Qarabağ və Ağbağ Urartu dövründə

İlhami Cəfərsoy

AMEA Dilçilik İnstitutu Qədim Dillər və Mədəniyyətlər

şöbəsinin müdiri, filologiya elmlər doktoru

Ümumiləşmiş düşüncəyə görə Qarabağ böyük bağ deməkdir. Qarabağ böyük bağ yox, böyük baqların ölkəsidir. Baqlar Aran mənşəli nəsillərdən biri olub, Araz çayı ilə Urmiya gölü arasında yaşayırdılar. Onlar eradan əvvəl 28-ci əsrdə qoşun yeridib, Nil çayının deltasını tutdular və eradan əvvəl 23-cü əsrə qədər əllərində saxladılar. Misirdə, Fələstində məbədlər tikib, zəngin etnik mədəniyyətlər yaratdılar.

Bibliyada bene-kadem adlandırılan Aran baqları Troyanın süqutundan qabaq Elladanı tutdular. Alinpe adlandırdıqları dağın ətəyində ilk olimpiada yarışlarını keçirdilər (Шопен 1866.s.55, 104, 195; Трачевский 1889.s.58; Вигуру 1897.s.474; İlhami Cəfərsoy 2017.s.3-14, 134-143). Azərbaycandakı Alinpe dağı indi Əlincə adlanır.

Totemik tanrısı Baq olan Aran alpları sonralar Karabaq və Akbaq qollarına ayrıldılar. Xristianlıqdan qabaq Naxçıvanla Van gölü arasında Baq, Baqavan, Baqaran məbədlərini tikdilər. Baq, Karabaq, Akbaq şəhərlərini saldılar. Bir zaman Aralıq dənizinin şərq sahillərini tutduqlarına görə Fələstin onların adı ilə Baqastan adlanırdı (Шопен 1866.s.42).

Eradan əvvəl VIII əsrə aid Urartu qaya yazılarında baqların ölkəsi Baqini, V-VII əsr erməni salnamələrində baqların qalası Baqberd, baqların şəhəri Baqkert adlanır (Хоренский 1893.s.293; Смбат Спарапет 1974.s.10; Пиотровский 1944.s.204; Шопен 1852.s.75; Марр 1901.s.10,19).

Xilafətin orduları Bizansın üzərinə gedəndə böyük baqlar İslam dinini qəbul etdilər və güclənərək Naxçıvan ilə Təbriz arasında üç Qarabağ şəhərini saldılar. 

Ağbaqlar xristian olaraq qaldılar və ərəblərə tabe olmayıb Kiçik Qafqazın ətəklərinə çəkildilər. Meşəli dağlar arasında sonralar Xaçın məlikliyi adlanan Ağbaq dövlətini yaratdılar.

Karabaqların Azərbaycanda saldıqları şəhərlər XVII əsrin sonlarına qədər qalırdı. Övliya Çələbi yazır: - Qarabağ Naxçıvan yaxınlığında ayrıca sultanlıq və çox qədim şəhərdir. Şəhərdə 40 min ev var. Biz orada 40 minarə saydıq. Əhali müsəlmandır, şəhərdə erməni yoxdur. Qarabağ şəhəri uca minarələri və gözəl bağları ilə cənnətə bənzəyir (Эвлия Челеби 1983.s.113-114,117).

40 min ailənin hər biri 4 nəfərdən ibarət olubsa, deməli XVII əsrdə üç Qarabağ şəhərinin birində 160 min əhali yaşayırmış. O böyük şəhərin yerində indi Naxçıvan yaxınlığında balaca Qarabağlar kəndi qalmaqdadır.

Baq, Karabaq və Akbaq alpları ərəblərə qədər farslarla, yunanlarla qanlı döyüşlər aparmışdılar. Bulqar türklərinin Buzan nəslindən olan tarixçi Favstos (V əsr) yazır ki, sərkərdə Baq sasanilərin çoxlu əsgərlərini öldürdü. Ancaq son döyüşdə özü də yaraladığı filin altında qalıb öldü (Фавстос Бузанд 1953.s.109).

Yunanların və sasanilərin təzyiqilə Murov və Kəpəz dağlarına sığınan baqlar orada Baqlı, Qarabaqlı qalalarını tikdilər. Sonralar Xaçın məlikliyi adlanan Ağbaq xristian türk dövlətini yaratdılar. Erməni tarixçiləri Ağbaq nəslinin adını H`Axbax, həmin nəsildən olan elm və din xadimlərinin soyadını Axbaxetsi kimi yazmaqla uzun illər diqqətimizi yayındırdılar (Абегян 1975.s.461,464,466; Аракел Даврижеци 1973.s.539; Киракос Гандзакеци 1946.s.135,280) və s. Nizami Gəncəvi xristian salnaməçilərdən fərqli olaraq Ağbaq mahalını Axbax yox, Ağbağ adlandırır. Yazır ki, Xosrov Pərviz Bərdəyə gələndə Məhin banu onu Ağbağa – Kəpəz dağının ətəyindəki şəhərə aparmışdır (Алиев 1960.s.85).

Qəzənfər Əliyev Ağbaq qalasının adını ağ bağ kimi izah edir. Nəzərə almır baq, qarabaq, ağbaq büt adları olub, çox qədim totemik düşüncələrlə bağlıdır (bax: bütlərin şəkilləri və izahları).

Ağbaq sarayında dayələr Eyaçi titulu daşıyırdılar (Абегян 1975.s.466). Eya türk sözü, -çi türk dillərinə aid şəkilçidir. Azərbaycan dilində unudulmaqda olan eyitmək feili vardır. Nənələrimiz buzovu inəyin altına buraxıb deyirdilər ki, qoy eyitsin, yəni əmcəklərinə süd gətirsin. Sağıcılar eyidiləndən sonra inəkləri sağa bilirdilər.

Gəncəkli Kiraka istinadən erməni tarixçiləri yazırlar ki, Xaçın hakimi Həsən Cəlalın atası Vaxtanqın başqa adı H`Axbax olmuşdur (Киракос Гандзакеци 1946.s.135,280). Əslində isə H`Axbax, yəni Ağbaq Həsən Cəlalın atasının nəslinin adı idi.

