Ağoğlan və Ağqız kilsələri

İlhami Cəfərsoy

filologiya elmlər doktoru

Ermənilərin Axtamar, Ağçinik, Amaras adlandırdıqları kilsələrin qədim adı Ağtamar, Ağoğlan, Ağqız olmuşdur. Həmin kilsələr xristianlıqdan əvvəl oğlan və qız məbədləri idi. O məbədlərdə ilahələrin mərmər bütləri saxlanırdı.

Xristianlığın ilk illərində Suriyadan, Fələstindən gələn keşişlər məbədləri dağıdır, bütləri sındırır, ağac pirləri kəsdirirdilər. Bu da insanların qəzəbinə səbəb olurdu. Ona görə də keşişlər kilsələri qədim məbədlərin bünövrəsi üzərində tikdirməyə başladılar. Bütləri sındırmayıb zirzəmilərə yığdılar.

Suriyalı keşişlər uzun müddət kilsələrə çevirdikləri məbədlərin adlarını da dəyişdirə bilmədilər. Albaniyanın, İveriyanın, Van gölü vadisinin yerli türk icmaları uzun illər öz kilsələrini xristianlıqdan öncəki məbədlərini adları ilə adlandırdılar.

Çox sonralar Xatun monastırına Mariya, Ağoğlan kilsəsinə Amaras adı verildi. Kür çayı boyundakı Almaz dağının ətəyindən tapılan bir qəbir daşına yazılıb: - Mən Mariya, Saltux övladı, əvvəlki adım Xatun idi (Меликсетбеков1938.s.73).


Elə bir erməni tapa bilməzsiniz ki, Xatun adının bizə aid olmadığı barədə mübahisəyə girişsin. Vladimir Yolçuyevin general babaları Qafqazı işğal edənə qədər katolikos Nikolayın (1676-1700) erməniləşdirdiyi Mariya qız məbədi Xatun adlanırdı (Мелuксетбеков 1938.1.66) Bundan əlavə , Sunik mahalında Məvari-Xatun adlı vilayət var idi (Шопен 1866.1.65). Məvazi-Xatun xatuna sitayiş edənlərin yurdu, məkanı deməkdir.

Bakirə Məryəmi Xatun adlandıran türklərin bir nəsli də Abxaziyada yaşayırdı. Bunu müasir gürcü tarixçiləri inkar etsələr də, fransız qafqazşünası Mari Brossenin 1828-ci ildə Parisin Asiya Cəmiyyətindəki məruzəsində görürük (Буаридзе 1983.1.224).

Qəbir daşları üzərindəki bu yazılar göstərir ki, yalnız Albaniyanın yox, Abxaziyanın, Acarıstanın, Van gölü vadisinin ilk xristian icmaları türk olmuşdur.

Qriqorinin Albaniyada sökdürdüyü məbədlərin biri Ağoğlan, biri Ağqız icmasına məxsus idi. Həmin icmalar indi Dağlıq Qarabağ adlanan Ağbağ mahalında yaşayırdılar. Ağbağ nəslindən Həsən Cəlalın atası Xaçın hakimi Vaxtanq çıxmışdır. Ermənilər Ağbağ nəslindən olan elm və din xadimlərinin soyadlarını Axbaxetsi, H`Axbaxetsi kimi yazmaqla uzun zaman tədqiqatçıların diqqətini yayındırdılar (КиракосГандзакеци 1946.s.135,273,280).

İudeya mənşəli ermənilərin – baqratunilərin iddialarına görə kilsələrin Amaras adı Ağoğlandan qədimdir. Guya Laçının Ağoğlan kəndinin əhalisi sonralar Amaras kilsəsini Ağoğlan adlandırmışdır. İstər Amaras olsun, istər Ağoğlan türk etnotoponimləridir.

1954-cü il idi. Zelik Yampolskinin Azərbaycan Tarix İnstitutunun əsərlərində məqaləsi çap olundu. Məqalədə göstərilirdi ki, Ağoğlan kilsə adları Amarasdan əvvəlki dövrə aiddir (Ямпольский 1954.s.100-108). Elmlər Akademiyasının beşinci, altıncı, yeddinci mərtəbələrində aləm bir-birinə dəydi, danos danos dalınca yazıldı.

Adı bizdən olanlar yevrey əsilli alimi türkçülükdə ittiham edirdilər. Ancaq gec idi. İosif Vissarionoviç Cuqaşvili bir il idi ki, ölmüşdü. Stalinizmin bizi Sibirə, yevreyləri Birobicana aparan qatarları sınaraq yolda qalmışdı.

Ağoğlan İsa məsihin, Ağqız bakirə Məryəmin arxaik türk variantlardır. Bizim mifik təxəyyülumüzdə o inanc xristianlıqdan çox qabaq, Musa peyğəmbər Misirdən Fələstinə köçüb gələndə var idi. Biz islamiyyətdən sonra o inancı unutduq. Yakutlar, tuvalar isə unutmadılar, yüz illərlə ürəklərində yaşatdılar.

Yakutların və uyğurların inancına görə Ağoğlan insanların ilk atası, Agqız insanların ilk anasıdır. Ağoğlan anadan olanda Ağ Ana -ağacdan doğulan qadın onu əmizdirir, əlinə od, su, dəmir verir (Bahaeddin Ögel 1971.s.55, 101-103).

Körpə oğlan uşağının əlinə od, su, dəmir vermək ona alplıq, ərənlik verilməsinə işarədir. Babalarımız dəmiri ocaqda qızdırıb suya salmaqla qılınc, xəncər düzəldirdilər, silahlanıb düşmənləri məğlub edirdilər.

Ağacdan doğulma inancının izləri epizodik olsa da, Dədəmiz Qorqudun kitabında qorunub qalmışdır. Basat ondan əsil-nəcabətini soruşan Təpəgözə deyir:

-Anam adın sorar olsan, qaba ağac (KDQ 1988.s.102). Qaba ağac gövdəsi hamilə qadın bədəni kimi qabarmış ağac deməkdir. Gövdəsi qabarmış ağaclardan alp ərənlər, ağoğlanlar çıxırdılar.

