“O, ÖYRƏTMƏN İDİ...” – Aydın Qacarın Vaqif İbrahimoğlu xatirəsi

Aydın Qacar

Yaşasaydı, bu gün 72 yaşı olacaqdı... Vaqif İbrahimoğlu 1949-cu ilin payızında, 18 oktyabrda gəlmişdi dünyaya. 2011-ci ilin yazında, 12 mayda da köçdü - cəmi 61 yaş...

Əfsus, əcəl aman vermədi o böyük öyrətmənə, müəllimə, əməkdar incəsənət xadiminə, rejissora, qeyri-standart düşüncə tərzinə malik sənət adamına. Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun.

Vaqif İbrahimoğlunun vəsiyyətinə uyğun olaraq qəbir daşına nə şəkil salınıb, nə də doğulub-öldüyü il, ay, gün, yaxud sənəti və digər titulları haqda nəsə yazılıb...

"Amma və lakin..."

Öyrənmək istəyənlər "Vaqif İbrahimoğlu" yazılmış qeyri-standart qara daş parçası qarşısında dayanmaqla da, bu şamanvari tərtibatdan çox şey öyrənə bilərlər. Bəli, onun məzarı da öyrədir...

Hər yaxşı oyunçudan yaxşı məşqçi olmur. O isə öz potensialından dəfələrlə böyük öyrətmən, yönləndirən idi.

"Yuğ" teatrında onunla işləyən, çalışan aktyorlar həm də rejissor olmalıydılar – bu, baş rejissorun tələbi, şərti, teatrda yaratdığı ab-hava idi. Tamaşanın hər hissəsinə bir aktyor rejissorluq edirdi...

Vaqif İbrahimoğlunu bir sözlə ifadə etmək istəyəndə, dilimə ilk gələn və məni ən çox qane edən, Türkiyə türkcəsində işlənən "öyrətmən" sözü olur.

Yeri gəlmişkən digər bir fədakar insanı - Vaqif müəllimin gənclik, tələbəlik, əqidə, məslək, sənət dostu, sənətşünaslıq doktoru, professor, hörmətli Məryəm xanım Əlizadəni də bir sözlə ifadə etmək istəyəndə, yenə də Türkiyə şivəsi ilə Vaqif İbrahimoğlunun "qız qardaşı" ifadəsinə üstünlük verirəm.

Ankarada xəstəxana palatasında kiçik bir kresloya sığışıb aylarla Vaqif müəllimin yanında qalan, ağrılı, əzablı anlarında ona həyan olan, o böyük insana - Məryəm xanıma burdan dərin hörmət və ehtiramımı bildirir, onun fədakarlığı qarşısında baş əyirəm – baxmayaraq, heç şəxsi tanışlığımız da yoxdur. O iki insan arasında olan dostluğu örnək sayır, yaxşı mənada qibtə edirəm.

***

"Vaqif İbrahimoğlu Səttar Bəhlulzadə deyil, çünki heç adi rəssam da deyil, heç Səttar Bəhlulzadə də Vaqif olmayıb, çünki ilk növbədə rejissor olmayıb və bu iki şəxsiyyət arasında olan fərqli cəhətlər kifayət qədər çoxdu. Ancaq son vaxtlara qədər, yalnız televiziya ekranlarından tanıdığım professor, əməkdar incəsənət xadimi, “YUĞ” teatrının baş rejissoru Vaqif İbrahimoğlu ilə Səttar Bəhlulzadə arasında hansısa bir oxşarlıq, paralellik də var. Olsun ki, nə olduğunu düzgün izah edə bilməyim, ancaq var! Bəlkə, qeyri-standart düşüncə tərzləri, yaxud cismani, ruhi yaxınlıqları; ya, bəlkə görkəmlərindəki, fikirlərindəki şamanlıq, dərvişlik ruhu, yaxud nə bilim, başqa nələrsə də bu iki fərqli sənət adamını biri-birinə oxşadır. Şamanlıq, dərvişlik, hətda rahiblik aurası, “YUĞ” teatrının binasından tutmuş, bütün atributlarına, səhnə mizanlarına qədər, hər şeydə, hər yerdə özünü göstərir..."