Həsən Cəlalın babasının, Ağbaqın atasının adı Vaşaq idi. Ermənilər Vaşaq adını Vasak kimi yazmaqla (Абегян 1975.s.466) tədqiqatçıların diqqətini əsil gerçəklikdən yayındırırlar. Türklər öz cəsur alplarını barsa, vaşağa, tonqaya, yəni təkbətək döyüşdə fili öldürə bilən bəbirə (Mahmud Kaşğari) bənzədirdilər.

Həsən Cəlalın anasının adı Arzu xatun olmuşdur. Arzu xatun Kayen vilayətinin hakimi Qurdun qızı idi (Киракос Гандзакеци 1946.s.273). Muxtar Qoç yazır ki, Albaniyanın Kayen tarixi vilayəti indiki Qazax, Axstafa, Dilican rayonları əhatə edirdi (Mxitar Qoş 1993.s.258).

Kayen qayın ağacı deməkdir. Xristianlıqdan öncəki albanların bir qəbiləsi qayın ağacını özünə mifik ana bilirdi. 

Dədəmiz Qorqudun kitabında Basat onun hansı boydan olduğunu soruşan Təpəgözə deyir: - Anam adın sorar olsan, qaba ağac. Türklər kimi xristianlıqdan öncəki albanların mifik təsəvvürünə görə alp igidlər anadan olmur, qayın, palıd ağacının koğuşundan çıxırdılar.

Uyğurların törəyiş əfsanəsində deyilir ki, Ağoğlan anadan olanda Ağ Ana – Ağacın koğuşundan çıxan qadın onu əmizdirir, əlinə od, su, dəmir verir (Bahaeddin Ögel 1971.s.55,103). Yakutların inancına görə Ağoğlan insanların ilk atasıdır. Onu qayın ağacı doğmuşdur (Bahaeddin Ögel 1971.s.101-103).

Xocavənd və Laçın rayonlarında Ağoğlan adlı məbədlər var idi. Həmin məbədlər Ağoğlan nəslinin səcdəgahı olmuşdur. Xristianlıq dövründə həmin məbədlərin bünövrəsi üzərində kilsələr tikildi. Ermənilər Qarabağa köçürüləndən sonra o kilsələrinin birini Amaras adlandırdılar. Zelik Yampolski hələ 1954-cü ildə yazırdı ki, Ağoğlan kilsə adları Amarasdan qədimdir.

V-VII əsr salnamələrini tədqiq edərkən görürük ki, Albaniya ilə yanaşı Cənubi Azərbaycanda, Van gölü vadisində bir neçə Ağbaq şəhəri, mahalı, məbədi olmuşdur. Musa Xorenli yazır ki, iki Ağbaq mahalı var. Böyük Ağbaq, Kiçik Ağbaq. Kiçik Ağbaq Kürçaylı mahalında, Böyük Ağbaq Bosfor mahalında yerləşir (Моисей Хоренский 1893.s.292,293). Bosfor mahalındakı Ağbaq Naxçıvan yaxınlığında, Kürçaylı mahalındakı Ağbaq Acariya ilə Türkiyə arasında idi.

Başqa bir Ağbaq şəhəri Dağıstanda Qafqaz dağlarının ətəyində idi (Ибн Хордадбех 1986.s.303). İndi həmin ağbaqlar özlərini Axvax adlandırır və Kür dili ilə Azərbaycan və Avar dillərinin qatışığında danışırlar (Марр 1938.s.439; Магoмедбекова 1967.s.10).

İbn Xordadbeh İdrisiyə istinadən yazır: - Xilafətin sərkərdəsi Buğa Böyük Qafqaz dağlarının ətəyindəki Ağbaq vilayətini tutub, vilayətin batrikini əsir etdi (Ибн Хордадбех 1986.s.303). Ağbaqlar o vaxtdan İslam dinini qəbul edib, Dağıstan xalqları ilə qarışdılar. Hibrid genli və hibrid dilli bir xalqa çevrildilər. İndi onlar Dağıstanın Axvax rayonunda və Azərbaycanın Axvax dərə kəndində yaşayırlar. 1965-ci ildə onların sayı 5 min nəfər idi (Магoмедбекова 1967.s.5).

Van gölü vadisindəki, Kür çayının mənbəyindəki ağbaqlar (Арутюнян 1985.s.171) isə xristian olaraq qaldılar, əsrlər ötdükcə erməniləşdilər. Xristian ağbaqlardan Axbaxetsi Barseğ (-1615) adlı elm və din xadimi çıxmışdır (Аракел Даврижеци 1973.s.539). Barseğ türk sözü olub, barsa bənzər deməkdir. Qədim türklər ən cəsur, qıvraq, cəld oğlanlarına bars, barseğ adı verirdilər. Bundan başqa Ağbaq nəslindən Axbaxetsi Filipp adlı katolikos çıxmışdır (Аракел Даврижеци 1973.s.603). Katolikos xristianlıqda çox böyük dini tituldur. Bu məlumat onu göstərir ki, Ağbaq nəsli XVI-XVII əsrlərdə xeyli güclü olmuş, iki katolikosun timsalında xristian kilsələrin çoxuna başçılıq etmişdir.

Başqa bir Ağbaq mahalı Cənubi Azərbaycanda Salmas şəhəri yaxınlığında idi. İ.İ.Şopen yazır ki, o qədim mahal indi Albaq adlanır (Шопен 1852.s.82). Eyni zamanda Şərqi Anadoluda başqa bir Ağbaq mahalı və şəhəri olmuşdur (Аракел Даврижеци 1973.s.607). Xüsusilə maraqlıdır ki, Kızıl Orda dövlətinin hakim nəsillərdən biri Akpak adlanırdı (Географическо-статистический словарь т. I.1863.s.16). Akpak qədim Aran panteonunda olduğu kimi Altay türklərinin mifik təxəyyülündə müqəddəs bir ruhun adıdır. A.Anoxin 1920-ci ildə Altay türkləri arasında etnoqrafik bilgilər toplayarkən görmüşdü ki, Altay şamanları öz dualarında Akpak adlı ruhu yad edirlər (Анохин 1924.s.132).

