TERRORİZM: ONU DOĞURAN SƏBƏBLƏR NƏLƏRDİR?

Şəmsəddin Mənsuroğlu, hüquqşünas-publisist

Hər il milyardlarla məbləğ silahlı qüvvələrə xərclənir. Təhsilin və tibbin sivil inkişafına, onun güclənməsinə də milyardlar tapılsaydı terrora yer qalmazdı”

Sergey Kapitsa

“V Mire nauki” jurnalının baş redaktoru, Rusiya EA vitse-prezidenti

Uzun illərdir siyasətçilər, hüquqşunaslar və BMT-nin təşkilatları terrorizmin mənbəyinin, onu doğuran səbəb və şəraitin öyrənilməsinə böyük vaxt sərf edirlər. Amma sosial-iqtisadi və dini səbəblərdən, habelə siyasi məqsədlərdən meydana çıxan mütəşəkkil cinayətkarlığın xüsusilə təhlükəli növünün qarşısını almaq hələ ki, mümkün olmayıb.

Terrorçu - hər hansı bir formada, birbaşa və ya dolayısı ilə qəsdən terror fəaliyyətinin həyata keçirilməsində təşkilatçı, təhrikçi, köməkçi və ya icraçı qismində iştirak edən və ya bu cür aktları hazırlayan və onların törədilməsinə cəhd edən, habelə əvvəlcədən əlbir olan bir qrup şəxsin, mütəşəkkil dəstənin və ya cinayətkar birliyin terror fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə bilə-bilə yardım göstərən fiziki şəxs hesab olunduğundan, onun əməlinin eskalasiyasının və təhlükəlilik dərəcəsinin vahiməsini dərk etmək çətin deyil.

Terrorçuluq faşist rejiminin formalaşdığı bir hakimiyyətdə mövcud olur, dövlət zor aparatını saxlamaq və onun “səmərəli” fəaliyyəti üçün arzuolunmaz məqsədindən istifadə edir.

Tarixə nəzər yetirsək 1864-cü ildə ABŞ-ın cənub ştatlarında köləlikdən azad olunmuş qara dərili əhaliyə qarşı yaradılan” Ku-Kluks- Klanı(KKK)”- terrorçu təşkilatının fəallaşmağa başlaması da təsadüfi deyildi.

ABŞ-dakı 11 sentyabr terror hadisəsinin törədilməsinə təsir edən müəyyən səbəblər olub.

Həmin ərəfədə ərəb kökənli Nobel mükafatı laureatı Nəcib Məhfuz üzünü Qərbə tutaraq demişdi: “İslam dininə mənsub insanları təqib etməklə terrorun qarşısını almağa müvəffəq ola bilməzsiniz. Bu ağır cinayətin səbəblərini özünüzdə axtarın”. 

Bu mənada belə cinayətlərin törədilməsinə təsir edən səbəb və şəraitin öyrənilməsinə kriminalogiya elmi müəyyən mənada aydınlıq gətirir, terrorun ayrı-ayrı növləri obyektiv olaraq tədqiq edilir. Burada səbəb və nəticə fəlsəfi mahiyyət kəsb etsə də nəticənin hasil olması üçün “səbəb” qanunauyğun şərait yaradır.

1990-cı ildə BMT-nin Havanada keçirilən 8-ci beynəlxalq konqresində terrorçuluğun xəbərdarlığına və qarşısının alınmasına yönələn aşağıdakı əsas səbəblər irəli sürülmüşdü:

 • -Yoxsulluq və işsizlik halları, mənzil şəraitinin olmaması, təhsil sisteminin qeyri-təkmil olması, savadsızlıq və kadrların hazırlıqsızlığı faktları, bacarıq və qabiliyyətin zəifliyi, həyati perspektivlərin yoxluğu.
 • -Bəzi ölkələrdə cəmiyyətin parcalanıb qütblərə bölünməsi, sosial bərabərsizlik halları, ailədə sosial vəziyyətin zəifləməsi, habelə ailədə tərbiyənin, cəmiyyətdə mədəni davranışların aşağı səviyyədə olması, miqrasiyanın neqativ nəticələri, mədəni keyfiyyətlərin itməsi, KİV-də yad ideya və baxışların yayılıb təbliğ olunması və s.

Terrorçuluğun xarakterik çəhətlərindən biri də xalqın düşmən axtarışında olması, narkomaniyanın miqyasının genişlənməsi və narkobiznesin böyük gəlir şəbəkəsinə çevrilməsidir.

Bu mənada terrorçuluq xalqın yoxsul və savadsızlıq şəraitində yaşadığı, vətəndaş qarşıdurmasının mövcud olduğu ərazilərdə daha tez meydana gəlır. Bura narkomanlığa və narkobiznesə meydan verilən yerləri də aid etsək, narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi nəticəsində əldə edilən gəlirin terrorçunun vahiməli fəaliyyətinə necə təsir edəcəyinin şahidi olarıq .

Dünyanın hüquq ədəbiyyatında terrorizmin aşağıdakı qlobal səbəbləri də qeyd edilir: A) Sosial-iqtisadi; b) siyasi və c) dini səbəblər.

