İRƏVAN, ARARAT DAĞI VƏ ERMƏNİ İDDİALARI... - Arxeoloji tədqiqatlar hansı həqiqətləri üzə çıxarıb?

Tarixi Azərbaycan şəhəri olan İrəvanın və onun yerləşdiyi bölgənin guya qədim erməni tarixinə aid olmasını hər hansı bir ölkədə ciddi təfəkkürə malik heç bir tədqiqatçı yazmamışdır. Yalanlar uydurmaqla məşğul olan erməni müəllifləri heç bir əsas olmadan Orta əsr Azərbaycan şəhəri İrəvanı “erməni əyaləti” hesab etdikləri Ararat vadisində e. ə. 782-ci ildə, yəni regionda ermənilərin əcdadlarının izlərinin hələ olmadığı zamanda salınmış Erebuni qalası ilə eyniləşdirir və bu şəhəri dünyanın ən qədim şəhəri hesab edərək erməni tarixinə aid olduğunu yazırlar. Lakin tarixi yazılı mənbələr, arxeoloji qazıntıların nəticələri onların bu iddialarının saxta olduğunu sübut edir.

İlk növbədə qeyd etmək lazımdır ki, ermənilərin əcdadlarının Balkan yarımadasından, Frakiyadan köçərək bütün Kiçik Asiyanı keçməklə Anadolunun şərqində məskunlaşması barədə hələ e.ə. V əsrdə yunan tarixçisi Herodot məlumat vermiş, digər Antik dövr müəllifləri isə bu məlumatı təsdiqləmişlər. Tədqiqatçılar əsasən bu hadisənin e.ə. VII əsrdən tez baş vermədiyi fikrinə tərəfdardırlar.

Bəs “Ararat vadisi” anlayışı haradan yaranmışdır?

Ermənilər Türkiyə ərazisində və Kiçik Qafqazda ən hündür dağı, Araz çayından sağda yerləşən möhtəşəm Ağrı dağını (5165 m) ənənəvi olaraq Ararat adlandırırlar. O cümlədən ermənilərin sayəsində bütün Avropa və xristian aləmi bu Ağrı dağını Ararat, İrəvan düzənliyini isə Ararat vadisi adlandırırlar. Elmi tədqiqatlar isə bu dağın tarixən Ararat adlandırılmadığını, yalnız son bir neçə yüz ildə kilsə din xadimlərinin sayəsində avropalıların (daha çox Rusiya vasitəsi ilə) bu məşhur dağı belə adlandırdıqlarını sübut etmişdir (bax: А.П.Новосельцев. О местонахождении библейской горы Арарат // Восточная Европа в древности и средневековье. Москва, 1978).

 Ağrı dağı

Belə ki, Bibliyada adı çəkilən Ararat dağının (əslində dağ silsiləsinin) indi Ararat (Ağrı dağı) adlandırılan dağ olması barədə yazılı mənbələrdə, o cümlədən qədim erməni müəlliflərinin yazılarında heç bir məlumat yoxdur. Ararat haqqında tarixi məlumatların kökü dünya daşqını ilə əlaqədar olub e. ə. III minilliyə aid Şumer əfsanələrinə bağlanır. E. ə. I minilliyin əvvəllərində qədim Şərqin iki qüdrətli dövləti – Assuriya və Urartu arasındakı sərhəd ərazidəki sıra dağlar Assuriya dilində “Urarat dağları” (Urartu dağları) adlanırdı. Assuriyalıların özlərinin şimal qonşusu olan ölkəni Urartu ilə yanaşı “Urarat” adlandırmalarını sübut edən qədim yazılar Ölü dəniz ətrafında aşkar edilmişdir.

Bibliyada isə “dünya daşqını” (Nuh tufanı) haqqında bəhs edilərkən Nuhun gəmisinin Ararat dağlarında dayandığı yazılmışdır. Göründüyü kimi burada söhbət bir dağdan (Ağrı dağından) yox, sıra dağlardan gedir. Yəni burada Mesopotamiya düzənliyini şimalın dağlıq ölkəsi olan Urartu əraziləri ilə ayıran, assuriyalıların “Urarat” və ya Ararat adlandırdıqları sıra dağlardan gedir. Əlbəttə, Mesopotamiya, Şumer mənşəli “Nuh tufanı” (“ümumdünya daşqını”) haqqında əfsanənin kökləri məhz həmin coğrafiya ilə bağlı idi. Hələ I əsrdə yaşamış yəhudi tarixçisi İosif Flaviy Bibliyanın məhz bu hissəsini şərh edərkən yazırdı ki, Ararat dağları Mesopotamiya düzənliyinə şimaldan birləşən Kordiyen dağlarıdır (А.П.Новосельцев).

Bəs ermənilər əsrlər boyu bu dağı necə adlandırıblar?

Ermənidilli yazılı tarixi mənbələrdə bu dağın adı “Masis” kimi göstərilmişdir. Bu söz isə öz növbəsində İran mənşəli olub, orta fars dilində “böyük”, “ən böyük” (burada, yəni ən böyük dağ) mənasını ifadə etmişdir. Qədim erməni ədəbiyyatının heç bir nümunəsində, Bibliyanın erməni dilinə tərcümələrində Masis dağı “Nuh tufanı” ilə əlaqələndirilməmiş və bu dağ Bibliyada göstərilən Ararat dağları ilə eyniləşdirilməmişdir (А.П.Новосельцев).