Qədim türklər şamana kam deyirdilər. Bibliyada kam xam, kamların arxasınca gündoğandan günbatana axınlar yapan Yafəs övladları xamıt adlandırılır. Xamitlər eradan əvvəl IV minillikdən başlayaraq Finikiyanı, Misiri tutmuş, Xəzər dənizinin şərqindən Aralıq dənizi hövzəsinə qədər yayılmışdılar. Onlar çox qədim Misir, Şumer mədəniyyətinin yaradıcılardır.

Kamlar baq, karabaq, akbaq adlandırdıqları bütləri özləri ilə Nil vadisinə, Elama apardılar. Sonra fironlarla vuruşa-vuruşa şimala çəkiləndə Araz çayı boyuna, Van gölü vadisinə gətirdilər. Baqavan, Baqaran məbədlərini inşa edərək tapındıqları buğaların qızıl, gümüş, bürünc bütlərini o məbədlərə qoydular.

Kam əsilli Kuş alpları və Aran müdrikləri tanrı Baqı ağ buğa və qara öküz formasında təsəvvür edirdilər. Buynuzları arasında günəşin timsalı olan qızılı rəngli ala buğa göylərin, kotana qoşulan qara buğa yerin, torpağın, bərəkətin timsalı sayılırdı.

Əgər biz Dağlıq Qarabağı Ağbağ adı ilə xəritəmizə qaytara bilsək, beş min illik tariximiz vətənimizin bir guşəsində bərpa etmiş olarıq. Otuz ildən sonra ağ günlərə çıxan yurdumuzu öz adı ilə adlandırarıq.

Kam mənşəli Kuş və Aran nəsilləri qədim Misirin Karnak şəhərində qızılı-ağ buğaya, İliopol şəhərində qara öküzə sitayiş edirdilər. Qızılı-ağ buğanın bütü Aran dilində Ağ Baq, qara buğanın bütü Qara Baq adlanırdı.

Yunanlar həmin totem buğaları apis adlandırırlar. Aran müdrikləri ağ buğanın belindəki yırtıcı quşa aqa, yəni ağa deyirdilər. Biz özümüzün zəngin tariximizi yalnız Azərbaycanda və Anadoluda yox, Misirdə, Elamda, Şumerdə öyrənməliyik. Bizim əcdadlarımız Aralıq dənizi hövzəsinin, cənub-qərbi Avropanın arxaik mədəniyyətinin yaradıcılarıdır.

Şərhlər

Boris Ocaqov 2020-10-29 16:36:18

Bu tarix-arxae loj lar işğal bəhanəsidir, Amerika HİNDUlarındır! Avropa və Afrikadan iki əsr ora köçmüşləri məhv edib, hinduların ərazisini qaytarmaq? Yox, elə də deyil? Amerikanı cəmi 4 əsr öncə hay kimi peyda olmuş və katolik kilsələrindən qeyri-etik adətə görə qovulmuş Kriqorianlara verin! Axı, Janna D Ark kimi Xristoforu da haylar Sovet dövründə təhsil alıb, özəlləşdiriblər!

Fəxrəddin Əsgərov 2020-10-29 11:01:12

Gözəl tədqiqat məhsuluna görə təşəkkürlər.Öz qədim tariximizlə bir daha fəxr etdim. Bunu xarici dillərə tərcümə edib yaymaq, yayımlamaq lazımdır.Uğurlar!.