Sosial-iqtisadi səbəblər aşağıdakı əlamətlərlə xarakterizə olunur;

 • -Əhalinin həyat səviyyəsinin aşağı düşməsi və sosial-psixoloji faktorların təsiri nəticəsində həyata olan nifrət hallarının artması;
 • -Sosial və peşəkar qrupların hərbi təcrübəyə və hərbçi peşəsinə malik hissəsinin böhranlı vəziyyəti;
 • -Qiymət artımı, inflyasiya ;
 • -Bazar iqtisadiyyatı şəraitində şəxsiyyətin oriyentasiyasını itirməsi, hara istiqamət götürmək, hara yönəlmək – bu ucsuz-bucaqsız bilinməzlikdən qurtulmaq yolunu tapa bilməməsi;
 • -Əhalinin odlu silah əldə etməsi üçün imkanın genişlənməsi, daha çox vətəndaş qarşıdurması olan ölkələrdə bunun baş verməsi ;
 • -KİV-də yad ideya və baxışların yayılması, təbliği; Əhalinin terrorçulara qarşı güc tətbiq edə bilməməsi, zəiflik intuisiyalarının reallığa çevrilməsi;

Beynəlxalq qurumlarda və dövlət daxilində baş verən terrordan fərqli olaraq siyasi terror halları daha çox diqqət çəkir. Ələlxüsus;

 • -Hər hansı bir regionda iki dövlət arasında siyasi və mənəvi maraqların toqquşması,
 • -Dövlət daxilində siyasi münaqişələrin gərginliyi, onun nizama salına bilməməsi,
 • -Milli ideologiya və siyasətdə naşılıq, kobud səhvlər, azsaylı xalqların maraqlarına hörmətsizlik və ya onları diqqətdən kənarda saxlama, fikirlərini nəzərə almama,
 • -Hakim partiyanın mövcud cəmiyyət üçün sosial- siyasi yenilikləri, adət-ənənələri tapdalayaraq, ona yad yenilikləri aşılamağa məcbur etmə,
 • -Ayrı-ayrı şəxslər, qruplar və partiya tərəfindən milli ədavəti qızışdıran məqsədyönlü iş aparma, “vəhhabilər hərəkatı”, “hizbuttəhrir”, “İslam dövləti”, “Taliban” və s.
 • -Başqa dövlətin suverenliyinə qarşı aqressiyanın, silsilə terror aktlarının davam etməsi - mühüm obyektlərin partladılması, yandırılması və s.
 • -Əcnəbi dövlətlərin fəaliyyətindən narazılığını terrorla ifadə etmə, (əvvəlcə hakimiyyət nümayəndələrinə, müəssisələrinə, təşkilatlarına, sonra dövlətə qarşı.
 • -Dövlət siyasəti səviyəsində terrorçuların maliyyələşdirilməsi - Liviyada, İraqda, Əfqanıstanda olduğu kimi.

Dini səbəblərə aid olan faktorlar: Son zamanlar dini dözümsüzlük və dini fanatizm halları çox geniş yayılmışdır. 1990-cı illərin başlanğıcında sovet rejimi dağıldıqdan sonra İslam ölkələrində mədrəsələrin, məscidlərin sayı həndəsi silsilədə olduğu kimi artmağa başladı. 

Amma hamıya qaranlıq qalan sualların cavablarının diqqət çəkməməsi başqa cür narahatlığa səbəb olur. “Orada nə tədris olunur, hansı ideyalar təbliğ və təlqin edilir? Niyə İlahiyyat adlanan dini(mənəvi) obyektlərin fəaliyyət istiqamətlərinə nəzarət yoxdur? Mədrəsələrdə təhsilin aşılandığı dairədə kimlərin olması niyə diqqət çəkmir? Onların ailə tərkibi və keçmişi barədə niyə dövlət maraqları çərçivəsində müvafiq arayış əldə edilmir, hazırlanmır? Və sair...“

1990-cı illərdə mədəni işcilər adı altında çox müsəlmanlar Səudiyyə Ərəbistanında və digər ərəb ölkələrində təhsil alanlar, məhz xüsusi xidmət dairələrinin nəzarəti altında “vahhabilik” və “hizbuttəhrir” ideyalarına yiyələndilər.

“Terrorçuluğun psixologiyası” kitabında D.V.Olşanskiy yazır: “Terror fanatizmlə xarakterizə olunduğundan xüsusilə təhlükəlidir, onunla mübarizə hamılıqla aparılmalıdır...”

Fanatizmin isə siyasi, ideya və dini növləri var. Bu sırada ən qorxulu və ən təhlükəli növ dini fanatizmdir. Mütləq inam və ideyaya əsaslanan bu fanatların inamına görə “inanmayanların”, “etibarsızların” öldürülməsindən sonra qatil cənnətə daxil olur. Bu, inananların uşaqlıq düşüncələrinə həkk olunur, məktəblərdə və mədrəsələrdə davam edir və onlar bu ideya ilə də böyüyürlər. Ona görə belələri qorxmadan ölümə gedirlər, burada qadınlar da az olmur.

Terrorun subyektləri arasında təhsili olmayanların və ya, az təhsili olanların ələ alınması daha asan olur. Hazırda terrorçuların sırasında diplomluların sayı da az deyil. Savadlılar və sivil düşüncə sahibləri isə demək olar ki, yoxdur.