Bu faktlardan göründüyü kimi “Ararat” sözünün erməni tarixinə və mədəniyyətinə aidiyyatı yoxdur. Bu söz Assuriya mənşəli olub Urartu adının fərqli səslənməsindən ibarətdir. Hələ Səlcuqlular dövründən (ola bilsin daha qədimdən) Ağrı dağı adlandırılan bu dağ tarixən Ararat, İrəvan düzənliyi isə Ararat vadisi adlanmayıb. Hazırda elmi ədəbiyyatda bu terminə rast gəlinməsini də ermənilərin tarixi ilə bağlantısı yoxdur. Deməli, Bibliyada “ümumdünya daşqını” haqqında əfsanə ilə əlaqədar adı çəkilən Ararat dağları indi ermənilərin Ararat adlandırdıqları, Türkiyənin şimali-şərqində yerləşən Ağrı dağı deyildir.

Bütün bu tarixi-elmi faktlara baxmayaraq, qonşu xalqların dillərindən, mədəniyyətlərindən bir çox şeyləri mənimsəyən ermənilər Ağrı dağını Ararat, İrəvan düzənliyini isə Ararat vadisi adlandırmaqda davam edirlər. Gülünc görünsə də ermənilər hələ XVIII əsrin axırlarından zirvəsində guya Nuhun gəmisinə işarə olaraq gəmi rəsm edilmiş Ağrı dağının şəkilini özlərinin simvolu kimi qəbul etmişlər. Əlbəttə, bu saxtakarlığın başında erməni kilsəsi dururdu. Sovet dövründə Ermənistan respublikasının gerbində Ağrı dağının şəkli saxlansa da onun zirvəsindən “Nuhun gəmisinin” rəsmi götürülmüşdür. 1992-ci ildə Ermənistan “müstəqillik” qazandıqdan sonra həmin gerbdə Ağrı dağının zirvəsində “Nuhun gəmisinin” rəsmini bərpa ediblər.

Ermənilər və onların himayədarları ruslar tərəfindən belə bir rəvayət uydurulmuşdur ki, guya Türkiyə dövləti öz ərazisində olan Ağrı dağının Ermənistan SSR gerbində rəsminin verilməsinə etiraz etmişdir.

Buna cavab olaraq SSRİ xarici işlər komissarı Q.V.Çiçerin Türkiyə nümayəndəsinə bildirmişdir ki, “Türkiyənin bayrağında aypara təsvir edilmişdir, amma Ay Türkiyənin ərazisi deyil”. 

Uzun illərdir ki, ermənilər və ermənipərəst rus müəllifləri Q.V.Çiçerinin bu məntiqsiz sözlərini tez-tez təkrarlayaraq qürrələnirlər. Amma görünür bu imperiya komissarı və ermənilər bir sadə fərqi anlamamışlar ki, Türkiyə Aya öz ərazisi kimi iddialı deyil, ermənilər isə bütün beynəlxalq qanunlara zidd olaraq Türkiyənin qanuni ərazilərinə, o cümlədən Ağrı dağına iddialıdırlar.

Bəs arxeoloji tədqiqatlar İrəvan və ətraf ərazilərin tarixi barədə hansı həqiqətləri üzə çıxarmışdır?

Artıq qeyd etdiyimiz kimi, ərazi tarixən İrəvan düzənliyi adlanıb. Hələ XIX əsrin 90-cı illərində İmperator Moskva Arxeoloji Cəmiyyəti tərəfindən Cənubi Qafqaza ezam olunmuş və bu regionun müxtəlif bölgələrində arxeoloji qazıntılar aparmış A.A.İvanovskiy də haqqında bəhs edilən ərazini İrəvan (o zamankı rusdilli yazılı mənbələrdə “Erivan”) düzənliyi adlandırır (Ивановский А.А. По Закавказью. Материалы по археологии Кавказа. Вып. VI. Москва: 1911, с. 33). İndi elmi ədəbiyyatda rast gəlinən “Ararat düzənliyi” anlayışı əsasən erməni müəllifləri tərəfindən sonralar ortaya atılmışdır.

İrəvan düzənliyində əsrlər boyu əsasən azərbaycanlılar yaşamışlar və buna görə də bölgənin demək olar ki, bütün tarixi toponimiyası Azərbaycan dilindədir. Bununla əlaqədar ərazidə aşkar olunaraq tədqiq edilmiş arxeoloji abidələrin adları da Azərbaycan adlarıdır. Sovet dövründə erməni alimləri bu abidələrin adlarını süni şəkildə dəyişərək erməniləşdirmişlər.

İrəvan düzənliyində erkən əkinçilik mədəniyyətləri mərhələsinə – Neolit və Xalkolit dövrlərinə aid (e.ə. VI-IV minilliklər) bir neçə abidədə arxeoloji qazıntı işləri aparılmışdır. Bunlar Xatınarx (erməniləşdirilmiş adı Aknaşen), Eçmiədzin yaxınlığında Kültəpə (erməniləşdirilmiş adı Moxrablur), Mahaltəpə və s. yaşayış yerləridir. Bu abidələrdə aşkar edilmiş əsas arxeoloji materiallar – keramika, daş alətlər və s. tapıntılar bu abidələrin Şərqi Anadolunun və Naxçıvanın həmdövr mədəni ənənələri ilə tam uyğunluğunu göstərir.

