respublikası hakimiyyətinin yüksək səviyyədə siyasi dialoq çağırışları etməsini, Prezident Administrasiyasının Siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müxalifətlə faktiki dialoqa başlamasını (17 fevral, 2020-ci il), siyasi müxalifətə yönəlik bir sıra, kiçik də olsa, müsbət addımların atılmasını, nəhayət, 24 aprel 2020-ci ildə Azad Demokratlar Partiyasının sədri olaraq mənimlə keçirilən görüşü də nəzərə alaraq, yenidən bu məsələyə qayıtmağa, “Demokratiyaya “yumşaq” keçid strategiyası”nı yeniləməyə və ictimaiyyətə, eyni zamanda Prezident Administrasiyasına rəsmi təqdim etməyə qərar verdim. Bu sənədi “Demokratiyaya “yumşaq” keçid strategiyası – 2.0” da adlandırmaq olar.

“Demokratiyaya “yumşaq” keçid strategiyası”nın başlıca məqsədi – ölkədə məqsədyönlü, sistemli, ardıcıl və mərhələli şəkildə geniş (siyasi, hüquqi, iqtisadi, sosial, hərbi, təhlükəsizlik, mədəni və s.) və dərin demokratik islahatların aparılması yolu ilə avtoritarizmdən demokratiyaya “yumşaq”, dinc və ağrısız keçidin təmin edilməsidir.

“Demokratiyaya “yumşaq” keçid strategiyası”nın əsas vəzifələri isə aparılacaq islahatların ideya-nəzəri və ideya-siyasi əsaslarının, siyasi alqoritminin, avtoritarizmdən demokratiyaya “yumşaq” keçidin yol xəritəsinin işlənib hazırlanması və məqsədyönlü, sistemli, ardıcıl və mərhələli şəkildə həyata keçirilməsi, beləliklə, avtoritarizmdən demokratiyaya “yumşaq”, dinc və ağrısız keçidin təmin edilməsi üçün hərtərəfli ilkin əlverişli şəraitin, zəminin yaradılmasıdır.

“Demokratiyaya “yumşaq” keçid strategiyası” işlənib hazırlanarkən və həyata keçirilərkən Azərbaycan Respublikasının həyati və həyati vacib milli maraqları – müdafiəsi (vətəndaşların, cəmiyyətin və dövlətin, onun müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi bütövlüyü, sərhəd toxunulmazlığı və Konstitusiya quruluşunun müdafiəsi), demokratik inkişafı, hərtərəfli və davamlı sosial-iqtisadi inkişafı, daxilində milli birliyin, xaricində əlverişli beynəlxalq və regional əhatənin yaradılması rəhbər tutulmalıdır. O da nəzərə alınmalıdır ki, mövcud şəraitdə Azərbaycan Respublikasının həyati və həyati vacib milli maraqlarının təmin edilməsi, eyni zamanda milli məsələ və problemlərinin həll olunması baxımından, daxildə milli birliyin, təbii, ilk növbədə onun əsaslarının, o cümlədən siyasi əsaslarının yaradılması operativ-taktiki planda açar rolu oynayır. Ümidverici haldır ki, Azərbaycan Respublikasının siyasi iqtidarı hazırda bu açarın axtarışındadır. Hər halda, başda siyasi dialoqun başladılması olmaqla, atılan ilkin addımlar bu yöndə düşünmək üçün istiqamət verməkdədir.

“Demokratiyaya “yumşaq” keçid strategiyası”nın əsas prinsipləri:

– Milli və ictimai maraqların üstünlüyü və öncəliyi;

– Siyasi plüralizm;

– Demokratiya və insan haqları;

– Qanunun aliliyi və hüququn üstünlüyü;

– Azad bazar iqtisadiyyatı;

– Sosial ədalət;

– Qarşılıqlı hörmət və etimad;

– Qarşılıqlı güzəşt və konsensus;

– Razılaşmalara sədaqət;

– Aşkarlıq və şəffaflıq;

– Hesabatlılıq;

– İctimai nəzarət olmalıdır.

“Demokratiyaya “yumşaq” keçid strategiyası” çərçivəsində əsas fəaliyyət formaları isə:

– Qarşılıqlı hörmət və etimada dayanan ictimai və siyasi dialoq;

– Milli və ictimai maraqlar naminə əməkdaşlıq;

– Geniş və dərin demokratik islahatların həyata keçirilməsi;

– Dayanıqlı və davamlı demokratik inkişaf siyasətinin aparılması olmalıdır.

Bu strategiya çərçivəsində Konstitusiya və qanunlara dəyişiklik, əlavə və düzəlişlər edilərkən, yeni qanunlar, qərarlar və digər normativ aktlar qəbul edilərkən, eyni zamanda müvafiq islahat proqramları, fəaliyyət planları hazırlanarkən və həyata keçirilərkən də bu prinsiplər və fəaliyyət formaları əsas götürülməlidir.

Azərbaycanda demokratik rejimə keçidin “yumşaq”, dinc və ağrısız olmasının təmin edilməsi üçün proses zamana yayılmalı, ardıcıl olmaqla mərhələli aparılmalı, ilkin mərhələdə tərəflər birgə səylərlə müsbət ictimai rəy formalaşdırmalı, yüksək səviyyəli və tamdəyərli siyasi dialoqun baş tutması üçün əlverişli ictimai-siyasi zəmin hazırlamalı, sonrakı mərhələlərdə isə prosesin genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi üçün aşağıda göstərilən addımları atmalıdırlar.

Hakimiyyət

İqtidar ilk növbədə:

– Dialoq üçün əlverişli mühitin – qarşılıqlı hörmət və etimad mühitinin yaradılması üçün düşüncə, ifadə, söz və mətbuat, sərbəst birləşmə və toplaşma, siyasi fəaliyyət azadlıqlarını təmin etməli, bütün siyasi məhbusları azad etməli, siyasi mühacirlərin vətənə dönmələri üçün normal, məqbul şərait yaratmalı;

– Ölkədə geniş və dərin həqiqi demokratik islahatların işlənib hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə,

– Qanunverici, icra və məhkəmə, eyni zamanda mərkəzi və yerli hakimiyyət arasında hakimiyyət bölgüsünün aparılması, qarşılıqlı balanslaşdırma və nəzarət mexanizminin yaradılması da daxil olmaqla, Konstitusiyaya müvafiq dəyişiklik, əlavə və düzəlişlərin edilməsinə,

– Bu sahədə siyasi müxalifətlə və vətəndaş cəmiyyətinin maraqlı olan bütün təbəqələri ilə dialoqa, əməkdaşlığa, müstəqil Konstitusiya komissiyasının yaradılmasına və tərkibinə onların da nümayəndələrinin daxil edilməsinə razılıq verməyə,

– Müvəqqəti milli etimad hökuməti yaratmağa hazır olduğunu bəyan etməlidir.

Hakimiyyətin bu yöndə dövlət başçısı səviyyəsində siyasi iradə bəyanından həmən sonra cəmiyyətin maraqlı olan bütün tərəfləri ilə dialoq başla(dıl)malı, mümkün olan ən qısa zamanda müstəqil Konstitusiya komissiyası yaradılmalı, hökumət buraxılmalı və müvəqqəti keçid hökuməti – milli etimad hökuməti formalaşdırılmağa başlanmalıdır.

Müstəqil Konstitusiya komissiyasının əsas vəzifəsi, 6 ay ərzində ölkədə geniş və dərin, həqiqi və əsaslı demokratik islahatların həyata keçirilməsi üçün hüquqi bazanın, Konstitusiya və qanunlara ediləcək müvafiq dəyişiklik, əlavə və düzəlişlərin işlənib hazırlanması olmalıdır.