Vaxtilə Qarabağda Ağoğlu, Ağoğlan, Ağqız, Dağıstanda və Şirvanda Qızlar, Qızoğlu kəndlərinin varlığı göstərir ki, İsa məsihə Ağoğlan, bakirə Məryəmə Ağqız deyən əcdadlarımız Azərbaycanın qədim sakinləridir.

Molla Pənah Vaqifin Ağqız nəslindən Piri adlı dostu var idi. Vidadi ona xitabən yazır:

Quşçu Namazəli fərağındadır,

Ağqız oğlu Piri sorağındadır.

Ağqız oğlanları eradan əvvəl 782-ci ildə Urartu çarları ilə vuruşa-vuruşa Göyçə gölü vadisində Ağova şəhərini saldılar. E.ə. II minilliyə aid Xurrit yazılarında onların ölkəsi Akia, e.ə. I minilliyə aid Urartu kitabələrində Axiani adlandırılır ( Мещанинов 1929.s.56; Пиотровский 1939.s.11).

Biz Musa Xorenlinin, Yeqişenin kitablarının 150-200 il bundan əvvəlki nəşrlərini əldə edib (Хоренский 1808.izahlar,Хоренский 1893.s.292; Щопен 1852.s.296 ) Ağova nəslinin gerçək tarixini öyrənmək əvəzinə, internet saytlarında yerləşdirilən saxta məlumatlara inanırıq. Bir şeirdə deyildiyi kimi:

Yəhərlənmiş day gəzirik

Yalmanına yatmaq üçün.

Dayazlığa baş vururuq

Dərinliyə çatmaq üçün.

Ağoğlu nəslinin bir oymağı bayatlara, bir oymağı qaşqaylara qoşularaq Səfəvilər dövründə Şiraz mahalını tutmuşdu. 

Şirazdakı Ağoğlu nəslindən Hacı Məhəmmədsadıq Ağoğlu, Hacı Molla Abbas Ağoğlu, Axund Molla Rza Ağoğlu, Axund Fətəli Ağoğlu adlı elm və din xadimləri çıxmışdır (İbrahimov Şahin 1988.s.27,28,103).

Erməni naşirləri Ağova etnonimini rus dilində çap olunan kitablarda Axovit kimi yazmaqla (Хоренский 1893.s.292) tədqiqatçıların bir qisminin diqqətini yayındıra bildilər. 

Onlardan fərqli olaraq L.M.Meliksetbekov yazır ki, Axovit ağovalı deməkdir. Həm İrəvan çuxurundakı, həm Van gölü vadisindəki kəndlərin adı Axova olmuşdur (Меликсетбеков 1911.s.41 ).

İ.İ. Şopen yazır ki, Axova mahalının biri də Alagöz dağının ətəyində idi. Bundan başqa ermənilərin Ktayk adlandırdıqları Kitay mahalında Axberd adlı qala var idi (Щопен 1852.s.288,296).

Axberd Ağoğlu etnosunun qalası deməkdir. Baqrationlar İudeyada yaşayarkən hasarlanmış şəhərciklərə berit deyirdilər. Ərəblər indi Berit şəhərini Beyrut adlandırırlar.

Eradan əvvəl 782-ci ilə aid bir Urartu mixi yazısında deyilir ki, Akiani gölün o tərəfindəki 19 ölkədən biridir (Мещанинов 1929.s.56). Bu yazı onu göstərir ki, Ağova etnosunun bir hissəsi Urartuya tabe olmayıb, Van gölü vadisindən Göyçə gölünün şərqinə, Kəpəz və Murov dağlarının arasına çəkilmişdir.

Türkiyədəki Ağova ölkəsinin başçılarından biri eradan əvvəl IX əsrdə At totem adı daşıyırdı. Assuriya hökmdarı III Salmanasarın e.ə. 858-ci ildə yazdırdığı bir kitabədə deyilir: - Axini ölkəsinə qoşun yeridib dinqir Atbininin əsgərlərini məğlub etdim ( Пиотровекий 1939.s.11). Mətndəki dinqir Atbini totemi at olan etnosun patriarxı deməkdir.

Ağqız kultu xristianlıqdan öncəki h`ayların panteonunda Axçik də adlanır. Axçikin timsalında bakirə qızlara tapınan etnoslardan biri özünü Axçinik adlandırırdı (Хоренский 1893.s.292). Ərzincan yaxınlığında yaşayan axçiniklər türklər kimi iltisaqi dilli, Şumer mənşəli olduqlarından (İlhami Cəfərsoy 2020.s.3-64) anaya eq, bakirə qızlara aqcik, yəni anacıq deyirdilər.

Axçik sözü gənc qız anlamında indiki erməni dilində də vardır. Bu da onunla bağlıdır ki, 387-ci ildən sonra h`aylar məğlub olaraq erməniləşmiş, nəticədə aqcik sözü qarabardan aşxarabara keçmişdir.

İ.İ. Şopen kilsə salnamələrinin ilkin nüsxələrinə istinadən yazır ki, Van gölü ilə Sevan gölü arasındakı Axçik qalaları Gök də adlanır (Щопен 1852.s.58,296). Ona görə gök adlanır ki, axçiklər göydən gələn müqəddəs şüalardan hamilə olub, ağoğlanları doğurdular.

Xristianlıqdan öncəki Axçik yaşayış məskənlərinin çoxu Axçinik mahalında yerləşirdi (Хоренский 1893.s.292). Axçinik bakirə axçiklərin göbəyindən çıxanların ölkəsi deməkdir.

İstanbul arxiyepiskopu Malaxiya Ormanyan I Dünya müharibəsi ərəfəsində nəşr etdirdiyi "Erməni kilsələri" kitabında yazır ki, patriarx I Komitas (-628) Axçik nəslindən çıxmışdır (Оpманян 1913.s.198). Xüsusilə maraqlıdır ki, ilk Aramey mətnlərində Axçik nəsli Eqlon adlandırılır (Эpнст Pенан 2750.s.197 ). Eqlon eqlilər, yəni ağoğlanlar deməkdir. Bu barədə “Eçmiadzin, yoxsa Eq+miadzin” əsərində bilgi veriləcəkdir.

