RAMAZAN AYININ DÜŞÜNCƏLƏRI...

Şəmsəddin Əliyev

“Sizə yetişən müsibətlər (bəlalar) qazandığınız günahlara

görədir və O,hələ onların çoxundan keçir.”

Rəbb kəlamı.

Fəxri cahan peyğəmbərimiz Məhəmməd (s.ə.s) bəşəriyyətə bəxş edilən sonuncu Allah elçisidir. O, təkcə ərəblərə və müsəlmanlara yox, bütün insanlara göndərilən peyğəmbərdir. 

İlahi surə və ayələrdə “Ey insanlar”- deyə xitab edilir. “Ey ərəblər”-səslənmir.

İlahi rəvayətlərdən məlum olur ki, Cəbrayıl(ə.s) Allahın əmri ilə ömrünün son anlarını yaşayan Hz. Məhəmməd(s.ə.s) peyğəmbərin odasına gəlir.

Ona: “Yaşamaq üçün möhlət istəsən Rəbbimiz verər” - deyə, İlahi kəlamı çatdırır. Lakin, peyğəmbər imtina edir və ikinci qonağın-ölüm mələyi Əzrayılın(ə.s)Allahın əmrini icra etməsi üçün içəri daxil olmasını istəyir… 

Ölüm mələyi İlahi tapşırığı nə tez, nə də gec–vaxtında icra etməyə başlayır. Bu an ibrətamiz bir vida yaşanır. 

Cəbrayıl (ə.s) “Ey Allahın Rəsulu!Səndən sonra bir daha insanlara peğəmbər göndərilməz. Mənim də yer üzünə son enişim və son ziyarətimdir”- deyir və peyğəmbərimizi tərk edir…

Peğəmbərimizin bütün insanlara görk olacaq təravətli kəlamları hər zaman diqqət çəkir.
 “Dünyada insanların üç tipinə-sərvətini itirən zəngin şəxslərə, nüfuzunu itirən şəxslərə və abdalların əhatəsində olan müdrik insanlara mərhəmət edin!”, deyir Peğəmbərimiz.

Belə bir hekayə xatırlanır ki, iki dost şəhərdən-şəhərə getmək üçün yola düşürlər. Şəhərləri bölən çayın sahilinə çatdıqda yağışdan sonra yaranan seldən ehtiyatlanaraq əl-ələ verib keçərkən, sahildə bir qadının da köməksiz vəziyyətdə durduğunu görürlər. Dostlardan biri qadının çaydan keçməsinə kömək edir. Sonra vidalaşıb yoluna davam edirlər. 

Bir müddət yol getdikdən sonra ikinci adam deyir: “Sən niyə o qadına toxundun? Bilmirsən ki, kişinin qadına toxunması günahdır?”

-Əziz dost! Mən qadını çaydan keçirdib sahilə qoymaqla onu artıq unutmuşam. Sən isə hələ də onu ürəyində daşıyırsan.

Ya Rəbbi! Bu çətin intəhasız dünyada bəzi insanların həyatı hekayədə təsvir olunan iki yolçunun əhvalatına bənzər. Bizi belə dostluqdan hifz et!

Ya Rəbbi! Sən, insanı qupquru torpaqdan yaratdın və ona həyat nəfəsi üfürməklə can, gözəl surət bəxş etdin! Sonra Adəm bağçasında məskunlaşdırdın ki, özünə baxsın. Sənin yaratdığına olan sevginin həddi bilinməz!

Ya Rəbbi! Dünyada qanunların verdiyi hüquq və imtiyazlardan daha çox, insanların bir-birinin ürəklərində məskən salmasına ehtiyacı var. Bunu edə bilməyəndə hər şeyi qanunlardan tələb edirik. Möcüzələrinlə zəngin, hikmətinlə boyanan təbiətdəki qanunlar necə də ahəngdar və ritmikdir. Hər şey yerli- yerində…

İnsanlıq meydanında yaratdığın gözəl surət və əxlaq sahibləri oturuşu- -duruşu ilə Səni, danışığı ilə o dünyanı, hərəkətləri və davranışları ilə hesab gününü xatırlamalıdır. Yer üzünün əşrəfi olaraq yaratdığın bu canişinlər bəzən bir-birilərini hakim sayaq sorğu-sual edirlər. Müsəlmanlıq belə olanda Sənə asi olan, (Əstəğfirullah) dinindən və imanından kənara çəkilənlər də olur. 

Kaş, biz İslamın gözəlliklərini layiqincə vəsf edə, ətrafımıza çatdıra biləydik. Kaş! Axı, İslam, insanlara qarşı zorakılıqların, həsəd və paxıllıqların, bir millətin digər millət üzərində hökmranlığının və köləliyin əleyhinədir. Bu İslamın saflığı və ucalığıdır!

