SÜLHƏDDİN ƏKBƏR “DEMOKRATİYAYA “YUMŞAQ” KEÇİD STRATEGİYASI”nı PA-ya TƏQDİM ETDİ – Sənədin tam mətni

Sülhəddin ƏKBƏR,

Azad Demokratlar Partiyasının sədri

Müasir dünyada inkişaf demokratiyadan, azad dünyaya inteqrasiyadan və qloballaşmaya səmərəli və effektli adaptasiyadan keçir. Bu gün dünyanın ən inkişaf etmiş və sosial rifaha qovuşmuş ölkələri məhz demokratik və azad ölkələrdir.

Totalitar sovet rejimi dağıldıqdan və “soyuq müharibə” başa çatdıqdan sonra Şərqi və Cənub-Şərqi Avropa, eyni zamanda Baltikyanı ölkələr başda olmaqla, bir sıra postsovet ölkələrinin də demokratik inkişaf və azad dünyaya inteqrasiya yolu seçmələri müasir tarixi-siyasi inkişafın imperativ tələbə çevrilmiş çağırışından irəli gəlir.

Heç təsadüfi deyil ki, hələ yüz il bundan öncə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini quran babalarımız da tarixi seçim anlarında milli inkişaf yolu kimi məhz demokratik inkişaf yolunu seçmişlər. Eyni zamanda 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyinin bərpa edən, milli dövlət quruculuğuna yenidən başlayan bizlərin də milli inkişaf yolu kimi məhz demokratik inkişaf və islahatlar yolunu seçməsi də, təbii ki, heç də təsadüfi deyildi.

2011-ci ildə müsəlman dünyasında azadlıq, demokratiya və ədalət istəyən xalqların başlatdığı və sürətlə yayılan xalq hərəkatları, Atlantik okeanı sahillərindən başlayıb bizim sərhədlərimizədək davam edən tarixi dəyişikliklər prosesi, – məqsədyönlü kobud xarici müdaxilələrlə bu dəyişikliklər prosesinin xarakterinin zorla dəyişdirilməsinə və ümidlərlə dolu “Ərəb baharı”nın qanlı “Ərəb qışı”na çevrilməsinə baxmayaraq, – heç şübhəsiz, bizim ölkəmizdən də yan keçməyib (Ən azı, siyasi-mənəvi, mənəvi-psixoloji planda.) Artıq müsəlman dünyasının əsrlərdir əzilən xalqları da oyanmaqda, inkişafa və sosial rifaha aparan yolun məhz demokratiya və azadlıqlardan keçdiyini anlamaqdadırlar.

Digər tərəfdən, neftlə zəngin müsəlman ölkələrində azadlıq və demokratiyanı repressiv sabitliyə qurban verən ABŞ və Qərb ölkələrinin də bu siyasətin orta və uzun müddətli perspektiv inkişaf baxımından yanlış siyasət olduğunu, strateji səhv olduğunu anlamağa başladıqları görünür.

Ötən ilin noyabr-dekabr aylarında Çində koronavirus epidemiyasının başlaması, sonra isə pandemiyaya çevrilməsi, pandemiya sonrası dünyada yaranmış durum, onun ağır nəticələri, o cümlədən qlobal iqtisadi böhrana yol açması, dünya bazarlarında enerji daşıyıcılarının qiymətinin kəskin düşməsi mövcud geopolitik böhranı daha da mürəkkəbləşdirib və ağırlaşdırıb. Təbii ki, yaranmış bu durumda yeni dünya nizamı quruculuğu prosesinin sürətlənəcəyini və qlobal, eyni zamanda regional inkişaf perspektivlərinin aydınlaşmağa başlayacağını proqnozlaşdırmaq xüsusi çətinlik yaratmır.

Azərbaycan Respublikası da:

– Geopolitik qarşıdurmanın həlledici mərhələyə daxil olduğunu;

– Geopolitik böhranın yarandığını, koronavirus pandemiyası ilə birlikdə onun daha da mürəkkəbləşdiyini və ağırlaşdığını;

– Yeni dünya nizamı quruculuğu prosesinin sürətlənəcəyinin qaçılmaz göründüyünü;

– Dünyada, xüsusən də müsəlman dünyasında və qonşu regionlarda tarixi əhəmiyyətli dəyişikliklərin getdiyini və yayılmaqda olduğunu;

– İran, eyni zamanda Cənubi Azərbaycan məsələsinin gündəlikdə olduğunu;

– Yaxın perspektivdə Rusiya məsələsinin gündəliyə gəlməsinin gözlənildiyini;

– Mənfi coğrafi-siyasi, coğrafi-strateji, coğrafi-iqtisadi və coğrafi-mədəni inkişaf meyllərinin artdığını və gücləndiyini;

– Regionda yeni durumun yarandığını, ələlxüsus işğalçı Ermənistanda inqilabi demokratik dəyişikliklərin baş verdiyini və xarici siyasətdə düşmənə dividentlər gətirdiyini;

– Ən başlıcası isə, bütün bu səbəblərlə birlikdə, milli maraqların təmin edilməsinin, milli məsələ və problemlərin həll edilməsinin zərurətə çevrildiyini, ölkədə kompleks demokratik islahatların aparılmasının və demokratiyaya keçid edilməsinin imperativ tələbə çevrildiyini, gec də olsa, nəzərə almalı və ötən əsrin 80-ci illərinin sonu 90-cı illərinin əvvəllərində olduğu kimi, qarşıdan gələn böyük geopolitik çalxantılara hazırlıqsız yaxalanmamalıdır.

Mürəkkəbləşməkdə və ağırlaşmaqda davam edən (və edəcək) bu qlobal, regional və lokal durumda Azərbaycan Respublikasında kompleks demokratik islahatların aparılması və demokratiyaya dinc keçid edilməsi təxirəsalınmadan “Azərbaycan Respublikasında demokratiyaya “yumşaq” keçid strategiyası”nın işlənib hazırlanmasını və həyata keçirilməsini tələb edir.

Xatırlatmaq istərdim ki, hələ 2011-ci ildə belə bir təşəbbüslə çıxış etmiş və “Demokratiyaya “yumşaq” keçid strategiyası” adlı bir sənəd hazırlayaraq ictimaiyyətə təqdim etmişdim (08 aprel 2011-ci il, “Azadlıq” qəzeti, N-78.)

Hazırda yaranmış qlobal, regional, subregional və lokal durumu, bu durumun gözlənilən inkişaf perspektivlərini, Azərbaycan Respublikası hakimiyyətinin yüksək səviyyədə siyasi dialoq çağırışları etməsini, Prezident Administrasiyasının Siyasi partiyalar və qanunvericilik hakimiyyəti ilə əlaqələr şöbəsinin müxalifətlə faktiki dialoqa başlamasını (17 fevral, 2020-ci il), siyasi müxalifətə yönəlik bir sıra, kiçik də olsa, müsbət addımların atılmasını, nəhayət, 24 aprel 2020-ci ildə Azad Demokratlar Partiyasının sədri olaraq mənimlə keçirilən görüşü də nəzərə alaraq, yenidən bu məsələyə qayıtmağa, “Demokratiyaya “yumşaq” keçid strategiyası”nı yeniləməyə və ictimaiyyətə, eyni zamanda Prezident Administrasiyasına rəsmi təqdim etməyə qərar verdim. Bu sənədi “Demokratiyaya “yumşaq” keçid strategiyası – 2.0” da adlandırmaq olar.

“Demokratiyaya “yumşaq” keçid strategiyası”nın başlıca məqsədi – ölkədə məqsədyönlü, sistemli, ardıcıl və mərhələli şəkildə geniş (siyasi, hüquqi, iqtisadi, sosial, hərbi, təhlükəsizlik, mədəni və s.) və dərin demokratik islahatların aparılması yolu ilə avtoritarizmdən demokratiyaya “yumşaq”, dinc və ağrısız keçidin təmin edilməsidir.