Biz yalnız kilsələri öz əvvəlki görkəminə qaytarmaqla kifayətlənməməliyik. Monastırlarda yaratdığımız dini və dünyəvi ədəbiyyatı elmi tədqiqatın obyektinə çevirməliyik.

Ermənilərin H`Ovanes Yerzinqatsi adlandırdıqları Ərzincanlı Uvanın Məryəm anaya həsr etdiyi bir şeirdən nümunə verirəm:

Սենսենարի, գըզՄարիամ,

Յազըխլարըմադերման.

Թանկրիդիրսենդենդողան,

ԹանկրիմանարսըՄարիամ.

Sensin, ari qız Mariam,

Yazıxlarıma derman.

Tanqridir senden doğan,

Tanqrim anası Mariam.

Nizami Gəncəvi öz poemalarını farsca yazanda Ərzincanlı Uvan şeirlərini türk dilində yazırdı. Biz Nizamini müsəlman Azərbaycan şairi kimi tanıyırıq, Uvanı xristian türk şairi kimi tanımırıq.

Akademik M.X.Abeğyan yazır ki, Uvan erməni şairidir, ancaq nədənsə öz şeirlərini türk dilində yazırdı. Uvan şeirlərini Ərzincanın müsəlman türkləri üçün yazmırdı, xristian türkləri üçün yazırdı. Bunu Manuk Xaçaturoviç yaxşı bilir. Biz isə pis bilirik və ya heç bilmirik.

28 il gecikmiş olsa da, bizim Mədəniyyət Nazirliyimizin “Xristian irsimizi tanıyaq” təşəbbüsü alqışa layiqdir. Bu istiqamətlə yeni tədqiqat əsərləri yazılmalı, kilsələr, monasırlar əvvəlki görkəminə qaytarılmalıdır. Sübuta yetirilən tarixi bilgilır Təhsil Nazirliyi tərəfindən dərsliklərə salınmalıdır

Вставляется в месте расположения рекламного блока:

Şərhlər

Pərviz Əliyev 2021-01-30 22:17:37

Çox sağ olun İlhami müəllim çox geniş və əhəmiyyətli araşdlrmadır

Veteran 2021-01-27 10:21:24

"düzdanışana"deyəsən sənin dığalarla qohumluğun var?

Veteran 2021-01-26 17:06:40

Növbəti tarixi-elmi yazılarınızı səbirsizliklə gözləyirik çox hörmətli alimimlz.Çox sağ olun!

Düzdanışan 2021-01-25 21:33:47

Barıtını bir az bol eləmisən deyəsən

Xalq 2021-01-25 18:42:56

İlhami müəllimə dərin təşəkkürümüzü bildiririk bu gözəl yazıya, tədqiqatlarına görə. Müəllifin dediyi fikirləri dəstəkləyirik! İlhami müəllimin fikirləri ermənilərin indiyə qədər tutduqları mövqeyləri param-parça edir. Deməli erməni hər şeyi bizdən yəni Albanlardan oğurlayıb!

Seyid Ənhu 2021-01-25 18:35:41

Çox sanballı elmi məqaləyə görə müəllifə dərin təşəkkürümü bildirirəm. İllər boyu deməkdən yoruldum ki, biz öz kilsə və monastrlarımıza sahib çıxmalıyıq.Bu gün guya kilsə təəssübkeşliyi altında üstümüzə gələnləri fakt qarşısında qoymalıyıq. Onlara anlatmalıyıq ki, bu kilsə və məbədləri biz onlardan da çox sevirik.