Keçid dövründə kritik rol oynamalı olan müvəqqəti milli etimad hökumətinə cəmiyyətdə inam və etimadın yaranması vacibdir. Bunun üçün bir tərəfdən onun tərkibinə müxalifət nümayəndələri, bitərəf texnokratlar, alimlər, ziyalılar və mütəxəssislər də cəlb edilməli, digər tərəfdənsə, adı korrupsiya və rüşvətə bulaşmış, xalqa qarşı repressiyalarda iştirak etmiş və ölkənin demokratik inkişafına mane olan mühafizəkar şəxslər daxil edilməməlidir.

Erkən parlament seçkilərindən sonra yeni hökumət təşkil edilənədək fəaliyyət göstərəcək milli etimad hökumətinin başlıca vəzifələri isə:

– Demokratik islahatların həyata keçirilməsi, korrupsiya və rüşvətxorluqla mübarizə aparılması, inhisarçılığın və “gizli iqtisadiyyat”ın aradan qaldırılması məqsədilə müvafiq proqramların və fəaliyyət planlarının hazırlanması və sıx ictimai nəzarət altında həyata keçirilməsi;

– Vergi, gömrük və sərhəd xidmətində demokratik islahatların aparılması;

– Milli gəlirin və sərvətlərin ədalətli bölgüsü, yoxsulluğun aradan qaldırılması və sosial rifahın təmin edilməsi üçün təxirəsalınmaz tədbirlər planının hazırlanması və həyata keçirilməsi, sosial ədalətin təmin edilməsi;

– Dövlət büdcəsi və Neft Fonduna ictimai nəzarətin gücləndirilməsi;

– Şəffaflıq, aşkarlıq və hesabatlılığın tam təmin edilməsi olmalıdır.

Milli etimad hökuməti öz fəaliyyətində milli maraqları, demokratiya və demokratik islahatlara sədaqəti, şəffaflıq, aşkarlıq və hesabatlılığı əsas götürməlidir.

Dövlət başçısı, eyni zamanda parlamentdə faktiki, mütləq əksəriyyətə sahib olan YAP-ın sədri cənab İlham Əliyev siyasi iradə nümayiş etdirməli, bu strategiyanın və demokratik islahatların həyata keçirilməsi üçün zəruri olan, Konstitusiya və qanunlara müvafiq dəyişiklik, əlavə və düzəlişlərin, yeni qanunların və qərarların Milli Məclisdə yubadılmadan qəbul edilməsinə nail olmalıdır.

Əks təqdirdə, ölkədə erkən parlament seçkilərinin daha erkənə alınması qaçılmaz ola bilər. Siyasi dialoq tərəflərinin birgə razılığı əsasında müəyyən edilən müddət ərzində demokratik siyasi islahatların, o cümlədən seçki islahatının həyata keçirilməsi, çoxpartiyalı siyasi sistemin inkişaf etdirilb möhkəmləndirilməsi, proporsional seçki sisteminin bərpa edilməsi, seçki komissiyalarının ictimai-siyasi etimad yaradacaq demokratik prinsirlər əsasında yenidən təşkil edilməsi və s. üçün hüquqi baza yaradılmalı, Konstitusiya və qanunlara müvafiq dəyişiklik, əlavə və düzəlişlər qəbul edilməli, bundan sonra isə yenə birgə razılıq əsasında müəyyən edilən tarixdə ölkədə erkən azad və ədalətli parlament seçkiləri keçirilməlidir.

Təbii, eyni zamanda erkən azad və ədalətli bələdiyyə seçkilərinin, ələlxüsus Bakı başda olmaqla, böyük şəhərlərdə mer seçkilərinin keçirilməsi də unudulmamalıdır.

Yeni parlament prezident seçkilərindən öncə Azərbaycan Respublikasının:

– Məhdud səlahiyyətli prezidentlik institutu saxlanılmaqla, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə olduğu kimi, parlamentli respublika üsuli-idarəsinə, yəni parlamentli respublikaya keçidini;

– Demokratik hakimiyyət bölgüsünün aparılmasını, işlək balanslaşdırma və qarşılıqlı nəzarət mexanizminin yaradılmasını da nəzərdə tutan yeni Konstitusiya layihəsini müxalifətin və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının da iştirakı ilə işləyib hazırlamalı, bəyənməli və onun qəbulu üçün ölkədə ümumxalq referendumu keçirilməlidir.

Bundan sonra isə qəbul edilən yeni konstitusiya və sistemə uyğun olaraq, ölkənin yeni dövlət başçısı seçilməli və beləliklə, keçid dövrü başa çatmalıdır.

Müxalifət

Azərbaycan müxalifəti də öz növbəsində keçid dövründə:

– Mövcud Konstitusiya və qanunvericilik çərçivəsində hərəkət edəcəyini, yalnız dinc, demokratik mübarizə üsullarından istifadə edəcəyini bir daha rəsmən bəyan etməli;

– Demokratiyaya “yumşaq” keçid strategiyasının, eyni zamanda nəzərdə tutulan demokratik islahatlar proqramının hazırlanmasında aktiv iştirak etməli, eyni zamanda onların həyata keçirilməsinə dəstək verməli;

– Milli maraqların, ələlxüsus həyati və həyati vacib milli maraqların təmin olunmasında, milli məsələ və problemlərin həll edilməsində hakimiyyətlə, xüsusən də milli etimad hökumətilə əməkdaşlıq etməli;

– Hakimiyyətlə əldə edilən bütün razılaşmalara sadiq qalacağını, islahatların aparıldığı dövrdə qaçılmaz olan və ya gözlənilən sosial və/və ya qrup narazılıqlarından siyasi məqsədlərlə sui-istifadəyə yol verməyəcəyini, destruktiv xarici müdaxilələrin olduğu təqdirdə isə milli maraqlar naminə hakimiyyətlə əməkdaşlıq edəcəyini bəyan etməli;

– Razılaşmadan kənara çıxaraq, erkən prezident seçkilərinin keçirilməsini tələb etməməli;

– Hakimiyyət mövqeyindən sui-istifadə, korrupsiya və rüşvət istisna olmaqla, digər yollarla əldə edilən ilkin kapitalın leqallaşdırılmasına razılıq verməlidir.

Cəmiyyət

Cəmiyyətin ictimai-siyasi aktiv kəsimi – ictimai birliklər, QHT-lər, qadın və gənclər təşkilatları, KİV, ziyalılar və intellektuallar başda olmaqla, bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyəti də:

– Hakimiyyətlə müxalifət arasında yüksək səviyyəli və tamdəyərli siyasi dialoqun baş tutması üçün əlverişli daxili ictimai-siyasi mühitin yaradılmasına ictimai dəstək verməli, ehtiyac yarandığı təqdirdə isə, xüsusən ziyalılar, vasitəçilik missiyasını öz üzərinə götürməli;

– Demokratiyaya “yumşaq” keçid strategiyasının və demokratik islahatlar proqramının hazırlanmasında aktiv iştirak etməli, eyni zamanda onların həyata keçirilməsinə aktiv ictimai dəstək verməli;

– Hakimiyyətlə birgə əldə edilən siyasi və ictimai razılaşmaların, qəbul edilən qərar və proqramların həyata keçirilməsinə, xüsusən də milli etimad hökuməti, büdcə və Neft Fonduna aktiv ictimai nəzarəti təmin etməlidir.