Son yazılar


Новости

Обзор на Apple IPad PRO 2020

Слоган Apple для новых моделей iPad Pro 2020 года «Ваш следующий компьютер - это не компьютер». Это дерзкий способ справиться с напряжением, которое лежит в основе большинства покупок iPad Pro: они стоят столько же или больше, чем многие ноутбуки, но, возможно, не смогут заменить ваш ноутбук. 11-дюймовый iPad Pro стоит от 799 долларов, а 12,9-дюймовая модель - от 999 долларов, но в обоих случаях более реалистичная стоимость составляет, по крайней мере, пару сотен долларов: следует учитывать, что цена на хранилище выше обычной. 128 ГБ базовой памяти и цена корпуса клавиатуры. Покупатели iPad Pro быстро потратят столько же или больше, чем стоимость хорошего MacBook Air или даже MacBook Pro - отсюда и напряженность. К сожалению, вы не можете потратить лишние 299 или 349 долларов на новый чехол Magic Keyboard, который Apple анонсировал вместе с этими новыми iPad - они не поступят до мая. Brydge продает более традиционную насадку-раскладушку за 199 или 229 долларов. Интернет уже много лет спорит о том, сможет ли iPad заменить ваш ноутбук. И за эти годы Apple медленно заполняла пробелы в программном обеспечении, но не все из них. Я просто выложу свои карты и скажу, что да, iPad Pro - это компьютер,который работает не так, как вы привыкли, и иногда блокирует ваши усилия по достижению определенных задач. Если бы вы надеялись, что эти новые iPad разрешат эту напряженность, это не так. Я думаю, что более интересный вопрос заключается в том, что означает «профи» в контексте iPad. Настоящее напряжение не в iPad Pro и MacBook Air, а в iPad Pro и других iPad. Плюсы Отличный дисплей Быстро Поддержка трекпада Минусы Оплачивая LIDAR, вы не можете использовать ограничения iPadOS все еще теряют Нет наушников Итерация iPad Pro 2020 года, по сути, является незначительным ударом по сравнению с моделями 2018 года. Здесь действительно только три вещи, которые являются новыми: процессор, массив камер и микрофоны. О, есть также поддержка трекпада, о которой вы так много слышали, но она будет доступна для любого iPad, который поддерживает последнюю версию iPadOS. Аксессуар Magic Keyboard от Apple также пока не доступен для тестирования. Это одна из причин, по-моему, настоящая напряженность с другими iPad. Поддержка трекпада может быть самой важной функцией iPad в этом году - я говорю, что даже не знаю, что Apple запланировала на Всемирную конференцию разработчиков только для цифровых технологий. Но поскольку он распространяется на все iPad, он вряд ли станет отличительной чертой этого iPad Pro.Возможно, Magic Keyboard изменит это исчисление, но, скорее всего, будет множество вариантов трекпада для менее дорогих iPad. Например, Apple уже сотрудничает с Logitech на трекпаде для различных 10,5-дюймовых моделей iPad. В любом случае, яркая сторона iPad Pro, которая так мало меняется по сравнению с предыдущим поколением, состоит в том, что есть множество вещей, о которых вам не нужно беспокоиться. Экран по-прежнему красивый, четкий и у него точные цвета. Качество аппаратного обеспечения всеё ещё на высшем уровне, но вне корпуса я всеё ещё чувствую, что в этом есть что-то немного антисептическое. Батарея работает целый день для меня - хотя теперь, когда я использую ее на работе в течение полного рабочего дня, восемь-десять часов, которые я могу вытащить из зарядки, действительно обходятся мне всего один день вместо того, чтобы не беспокоиться об этом несколько. Все еще есть только один порт USB-C, неудобно расположенный сбоку, но его функциональные возможности менее заблокированы, чем это было до iPadOS. И я все еще собираюсь указать на отсутствие разъема для наушников, потому что это больше боли, чем на телефонах. Я постоянно пользуюсь обычными наушниками на своем ноутбуке из-за их надежности: никаких задержек и неловких помех настройкам Bluetooth в начале звонка Zoom, пока ваши коллеги терпеливо ждут. Давайте рассмотрим новое, начиная с процессора. Как ни странно, Apple не использует чип того же поколения, что вы найдете на iPhone 11 Pro. Вместо этого это A12Z Bionic, шаг вперед по сравнению с A12X Bionic, найденным в iPad Pro 2018 года. «Z» ничего не означает (Apple говорит, что это просто «больше, чем X»), но это означает, что в этом году GPU увеличена до 8 ядер. Apple утверждает, что это должно помочь с играми, работающими на частоте 120 Гц, рендерингом 4K в приложениях для редактирования видео и улучшенной производительностью AR. Я уверен, что это все правда, но я не уверен, что большинство владельцев iPad Pro когда-либо заметят разницу в скорости. Этот iPad чувствует себя очень, очень быстро, как и мой iPad Pro 2018 года. Потенциально можно привести аргумент о запасе мощности процессора и его перспективах на будущее, но не особенно сильный. Для полноты картины отмечу, что в тесте вычислений на GPU Geekbench 5 Pro новый 12,9-дюймовый iPad Pro набрал 9981, а мой 2018-дюймовый - 9138 (тесты CPU были примерно такими же). Что эта разница в 800 значит для вас? Наверное, ничего. Для меня ключевой момент в том, что если вы не знаете точно, к какому болевому моменту относится этот процессор, вам не следует обновляться только для него. Самое большое изменение - новая система камер. Вы не можете пропустить это. Выступ камеры на задней панели iPad Pro теперь представляет собой большой старый квадрат с двумя обычными датчиками камеры и новым датчиком LIDAR. Мы вернемся к этому датчику LIDAR через минуту. Apple установила 12-мегапиксельный основной широкий датчик с диафрагмой f / 1.8, который делает хорошие фотографии, но не в состоянии соответствовать характеристикам iPhone 11 Pro при слабом освещении. Новинкой этого года является сверхширокий 10-мегапиксельный сенсор с f / 2,4 и углом обзора 125 градусов. Как и для всех сверхширокоугольных сенсоров, смысл в этом доставляет больше удовольствия, чем дополнительное четкое качество изображения. Я в команде «все в порядке, чтобы делать фотографии и видео с вашим iPad», но контекст имеет значение.Я думаю, что это более логично, чем то, что вы могли бы использовать в студии для конкретных целей, а не на местах (или, и я не могу особо подчеркнуть, что вы никогда не должны делать этого на концерте). «Студийный» контекст также относится к микрофонам, которые Apple также называет «студийным» качеством. Они довольно хороши, но, возможно, не достаточно хороши, чтобы использовать их для профессионального подкаста. IPad Pro может снимать видео в формате 4K со скоростью 24, 30 или 60 кадров в секунду и в сочетании с этими микрофонами, я думаю, цель состоит в том, чтобы предоставить кинематографистам интересный набор опций для съемки и редактирования «все в одном». Если бы Apple продала версию этого iPad Pro с посредственной камерой на задней панели и без изменений камеры, я бы купил эту версию в одно мгновение, особенно если она будет стоить немного дешевле. Для меня важнее камера для селфи, потому что я использую iPad Pro в качестве рабочего компьютера, и это именно та камера, указывающая на мое лицо для видеозвонков. Он может делать 7-мегапиксельные фотографии и снимать видео 1080p. Это намного лучше, чем камера на любом MacBook с точки зрения качества, и намного хуже, чем на любом MacBook с точки зрения размещения. Я не знаю, почему Apple сохраняет свое странное наследие, когда датчики FaceID и селфи-камера помещаются на «верх» iPad Pro, когда он находится в портретном положении. Возможно, это последний след желания Apple сохранить iPad Pro в качестве «первого планшета», но я и все, кого я знаю, в основном используют iPad в ландшафтном режиме в чехле для клавиатуры. Это означает, что камера находится в стороне, поэтому ваши глаза всегда смотрят в сторону. Apple добавила некоторые эффекты дополненной реальности для исправления вашего взгляда в FaceTime, но это не помогает в работе конференц-связи. Пока я в курсе, другая проблема с использованием iPad Pro для конференц-связи заключается в том, что в iPadOS Apple не позволяет приложениям использовать камеру, если они не активны на переднем плане. Это приятно с точки зрения душевного спокойствия, но абсолютно ужасно для видеоконференций. Правда заключается в том, что людям нужно открывать другие приложения, когда они находятся на вызове, и