Rəvayət edirlər ki, bir gün Harun Rəşid Kəbəni təvaf edəndə bir nəfər yaxılaşaraq, “Ey Xəlifə! Buradakı insanların hamısı Allaha öz əməlinin hesabını, Sən isə həm öz əməlinin, həm də burada olan hər kəsin hesabını verəcəksən,”-deyir.

Bunu eşidən Xəlifə məsuliyyətin ağırlığına və fərqinə tab gətirməyib özündən gedir… (Məsuliyyətin şüurunda imiş Hz.Harun Rəşid.)

Ya rəbbi! Görür və bilirsən ki, dünyanın nizamı pozulur. Fövqəldövlətlər dünyaya meydan oxuyurlar. Onların insanlıq əleyhinə fasiq və naqis əməllərindən dünyada quraqlıqlar, daşqınlar, yanğınlar, ağıla sığmaz epidemiyalar baş alıb gedir. 

Bunlar da Sənin qüdrət nişanələrindəndir ki, həddimizi aşmayaq. Hamıya görk olsun, haqq yola qayıdaq… Bəs ürəklərdəki quraqlıqları, çatları necə müalicə edək, Ya Rəbbi?

Ya Rəbbim! İnsanın Sənin yaratdığına sevgisi olmazsa, qarşılıqlı hörmət və ehtiram ərşə çəkilibsə, görünməz Allahı-Səni necə sevə, Sənə necə itaət edə bilər?

Rəvayət edirlər ki, dünyasını dəyişib cənnətə düşən bir bəndə mələklərin ona xidmətini, cah-cəlalı gördükdə mat-məətəl qalır. Ətraf, İlahi gözəlliyi ilə onu heyran edir.

Çaşqın halda mələklərdən soruşur: "Siz burada nə satır,nə alırsınız?"

Mələklər deyir: "Ədalət, sevgi, barış satırıq..." 

İnsan tərk etdiyi dünyada az gördüyü bu İlahi nemətlərdən istəyir.

"Onda mənə çoxlu ədalət, barış və sevgi verin, özümlə aparım", deyir. 

Mələklər “sifarişi” alıb uzaqlaşarkən cənnətdəki bəndə: “Mən bunları necə aparar və necə geri qayıdaram” - düşünərkən mələyin kiçik bir pul kisəsi ilə geri qayıtdığını və yanındakı dəzgahda doğram-doğram etdiyini görüb, deyir:. 

- Mən sizdən dünyada az tapılan sevgi, ədalət, barış istədim. Siz isə…

-Biz burada istədiyin toxumları satırıq. Onları alıb ürəyində əkərsən, çoxalar və tonlara çevrilər…

-Bəs, gəldiyim dünyada niyə bunlar az, qramla verilirdi? Niyə insanlar arasında sevgi və mərhəmətin, milli barışığın yolu tapılmır? Səbəb nədir?

-Sizin dünyada “sərhədləri” iki qrup zümrə pozur. Yalançı din adamları və politiklər. Din adamları dedikləri ilə yaşamadıqda, politiklər verdikləri vədi yerinə yetirmədikdə onları dinləməyin mənası yox. Belələri ilə vidalaşmaq lazımdır. Əks təqdirdə haqsızlığın önündə susmaqla şeytanlara uyan kəslərin sırasında durar və özünüzə zülm etmiş olarsınız...Cəmiyyətin belə insanlara ehtiyacı yoxdur. Sevgi dolu ürəklərə, imkanını imkansıza verənlərə ehtiyac var. Bərəkət belə diyarda olar. Başqa cür olanda zalımlıq artar...

Anlamalıyııq ki, günah kimi savab da yerində qalmır, çoxalır. İşlənilən günah, edilən savab, sədəqə və zəkat müxtəlif vasitələrlə minlərlə qəlbə yol açır. Artan günahlara tab gətirmək isə çoxlu savab və dualarla mümkündür. Bu baxımdan birləşib mənəvi bir “bank” təsis etməli, bu xəzinədə görülən xeyirxah işlər və savablar toplanmalı və hər kəs oradan bərabər pay almalıdır. 

Yaşadığımız dünyanın bir qütbündə uca Allahı anladan bir dil və dua, dünyanın başqa bir qütbündə eyni qayə uğrunda çalışanlar din qardaşına savab qazandırır. Bu cür mənəvi birliyə üzv olmaqla Allahın nəzərində ucalarıq.

Bir rəvayətdə deyildiyi kimi: Osmanlı valilərindən biri xəstələnir, təbiblər valinin dərdinə məlhəm tapa bilmirlər. Bu zaman xəstəyə ixtiyar çağında saleh bir insanın-Şeyxin duasının kömək edəcəyini bildirirlər. Vali həmin şəxsi evinə dəvət etdirir və gələn kimi:

-Mənim üçün Allaha dua edərsinizmi?-deyə,soruşur.

