Qarabağ və Ağbağ Urartu dövründə

İlhami Cəfərsoy

AMEA Dilçilik İnstitutu Qədim Dillər və Mədəniyyətlər

şöbəsinin müdiri, filologiya elmlər doktoru

Ümumiləşmiş düşüncəyə görə Qarabağ böyük bağ deməkdir. Qarabağ böyük bağ yox, böyük baqların ölkəsidir. Baqlar Aran mənşəli nəsillərdən biri olub, Araz çayı ilə Urmiya gölü arasında yaşayırdılar. Onlar eradan əvvəl 28-ci əsrdə qoşun yeridib, Nil çayının deltasını tutdular və eradan əvvəl 23-cü əsrə qədər əllərində saxladılar. Misirdə, Fələstində məbədlər tikib, zəngin etnik mədəniyyətlər yaratdılar.

Bibliyada bene-kadem adlandırılan Aran baqları Troyanın süqutundan qabaq Elladanı tutdular. Alinpe adlandırdıqları dağın ətəyində ilk olimpiada yarışlarını keçirdilər (Шопен 1866.s.55, 104, 195; Трачевский 1889.s.58; Вигуру 1897.s.474; İlhami Cəfərsoy 2017.s.3-14, 134-143). Azərbaycandakı Alinpe dağı indi Əlincə adlanır.

Totemik tanrısı Baq olan Aran alpları sonralar Karabaq və Akbaq qollarına ayrıldılar. Xristianlıqdan qabaq Naxçıvanla Van gölü arasında Baq, Baqavan, Baqaran məbədlərini tikdilər. Baq, Karabaq, Akbaq şəhərlərini saldılar. Bir zaman Aralıq dənizinin şərq sahillərini tutduqlarına görə Fələstin onların adı ilə Baqastan adlanırdı (Шопен 1866.s.42).

Eradan əvvəl VIII əsrə aid Urartu qaya yazılarında baqların ölkəsi Baqini, V-VII əsr erməni salnamələrində baqların qalası Baqberd, baqların şəhəri Baqkert adlanır (Хоренский 1893.s.293; Смбат Спарапет 1974.s.10; Пиотровский 1944.s.204; Шопен 1852.s.75; Марр 1901.s.10,19).

Xilafətin orduları Bizansın üzərinə gedəndə böyük baqlar İslam dinini qəbul etdilər və güclənərək Naxçıvan ilə Təbriz arasında üç Qarabağ şəhərini saldılar. 

Ağbaqlar xristian olaraq qaldılar və ərəblərə tabe olmayıb Kiçik Qafqazın ətəklərinə çəkildilər. Meşəli dağlar arasında sonralar Xaçın məlikliyi adlanan Ağbaq dövlətini yaratdılar.

Karabaqların Azərbaycanda saldıqları şəhərlər XVII əsrin sonlarına qədər qalırdı. Övliya Çələbi yazır: - Qarabağ Naxçıvan yaxınlığında ayrıca sultanlıq və çox qədim şəhərdir. Şəhərdə 40 min ev var. Biz orada 40 minarə saydıq. Əhali müsəlmandır, şəhərdə erməni yoxdur. Qarabağ şəhəri uca minarələri və gözəl bağları ilə cənnətə bənzəyir (Эвлия Челеби 1983.s.113-114,117).

40 min ailənin hər biri 4 nəfərdən ibarət olubsa, deməli XVII əsrdə üç Qarabağ şəhərinin birində 160 min əhali yaşayırmış. O böyük şəhərin yerində indi Naxçıvan yaxınlığında balaca Qarabağlar kəndi qalmaqdadır.

Baq, Karabaq və Akbaq alpları ərəblərə qədər farslarla, yunanlarla qanlı döyüşlər aparmışdılar. Bulqar türklərinin Buzan nəslindən olan tarixçi Favstos (V əsr) yazır ki, sərkərdə Baq sasanilərin çoxlu əsgərlərini öldürdü. Ancaq son döyüşdə özü də yaraladığı filin altında qalıb öldü (Фавстос Бузанд 1953.s.109).

Yunanların və sasanilərin təzyiqilə Murov və Kəpəz dağlarına sığınan baqlar orada Baqlı, Qarabaqlı qalalarını tikdilər. Sonralar Xaçın məlikliyi adlanan Ağbaq xristian türk dövlətini yaratdılar. Erməni tarixçiləri Ağbaq nəslinin adını H`Axbax, həmin nəsildən olan elm və din xadimlərinin soyadını Axbaxetsi kimi yazmaqla uzun illər diqqətimizi yayındırdılar (Абегян 1975.s.461,464,466; Аракел Даврижеци 1973.s.539; Киракос Гандзакеци 1946.s.135,280) və s. Nizami Gəncəvi xristian salnaməçilərdən fərqli olaraq Ağbaq mahalını Axbax yox, Ağbağ adlandırır. Yazır ki, Xosrov Pərviz Bərdəyə gələndə Məhin banu onu Ağbağa – Kəpəz dağının ətəyindəki şəhərə aparmışdır (Алиев 1960.s.85).