Son yazılar


Новости

APPLE MACBOOK AIR С ОБЗОРОМ M1

Новый MacBook Air с чипом Apple M1-это триумф. За неделю тестирования я довел этот компьютер и его новый процессор Apple до предела и обнаружил, что эти пределы превзошли мои ожидания почти на всех уровнях. Я также использовал его так, как на самом деле предназначен MacBook Air: как повседневный компьютер для выполнения повседневных задач. При этом я рассчитывал на восемь, а иногда и на 10 часов непрерывного использования батареи. Приступая к этому обзору, у меня был каталог потенциальных ловушек, в которые Apple могла попасть при переходе с чипа Intel на свой собственный процессор. Переходы чипов чертовски трудны и обычно не проходят гладко. Этот MacBook Air не только избегает почти всех этих ловушек, но и радостно перепрыгивает через них. Конечно, не все идеально. Настойчивость Apple в использовании унылых веб-камер по-прежнему остается обломком, а запуск приложений для iPad-сплошным беспорядком. Но когда я пользовался MacBook Air, я часто оказывался настолько впечатлен, что с трудом верил в это. Поверьте. MacBook Air с чипом M1 - самый впечатляющий ноутбук, которым я пользовался за последние годы. Подробнее: 13-дюймовый MacBook Pro с обзором M1 и Mac mini с обзором M1 НАШ ОБЗОР APPLE MACBOOK AIR (КОНЕЦ 2020 ГОДА) РЕЗУЛЬТАТ 9,5 ИЗ 10 Плюсы Быстро Intel-совместимых приложений работает хорошо Отличное время автономной работы Минусы Ужасные веб- камеры iOS-приложения-это дуновение Пришло время признать, что Маки были бы лучше с сенсорными экранами MacBook Air-самый впечатляющий ноутбук, которым я пользовался за последние годы ОБОРУДОВАНИЕ MACBOOK AIR Внешне новый MacBook Air почти идентичен тому, который Apple выпустила в начале этого года на базе Intel. Он имеет тот же самый любимый клиновидный дизайн, экран 2560 x 1600, который достигает максимальной яркости 400 нит, вход в систему отпечатков пальцев Touch ID, достаточно хорошие динамики, пересмотренную клавиатуру Apple с ножничным переключателем и массивный трекпад. Он также имеет ту же стартовую цену: $999 за модель с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти. Эта базовая модель также имеет на одно ядро меньше графического процессора по сравнению с более дорогими конфигурациями, хотя я не могу сказать, какое влияние это может оказать. (Держу пари, это не так уж много.) Модель, которую я тестирую, имеет 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ памяти за 1649 долларов. Как и раньше, вы не можете обновить что-либо позже, если вам это нужно. APPLE СОХРАНИЛА ДИЗАЙН ТОЧНО ТАКИМ ЖЕ Apple обновила параметры в строке функций У MacBook Air все еще есть ужасная веб-камера. Есть только одно внешнее отличие новой модели от предыдущей: Apple заменила некоторые кнопки в функциональном ряду на более полезные. Теперь вы получаете кнопку Spotlight search (которая на macOS Big Sur наконец-то может выполнять поиск в Google), Do Not Disturb и Диктовку. Если, как и я, вы до сих пор не пользовались диктовкой, я думаю, вы будете приятно удивлены тем, насколько она хороша. Все остальные различия находятся внутри. Во-первых, там больше нет вентилятора, только алюминиевый распределитель тепла. Но даже когда я доводил эту машину до абсолютного предела, я никогда не чувствовал, что она становится более чем немного теплой. Apple знает, что такое тепловой потолок для этой системы, и она хорошо держит MacBook внутри него. К сожалению, это сходство распространяется и на веб-камеру, которая по-прежнему имеет разрешение 720p и по-прежнему ужасна. Apple попыталась позаимствовать часть своей обработки изображений в реальном времени у iPhone, чтобы попытаться украсить изображение-и я действительно нахожу, что он лучше справляется с равномерным освещением моего лица, — но в основном я замечаю, что он выглядит плохо (только теперь это более обработанная версия плохого). Еще одно внутреннее изменение, которое затронет профессиональных пользователей и разработчиков больше, чем среднестатистического пользователя MacBook Air, заключается в том, что Apple перешла на единую архитектуру памяти, так что отдельной графической памяти нет. Apple утверждает, что это более эффективно. К сожалению, я не могу сказать, достаточно ли у модели 8 ГБ оперативной памяти, чтобы комфортно справляться как с процессором, так и с графическим процессором, но у меня не было никаких проблем с 16 ГБ на моем обзорном устройстве. На самом деле, я еще не столкнулся с какой — либо проблемой производительности вообще-потому что этот MacBook Air очень быстрый. Новый MacBook Air работает очень быстро. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ MACBOOK AIR MacBook Air работает как ноутбук профессионального уровня. Он никогда не стонет под несколькими приложениями. (Я бегал больше дюжины за раз.) Он без жалоб обрабатывает интенсивные приложения, такие как Photoshop и даже приложения для редактирования видео, такие как Adobe Premiere. Это никогда не заставляло меня дважды подумать о загрузке другой вкладки браузера или 10 — даже в Chrome. На прошлой неделе я писал, что Apple “поразительно уверена в своих новых процессорах M1 Mac”, отбрасывая огромные претензии и отказываясь каким-либо образом снижать ожидания. Использовав один из них, я просто поражен. Он имеет два порта Thunderbolt. Он использует Touch ID для биометрии. В целом аппаратное обеспечение идентично последней модели. Я использовал ноутбуки Windows с процессорами Arm от Qualcomm, и они медленнее, сложнее и сложнее, чем машины Intel. Несмотря на то, что я полагал, что Apple справится с этим переходом от Intel к Arm лучше, я не ожидал, что все будет работать так хорошо, как это происходит. Я знал, что macOS и собственные приложения Apple будут быстрыми, многие из которых были закодированы специально для работы с