-Zindanlarda bu qədər günahsız insanlar yatdığı halda, sanırsan ki, Sənin üçün etdiyim dualar qəbul olunacaq?- deyə,Şeyx cavab verirr.

Vali günahsız insanların dərhal azad edilməsini əmr edir. Şeyx də əllərini Allahın dərgahına uzadaraq duaya başlayır:

-Ya Rəbbi! Bu quluna günah və müsibətin zillətini və Özünün qüdrət nişanələrini göstərdiyin kimi, Sənə itaətin və peşmanlığın izzətini də göstər. Onu dərd və xəstəliklərdən xilas et!..

Ya Rəbbi! Bu dünyada sınanır və imtihana çəkilirik, İlahi hikmətinə heyrət edirik. Səbəblər bəzi şeyləri pərdələsə də, bəndələrin həmişə həqiqətləri olduğu kimi görə bilmir, Sənin ibrət dərslərini üsyankar hisslə vicdanına hakim edənlər cəhənnəm əzabına yol açır. Qoyma Ya Rəbbi! Əfv et! 

İtaətində olan bəndələrin hər zaman “əmrə müntəzir” olub cənnətlə müjdələyəcəyini gözləyirlər. Sən, hər şeyi bilən və görənsən! Rəvayətdə ərz edildiyi kimi itaət edən rizanla həqiqi sultan məqamına yüksəlir, üsyankar çirkinlər isə sultan olsalar da rəzil və rüsvay olmaqdan, gec-tez səfil həyata deşməkdən qurtula bilmirlər…

Ya Rəbbi! Uzun illərdir doğmalarımızın uyuduğu, müqəddəs torpaqlarımızın yağmalandığının, iffətimizə təcavüzün əzabından qovruluruq, qurtula bilmirik. Əsir düşən, girov götürülən həmvətənlərimizin harayını qulaqardına vururuq. Üzdəniraq ATƏT-in yalan vədlərinə 30 ilə yaxındır ki, uyuruq, aldanır və təkrar- -təkrar aldanırıq. İndi daha bunlara, bu müşrik və yezid xislət beynəlxalq təşkilatların missiyasına inanmaqla özümüzü aşağılayırıq.

Yetər artıq! Ya Rəbbi, yetər! Az qala Vətən yaddan çıxsın. Şəhid, qətliama məruz qalan Laçın, Kəlbəcər, Şuşa, Xocalı və digər ərazilərimizin uşaqları daha Bakıda, Sumqayıtda və qaçqınlar üçün salınmış şəhərlərdə doğulur, boya-başa çatırlar. “Kosmopolit”ləşirik. Bu bəlanı, rüsvayçılığı unutmağa imkan vermə.

Ya Rəbbi! Sənə güvənir və Səndən qisas almağa kömək istəyirik. Qisası qiyamətə qoyma, Ya Rəbbi, qoyma!

Zabitəli komandirlərimizə və əsgərlərimizə təpər, güc, cəsarət, qorxmazlıq, şücaət, qəhrəmanlıq və düşmənə qarşı nifrət ver! Vətənpərvərlik ruhumuzu İlahi qüdrətinlə boya!

Televiziyalardakı mənasız verilişləri qapat, mənəviyyatsızlıq sanki təşviq edilir. Seriallar mənəviyyatsızlığa və zorakılıqlara çağırışlarla yadda qalır. Keçmişi bulanıq bəzi şoumenlər özləri yazır, özləri də bəstəkarı olduqları şit, mənasız mahnılarla ekranları zəbt edirlər. Vətənpərvərlik, “Vətən, Ana çağırır” ruhunda verilişlər, mahnılar eşidilmir. Bəzən, adama elə gəlir ki, televiziyanın rəhbərləri azərbaycanlı olduqlarını da unudurlar!?

Məmurlara verilən “qulaqburmalar”, həbslər dərs olmur. Nüfuzlu insanlar, etimad göstərilən və etibar edilən bəzi dövlət qulluqçuları bu ağır günlərdə ümumxalq və dövlətçilik maraqlarına yox, şəxsi maraqlarına üstünlük verəndə paxırlar açılır, adamın ürəyi ağrıyır. Niyə beləyik?

Bu müqəddəs, 11 ayın sultanı Ramazan ayında hamımızın, millətimiz və dövlətimiz üçün dərgahına açılan əllərimizi naümid buraxma, dualarımızı qəbul et, Ya Rəbbi!

Vətənimizi qoruyan qüdrətli ordumuza, Xalqımıza, Dövlət və siyasi xadimlərə, vətəndaşların təhlükəsizliyini və sağlamlıqlarını, milli təhlükəsizliyimizi təmin edənlərə xoş arzularımızı qəbul eylə, Ya Rəbbi!