“Terrorçular hələ uşaq bezində ikən proqramlaşdırılırlar”. Bunu həkim psixiatr A.Dobroviç yazır. (bax. “İzvestiya” qəzeti 2005-ci il 13 sentyabr )

Bu insanlar mifləşmiş bir mühitdə böyüyüb tərbiyə alırlar. Onlar üçün “özününkülər” xeyirin tərəfində, saf və təmiz insanlardır. “Özgələr” isə şərin tərəfdarlarıdır, təmizlikdən uzaq, qaranlıq aləmin sakinləri sayılırlar.

“Özününkülər” ətrafının nəzərində xeyirin tərəfində olduğu üçün qatil sayılmırlar. Onlar təmiz, şölə saçan alovdurlar. Şəhid olmaq istəyənlər üçün qarşıdakı ölüm, ölüm sayılmır. Cənnətdə əbədi yaşayacaq bir insan kimi gözünü qırpmadan məqsədə doğru inamla gedirlər. Doğmaları ilə bəzən vidalaşanda, ”nə vaxtsa cənnətdə görüşərik”, - deyib ayrılırlar.

Psixoloqlar “terrorçu axmaq olmur, - uşaq ikən zombiləşmiş insana çevrilırlər”, - fikirini səhih mənbə sayırlar.

Ona görə dinin fanatik aləmində “etibarsızların öldürülməsinə görə” cənnət mifinə güclü inam var. Cənnətdə 14 -18 yaşda olan yeniyetmə və gənclərə 72 gözəl hurilərin xidmət edəcəyi cəmiyyət vəd edilir. ”Bu fani dünyada istədiyin bir nəfərlə nikaha daxil olmaq üçün olmazın çətinliklərlə üzləşməli olursan”, - düşünüb daşınırlar.

Bəzi avropalı alimlərin fikirlərinə görə güya müsəlman aləmində teroru pisləyəcək, onu lənətləyəcək bir ilahiyyatçı lider yoxdur. Amma bu yazıqlar islamın hərfi mənasının; əmin- amanlıqdan, xeyirxahlıqdan və sülhdən ibarət olduğundan bixəbərdirlər. Axı, İslam hər cür zorakılığın əleyhinədir!

Fikir ayrılıqları və ziddiyətlər xristianlar, katoliklər və protestantlar arasında da həmişə olub və olacaq. Amma hamılıqla tanınan dinlərdə Allahın vahidliyi və böyüklüyü inkar olunmur. Allahdan başqa İlah yoxdur, - fikri təkzib olunmur. İlahi kəlamlarda isə insanlığa yad münasibətlər küfr və günah sayılır.

Əlbəttə, terrorizmin meydana gəlməsini, onu doğuran səbəbləri təkcə yoxsulluq “bermudunda” axtarmaq sadəlövhlük olardı. Hər yoxsul terrora başlasaydı, yəqin ki, yer üzündə heç kim qalmazdı.

Terrorun ləğvi üçün əsas amil sivil təhsil sisteminin gərək olmasıdır. Birinci sinifdən başlayaraq uşaqlara aşılanan tərbiyə və ideologiyada əzazillikdən və ətrafına qarşı amansızlıqdan uzaq olmaq, həsəd və paxıllıqdan çəkinmək, şəhvət düşkünü olmamaq, dövlətə və vətənə sədaqət ruhunda tərbiyələnmək əsas faktorlar kimi gələcək nəslin alturist insan olacağına əminlik yaradır.

Xeyirin və şərin nə olduğu uşaq yaşlarından təlqin edilməlidir. Uşaq xeyir və şərin həm yaxşı, həm də zərərli tərəfini anlamalıdır.

Bəzi ölkələrdə güc strukturlarının kadr heyəti Qərbin xüsusi xidmət sahələrinin hazırladığı “layihələr” əsasında istiqamətlərini dəyişib müxalifətdə durmağa önəm verirlər.

Kadrların hazırlanmasında xalqa və dövlətə inam, xidmətinə və vəzifə fuksiyalarına sədaqət, tabeliyində olduğu rəhbər heyətə etimad istiqamətində ideoloji kurslar yoxdur. Bu, çox vacib məsələdir.

Terrorçuluğa qalib gəlmək üçün onu doğuran səbəblərin ləğv edilməsinə ehtiyac var. Təkcə sosial həyatın və rifahın yaxşılaşdırılması ilə bu hadisələrin qarşısını almağı düşünmək sadəlövhlük olardı.

Gənclərin cəmiyyətimizə yad dini ekstremizm təsirlərindən uzaqlaşdırılmasına səmtlənən kompleks tədbirlər həyata keçirilməlidir. Hamiya bəlli olmalıdır ki, bizə qısqanclıqla yanaşan, Azərbaycanın dünyada və regionda artan nüfuzunu bloklamaq istəyən ölkələr böyük məbləğdə vəsaitin hesabına gəncləri öz şəbəkələrinə cəlb edə bilirlər. Siyahıda KİV nümayəndələri və digər sahələrdə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olanlar da var. Onlar düşmənə sərf edən məlumatları əldə edib toplayır, müəyyən “məvacib” qarşılığında şəbəkənin himayədarlarına ötürürlər.