Beynəlxalq birlik

Sürətlə qloballaşan dünyamızda geopolitik qarşıdurmanın həlledici mərhələyə daxil olduğu, yeni dünya nizamı quruculuğunun sürətlənməsinin gözlənildiyi, demokratiya və azadlıqların yayılmasının həm də strateji xarakter aldığı bir dövrdə, Yeni Avropa təhlükəsizlik sisteminin tərkib hissəsi olan Azərbaycan Respublikasının da demokratikləşməsində, ən azı, öz strateji maraqlarına görə, maraqlı olmalı olan demokratik beynəlxalq birlik (ABŞ, AB, NATO, Türkiyə, ATƏT və AŞ başda olmaqla) isə hakimiyyətlə müxalifət və vətəndaş cəmiyyəti arasında siyasi-ictimai dialoqun baş tutması, ölkədə həqiqi demokratik islahatların aparılması və demokratiyaya “yumşaq” keçid üçün əlverişli xarici siyasi, siyasi-mənəvi mühitin yaradılmasına dəstək verməli, ehtiyac yarandığı təqdirdə isə vasitəçilik missiyasını öz üzərinə götürməlidir.

Beləliklə, əgər tərəflər dünyanın, regionun və ölkəmizin, eyni zamanda tarixi-siyasi inkişafımızın çox mürəkkəb və həssas olan kritik bir mərhələdən keçdiyi dövrdə öz üzərlərinə düşən vəzifələri vicdanla və məsuliyyətlə yerinə yetirərlərsə və əldə edilən bütün razılaşmalara sadiq qalarlarsa, ölkəmizin demokratiyaya “yumşaq”, mərhələli keçidi aşağıdakı xronoloji ardıcıllıqla (mərhələlərin müddətləri birgə razılaşma əsasında müəyyən edilməlidir):

İctimai rəyin hazırlanması mərhələsi (ilkin mərhələ);

İslahatların başlanğıc mərhələsi – müstəqil Konstitusiya komissiyası və milli etimad hökumətinin yaradılması, ölkədə həqiqi demokratik islahatların həyata keçirilməsi üçün hüquqi bazanın işlənib hazırlanması və islahatların həyata keçirilməyə başlanması mərhələsi;

– Əsaslı demokratik islahatların həyata keçirilməsi mərhələsi – ölkədə əsaslı, geniş, yəni hərtərəfli həqiqi demokratik islahatların həyata keçirilməsi, müvafiq hüquqi bazanın yaradılması və ölkədə azad və ədalətli erkən parlament və bələdiyyə seçkilərinin keçirilməsi;

– Əsaslı demokratik islahatların dərinləşdirilməsi mərhələsi – ölkədə həyata keçirilən əsaslı, geniş həqiqi demokratik islahatların dərinləşdirilməsi, geniş ictimai iştirakla, yeni parlament tərəfindən Azərbaycan Respublikasının yeni, demokratik Konstitusiya layihəsinin işlənib hazırlanması, bəyənilməsi və qəbulu üçün ölkədə ümumxalq referendumunun keçirilməsi;

– Nəhayət, demokratiyaya “yumşaq” keçidin yekun mərhələsi – qəbul edilən yeni Konstitusiyaya, yeni siyasi-hüquqi sistemə uyğun olaraq ölkənin dövlət başçısının seçilməsi ilə birlikdə, uğurla, dinc və ağrısız şəkildə başa çatmış olar.

Bütün Azərbaycan cəmiyyəti – iqtidarı və müxalifəti ilə birgə:

– Mövcud qlobal, regional və lokal durumu, mövcud durumun başlıca inkişaf meyllərini və görünən perspektivlərini;

– Qlobal və regional miqyasda geopolitik qarşıdurmanın həlledici mərhələyə daxil olduğunu, geopolitik böhranın yarandığını;

– Ağrılı, sancılı davam etməkdə olan yeni dünya nizamı quruculuğunu, onun başlıca inkişaf meyllərini, koronavirus pandemiyasından sonra sürətlənəcəyini və indidən görünməyə başlayan inkişaf perspektivlərini;

– Ölkəmizin mürəkkəb və həssas geopolitik, geostrateji, geoekonomik və geokültürəl məkanda yerləşdiyini, xarici əhatəsinin əlverişsiz olduğunu;

– Eyni zamanda, müharibə vəziyyətində və torpaqlarının böyük bir hissəsinin də işğal altında olduğunu;

– Onsuz da mürəkkəb və ağır olan xarici və daxili təhlükəsizlik mühitinin daha da mürəkkəbləşməkdə və ağırlaşmaqda olduğunu, eyni zamanda xarici təsir və təzyiqlərə həssaslığının artdığını;

– Müasir dünyanın inkişafından irəli gələn tələb və çağırışları;

– Milli inkişafın, milli dövlətin inkişafının demokratiyadan, azad dünyaya inteqrasiyadan və qloballaşmaya səmərəli və effektli adaptasiyadan keçdiyini;

– Dövlətimizin öz müstəqilliyini yaxın tarixdə bərpa etdiyini, dövlət institutlarının, eyni zamanda müdafiə və təhlükəsizlik institutlarının və sistemlərinin hələ də zəif və yetərsiz olduğunu;

– Həyati və həyati vacib milli maraqlarını, illərdir öz həllini gözləyən aktual milli məsələ və problemlərini, onların təmin edilməsi və həllinin milli birlikdən, milli birliyin sağlam əsaslarının, o cümlədən davamlı və dayanıqlı siyasi əsaslarının yaradılmasından keçdiyini;

– Avtoritarizmdən demokratiyaya keçidin qlobal, regional və lokal inkişafın, ələlxüsus (daxili) siyasi inkişafın imperativ tələbinə çevrildiyini;

– Bu imperativ tələbə ən optimal cavabın da avtoritarizmdən demokratiyaya “yumşaq” keçid olduğunu nəzərə almalı və artıq zaman itkisinə yol vermədən, “Demokratiyaya “yumşaq” keçid strategiyası”nı – avtoritarizmdən demokratiyaya “yumşaq” keçidin yol xəritəsini işləyib hazırlamalı və həyata keçirməlidir.

Əziz həmvətənlər, əgər daxili siyasi inkişafımızın vətəndaş qarşıdurması və toqquşmaları, dağıdıcı üsyan, qiyam, inqilab, çevriliş və s. yolu ilə deyil, təkamül yolu ilə getməsini, xarici müdaxilələrə yol verilməməsini, ölkəmizin daxilən güclənməsini və qurulmaqda olan yeni dünya nizamında, beynəlxalq münasibətlər sistemində öz layiqli yerini tutmasını, millətimizin müasir inkişaf yoluna çıxmasını və inkişaf etməsini, azadlıq və rifaha qovuşmasını istəyiriksə, milli-siyasi inkişafımızın bu taleyüklü mərhələsində məhz “Demokratiyaya “yumşaq” keçid strategiyası”nı qəbul etməli və onun həyata keçirilməsi üçün hər birimiz əlimizdən gələni əsirgəməməliyik.

Qeyd: Təbii ki, ictimai müzakirəyə, iqtidarı və müxalifəti ilə birgə bütün Azərbaycan cəmiyyətinə təqdim olunan bu siyasi-strateji layihə yalnız birgə müzakirələrə çıxarılacaq sənəd layihələrindən biri ola bilər. Eyni zamanda, layihə mövcud qlobal, regional və lokal inkişafa, o cümlədən ictimai-siyasi vəziyyətin inkişafına uyğun olaraq inkişaf etdirilə, ona dəyişikliklər, əlavə və düzəlişlər edilə bilər.