Arxeoloji mədəniyyətlərin adları şərtidir və spesifik materiallar, onların ilk aşkar edildiyi abidənin və ya ərazinin adı ilə ilk tədqiqatçılar tərəfindən adlandırılır. Sonrakı tədqiqatlarda heç bir səbəb olmadan, yeni lokal xüsusiyyətli materiallar əlavə edilmədən bu adların dəyişdirilməsi, onlara əlavələr edilməsi arxeoloji tapıntıların mahiyyətini dəyişməsə də elmi tədqiqat qaydalarına ziddir. Neolit dövrünə aid Şomutəpə mədəniyyəti görkəmli Azərbaycan arxeoloqu İdeal Nərimanov tərəfindən 1960-1964-cü illərdə Ağstafa rayonu ərazisində eyni adlı abidənin qazıntıları əsasında kəşf edilmiş və “Şomutəpə mədəniyyəti” adlandırılmışdır (И.Г.Нариманов. Древнейшая земледельческая культура Закавказья // Доклады и сообщения археологов СССР на VII Международном конгрессе доисториков и протоисториков в Праге. Москва: 1966.). Sonrakı illərdə şərqi Gürcüstanda eyni tip abidələr aşkar edilmiş və onlardan birini adının əlavə edilməsi ilə gürcü müəllifləri bu mədəniyyətin adını təhrif edərək Şulaveri-Şomutəpə, sonra isə sadəcə Şulaveri kimi qeyd edirdilər. Erməni arxeoloqları isə bu mədəniyyətə “əlavələr” etməklə onu təhrif edərək “Arataşen-Şulaveri-Şomutəpə” mədəniyyəti kimi təqdim edirlər. Burada məqsəd heç bir əsas olmadan Azərbaycan terminini sonda yerləşdirmək, erməni və gürcü sözlərini irəli çəkməkdir.

Orta Tunc dövründə (e.ə. II minilliyin birinci yarısı) İrəvan düzənliyində Təzəkənd arxeoloji mədəniyyəti yayılmışdır. Bu mədəniyyət eyni adlı nekropolun qazıntıları əsasında aşkar edilmiş arxeoloji materialların, başlıca olaraq keramika məmulatı əsasında müəyyən edilmişdir. Abidə İrəvan şəhərindən 12 km şimalda, Zəngi çayının sağ sahilində, Təzəkənd kəndindən qərbdə yerləşmişdi. Məzarlığın qərb hissəsində Qızıl Qala qalasının qalıqları yerləşir. Bu məzarlıqda ilk arxeoloji qazıntılar XIX əsrin axırlarında aparılmış, sonra isə XX əsrin əvvəllərində davam etdirilmişdir. Orta Tunc dövrünə aid qəbirlər torpaq qəbirlər olub iri sal daşlarla örtülmüşdür. Tapıntılar kiçik ölçülü kasa, dar ağızlı küpə və qabarıq gövdəli qablardan ibarət keramika məmulatıdır. Saxsı qablar qırmızı rəngdə olub qara boya ilə müxtəlif motivlərlə naxışlanmışdır.

Erməni müəllifləri Azərbaycan sözü olduğuna görə Təzəkənd mədəniyyətinin də adını təhrif etmişlər. Bununla bağlı erməni müəlliflərinin ilk nəşrlərində bütün tarixi Azərbaycan adları olduğu kimi nəşr edilmişdir (К.Х. Кушнарева. Тазакендский могильник в Армении // Советская археология. Москва: 1960, №1).Sonrakı illərdə bu adlar erməniləşdirilərək Zəngi çayı “Razdan”, Qızıl Qala və Təzəkənd “Karmir-berd” adlandırılmışdır. Buna görə də erməni-sovet arxeoloji elmi ədəbiyyatında bu mədəniyyət süni olaraq Karmir-berd mədəniyyəti adlandırılır.

E.ə. IX əsrdə Şərqi Anadoluda, Van gölü ətrafında meydana çıxan Urartu dövləti tədricən genişlənərək Cənubi Qafqazın bəzi ərazilərini, əsasən indiki Ermənistan ərazilərini də əhatə etmişdir. E.ə. VIII əsrdə İrəvan düzənliyində Urartu dövlətinə aid bir neçə iri yaşayış məntəqələri, o cümlədən Arqiştixinili (erməniləşdirilmiş Armavir), Erebuni (erməniləşdirilmiş Arin-berd) şəhər-qalaları salınmışdır. Erebuni qalası urartulular tərəfindən qədim Azərbaycan əhalisi olan Aza tayfasının ərazisində salınmışdır. Urartu yazılarında bu ərazilər “düşmən torpaqları” adlandırılır. Yəni bu ərazilər nə urartuluların, nə də ermənilərin tarixi torpaqları olmamışdır (И.Алиев. Лжеистория – попытка оправдать агрессию. Баку: 2003).

Erebuninin qalıqları İrəvan şəhərinin cənubi-şərq kənarında yerləşir. Arxeoloji abidə olaraq onun haqqında ilk məlumatları A.A.İvanovskiy vermişdir. Onun yazdığına görə bu abidəyə diqqət yetirməsinin səbəbi yaxınlıqdakı Çölməkçi kəndinin erməni sakinindən 1894-cü ildə üzərində mixi yazılar olan daş lövhəni əldə etməsi olmuşdur. Həmin sakin bu daşı Qanlıtəpə adlı qalanın yaxınlığında şum zamanı aşkar etdiyini bildirmişdir. A.A.İvanovskinin yazdığına görə “ermənilər bu qalanı “Arin-Bert” adlandırırlar. Lakin bu qala daha çox tatarca (azərbaycanca – N.M.) Qanlıtəpə adlandırıldığından aşkar edilmiş yazını da Qanlıtəpə yazısı adlandırmaq daha düzgündür” (Ивановский 1911, с. 59-60). Lakin sonralar erməni müəlliflərinin səyləri nəticəsində Qanlıtəpə adı tamamilə unudulmuşdur.