Yuxarıda qeyd etdiyim kimi terrorçular beşikdə hazırlanır və yeniyetmə çağlarında təlimatlandırılırlar. Necə deyərlər, yumşaq metalla istədiyin fiquru hazırlamaq mümkün olduğuna görə dövlətimizin vətəndaşları da terror baxışlarının cilovuna düşməmək üçün patriotizm ruhu ilə formalaşmalı, bizə xas əxlaq normaları ilə tərbiyələnməli, dövlət siyasətinə inamla yaşamalı, milli və ümüminsani dəyərlərlə bütövlənməlidir ki, ələ alınmasınlar. Belə heyrət doğuran nəticələri şablon şüarlarla yox, yalnız keyfiyyətli təhsil sisteminə malik siyasi ideologiya ilə əldə etmək mümkün olacaq.

Yəni, Azərbaycan Respublikası cinayət qanunvericiliyinin tələbinə görə ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, əhali arasında vahimə yaratmaq, yaxud dövlət hakimiyyət orqanları və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qərar qəbul edilməsinə təsir göstərmək məqsədilə insanların həlak olması, onların sağlamlıqlarına zərər vurulması, habelə əmlak ziyanının vurulması və ya başqa ictimai təhlükəli nəticələrin baş verməsi təhlükəsi yaradan partlayış, yanğın və ya digər hərəkətlər (terror aktı) törətmə, həmin məqsədlə bu cür hərəkətləri törədiləcəyi ilə hədələməyə görə şəxs 14 ilədək müddətə azalıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

Azərbaycan Respublikasının CM-nin 214-cü maddəsində ehtiva edilən terrorçuluq ictimai təhlükəsizlik və ictimai qayda əleyhinə olan cinayətlər fəslinə aid edilir.

Eyni əməllər qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs, mütəşəkkil dəstə və ya cinayətkar birlik və ya təkrar odlu silahdan və silah qismində istifadə edilən predmetlərdən istifadə etməklə, digər ağır nəticələrə səbəb olduqda 10 ildən 14 ilədək, sonrakı sanksiya isə 14 ildən 20 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır.

Öncədən deyim ki, əhali arasında vahimə yaratmaq, yaxud hakimiyyət orqanları və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qərar qəbul edilməsinə təsir göstərən (göstərmək istəyən), insanların həlak olması ilə davam edən xüsusilə ağır, mütəşəkkil bir dəstənin subyektinlərinə 10 ildən 14 ilə qədər və ya 14 ildən 20 ilə qədər və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasının tətbiqi yüngüldür. Maddənin birinci hissəsində 10 ildən 14 ilə qədər yox, 14 il azadlıqdan məhrum etmə ilə, sonuncu 214.2.5 bəndinə isə 14 ildən 20 ilədək azadlıqdan məhrum etmə yox, 20 il azadlıqdan məhrum etmə və ya ömürlük azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır - ifadəsi işlədilməlidir. Cəzanın aşağı həddi ilə yuxarı hədd arasında 4,6 il boşluq var. O boşluqdan cəzanın tətbiqi zamanı başqa maraqlar üçün istifadə edilə bilər...

“İldən”,” ilədək” ifadələri CM-dən götürülməli, imperativ qaydada “14 il”, “20 il” və “ömürlük azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır”, - olmalıdır.

Ardı var...

635x100

Şərhlər

Hər hansısa bir şərh yazılmayıb.