Şərhlər

32 il gözləyən vətəndaş 2020-05-13 16:26:39

Lütfən, məlum "yumşaq" keçidi və qəti-səlist Qarabağ həllini göstərin.

Elsad Isa 2020-05-02 00:49:55

Mence mukemmel ve dolgun bir seneddir.Cetin ve murekkeb yolda ugurlar!

Özgür 2020-05-01 17:49:28

Çox müdrik bir sənəddir. Birlik üçün bu sənədin ciddi müzakirəsı lazımdır.

Rasim Comərd 2020-05-01 15:02:22

CAN AZƏRBAYCANımızın mövcudluğu və gələcəyi maninə ictimai müzakirəyə təqdim olunan bu layihəni bəyəndim və reallaşmasının heç də çətin olmayacağı qənaətindəyəm. Yetər ki, milli birlik nümayiş etdirə bilək...

Mühəndis təcrübəsi 2020-05-01 13:25:59

Syasət dərya... Yeni dövrdən 30 il keçir və doğru keçidi heç kəs qəbul etmir?

Cəmşid Dərələyəzli 2020-05-01 08:59:04

Müzakirə olunacaq, bir sənəd. Umaram heç bir düşərgə bu müzakirədən qaçmaz. Milli birlik və Azərbaycanın Bekası naminə.

Elli 2020-05-01 01:10:48

Sülhəddin Əkbərin "Demokratiyaya "yumşaq" keçid strategiyasını bəyəndim. Həm də başqa yolumuz qalmır.