этим процессором. Что меня потрясло, так это то, насколько хорошо работает каждое приложение. Некоторые предпосылки: приложения обычно создаются для работы с определенным типом процессора, поэтому, когда они запускаются на машине с другим процессором, какая-то дополнительная работа должна происходить под капотом. На Mac эта работа выполняется с помощью программного обеспечения под названием Rosetta 2, которое вы устанавливаете при первом запуске приложения на базе Intel. В отличие от Windows, Rosetta 2 на самом деле не эмуляция, а перевод. Это означает, что запуск этих приложений занимает немного больше времени, но как только они запускаются, они просто... запускаются. Я еще не сталкивался с какими-либо проблемами совместимости приложений (хотя, возможно, некоторые из них мне не удалось отследить). Мы, конечно, провели набор тестов. На приведенной ниже диаграмме показаны некоторые из наших результатов. Но я просто хочу назвать одну, в частности: частоту кадров на Shadow of the Tomb Raider. Тридцать восемь кадров в секунду-вполне приличное число для игрового ноутбука с недорогой видеокартой. Это почти неслыханно для компьютера со встроенным графическим процессором. Я работаю над этим MacBook Air, который поставил бы мой старый MacBook Air на колени. М1-Mac на основе критериев Бенчмарк MacBook Air MacBook Pro Mac mini Cinebench R23 Multi 6803 7729 7729 Cinebench R23 Single 1494 1519 1520 Cinebench R23 Multi looped for 30 minutes 5369 7729 7780 Количество очков в Geekbench 5.3 многоядерных процессоров 7510 7554 7711 Geekbench 5.3 CPU Single 1730 1730 1754 Количество Очков В Geekbench OpenCL В 5.3/ Вычислительные 18357 19211 19654 Мы проводим стандартный экспортный тест Adobe Premiere, и MacBook Air превосходит новейшие ноутбуки Intel с интегрированной графикой и удерживает свои позиции с некоторыми ноутбуками с соответствующими дискретными графическими процессорами. Главное, на что нужно обращать внимание, - это не цифры. Я признаю, что они впечатляют, а также отражают мой реальный опыт работы с компьютером. Вместо этого следует обратить внимание на то, что Tomb Raider и Adobe Premiere еще не были оптимизированы для этого чипа. Они проходят через слой перевода Apple Rosetta 2. Apple намекнула, что чип M1 был разработан в сотрудничестве с командой Rosetta, так что вполне вероятно, что в самом аппаратном обеспечении есть много оптимизаций. (Однако мы обнаружили одну странную ошибку: премьера закодированного видео с половиной обычного битрейта, который мы ожидаем при использовании переменного битрейта на предустановленном экспорте YouTube 4K. Нам пришлось установить ползунок на 80, чтобы добиться того же битрейта экспорта компьютеров Intel по умолчанию. Странно! Мы дали знать Adobe, и на момент публикации лучший ответ заключается в том, что Premiere официально не поддерживается на M1.) Если у вас сейчас есть MacBook Air, я уверен, что этот новый MacBook будет работать лучше во всех отношениях. Я думаю, что это лучше, чем штаны от ультрабуков Intel под управлением Windows, включая его самые последние чипы. Центр управления на MacBook Air. СРОК СЛУЖБЫ БАТАРЕИ MACBOOK AIR AppleApple утверждает, что эта машина может получить 18 часов воспроизведения видео и “15 часов беспроводной сети”, что является очень большими претензиями. Компания говорит мне, что я должен ожидать, что время автономной работы будет на 50 процентов лучше, чем у последнего Air, а батарея внутри этого компьютера не больше, чем у предыдущих моделей. Все эти улучшения сводятся к повышению эффективности. Мои реальные результаты? Я получаю от восьми до десяти часов реальной, постоянной работы в зависимости от того, насколько сильно я ее продвигаю. Это не совсем на 50 процентов лучше, чем последний MacBook Air, но очень близко. AIR ДЛИТСЯ ДОЛЬШЕ, ЧЕМ БОЛЬШИНСТВО ДРУГИХ НОУТБУКОВ В СВОЕМ КЛАССЕ Чтобы быть предельно ясным, я получаю эти цифры с помощью приложений, которые я на самом деле использую, которые, конечно же, включают Chrome и различные приложения, которые также основаны на движке Chrome, например Slack. Что примечательно в этом случае, для некоторых приложений Rosetta 2 нужно сделать кучу переводов кода в реальном времени, что еще больше сокращает время автономной работы. Если и когда эти приложения будут переписаны на “универсальные” приложения, которые изначально работают на M1, я ожидаю увидеть еще лучшее время автономной работы. Может показаться странным упоминать об этом в контексте времени автономной работы, но MacBook Air теперь мгновенно просыпается от сна, и приложения, которые были запущены до того, как вы закрыли ноутбук, гораздо быстрее догоняют себя в мире. Это тонко, но я обнаружил, что готов закрывать Воздух чаще, чем обычно делаю с другими ноутбуками, потому что пробуждение его от сна происходит так легко. Если вы пытаетесь выбрать между новым 13-дюймовым MacBook Pro и этим MacBook Air, я думаю, что время автономной работы будет решающим фактором для большинства людей. В тестировании Нилая Профессионал постоянно получает еще пару часов на зарядке. Pro также имеет сенсорную панель и немного более яркий экран, но другое важное отличие заключается в том, что у него есть вентилятор. Это позволяет ему выполнять тяжелые рабочие нагрузки в течение длительных периодов времени. То же самое касается и нового Mac mini. Приложения iOS изначально работают на MacBook Air. Некоторые из них хороши, многие-нет. ПРИЛОЖЕНИЯ IOS НА MACBOOK AIR Одно из преимуществ MacBook, использующего ту же архитектуру процессора, что и iPhone и iPad, заключается в том, что теперь он может запускать приложения для iPhone и iPad изначально. Чтобы найти их, вам нужно специально отфильтровать их в Mac app store. К сожалению, разработчикам не разрешается распространять приложения iOS непосредственно