“Demokratiyaya “yumşaq” keçid strategiyası”nın əsas vəzifələri isə aparılacaq islahatların ideya-nəzəri və ideya-siyasi əsaslarının, siyasi alqoritminin, avtoritarizmdən demokratiyaya “yumşaq” keçidin yol xəritəsinin işlənib hazırlanması və məqsədyönlü, sistemli, ardıcıl və mərhələli şəkildə həyata keçirilməsi, beləliklə, avtoritarizmdən demokratiyaya “yumşaq”, dinc və ağrısız keçidin təmin edilməsi üçün hərtərəfli ilkin əlverişli şəraitin, zəminin yaradılmasıdır.

“Demokratiyaya “yumşaq” keçid strategiyası” işlənib hazırlanarkən və həyata keçirilərkən Azərbaycan Respublikasının həyati və həyati vacib milli maraqları – müdafiəsi (vətəndaşların, cəmiyyətin və dövlətin, onun müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi bütövlüyü, sərhəd toxunulmazlığı və Konstitusiya quruluşunun müdafiəsi), demokratik inkişafı, hərtərəfli və davamlı sosial-iqtisadi inkişafı, daxilində milli birliyin, xaricində əlverişli beynəlxalq və regional əhatənin yaradılması rəhbər tutulmalıdır. O da nəzərə alınmalıdır ki, mövcud şəraitdə Azərbaycan Respublikasının həyati və həyati vacib milli maraqlarının təmin edilməsi, eyni zamanda milli məsələ və problemlərinin həll olunması baxımından, daxildə milli birliyin, təbii, ilk növbədə onun əsaslarının, o cümlədən siyasi əsaslarının yaradılması operativ-taktiki planda açar rolu oynayır. Ümidverici haldır ki, Azərbaycan Respublikasının siyasi iqtidarı hazırda bu açarın axtarışındadır. Hər halda, başda siyasi dialoqun başladılması olmaqla, atılan ilkin addımlar bu yöndə düşünmək üçün istiqamət verməkdədir.

“Demokratiyaya “yumşaq” keçid strategiyası”nın əsas prinsipləri:

– Milli və ictimai maraqların üstünlüyü və öncəliyi;

– Siyasi plüralizm;

– Demokratiya və insan haqları;

– Qanunun aliliyi və hüququn üstünlüyü;

– Azad bazar iqtisadiyyatı;

– Sosial ədalət;

– Qarşılıqlı hörmət və etimad;

– Qarşılıqlı güzəşt və konsensus;

– Razılaşmalara sədaqət;

– Aşkarlıq və şəffaflıq;

– Hesabatlılıq;

– İctimai nəzarət olmalıdır.

“Demokratiyaya “yumşaq” keçid strategiyası” çərçivəsində əsas fəaliyyət formaları isə:

– Qarşılıqlı hörmət və etimada dayanan ictimai və siyasi dialoq;

– Milli və ictimai maraqlar naminə əməkdaşlıq;

– Geniş və dərin demokratik islahatların həyata keçirilməsi;

– Dayanıqlı və davamlı demokratik inkişaf siyasətinin aparılması olmalıdır.

Bu strategiya çərçivəsində Konstitusiya və qanunlara dəyişiklik, əlavə və düzəlişlər edilərkən, yeni qanunlar, qərarlar və digər normativ aktlar qəbul edilərkən, eyni zamanda müvafiq islahat proqramları, fəaliyyət planları hazırlanarkən və həyata keçirilərkən də bu prinsiplər və fəaliyyət formaları əsas götürülməlidir.

Azərbaycanda demokratik rejimə keçidin “yumşaq”, dinc və ağrısız olmasının təmin edilməsi üçün proses zamana yayılmalı, ardıcıl olmaqla mərhələli aparılmalı, ilkin mərhələdə tərəflər birgə səylərlə müsbət ictimai rəy formalaşdırmalı, yüksək səviyyəli və tamdəyərli siyasi dialoqun baş tutması üçün əlverişli ictimai-siyasi zəmin hazırlamalı, sonrakı mərhələlərdə isə prosesin genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi üçün aşağıda göstərilən addımları atmalıdırlar.

Hakimiyyət

İqtidar ilk növbədə:

– Dialoq üçün əlverişli mühitin – qarşılıqlı hörmət və etimad mühitinin yaradılması üçün düşüncə, ifadə, söz və mətbuat, sərbəst birləşmə və toplaşma, siyasi fəaliyyət azadlıqlarını təmin etməli, bütün siyasi məhbusları azad etməli, siyasi mühacirlərin vətənə dönmələri üçün normal, məqbul şərait yaratmalı;

– Ölkədə geniş və dərin həqiqi demokratik islahatların işlənib hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə,

– Qanunverici, icra və məhkəmə, eyni zamanda mərkəzi və yerli hakimiyyət arasında hakimiyyət bölgüsünün aparılması, qarşılıqlı balanslaşdırma və nəzarət mexanizminin yaradılması da daxil olmaqla, Konstitusiyaya müvafiq dəyişiklik, əlavə və düzəlişlərin edilməsinə,

– Bu sahədə siyasi müxalifətlə və vətəndaş cəmiyyətinin maraqlı olan bütün təbəqələri ilə dialoqa, əməkdaşlığa, müstəqil Konstitusiya komissiyasının yaradılmasına və tərkibinə onların da nümayəndələrinin daxil edilməsinə razılıq verməyə,

– Müvəqqəti milli etimad hökuməti yaratmağa hazır olduğunu bəyan etməlidir.

Hakimiyyətin bu yöndə dövlət başçısı səviyyəsində siyasi iradə bəyanından həmən sonra cəmiyyətin maraqlı olan bütün tərəfləri ilə dialoq başla(dıl)malı, mümkün olan ən qısa zamanda müstəqil Konstitusiya komissiyası yaradılmalı, hökumət buraxılmalı və müvəqqəti keçid hökuməti – milli etimad hökuməti formalaşdırılmağa başlanmalıdır.

Müstəqil Konstitusiya komissiyasının əsas vəzifəsi, 6 ay ərzində ölkədə geniş və dərin, həqiqi və əsaslı demokratik islahatların həyata keçirilməsi üçün hüquqi bazanın, Konstitusiya və qanunlara ediləcək müvafiq dəyişiklik, əlavə və düzəlişlərin işlənib hazırlanması olmalıdır.

Keçid dövründə kritik rol oynamalı olan müvəqqəti milli etimad hökumətinə cəmiyyətdə inam və etimadın yaranması vacibdir. Bunun üçün bir tərəfdən onun tərkibinə müxalifət nümayəndələri, bitərəf texnokratlar, alimlər, ziyalılar və mütəxəssislər də cəlb edilməli, digər tərəfdənsə, adı korrupsiya və rüşvətə bulaşmış, xalqa qarşı repressiyalarda iştirak etmiş və ölkənin demokratik inkişafına mane olan mühafizəkar şəxslər daxil edilməməlidir.

Erkən parlament seçkilərindən sonra yeni hökumət təşkil edilənədək fəaliyyət göstərəcək milli etimad hökumətinin başlıca vəzifələri isə:

– Demokratik islahatların həyata keçirilməsi, korrupsiya və rüşvətxorluqla mübarizə aparılması, inhisarçılığın və “gizli iqtisadiyyat”ın aradan qaldırılması məqsədilə müvafiq proqramların və fəaliyyət planlarının hazırlanması və sıx ictimai nəzarət altında həyata keçirilməsi;

– Vergi, gömrük və sərhəd xidmətində demokratik islahatların aparılması;

– Milli gəlirin və sərvətlərin ədalətli bölgüsü, yoxsulluğun aradan qaldırılması və sosial rifahın təmin edilməsi üçün təxirəsalınmaz tədbirlər planının hazırlanması və həyata keçirilməsi, sosial ədalətin təmin edilməsi;

– Dövlət büdcəsi və Neft Fonduna ictimai nəzarətin gücləndirilməsi;

– Şəffaflıq, aşkarlıq və hesabatlılığın tam təmin edilməsi olmalıdır.