Qəzənfər Əliyev Ağbaq qalasının adını ağ bağ kimi izah edir. Nəzərə almır baq, qarabaq, ağbaq büt adları olub, çox qədim totemik düşüncələrlə bağlıdır (bax: bütlərin şəkilləri və izahları).

Ağbaq sarayında dayələr Eyaçi titulu daşıyırdılar (Абегян 1975.s.466). Eya türk sözü, -çi türk dillərinə aid şəkilçidir. Azərbaycan dilində unudulmaqda olan eyitmək feili vardır. Nənələrimiz buzovu inəyin altına buraxıb deyirdilər ki, qoy eyitsin, yəni əmcəklərinə süd gətirsin. Sağıcılar eyidiləndən sonra inəkləri sağa bilirdilər.

Gəncəkli Kiraka istinadən erməni tarixçiləri yazırlar ki, Xaçın hakimi Həsən Cəlalın atası Vaxtanqın başqa adı H`Axbax olmuşdur (Киракос Гандзакеци 1946.s.135,280). Əslində isə H`Axbax, yəni Ağbaq Həsən Cəlalın atasının nəslinin adı idi.

Həsən Cəlalın babasının, Ağbaqın atasının adı Vaşaq idi. Ermənilər Vaşaq adını Vasak kimi yazmaqla (Абегян 1975.s.466) tədqiqatçıların diqqətini əsil gerçəklikdən yayındırırlar. Türklər öz cəsur alplarını barsa, vaşağa, tonqaya, yəni təkbətək döyüşdə fili öldürə bilən bəbirə (Mahmud Kaşğari) bənzədirdilər.

Həsən Cəlalın anasının adı Arzu xatun olmuşdur. Arzu xatun Kayen vilayətinin hakimi Qurdun qızı idi (Киракос Гандзакеци 1946.s.273). Muxtar Qoç yazır ki, Albaniyanın Kayen tarixi vilayəti indiki Qazax, Axstafa, Dilican rayonları əhatə edirdi (Mxitar Qoş 1993.s.258).

Kayen qayın ağacı deməkdir. Xristianlıqdan öncəki albanların bir qəbiləsi qayın ağacını özünə mifik ana bilirdi. 

Dədəmiz Qorqudun kitabında Basat onun hansı boydan olduğunu soruşan Təpəgözə deyir: - Anam adın sorar olsan, qaba ağac. Türklər kimi xristianlıqdan öncəki albanların mifik təsəvvürünə görə alp igidlər anadan olmur, qayın, palıd ağacının koğuşundan çıxırdılar.

Uyğurların törəyiş əfsanəsində deyilir ki, Ağoğlan anadan olanda Ağ Ana – Ağacın koğuşundan çıxan qadın onu əmizdirir, əlinə od, su, dəmir verir (Bahaeddin Ögel 1971.s.55,103). Yakutların inancına görə Ağoğlan insanların ilk atasıdır. Onu qayın ağacı doğmuşdur (Bahaeddin Ögel 1971.s.101-103).

Xocavənd və Laçın rayonlarında Ağoğlan adlı məbədlər var idi. Həmin məbədlər Ağoğlan nəslinin səcdəgahı olmuşdur. Xristianlıq dövründə həmin məbədlərin bünövrəsi üzərində kilsələr tikildi. Ermənilər Qarabağa köçürüləndən sonra o kilsələrinin birini Amaras adlandırdılar. Zelik Yampolski hələ 1954-cü ildə yazırdı ki, Ağoğlan kilsə adları Amarasdan qədimdir.

V-VII əsr salnamələrini tədqiq edərkən görürük ki, Albaniya ilə yanaşı Cənubi Azərbaycanda, Van gölü vadisində bir neçə Ağbaq şəhəri, mahalı, məbədi olmuşdur. Musa Xorenli yazır ki, iki Ağbaq mahalı var. Böyük Ağbaq, Kiçik Ağbaq. Kiçik Ağbaq Kürçaylı mahalında, Böyük Ağbaq Bosfor mahalında yerləşir (Моисей Хоренский 1893.s.292,293). Bosfor mahalındakı Ağbaq Naxçıvan yaxınlığında, Kürçaylı mahalındakı Ağbaq Acariya ilə Türkiyə arasında idi.

Başqa bir Ağbaq şəhəri Dağıstanda Qafqaz dağlarının ətəyində idi (Ибн Хордадбех 1986.s.303). İndi həmin ağbaqlar özlərini Axvax adlandırır və Kür dili ilə Azərbaycan və Avar dillərinin qatışığında danışırlar (Марр 1938.s.439; Магoмедбекова 1967.s.10).