Erebuninin qalıqlarında keçən əsrin 50-ci illərində ardıcıl arxeoloji qazıntılar aparılmışdır. Aşkar edilmiş memarlıq qalıqları, arxeoloji materiallar bu şəhər-qalanın daha çox təsərrüfat-yaşayış məqsədli deyil, hərbi-administrativ mərkəz kimi inşa edildiyini göstərmişdir. Arxeoloji qazıntılar şəhər-qalanın bir neçə mərhələdə inşa edildiyini göstərir. Urartu süqut etdikdən sonra digər ərazilərlə birgə Erebuni şəhər-qalası da Əhəmənilər tərəfindən işğal edilmişdir.

Demək olar ki, bütün erməni tarixçiləri bu fikirdədirlər ki, müasir Yerevan şəhərinin tarixi birbaşa Erebuni şəhər-qalası ilə bağlıdır. Lakin bu iddiaların heç bir elmi əsası yoxdur. Belə ki, elə erməni arxeoloqlarının özlərinin iştirak etdiyi qazıntılar göstərir ki, qədim Urartu şəhəri olan Erebuni ilə Orta əsr İrəvan şəhəri və onun üzərindəki müasir Yerevan şəhərini tarixi-xronoloji baxımdan əlaqələndirən mədəni təbəqə, arxeoloji-memarlıq qalıqları mövcud deyildir. Onların arasında ərazi, mədəni-tarixi boşluq vardır.

Beləliklə, İrəvanın tarixi Azərbaycan şəhəri olduğunu inkar edə biləcək nə yazılı məlumatlar, nə də arxeoloji tapıntılar məlum deyildir. Bu şəhər bütün Orta əsrlər dövründə Azərbaycanın ayrı-ayrı tarixi dövlətlərinin tərkibində olmuşdur.

Sonda bir məsələni də qeyd etməyi lazım bilirəm. Belə ki, İrəvan düzənliyindəki abidələrdə aparılmış arxeoloji qazıntılar nəticəsində e.ə. V minillikdən (Xalkolit dövründən) başlayaraq Orta əsrlər də daxil olmaqla bütün tarixi mərhələlərə aid çoxsaylı antropoloji tapıntılar – insan skeletləri aşkar edilmişdir. Onların heç birinin kəllə sümüyünün göstəriciləri ermənilərin daxil olduğu braxikran (yastıbaş) antropoloji tipinə uyğun gəlmir. Əksinə, bütün kəllə sümükləri dolixokran (uzunbaş) olub azərbaycanlıların daxil olduğu kaspi antropoloji tipinə uyğundur. O zaman ermənilər öz əcdadlarının qalıqlarını, onların tarixini aşkar etmək üçün başqa ünvanlara müraciət etməlidirlər.

Nəcəf Müseyibli

AMEA Arxeologiya, Etnoqrafiya və Antropologiya İnstitutunun

şöbə müdiri, tarix elmləri doktoru, professor

Şərhlər

A.Məmmədova cavab verən həkim 2022-08-16 14:26:43

Bu yazının institut direktoru olmasına nə dəxli var?! "Xain xoflu olar" deyiblər. Yəqin sən də mehdiyevlərin tör-töküntüsü olduğun üçün "suda boğulan saman çöpündən yapışar" məsəli kimi gah nala, gah da mıxa vurursan. Qalx bu erməni yalanları haqqında çox yox 1 səhifəlik nə isə yaz! Sizinki ancaq vəzifə, şöhrətpərəstlik və saxtakarlıqdır. Ona görə də, xaricdə sizi kimilər lağ obyektinə çevrilir. AMEA-nı xaraba qoydunuz, indi də keçin onun yerində nə yaradılacaqsa ona. Onu da məhv edin. Nə bacarırsınızsa edin! Amma və lakin... Sizin alnınızda 1 möhür var: Ramiz Mehdiyevin töküntüsü! Bu birmənalıdır.

A.Məmmədova cavab 2022-08-12 23:35:45

Xarici alim deyəndə yəqin özünü nəzərdə tutursan ..... Sübut elə ki, bu müəllifi xarici alimlərdən tanıyan yoxdur! Axı başın girməyən yerə burnunu niyə soxursan!

A.Məmmədov 2022-08-11 10:12:00

Yaramaz və əclaf! Niyə şərhimi axıra kimi vermirsən. Mənim şərhim sənin niyyətini ört-basdır edir. Sənin məqsədin odur ki, göstərəsən ki, bu müəllif çox ağıllıdır və institutn direktoru bu olmalıdır. Mənsə deyirəm ki, bu cızma-qaranı istənilən adam yaza bilər. Bu müəllif çıxıb xarici alimin qarşısında bir söz də deyə bilməz! Qandınmı?

A.Məmmədov 2022-08-10 20:30:45

44 günlük müharibə zamanı Azərbaycanın haqq işini dünyaya Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və onun köməkçisi Hikmət Hacıyev xarici junalistlərə verdikləri dərin məzmunlu müsahibələri ilə, Cingiz Abdullayev və Rauf Axundov ”60 minut” verlişindəki çıxışları ilə çatdırdılar. Azərbaycanın hər - hansısa jurnalistinin və qəzet redaktorunun, hər - hansısa bir ictimai xadiminin, AMEA-nın İsasının və Musasının bu informasiya müharibəsində iştirakını görə bilmədik. Bizə daxili auditoriyaya yönəlmiş təbliğat lazım deyil. Bu çızma-qaralamanın müəllifi də...........

turan 2022-08-09 17:02:18

Qucarat( Hindistan) qaraçıları >> farslar >> ermənilər bunlar bir soydur. Hamısını öz qədim torpaqlarına Qucarata yollamaq lazımdır

Camal 2022-08-09 12:56:29

Bu murdarlar bütun dunyanı qarışdırıb..