Son yazılar


Новости

8 Часто задаваекмых вопросов по поводу вспышки короновируса

Вспышка коронавируса, сосредоточенная в Китае, развивается с головокружительной скоростью.В последние дни Россия и Сингапур закрыли свои границы с Китаем, и Всемирная организация здравоохранения объявила о вспышке чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Между тем, правительство США резко усилило свой ответ - выпустило консультативную помощь на самом высоком уровне, изолировало 195 граждан, эвакуированных из Китая, и временно запретило въезд иностранным гражданам, недавно прибывшим в Китай. С учетом того, что число случаев заболевания резко возросло, достигнув 3 февраля более 17 000, с 362 смертельными случаями и масками для лица, вылетевшими с прилавков магазинов, неудивительно, что вопросы - и страхи - циркулируют вокруг 2019-нКоВ, как известно о вирусе. Однако для большинства людей в США нет причин для беспокойства. И хотя разобраться в рисках с новым быстро распространяющимся патогеном сложно, эксперты по инфекционным болезням могут помочь нам разобраться с этим. Здесь приведены ответы на самые острые вопросы о новом коронавирусе и его рисках. 1) Что это за новый коронавирус и каковы симптомы? Коронавирусы - это большое семейство вирусов, которые обычно поражают дыхательную систему. Название происходит от латинского слова corona, означающего корону, из-за остроконечной бахромы, которая окружает эти вирусы. Большинство заражают животных, таких как летучие мыши, кошки и птицы. Известно, что только семь, включая 2019-нКоВ, SARS и MERS, заражают людей. Считается, что атипичная пневмония перешла от летучих мышей к людям в Китае; MERS превратился из летучих мышей в верблюдов для людей на Ближнем Востоке. Никто не знает, откуда появился 2019-нКоВ. На данный момент считается, что он совершил скачок от животных в Ухане, Китай, городе с 11 миллионами, в конце прошлого года. Но исследователи все еще пытаются выяснить его точное происхождение. Что касается симптомов: два из семи коронавирусов, поражающих человека, SARS и MERS, могут вызывать тяжелую пневмонию и даже смерть в 10 и более 30 процентах случаев соответственно. Но другие приводят к более легким симптомам, таким как простуда. На данный момент мы знаем, что 2019-nCoV может убить, но не ясно, как часто или как его смертность сравнивается с SARS и MERS. Снизил ли Китай эпидемию коронавируса на ранней стадии? По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, большинство пациентов сейчас начинают с лихорадки, кашля и одышки. Ранний отчет, опубликованный в The Lancet, предоставил еще более подробную информацию. Было обследовано подмножество первых 41 пациента с подтвержденным 2019 нКоВ в Ухани.Наиболее распространенными симптомами были лихорадка, кашель, мышечные боли и усталость; реже были головная боль, диарея и кашель слизи или крови. У всех были пневмонии и аномалии легких при компьютерной томографии. Что касается тяжести заболевания: 13 пациентов были госпитализированы в ОИТ, а 6 умерли. К 22 января большинство (68 процентов) пациентов были выписаны из больницы. Совсем недавно появились сообщения о людях с очень легкими симптомами, например, о четырех случаях на юге Германии. Есть также свидетельства бессимптомных случаев. Возможно, что когда мы узнаем больше, 2019-нКоВ будет больше похож на грипп, чем на SARS. Это потому, что инфекционные заболевания, как правило, выглядят более серьезными, когда их впервые обнаруживают, поскольку люди, появляющиеся в больницах, как правило, самые больные. И уже новый вирус кажется менее смертоносным, чем как SARS, так и MERS. 2) Как распространяются коронавирусы? Мы еще не знаем, как именно распространяется 2019-нКоВ, но у нас есть много данных о том, как MERS, SARS и другие респираторные вирусы передаются от человека к человеку. И это главным образом из-за воздействия капель от кашля или чихания. Поэтому, когда инфицированный человек кашляет или чихает, он выпускает спрей, и если эти капли попадают в нос, глаза или рот другого человека, они могут передать вирус, сказала Дженнифер Нуццо, эксперт по инфекционным заболеваниям и старший ученый в Центр безопасности здоровья Джона Хопкинса. В более редких случаях человек может опосредованно подхватить респираторное заболевание, «прикасаясь к каплям на поверхности, а затем прикасаясь к слизистым оболочкам» во рту, глазах и носу, добавила она. Вот почему мытье рук является важной мерой общественного здравоохранения - постоянно, особенно во время вспышки. 3) Должен ли я путешествовать во время этой вспышки?   Турист, одетый в респираторную маску у фонтана Треви в центре Рима 31 января 2020 года. Итальянское правительство объявило чрезвычайное положение, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса после подтверждения двух случаев заболевания в Риме. Филиппо Монтефорте / AFP через Getty Images И CDC, и Госдепартамент выпустили свои высокопоставленные предупреждения о поездках в Китай, советуя американцам избегать поездок туда на данный момент. (Эти рекомендации могут измениться по мере развития вспышки, поэтому продолжайте проверять их.) И это не только потому, что существует риск заражения этим новым вирусом. Сейчас многие авиакомпании отменяют или сокращают рейсы в Китай, частично из-за снижения спроса. «Меня больше беспокоит непредсказуемость реакции [вспышки] на данный момент», - сказал Нуццо. «Не было бы весело поехать в Китай и как-то там застрять. И возвращаясь, вы будете подвергнуты дополнительному скринингу.» Безопасно ли путешествовать во время вспышки коронавируса? Специалист по инфекционным заболеваниям объясняет. Но люди, обеспокоенные путешествиями, должны помнить, что эти рекомендации ориентированы на Китай, где эпидемия в настоящее время разворачивается. На данный момент 99 процентов приходится на материковый Китай. И более половины из них в Хубэй. «Риск заражения этой инфекцией за пределами Хубэя и, действительно, за пределами Китая, удивительно низок», - сказал Исаак Богох, профессор Университета Торонто, который изучает, как воздушные путешествия влияют на динамику вспышек, включая новую коронавирусную инфекцию. Люди с вирусом были обнаружены в других странах, поэтому ВОЗ объявила вспышку чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения. Но на сегодняшний день это в основном путешественники из Китая. «Мы можем подсчитать количество людей, которые никогда не сталкивались с Хубэем или Китаем, которые были заражены этим вирусом одной или двумя руками», - сказал Богох. «Поэтому, если люди путешествуют [за пределами Китая,] ваш риск близок к нулю процентов». Что если вам нужно путешествовать и вы сидите рядом с больным? Богоч сказал, что даже не время паниковать. «Была проведена определенная работа по изучению риска заражения инфекционными заболеваниями в результате авиаперелетов. Риск заражения респираторной инфекцией воздушным транспортом по-прежнему чрезвычайно низок ». Риск возрастает, если вы оказались в шести футах от человека с респираторной инфекцией. Но даже там простая близость не обязательно означает, что вы поймаете что-нибудь. Вместо этого, чем более заразен человек, и чем дольше вы сидите рядом с ним, тем выше ваш риск. Если вы не находитесь рядом с человеком очень долго или не очень заразны, тем ниже риск. И опять же, маловероятно, что у больного даже есть коронавирус. 4) Я все еще беспокоюсь о новом коронавирусе. Что я должен сделать, чтобы защитить себя? Купить маску?   Люди носят медицинские маски в качестве меры предосторожности против коронавируса, прогуливаясь по Нью-Йорку 30 января 2020 года. Tayfun Coskun / Anadolu Agency by Getty Images В США риск для населения в настоящее время считается низким. И почти каждый эксперт в области здравоохранения, с которым говорил Вокс, сказал, что нет убедительных доказательств в поддержку использования масок для лица для профилактики заболеваний среди населения в целом. Маски полезны только в том случае, если у вас уже есть респираторная инфекция и вы хотите свести к минимуму риск ее распространения среди других людей или если вы работаете в больнице и находитесь в прямом контакте с людьми с респираторными заболеваниями. (Кроме того, есть сообщения о том, что маски и другие материалы принадлежат медицинским работникам, чтобы оставаться в безопасности.) Как технические компании пытаются справиться с мошенничеством по поводу коронавируса? Вот почему CDC советует против использования масок для обычных американцев. «Вирус не распространяется в широких кругах общества», - объяснила Нэнси Мессонье, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний CDC, на брифинге для прессы 30 января. Но люди все равно копят их по неправильным причинам. По словам Мессонье, лучшее, что вы можете сделать, чтобы предотвратить всевозможные болезни, это «вымыть руки, прикрыть кашель, позаботиться о себе и следить за информацией, которую мы предоставляем». 