İbn Xordadbeh İdrisiyə istinadən yazır: - Xilafətin sərkərdəsi Buğa Böyük Qafqaz dağlarının ətəyindəki Ağbaq vilayətini tutub, vilayətin batrikini əsir etdi (Ибн Хордадбех 1986.s.303). Ağbaqlar o vaxtdan İslam dinini qəbul edib, Dağıstan xalqları ilə qarışdılar. Hibrid genli və hibrid dilli bir xalqa çevrildilər. İndi onlar Dağıstanın Axvax rayonunda və Azərbaycanın Axvax dərə kəndində yaşayırlar. 1965-ci ildə onların sayı 5 min nəfər idi (Магoмедбекова 1967.s.5).

Van gölü vadisindəki, Kür çayının mənbəyindəki ağbaqlar (Арутюнян 1985.s.171) isə xristian olaraq qaldılar, əsrlər ötdükcə erməniləşdilər. Xristian ağbaqlardan Axbaxetsi Barseğ (-1615) adlı elm və din xadimi çıxmışdır (Аракел Даврижеци 1973.s.539). Barseğ türk sözü olub, barsa bənzər deməkdir. Qədim türklər ən cəsur, qıvraq, cəld oğlanlarına bars, barseğ adı verirdilər. Bundan başqa Ağbaq nəslindən Axbaxetsi Filipp adlı katolikos çıxmışdır (Аракел Даврижеци 1973.s.603). Katolikos xristianlıqda çox böyük dini tituldur. Bu məlumat onu göstərir ki, Ağbaq nəsli XVI-XVII əsrlərdə xeyli güclü olmuş, iki katolikosun timsalında xristian kilsələrin çoxuna başçılıq etmişdir.

Başqa bir Ağbaq mahalı Cənubi Azərbaycanda Salmas şəhəri yaxınlığında idi. İ.İ.Şopen yazır ki, o qədim mahal indi Albaq adlanır (Шопен 1852.s.82). Eyni zamanda Şərqi Anadoluda başqa bir Ağbaq mahalı və şəhəri olmuşdur (Аракел Даврижеци 1973.s.607). Xüsusilə maraqlıdır ki, Kızıl Orda dövlətinin hakim nəsillərdən biri Akpak adlanırdı (Географическо-статистический словарь т. I.1863.s.16). Akpak qədim Aran panteonunda olduğu kimi Altay türklərinin mifik təxəyyülündə müqəddəs bir ruhun adıdır. A.Anoxin 1920-ci ildə Altay türkləri arasında etnoqrafik bilgilər toplayarkən görmüşdü ki, Altay şamanları öz dualarında Akpak adlı ruhu yad edirlər (Анохин 1924.s.132).

Qədim türklər şamana kam deyirdilər. Bibliyada kam xam, kamların arxasınca gündoğandan günbatana axınlar yapan Yafəs övladları xamıt adlandırılır. Xamitlər eradan əvvəl IV minillikdən başlayaraq Finikiyanı, Misiri tutmuş, Xəzər dənizinin şərqindən Aralıq dənizi hövzəsinə qədər yayılmışdılar. Onlar çox qədim Misir, Şumer mədəniyyətinin yaradıcılardır.

Kamlar baq, karabaq, akbaq adlandırdıqları bütləri özləri ilə Nil vadisinə, Elama apardılar. Sonra fironlarla vuruşa-vuruşa şimala çəkiləndə Araz çayı boyuna, Van gölü vadisinə gətirdilər. Baqavan, Baqaran məbədlərini inşa edərək tapındıqları buğaların qızıl, gümüş, bürünc bütlərini o məbədlərə qoydular.

Kam əsilli Kuş alpları və Aran müdrikləri tanrı Baqı ağ buğa və qara öküz formasında təsəvvür edirdilər. Buynuzları arasında günəşin timsalı olan qızılı rəngli ala buğa göylərin, kotana qoşulan qara buğa yerin, torpağın, bərəkətin timsalı sayılırdı.

Əgər biz Dağlıq Qarabağı Ağbağ adı ilə xəritəmizə qaytara bilsək, beş min illik tariximiz vətənimizin bir guşəsində bərpa etmiş olarıq. Otuz ildən sonra ağ günlərə çıxan yurdumuzu öz adı ilə adlandırarıq.

Kam mənşəli Kuş və Aran nəsilləri qədim Misirin Karnak şəhərində qızılı-ağ buğaya, İliopol şəhərində qara öküzə sitayiş edirdilər. Qızılı-ağ buğanın bütü Aran dilində Ağ Baq, qara buğanın bütü Qara Baq adlanırdı.