среди пользователей. Когда вы отправитесь в Mac App store, чтобы найти свои любимые приложения, приготовьтесь к разочарованию. Нажмите на свое имя в левом нижнем углу, затем перейдите на вкладку “Приложения для iPhone и iPad”, которая покажет вам все приложения, установленные на ваших устройствах iOS. То, что я нашел там, было галереей заброшенного программного обеспечения, в основном приложений от разработчиков, которые не были обновлены, чтобы быть в курсе новых устройств. У разработчиков есть возможность отказаться от того, чтобы их приложения были доступны на Mac, и многие, многие разработчики сделали это. Instagram, Slack, Gmail и многие другие просто недоступны. Я подозреваю, что эти разработчики сделали этот выбор, потому что они хотели убедиться, что у них нет грязного, странного опыта работы с приложениями на Mac. Поскольку iOS-приложений на Mac грязное, странное впечатление. Яблоко надо было влепить бета-версия данной функции. Опция Apple “Touch Alternatives” для приложений iOS. Приложения, которые были закодированы для работы с последними стандартами кодирования iPad, великолепны. Пасмурно, приложения подкастинга, неплохо чувствует себя и полностью пригоден для использования. С другой стороны, HBO Max-это полный бардак. Он появляется в маленьком окошке, которое вы не можете изменить, как и полноэкранные видео. Что? Этот опыт также немного глючит, хотя Apple говорит мне, что следующая проблема, с которой я столкнулся, будет решена в ближайшее время. Я установил приложение Telegram messaging iOS, которое поначалу работает хорошо. Но когда приходит новое сообщение, приложение открывается поверх других моих окон. Большая ошибка заключается в том, что я не смог удалить его обычным способом, нажав кнопку X в Центре запуска. Даже когда я удалил его вручную в Finder, он все еще оставался там в течение нескольких минут, пока я не перезагрузился, получая уведомления. Apple создала новую систему для каждого приложения iOS, доступного в меню Mac, под названием “Touch Alternatives.” Это серия кнопок, жестов и других магических заклинаний, чтобы заставить приложения, которым нужен сенсорный экран, работать на Mac. Это откровенно смешно и самый ясный признак того, что Apple сгибает себя в узлы, чтобы избежать того, что, очевидно, должно быть сделано: поставить сенсорный экран на Mac. К счастью, вы можете игнорировать все эти приложения для iOS, пока разработчики не оптимизируют их или Apple не придумает лучший способ убрать странные вещи. Новый MacBook Air с чипом M1. В то же самое время, когда компания выпустила новый MacBook Air с процессором M1, Apple прекратила выпуск версии Air на базе Intel. Это был смелый шаг; MacBook Air-самый продаваемый компьютер Apple, и Apple также только что заработала больше денег, продавая Mac в прошлом квартале, чем когда-либо раньше. Но это было правильное решение. Нет ни одной причины, по которой я мог бы найти старую версию Intel. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЕБ-КАМЕРЫ, MACBOOK AIR С M1 ПРОСТО НЕВЕРОЯТЕН Для профессиональных пользователей все еще существуют улучшения, которые Apple должна сделать, чтобы повысить производительность на верхнем уровне для интенсивных рабочих нагрузок. Вы не можете запустить внешнюю видеокарту, и вы ограничены только одним внешним дисплеем за раз, например, и вполне вероятно, что настоящий профессионал довольно быстро найдет потолок на этом интегрированном графическом процессоре. Но как обычный компьютер, нет ничего похожего на этот MacBook Air. У него очень хорошее время автономной работы, невероятная производительность для своего класса и да, хорошая клавиатура. Жаль только, что с веб-камерой. Это главная причина, по которой мы не могли дать этому ноутбуку 10/10, который мы рассматривали. Процессорные переходы должны быть запутанными и сложными. Ранние пользователи новых чипов обычно подписываются на сломанные приложения, замедления и странные ошибки. Благодаря тщательной интеграции своего нового процессора и программного обеспечения Apple избежала всего этого. Вам не нужно беспокоиться ни о каких технических деталях, которые позволили MacBook Air успешно пройти этот переход. То, что я могу сказать это, пожалуй, самое впечатляющее. Потому что это просто работает. СВЯЗАННЫЙ Apple MacBook Pro с обзором M1: сгибание руки Apple Mac mini с обзором M1: over-performer Exclusive First смотрит на новые технологии, обзоры и шоу, такие как Processor with Dieter Bohn. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ! СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ: MACBOOK AIR (КОНЕЦ 2020 ГОДА) Каждое интеллектуальное устройство теперь требует от вас согласия на ряд условий, прежде чем вы сможете использовать его — контракты, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали точно подсчитывать, сколько раз вы должны нажать “согласен”, чтобы использовать устройства, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Для того чтобы пройти настройку и фактически использовать MacBook Air (конец 2020 года), вы должны согласиться: Лицензионное соглашение на программное обеспечение macOS, которое включает в себя гарантийное соглашение Apple и условия и положения Game Center Эти соглашения не подлежат обсуждению, и вы вообще не можете использовать ноутбук, если не согласны с ними. Существует также несколько факультативных соглашений, в том числе: Услуги определения местоположения Использование учетной записи iCloud добавляет Правила и условия iCloud и службы поиска моего местоположения Отправка данных о сбоях и использовании в Apple в помощь разработчикам приложений Разрешая Apple, чтобы использовать свои стенограммы, Siri, чтобы улучшить распознавание голоса Условия и положения Apple Pay Итоговый итог-три обязательных соглашения и шесть факультативных.