5) Как насчет случаев, когда люди распространяют вирус до того, как у него появятся симптомы? Разве это не беспокоит? У нас есть лучшее доказательство того, что вирус может распространиться до того, как у человека появятся симптомы, из Германии. Там, как известно, четыре человека имеют вирус. Вспышка была выявлена ​​в Баварии 27 января, когда немецкому бизнесмену был поставлен диагноз. Он встречался с коллегой-женщиной, который приезжал из Шанхая и имел вирус, но не знал об этом. Женщина только начала чувствовать симптомы - такие как лихорадка и кашель - после того, как она покинула Германию, и через несколько дней после встречи с немецким бизнесменом. Это говорит о том, что она, возможно, передала вирус человеку, прежде чем узнает, что она больна. К 28 января три сотрудника бизнесмена были диагностированы с вирусом, согласно сообщению случая Нового английского медицинского журнала. У одного был контакт с женщиной из Шанхая; двое других, похоже, получили вирус от немецкого бизнесмена. «Тот факт, что бессимптомные люди являются потенциальными источниками инфекции 2019-нКоВ, может потребовать переоценки динамики передачи текущей вспышки», - пишут авторы исследования. Но они также подчеркнули, насколько легкое заболевание оказалось у немецких пациентов. И возникает вопрос о том, действительно ли женщина была без симптомов и насколько бессимптомный риск представляет собой для общественного здравоохранения. «Даже если бы были случаи бессимптомной передачи этогоинфекции, как правило, это будут редкие случаи, и почти со всеми другими инфекциями дыхательных путей, известными человечеству, это не люди, которые ведут эпидемию », - сказал Богох. 6) Означает ли заявление ВОЗ, что коронавирус является глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, означает, что это станет смертельной пандемией?   Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус (справа) вместе с руководителем Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майклом Райаном на пресс-конференции после Комитета по чрезвычайной ситуации ВОЗ, на которой обсуждается вопрос о том, является ли новый коронавирус международной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, 30 января 2020 года в Женеве. Фабрис Коффрини / AFP через Getty Images Объявление ВОЗ «чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», или PHEIC, не означает, что это станет смертельной пандемией. Вместо этого PHEIC - это политический инструмент, который агентство может использовать, чтобы попытаться предотвратить пандемию - привлечение внимания к серьезной угрозе заболевания, вовлечение мирового сообщества в скоординированные ответные меры на вспышку, мобилизация ресурсов и предоставление странам рекомендаций о том, как реагировать, и остановить распространение болезни через границы. Генеральный директор агентства Тедрос Адханом Гебреесус очень четко заявил, что они объявили тревогу в качестве меры предосторожности: агентство обеспокоено потенциальным ущербом, который может нанести вирус в странах с более слабыми системами здравоохранения, и призвало международное сообщество оказать помощь. Он подчеркнул, что подавляющее большинство случаев по-прежнему в Китае, и что Китай быстро принял меры по контролю над вспышкой. Два ключевых вопроса, которые определят, станет ли вспышка коронавируса пандемией Хотя есть случаи, по крайней мере, в 23 других странах, они не превратились в локальные вспышки. Так что на данный момент CDC и ВОЗ все еще называют это вспышкой. Однако очень скоро эксперты в области здравоохранения могут определить, что в Китае достаточно случаев, чтобы назвать вспышку эпидемией. И если заболевание будет продолжать распространяться локально в других странах, оно может перерасти в пандемию (которая определяется как эпидемия, распространяющаяся на два или более регионов мира). «Это очень, очень трансмиссивно, и почти наверняка это будет пандемия», - сказал New York Times доктор Энтони Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний. «Но будет ли это катастрофическим? Я не знаю." Это подводит нас к вопросу о смертельности: мы еще не знаем, насколько смертельна эта болезнь. Если взять текущее количество смертей и разделить его на число известных случаев, «смертность от случаев составляет 2 процента, а в первые дни она снизилась с 3 процентов», - говорит Говард Маркел из Мичиганского университета, изучающий вспышки.«И если он будет действительно очень низким, мы, вероятно, скажем - как мы это делали в Мексике в 2009 году со свиным гриппом - что это нечто очень похожее, если не менее смертельное, чем обычный сезонный грипп». Так что, как только будет обнаружено больше таких легких или бессимптомных случаев, этот вирус может выглядеть гораздо менее пугающим. «Мы живем [с] и терпим большое количество респираторных вирусов, - сказал Нуццо, - некоторые из них даже более передаваемы, чем оценки, которые люди придумали для этого - но они не попадают в заголовки». новый коронавирус выглядит менее серьезным, добавила она, «возможно, мы отходим от сдерживания вируса как цели до минимизации его распространения». 7) Есть ли риск возникновения вспышки в моем городе?   Две женщины в лицевых масках 31 января 2020 года в Ньюкасл-апон-Тайн, Англия. Некоторые из лучших исследований по этому вопросу принадлежат Богочу и его коллегам. В последние пару недель они провели отличные исследования в городах, наиболее уязвимых к новым коронавирусным инфекциям. Что такое большой вынос? Это действительно Восточная Азия и Юго-Восточная Азия, которые наиболее подвержены риску. Исследователи - из Оксфордского университета, Университета Торонто и Лондонской школы медицины и тропической гигиены - использовали данные 2019 года от Международной ассоциации воздушного транспорта, чтобы найти все города Китая, которые приняли в течение февраля не менее 100 000 пассажиров из Ухани в течение февраля. Апрель. Затем они смоделировали, как болезнь могла распространиться из этих городов, если они столкнулись с локальными вспышками. Вот 15 из 50 лучших направлений, в которых могут наблюдаться вспышки (также обратите внимание на число IDVI - Индекс уязвимости к инфекционным болезням - число. Это показатель способности страны управлять инфекционными заболеваниями. Баллы ближе к нулю означают, что они меньше подготовлены.)   Оксфордский журнал медицины путешествий: «Никто не удивится, если в Европу и США будет экспортировано больше дел», - сказал Богоч. «Но места, в которых будет наибольший объем и количество экспортируемых инфекций, будут в центрах Восточной Азии и Юго-Восточной Азии». 8) Когда это закончится? Как объяснил мой коллега Брайан Резник, эта вспышка может быть прекращена несколькими способами. Возможно, меры общественного здравоохранения - быстрое выявление случаев заболевания, изоляция зараженных людей - остановят распространение этого коронавируса. (Вот что остановило распространение атипичной пневмонии в 2003 году.) Поскольку это зоонозная болезнь, исходящая от животного, поиск и устранение этого источника также поможет. Или, может быть, будет изобретена вакцина или противовирусный препарат, чтобы обуздать более широкую эпидемию (хотя это, вероятно, займет годы). Наконец, есть вероятность, что вирус просто вымрет.«Вспышки болезней напоминают пожары», - пишет Резник. «Вирус - это пламя. Чувствительные люди - топливо. В конце концов огонь сгорает сам, если у него кончается растопка. Вспышка вируса закончится, когда он перестанет находить подверженных заражению людей ». Существует также шанс, как сказал Нуццо Вокс, что это просто становится одной из болезней в обращении, которые обычно заражают людей. Какое беспокойство снова зависит от того, насколько серьезным окажется 2019nCoV.