Yunanlar həmin totem buğaları apis adlandırırlar. Aran müdrikləri ağ buğanın belindəki yırtıcı quşa aqa, yəni ağa deyirdilər. Biz özümüzün zəngin tariximizi yalnız Azərbaycanda və Anadoluda yox, Misirdə, Elamda, Şumerdə öyrənməliyik. Bizim əcdadlarımız Aralıq dənizi hövzəsinin, cənub-qərbi Avropanın arxaik mədəniyyətinin yaradıcılarıdır.

Şərhlər

Boris Ocaqov 2020-10-29 16:36:18

Bu tarix-arxae loj lar işğal bəhanəsidir, Amerika HİNDUlarındır! Avropa və Afrikadan iki əsr ora köçmüşləri məhv edib, hinduların ərazisini qaytarmaq? Yox, elə də deyil? Amerikanı cəmi 4 əsr öncə hay kimi peyda olmuş və katolik kilsələrindən qeyri-etik adətə görə qovulmuş Kriqorianlara verin! Axı, Janna D Ark kimi Xristoforu da haylar Sovet dövründə təhsil alıb, özəlləşdiriblər!

Fəxrəddin Əsgərov 2020-10-29 11:01:12

Gözəl tədqiqat məhsuluna görə təşəkkürlər.Öz qədim tariximizlə bir daha fəxr etdim. Bunu xarici dillərə tərcümə edib yaymaq, yayımlamaq lazımdır.Uğurlar!.