Şərhlər

Hər hansısa bir şərh yazılmayıb.

Son yazılar


Новости

Обзор на FairPhone 3

Трудно не быть очарованным смартфоном, который поставляется с отверткой в коробке, особенно когда он такой же маленький и изящный, как тот, который поставляется с Fairphone 3 Plus. На самом деле это единственный аксессуар, который вы получаете вместе с телефоном. Там нет USB-кабеля, нет настенного зарядного устройства и определенно нет наушников в коробке. Эта маленькая отвертка является важным показателем того, что вы получаете с новейшим устройством от устойчивого производителя смартфонов Fairphone. Во-первых, телефон предназначен для того, чтобы быть как можно более ремонтопригодным. Это модернизированная версия прошлогоднего Fairphone 3, одного из двух устройств, получивших идеальную оценку ремонтопригодности от iFixit. Помимо ремонта, Fairphone также пытается использовать этические материалы там, где это возможно, и предлагает хорошие условия работы для людей, производящих его телефоны. Все это благородные цели, и трудно не желать успеха Fairphone. Но желание, чтобы производитель смартфонов добился успеха, означает, что его устройства соответствуют высоким стандартам, потому что именно так он может привлечь самую большую аудиторию и создать самый большой положительный эффект. Однако держать Fairphone 3 Plus в соответствии с этими более высокими стандартами может быть неприятно. При цене € 469 / £425 (Fairphone 3 Plus недоступен для покупки в США, но это примерно $550) он конкурирует по цене с такими моделями, как Pixel 4A (€349 / £349) и iPhone SE этого года (€489 / £399). Это переполненная ценовая точка, в которой Fairphone 3 Plus изо всех сил пытается быть конкурентоспособным. ОБЗОР OFFAIRPHONE 3 PLUS .РЕЗУЛЬТАТ 7 ИЗ 10 Плюсы Легкий для того чтобы отремонтировать Разъем для наушников Поставляется с крошечной отверткой Минусы Низкая производительность Иногда глючит программное обеспечение Так себе камера Прежде чем мы начнем говорить о самом телефоне, стоит немного поговорить о том, как он сделан. Во-первых, 40 процентов пластика, используемого в его конструкции, перерабатывается, как и некоторая часть меди. Он использует золото Снимите заднюю крышку телефона, и вы найдете съемный аккумулятор и набор легкодоступных винтов. Как только вы получите заднюю часть телефона, вы сможете увидеть все конструктивные особенности, которые способствовали этому идеальному показателю ремонтопригодности. Нет никакого неудобного клея или фирменных винтов, удерживающих телефон вместе, просто серия пластиковых застежек и стандартных винтов с крестообразной головкой. Это очаровательно в своей простоте,но это также делает устройство старомодным. По сравнению с большинством современных смартфонов Fairphone 3 Plus представляет собой громоздкую пластиковую плиту. У него большие толстые рамки над и под экраном, странно выступающий наушник и селфи-камера. Если вам нравится технология, которая выглядит как технология, то вы ее оцените, но она далеко не гладкая. Функционально эта конструкция также может быть немного неудобной. Я обнаружил, что Fairphone 3 Plus имеет раздражающую дизайнерскую причуду, когда расположение заднего датчика отпечатков пальцев находится слишком высоко на задней панели телефона, заставляя меня перенастроить захват, чтобы разблокировать телефон. Как правша, он также чувствовал себя немного странно, имея кнопки громкости и питания на левой стороне. С другой стороны, моя соседка-левша любила его. Делайте из этого что хотите. Есть задний датчик отпечатков пальцев,но он неудобно высоко. Да, там есть разъем для наушников. Если отбросить в сторону дизайнерские претензии, то остальная часть внешнего вида Fairphone 3 Plus ничем не примечательна. У него есть ЖК-дисплей 1080p, который не очень яркий с цветами, которые выглядят немного размытыми. Его единственный динамик средний, и, в отличие от многих других телефонов, он расположен на левой стороне устройства, а не внизу. Это место означало, что я случайно покрыл его немного меньше, когда держал телефон в альбомном положении, чтобы смотреть видео, но больше, когда держал его в портретном. Как бы то ни было, вы захотите использовать наушники здесь, так что, к счастью, есть 3,5-мм разъем для наушников, чтобы сделать это проще для вас. FAIRPHONE 3 PLUS НЕ ОЧЕНЬ БЫСТРЫЙ ТЕЛЕФОН С точки зрения производительности Fairphone 3 Plus пыхтит. Он работает на Snapdragon 632 с 4 ГБ оперативной памяти, что переводится в двухлетний чип с таким объемом оперативной памяти, который в наши дни сходит с рук только бюджетным телефонам Android. Заикание-это факт жизни с Fairphone 3 Plus, независимо от того, активируете ли Вы Google Assistant для выполнения быстрой задачи, переключаетесь между приложениями или открываете ящик приложений. Я также столкнулся с парой раздражающих ошибок во время работы с телефоном. Больше всего меня раздражало то, что я не мог найти способ импортировать свои контакты WhatsApp или резервную копию чата. Каждый раз, когда я пытался это сделать, приложение застревало в цикле загрузки, который не заканчивался даже после того, как я оставлял его работать в течение получаса. Я использую бета-версию WhatsApp для Android, но даже в этом случае я никогда не испытывал этого на других устройствах. После переключения Android на жестовую навигацию я также обнаружил, что элементы пользовательского интерфейса на главном экране будут перекрываться друг с другом. Это заставляет телефон чувствовать себя немного дешевым. Включите управление жестами, и элементы пользовательского интерфейса телефона иногда могут накладываться друг на друга. У Фэйрфона большие рамки. Время автономной работы Fairphone 3 Plus не является чем-то исключительным. В большинстве случаев я заканчиваю день примерно с 40 процентами заряда, но это я работаю из дома, поэтому я не занимаюсь чем-то таким интенсивным, как навигация. Время включения экрана