Milli etimad hökuməti öz fəaliyyətində milli maraqları, demokratiya və demokratik islahatlara sədaqəti, şəffaflıq, aşkarlıq və hesabatlılığı əsas götürməlidir.

Dövlət başçısı, eyni zamanda parlamentdə faktiki, mütləq əksəriyyətə sahib olan YAP-ın sədri cənab İlham Əliyev siyasi iradə nümayiş etdirməli, bu strategiyanın və demokratik islahatların həyata keçirilməsi üçün zəruri olan, Konstitusiya və qanunlara müvafiq dəyişiklik, əlavə və düzəlişlərin, yeni qanunların və qərarların Milli Məclisdə yubadılmadan qəbul edilməsinə nail olmalıdır.

Əks təqdirdə, ölkədə erkən parlament seçkilərinin daha erkənə alınması qaçılmaz ola bilər. Siyasi dialoq tərəflərinin birgə razılığı əsasında müəyyən edilən müddət ərzində demokratik siyasi islahatların, o cümlədən seçki islahatının həyata keçirilməsi, çoxpartiyalı siyasi sistemin inkişaf etdirilb möhkəmləndirilməsi, proporsional seçki sisteminin bərpa edilməsi, seçki komissiyalarının ictimai-siyasi etimad yaradacaq demokratik prinsirlər əsasında yenidən təşkil edilməsi və s. üçün hüquqi baza yaradılmalı, Konstitusiya və qanunlara müvafiq dəyişiklik, əlavə və düzəlişlər qəbul edilməli, bundan sonra isə yenə birgə razılıq əsasında müəyyən edilən tarixdə ölkədə erkən azad və ədalətli parlament seçkiləri keçirilməlidir.

Təbii, eyni zamanda erkən azad və ədalətli bələdiyyə seçkilərinin, ələlxüsus Bakı başda olmaqla, böyük şəhərlərdə mer seçkilərinin keçirilməsi də unudulmamalıdır.

Yeni parlament prezident seçkilərindən öncə Azərbaycan Respublikasının:

– Məhdud səlahiyyətli prezidentlik institutu saxlanılmaqla, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə olduğu kimi, parlamentli respublika üsuli-idarəsinə, yəni parlamentli respublikaya keçidini;

– Demokratik hakimiyyət bölgüsünün aparılmasını, işlək balanslaşdırma və qarşılıqlı nəzarət mexanizminin yaradılmasını da nəzərdə tutan yeni Konstitusiya layihəsini müxalifətin və vətəndaş cəmiyyəti institutlarının da iştirakı ilə işləyib hazırlamalı, bəyənməli və onun qəbulu üçün ölkədə ümumxalq referendumu keçirilməlidir.

Bundan sonra isə qəbul edilən yeni konstitusiya və sistemə uyğun olaraq, ölkənin yeni dövlət başçısı seçilməli və beləliklə, keçid dövrü başa çatmalıdır.

Müxalifət

Azərbaycan müxalifəti də öz növbəsində keçid dövründə:

– Mövcud Konstitusiya və qanunvericilik çərçivəsində hərəkət edəcəyini, yalnız dinc, demokratik mübarizə üsullarından istifadə edəcəyini bir daha rəsmən bəyan etməli;

– Demokratiyaya “yumşaq” keçid strategiyasının, eyni zamanda nəzərdə tutulan demokratik islahatlar proqramının hazırlanmasında aktiv iştirak etməli, eyni zamanda onların həyata keçirilməsinə dəstək verməli;

– Milli maraqların, ələlxüsus həyati və həyati vacib milli maraqların təmin olunmasında, milli məsələ və problemlərin həll edilməsində hakimiyyətlə, xüsusən də milli etimad hökumətilə əməkdaşlıq etməli;

– Hakimiyyətlə əldə edilən bütün razılaşmalara sadiq qalacağını, islahatların aparıldığı dövrdə qaçılmaz olan və ya gözlənilən sosial və/və ya qrup narazılıqlarından siyasi məqsədlərlə sui-istifadəyə yol verməyəcəyini, destruktiv xarici müdaxilələrin olduğu təqdirdə isə milli maraqlar naminə hakimiyyətlə əməkdaşlıq edəcəyini bəyan etməli;

– Razılaşmadan kənara çıxaraq, erkən prezident seçkilərinin keçirilməsini tələb etməməli;

– Hakimiyyət mövqeyindən sui-istifadə, korrupsiya və rüşvət istisna olmaqla, digər yollarla əldə edilən ilkin kapitalın leqallaşdırılmasına razılıq verməlidir.

Cəmiyyət

Cəmiyyətin ictimai-siyasi aktiv kəsimi – ictimai birliklər, QHT-lər, qadın və gənclər təşkilatları, KİV, ziyalılar və intellektuallar başda olmaqla, bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyəti də:

– Hakimiyyətlə müxalifət arasında yüksək səviyyəli və tamdəyərli siyasi dialoqun baş tutması üçün əlverişli daxili ictimai-siyasi mühitin yaradılmasına ictimai dəstək verməli, ehtiyac yarandığı təqdirdə isə, xüsusən ziyalılar, vasitəçilik missiyasını öz üzərinə götürməli;

– Demokratiyaya “yumşaq” keçid strategiyasının və demokratik islahatlar proqramının hazırlanmasında aktiv iştirak etməli, eyni zamanda onların həyata keçirilməsinə aktiv ictimai dəstək verməli;

– Hakimiyyətlə birgə əldə edilən siyasi və ictimai razılaşmaların, qəbul edilən qərar və proqramların həyata keçirilməsinə, xüsusən də milli etimad hökuməti, büdcə və Neft Fonduna aktiv ictimai nəzarəti təmin etməlidir.

Beynəlxalq birlik

Sürətlə qloballaşan dünyamızda geopolitik qarşıdurmanın həlledici mərhələyə daxil olduğu, yeni dünya nizamı quruculuğunun sürətlənməsinin gözlənildiyi, demokratiya və azadlıqların yayılmasının həm də strateji xarakter aldığı bir dövrdə, Yeni Avropa təhlükəsizlik sisteminin tərkib hissəsi olan Azərbaycan Respublikasının da demokratikləşməsində, ən azı, öz strateji maraqlarına görə, maraqlı olmalı olan demokratik beynəlxalq birlik (ABŞ, AB, NATO, Türkiyə, ATƏT və AŞ başda olmaqla) isə hakimiyyətlə müxalifət və vətəndaş cəmiyyəti arasında siyasi-ictimai dialoqun baş tutması, ölkədə həqiqi demokratik islahatların aparılması və demokratiyaya “yumşaq” keçid üçün əlverişli xarici siyasi, siyasi-mənəvi mühitin yaradılmasına dəstək verməli, ehtiyac yarandığı təqdirdə isə vasitəçilik missiyasını öz üzərinə götürməlidir.

Beləliklə, əgər tərəflər dünyanın, regionun və ölkəmizin, eyni zamanda tarixi-siyasi inkişafımızın çox mürəkkəb və həssas olan kritik bir mərhələdən keçdiyi dövrdə öz üzərlərinə düşən vəzifələri vicdanla və məsuliyyətlə yerinə yetirərlərsə və əldə edilən bütün razılaşmalara sadiq qalarlarsa, ölkəmizin demokratiyaya “yumşaq”, mərhələli keçidi aşağıdakı xronoloji ardıcıllıqla (mərhələlərin müddətləri birgə razılaşma əsasında müəyyən edilməlidir):

İctimai rəyin hazırlanması mərhələsi (ilkin mərhələ);

İslahatların başlanğıc mərhələsi – müstəqil Konstitusiya komissiyası və milli etimad hökumətinin yaradılması, ölkədə həqiqi demokratik islahatların həyata keçirilməsi üçün hüquqi bazanın işlənib hazırlanması və islahatların həyata keçirilməyə başlanması mərhələsi;

– Əsaslı demokratik islahatların həyata keçirilməsi mərhələsi – ölkədə əsaslı, geniş, yəni hərtərəfli həqiqi demokratik islahatların həyata keçirilməsi, müvafiq hüquqi bazanın yaradılması və ölkədə azad və ədalətli erkən parlament və bələdiyyə seçkilərinin keçirilməsi;

– Əsaslı demokratik islahatların dərinləşdirilməsi mərhələsi – ölkədə həyata keçirilən əsaslı, geniş həqiqi demokratik islahatların dərinləşdirilməsi, geniş ictimai iştirakla, yeni parlament tərəfindən Azərbaycan Respublikasının yeni, demokratik Konstitusiya layihəsinin işlənib hazırlanması, bəyənilməsi və qəbulu üçün ölkədə ümumxalq referendumunun keçirilməsi;

– Nəhayət, demokratiyaya “yumşaq” keçidin yekun mərhələsi – qəbul edilən yeni Konstitusiyaya, yeni siyasi-hüquqi sistemə uyğun olaraq ölkənin dövlət başçısının seçilməsi ilə birlikdə, uğurla, dinc və ağrısız şəkildə başa çatmış olar.