Son yazılar


Новости

Обзор на EPOS GTW 270 Hybrid

Они доступны только в этой цветовой гамме из оружейного металла. Обновление 22 апреля, 10:03 утра по восточному времени: EPOS выпустила обновление прошивки для GTW 270, доступного через программное обеспечение Gaming Suite на ПК, которое обеспечивает одновременное Bluetooth и беспроводное подключение к его ключу USB —C. Вы можете переключаться между режимами, нажав кнопку на ключ. Компания говорит, что теперь он доступен. Гибридные наушники GTW 270 стоимостью 199 долларов от аудиокомпании EPOS, насколько мне известно, являются первыми по — настоящему беспроводными наушниками, созданными для игр, но сами наушники не являются самой большой точкой продаж. Приемник Bluetooth USB-C, который поставляется с наушниками, получает это различие. Он намного компактнее, чем стандартные USB-ключи размером с флэш-накопитель, входящие в комплект многих гарнитур. Он также более способен работать с кодеком aptX low latency (aptX LL), который обеспечивает хорошее звучание звука без заметной задержки. Используя приемник, гибрид GTW 270 может быть особенно хорош для быстро развивающихся игр, где звуковые сигналы имеют значение для успеха; но на самом деле, это приятно иметь для любого названия. Однако есть одна проблема: микрофоны не работают, когда вы слушаете звук через приемник USB-C. (Однако встроенные микрофоны наушников работают, когда они подключены к устройству через Bluetooth.) Гибрид EPOS GTW 270 Вот звезда шоу. Это больше зависит от технических ограничений aptX, чем от принятия решений EPOS. Чтобы определить приоритет полосы пропускания для качества звука и быстродействия, при прослушивании с помощью ключа USB-C активен только канал воспроизведения. Это потенциальный разрыв сделки для некоторых геймеров, которые, возможно, захотят перейти в голосовой чат с друзьями на своих консолях. Но к чести EPOS, задержка между ключом и наушниками действительно кажется несуществующей. Эти бутоны цвета оружейного металла имеют простой, сдержанный дизайн, чтобы они не слишком высовывались из вашего уха. Они не слишком тяжелые, и посадка удобная, благодаря сменным силиконовым ушным наконечникам, которые помогают получить хорошую герметичность в ухе. Что касается элементов управления, у них есть только одна многофункциональная кнопка, которая обрабатывает приостановку и возобновление музыки, смену треков, а также прием телефонных звонков. Другими словами, без ключа USB-C они не являются чем-то особенным. (EPOS действительно делает версию за 169 долларов без ключа.) Для общего использования — например, для телефонных звонков или музыки — вы можете получить больше, потратив меньше, если посмотрите некоторые из вариантов в руководстве по покупке доступных беспроводных наушников моего коллеги Криса Уэлча. НАШ ОБЗОР ГИБРИДА GTW 270 7 ИЗ 10 Плюсы Незаметная задержка при подключении к ключу USB-C Сменные силиконовые наконечники для комфорта и звукоизоляции Совместимость с несколькими устройствами Минусы Микрофоны не работают при подключении через USB-C Чехол для зарядки, подверженный царапинам Они легки в использовании по цене За пределами игр эти наушники можно использовать, как и любой другой беспроводной набор, для подключения к телефону, планшету или ноутбуку через Bluetooth. Они поддерживают Bluetooth 5.1 (с кодеком SBC или aptX, в зависимости от устройства, к которому вы подключаетесь) для музыки, видео, игр и телефонных звонков, и EPOS говорит, что вы можете сопрягать их с восемью устройствами. Сопряжение выполняется, удерживая нажатой кнопку на корпусе зарядки. Гибрид EPOS GTW 270 Единственная кнопка гибрида GTW 270 находится на левом наушнике. Говоря о зарядном чехле: он имеет цельнометаллическую конструкцию, которую, к сожалению, очень легко поцарапать. Он заряжается через USB-C; при полной зарядке EPOS говорит, что он может обеспечить до 15 часов дополнительного времени автономной работы наушников. В течение рассматриваемого периода гибридные наушники GTW 270 достигли пятичасовой отметки времени автономной работы, что соответствует заявлениям компании. И если вы тот, кто время от времени совершает потную пробежку или просто не хочет попасть под дождь, они водонепроницаемы по стандарту IPX5. Я провел последние несколько недель, используя наушники, чтобы играть в игры поочередно на моем PS5, моем коммутаторе и моем рабочем ноутбуке несколько раз в день. (Если вам интересно, в комплект поставки входит адаптер, который позволяет подключить ключ к устройству с портами USB Type-A.) Гибрид GTW 270 работает как любая беспроводная игровая гарнитура, но действительно беспроводной форм - фактор имеет некоторые очевидные преимущества. Мне нравится, что они позволяют мне свободно передвигаться по проводам, и их использование не изолирует меня (или не портит мои волосы), как громоздкие банки для ушей. Приемник предварительно соединен с бутонами, и они подключаются почти мгновенно. Гибрид EPOS GTW 270 Каждый наушник заряжается через контактные точки, а светодиоды показывают оставшееся время автономной работы. Мне также нравится удобство использования только правого наушника (правый управляет передачей Bluetooth, поэтому прослушивание только через левый наушник не работает), поэтому я могу держать ухо доступным для прослушивания отправленных пакетов. Это, конечно, не является чем-то новым для людей, которые уже используют действительно беспроводные наушники. Это просто кажется новым, чтобы испытать эту свободу с игровой гарнитурой. В течение отчетного периода я попробовал римейк "Души демона", "Бог войны" 2018 года, "Приключения в кольце" и "Призрак Цусимы", а также несколько других игр. Хотя у них нет самой широкой звуковой сцены или самого четкого частотного разделения, которое я слышал для прослушивания музыки, они сияют игровым звуком — в частности, эффектами объемного звучания и доставкой басов. Общее качество звука не является взрывоопасным, и есть предел тому, насколько захватывающими могут быть эффекты объемного звучания, учитывая небольшие драйверы наушников. Но звук не слишком скомпрометирован. Если вы не хардкорный геймер, которому нужно услышать каждую деталь в кристально чистой презентации, они, скорее всего, подойдут вам. Гибрид EPOS GTW 270 Они великолепно работают как с PS5, так и с коммутатором. Для расширения совместимости в комплект поставки входит адаптер USB-C-USB Type-A. Гибрид GTW 270 был бы очень близок к идеалу, если бы микрофоны работали при подключении с помощью ключа USB-C. Увы, это не так, поэтому использование ключа будет практически бесполезно для тех, кто часто играет в многопользовательские игры с друзьями. (Это немного другая история, если вы играете в много однопользовательских игр и не возражаете против отсутствия микрофона для игр.) Поскольку наушники не так уж полезны для игр без ключа, это означает, что вы идете на большой компромисс, и это тот, который ни одна из лучших игровых гарнитур, которые я тестировал (большинство из которых дешевле, чем это), не просит вас сделать. Это твой выбор. Часы OnePlus - это первые умные часы от OnePlus. Он стоит всего 159 долларов и длится до двух недель между зарядками, но он также делает намного меньше, чем конкурирующие умные часы от Samsung, Fossil, Apple и других. https://www.theverge.com/22241197/epos-gtw-270-hybrid-truly-wireless-earbuds-usb-c-gaming-bluetooth