Проблема климата и насколько её сложно решить

Все варианты обмена Сталелитейщик. Работа с доменной печью для производства стали и чугуна. Эта часть была впервые опубликована в октябре 2019 года и была слегка обновлена. Климатические активисты любят говорить, что у нас есть все решения, которые нам нужны для борьбы с климатическим кризисом; нам не хватает только политической воли. Хотя с точки зрения политики это действительно так - у нас, безусловно, достаточно решений, чтобы начать работу и вносить большие изменения, но с технической точки зрения это неправильно. Истинное поражение от изменения климата будет означать получение чистых нулевых выбросов углерода и в конечном итоге отрицательных выбросов. Это означает обезуглероживание всего. Каждый сектор экономики. Каждое использование ископаемого топлива. И на самом деле, есть некоторые сектора, некоторые виды использования ископаемого топлива, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Возьмем, к примеру, промышленное тепло: чрезвычайно высокотемпературное тепло, используемое для производства стали и цемента. Это не сексуально, но это важно. На тяжелую промышленность приходится около 22 процентов глобальных выбросов CO2. Сорок два процента из этого - около 10 процентов глобальных выбросов - поступают от сжигания с целью производства большого количества высокотемпературного тепла для промышленных продуктов, таких как цемент, сталь и нефтехимия. Чтобы поместить это в перспективу, промышленное тепло на 10 процентов больше, чем выбросы CO2 всех автомобилей в мире (6 процентов) и самолетов (2 процента) вместе взятых. Тем не менее, подумайте, сколько вы слышите об электромобилях. Подумайте, как много вы слышите о стыдливом полете. Теперь подумайте, сколько вы слышите о ... промышленном тепле. Не очень, я думаю. Но дело в том, что сегодня практически все это сжигание происходит на ископаемом топливе, и существует очень мало жизнеспособных низкоуглеродных альтернатив. По разным причинам промышленное тепло будет одним из самых крепких орешков с точки зрения выбросов углерода. И мы даже не начали.   Цементный завод в сумерках. Цементный завод в сумерках. Getty Images Некоторый свет пролился на это слепое пятно с выпуском в конце 2019 года двух докладов Хулио Фридмана, исследователя из Центра глобальной энергетической политики (CGEP) при Колумбийском университете (среди многих предметов в длинном резюме). Первый доклад, в соавторстве с Чжиюань Фаном и Ке Тангом из CGEP, посвящен текущему состоянию промышленной тепловой технологии: «Низкоуглеродистые тепловые решения для тяжелой промышленности: источники, варианты и затраты сегодня». Второй, в соавторстве с группой ученых для Форума «Инновации для прохладной земли» (МИЭФ), представляет собой дорожную карту по декарбонизации промышленного тепла, включая набор политических рекомендаций. В этих отчетах их много, но я предполагаю, что ваше терпение к промышленному теплу ограничено, поэтому я свел его к трем разделам.Во-первых, я кратко расскажу о том, почему промышленное тепло так трудно декарбонизировать; во-вторых, обзор доступных вариантов обезуглероживания; и в-третьих, некоторые рекомендации о том, как двигаться вперед. Почему промышленное тепло является такой неприятной углеродной дилеммой Есть причина, по которой вы мало слышите о промышленном тепле: потребители не покупают его. На этом рынке преобладают крупные, малоизвестные промышленные фирмы, которые работают вне поля зрения общественности. Таким образом, в отличие от электричества или автомобилей, существует небольшая перспектива продвижения рынка через популярный потребительский спрос. Политики должны будут сделать это самостоятельно. И это будет нелегко. Крупнейшими промышленными источниками выбросов являются цементная, сталелитейная и химическая промышленность; также внесли заметный вклад в переработку, удобрения и стекло. Как группа, эти отрасли имеют три примечательные особенности. Во-первых, почти все они являются предметом мировой торговли. Их цены не установлены внутри страны. Они конкурируют с оптимизированными цепочками поставок по всему миру с минимальной наценкой. Внутренняя политика, которая повышает цены, может привести к «утечке углерода» (то есть компаниям, которые просто переезжают за границу, чтобы найти более дешевую рабочую среду и условия эксплуатации). Более того, некоторые из этих отраслей, особенно цемент и сталь, особенно ценятся национальными правительствами за их рабочие места и их последствия для национальной безопасности. Политики опасаются любой политики, которая может оттолкнуть эти отрасли. «В качестве одного из признаков, большинство цемента, стали, алюминия и нефтехимических продуктов получили экологические отказы или были политически освобождены от углеродных ограничений, - говорится в отчете CGEP, - даже в странах с жесткими углеродными целями.   Печь на алюминиевом литейном заводе. Печь на алюминиевом литейном заводе. Getty Images / Культура РФ Во-вторых, они включают оборудование и оборудование, рассчитанное на срок от 20 до 50 лет. Доменные печи иногда доходят до 60. Это крупные, долгосрочные капитальные вложения, с относительно низким товарооборотом. «Немногие промышленные объекты демонстрируют признаки скорого закрытия, особенно в развивающихся странах, - говорится в отчете CGEP, - что делает проблематичным развертывание заменяющих объектов и технологий». По крайней мере, решения, которые могут работать с существующим оборудованием, будут иметь преимущество. В-третьих, их эксплуатационные требования являются строгими и разнообразными. Общим для всех них является то, что им требуется большое количество высокотемпературного тепла и высокий «тепловой поток», способность поставлять большое количество тепла стабильно, надежно и непрерывно. Простои в этих отраслях невероятно дороги. В то же время конкретные требования и процессы в этих отраслях сильно различаются.В качестве примера можно привести сталь и чугун с использованием доменных печей, в которых сжигается кокс (форма «приготовленного» угля с высоким содержанием углерода). «Кокс также обеспечивает углерод в качестве восстановителя, выступает в качестве структурной опоры для удержания рудной нагрузки и обеспечивает пористость для растущего горячего газа и тонущего расплавленного железа», - говорится в отчете CGEP. «Из-за этих многочисленных ролей прямая замена сжигания кокса на альтернативный источник технологического тепла нецелесообразна». Цементная печь работает несколько иначе, как и реакторы, которые приводят в действие химические превращения, как и стеклодув. Разнообразие конкретных эксплуатационных характеристик затрудняет повсеместную замену промышленного тепла. Каждая из этих отраслей потребует своего решения. И это должно быть решение, которое не сильно увеличивает их расходы или, по крайней мере, предпринимает шаги по защите их от международной конкуренции. Вариантов на сегодняшний день не так много, чтобы говорить о. Варианты обезуглероживания промышленного тепла ограничены Каковы альтернативы, которые могли бы обеспечить высокую температуру и высокий тепловой поток с меньшими или нулевыми выбросами углерода? Отчет не является оптимистичным: «Путь к чистой эмиссии углерода для промышленности не ясен, и сегодня только несколько вариантов кажутся жизнеспособными». Альтернативы можно разбить на пять основных категорий: Биомасса: биодизель или щепа могут быть сожжены напрямую. Электричество: «резистивное» электричество можно использовать, например, для питания дуговой печи. Водород: технически это подкатегория электричества, так как она получена из процессов, приводимых в действие электричеством; он производится паровым риформингом метана (SMR) для производства «серого» водорода с интенсивным выбросом углерода, SMR с улавливанием и хранением углерода для получения «голубого» водорода, или электролизом, вытягивающим водород непосредственно из воды, чтобы сделать низкоуглеродистым « зеленый »водород. Ядерная энергия: Атомные электростанции, как обычные реакторы, так и новые реакторы третьего поколения, выделяют тепло, которое можно переносить в виде пара. Улавливание и хранение углерода (УХУ): Вместо того, чтобы обезуглероживать сами процессы, их выбросы CO2 могут быть уловлены и захоронены, либо CO2 непосредственно от источника тепла («тепло CCS»), либо CO2 от всего предприятия («CCS с полным оборудованием» «). Все эти варианты имеют свои трудности и недостатки. Ни один из них не близок к паритету затрат с существующими процессами. Некоторые из них ограничены интенсивностью тепла, которое они могут производить. Вот разбивка:   Требования к промышленной температуре Некоторые варианты ограничены конкретными требованиями конкретных производственных процессов.Цементные печи лучше работают с плотным внутренним топливом; резистивное электричество на внешней поверхности также не работает. Но самые большие ограничения - это затраты, когда новости несколько разочаровывают по двум причинам. Во-первых, даже самые перспективные и жизнеспособные варианты существенно повышают эксплуатационные расходы. И, во-вторых, варианты, которые в настоящее время являются наименее дорогими, не совсем те, которые могут предпочесть экологи. В отчете много говорится о методологии сравнения затрат по технологиям, но главное, что следует иметь в виду, является то, что эти оценки являются предварительными. Они включают в себя различные оспариваемые предположения, а реальные данные о производительности часто недоступны. Так что все это нужно взять с крошкой соли в ожидании дальнейших исследований. Тем не менее, вот примерное сравнение стоимости:   Сравнение стоимости промышленных вариантов отопления Вы можете заметить, что большинство синих полос, низкоуглеродистых вариантов, слишком дорого. Единственно доступными являются ядерный и синий водород. Водород является наиболее перспективной альтернативой С точки зрения способности генерировать высокотемпературное тепло, доступности и пригодности для различных целей, водород, вероятно, является ведущим кандидатом среди альтернатив промышленного тепла. К сожалению, уравнение затрат на водород не является хорошим: чем оно чище, тем оно дороже. Самый дешевый способ получения водорода, способ, которым сейчас производится около 95 процентов его, - это паровой риформинг метана (SMR), который реагирует пар с метаном в присутствии катализатора при высоких температурах и давлениях. Это чрезвычайно углеродоемкий процесс, поэтому «серый водород». Выбросы углерода от SMR могут быть уловлены и захоронены с помощью CCS (хотя сегодня они редки). Как видно из диаграммы выше, этот вид «голубого водорода» является самой дешевой низкоуглеродной альтернативой высокотемпературному промышленному теплу. «Зеленый водород» получают электролизом, используя электричество для отделения водорода от воды. Если это сделано с безуглеродной энергией, это также безуглеродное. Существует несколько различных форм электролиза, в которые нам не нужно вмешиваться. Главное, что нужно знать, это то, что они дорогие - наименее дорогой в два с лишним раза дороже голубого водорода.   