достаточно просто вытащить окно слайдера, чтобы проверить сообщение, чтобы выключить камеру iPad во время вызова Zoom. В результате ваша камера постоянно выключается и снова включается. IPad Pro - идеальная машина, чтобы заставить ваших коллег думать, что вы их игнорируете. Если на iPad Pro 2020 есть одна особенность аппаратного обеспечения, то это датчик LIDAR. Он использует лазеры для почти мгновенного определения глубины и создания пространственной карты комнаты. И каждый раз, когда технический продукт использует лазеры, компания, которая делает это, не может ничего поделать, потому что лазеры все еще кажутся футуристическими. Поэтому Apple утверждает, что «работает на уровне фотонов и на наносекундных скоростях». Да, так работает свет. В любом случае, причина включения LIDAR в радикально более быстрой и точной дополненной реальности. И это действительно работает - но это только основа для большого опыта AR, а не гарантия, что они придут. Он улучшает некоторые текущие приложения бесплатно, но пока нет сторонних приложений, которые бы в полной мере использовали его. (Здесь я должен сообщить, что моя жена работает на Oculus, которая делает продукты виртуальной реальности.) Главное преимущество приложений AR сразу же заключается в том, что LIDAR может почти мгновенно отобразить поверхности в комнате. Вместо того, чтобы размахивать iPad, пока камеры не распознают объекты, LIDAR просто измеряет их напрямую. Эта пространственная карта также более точна - поэтому приложение Measure, например, может отображать линейку, когда вы приближаетесь к измеренной линии. Другое непосредственное преимущество, которое вы получаете, - это то, что называется «окклюзия». Вот когда что-то попадает между вашим iPad и виртуальным объектом, который вы положили на пол, на стол или что-то еще. Если кто-то встает между вами и виртуальным стулом, и стул частично не скрыт, это разрушает иллюзию. iPad LiDAR тест IPad Pro 2020 года с LIDAR может скрывать такие объекты, как эта фигурка мальчика-барабанщика, довольно далеко позади людей. Это довольно хорошо с другими млекопитающими, тоже. Еще один тест iPad на LiDAR Без LIDAR iPad 2018 года иногда изо всех сил пытался получить правильную окклюзию, когда кто-то выходит на сцену AR. Старые айпады и айфоны могут вызывать окклюзию у людей, но они не могут делать это с произвольными объектами. «ЛИДАР» означает, что этот iPad Pro может, хотя он и не способен нарисовать совершенно четкую линию. Разработчики должны получить эти преимущества «бесплатно», но для выполнения более сложных задач потребуется специальное кодирование. Сегодня Apple выпускает эти API для разработчиков, но потребуется некоторое время, прежде чем приложения смогут ими воспользоваться. Если и когда они это сделают, они смогут использовать более продвинутую пространственную карту, чтобы надеть свои виртуальные американские горки или подставки для журнальных столиков. Предполагается, что новые API Apple смогут более точно идентифицировать такие объекты, как стулья, окна, столы и т. Д. Они также позволяют размещать виртуальные объекты в любом месте на карте, а не только на плоских поверхностях. Короче говоря, LIDAR на iPad Pro выглядит довольно продвинутым, но создан для будущего программного обеспечения, которое еще не пришло. Помимо предметов интерьера, некоторых покупок и некоторых игр, также неясно, существует ли реальный спрос на все эти технологии. Наиболее распространенное использование AR сейчас - это лицевые фильтры, и LIDAR пока что мало для этого делает. Я ознакомился с iPadOS в октябре прошлого года, и большая часть того, что я сказал тогда, стоит сегодня. Готовность Apple добавить много сложностей в ОС для опытных пользователей ... добавила много сложностей. Просто не так просто и интуитивно научиться делать все, просто используя его. Вот как я выразился тогда: Начать использовать его легче, чем любой другой компьютер в истории. Но когда вы начинаете пытаться получить от iPad те же самые возможности, которые вы ожидаете от высококлассного ноутбука, эти кривые хоккейные палки. Добавление поддержки трекпада не сильно меняет эту динамику, хотя значительно облегчает работу с текстом. Теперь мне понятно, почему Apple изменила способ работы курсора и выделения текста в iPadOS: он был разработан с мышью или трекпадом. НИКАКИХ ЛЮБИМЧИКОВ С КЛАВИАТУРОЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КЛАВИАТУРАМИ, ДОСТУПНЫМИ НА ЗАПУСКЕ Я могу сказать гораздо больше о поддержке трекпада на iPad, но вот короткая версия: я думаю, что Apple подошла как можно ближе к этому. Прокрутка кажется естественной, и то, как курсор мыши меняет форму в соответствии с кнопками, поначалу странно, но, думаю, мне это нравится.Тем не менее, есть некоторая интуитивная странность в том, что вы перемещаете курсор вверх к краю экрана, чтобы вызвать док, центр уведомлений и приложения Slide Over. Подробнее о трекпаде я расскажу в следующей статье. В целях данного обзора (и в отсутствие будущей Magic Keyboard) необходимо знать, что каждый iPad, который может быть обновлен до последней версии iPadOS, получает эту функцию, поэтому он не является отличительным признаком для iPad Pro. iPadOS также немного менее глючит сейчас, чем это было при запуске, но время от времени все еще возникают проблемы. На этой неделе это был текстовый фокус с помощью Smart Keyboard. Иногда мне нужно полностью принудительно выйти из приложения и перезапустить его, чтобы набрать его. Поскольку на этой неделе я использовал iPad Pro, я продолжал возвращаться к этому датчику LIDAR. Не использовать, но как концепцию. Это мощный и интересный датчик, а полный контроль Apple над программным и аппаратным обеспечением означает, что он «просто работает» для улучшения существующих приложений. Но, несмотря на всю свою мощь, я не уверен, что многие пользователи смогут воспользоваться этим - это дополнительная вещь, которую они могут даже не использовать. И это история iPad Pro вкратце, не так ли? Линейка iPad Pro всегда отличалась невероятно мощным и красивым аппаратным обеспечением вместе с программным обеспечением, которое изо всех сил пыталось использовать его в своих интересах. Я начал этот обзор, говоря о напряженности между iPad. Суть этой напряженности в том, что для большинства людей iPad Pro является излишним. Если вы не совсем уверены в том, что вы собираетесь делать с этими камерами, этим LIDAR или более быстрым процессором, скорее всего, вас одинаково обслужат гораздо более дешевый iPad Air или даже базовый iPad. Ни один из этих iPad не так хорош с аппаратной точки зрения. Но если вам не нужна дополнительная мощность, сэкономить сотни долларов - это тоже хорошо. Каждое интеллектуальное устройство теперь требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем вы сможете его использовать - контракты, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начнем подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать «согласиться» на использование устройств, когда мы их просматриваем, так как это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут договариваться.Так же, как iPhone, чтобы использовать iPad Pro, вы должны согласиться: Соглашение об условиях обслуживания Apple, которое вы можете отправить вам по электронной почте Гарантийное соглашение Apple, которое вы можете отправить вам по электронной почте Эти соглашения не подлежат обсуждению, и вы не можете использовать телефон вообще, если вы не согласны с ними. IPad Pro также предлагает настроить Apple Cash и Apple Pay при настройке, что также означает, что вы должны согласиться: Соглашение Apple Cash, в котором указано, что услуги фактически предоставляются Green Dot Bank и Apple Payments, Inc, и далее состоит из следующих соглашений: Условия использования Apple Cash Договор об электронных коммуникациях Политика конфиденциальности банка Green Dot Условия прямых платежей Уведомление о конфиденциальности прямых платежей Apple Payments, Inc, лицензия Если вы добавили кредитную карту в Apple Pay, вы должны согласиться: Условия от вашего поставщика кредитных карт, которые не имеют возможности по электронной почте Итоговый итог: два обязательных соглашения, шесть дополнительных соглашений для Apple Cash и одно дополнительное соглашение для Apple Pay.