Son yazılar


Новости

Обзор на EPOS GTW 270 Hybrid

Они доступны только в этой цветовой гамме из оружейного металла. Обновление 22 апреля, 10:03 утра по восточному времени: EPOS выпустила обновление прошивки для GTW 270, доступного через программное обеспечение Gaming Suite на ПК, которое обеспечивает одновременное Bluetooth и беспроводное подключение к его ключу USB —C. Вы можете переключаться между режимами, нажав кнопку на ключ. Компания говорит, что теперь он доступен. Гибридные наушники GTW 270 стоимостью 199 долларов от аудиокомпании EPOS, насколько мне известно, являются первыми по — настоящему беспроводными наушниками, созданными для игр, но сами наушники не являются самой большой точкой продаж. Приемник Bluetooth USB-C, который поставляется с наушниками, получает это различие. Он намного компактнее, чем стандартные USB-ключи размером с флэш-накопитель, входящие в комплект многих гарнитур. Он также более способен работать с кодеком aptX low latency (aptX LL), который обеспечивает хорошее звучание звука без заметной задержки. Используя приемник, гибрид GTW 270 может быть особенно хорош для быстро развивающихся игр, где звуковые сигналы имеют значение для успеха; но на самом деле, это приятно иметь для любого названия. Однако есть одна проблема: микрофоны не работают, когда вы слушаете звук через приемник USB-C. (Однако встроенные микрофоны наушников работают, когда они подключены к устройству через Bluetooth.) Гибрид EPOS GTW 270 Вот звезда шоу. Это больше зависит от технических ограничений aptX, чем от принятия решений EPOS. Чтобы определить приоритет полосы пропускания для качества звука и быстродействия, при прослушивании с помощью ключа USB-C активен только канал воспроизведения. Это потенциальный разрыв сделки для некоторых геймеров, которые, возможно, захотят перейти в голосовой чат с друзьями на своих консолях. Но к чести EPOS, задержка между ключом и наушниками действительно кажется несуществующей. Эти бутоны цвета оружейного металла имеют простой, сдержанный дизайн, чтобы они не слишком высовывались из вашего уха. Они не слишком тяжелые, и посадка удобная, благодаря сменным силиконовым ушным наконечникам, которые помогают получить хорошую герметичность в ухе. Что касается элементов управления, у них есть только одна многофункциональная кнопка, которая обрабатывает приостановку и возобновление музыки, смену треков, а также прием телефонных звонков. Другими словами, без ключа USB-C они не являются чем-то особенным. (EPOS действительно делает версию за 169 долларов без ключа.) Для общего использования — например, для телефонных звонков или музыки — вы можете получить больше, потратив меньше, если посмотрите некоторые из вариантов в руководстве по покупке доступных беспроводных наушников моего коллеги Криса Уэлча. НАШ ОБЗОР ГИБРИДА GTW 270 7 ИЗ 10 Плюсы Незаметная задержка при подключении к ключу USB-C Сменные силиконовые наконечники для комфорта и звукоизоляции Совместимость с несколькими устройствами Минусы Микрофоны не работают при подключении через USB-C Чехол для зарядки, подверженный царапинам Они легки в использовании по цене За пределами игр эти наушники можно использовать, как и любой другой беспроводной набор, для подключения к телефону, планшету или ноутбуку через Bluetooth. Они поддерживают Bluetooth 5.1 (с кодеком SBC или aptX, в зависимости от устройства, к которому вы подключаетесь) для музыки, видео, игр и телефонных звонков, и EPOS говорит, что вы можете сопрягать их с восемью устройствами. Сопряжение выполняется, удерживая нажатой кнопку на корпусе зарядки. Гибрид EPOS GTW 270 Единственная кнопка гибрида GTW 270 находится на левом наушнике. Говоря о зарядном чехле: он имеет цельнометаллическую конструкцию, которую, к сожалению, очень легко поцарапать. Он заряжается через USB-C; при полной зарядке EPOS говорит, что он может обеспечить до 15 часов дополнительного времени автономной работы наушников. В течение рассматриваемого периода гибридные наушники GTW 270 достигли пятичасовой отметки времени автономной работы, что соответствует заявлениям компании. И если вы тот, кто время от времени совершает потную пробежку или просто не хочет попасть под дождь, они водонепроницаемы по стандарту IPX5. Я провел последние несколько недель, используя наушники, чтобы играть в игры поочередно на моем PS5, моем коммутаторе и моем рабочем ноутбуке несколько раз в день. (Если вам интересно, в комплект поставки входит адаптер, который позволяет подключить ключ к устройству с портами USB Type-A.) Гибрид GTW 270 работает как любая беспроводная игровая гарнитура, но действительно беспроводной форм - фактор имеет некоторые очевидные преимущества. Мне нравится, что они позволяют мне свободно передвигаться по проводам, и их использование не изолирует меня (или не портит мои волосы), как громоздкие банки для ушей. Приемник предварительно соединен с бутонами, и они подключаются почти мгновенно. Гибрид EPOS GTW 270 Каждый наушник заряжается через контактные точки, а светодиоды показывают оставшееся время автономной работы. Мне также нравится удобство использования только правого наушника (правый управляет передачей Bluetooth, поэтому прослушивание только через левый наушник не работает), поэтому я могу держать ухо доступным для прослушивания отправленных пакетов. Это, конечно, не является чем-то новым для людей, которые уже используют действительно беспроводные наушники. Это просто кажется новым, чтобы испытать эту свободу с игровой гарнитурой. В течение отчетного периода я попробовал римейк "Души демона", "Бог войны" 2018 года, "Приключения в кольце" и "Призрак Цусимы", а также несколько других игр. Хотя у них нет самой широкой звуковой сцены или самого четкого частотного разделения, которое я слышал для прослушивания музыки, они сияют игровым звуком — в частности, эффектами объемного звучания и доставкой басов. Общее качество звука не является взрывоопасным, и есть предел тому, насколько захватывающими могут быть эффекты объемного звучания, учитывая небольшие драйверы наушников. Но звук не слишком скомпрометирован. Если вы не хардкорный геймер, которому нужно услышать каждую деталь в кристально чистой презентации, они, скорее всего, подойдут вам. Гибрид EPOS GTW 270 Они великолепно работают как с PS5, так и с коммутатором. Для расширения совместимости в комплект поставки входит адаптер USB-C-USB Type-A. Гибрид GTW 270 был бы очень близок к идеалу, если бы микрофоны работали при подключении с помощью ключа USB-C. Увы, это не так, поэтому использование ключа будет практически бесполезно для тех, кто часто играет в многопользовательские игры с друзьями. (Это немного другая история, если вы играете в много однопользовательских игр и не возражаете против отсутствия микрофона для игр.) Поскольку наушники не так уж полезны для игр без ключа, это означает, что вы идете на большой компромисс, и это тот, который ни одна из лучших игровых гарнитур, которые я тестировал (большинство из которых дешевле, чем это), не просит вас сделать. Это твой выбор. Часы OnePlus - это первые умные часы от OnePlus. Он стоит всего 159 долларов и длится до двух недель между зарядками, но он также делает намного меньше, чем конкурирующие умные часы от Samsung, Fossil, Apple и других. https://www.theverge.com/22241197/epos-gtw-270-hybrid-truly-wireless-earbuds-usb-c-gaming-bluetooth