Bütün Azərbaycan cəmiyyəti – iqtidarı və müxalifəti ilə birgə:

– Mövcud qlobal, regional və lokal durumu, mövcud durumun başlıca inkişaf meyllərini və görünən perspektivlərini;

– Qlobal və regional miqyasda geopolitik qarşıdurmanın həlledici mərhələyə daxil olduğunu, geopolitik böhranın yarandığını;

– Ağrılı, sancılı davam etməkdə olan yeni dünya nizamı quruculuğunu, onun başlıca inkişaf meyllərini, koronavirus pandemiyasından sonra sürətlənəcəyini və indidən görünməyə başlayan inkişaf perspektivlərini;

– Ölkəmizin mürəkkəb və həssas geopolitik, geostrateji, geoekonomik və geokültürəl məkanda yerləşdiyini, xarici əhatəsinin əlverişsiz olduğunu;

– Eyni zamanda, müharibə vəziyyətində və torpaqlarının böyük bir hissəsinin də işğal altında olduğunu;

– Onsuz da mürəkkəb və ağır olan xarici və daxili təhlükəsizlik mühitinin daha da mürəkkəbləşməkdə və ağırlaşmaqda olduğunu, eyni zamanda xarici təsir və təzyiqlərə həssaslığının artdığını;

– Müasir dünyanın inkişafından irəli gələn tələb və çağırışları;

– Milli inkişafın, milli dövlətin inkişafının demokratiyadan, azad dünyaya inteqrasiyadan və qloballaşmaya səmərəli və effektli adaptasiyadan keçdiyini;

– Dövlətimizin öz müstəqilliyini yaxın tarixdə bərpa etdiyini, dövlət institutlarının, eyni zamanda müdafiə və təhlükəsizlik institutlarının və sistemlərinin hələ də zəif və yetərsiz olduğunu;

– Həyati və həyati vacib milli maraqlarını, illərdir öz həllini gözləyən aktual milli məsələ və problemlərini, onların təmin edilməsi və həllinin milli birlikdən, milli birliyin sağlam əsaslarının, o cümlədən davamlı və dayanıqlı siyasi əsaslarının yaradılmasından keçdiyini;

– Avtoritarizmdən demokratiyaya keçidin qlobal, regional və lokal inkişafın, ələlxüsus (daxili) siyasi inkişafın imperativ tələbinə çevrildiyini;

– Bu imperativ tələbə ən optimal cavabın da avtoritarizmdən demokratiyaya “yumşaq” keçid olduğunu nəzərə almalı və artıq zaman itkisinə yol vermədən, “Demokratiyaya “yumşaq” keçid strategiyası”nı – avtoritarizmdən demokratiyaya “yumşaq” keçidin yol xəritəsini işləyib hazırlamalı və həyata keçirməlidir.

Əziz həmvətənlər, əgər daxili siyasi inkişafımızın vətəndaş qarşıdurması və toqquşmaları, dağıdıcı üsyan, qiyam, inqilab, çevriliş və s. yolu ilə deyil, təkamül yolu ilə getməsini, xarici müdaxilələrə yol verilməməsini, ölkəmizin daxilən güclənməsini və qurulmaqda olan yeni dünya nizamında, beynəlxalq münasibətlər sistemində öz layiqli yerini tutmasını, millətimizin müasir inkişaf yoluna çıxmasını və inkişaf etməsini, azadlıq və rifaha qovuşmasını istəyiriksə, milli-siyasi inkişafımızın bu taleyüklü mərhələsində məhz “Demokratiyaya “yumşaq” keçid strategiyası”nı qəbul etməli və onun həyata keçirilməsi üçün hər birimiz əlimizdən gələni əsirgəməməliyik.

Qeyd: Təbii ki, ictimai müzakirəyə, iqtidarı və müxalifəti ilə birgə bütün Azərbaycan cəmiyyətinə təqdim olunan bu siyasi-strateji layihə yalnız birgə müzakirələrə çıxarılacaq sənəd layihələrindən biri ola bilər. Eyni zamanda, layihə mövcud qlobal, regional və lokal inkişafa, o cümlədən ictimai-siyasi vəziyyətin inkişafına uyğun olaraq inkişaf etdirilə, ona dəyişikliklər, əlavə və düzəlişlər edilə bilər.

Şərhlər

32 il gözləyən vətəndaş 2020-05-13 16:26:39

Lütfən, məlum "yumşaq" keçidi və qəti-səlist Qarabağ həllini göstərin.

Elsad Isa 2020-05-02 00:49:55

Mence mukemmel ve dolgun bir seneddir.Cetin ve murekkeb yolda ugurlar!

Özgür 2020-05-01 17:49:28

Çox müdrik bir sənəddir. Birlik üçün bu sənədin ciddi müzakirəsı lazımdır.

Rasim Comərd 2020-05-01 15:02:22

CAN AZƏRBAYCANımızın mövcudluğu və gələcəyi maninə ictimai müzakirəyə təqdim olunan bu layihəni bəyəndim və reallaşmasının heç də çətin olmayacağı qənaətindəyəm. Yetər ki, milli birlik nümayiş etdirə bilək...

Mühəndis təcrübəsi 2020-05-01 13:25:59

Syasət dərya... Yeni dövrdən 30 il keçir və doğru keçidi heç kəs qəbul etmir?

Cəmşid Dərələyəzli 2020-05-01 08:59:04

Müzakirə olunacaq, bir sənəd. Umaram heç bir düşərgə bu müzakirədən qaçmaz. Milli birlik və Azərbaycanın Bekası naminə.

Elli 2020-05-01 01:10:48

Sülhəddin Əkbərin "Demokratiyaya "yumşaq" keçid strategiyasını bəyəndim. Həm də başqa yolumuz qalmır.