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet-это впечатляющее конвертируемое устройство за 279 долларов. Часть руководства Verge по Chrome OS и Chromebook Дуэт Chromebook от Lenovo далек от безупречности. Но когда вы оцениваете устройство, которое начинается с 279 долларов, вопрос не в том, “Является ли это идеальным устройством”, а в том, “Лучше ли это, чем другие вещи, которые вы можете получить за эту цену” Chromebook в этом ценовом диапазоне, как правило, неуклюж и дешев, как Chromebook 14 от HP или Chromebook x360 12b. Если вам нужна альтернатива Windows, вы смотрите на самый нижний конец линий Acer Aspire или Acer Swift или другие чрезвычайно простые варианты, такие как Motile 14. И, конечно, есть iPad начального уровня и другие базовые планшеты Android, но они не поставляются с клавиатурой. Lenovo, безусловно, срезала некоторые углы, чтобы сократить дуэт Chromebook до этой ценовой точки. И поскольку я работаю профессиональным ворчуном, я буду ворчать. Но в конце дня они чувствуют себя как срезанные углы — не как серьезные ошибки, которые значительно затрудняют работу устройства. И после нескольких дней использования дуэта в качестве основного драйвера я чувствую себя комфортно, говоря, что он гораздо больше похож на Surface Go с некоторыми уступками, чем на ультрабюджетный ПК. НАШ ОБЗОР Duet Chromebook ОТ LENOVO 8,5 ИЗ 10 Плюсы Ультра портативный 11-часовое время автономной работы В комплекте клавиатура и подставка для ног Вы не можете превзойти цену Минусы Тесная клавиатура и тачпад Только один порт (и это не разъем для наушников) Не хватает лошадиных сил для серьезной многозадачности По сравнению с последними iPad или более дорогими хромбуками, такими как Pixelbook Go, Chromebook Duet имеет значительные недостатки. Но эти устройства являются шагом вверх в цене (особенно если вы включаете крышки клавиатуры). Если вы ищете кабриолет в диапазоне ниже 300 долларов, у которого есть нога в обеих дверях, дуэт-лучшее, что вы найдете. Базовая модель Chromebook Duet имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. В стоимость входит клавиатура и подставка, чего не скажешь о Surface Go или любой другой модели iPad. Я протестировал версию за 299 долларов, которая имеет тот же процессор и оперативную память, но 128 ГБ памяти. Двадцать долларов — это не огромная разница, поэтому я рекомендую вам пойти на дополнительное хранилище, если вы можете себе это позволить-64G быстро заполнится, если вы планируете загружать много приложений, видео или других носителей. Дуэт Lenovo Chromebook Лучшие ноутбуки 2020 Lenovo Chromebook Duet Легко изменить угол наклона экрана. Помимо его головокружительной цены, главное, что нужно знать об этом Chromebook,-это то, что он маленький. При 10,1 дюйма это типичный размер для планшета, но если вы пытаетесь использовать его так, как вы использовали бы рабочий ноутбук (например, с десятками вкладок и окон рядом), все становится тесным. Я смог написать весь этот обзор на дуэте, но возвращение к 13-дюймовому 32-дюймовому экрану на моем персональном компьютере казалось совершенно новым миром. Дисплей действительно имеет соотношение сторон 1610, что я ценю, и если вы привыкли использовать 169 панелей, вы заметите дополнительное вертикальное пространство. Я все еще чувствую себя немного менее стесненным на 13-дюймовом экране 169, но это близко. Как следствие, съемная клавиатура также крошечная. Большинство клавиш не страшны для нажатия; на самом деле они немного больше, чем клавиши Surface Go, с шагом около 1,3 мм. К тесной настройке потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но после дня или около того использования устройства я смог достичь своей обычной скорости набора текста (около 130 слов в минуту). Однако Lenovo пришлось пойти на компромисс с клавишами на окраине колоды (tab, backspace, enter, двоеточие, апостроф, тире и т. Д.). Они крошечные (чуть более половины размера буквенных клавиш), и их нажатие было рутиной. Даже после использования устройства в течение нескольких дней я все еще правильно нажимал backspace примерно в 75 процентах случаев — я не могу сказать вам, сколько раз я вместо этого хлопал знаком равенства. Точно так же я очень часто нажимал enter, когда хотел нажать соседнюю клавишу апострофа. Нажатие на тире, которое находится слева от клавиши "равно", было похоже на сценарий "иголка в стоге сена", и я инстинктивно избегал использования тире в своем письме. Я предполагаю, что вы привыкнете ко всему этому, если купите Дуэт, но ожидайте крутой кривой обучения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LENOVO CHROMEBOOK DUET (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЗОРОМ) MediaTek Helio P60T 4 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 128 ГБ памяти 10,1-дюймовый дисплей (1920 x 1200) батарея емкостью 7000 мАч (27 Вт * ч) Адаптер 10 Вт Два динамика Два цифровых микрофона Один порт USB-C Вы не будете шокированы, узнав, что тачпад также небольшой-3,4 х 1,9 дюйма. Он прекрасно себя чувствует и грамотно прокручивается (хотя у меня маленькие руки). У