сильно варьировалось между минимумом в три и максимумом в пять с половиной часов. При нормальном использовании, я думаю, что это телефон, который продержится примерно один день, но не намного больше. По крайней мере, часть этого устаревшего оборудования можно обвинить в том, что Fairphone 3 Plus по сути является тем же телефоном, что и прошлогодний Fairphone 3. Это сделано специально, поскольку это означает, что любые владельцы Fairphone 3, которые хотят воспользоваться модернизированными камерами Fairphone 3 Plus, могут купить их отдельно в качестве модулей обновления для своего существующего телефона, а не покупать совершенно новый телефон. Это интересный ответ на критику, с которой сталкиваются такие компании, как Apple, за выпуск новых телефонов каждый год, что, по мнению критиков, поощряет ненужные ежегодные обновления. Это замечательная конструктивная особенность, но она создает неудачные компромиссы для конечного устройства. FAIRPHONE 3 ВЛАДЕЛЬЦЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ НОВЫЕ КАМЕРЫ, КАК ОБНОВИТЬ МОДУЛИ Эти конкретные обновления камеры в Fairphone 3 Plus сосредоточены на его новых датчиках с более высоким разрешением. Задняя камера увеличилась с 12 до 48 мегапикселей, в то время как селфи-камера теперь составляет 16 мегапикселей по сравнению с 8 мегапикселями в прошлом году. Вы по-прежнему получаете только одну заднюю камеру, но, учитывая, насколько низко разрешение и ненужно много вторичных камер, это, вероятно, приемлемый компромисс. Однако, несмотря на улучшение разрешения, общее качество фотографий, сделанных Fairphone 3 Plus, остается в порядке. Возможно, его цена не такая, как у флагмана, но он все равно стоит на 75 фунтов дороже, чем Pixel 4A, среднечастотный телефон, который предлагает очень схожую производительность со своими более дорогими братьями и сестрами. ВИД СЕТКИ 1 из 19 При дневном свете Fairphone 3 Plus имеет тенденцию производить детализированные изображения с большим контрастом. У них есть удар, но иногда это может происходить за счет теневых деталей, и изображения иногда могут выглядеть чрезмерно резкими. Эта комбинация может создать некоторые шумные фотографии. Это особенно заметно в условиях низкой освещенности, когда детали могут быть вытеснены из более темных областей изображения. Это означает, что когда все становится действительно темным, вы можете полностью потерять детали. Однако в целом мне понравились фотографии, которые я получил из селфи-камеры Fairphone 3 Plus. Несмотря на улучшения камеры, Fairphone 3 Plus по-прежнему предлагает среднюю камеру смартфона. Это прекрасно при дневном свете, но вы не получаете большой гибкости, а при слабом освещении изображения могут выглядеть зернистыми и лишенными деталей. Модернизированные модули камеры телефона обеспечивают только средние фотографии. Мне кажется неправильным критиковать Fairphone 3 Plus по тем же показателям, которые мы используем для ранжирования других смартфонов, потому что он прилагает такие усилия в областях, которые не интересуют многих других производителей. Это действительно замечательно, насколько легко разобрать этот телефон на части,и усилия Fairphone по этическому источнику его материалов должны быть одобрены. БЮДЖЕТНЫЙ ТЕЛЕФОН СО СРЕДНЕЙ ЦЕНОЙ Но все эти усилия, какими бы стоящими они ни были, имеют свою цену. С точки зрения устройства, которое находится в ваших руках в конце дня, вы платите больше за меньшую функциональность. Производительность может быть глючной и медленной, а время автономной работы и производительность камеры-средними. Это телефон с шармом, но он далек от стильного, гладкого или любого другого комплимента, который мы бросаем вокруг телефонов других производителей. Если вы кто-то, кто хочет более этичную и устойчивую альтернативу бюджетному устройству стоимостью 200 фунтов стерлингов, то Fairphone 3 Plus обеспечивает это. Он будет обслуживать ваши потребности так же, как и бюджетный смартфон в 2020 году, но с премией по цене, которая отражает его этические материалы и ремонтопригодность. Но не ожидайте, что это будет конкурировать с другими аналогичными по цене телефонами. Fairphone имеет разные приоритеты, и для того, чтобы купить один из его телефонов, вам нужно поделиться ими. СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ: FAIRPHONE 3 PLUS Каждое интеллектуальное устройство теперь требует от вас согласия на ряд условий, прежде чем вы сможете использовать его — контракты, которые никто на самом деле не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали точно подсчитывать, сколько раз вы должны нажать "согласен", чтобы использовать устройства, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Fairphone 3 Plus, вы должны согласиться: Условия предоставления услуг Google Условия предоставления услуг Google Play Политика конфиденциальности Google (включена в ToS) Установка приложений и обновлений: “вы соглашаетесь с тем, что это устройство также может автоматически загружать и устанавливать обновления и приложения от Google, вашего оператора связи и производителя вашего устройства, возможно, используя сотовые данные.” Следующие соглашения являются необязательными: Подписка на рассылку новостей Fairphone означает согласие с условиями предоставления услуг и политикой конфиденциальности Fairphone Анонимные данные о местоположении для сервисов Google "Разрешите приложениям и службам сканировать сети Wi-Fi и близлежащие устройства в любое время, даже когда Wi-Fi или Bluetooth выключены.” Отправляйте данные об использовании и диагностике в Google Кроме того, если вы хотите использовать Google Assistant, вы должны согласиться позволить Google собирать информацию о приложениях и контактную информацию с ваших устройств. Другие функции, такие как Google Pay, могут потребовать дополнительных соглашений. Окончательный итог: четыре обязательных соглашения и не менее пяти факультативных.