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet-это впечатляющее конвертируемое устройство за 279 долларов. Часть руководства Verge по Chrome OS и Chromebook Дуэт Chromebook от Lenovo далек от безупречности. Но когда вы оцениваете устройство, которое начинается с 279 долларов, вопрос не в том, “Является ли это идеальным устройством”, а в том, “Лучше ли это, чем другие вещи, которые вы можете получить за эту цену” Chromebook в этом ценовом диапазоне, как правило, неуклюж и дешев, как Chromebook 14 от HP или Chromebook x360 12b. Если вам нужна альтернатива Windows, вы смотрите на самый нижний конец линий Acer Aspire или Acer Swift или другие чрезвычайно простые варианты, такие как Motile 14. И, конечно, есть iPad начального уровня и другие базовые планшеты Android, но они не поставляются с клавиатурой. Lenovo, безусловно, срезала некоторые углы, чтобы сократить дуэт Chromebook до этой ценовой точки. И поскольку я работаю профессиональным ворчуном, я буду ворчать. Но в конце дня они чувствуют себя как срезанные углы — не как серьезные ошибки, которые значительно затрудняют работу устройства. И после нескольких дней использования дуэта в качестве основного драйвера я чувствую себя комфортно, говоря, что он гораздо больше похож на Surface Go с некоторыми уступками, чем на ультрабюджетный ПК. НАШ ОБЗОР Duet Chromebook ОТ LENOVO 8,5 ИЗ 10 Плюсы Ультра портативный 11-часовое время автономной работы В комплекте клавиатура и подставка для ног Вы не можете превзойти цену Минусы Тесная клавиатура и тачпад Только один порт (и это не разъем для наушников) Не хватает лошадиных сил для серьезной многозадачности По сравнению с последними iPad или более дорогими хромбуками, такими как Pixelbook Go, Chromebook Duet имеет значительные недостатки. Но эти устройства являются шагом вверх в цене (особенно если вы включаете крышки клавиатуры). Если вы ищете кабриолет в диапазоне ниже 300 долларов, у которого есть нога в обеих дверях, дуэт-лучшее, что вы найдете. Базовая модель Chromebook Duet имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. В стоимость входит клавиатура и подставка, чего не скажешь о Surface Go или любой другой модели iPad. Я протестировал версию за 299 долларов, которая имеет тот же процессор и оперативную память, но 128 ГБ памяти. Двадцать долларов — это не огромная разница, поэтому я рекомендую вам пойти на дополнительное хранилище, если вы можете себе это позволить-64G быстро заполнится, если вы планируете загружать много приложений, видео или других носителей. Дуэт Lenovo Chromebook Лучшие ноутбуки 2020 Lenovo Chromebook Duet Легко изменить угол наклона экрана. Помимо его головокружительной цены, главное, что нужно знать об этом Chromebook,-это то, что он маленький. При 10,1 дюйма это типичный размер для планшета, но если вы пытаетесь использовать его так, как вы использовали бы рабочий ноутбук (например, с десятками вкладок и окон рядом), все становится тесным. Я смог написать весь этот обзор на дуэте, но возвращение к 13-дюймовому 32-дюймовому экрану на моем персональном компьютере казалось совершенно новым миром. Дисплей действительно имеет соотношение сторон 1610, что я ценю, и если вы привыкли использовать 169 панелей, вы заметите дополнительное вертикальное пространство. Я все еще чувствую себя немного менее стесненным на 13-дюймовом экране 169, но это близко. Как следствие, съемная клавиатура также крошечная. Большинство клавиш не страшны для нажатия; на самом деле они немного больше, чем клавиши Surface Go, с шагом около 1,3 мм. К тесной настройке потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но после дня или около того использования устройства я смог достичь своей обычной скорости набора текста (около 130 слов в минуту). Однако Lenovo пришлось пойти на компромисс с клавишами на окраине колоды (tab, backspace, enter, двоеточие, апостроф, тире и т. Д.). Они крошечные (чуть более половины размера буквенных клавиш), и их нажатие было рутиной. Даже после использования устройства в течение нескольких дней я все еще правильно нажимал backspace примерно в 75 процентах случаев — я не могу сказать вам, сколько раз я вместо этого хлопал знаком равенства. Точно так же я очень часто нажимал enter, когда хотел нажать соседнюю клавишу апострофа. Нажатие на тире, которое находится слева от клавиши "равно", было похоже на сценарий "иголка в стоге сена", и я инстинктивно избегал использования тире в своем письме. Я предполагаю, что вы привыкнете ко всему этому, если купите Дуэт, но ожидайте крутой кривой обучения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LENOVO CHROMEBOOK DUET (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЗОРОМ) MediaTek Helio P60T 4 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 128 ГБ памяти 10,1-дюймовый дисплей (1920 x 1200) батарея емкостью 7000 мАч (27 Вт * ч) Адаптер 10 Вт Два динамика Два цифровых микрофона Один порт USB-C Вы не будете шокированы, узнав, что тачпад также небольшой-3,4 х 1,9 дюйма. Он прекрасно себя чувствует и грамотно прокручивается (хотя у меня маленькие руки). У