меня были некоторые проблемы с щелчком и перетаскиванием (я часто прибегал к этому на сенсорном экране), и щелчки двумя пальцами иногда регистрировались как обычные щелчки. Кроме того, когда клавиатура неровно лежала у меня на коленях, она иногда поворачивалась в положение, когда кликер перестал работать (болезнь, с которой вы будете знакомы, если раньше использовали дешевые чехлы для клавиатуры). Если вы предпочитаете использовать экран, дуэт также совместим со стилусами USI. Если вы надеялись подключить кучу периферийных устройств вместо прилагаемой клавиатуры, убедитесь, что у вас есть разветвители и ключи на буксире. Дуэт имеет всего один порт USB-C, который будет занят всякий раз, когда устройство заряжается. Было бы неплохо иметь хотя бы аудиоразъем, хотя Lenovo включает в себя ключ для наушников. (Пока мы составляем списки пожеланий, будет приветствоваться еще один порт USB-C, чтобы мы могли подключить мышь во время зарядки). Дуэт Lenovo Chromebook Дуэт включает в себя подставку и клавиатуру. Дуэт Lenovo Chromebook. Снаружи на экране был сильный яркий свет. Однако при такой цене я не рассматриваю тесную периферию как ошибку со стороны Lenovo; это компромисс, который вы делаете. В обмен вы получаете довольно компактное и портативное устройство. Один только планшет весит 0,99 фунта (449g), а с клавиатурой и подставкой для ног он составляет всего 2,03 фунта (921g). И, несмотря на углы, которые были срезаны с помощью клавиатуры и тачпада, ни одна часть дуэта не выглядит и не кажется дешевой. Сам планшет изготовлен из алюминиевого сплава, который прочен и приятно держать. Обложка сделана из шикарной серой ткани — в закрытом состоянии она выглядит как классный блокнот. И клавиатура, и подставка надежно оставались на месте, пока я пользовался устройством. Дуэту действительно не хватает двухкомпонентного магнитного механизма, который Surface Go использует для удержания обеих крышек на месте, что означает, что клавиатура имеет тенденцию скользить, когда ноутбук закрыт. Опять же, углы. Еще одна область, где дуэт пробивает выше своей весовой категории срок службы батареи. Lenovo утверждает, что 10 часов; Я приблизился к 11 с половиной, запустив устройство через свою типичную рабочую нагрузку вкладок Chrome и приложений, включая Gmail, Twitter, Slack, Asana, Facebook, Документы и листы, а также случайный вызов масштабирования и потоковую передачу Spotify, с экраном средней яркости. В тот день, когда я использовал только Chrome, я получил чуть больше 12. (Lenovo, однако, экономила на зарядном устройстве; включенный в комплект 10 Вт USB-C кирпич только увеличил мощность устройства на 24 процента за час.) Есть четкое (по крайней мере, частичное) объяснение этому результату-процессор низкого класса. Lenovo использует восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60T с частотой 2,0 ГГц. По мощности он ближе к бюджетному процессору смартфона Snapdragon, чем чипы Intel, которые вы найдете в хороших хромбуках. Учитывая это, выступление Дуэта было на удивление достойным. Если вы просматриваете несколько вкладок, транслируете Netflix или запускаете одно или два приложения, у вас не должно возникнуть проблем. Я даже смог запустить ежедневную дозу от восьми до 12 вкладок Chrome и от шести до восьми приложений для Android без особых проблем. Docs и Spotify разбились один или два раза, но это не было серьезной проблемой. Было почти невозможно сделать что-либо еще во время вызова масштабирования (хотя это может быть скрытым благословением для моих коллег). Я также запустил дуэт в течение дня использования только Chrome, и все начало замедляться примерно на 15 вкладках. Но опять же, тяжелая многозадачность-это не то, для чего предназначено это устройство (и 4 ГБ оперативной памяти, вероятно, является таким же ограничивающим фактором, как и процессор). СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДУЭТ LENOVO CHROMEBOOK Теперь каждое интеллектуальное устройство требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем сможете его использовать, — контрактов, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать “согласиться” на использование устройств, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Lenovo Chromebook Duet, вы должны согласиться Подключение к Wi-Fi Условия предоставления услуг Chrome OS Синхронизация Chrome (перенос истории, закладок, паролей и других настроек из вашей учетной записи Google) Персонализированные сервисы Google Условия предоставления услуг Google Play Следующие соглашения являются необязательными Отправляйте диагностические данные и данные об использовании в Google Учетная запись Google Резервное копирование на Google Диск Разрешить приложениям и службам с разрешением на местоположение использовать местоположение вашего устройства Google Assistant voice match Пусть помощник покажет вам информацию, связанную с тем, что находится на вашем экране Подключение к телефону Android Итоговый подсчет пять обязательных соглашений и семь факультативных Говоря о зуме, дуэт имеет две камеры, включая 2-мегапиксельную переднюю стрелку