ОБЗОР SAMSUNG GALAXY S21:

Samsung Galaxy S21-это среднечастотный телефон с флагманским названием. Вместо того чтобы предлагать по существу один и тот же телефон верхнего уровня в разных размерах, Samsung решила стать агрессивной по цене в этом году. Galaxy S21 стартует с $799,99 за меньшую версию с 6,2-дюймовым экраном и $999,99 за плюсовую версию с 6,7-дюймовым дисплеем. Хотя в обоих случаях разумно потратить дополнительные 50 долларов на модели с 256 ГБ памяти. Помогает то, что S21 оказался очень хорошим телефоном среднего уровня. Samsung Samsung в этом году, тем не менее, если вы хотите получить самый лучший телефон, который Samsung может предложить прямо сейчас, вы должны купить самый большой телефон, Galaxy S21 Ultra. Если Ultra слишком велик или слишком дорог для ваших нужд, то нет ничего плохого в обычном Galaxy S21. Samsung удалось снизить цену без серьезных жертв ни в опыте, ни в функциях этого телефона. Однако избежать масштабного провала-не обязательно то же самое, что добиться большого успеха. НАШ ОБЗОР SAMSUNG GALAXY S21 5G РЕЗУЛЬТАТ ГРАНИ 8 ИЗ 10 Плюсы Быстрый процессор Хороший экран Хорошее время автономной работы Минусы Samsung bloatware Конкуренция подорвет цену Нет расширения памяти microSD Samsung Galaxy S21. Телефоны, которые стремятся дать вам все самое лучшее, как правило, стоят больше тысячи долларов. Ниже этого есть более заметные компромиссы, поскольку каждый телефон выбирает свой приоритет. Что касается Galaxy S21, то Samsung сделала большую ставку только на одну деталь: процессор Qualcomm High-End Snapdragon 888. Samsung Samsung использует свой собственный процессор Exynos на некоторых рынках за пределами США, и хотя я слышал, что Samsung значительно улучшила его по сравнению с прошлым годом, я не смог протестировать его сам. На базовом уровне приоритет процессора означает, что S21-это очень быстрый телефон с приличным временем автономной работы. Я могу прожить целый день с умеренным или интенсивным использованием батареи емкостью 4000 мАч, хотя с небольшим усилием я могу разрядить ее. Более крупный Galaxy S21 Plus — который я еще не тестировал — имеет батарею емкостью 4800 мАч и, вероятно, прослужит еще дольше, несмотря на немного больший экран. В остальном оба имеют одинаковое разрешение и функции. SAMSUNG ОТДАВАЛА ПРИОРИТЕТ ПОСТАВКЕ БЫСТРОГО НОВОГО ПРОЦЕССОРА ПРЕЖДЕ ВСЕГО Не менее важно и то, что выбор в пользу новейшего и лучшего процессора Qualcomm означает, что Galaxy S21 имеет больше шансов продержаться у вас три или более лет, прежде чем неизбежный марш программного обеспечения Android поглотит его или оставит позади. Я спросил Samsung, сколько лет обновлений программного обеспечения он будет гарантировать пользователям S21, и обновит этот обзор, если я услышу ответ. Snapdragon 888 также означает, что эти телефоны поддерживают оба вида 5G в США. Во время моего тестирования в районе залива я все еще нахожу, что 5G часто не намного быстрее LTE, а mmWave-версию 5G все еще очень трудно найти. Однако я также вижу некоторые улучшения по сравнению с прошлым годом. Поэтому мой взгляд на 5G немного сместился. Я все еще думаю, что вы не должны обновлять свой телефон только для того, чтобы получить 5G. Тем не менее, если вы все равно должны получить обновление и у вас есть выбор получить телефон 5G, вы, вероятно, должны это сделать. Сети еще недостаточно хороши, но если вы держите свой телефон какое-то время, вы можете пожалеть, что у вас его нет в ближайшие годы. (В любом случае будет трудно купить телефон без 5G, если вы потратите более 500 долларов в этом году.) Металлические боковые направляющие S21 изгибаются в выпуклость камеры. Тото идти вместе с приоритетом, который вы не можете видеть, другое большое изменение Samsung-это то, что вы можете: дизайн. Как и в случае с Galaxy S21 Ultra, обычные Galaxy S21 и S21 Plus имеют металлические направляющие, которые впадают в выступ камеры на задней панели. Здесь он выглядит так же хорошо, как и на Ультра. Однако Samsung пошла еще дальше на меньшем S21, заменив обычную заднюю стеклянную панель пластиком (модель Plus по-прежнему использует стекло). Для меня это вообще не проблема — на самом деле, в некотором смысле, я предпочитаю его, так как это одна вещь, способная разбиться при падении. Это способ сократить расходы, но тот, который заставляет меня задуматься, действительно ли я хочу, чтобы стекло на задней панели моего телефона было в первую очередь. Он чувствует себя великолепно, с матовой отделкой, и ни одна из дешевых или хлипких ассоциаций пластика не может принести. Экран S21 имеет только 1080p, но он плоский и выглядит великолепно. Задняя часть базовой модели пластиковая, но на ощупь она приятная. На задней панели S21 есть три камеры. Пока мы обсуждаем эту тему, вот некоторые другие способы, которыми Samsung сократила расходы на S21 по сравнению с прошлогодним Galaxy S20. Ему не хватает MST, технологии Samsung для оплаты через терминалы кредитных карт, которые не могут считывать NFC. Нет слота для карт microSD для расширения хранилища, что немного жалит, поскольку Samsung до недавнего времени была немного сдержанной в том, чтобы держать карту microSD в своих флагманах. Samsung также сэкономила расходы, стоя рядом с камерами — они практически не изменились с прошлого года. (Подробнее о камерах ниже.)S21 также снижает разрешение экрана с прошлогодней панели 1440p до 1080p как в обычной, так и в плюсовой версиях. Они тоже плоские, что многие предпочитают изогнутым краям. Я не возражаю против изогнутых экранов, если они соответствуют эргономике телефона, но здесь, я думаю, Samsung сделала правильный выбор, чтобы стать плоской. Экран имеет адаптивную частоту обновления, которая может работать на частоте до 120 Гц, поэтому прокрутка и анимация очень плавные. В отличие от более продвинутой экранной технологии Ultra, частота обновления этого экрана достигает 48 Гц, и он также использует более традиционную технологию OLED вместо более новой версии LTPO в Ultra. На эти понижения характеристик экрана я говорю следующее: все равно. Samsung неизменно отлично справляется с созданием экранов, и хотя S21 не демонстрирует компанию в лучшем виде, это все равно отличный дисплей. Но больше, чем любое другое обновление или понижение рейтинга в этом году, спецификация, которая оказала наиболее ощутимое влияние на мой опыт работы с S21, была новым датчиком отпечатков пальцев под экраном. Он может читать с большей площади, и мне кажется, что он чувствует себя быстрее, чем прошлогодний датчик. Ведь как часто мы разблокируем наши телефоны, даже миллисекунды влияют на то, насколько отзывчивым будет телефон. Также: он работает с масками. Аппаратное обеспечение камеры S21 практически не изменилось по сравнению с прошлым годом. Единственное существенное различие между системами камер на прошлогоднем Galaxy S20 и нынешнем Galaxy S21 заключается не в аппаратном обеспечении, а в программном обеспечении. Samsung проделала определенную работу по обновлению своей обработки для улучшения фотографий в определенных ситуациях. Например, я заметил небольшой скачок в качестве низкой освещенности. Но за исключением незначительной замены сенсоров на ультрашироком аппаратном обеспечении камеры ничего не изменилось. Основной датчик имеет 12 мегапикселей с OIS, сверхширокий также имеет 12 мегапикселей и 120-градусное поле зрения, а телеобъектив имеет 3-кратный оптический зум и делает трюки с кадрированием с помощью своего 30-мегапиксельного датчика, чтобы