меня были некоторые проблемы с щелчком и перетаскиванием (я часто прибегал к этому на сенсорном экране), и щелчки двумя пальцами иногда регистрировались как обычные щелчки. Кроме того, когда клавиатура неровно лежала у меня на коленях, она иногда поворачивалась в положение, когда кликер перестал работать (болезнь, с которой вы будете знакомы, если раньше использовали дешевые чехлы для клавиатуры). Если вы предпочитаете использовать экран, дуэт также совместим со стилусами USI. Если вы надеялись подключить кучу периферийных устройств вместо прилагаемой клавиатуры, убедитесь, что у вас есть разветвители и ключи на буксире. Дуэт имеет всего один порт USB-C, который будет занят всякий раз, когда устройство заряжается. Было бы неплохо иметь хотя бы аудиоразъем, хотя Lenovo включает в себя ключ для наушников. (Пока мы составляем списки пожеланий, будет приветствоваться еще один порт USB-C, чтобы мы могли подключить мышь во время зарядки). Дуэт Lenovo Chromebook Дуэт включает в себя подставку и клавиатуру. Дуэт Lenovo Chromebook. Снаружи на экране был сильный яркий свет. Однако при такой цене я не рассматриваю тесную периферию как ошибку со стороны Lenovo; это компромисс, который вы делаете. В обмен вы получаете довольно компактное и портативное устройство. Один только планшет весит 0,99 фунта (449g), а с клавиатурой и подставкой для ног он составляет всего 2,03 фунта (921g). И, несмотря на углы, которые были срезаны с помощью клавиатуры и тачпада, ни одна часть дуэта не выглядит и не кажется дешевой. Сам планшет изготовлен из алюминиевого сплава, который прочен и приятно держать. Обложка сделана из шикарной серой ткани — в закрытом состоянии она выглядит как классный блокнот. И клавиатура, и подставка надежно оставались на месте, пока я пользовался устройством. Дуэту действительно не хватает двухкомпонентного магнитного механизма, который Surface Go использует для удержания обеих крышек на месте, что означает, что клавиатура имеет тенденцию скользить, когда ноутбук закрыт. Опять же, углы. Еще одна область, где дуэт пробивает выше своей весовой категории срок службы батареи. Lenovo утверждает, что 10 часов; Я приблизился к 11 с половиной, запустив устройство через свою типичную рабочую нагрузку вкладок Chrome и приложений, включая Gmail, Twitter, Slack, Asana, Facebook, Документы и листы, а также случайный вызов масштабирования и потоковую передачу Spotify, с экраном средней яркости. В тот день, когда я использовал только Chrome, я получил чуть больше 12. (Lenovo, однако, экономила на зарядном устройстве; включенный в комплект 10 Вт USB-C кирпич только увеличил мощность устройства на 24 процента за час.) Есть четкое (по крайней мере, частичное) объяснение этому результату-процессор низкого класса. Lenovo использует восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60T с частотой 2,0 ГГц. По мощности он ближе к бюджетному процессору смартфона Snapdragon, чем чипы Intel, которые вы найдете в хороших хромбуках. Учитывая это, выступление Дуэта было на удивление достойным. Если вы просматриваете несколько вкладок, транслируете Netflix или запускаете одно или два приложения, у вас не должно возникнуть проблем. Я даже смог запустить ежедневную дозу от восьми до 12 вкладок Chrome и от шести до восьми приложений для Android без особых проблем. Docs и Spotify разбились один или два раза, но это не было серьезной проблемой. Было почти невозможно сделать что-либо еще во время вызова масштабирования (хотя это может быть скрытым благословением для моих коллег). Я также запустил дуэт в течение дня использования только Chrome, и все начало замедляться примерно на 15 вкладках. Но опять же, тяжелая многозадачность-это не то, для чего предназначено это устройство (и 4 ГБ оперативной памяти, вероятно, является таким же ограничивающим фактором, как и процессор). СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДУЭТ LENOVO CHROMEBOOK Теперь каждое интеллектуальное устройство требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем сможете его использовать, — контрактов, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать “согласиться” на использование устройств, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Lenovo Chromebook Duet, вы должны согласиться Подключение к Wi-Fi Условия предоставления услуг Chrome OS Синхронизация Chrome (перенос истории, закладок, паролей и других настроек из вашей учетной записи Google) Персонализированные сервисы Google Условия предоставления услуг Google Play Следующие соглашения являются необязательными Отправляйте диагностические данные и данные об использовании в Google Учетная запись Google Резервное копирование на Google Диск Разрешить приложениям и службам с разрешением на местоположение использовать местоположение вашего устройства Google Assistant voice match Пусть помощник покажет вам информацию, связанную с тем, что находится на вашем экране Подключение к телефону Android Итоговый подсчет пять обязательных соглашений и семь факультативных Говоря о зуме, дуэт имеет две камеры, включая 2-мегапиксельную переднюю стрелку