Mühəndis B 2022-08-09 12:23:49

Necə, üzərində 6-4cü əslər yazılmış abidələr, üzərində 18ci əsr yazılmış abidənin materiallarından sonrakı dövrün materialları ilə inşa edilə bilər? Materiya ilə canlıların ayrılmaz təmasları olsada təkamüldə zaman mütənasibliyi demək olar ki, yoxdur?

Son yazılar


Новости

Обзор на EPOS GTW 270 Hybrid

Они доступны только в этой цветовой гамме из оружейного металла. Обновление 22 апреля, 10:03 утра по восточному времени: EPOS выпустила обновление прошивки для GTW 270, доступного через программное обеспечение Gaming Suite на ПК, которое обеспечивает одновременное Bluetooth и беспроводное подключение к его ключу USB —C. Вы можете переключаться между режимами, нажав кнопку на ключ. Компания говорит, что теперь он доступен. Гибридные наушники GTW 270 стоимостью 199 долларов от аудиокомпании EPOS, насколько мне известно, являются первыми по — настоящему беспроводными наушниками, созданными для игр, но сами наушники не являются самой большой точкой продаж. Приемник Bluetooth USB-C, который поставляется с наушниками, получает это различие. Он намного компактнее, чем стандартные USB-ключи размером с флэш-накопитель, входящие в комплект многих гарнитур. Он также более способен работать с кодеком aptX low latency (aptX LL), который обеспечивает хорошее звучание звука без заметной задержки. Используя приемник, гибрид GTW 270 может быть особенно хорош для быстро развивающихся игр, где звуковые сигналы имеют значение для успеха; но на самом деле, это приятно иметь для любого названия. Однако есть одна проблема: микрофоны не работают, когда вы слушаете звук через приемник USB-C. (Однако встроенные микрофоны наушников работают, когда они подключены к устройству через Bluetooth.) Гибрид EPOS GTW 270 Вот звезда шоу. Это больше зависит от технических ограничений aptX, чем от принятия решений EPOS. Чтобы определить приоритет полосы пропускания для качества звука и быстродействия, при прослушивании с помощью ключа USB-C активен только канал воспроизведения. Это потенциальный разрыв сделки для некоторых геймеров, которые, возможно, захотят перейти в голосовой чат с друзьями на своих консолях. Но к чести EPOS, задержка между ключом и наушниками действительно кажется несуществующей. Эти бутоны цвета оружейного металла имеют простой, сдержанный дизайн, чтобы они не слишком высовывались из вашего уха. Они не слишком тяжелые, и посадка удобная, благодаря сменным силиконовым ушным наконечникам, которые помогают получить хорошую герметичность в ухе. Что касается элементов управления, у них есть только одна многофункциональная кнопка, которая обрабатывает приостановку и возобновление музыки, смену треков, а также прием телефонных звонков. Другими словами, без ключа USB-C они не являются чем-то особенным. (EPOS действительно делает версию за 169 долларов без ключа.) Для общего использования — например, для телефонных звонков или музыки — вы можете получить больше, потратив меньше, если посмотрите некоторые из вариантов в руководстве по покупке доступных беспроводных наушников моего коллеги Криса Уэлча. НАШ ОБЗОР ГИБРИДА GTW 270 7 ИЗ 10 Плюсы Незаметная задержка при подключении к ключу USB-C Сменные силиконовые наконечники для комфорта и звукоизоляции Совместимость с несколькими устройствами Минусы Микрофоны не работают при подключении через USB-C Чехол для зарядки, подверженный царапинам Они легки в использовании по цене За пределами игр эти наушники можно использовать, как и любой другой беспроводной набор, для подключения к телефону, планшету или ноутбуку через Bluetooth. Они поддерживают Bluetooth 5.1 (с кодеком SBC или aptX, в зависимости от устройства, к которому вы подключаетесь) для музыки, видео, игр и телефонных звонков, и EPOS говорит, что вы можете сопрягать их с восемью устройствами. Сопряжение выполняется, удерживая нажатой кнопку на корпусе зарядки. Гибрид EPOS GTW 270 Единственная кнопка гибрида GTW 270 находится на левом наушнике. Говоря о зарядном чехле: он имеет цельнометаллическую конструкцию, которую, к сожалению, очень легко поцарапать. Он заряжается через USB-C; при полной зарядке EPOS говорит, что он может обеспечить до 15 часов дополнительного времени автономной работы наушников. В течение рассматриваемого периода гибридные наушники GTW 270 достигли пятичасовой отметки времени автономной работы, что соответствует заявлениям компании. И если вы тот, кто время от времени совершает потную пробежку или просто не хочет попасть под дождь, они водонепроницаемы по стандарту IPX5. Я провел последние несколько недель, используя наушники, чтобы играть в игры поочередно на моем PS5, моем коммутаторе и моем рабочем ноутбуке несколько раз в день. (Если вам интересно, в комплект поставки входит адаптер, который позволяет подключить ключ к устройству с портами USB Type-A.) Гибрид GTW 270 работает как любая беспроводная игровая гарнитура, но действительно беспроводной форм - фактор имеет некоторые очевидные преимущества. Мне нравится, что они позволяют мне свободно передвигаться по проводам, и их использование не изолирует меня (или не портит мои волосы), как громоздкие банки для ушей. Приемник предварительно соединен с бутонами, и они подключаются почти мгновенно. Гибрид EPOS GTW 270 Каждый наушник заряжается через контактные точки, а светодиоды показывают оставшееся время автономной работы. Мне также нравится удобство использования только правого наушника (правый управляет передачей Bluetooth, поэтому прослушивание только через левый наушник не работает), поэтому я могу держать ухо доступным для прослушивания отправленных пакетов. Это, конечно, не является чем-то новым для людей, которые уже используют действительно беспроводные наушники. Это просто кажется новым, чтобы испытать эту свободу с игровой гарнитурой. В течение отчетного периода я попробовал римейк "Души демона", "Бог войны" 2018 года, "Приключения в кольце" и "Призрак Цусимы", а также несколько других игр. Хотя у них нет самой широкой звуковой сцены или самого четкого частотного разделения, которое я слышал для прослушивания музыки, они сияют игровым звуком — в частности, эффектами объемного звучания и доставкой басов. Общее качество звука не является взрывоопасным, и есть предел тому, насколько захватывающими могут быть эффекты объемного звучания, учитывая небольшие драйверы наушников. Но звук не слишком скомпрометирован. Если вы не хардкорный геймер, которому нужно услышать каждую деталь в кристально чистой презентации, они, скорее всего, подойдут вам. Гибрид EPOS GTW 270 Они великолепно работают как с PS5, так и с коммутатором. Для расширения совместимости в комплект поставки входит адаптер USB-C-USB Type-A. Гибрид GTW 270 был бы очень близок к идеалу, если бы микрофоны работали при подключении с помощью ключа USB-C. Увы, это не так, поэтому использование ключа будет практически бесполезно для тех, кто часто играет в многопользовательские игры с друзьями. (Это немного другая история, если вы играете в много однопользовательских игр и не возражаете против отсутствия микрофона для игр.) Поскольку наушники не так уж полезны для игр без ключа, это означает, что вы идете на большой компромисс, и это тот, который ни одна из лучших игровых гарнитур, которые я тестировал (большинство из которых дешевле, чем это), не просит вас сделать. Это твой выбор. Часы OnePlus - это первые умные часы от OnePlus. Он стоит всего 159 долларов и длится до двух недель между зарядками, но он также делает намного меньше, чем конкурирующие умные часы от Samsung, Fossil, Apple и других. https://www.theverge.com/22241197/epos-gtw-270-hybrid-truly-wireless-earbuds-usb-c-gaming-bluetooth