Обзор на :Samsung Galaxy S20

За последние несколько лет Samsung добилась чего-то уникального в мире Android: она последовательно выпускала отличный флагманский телефон без огромных недостатков. Большинство людей, которые покупают телефон Galaxy S, знают, чего ожидать. Так что в самом реальном смысле самой важной задачей Samsung с S20 было убедиться, что он не испортит хорошие вещи. Я рад сообщить, что S20 доставляет мало сюрпризов,что делает его еще более вероятным, что вы пропустите его. Это было бы ошибкой. Конечно, будут и другие Android-телефоны, которые соответствуют или превосходят Galaxy S20 по любому количеству показателей или спецификаций. Но я уверен, что мало кто — возможно, никто-будет соответствовать общему опыту. Galaxy S-это телефон Android по умолчанию по какой-то причине. К сожалению, базовая цена по умолчанию в этом году выросла: $999,99 за Galaxy S20 и $1199,99 за версию Plus с большим экраном. Я подозреваю, что большая часть этих затрат сводится к включению 5G, от которого мало кто действительно выиграет. Galaxy S20 и S20 plus у большего брата, Galaxy S20 ультра. Когда я рассматривал этот телефон в прошлом месяце, я обнаружил, что Samsung переоценил себя, пытаясь сделать слишком много. Обычные телефоны S20 пытаются делать меньше, поэтому я думаю, что в конечном итоге они добиваются большего. Наш обзор Samsung GALAXY S20 8,5 ИЗ 10 Плюсы Высокая частота обновления экрана Хорошее время автономной работы Отличная посадка и отделка Минусы 5G не стоит дополнительных затрат Камеры перекрывают гладкие лица Обновления программного обеспечения гарантируются только в течение двух лет Купить за $999.99 от Samsung купить за $999.99 от AT&T Наш обзор Samsung GALAXY S20 PLUS РЕЗУЛЬТАТ ПОРОГЕ 8,5 ИЗ 10 ОБОРУДОВАНИЕ Одна из главных причин, по которой Вы можете принять S20 как должное, заключается в том, что он выглядит так похоже на другие последние телефоны Galaxy S. Там же изогнутое стекло на задней панели, та же металлическая рейка по краям и тот же почти безрамочный экран с крошечным дыроколом для селфи-камеры. Samsung Samsung последовала примеру Apple и Google, отодвинув модуль камеры в сторону, позволив ему стать большим и квадратным, хотя Samsung-это прямоугольник. Более тонкое (и желанное) отличие от предыдущих телефонов Galaxy заключается в том, что экран немного менее изогнут с левой и правой сторон. В целом, я думаю, что нет другого телефона Android, который поднялся бы до такого уровня качества сборки. Он просто чувствует себя как хороший объект в любом размере. Вообще-то я предпочитаю его айфону во многих отношениях. Например, обычный Galaxy S20 всего лишь немного уже обычного iPhone 11 Pro, поэтому он чувствует себя более комфортно в руке. Кроме того, вы можете получить маленький в розовом цвете. Получение такого массивного экрана без надрезов означает, что у Samsung нет функции безопасной разблокировки лица. Вместо этого под экраном находится ультразвуковой датчик отпечатков пальцев. Я признаю, что это немного медленнее, чем другие методы разблокировки, но это не настолько медленно, чтобы действительно беспокоить меня. Я обнаружил, что мне потребовалось всего несколько дней, чтобы восстановить мышечную память и поставить большой палец в нужное место. Samsung отказалась от гнезда для наушников в этом году, что примечательно, потому что он все еще был точкой продажи Galaxy S10. К счастью, он оставляет возможность расширить хранилище с помощью карты microSD, что важно, потому что меньший Galaxy S20 поставляется только с одним вариантом хранения: 128 ГБ. Это слишком мало для телефона за тысячу долларов, но это лучше, чем то, что вы получаете на iPhone 11 Pro. Получение 512 ГБ памяти на S20 Plus стоит $ 1349,99. На самом деле все эти детали являются de rigueur для Samsung: высокое качество аппаратного обеспечения, более высокая цена, чем у конкурентов Android. Но есть три вещи, которые заслуживают внимания на S20: новые камеры, скорость 5G и возможность установить частоту обновления 120 Гц на экране. Розовый: Galaxy S20, Черный: Galaxy S0 Плюс, Серый: Galaxy S20 Ультра. КАМЕРА Давайте начнем с камеры. Если вы видели обзор Galaxy S20 Ultra, вас “лечили " длинной, сложной экзегезой о большой ставке Samsung на высокие мегапиксельные сенсоры и о том, как эта ставка на самом деле не окупилась. К счастью, обычные Galaxy S20 и S20 Plus используют гораздо более традиционный подход. Они могут быть менее амбициозными, но, по крайней мере, более предсказуемыми. Основной датчик камеры-это простой 12-мегапиксельный датчик, хотя он, по-видимому, на 28 процентов больше, чем основной датчик на прошлогоднем Galaxy S10. Я верю в это, хотя бы потому, что S20 удивительно хорошо работает в очень тусклом свете. Широкоугольный датчик также имеет 12 мегапикселей, а селфи-камера-10 мегапикселей. Все довольно стандартные вещи. Телеобъектив, однако, 64-мегапиксельный. Как и в случае с Ultra, Samsung использует эти дополнительные мегапиксели для улучшения возможностей масштабирования. На самом деле, это основной способ работы Зума: обрезка на этом более крупном датчике, чтобы вы все еще могли получать 12-мегапиксельные изображения из него. Поле зрения на телеобъективе достаточно близко к широкоугольному, чтобы вы могли использовать его для обычных 64-мегапиксельных фотографий, Если вы так склонны. Я думаю, что Galaxy S20 и S20 Plus делают отличные фотографии, но есть некоторые предостережения, о которых следует знать. Каждая камера смартфона имеет "внешний вид", то есть ее программное обеспечение самоуверенно относится к тому, как следует настраивать изображения. Внешний вид Samsung заключается в том, чтобы разогреть баланс