Обзор: Motorola razr 2020

Какую разницу дают нам 11 месяцев? Именно столько времени потребовалось Motorola, чтобы повторить оригинальный римейк Razr. За это время Motorola втиснула 5G и улучшила практически каждый аспект телефона. Практически каждый аспект оригинального Razr 2019 года нуждался в улучшении — это был беспорядок. Этот Razr 2020 года в порядке. Но при цене в 1399 долларов это также невероятно дорого по сравнению с любым другим не складывающимся телефоном с аналогичными возможностями. Стоит ли эта цена вообще того, зависит от того, сколько вы готовы отдать, чтобы иметь классный, вызывающий ностальгию флип-телефон со складным экраном. Новый Razr-классный телефон, в этом нет никаких сомнений. И теперь, когда он прошел минимальную планку удобства и качества, я в основном наслаждался его использованием. Но я бы не хотел платить за это. Обзор Motorola Razr: складные флип-флопы 6 ИЗ 10 Плюсы Это классный телефон-раскладушку Полезный внешний дисплей Минусы Дорогой Несогласованная камера Нечетное размещение отпечатков пальцев Не полностью устойчив к воде или пыли Купить за $1,399.99 от Motorola купить за $1,199.99 от лучших купить Razr кажется очень тонким, когда его открывают, но он не тоньше стандартного iPhone Razr кажется очень тонким, когда его открывают, но он не тоньше стандартного iPhone. ДИЗАЙН MOTOROLA RAZR (2020) MotorolaMotorola проделала большую работу, сохраняя классический внешний вид Razr с этой итерацией, вплоть до изогнутых краев и выступающего подбородка внизу. Когда он закрыт, это элегантная, красивая вещь. Открытый, он кажется тоньше, чем есть на самом деле — он примерно такой же толщины, как ваш стандартный iPhone, но общий дизайн имеет тот же дух Razr. Пластиковый экран тоже чувствует себя лучше, благодаря некоторым тонким изменениям в системе шарниров, которые делают его немного прочнее. В середине все еще есть какие-то странные выпуклости, но ни один складной телефон еще не придумал способа избежать этого. Это не самый красивый экран — при 876 х 2142 пикселях он имеет очень высокое соотношение сторон, а в целом его цвет и четкость выглядят средними. Razr складывается полностью ровно, без зазора, в отличие от Samsung Galaxy Z Flip. Шарнир на Razr 2020 года значительно улучшен, сохраняя при этом каплевидную складку. Датчик отпечатков пальцев находится на логотипе Moto на задней панели, но это оказывается неудобным местом для достижения. Motorola также добавила немного больше пружинистости флипу. Вполне возможно, чтобы перевернуть его открытым с одной стороны, но это требует некоторой практики. Как только вы поймете, как это сделать, это будет весело. Razr не может держать себя под таким углом, как Samsung Z Flip, но Z flip не так удовлетворяет, как физическая вещь. Я не хочу замалчивать тот факт, что иметь телефон, который складывается в тонкую, карманную форму, все еще невероятно. Я могу выйти с этой штукой в заднем кармане и не беспокоиться о том, что она застрянет или даже выпадет, когда я сижу (хотя сидеть прямо на ней, вероятно, не рекомендуется). Он просто помещается в карманах и сумках, где большие и высокие телефоны неудобны. Итак, коробка ностальгии проверена. Но это не было проблемой с оригинальной перезагрузкой Razr. Этот телефон 2019 года буквально скрипел и издавал скрежещущие звуки, когда вы его открывали. Этот-тихий и гладкий, за исключением слабого шипения пластикового экрана, скользящего на место, когда вы закрываете его. И в отличие от Samsung Galaxy Z Flip, он закрывается полностью без зазора, так как экран может образовывать каплю внутри самого шарнира. Razr выпускается в трех цветах: золотом, графитовом и серебряном. Задняя часть телефона-плоское стекло с изогнутыми краями, которое приятно на ощупь, но скользко, как и все выходы, и, как ни странно, под ним нет беспроводной зарядной катушки. Лучшее, что вы можете сделать,-это быстрая зарядка USB-C мощностью 15 Вт. Удивительно, но моя главная жалоба на аппаратное обеспечение не имеет никакого отношения ни к шарниру, ни к экрану, а к расположению датчика отпечатков пальцев. Теперь на спине, скрытая в логотипе Моторолы. Оказывается, это неудобное место, прямо посередине телефона, когда он открыт. Это не требует искажений, чтобы достичь его, но это заставляет вас чувствовать себя целым дополнительным шагом. Дисплей быстрого просмотра Razr очень удобен. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ MOTOROLA RAZR (2020) Нога вверх, которую Razr имеет над другим флип-телефоном на рынке, Samsung Z Flip, - это тот большой дисплей на внешней стороне телефона. Motorola называет его дисплеем "быстрого просмотра", и у него есть несколько функций, которые действительно полезны, но иногда он немного глючит. У него есть два состояния. Большую часть времени он находится в заблокированном режиме, где вы можете долго нажимать значки, чтобы вызвать предварительный просмотр, а затем провести пальцем вверх, чтобы увидеть еще больше предварительных просмотров. Но настоящий ход-это разблокировать телефон, когда он закрыт. Тогда у вас будет доступ к полному интерфейсу Android для уведомлений (включая ответы), видоискателю камеры и даже пусковой установке приложений. ВНУТРИ RAZR НЕ ТАК МНОГО МЕСТА ДЛЯ БОЛЬШОЙ БАТАРЕИ, НО ПРИ НЕКОТОРОЙ ОСТОРОЖНОСТИ ВЫ МОЖЕТЕ ПРОДЕРЖАТЬСЯ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ Вы можете поместить определенные приложения в утвержденный список для дисплея быстрого просмотра, позволяя запускать их на 2,7-дюймовом экране 800 x 600. Большинство приложений для Android прямо ужасны при таком размере, но с его помощью удобно отвечать на сообщение — клавиатура хорошо работает со свайпами. Лучшая часть внешнего дисплея заключается в том, что вы можете использовать его в качестве видоискателя камеры, позволяя вам делать селфи с лучшей из двух камер на Razr. Новый Razr имеет 5G, хотя и не поддерживает более высокоскоростную mmWave-версию 5G (там нет больших потерь). Он также доступен разблокированным и будет принимать стандартную SIM-карту — Две вещи, которые вы на самом деле не могли получить с оригиналом, хотите верьте, хотите нет. Motorola использует процессор, который вы найдете на большинстве телефонов среднего уровня Android (например, Pixel 5 и 4A 5G), Snapdragon 765g от Qualcomm. Он работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. В результате всего этого Razr отлично работал в моем тестировании, но я не бросал на него тонну чрезвычайно сложных игр. Процессор также может помочь миниатюрной батарее емкостью 2800 мАч прослужить дольше. Мне определенно нужно было зарядное устройство с этим телефоном к раннему вечеру, но при более легком использовании (в том числе проводя больше времени на внешнем дисплее вместо того, чтобы открывать телефон) я мог видеть, как проходит день. Вы можете использовать лучшую внешнюю камеру для селфи. КАМЕРА MOTOROLA RAZR (2020) На Motorola Razr есть две камеры. Селфи-камера внутри, рядом с экраном, имеет 20-мегапиксельный сенсор, втиснутый в крошечное пространство. Вы должны использовать его для видеоконференций и ничего больше, так как он не очень хорош. К счастью, вы можете легко делать селфи с помощью основной внешней камеры. Он имеет 48-мегапиксельный сенсор, который выдает 12-мегапиксельные изображения. Вы можете использовать один из пользовательских жестов Motorola (в данном случае поворот запястья), чтобы запустить его, а затем фотографировать себя в течение всего дня. ВИД СЕТКИ 1 из 16 Однако, когда вы это сделаете, постарайтесь убедиться, что вы находитесь в приличном освещении. Что-нибудь слишком сложное, и эта в остальном совершенно средняя камера идет немного боком. Тот же совет применим и тогда, когда вы открыли телефон, чтобы использовать камеру как обычно. Я просто не могу точно предсказать, что предпримет Razr. В сумерках он перейдет в ночной режим, даже если в этом нет никакой необходимости. Требуется время, чтобы познакомиться с любой новой камерой, но к этой потребуется немного больше времени, чтобы