и 8-мегапиксельную заднюю стрелку. Оба были на самом деле лучше, чем веб-камеры, которые я обычно вижу на ноутбуках. Мое лицо во время видеозвонков было четким и не особенно размытым, а камера заднего вида не делает невероятных фотографий, но прекрасно подойдет, если вам нужно сделать снимок ваших заметок или слайда PowerPoint. Двойные динамики (расположенные в верхней панели) обеспечивали удивительно хорошо сбалансированный звук, который был четким при более высокой громкости. Они не становятся такими громкими, как многие полноразмерные ноутбуки-это понятно, учитывая их размер, но это еще одна причина, по которой на этой штуке действительно должен быть разъем для наушников. Игра также была хорошим опытом. Перелистывание Легенд и Легенд о монстрах иногда заикалось, но в целом было довольно гладким. Они также выглядели четко на экране 1920 x 1200. Дуэт даже хорошо поработал с фотоработами в Lightroom. Редактирование, как отдельных фотографий, так и пакетов, не было мгновенным, но и не было мучительно медленным; этот опыт был примерно на одном уровне со среднечастотными хромбуками на базе Intel, которые я тестировал в прошлом. (Панель немного тусклая для тех, кто занимается серьезной творческой работой; яркий свет был достаточно сильным, чтобы экран было трудно увидеть на открытом воздухе). Дуэт Lenovo Chromebook. Буквенные клавиши в порядке, но внешние-это борьба. Переходя к программному обеспечению, все, что нравится людям Chrome OS в Chrome OS, здесь. Дуэт загружается быстро, интерфейс прост, вы получаете автоматическое обновление фона каждые шесть недель, у вас есть доступ к вашим любимым приложениям для Android (включая Microsoft Office) через Google Play Store, а Google Assistant может отвечать на ваши запросы и составлять вам компанию. ОС хорошо интегрирована с остальной экосистемой Google, и есть множество симпатичных способов использовать ее с вашим телефоном Android. Дуэт поддерживает мгновенную привязку, что означает, что вы можете автоматически подключать его к соединению для передачи данных вашего телефона без необходимости возиться с горячими точками. Вы также используете Android для удаленного входа и выхода из Chromebook, если он находится поблизости. И вы можете использовать Click-to-Call для отправки контактных номеров из дуэта на свой телефон. Обычные предостережения Chrome OS также применимы; Приложения для Android являются хитом или промахом, причем некоторые из них хорошо оптимизированы для Chromebook, некоторые из них в порядке, но хуже, чем их браузерные эквиваленты, а некоторые (привет, Facebook Messenger) являются абсолютными катастрофами. По - прежнему гораздо сложнее загружать приложения, чем на Android. Как только вы поймете, какие приложения вы можете безопасно использовать и что вы должны хранить в Chrome, вы сможете отлично ориентироваться в операционной системе. Но если вы новичок в Chromebook, есть кривая обучения. ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ CHROME OS Самое интересное здесь то, что Google также внесла несколько изменений в Chrome OS, чтобы оптимизировать его для конвертируемого форм-фактора. Google говорит, что Duet-это первое устройство, которое когда-либо запускалось с версией Chrome, которая на самом деле оптимизирована для использования на планшетах. (RIP Pixel Slate). Существует три режима типа” Режим " (когда клавиатура подключена), режим просмотра (когда подставка открыта, а клавиатура отсоединена) и режим просмотра (когда это просто планшет). (Режим просмотра и режим просмотра, по сути, одинаковы, насколько я могу судить). Функция заголовка в режиме просмотра-это новая система навигации по жестам. Длинный свайп вверх отправляет вас на начальный экран, короткий свайп вверх вызывает полку приложений, проводя вверх и удерживая показывает все открытые окна приложений. Проведите пальцем вверх, удерживайте и перетащите окно в одну сторону, чтобы разделить дисплей; проведите пальцем вправо, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Я бы не сказал, что эти жесты были обязательно плавными — по крайней мере, по сравнению с тем, что вы увидите на iPad. Но это начало системы, которая, как я вижу, в будущем станет довольно отшлифованной, и они действительно немного упростили просмотр в режиме планшета. Ничто в дуэте Chromebook не идеально; Я мог бы весь день придираться к различным неоптимальным качествам клавиатуры, тачпада, производительности или экрана. Но Дуэт не пытается быть идеальным. Он не предназначен для опытных пользователей и не предназначен для тяжелой многозадачности. Имея это в виду, это самое близкое к совершенству, что я когда-либо видел с ноутбука-планшета за 300 долларов. Если вы ищете забавное устройство для детей, которое также может справляться с работой на дому, или портативный 2-в-1 для просмотра Netflix и отправки электронной почты на ходу, дуэт должен отлично работать. Это солидный хромбук среднего уровня 2-в-1, который не может быть таким дешевым, как сейчас. https://www.theverge.com/21262694/lenovo-chromebook-duet-review-tablet-chromebook-chrome-os-price