Son yazılar


Новости

Обзор на Apple IPad PRO 2020

Слоган Apple для новых моделей iPad Pro 2020 года «Ваш следующий компьютер - это не компьютер». Это дерзкий способ справиться с напряжением, которое лежит в основе большинства покупок iPad Pro: они стоят столько же или больше, чем многие ноутбуки, но, возможно, не смогут заменить ваш ноутбук. 11-дюймовый iPad Pro стоит от 799 долларов, а 12,9-дюймовая модель - от 999 долларов, но в обоих случаях более реалистичная стоимость составляет, по крайней мере, пару сотен долларов: следует учитывать, что цена на хранилище выше обычной. 128 ГБ базовой памяти и цена корпуса клавиатуры. Покупатели iPad Pro быстро потратят столько же или больше, чем стоимость хорошего MacBook Air или даже MacBook Pro - отсюда и напряженность. К сожалению, вы не можете потратить лишние 299 или 349 долларов на новый чехол Magic Keyboard, который Apple анонсировал вместе с этими новыми iPad - они не поступят до мая. Brydge продает более традиционную насадку-раскладушку за 199 или 229 долларов. Интернет уже много лет спорит о том, сможет ли iPad заменить ваш ноутбук. И за эти годы Apple медленно заполняла пробелы в программном обеспечении, но не все из них. Я просто выложу свои карты и скажу, что да, iPad Pro - это компьютер,который работает не так, как вы привыкли, и иногда блокирует ваши усилия по достижению определенных задач. Если бы вы надеялись, что эти новые iPad разрешат эту напряженность, это не так. Я думаю, что более интересный вопрос заключается в том, что означает «профи» в контексте iPad. Настоящее напряжение не в iPad Pro и MacBook Air, а в iPad Pro и других iPad. Плюсы Отличный дисплей Быстро Поддержка трекпада Минусы Оплачивая LIDAR, вы не можете использовать ограничения iPadOS все еще теряют Нет наушников Итерация iPad Pro 2020 года, по сути, является незначительным ударом по сравнению с моделями 2018 года. Здесь действительно только три вещи, которые являются новыми: процессор, массив камер и микрофоны. О, есть также поддержка трекпада, о которой вы так много слышали, но она будет доступна для любого iPad, который поддерживает последнюю версию iPadOS. Аксессуар Magic Keyboard от Apple также пока не доступен для тестирования. Это одна из причин, по-моему, настоящая напряженность с другими iPad. Поддержка трекпада может быть самой важной функцией iPad в этом году - я говорю, что даже не знаю, что Apple запланировала на Всемирную конференцию разработчиков только для цифровых технологий. Но поскольку он распространяется на все iPad, он вряд ли станет отличительной чертой этого iPad Pro.Возможно, Magic Keyboard изменит это исчисление, но, скорее всего, будет множество вариантов трекпада для менее дорогих iPad. Например, Apple уже сотрудничает с Logitech на трекпаде для различных 10,5-дюймовых моделей iPad. В любом случае, яркая сторона iPad Pro, которая так мало меняется по сравнению с предыдущим поколением, состоит в том, что есть множество вещей, о которых вам не нужно беспокоиться. Экран по-прежнему красивый, четкий и у него точные цвета. Качество аппаратного обеспечения всеё ещё на высшем уровне, но вне корпуса я всеё ещё чувствую, что в этом есть что-то немного антисептическое. Батарея работает целый день для меня - хотя теперь, когда я использую ее на работе в течение полного рабочего дня, восемь-десять часов, которые я могу вытащить из зарядки, действительно обходятся мне всего один день вместо того, чтобы не беспокоиться об этом несколько. Все еще есть только один порт USB-C, неудобно расположенный сбоку, но его функциональные возможности менее заблокированы, чем это было до iPadOS. И я все еще собираюсь указать на отсутствие разъема для наушников, потому что это больше боли, чем на телефонах. Я постоянно пользуюсь обычными наушниками на своем ноутбуке из-за их надежности: никаких задержек и неловких помех настройкам Bluetooth в начале звонка Zoom, пока ваши коллеги терпеливо ждут. Давайте рассмотрим новое, начиная с процессора. Как ни странно, Apple не использует чип того же поколения, что вы найдете на iPhone 11 Pro. Вместо этого это A12Z Bionic, шаг вперед по сравнению с A12X Bionic, найденным в iPad Pro 2018 года. «Z» ничего не означает (Apple говорит, что это просто «больше, чем X»), но это означает, что в этом году GPU увеличена до 8 ядер. Apple утверждает, что это должно помочь с играми, работающими на частоте 120 Гц, рендерингом 4K в приложениях для редактирования видео и улучшенной производительностью AR. Я уверен, что это все правда, но я не уверен, что большинство владельцев iPad Pro когда-либо заметят разницу в скорости. Этот iPad чувствует себя очень, очень быстро, как и мой iPad Pro 2018 года. Потенциально можно привести аргумент о запасе мощности процессора и его перспективах на будущее, но не особенно сильный. Для полноты картины отмечу, что в тесте вычислений на GPU Geekbench 5 Pro новый 12,9-дюймовый iPad Pro набрал 9981, а мой 2018-дюймовый - 9138 (тесты CPU были примерно такими же). Что эта разница в 800 значит для вас? Наверное, ничего. Для меня ключевой момент в том, что если вы не знаете точно, к какому болевому моменту относится этот процессор, вам не следует обновляться только для него. Самое большое изменение - новая система камер. Вы не можете пропустить это. Выступ камеры на задней панели iPad Pro теперь представляет собой большой старый квадрат с двумя обычными датчиками камеры и новым датчиком LIDAR. Мы вернемся к этому датчику LIDAR через минуту. Apple установила 12-мегапиксельный основной широкий датчик с диафрагмой f / 1.8, который делает хорошие фотографии, но не в состоянии соответствовать характеристикам iPhone 11 Pro при слабом освещении. Новинкой этого года является сверхширокий 10-мегапиксельный сенсор с f / 2,4 и углом обзора 125 градусов. Как и для всех сверхширокоугольных сенсоров, смысл в этом доставляет больше удовольствия, чем дополнительное четкое качество изображения. Я в команде «все в порядке, чтобы делать фотографии и видео с вашим iPad», но контекст имеет значение.Я думаю, что это более логично, чем то, что вы могли бы использовать в студии для конкретных целей, а не на местах (или, и я не могу особо подчеркнуть, что вы никогда не должны делать этого на концерте). «Студийный» контекст также относится к микрофонам, которые Apple также называет «студийным» качеством. Они довольно хороши, но, возможно, не достаточно хороши, чтобы использовать их для профессионального подкаста. IPad Pro может снимать видео в формате 4K со скоростью 24, 30 или 60 кадров в секунду и в сочетании с этими микрофонами, я думаю, цель состоит в том, чтобы предоставить кинематографистам интересный набор опций для съемки и редактирования «все в одном». Если бы Apple продала версию этого iPad Pro с посредственной камерой на задней панели и без изменений камеры, я бы купил эту версию в одно мгновение, особенно если она будет стоить немного дешевле. Для меня важнее камера для селфи, потому что я использую iPad Pro в качестве рабочего компьютера, и это именно та камера, указывающая на мое лицо для видеозвонков. Он может делать 7-мегапиксельные фотографии и снимать видео 1080p. Это намного лучше, чем камера на любом MacBook с точки зрения качества, и намного хуже, чем на любом MacBook с точки зрения размещения. Я не знаю, почему Apple сохраняет свое странное наследие, когда датчики FaceID и селфи-камера помещаются на «верх» iPad Pro, когда он находится в портретном положении. Возможно, это последний след желания Apple сохранить iPad Pro в качестве «первого планшета», но я и все, кого я знаю, в основном используют iPad в ландшафтном режиме в чехле для клавиатуры. Это означает, что камера находится в стороне, поэтому ваши глаза всегда смотрят в сторону. Apple добавила некоторые эффекты дополненной реальности для исправления вашего взгляда в FaceTime, но это не помогает в работе конференц-связи. Пока я в курсе, другая проблема с использованием iPad Pro для конференц-связи заключается в том, что в iPadOS Apple не позволяет приложениям использовать камеру, если они не активны на переднем плане. Это приятно с точки зрения душевного спокойствия, но абсолютно ужасно для видеоконференций. Правда заключается в том, что людям нужно открывать другие приложения, когда они находятся на вызове, и