и 8-мегапиксельную заднюю стрелку. Оба были на самом деле лучше, чем веб-камеры, которые я обычно вижу на ноутбуках. Мое лицо во время видеозвонков было четким и не особенно размытым, а камера заднего вида не делает невероятных фотографий, но прекрасно подойдет, если вам нужно сделать снимок ваших заметок или слайда PowerPoint. Двойные динамики (расположенные в верхней панели) обеспечивали удивительно хорошо сбалансированный звук, который был четким при более высокой громкости. Они не становятся такими громкими, как многие полноразмерные ноутбуки-это понятно, учитывая их размер, но это еще одна причина, по которой на этой штуке действительно должен быть разъем для наушников. Игра также была хорошим опытом. Перелистывание Легенд и Легенд о монстрах иногда заикалось, но в целом было довольно гладким. Они также выглядели четко на экране 1920 x 1200. Дуэт даже хорошо поработал с фотоработами в Lightroom. Редактирование, как отдельных фотографий, так и пакетов, не было мгновенным, но и не было мучительно медленным; этот опыт был примерно на одном уровне со среднечастотными хромбуками на базе Intel, которые я тестировал в прошлом. (Панель немного тусклая для тех, кто занимается серьезной творческой работой; яркий свет был достаточно сильным, чтобы экран было трудно увидеть на открытом воздухе). Дуэт Lenovo Chromebook. Буквенные клавиши в порядке, но внешние-это борьба. Переходя к программному обеспечению, все, что нравится людям Chrome OS в Chrome OS, здесь. Дуэт загружается быстро, интерфейс прост, вы получаете автоматическое обновление фона каждые шесть недель, у вас есть доступ к вашим любимым приложениям для Android (включая Microsoft Office) через Google Play Store, а Google Assistant может отвечать на ваши запросы и составлять вам компанию. ОС хорошо интегрирована с остальной экосистемой Google, и есть множество симпатичных способов использовать ее с вашим телефоном Android. Дуэт поддерживает мгновенную привязку, что означает, что вы можете автоматически подключать его к соединению для передачи данных вашего телефона без необходимости возиться с горячими точками. Вы также используете Android для удаленного входа и выхода из Chromebook, если он находится поблизости. И вы можете использовать Click-to-Call для отправки контактных номеров из дуэта на свой телефон. Обычные предостережения Chrome OS также применимы; Приложения для Android являются хитом или промахом, причем некоторые из них хорошо оптимизированы для Chromebook, некоторые из них в порядке, но хуже, чем их браузерные эквиваленты, а некоторые (привет, Facebook Messenger) являются абсолютными катастрофами. По - прежнему гораздо сложнее загружать приложения, чем на Android. Как только вы поймете, какие приложения вы можете безопасно использовать и что вы должны хранить в Chrome, вы сможете отлично ориентироваться в операционной системе. Но если вы новичок в Chromebook, есть кривая обучения. ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ CHROME OS Самое интересное здесь то, что Google также внесла несколько изменений в Chrome OS, чтобы оптимизировать его для конвертируемого форм-фактора. Google говорит, что Duet-это первое устройство, которое когда-либо запускалось с версией Chrome, которая на самом деле оптимизирована для использования на планшетах. (RIP Pixel Slate). Существует три режима типа” Режим " (когда клавиатура подключена), режим просмотра (когда подставка открыта, а клавиатура отсоединена) и режим просмотра (когда это просто планшет). (Режим просмотра и режим просмотра, по сути, одинаковы, насколько я могу судить). Функция заголовка в режиме просмотра-это новая система навигации по жестам. Длинный свайп вверх отправляет вас на начальный экран, короткий свайп вверх вызывает полку приложений, проводя вверх и удерживая показывает все открытые окна приложений. Проведите пальцем вверх, удерживайте и перетащите окно в одну сторону, чтобы разделить дисплей; проведите пальцем вправо, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Я бы не сказал, что эти жесты были обязательно плавными — по крайней мере, по сравнению с тем, что вы увидите на iPad. Но это начало системы, которая, как я вижу, в будущем станет довольно отшлифованной, и они действительно немного упростили просмотр в режиме планшета. Ничто в дуэте Chromebook не идеально; Я мог бы весь день придираться к различным неоптимальным качествам клавиатуры, тачпада, производительности или экрана. Но Дуэт не пытается быть идеальным. Он не предназначен для опытных пользователей и не предназначен для тяжелой многозадачности. Имея это в виду, это самое близкое к совершенству, что я когда-либо видел с ноутбука-планшета за 300 долларов. Если вы ищете забавное устройство для детей, которое также может справляться с работой на дому, или портативный 2-в-1 для просмотра Netflix и отправки электронной почты на ходу, дуэт должен отлично работать. Это солидный хромбук среднего уровня 2-в-1, который не может быть таким дешевым, как сейчас. https://www.theverge.com/21262694/lenovo-chromebook-duet-review-tablet-chromebook-chrome-os-price