Затраты на водород Вот упрощенная диаграмма затрат, чтобы сделать эти сравнения более понятными:   Промышленные затраты на тепло Примечание. Эти цифры отражают то, «что можно сделать сегодня на существующих объектах». В отчете CGEP подчеркивается, что «авторы не сбрасывают со счетов будущий потенциал для более дешевых систем». Подробнее об этом позже. На данный момент, в первом приближении, все доступные низкоуглеродистые альтернативы существенно повышают стоимость промышленных тепловых процессов по сравнению с базовым уровнем. И вот что действительно важно: в большинстве случаев улавливать и закапывать СО2 в этих процессах дешевле, чем переключать системы на низкоуглеродные альтернативы. CCS часто дешевле альтернатив с низким содержанием углерода Взять цементную продукцию. Для него требуется температура не менее 1450 ° C, поэтому единственными возможными вариантами являются водород, биомасса, резистивный электрический или CCS. Вот как бы они увеличили затраты на производство цемента («клинкера»):   затраты на производство цемента Как видите, каждая низкоуглеродистая альтернатива повышает затраты более чем на 50 процентов по сравнению с базовым уровнем. Единственные, которые не повышают его более чем на 100 процентов, - это CCS (только от источника тепла), синий водород или резистивный электрический в местах с чрезвычайно дешевой и обильной не содержащей углерода энергией. Альтернативой, которую предпочитают климатические ястребы, безуглеродный вариант, который лучше всего подойдет для большинства применений, является зеленый водород. Но это в настоящее время повышает затраты между 400 и 800 процентами. Ситуация примерно такая же для стали:   Стоимость стали И так далее, от химикатов до стекла и керамики; Практически в каждом случае самое дешевое решение по обезуглероживанию в ближайшей перспективе заключается только в улавливании и захоронении выбросов углерода. Конечно, это только в среднем. Фактические затраты будут зависеть от географии - есть ли подходящие места захоронения для CO2, дешевый ли природный газ, есть ли поблизости много воды или ветра - но нет никакой простой правды о сегодняшних альтернативах промышленного тепла: что такое зеленый не очень выполнимо, а то, что выполнимо, не очень зелено. Вот качественный график, который пытается понять эти отношения.   Промышленное отопление Что наиболее выполнимо - это справа. Что самое дорогое, так это топ. На данный момент в этом правом нижнем допустимом / дешевом квадранте не так много, кроме голубого водорода. В отчете подчеркивается, что эти начальные технологические рейтинги являются «в лучшем случае временными» и «весьма спекулятивными, неопределенными и условными.«Нужно понимать гораздо больше о стоимости и целесообразности этих вариантов. Их относительная привлекательность может быстро измениться с развитием технологий. Что приводит нас к рекомендациям. Как сделать зеленое промышленное тепло дешевле, а дешевое промышленное тепло зеленее Фридманн несколько раз подчеркивает, что одним из самых ясных результатов всего этого исследования является необходимость проведения дополнительных исследований. Доступные данные по промышленным альтернативным источникам тепла являются редкими и противоречивыми, и существует несколько попыток сравнить затраты по категориям. Самая насущная необходимость - это дополнительный анализ и исследования. Тем не менее, есть путь вперед. В документе МИЭФ рассматривается вышеупомянутая информация, а затем предлагается ряд политических рекомендаций. Первое и самое важное - это усиление государственной поддержки исследований и разработок (НИОКР). Именно здесь сообщение «у нас есть решения, в которых мы нуждаемся» может быть контрпродуктивным. Да, нам нужно немедленно начать развертывание доступных чистых технологий в масштабе. Но нам также необходимо уделить внимание тем секторам экономики, которые мы еще не знаем, как обезуглерожить. Мы должны определить перспективные технологии, как это делают эти отчеты, и начать сознательно работать, чтобы снизить их стоимость. По крайней мере, США нужно увеличить свои ежегодные расходы на исследования в области чистой энергии (около 15 миллиардов долларов) примерно в десять раз, создать некоторые региональные и отраслевые исследовательские центры и привлечь партнеров из промышленности для ускорения процесса коммерциализации. Во-вторых, промышленное тепло - это та область, где государственные закупки могут сыграть огромную роль - правительства закупают большое количество стали, бетона и химикатов. «Стандарты закупок, в которых предпочтение отдается продуктам с наименьшим содержанием встроенного углерода, могут привести к значительным изменениям в промышленном поведении», - говорится в докладе МИЭФ. В-третьих, правительство должно помочь компенсировать возросшие затраты на альтернативы с помощью фискальных субсидий, будь то кредитные гарантии, прямые гранты, льготные тарифы или что у вас есть. Общественные деньги нужны, чтобы двигаться вперед. В-четвертых, для многих альтернатив требуется новая инфраструктура (например, электрические или водородные трубопроводы), и правительство может помочь в ее создании.   Коробка передач Нужно больше таких, наверное. Shutterstock Пятое (примечание: не первое, пятое): цена на углерод будет ускорять все. Непонятно, насколько высокой должна быть цена, чтобы полностью компенсировать дополнительные затраты на альтернативы - в некоторых приложениях она, вероятно, будет неосуществимо высокой, поэтому все же потребуется политика в конкретных секторах - но любая цена вообще поможет.В-шестых, для защиты от международной конкуренции со стороны стран с более низкими стандартами тарифы на углерод могут взиматься с импортируемых промышленных товаров с более высоким содержанием углерода. В-седьмых, всегда есть хорошие старомодные мандаты: правительство может просто потребовать отказа от использования ископаемого топлива в этих секторах. Наконец, добровольные отраслевые ассоциации могут содействовать распространению знаний и передового опыта среди компаний, в то время как министерство по чистой энергии на международном уровне может сделать то же самое среди стран. Как ясно из этого списка, многое предстоит сделать, прежде чем «у нас есть все необходимые решения» в секторах тяжелой промышленности. Есть и другие сектора, которые по-прежнему трудно обезуглерожить (судоходство, тяжелые грузы, самолеты), и все они выиграют от такой же политики. Нам нужно развернуть то, что мы знаем, и узнать больше о том, чего мы не знаем одновременно. Последнее замечание об электрификации Эти два отчета могут показаться про-CCS, но это не главное, что нужно от них отнять. Даже если это правда, что CCS является самым дешевым текущим вариантом декарбонизации для некоторых отраслей и секторов, он просто не будет доступен во многих областях. И в долгосрочной перспективе цель все еще должна состоять в том, чтобы по возможности искоренить ископаемое топливо, сделав альтернативы более осуществимыми и менее дорогостоящими. Единственное технологическое решение с потенциальным путем снижения кривой затрат до уровня конкурентоспособности с ископаемым топливом (по правильной цене) - это электрификация. Приведенные выше диаграммы показывают две вещи об электрификации промышленного тепла. Во-первых, резистивное электричество - это единственный низкоуглеродистый вариант промышленного тепла, конкурирующий с CCS или голубым водородом, и только в этом случае чистое электричество чрезвычайно дешево и в изобилии. И, во-вторых, единственная действительно безуглеродная, неограниченная, универсальная альтернатива - это зеленый водород, который требует обильных возобновляемых источников энергии. Оба приводят доводы в пользу абсолютной необходимости удешевления чистой электроэнергии. В текущих ценах и с современными технологиями у полностью или в основном возобновляемой сети будут проблемы с промышленным теплом, которое требует огромных, интенсивных количеств энергии, надежно и непрерывно поставляемых. Некоторые промышленные приложения могут вовремя сместить свои потребности, чтобы приспособиться к возобновляемым источникам энергии или сделать их процессы прерывистыми, но большинство не могут. Им нужна управляемая, управляемая сила.   Электродуговая печь. Электродуговая печь.Getty Images / iStockphoto Построение энергосистемы на основе возобновляемых источников энергии, которая могла бы обслуживать тяжелую промышленность, потребовало бы гораздо более дешевого и энергоемкого хранилища, большей и лучшей передачи, более интеллектуальных счетчиков и приборов и лучшего реагирования на спрос, но, прежде всего, это потребовало бы чрезвычайно дешевого и обильного углерода. бесплатное электричество. Все становится проще, если чистая энергия становится дешевле. Это верно для резистивного электричества, это верно для зеленого водорода, и это верно почти для всех трудных для декарбонизации секторов. Дешевое, обильное, чистое электричество - это единственный путь к действительно устойчивой энергетической системе, объединенной вокруг энергосистемы и свободного обмена электронами. Технологии экологически чистой энергии угрожают разрушить энергосистему. Вот как он может адаптироваться. Хотя CCS может быть самым дешевым доступным вариантом для некоторых секторов сегодня, это не может быть конечным пунктом назначения; это должно быть временным. Нам необходимо максимизировать количество CO2, которое мы извлекаем из воздуха, и закапывать его, снижая концентрацию в атмосфере и минимизируя количество, которое мы выделяем. Это может быть неосуществимо в ближайшее время, но в некоторых временных масштабах должно преобладать электричество (и водородное топливо, которое оно может создать). Таким образом, стоит добавить последний кусочек политической рекомендации, о чем явно не говорится в отчете МИЭФ: сделать электроэнергию без выбросов углерода дешевле, любыми необходимыми средствами. Расширить налоговые льготы на возобновляемые источники энергии и расширить их на другие технологии экологически чистой энергии; принять национальный стандарт экологически чистой энергии; пройти отраслевые стандарты производительности; строить междугородние линии электропередачи; использовать государственные закупки; исследования и коммерциализация передовых ядерных и геотермальных технологий; исследовать новые русловые гидроэлектростанции; и ради бога, назначьте цену на углерод. На безуглеродном электричестве держите педаль на полу. Даже когда речь идет о промышленном тепле, которое является настолько сложным, чувствительным к ценам и разнообразным в применении - где CCS может быть лучшим краткосрочным способом - все еще остается верным, что снижение затрат на чистую электроэнергию делает все проще в долгосрочной перспективе. «Дайте мне точку опоры и место, чтобы стоять, - сказал древний математик Архимед, - и я переверну мир».«Дешевое, обильное, безуглеродное электричество - точка опоры для рычага Архимеда, точка рычага, которая делает возможным перемещение остального мира