достаточно просто вытащить окно слайдера, чтобы проверить сообщение, чтобы выключить камеру iPad во время вызова Zoom. В результате ваша камера постоянно выключается и снова включается. IPad Pro - идеальная машина, чтобы заставить ваших коллег думать, что вы их игнорируете. Если на iPad Pro 2020 есть одна особенность аппаратного обеспечения, то это датчик LIDAR. Он использует лазеры для почти мгновенного определения глубины и создания пространственной карты комнаты. И каждый раз, когда технический продукт использует лазеры, компания, которая делает это, не может ничего поделать, потому что лазеры все еще кажутся футуристическими. Поэтому Apple утверждает, что «работает на уровне фотонов и на наносекундных скоростях». Да, так работает свет. В любом случае, причина включения LIDAR в радикально более быстрой и точной дополненной реальности. И это действительно работает - но это только основа для большого опыта AR, а не гарантия, что они придут. Он улучшает некоторые текущие приложения бесплатно, но пока нет сторонних приложений, которые бы в полной мере использовали его. (Здесь я должен сообщить, что моя жена работает на Oculus, которая делает продукты виртуальной реальности.) Главное преимущество приложений AR сразу же заключается в том, что LIDAR может почти мгновенно отобразить поверхности в комнате. Вместо того, чтобы размахивать iPad, пока камеры не распознают объекты, LIDAR просто измеряет их напрямую. Эта пространственная карта также более точна - поэтому приложение Measure, например, может отображать линейку, когда вы приближаетесь к измеренной линии. Другое непосредственное преимущество, которое вы получаете, - это то, что называется «окклюзия». Вот когда что-то попадает между вашим iPad и виртуальным объектом, который вы положили на пол, на стол или что-то еще. Если кто-то встает между вами и виртуальным стулом, и стул частично не скрыт, это разрушает иллюзию. iPad LiDAR тест IPad Pro 2020 года с LIDAR может скрывать такие объекты, как эта фигурка мальчика-барабанщика, довольно далеко позади людей. Это довольно хорошо с другими млекопитающими, тоже. Еще один тест iPad на LiDAR Без LIDAR iPad 2018 года иногда изо всех сил пытался получить правильную окклюзию, когда кто-то выходит на сцену AR. Старые айпады и айфоны могут вызывать окклюзию у людей, но они не могут делать это с произвольными объектами. «ЛИДАР» означает, что этот iPad Pro может, хотя он и не способен нарисовать совершенно четкую линию. Разработчики должны получить эти преимущества «бесплатно», но для выполнения более сложных задач потребуется специальное кодирование. Сегодня Apple выпускает эти API для разработчиков, но потребуется некоторое время, прежде чем приложения смогут ими воспользоваться. Если и когда они это сделают, они смогут использовать более продвинутую пространственную карту, чтобы надеть свои виртуальные американские горки или подставки для журнальных столиков. Предполагается, что новые API Apple смогут более точно идентифицировать такие объекты, как стулья, окна, столы и т. Д. Они также позволяют размещать виртуальные объекты в любом месте на карте, а не только на плоских поверхностях. Короче говоря, LIDAR на iPad Pro выглядит довольно продвинутым, но создан для будущего программного обеспечения, которое еще не пришло. Помимо предметов интерьера, некоторых покупок и некоторых игр, также неясно, существует ли реальный спрос на все эти технологии. Наиболее распространенное использование AR сейчас - это лицевые фильтры, и LIDAR пока что мало для этого делает. Я ознакомился с iPadOS в октябре прошлого года, и большая часть того, что я сказал тогда, стоит сегодня. Готовность Apple добавить много сложностей в ОС для опытных пользователей ... добавила много сложностей. Просто не так просто и интуитивно научиться делать все, просто используя его. Вот как я выразился тогда: Начать использовать его легче, чем любой другой компьютер в истории. Но когда вы начинаете пытаться получить от iPad те же самые возможности, которые вы ожидаете от высококлассного ноутбука, эти кривые хоккейные палки. Добавление поддержки трекпада не сильно меняет эту динамику, хотя значительно облегчает работу с текстом. Теперь мне понятно, почему Apple изменила способ работы курсора и выделения текста в iPadOS: он был разработан с мышью или трекпадом. НИКАКИХ ЛЮБИМЧИКОВ С КЛАВИАТУРОЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КЛАВИАТУРАМИ, ДОСТУПНЫМИ НА ЗАПУСКЕ Я могу сказать гораздо больше о поддержке трекпада на iPad, но вот короткая версия: я думаю, что Apple подошла как можно ближе к этому. Прокрутка кажется естественной, и то, как курсор мыши меняет форму в соответствии с кнопками, поначалу странно, но, думаю, мне это нравится.Тем не менее, есть некоторая интуитивная странность в том, что вы перемещаете курсор вверх к краю экрана, чтобы вызвать док, центр уведомлений и приложения Slide Over. Подробнее о трекпаде я расскажу в следующей статье. В целях данного обзора (и в отсутствие будущей Magic Keyboard) необходимо знать, что каждый iPad, который может быть обновлен до последней версии iPadOS, получает эту функцию, поэтому он не является отличительным признаком для iPad Pro. iPadOS также немного менее глючит сейчас, чем это было при запуске, но время от времени все еще возникают проблемы. На этой неделе это был текстовый фокус с помощью Smart Keyboard. Иногда мне нужно полностью принудительно выйти из приложения и перезапустить его, чтобы набрать его. Поскольку на этой неделе я использовал iPad Pro, я продолжал возвращаться к этому датчику LIDAR. Не использовать, но как концепцию. Это мощный и интересный датчик, а полный контроль Apple над программным и аппаратным обеспечением означает, что он «просто работает» для улучшения существующих приложений. Но, несмотря на всю свою мощь, я не уверен, что многие пользователи смогут воспользоваться этим - это дополнительная вещь, которую они могут даже не использовать. И это история iPad Pro вкратце, не так ли? Линейка iPad Pro всегда отличалась невероятно мощным и красивым аппаратным обеспечением вместе с программным обеспечением, которое изо всех сил пыталось использовать его в своих интересах. Я начал этот обзор, говоря о напряженности между iPad. Суть этой напряженности в том, что для большинства людей iPad Pro является излишним. Если вы не совсем уверены в том, что вы собираетесь делать с этими камерами, этим LIDAR или более быстрым процессором, скорее всего, вас одинаково обслужат гораздо более дешевый iPad Air или даже базовый iPad. Ни один из этих iPad не так хорош с аппаратной точки зрения. Но если вам не нужна дополнительная мощность, сэкономить сотни долларов - это тоже хорошо. Каждое интеллектуальное устройство теперь требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем вы сможете его использовать - контракты, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начнем подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать «согласиться» на использование устройств, когда мы их просматриваем, так как это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут договариваться.Так же, как iPhone, чтобы использовать iPad Pro, вы должны согласиться: Соглашение об условиях обслуживания Apple, которое вы можете отправить вам по электронной почте Гарантийное соглашение Apple, которое вы можете отправить вам по электронной почте Эти соглашения не подлежат обсуждению, и вы не можете использовать телефон вообще, если вы не согласны с ними. IPad Pro также предлагает настроить Apple Cash и Apple Pay при настройке, что также означает, что вы должны согласиться: Соглашение Apple Cash, в котором указано, что услуги фактически предоставляются Green Dot Bank и Apple Payments, Inc, и далее состоит из следующих соглашений: Условия использования Apple Cash Договор об электронных коммуникациях Политика конфиденциальности банка Green Dot Условия прямых платежей Уведомление о конфиденциальности прямых платежей Apple Payments, Inc, лицензия Если вы добавили кредитную карту в Apple Pay, вы должны согласиться: Условия от вашего поставщика кредитных карт, которые не имеют возможности по электронной почте Итоговый итог: два обязательных соглашения, шесть дополнительных соглашений для Apple Cash и одно дополнительное соглашение для Apple Pay.