предложить цифровой зум до 30 раз. Селфи-камера имеет 10 мегапикселей. В США, я думаю, самым прямым конкурентом камеры в этом ценовом диапазоне, вероятно, является Google Pixel 5 за 699 долларов. К моему большому удивлению, среди рецензентов единодушно считается, что Galaxy S21 делает лучшие фотографии в целом. Я согласен. Давние пикселя преимущество камеры есть все, но рассеивается. Samsung Galaxy S21 слева, Pixel 5 справа; Galaxy просто лучше справляется с шумом и детализацией в тени в темном режиме Теперь, я по-прежнему предпочитаю эстетику пикселя для Samsung по. Пиксель сохраняет свой контрастный, более синий вид по сравнению с тенденцией Samsung чрезмерно осветлять и перенасыщать все вокруг. Однако на техническом уровне Galaxy S21 просто делает свою работу лучше. Меньше шума в тенях и слабом освещении, больше деталей при приличном освещении и гораздо лучшая производительность зума. Не думаю, что обычные галактики типа S21 выдерживает улучшенный телеобъектива изображений, которые вы можете сделать из ультра, который имеет 10-кратный оптический объектив. Но при увеличении от 3-кратного до максимального 7-кратного пикселя S21 просто делает свою работу лучше, чем алгоритмы Google. Samsung также выигрывает на видео. 1 из 17 Существует обычный набор новых функций камеры, многие из которых, я думаю, большинство пользователей могут игнорировать. Съемка видео 8K не имеет большого смысла на камере такого калибра, но вы можете это сделать. Однако я очень ценю профессиональные режимы Samsung как для видео, так и для фотографий. В ситуациях, когда вы можете потратить немного времени на составление кадра и настройку параметров камеры, вы можете получить что-то гораздо более интересное. Samsung также сделала возможным полностью отключить сглаживание лица. Это создает лучшие образы, но, что более важно, это также может помочь улучшить самооценку некоторых людей. Программное обеспечение Samsung One UI на Galaxy S21. Как я уже отмечал в своем обзоре Galaxy S21 Ultra, Samsung движется в неправильном направлении со своим программным обеспечением. Это позор, потому что основы версии Android от Samsung, One UI, все еще великолепны. Это делает Android немного чище и ярче, а также дает ему ключевые функции для управления гигантскими экранами. Но вместо того, чтобы опираться на эту силу, Samsung увязает в ней. Слишком много тайных настроек и слишком много почти бессмысленных значков на панели быстрых настроек. В США пользователи S21 должны быть достаточно сообразительны, чтобы знать, как загружать и использовать сообщения Android вместо сообщений Samsung, если они хотят беспрепятственный, непрерывный доступ к сообщениям RCS (большая часть остального мира получает сообщения Android по умолчанию). ОДИН ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ВСЕ ЕЩЕ ИМЕЕТ ПРАВИЛЬНЫЕ ОСНОВЫ, НО ДВИЖЕТСЯ В НЕПРАВИЛЬНОМ НАПРАВЛЕНИИ Также Samsung Samsung Digital assistant, Bixby, стоит использовать только в том случае, если вы подключили всю свою цифровую жизнь к экосистеме Samsung. Я подозреваю, что большинство в США этого не сделали, и поэтому все это просто кажется излишним рядом с Google Assistant. Самое вопиющее, что приложения Samsung по умолчанию часто имеют рекламу в верхней части. Нажатие на гигантский виджет погоды в верхней части главного экрана по умолчанию показывает рекламу в приложении погоды Samsung. Я не знаю, какую крошечную маржинальную прибыль Samsung получает от этой рекламы, но я не думаю, что удар по ее репутации стоит того. Все эти неприятности с программным обеспечением Samsung могут быть либо предотвращены, либо отменены знающим пользователем. И вообще, я думаю, что большинство пользователей найдут свой путь к этому знанию — но это не значит, что это не хлопотно в первую очередь. Я могу быть более продуктивным на хорошо настроенном телефоне Samsung, чем практически на любом другом телефоне, но он не должен требовать такой большой настройки и уклонения от рекламы. Samsung Galaxy S21 часто доступен по цене ниже полной розничной цены Сложите все варианты и компоненты Galaxy S21, и вы не сможете избежать вывода, что это перефразированный Galaxy S20 с более быстрым процессором и более приятным внешним видом. Это довольно суровый взгляд на вещи, но это правда, и я не думаю, что он должен проклинать телефон. Иногда на год-над-год обновления являются незначительными. SAMSUNG СНИЗИЛА ЦЕНУ, НО ВАМ СЛЕДУЕТ ПОДОЖДАТЬ, ПОКА ОПЕРАТОРЫ НЕ СНИЗЯТ ЕЕ ЕЩЕ БОЛЬШЕ Это незначительное обновление означает, что нет никаких причин спешить покупать Galaxy S21. Это телефон, который можно получить, когда вам нужно заменить свой старый и сломанный телефон, и если вашему телефону больше двух лет, это будет иметь огромное значение. Есть еще одна причина не спешить с приобретением S21: телефоны Samsung славятся тем, что получают большие скидки от операторов. Я бы не стал заходить так далеко, чтобы сказать, что было бы ошибкой платить полную цену за S21, но я бы сказал, что вы должны искать — или даже ждать — сделки, если можете. Самый интересный выбор, который Samsung сделала в этом году,-это вместо того, чтобы сделать более дешевую “фанатскую версию” своего флагманского телефона, она просто сделала этот флагман более дешевой версией. Это разумный выбор для Samsung, но это также означает, что у вас, как у потребителя, на один выбор меньше. Samsung Samsung в этом году, если вы хотите купить самый лучший телефон Samsung в этом году, вам придется купить самый большой телефон Samsung — и в этом году различия еще более разительны. Но если вас не интересуют новейшие, самые большие и самые большие устройства и вы не возражаете против того, как Samsung работает с Android, Galaxy S21-отличный выбор. Exclusive First смотрит на новые технологии, обзоры и шоу, такие как Processor with Dieter Bohn. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ! Согласен продолжить: SAMSUNG Галактика типа S21, типа S21 плюс, и S21 ультра Каждое интеллектуальное устройство теперь требует от вас согласия на ряд условий, прежде чем вы сможете использовать его — контракты, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали точно подсчитывать, сколько раз вы должны нажать “согласен”, чтобы использовать устройства, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Samsung Galaxy S21, вы должны согласиться: Условия и положения Samsung Политика конфиденциальности Samsung Условия предоставления услуг Google (включая Политику конфиденциальности) Условия предоставления услуг Google Play Существует множество факультативных соглашений. Если вы используете версию для конкретного носителя, их будет больше. Вот лишь некоторые из них: Samsung “Связывает информацию” и отправляет диагностические данные Резервное копирование Google Диска, Геолокационные службы, Сканирование W-Fi, диагностические данные Автоматическая установка (в том числе от Google, Samsung и вашего оператора связи) Политика конфиденциальности Bixby (требуется для использования Bixby), а также дополнительные опции Bixby, такие как персонализированный контент, доступ к данным и просмотр аудиозаписи Могут быть и другие. Например, у меня уже была учетная запись Samsung, поэтому мне не нужно было соглашаться на дополнительные условия для этого. Погодное приложение Samsung также имеет свою собственную политику конфиденциальности, которая может включать обмен информацией с weather.com. Окончательный итог: существует четыре обязательных соглашения и, по крайней мере, четыре факультативных.