белого, осветлить тени, когда это возможно, и сгладить лица. Мне не нравится этот взгляд, и сглаживание лица, в частности, является решеткой — не потому, что оно размазывает детали, а потому, что его невозможно отключить, когда вы находитесь в обычном автоматическом режиме. Существует также режим” Bixby scene detection", который ухудшает ситуацию так же часто,как и улучшает ее. К счастью, я думаю, что поскольку S20 имеет обычную 12-мегапиксельную камеру вместо 108-мегапиксельного сенсора, он имеет тенденцию быть немного менее агрессивным при выполнении всего вышеперечисленного. Это все еще внешний вид Samsung, но он выполнен более грамотно, чем на Ultra. Однако если вы потратите полсекунды на переключение в профессиональный режим (или просто отключите фильтры красоты на селфи-камере), подавляющее большинство этих проблем исчезнет. Даже со всеми ISO и балансом белого и другими настройками камеры, установленными на " авто” в режиме Pro, камера просто выплевывает более нейтральную и детализированную фотографию. Агрессивное сглаживание лица происходит и в портрете. Galaxy S20 Plus портретный режим. Его традиционный 12-мегапиксельный сенсор имеет большую фокальную плоскость, чем ультра. Galaxy 20 portrait, который так же способен к портрету без датчика глубины Plus. В принципе, если бы Samsung вышла из своего собственного пути, эта камера была бы серьезным соперником, чтобы взять на себя как iPhone 11 Pro, так и Pixel 4 для регулярных снимков. Однако в нынешнем виде он не дотягивает до этих телефонов. Тем не менее, я скажу, что мне нравится S20 в целом лучше, чем Pixel 4, потому что Samsung предлагает широкоугольный объектив и имеет лучшее видео. Я также был жесток к S20 Ultra, потому что ему было трудно поймать фокус. У меня вообще не было такой проблемы с S20. Возможно, это потому, что обычные S20 и S20 Plus имеют более традиционный датчик с более традиционным двухпиксельным автофокусом. Это особенно заметно в видео, где охота за фокусом может быть очень раздражающей. В целом, я думаю, что Samsung по-прежнему лидирует в Android-пакете, когда речь заходит о качестве видео, но он уступает iPhone. Сравнение масштаба. У S20 и S20 Plus нет причудливого сложенного объектива Ultra с его призмами и зеркалами, но Samsung все еще говорит, что вы можете получить “без потерь” зум до 3x, и это дает вам возможность увеличить масштаб до 100x. все это работает в основном за счет обрезки на этом большом 64-мегапиксельном сенсоре. Результаты в порядке, но недостаточно хороши, чтобы купить телефон для этого. Я думаю, что примерно в 3 или 4 раза он превосходит как Pixel, так и iPhone 11 Pro, но все три довольно сильно ломаются. Экстремальных условиях низкой освещенности. Galaxy S20 слева, Pixel 4 справа Наконец, если вы думали, что хотите купить Galaxy S20 Plus, потому что у него есть датчик “глубины зрения” во время полета, не беспокойтесь. Я обнаружил, что это не помогло Galaxy S20 Plus делать лучшие портретные фотографии. Оба телефона объединены примерно одинаково, то есть они выглядят довольно искусственными для меня, но иногда вы можете получить что-то особенное. 5G, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Galaxy S20 и S20 Plus - это первые мейнстрим-телефоны 5G, и этот факт является огромной частью их маркетингового толчка. К сожалению, операторы, на которых мне приходится тестировать в районе залива, - T-Mobile и Verizon-пока не предлагают здесь услугу 5G. Даже если вы живете в зоне 5G для вашего оператора, я далеко не уверен, что дополнительные расходы, которые 5G добавляет к телефону, того стоят. На самом деле, учитывая, как быстро телефоны Samsung дисконтируются, если этот телефон вас интересует, возможно, стоит подождать, пока цена продажи переключится на него. Следует иметь в виду, что только более крупные Galaxy S20 Plus и Ultra поддерживают mmWave-версию 5G, которая работает только в том случае, если вы находитесь в двух шагах от вышки сотовой связи и имеете прямой обзор. Это намного быстрее, но я все еще думаю об этом как о демонстрации технологии на углу улицы, а не о реальной потребительской технологии. Слева направо: S20 Ultra, S20 Plus и S20. Одна из причин, по которой Вы должны рассмотреть S20 Plus — помимо большего экрана — это большая батарея. Это 4500 мАч по сравнению с меньшими 4000 мАч S20. Я в основном тестировал меньший, чтобы получить своего рода наихудший сценарий, и худший случай есть... очень здорово. Хотя я не был на 5G, у меня действительно была высасывающая батарею частота обновления экрана 120 Гц, и я мог без проблем пережить полный день умеренного или интенсивного использования. Мое экранное время регулярно превышало пять часов. Мой коллега Бреннан протестировал большую модель Plus и получил еще лучшие результаты. Единственный Android-телефон, который работает быстрее, чем Galaxy S20, - это, вероятно, Galaxy S20 Ultra. Все они оснащены новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 865 и большим количеством оперативной памяти. Samsung Samsung я прокомментировал программное обеспечение Samsung в обзоре Ultra, но здесь стоит повторить: Samsung теряет некоторую сдержанность, которую она когда-то имела, когда дело доходит до нагромождения запутанных функций. Я не хочу осуждать попытки любой компании построить экосистему услуг в эпоху почти монополий от Google, Apple и Microsoft, но экосистема Samsung не велика. Слишком много функций совместимы только с другими телефонами Galaxy, в то время как другие — особенно Bixby — в лучшем случае не очень хороши. Я отключил многие функции Samsung, в том числе почти бессмысленно “Samsung ежедневная” раздел на главном экране. Плюсом всех этих