Обзор на :Samsung Galaxy S20

За последние несколько лет Samsung добилась чего-то уникального в мире Android: она последовательно выпускала отличный флагманский телефон без огромных недостатков. Большинство людей, которые покупают телефон Galaxy S, знают, чего ожидать. Так что в самом реальном смысле самой важной задачей Samsung с S20 было убедиться, что он не испортит хорошие вещи. Я рад сообщить, что S20 доставляет мало сюрпризов,что делает его еще более вероятным, что вы пропустите его. Это было бы ошибкой. Конечно, будут и другие Android-телефоны, которые соответствуют или превосходят Galaxy S20 по любому количеству показателей или спецификаций. Но я уверен, что мало кто — возможно, никто-будет соответствовать общему опыту. Galaxy S-это телефон Android по умолчанию по какой-то причине. К сожалению, базовая цена по умолчанию в этом году выросла: $999,99 за Galaxy S20 и $1199,99 за версию Plus с большим экраном. Я подозреваю, что большая часть этих затрат сводится к включению 5G, от которого мало кто действительно выиграет. Galaxy S20 и S20 plus у большего брата, Galaxy S20 ультра. Когда я рассматривал этот телефон в прошлом месяце, я обнаружил, что Samsung переоценил себя, пытаясь сделать слишком много. Обычные телефоны S20 пытаются делать меньше, поэтому я думаю, что в конечном итоге они добиваются большего. Наш обзор Samsung GALAXY S20 8,5 ИЗ 10 Плюсы Высокая частота обновления экрана Хорошее время автономной работы Отличная посадка и отделка Минусы 5G не стоит дополнительных затрат Камеры перекрывают гладкие лица Обновления программного обеспечения гарантируются только в течение двух лет Купить за $999.99 от Samsung купить за $999.99 от AT&T Наш обзор Samsung GALAXY S20 PLUS РЕЗУЛЬТАТ ПОРОГЕ 8,5 ИЗ 10 ОБОРУДОВАНИЕ Одна из главных причин, по которой Вы можете принять S20 как должное, заключается в том, что он выглядит так похоже на другие последние телефоны Galaxy S. Там же изогнутое стекло на задней панели, та же металлическая рейка по краям и тот же почти безрамочный экран с крошечным дыроколом для селфи-камеры. Samsung Samsung последовала примеру Apple и Google, отодвинув модуль камеры в сторону, позволив ему стать большим и квадратным, хотя Samsung-это прямоугольник. Более тонкое (и желанное) отличие от предыдущих телефонов Galaxy заключается в том, что экран немного менее изогнут с левой и правой сторон. В целом, я думаю, что нет другого телефона Android, который поднялся бы до такого уровня качества сборки. Он просто чувствует себя как хороший объект в любом размере. Вообще-то я предпочитаю его айфону во многих отношениях. Например, обычный Galaxy S20 всего лишь немного уже обычного iPhone 11 Pro, поэтому он чувствует себя более комфортно в руке. Кроме того, вы можете получить маленький в розовом цвете. Получение такого массивного экрана без надрезов означает, что у Samsung нет функции безопасной разблокировки лица. Вместо этого под экраном находится ультразвуковой датчик отпечатков пальцев. Я признаю, что это немного медленнее, чем другие методы разблокировки, но это не настолько медленно, чтобы действительно беспокоить меня. Я обнаружил, что мне потребовалось всего несколько дней, чтобы восстановить мышечную память и поставить большой палец в нужное место. Samsung отказалась от гнезда для наушников в этом году, что примечательно, потому что он все еще был точкой продажи Galaxy S10. К счастью, он оставляет возможность расширить хранилище с помощью карты microSD, что важно, потому что меньший Galaxy S20 поставляется только с одним вариантом хранения: 128 ГБ. Это слишком мало для телефона за тысячу долларов, но это лучше, чем то, что вы получаете на iPhone 11 Pro. Получение 512 ГБ памяти на S20 Plus стоит $ 1349,99. На самом деле все эти детали являются de rigueur для Samsung: высокое качество аппаратного обеспечения, более высокая цена, чем у конкурентов Android. Но есть три вещи, которые заслуживают внимания на S20: новые камеры, скорость 5G и возможность установить частоту обновления 120 Гц на экране. Розовый: Galaxy S20, Черный: Galaxy S0 Плюс, Серый: Galaxy S20 Ультра. КАМЕРА Давайте начнем с камеры. Если вы видели обзор Galaxy S20 Ultra, вас “лечили " длинной, сложной экзегезой о большой ставке Samsung на высокие мегапиксельные сенсоры и о том, как эта ставка на самом деле не окупилась. К счастью, обычные Galaxy S20 и S20 Plus используют гораздо более традиционный подход. Они могут быть менее амбициозными, но, по крайней мере, более предсказуемыми. Основной датчик камеры-это простой 12-мегапиксельный датчик, хотя он, по-видимому, на 28 процентов больше, чем основной датчик на прошлогоднем Galaxy S10. Я верю в это, хотя бы потому, что S20 удивительно хорошо работает в очень тусклом свете. Широкоугольный датчик также имеет 12 мегапикселей, а селфи-камера-10 мегапикселей. Все довольно стандартные вещи. Телеобъектив, однако, 64-мегапиксельный. Как и в случае с Ultra, Samsung использует эти дополнительные мегапиксели для улучшения возможностей масштабирования. На самом деле, это основной способ работы Зума: обрезка на этом более крупном датчике, чтобы вы все еще могли получать 12-мегапиксельные изображения из него. Поле зрения на телеобъективе достаточно близко к широкоугольному, чтобы вы могли использовать его для обычных 64-мегапиксельных фотографий, Если вы так склонны. Я думаю, что Galaxy S20 и S20 Plus делают отличные фотографии, но есть некоторые предостережения, о которых следует знать. Каждая камера смартфона имеет "внешний вид", то есть ее программное обеспечение самоуверенно относится к тому, как следует настраивать изображения. Внешний вид Samsung заключается в том, чтобы разогреть баланс белого, осветлить тени, когда это возможно, и сгладить лица. Мне не нравится этот взгляд, и сглаживание лица, в частности, является решеткой — не потому, что оно размазывает детали, а потому, что его невозможно отключить, когда вы находитесь в обычном автоматическом режиме. Существует также режим” Bixby scene detection", который ухудшает ситуацию так же часто,как и улучшает ее. К счастью, я думаю, что поскольку S20 имеет обычную 12-мегапиксельную камеру вместо 108-мегапиксельного сенсора, он имеет тенденцию быть немного менее агрессивным при выполнении всего вышеперечисленного. Это все еще внешний вид Samsung, но он выполнен более грамотно, чем на Ultra. Однако если вы потратите полсекунды на переключение в профессиональный режим (или просто отключите фильтры красоты на селфи-камере), подавляющее большинство этих проблем исчезнет. Даже со всеми ISO и балансом белого и другими настройками камеры, установленными на " авто” в режиме Pro, камера просто выплевывает более нейтральную и детализированную фотографию. Агрессивное сглаживание лица происходит и в портрете. Galaxy S20 Plus портретный режим. Его традиционный 12-мегапиксельный сенсор имеет большую фокальную плоскость, чем ультра. Galaxy 20 portrait, который так же способен к портрету без датчика глубины Plus. В принципе, если бы Samsung вышла из своего собственного пути, эта камера была бы серьезным соперником, чтобы взять на себя как iPhone 11 Pro, так и Pixel 4 для регулярных снимков. Однако в нынешнем виде он не дотягивает до этих телефонов. Тем не менее, я скажу, что мне нравится S20 в целом лучше, чем Pixel 4, потому что Samsung предлагает широкоугольный объектив и имеет лучшее видео. Я также был жесток к S20 Ultra, потому что ему было трудно поймать фокус. У меня вообще не было такой проблемы с S20. Возможно, это потому, что обычные S20 и S20 Plus имеют более традиционный датчик с более традиционным двухпиксельным автофокусом. Это особенно заметно в видео, где охота за фокусом может быть очень раздражающей. В целом, я думаю, что Samsung по-прежнему лидирует в Android-пакете, когда речь заходит о качестве видео, но он уступает iPhone. Сравнение масштаба. У S20 и S20 Plus нет причудливого сложенного объектива Ultra с его призмами и зеркалами, но Samsung все еще говорит, что вы можете получить “без потерь” зум до 3x, и это дает вам возможность увеличить масштаб до 100x. все это работает в основном за счет обрезки на этом большом 64-мегапиксельном сенсоре. Результаты в порядке, но недостаточно хороши, чтобы купить телефон для этого. Я думаю, что примерно в 3 или 4 раза он превосходит как Pixel, так и iPhone 11 Pro, но все три довольно сильно ломаются. Экстремальных условиях низкой освещенности. Galaxy S20 слева, Pixel 4 справа Наконец, если вы думали, что хотите купить Galaxy S20 Plus, потому что у него есть датчик “глубины зрения” во время полета, не беспокойтесь. Я обнаружил, что это не помогло Galaxy S20 Plus делать лучшие портретные фотографии. Оба телефона объединены примерно одинаково, то есть они выглядят довольно искусственными для меня, но иногда вы можете получить что-то особенное. 