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet-это впечатляющее конвертируемое устройство за 279 долларов. Часть руководства Verge по Chrome OS и Chromebook Дуэт Chromebook от Lenovo далек от безупречности. Но когда вы оцениваете устройство, которое начинается с 279 долларов, вопрос не в том, “Является ли это идеальным устройством”, а в том, “Лучше ли это, чем другие вещи, которые вы можете получить за эту цену” Chromebook в этом ценовом диапазоне, как правило, неуклюж и дешев, как Chromebook 14 от HP или Chromebook x360 12b. Если вам нужна альтернатива Windows, вы смотрите на самый нижний конец линий Acer Aspire или Acer Swift или другие чрезвычайно простые варианты, такие как Motile 14. И, конечно, есть iPad начального уровня и другие базовые планшеты Android, но они не поставляются с клавиатурой. Lenovo, безусловно, срезала некоторые углы, чтобы сократить дуэт Chromebook до этой ценовой точки. И поскольку я работаю профессиональным ворчуном, я буду ворчать. Но в конце дня они чувствуют себя как срезанные углы — не как серьезные ошибки, которые значительно затрудняют работу устройства. И после нескольких дней использования дуэта в качестве основного драйвера я чувствую себя комфортно, говоря, что он гораздо больше похож на Surface Go с некоторыми уступками, чем на ультрабюджетный ПК. НАШ ОБЗОР Duet Chromebook ОТ LENOVO 8,5 ИЗ 10 Плюсы Ультра портативный 11-часовое время автономной работы В комплекте клавиатура и подставка для ног Вы не можете превзойти цену Минусы Тесная клавиатура и тачпад Только один порт (и это не разъем для наушников) Не хватает лошадиных сил для серьезной многозадачности По сравнению с последними iPad или более дорогими хромбуками, такими как Pixelbook Go, Chromebook Duet имеет значительные недостатки. Но эти устройства являются шагом вверх в цене (особенно если вы включаете крышки клавиатуры). Если вы ищете кабриолет в диапазоне ниже 300 долларов, у которого есть нога в обеих дверях, дуэт-лучшее, что вы найдете. Базовая модель Chromebook Duet имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. В стоимость входит клавиатура и подставка, чего не скажешь о Surface Go или любой другой модели iPad. Я протестировал версию за 299 долларов, которая имеет тот же процессор и оперативную память, но 128 ГБ памяти. Двадцать долларов — это не огромная разница, поэтому я рекомендую вам пойти на дополнительное хранилище, если вы можете себе это позволить-64G быстро заполнится, если вы планируете загружать много приложений, видео или других носителей. Дуэт Lenovo Chromebook Лучшие ноутбуки 2020 Lenovo Chromebook Duet Легко изменить угол наклона экрана. Помимо его головокружительной цены, главное, что нужно знать об этом Chromebook,-это то, что он маленький. При 10,1 дюйма это типичный размер для планшета, но если вы пытаетесь использовать его так, как вы использовали бы рабочий ноутбук (например, с десятками вкладок и окон рядом), все становится тесным. Я смог написать весь этот обзор на дуэте, но возвращение к 13-дюймовому 32-дюймовому экрану на моем персональном компьютере казалось совершенно новым миром. Дисплей действительно имеет соотношение сторон 1610, что я ценю, и если вы привыкли использовать 169 панелей, вы заметите дополнительное вертикальное пространство. Я все еще чувствую себя немного менее стесненным на 13-дюймовом экране 169, но это близко. Как следствие, съемная клавиатура также крошечная. Большинство клавиш не страшны для нажатия; на самом деле они немного больше, чем клавиши Surface Go, с шагом около 1,3 мм. К тесной настройке потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но после дня или около того использования устройства я смог достичь своей обычной скорости набора текста (около 130 слов в минуту). Однако Lenovo пришлось пойти на компромисс с клавишами на окраине колоды (tab, backspace, enter, двоеточие, апостроф, тире и т. Д.). Они крошечные (чуть более половины размера буквенных клавиш), и их нажатие было рутиной. Даже после использования устройства в течение нескольких дней я все еще правильно нажимал backspace примерно в 75 процентах случаев — я не могу сказать вам, сколько раз я вместо этого хлопал знаком равенства. Точно так же я очень часто нажимал enter, когда хотел нажать соседнюю клавишу апострофа. Нажатие на тире, которое находится слева от клавиши "равно", было похоже на сценарий "иголка в стоге сена", и я инстинктивно избегал использования тире в своем письме. Я предполагаю, что вы привыкнете ко всему этому, если купите Дуэт, но ожидайте крутой кривой обучения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LENOVO CHROMEBOOK DUET (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЗОРОМ) MediaTek Helio P60T 4 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 128 ГБ памяти 10,1-дюймовый дисплей (1920 x 1200) батарея емкостью 7000 мАч (27 Вт * ч) Адаптер 10 Вт Два динамика Два цифровых микрофона Один порт USB-C Вы не будете шокированы, узнав, что тачпад также небольшой-3,4 х 1,9 дюйма. Он прекрасно себя чувствует и грамотно прокручивается (хотя у меня маленькие руки). У