привыкнуть, чем к большинству, чтобы узнать ее причуды. Как и в большинстве телефонов, вы можете получить действительно хорошие фотографии из Motorola Razr 2020 года в правильных условиях. В большинстве случаев цвета немного приглушены, и в деталях нет особой резкости, а затем из ниоткуда он выдувает цветок без особой причины. Время от времени это будет серьезно впечатлять меня, как в случае с закатом, снятым в галерее наверху. В основном, однако, это просто нормально, в том числе для селфи и особенно при слабом освещении. В целом, эта штука в основном достаточно компетентна для Instagram. Добавьте все это, и у вас есть камера, которая является значительным улучшением по сравнению с камерой на Razr 2019 года и значительным разочарованием по сравнению с камерой практически на любом телефоне Android, который стоит 600 долларов или больше (не говоря уже о 349-долларовом Pixel 4A). Motorola Razr 2020 года выпуска с 5G Я чувствую себя как заезженная пластинка, когда дело доходит до обзора складных телефонов, но здесь все равно идет. В какой-то момент я должен поверить, что стоимость этих гибких экранов и тщательно спроектированных петель снизится. Если бы они это сделали, то такое устройство, как Razr 2020 года, было бы вполне приемлемым телефоном среднего уровня. Если судить точно так же, как по телефону, то на Razr нет ничего выдающегося. Камера могла бы быть лучше, но в остальном она имеет приличное время автономной работы, производительность и даже качество сборки. Если судить по флип-телефону, то Razr занимает свою собственную хорошо продуманную нишу рядом с основным конкурентом, более Хо-хумовым, но во многих отношениях лучшим Galaxy Z Flip. Я думаю, что за 1400 долларов вы получите телефон, который будет потрясающим почти во всех возможных отношениях, а не только с классным дизайном и удовлетворительным флипом. За полцены я был бы в десять раз более взволнован. При такой цене Razr 2020 года слишком резко сокращает любой разумный бюджет. СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ: MOTOROLA RAZR (2020) Каждое интеллектуальное устройство теперь требует от вас согласия на ряд условий, прежде чем вы сможете использовать его — контракты, которые никто на самом деле не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали точно подсчитывать, сколько раз вы должны нажать "согласен", чтобы использовать устройства, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Motorola Razr, вы должны согласиться: Политика Конфиденциальности Motorola Условия предоставления услуг Google Политика конфиденциальности Google (включена в ToS) Установка приложений и обновлений: “вы соглашаетесь с тем, что это устройство также может автоматически загружать и устанавливать обновления и приложения от Google, вашего оператора связи и производителя вашего устройства, возможно, используя сотовые данные.” Следующие соглашения являются необязательными: Использование местоположения: "Google может периодически собирать данные о местоположении и использовать эти данные любым анонимным способом для повышения точности определения местоположения и услуг на основе определения местоположения.” Разрешить сканирование: "разрешить приложениям и службам сканировать сети Wi-Fi и близлежащие устройства в любое время, даже если Wi-Fi или Bluetooth выключены.” Отправка данных об использовании и диагностике Доступ к местоположению перевозчика Кроме того, если вы хотите использовать Google Assistant, вы должны согласиться позволить Google собирать: Информация о приложении с ваших устройств Контактная информация с ваших устройств: "эти данные могут быть сохранены и использованы в любом сервисе Google, где вы вошли в систему, чтобы предоставить вам более персонализированный опыт. Вы можете просмотреть свои данные, удалить их и изменить настройки по адресу account.google.com” Другие функции, такие как Google Pay, могут потребовать дополнительных соглашений. Окончательный итог: четыре обязательных соглашения и не менее шести факультативных.