функций является то, что вы можете настроить множество вещей в соответствии со своими предпочтениями. Android и Samsung достаточно открыты, чтобы позволить вещам, которые никогда не будут летать на iPhone. Например, я использую приложение sideActions для переназначения длительного нажатия кнопки питания из Bixy в Google Assistant. Представьте себе, что вы можете добавить что-то для Siri на iPhone. Вполне вероятно, что Samsung будет вечно колебаться на этом маятнике между раздуванием программного обеспечения и очисткой. S20 еще не раздулся, но я вижу, в каком направлении движется маятник. К счастью, основа интерфейса One UI от Samsung по-прежнему велика. Однако его будущее омрачено тем фактом, что Samsung возьмет на себя обязательство предоставить только два основных обновления ОС Android. Это проблема для всех телефонов на Android, но особенно вопиющая с телефонами, которые стоят более тысячи долларов. ЛУЧШИЙ ЭКРАН Я сохранил то, что, вероятно, является моей любимой функцией на Galaxy S20 и S20 Plus напоследок: экран — в частности, возможность переключить его на частоту обновления 120 Гц, что вдвое превышает нормальную частоту. Это означает, что анимация и прокрутка становятся намного более плавными. Реализация Samsung просто блокирует экран на эту более быструю частоту обновления, в то время как другие реализации пытаются варьировать ее в зависимости от определенных сигналов. Идеально Samsung Samsung сделал бы то же самое, но это, вероятно, та вещь, которая требует значительных программных усилий и, честно говоря, будет лучше обрабатываться Android, чем Samsung. К счастью, как я уже отмечал выше, переключения на 120 Гц было недостаточно, чтобы убить батарею за один день, поэтому подход Samsung работает. Возможно, в попытке сэкономить заряд батареи S20 действительно резко снижает разрешение экрана с максимального, когда вы устанавливаете частоту обновления до 120 Гц. Я почти не заметила разницы, да и ты, скорее всего, тоже. Даже если вы это сделаете, компромисс стоит того. Экраны с высокой частотой обновления следует ожидать на любом телефоне, который стоит более тысячи долларов с этого момента. Они настолько хороши. Помимо частоты обновления, экран великолепен. Он большой, яркий и яркий на обоих размерах телефона. Я установил настройку цвета на "естественный“, потому что режим по умолчанию” яркий" заставлял цвета выглядеть перенасыщенными и странными. Смартфон Samsung Galaxy S20 Plus SamsungSamsung решил назвать этот телефон "Galaxy S20" вместо Galaxy S11. Было ли это потому, что он не хотел быть номером за iPhone 12, который, предположительно, появится позже в этом году? Знаки, очевидно, указывают на то, что да, но Samsung утверждает, что она выбрала это название, потому что хотела сигнализировать, что S20-это начало нового поколения телефонов. Есть две причины, по которым Samsung считает, что может сделать это заявление: 5G и новая система камер. Но я все еще думаю, что 5G-это стирка прямо сейчас; это не то, что нужно искать. Что касается системы камер, то в то время как ультра-версия этого телефона пробует много нового, обычные S20 и S20 Plus являются фундаментально эволюционными обновлениями того, что Samsung сделала с S10. Я купил и использовал Galaxy S10, и поэтому у меня есть довольно прочная система отсчета для S20. Несмотря на заявления Samsung, он действительно больше похож на S11: солидное улучшение по сравнению с прошлым годом, но не “новое поколение” телефонов. Кроме того, в нем слишком много наследия Samsung по ограничению обновлений программного обеспечения, чтобы быть началом чего-то действительно нового. Но, как я уже говорил, не принимайте серьезные улучшения как должное. Это лучший полный пакет Android-телефона, доступный прямо сейчас, и высокая планка для остальных телефонов Android 2020 года. S11, S20-Samsung может называть это как угодно. Согласитесь продолжить: SAMSUNG GALAXY S20 Каждое интеллектуальное устройство теперь требует, чтобы вы согласились с рядом условий, прежде чем вы сможете использовать его — контракты, которые никто на самом деле не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали точно подсчитывать, сколько раз вы должны нажать "согласен", чтобы использовать устройства, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Samsung Galaxy S20, вы должны согласиться: Лицензионное Соглашение С Конечным Пользователем Политика конфиденциальности Samsung Условия предоставления услуг Google (включая политику конфиденциальности) Условия предоставления услуг Google Play Существует множество факультативных соглашений. Если вы используете версию для конкретного носителя, их будет больше. Вот лишь некоторые из них: Samsung “связывает информацию " и отправляет диагностические данные Резервное копирование Google Диска, геолокационные службы, сканирование W-Fi, диагностические данные Автоматическая установка (в том числе от Google, Samsung и вашего оператора связи) Bixby privacy police (требуется для использования Bixby), а также дополнительные опции для Bixby, такие как персонализированный контент, доступ к данным и просмотр аудиозаписи Могут быть и другие. Например, у меня уже была учетная запись Samsung, поэтому мне не нужно было соглашаться на дополнительные условия для этого. Приложение Samsung погода также имеет свою собственную политику конфиденциальности, которая может включать обмен информацией с weather.com. Окончательный итог: есть четыре обязательных соглашения и около восьми необязательных, с которыми, как я ожидаю, большинство пользователей захотят согласиться. Источник: https://www.theverge.com/2020/3/11/21172039/samsung-galaxy-s20-plus-review-camera-5g-screen-android