меня были некоторые проблемы с щелчком и перетаскиванием (я часто прибегал к этому на сенсорном экране), и щелчки двумя пальцами иногда регистрировались как обычные щелчки. Кроме того, когда клавиатура неровно лежала у меня на коленях, она иногда поворачивалась в положение, когда кликер перестал работать (болезнь, с которой вы будете знакомы, если раньше использовали дешевые чехлы для клавиатуры). Если вы предпочитаете использовать экран, дуэт также совместим со стилусами USI. Если вы надеялись подключить кучу периферийных устройств вместо прилагаемой клавиатуры, убедитесь, что у вас есть разветвители и ключи на буксире. Дуэт имеет всего один порт USB-C, который будет занят всякий раз, когда устройство заряжается. Было бы неплохо иметь хотя бы аудиоразъем, хотя Lenovo включает в себя ключ для наушников. (Пока мы составляем списки пожеланий, будет приветствоваться еще один порт USB-C, чтобы мы могли подключить мышь во время зарядки). Дуэт Lenovo Chromebook Дуэт включает в себя подставку и клавиатуру. Дуэт Lenovo Chromebook. Снаружи на экране был сильный яркий свет. Однако при такой цене я не рассматриваю тесную периферию как ошибку со стороны Lenovo; это компромисс, который вы делаете. В обмен вы получаете довольно компактное и портативное устройство. Один только планшет весит 0,99 фунта (449g), а с клавиатурой и подставкой для ног он составляет всего 2,03 фунта (921g). И, несмотря на углы, которые были срезаны с помощью клавиатуры и тачпада, ни одна часть дуэта не выглядит и не кажется дешевой. Сам планшет изготовлен из алюминиевого сплава, который прочен и приятно держать. Обложка сделана из шикарной серой ткани — в закрытом состоянии она выглядит как классный блокнот. И клавиатура, и подставка надежно оставались на месте, пока я пользовался устройством. Дуэту действительно не хватает двухкомпонентного магнитного механизма, который Surface Go использует для удержания обеих крышек на месте, что означает, что клавиатура имеет тенденцию скользить, когда ноутбук закрыт. Опять же, углы. Еще одна область, где дуэт пробивает выше своей весовой категории срок службы батареи. Lenovo утверждает, что 10 часов; Я приблизился к 11 с половиной, запустив устройство через свою типичную рабочую нагрузку вкладок Chrome и приложений, включая Gmail, Twitter, Slack, Asana, Facebook, Документы и листы, а также случайный вызов масштабирования и потоковую передачу Spotify, с экраном средней яркости. В тот день, когда я использовал только Chrome, я получил чуть больше 12. (Lenovo, однако, экономила на зарядном устройстве; включенный в комплект 10 Вт USB-C кирпич только увеличил мощность устройства на 24 процента за час.) Есть четкое (по крайней мере, частичное) объяснение этому результату-процессор низкого класса. Lenovo использует восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60T с частотой 2,0 ГГц. По мощности он ближе к бюджетному процессору смартфона Snapdragon, чем чипы Intel, которые вы найдете в хороших хромбуках. Учитывая это, выступление Дуэта было на удивление достойным. Если вы просматриваете несколько вкладок, транслируете Netflix или запускаете одно или два приложения, у вас не должно возникнуть проблем. Я даже смог запустить ежедневную дозу от восьми до 12 вкладок Chrome и от шести до восьми приложений для Android без особых проблем. Docs и Spotify разбились один или два раза, но это не было серьезной проблемой. Было почти невозможно сделать что-либо еще во время вызова масштабирования (хотя это может быть скрытым благословением для моих коллег). Я также запустил дуэт в течение дня использования только Chrome, и все начало замедляться примерно на 15 вкладках. Но опять же, тяжелая многозадачность-это не то, для чего предназначено это устройство (и 4 ГБ оперативной памяти, вероятно, является таким же ограничивающим фактором, как и процессор). СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДУЭТ LENOVO CHROMEBOOK Теперь каждое интеллектуальное устройство требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем сможете его использовать, — контрактов, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать “согласиться” на использование устройств, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Lenovo Chromebook Duet, вы должны согласиться Подключение к Wi-Fi Условия предоставления услуг Chrome OS Синхронизация Chrome (перенос истории, закладок, паролей и других настроек из вашей учетной записи Google) Персонализированные сервисы Google Условия предоставления услуг Google Play Следующие соглашения являются необязательными Отправляйте диагностические данные и данные об использовании в Google Учетная запись Google Резервное копирование на Google Диск Разрешить приложениям и службам с разрешением на местоположение использовать местоположение вашего устройства Google Assistant voice match Пусть помощник покажет вам информацию, связанную с тем, что находится на вашем экране Подключение к телефону Android Итоговый подсчет пять обязательных соглашений и семь факультативных Говоря о зуме, дуэт имеет две камеры, включая 2-мегапиксельную переднюю стрелку