5G, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Galaxy S20 и S20 Plus - это первые мейнстрим-телефоны 5G, и этот факт является огромной частью их маркетингового толчка. К сожалению, операторы, на которых мне приходится тестировать в районе залива, - T-Mobile и Verizon-пока не предлагают здесь услугу 5G. Даже если вы живете в зоне 5G для вашего оператора, я далеко не уверен, что дополнительные расходы, которые 5G добавляет к телефону, того стоят. На самом деле, учитывая, как быстро телефоны Samsung дисконтируются, если этот телефон вас интересует, возможно, стоит подождать, пока цена продажи переключится на него. Следует иметь в виду, что только более крупные Galaxy S20 Plus и Ultra поддерживают mmWave-версию 5G, которая работает только в том случае, если вы находитесь в двух шагах от вышки сотовой связи и имеете прямой обзор. Это намного быстрее, но я все еще думаю об этом как о демонстрации технологии на углу улицы, а не о реальной потребительской технологии. Слева направо: S20 Ultra, S20 Plus и S20. Одна из причин, по которой Вы должны рассмотреть S20 Plus — помимо большего экрана — это большая батарея. Это 4500 мАч по сравнению с меньшими 4000 мАч S20. Я в основном тестировал меньший, чтобы получить своего рода наихудший сценарий, и худший случай есть... очень здорово. Хотя я не был на 5G, у меня действительно была высасывающая батарею частота обновления экрана 120 Гц, и я мог без проблем пережить полный день умеренного или интенсивного использования. Мое экранное время регулярно превышало пять часов. Мой коллега Бреннан протестировал большую модель Plus и получил еще лучшие результаты. Единственный Android-телефон, который работает быстрее, чем Galaxy S20, - это, вероятно, Galaxy S20 Ultra. Все они оснащены новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 865 и большим количеством оперативной памяти. Samsung Samsung я прокомментировал программное обеспечение Samsung в обзоре Ultra, но здесь стоит повторить: Samsung теряет некоторую сдержанность, которую она когда-то имела, когда дело доходит до нагромождения запутанных функций. Я не хочу осуждать попытки любой компании построить экосистему услуг в эпоху почти монополий от Google, Apple и Microsoft, но экосистема Samsung не велика. Слишком много функций совместимы только с другими телефонами Galaxy, в то время как другие — особенно Bixby — в лучшем случае не очень хороши. Я отключил многие функции Samsung, в том числе почти бессмысленно “Samsung ежедневная” раздел на главном экране. Плюсом всех этих функций является то, что вы можете настроить множество вещей в соответствии со своими предпочтениями. Android и Samsung достаточно открыты, чтобы позволить вещам, которые никогда не будут летать на iPhone. Например, я использую приложение sideActions для переназначения длительного нажатия кнопки питания из Bixy в Google Assistant. Представьте себе, что вы можете добавить что-то для Siri на iPhone. Вполне вероятно, что Samsung будет вечно колебаться на этом маятнике между раздуванием программного обеспечения и очисткой. S20 еще не раздулся, но я вижу, в каком направлении движется маятник. К счастью, основа интерфейса One UI от Samsung по-прежнему велика. Однако его будущее омрачено тем фактом, что Samsung возьмет на себя обязательство предоставить только два основных обновления ОС Android. Это проблема для всех телефонов на Android, но особенно вопиющая с телефонами, которые стоят более тысячи долларов. ЛУЧШИЙ ЭКРАН Я сохранил то, что, вероятно, является моей любимой функцией на Galaxy S20 и S20 Plus напоследок: экран — в частности, возможность переключить его на частоту обновления 120 Гц, что вдвое превышает нормальную частоту. Это означает, что анимация и прокрутка становятся намного более плавными. Реализация Samsung просто блокирует экран на эту более быструю частоту обновления, в то время как другие реализации пытаются варьировать ее в зависимости от определенных сигналов. Идеально Samsung Samsung сделал бы то же самое, но это, вероятно, та вещь, которая требует значительных программных усилий и, честно говоря, будет лучше обрабатываться Android, чем Samsung. К счастью, как я уже отмечал выше, переключения на 120 Гц было недостаточно, чтобы убить батарею за один день, поэтому подход Samsung работает. Возможно, в попытке сэкономить заряд батареи S20 действительно резко снижает разрешение экрана с максимального, когда вы устанавливаете частоту обновления до 120 Гц. Я почти не заметила разницы, да и ты, скорее всего, тоже. Даже если вы это сделаете, компромисс стоит того. Экраны с высокой частотой обновления следует ожидать на любом телефоне, который стоит более тысячи долларов с этого момента. Они настолько хороши. Помимо частоты обновления, экран великолепен. Он большой, яркий и яркий на обоих размерах телефона. Я установил настройку цвета на "естественный“, потому что режим по умолчанию” яркий" заставлял цвета выглядеть перенасыщенными и странными. Смартфон Samsung Galaxy S20 Plus SamsungSamsung решил назвать этот телефон "Galaxy S20" вместо Galaxy S11. Было ли это потому, что он не хотел быть номером за iPhone 12, который, предположительно, появится позже в этом году? Знаки, очевидно, указывают на то, что да, но Samsung утверждает, что она выбрала это название, потому что хотела сигнализировать, что S20-это начало нового поколения телефонов. Есть две причины, по которым Samsung считает, что может сделать это заявление: 5G и новая система камер. Но я все еще думаю, что 5G-это стирка прямо сейчас; это не то, что нужно искать. Что касается системы камер, то в то время как ультра-версия этого телефона пробует много нового, обычные S20 и S20 Plus являются фундаментально эволюционными обновлениями того, что Samsung сделала с S10. Я купил и использовал Galaxy S10, и поэтому у меня есть довольно прочная система отсчета для S20. Несмотря на заявления Samsung, он действительно больше похож на S11: солидное улучшение по сравнению с прошлым годом, но не “новое поколение” телефонов. Кроме того, в нем слишком много наследия Samsung по ограничению обновлений программного обеспечения, чтобы быть началом чего-то действительно нового. Но, как я уже говорил, не принимайте серьезные улучшения как должное. Это лучший полный пакет Android-телефона, доступный прямо сейчас, и высокая планка для остальных телефонов Android 2020 года. S11, S20-Samsung может называть это как угодно. Согласитесь продолжить: SAMSUNG GALAXY S20 Каждое интеллектуальное устройство теперь требует, чтобы вы согласились с рядом условий, прежде чем вы сможете использовать его — контракты, которые никто на самом деле не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали точно подсчитывать, сколько раз вы должны нажать "согласен", чтобы использовать устройства, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Samsung Galaxy S20, вы должны согласиться: Лицензионное Соглашение С Конечным Пользователем Политика конфиденциальности Samsung Условия предоставления услуг Google (включая политику конфиденциальности) Условия предоставления услуг Google Play Существует множество факультативных соглашений. Если вы используете версию для конкретного носителя, их будет больше. Вот лишь некоторые из них: Samsung “связывает информацию " и отправляет диагностические данные Резервное копирование Google Диска, геолокационные службы, сканирование W-Fi, диагностические данные Автоматическая установка (в том числе от Google, Samsung и вашего оператора связи) Bixby privacy police (требуется для использования Bixby), а также дополнительные опции для Bixby, такие как персонализированный контент, доступ к данным и просмотр аудиозаписи Могут быть и другие. Например, у меня уже была учетная запись Samsung, поэтому мне не нужно было соглашаться на дополнительные условия для этого. Приложение Samsung погода также имеет свою собственную политику конфиденциальности, которая может включать обмен информацией с weather.com. Окончательный итог: есть четыре обязательных соглашения и около восьми необязательных, с которыми, как я ожидаю, большинство пользователей захотят согласиться. Источник: https://www.theverge.com/2020/3/11/21172039/samsung-galaxy-s20-plus-review-camera-5g-screen-android