и 8-мегапиксельную заднюю стрелку. Оба были на самом деле лучше, чем веб-камеры, которые я обычно вижу на ноутбуках. Мое лицо во время видеозвонков было четким и не особенно размытым, а камера заднего вида не делает невероятных фотографий, но прекрасно подойдет, если вам нужно сделать снимок ваших заметок или слайда PowerPoint. Двойные динамики (расположенные в верхней панели) обеспечивали удивительно хорошо сбалансированный звук, который был четким при более высокой громкости. Они не становятся такими громкими, как многие полноразмерные ноутбуки-это понятно, учитывая их размер, но это еще одна причина, по которой на этой штуке действительно должен быть разъем для наушников. Игра также была хорошим опытом. Перелистывание Легенд и Легенд о монстрах иногда заикалось, но в целом было довольно гладким. Они также выглядели четко на экране 1920 x 1200. Дуэт даже хорошо поработал с фотоработами в Lightroom. Редактирование, как отдельных фотографий, так и пакетов, не было мгновенным, но и не было мучительно медленным; этот опыт был примерно на одном уровне со среднечастотными хромбуками на базе Intel, которые я тестировал в прошлом. (Панель немного тусклая для тех, кто занимается серьезной творческой работой; яркий свет был достаточно сильным, чтобы экран было трудно увидеть на открытом воздухе). Дуэт Lenovo Chromebook. Буквенные клавиши в порядке, но внешние-это борьба. Переходя к программному обеспечению, все, что нравится людям Chrome OS в Chrome OS, здесь. Дуэт загружается быстро, интерфейс прост, вы получаете автоматическое обновление фона каждые шесть недель, у вас есть доступ к вашим любимым приложениям для Android (включая Microsoft Office) через Google Play Store, а Google Assistant может отвечать на ваши запросы и составлять вам компанию. ОС хорошо интегрирована с остальной экосистемой Google, и есть множество симпатичных способов использовать ее с вашим телефоном Android. Дуэт поддерживает мгновенную привязку, что означает, что вы можете автоматически подключать его к соединению для передачи данных вашего телефона без необходимости возиться с горячими точками. Вы также используете Android для удаленного входа и выхода из Chromebook, если он находится поблизости. И вы можете использовать Click-to-Call для отправки контактных номеров из дуэта на свой телефон. Обычные предостережения Chrome OS также применимы; Приложения для Android являются хитом или промахом, причем некоторые из них хорошо оптимизированы для Chromebook, некоторые из них в порядке, но хуже, чем их браузерные эквиваленты, а некоторые (привет, Facebook Messenger) являются абсолютными катастрофами. По - прежнему гораздо сложнее загружать приложения, чем на Android. Как только вы поймете, какие приложения вы можете безопасно использовать и что вы должны хранить в Chrome, вы сможете отлично ориентироваться в операционной системе. Но если вы новичок в Chromebook, есть кривая обучения. ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ CHROME OS Самое интересное здесь то, что Google также внесла несколько изменений в Chrome OS, чтобы оптимизировать его для конвертируемого форм-фактора. Google говорит, что Duet-это первое устройство, которое когда-либо запускалось с версией Chrome, которая на самом деле оптимизирована для использования на планшетах. (RIP Pixel Slate). Существует три режима типа” Режим " (когда клавиатура подключена), режим просмотра (когда подставка открыта, а клавиатура отсоединена) и режим просмотра (когда это просто планшет). (Режим просмотра и режим просмотра, по сути, одинаковы, насколько я могу судить). Функция заголовка в режиме просмотра-это новая система навигации по жестам. Длинный свайп вверх отправляет вас на начальный экран, короткий свайп вверх вызывает полку приложений, проводя вверх и удерживая показывает все открытые окна приложений. Проведите пальцем вверх, удерживайте и перетащите окно в одну сторону, чтобы разделить дисплей; проведите пальцем вправо, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Я бы не сказал, что эти жесты были обязательно плавными — по крайней мере, по сравнению с тем, что вы увидите на iPad. Но это начало системы, которая, как я вижу, в будущем станет довольно отшлифованной, и они действительно немного упростили просмотр в режиме планшета. Ничто в дуэте Chromebook не идеально; Я мог бы весь день придираться к различным неоптимальным качествам клавиатуры, тачпада, производительности или экрана. Но Дуэт не пытается быть идеальным. Он не предназначен для опытных пользователей и не предназначен для тяжелой многозадачности. Имея это в виду, это самое близкое к совершенству, что я когда-либо видел с ноутбука-планшета за 300 долларов. Если вы ищете забавное устройство для детей, которое также может справляться с работой на дому, или портативный 2-в-1 для просмотра Netflix и отправки электронной почты на ходу, дуэт должен отлично работать. Это солидный хромбук среднего уровня 2-в-1, который не может быть таким дешевым, как сейчас. https://www.theverge.com/21262694/lenovo-chromebook-duet-review-tablet-chromebook-chrome-os-price