Bu abzas mənim Vaqif müəllimlə tanışlığımızdan sonra, YUĞ teatrı və Vaqif İbrahimoğlu haqqında olan ilk təəssüratlarım idı.

...Vaqif müəllimlə şəxsi tanışlığımız, ümumi dostumuz Elburus vasitəsi ilə oldu. Mənim təndirli baxcamda görüşüb, haqqımda yazdığı məqalədən, "Ömür qatarı"ndan danışdıq, məni öz teatrına dəvət etdi, "Yuğ" teatrında Məhəmməd Füzuliyə həsr olunmuş tamaşaya baxdım və təəssüratlarımı "Üç nöqtə" qəzetində "Söz babasının səhnə divanı" başlıqlı məqalə ilə ifadə etdim: ““Yuğ” teatrında ilk dəfə olurdum. Sözün Füzuli zirvəsinə, səssiz, sözsüz, yalnız jestlərin, müxtəlif effektlərin köməyi ilə qalxa bilmək iddiası məni çaşdırmışdı. Çətindən də çətin bir istəkdi, aktyordan çox tamaşaçı hazırlığı tələb olunurdu.

Yandı canım hicr ilə, vəsli-ruhi-yar istərəm...

Gəl, görək, Söz babasının bu bir beytini sözsüz, səssiz, jestlərlə necə ifadə etmək olar? Yaxud Füzuli rüsvalığını, əfğanlığını, Füzuli əhli-təmkinliyini, rindi-şeydalığını sinopsis etmək asandırmı? Yox! Çətindir! Gərək giriftarı olasan Füzuli irsinin, Füzuli eşqiylə bəlayə düşəsən, şəbu-hicran yana canın, bəlkə... bəlkə onda oyada bilər xəlqi sənin də əfğanın!...

***

"Yuğ" ənənəsinə uyğun bütün teatr əməkdaşlarını toplayıb mənim məqaləmi cümlə-cümlə oxuyur, müzakirə edirdilər:

"Buna baxx! İndi deyəcəklər, Vaqif İbrahimoğlu sifarişlə "Yuğ"u reklam etdirir..."

Mənimlə kabinetində üzbəüz oturub çox qəti və konkret ustad tapşırığı verir.

“Ən qısa zamanda "Ömür qatarı"nın ssenarisi stolumun üstündə olsun, kino çəkdirəcəyəm” - deyib, əllərini qoşalayaraq üç dəfə stola vurur - “Nöqtə, nöqtə və nöqtə!”

Onun hər cümlədə işlətdiyi "amma və lakin" nidası ilə sözə başlayıb gülürəm:

- Vaqif müəllim, mən heç ssenarinin forma, məzmun, tərtibat etibarı ilə nədən ibarət olduğunu belə bilmirəm, görməmişəm, o ki qala yazmaq!?

Əlini atıb stolunun sürməsindən 5-6 qovluq çıxarır və şappıltı ilə stolun üstünə çırpır. Ssenarilər idi. Baxmaq istəyəndə, gözləmədiyim halda, əlimin üstündən vurur:

- Amma və lakin barmağın da dəyməyəcək!? Heç hara da baxmayacaqsan! Necə təsəvvür edirsən, eləcə də yaz, məni məhz o "bilməməzlik"qane edəcək.

Təəccüblənməyimə əhəmiyyət vermədən sözünə davam edib, "Kəlilə və Dimnə"dən sitat gətirir: “Adam tipləri çoxdu. Biri var - bilmir və bilmir ki, bilmir. Həzər ondan, harda gördün, qaç (o, “bilmir” yerinə “qanmır” deyirdi). Biri də var bilir, alimdi, ancaq bilmir ki, bilir. Qəflətdədi, onu ayıltmaq və dost olmaq lazımdı – o, sənsən, qiymətli külçə. "Tolko şlifovat nada", o da mənlikdi!”

Və Vaqif müəllim beləcə qoltuğuma verib, məni ssenari yazmağa göndərmişdi - Məmməd Araz "Qələm dostum, poeziya xridarı..." yazıb məni sözə, ədəbiyyata çəkdiyi kimi...

Bu söhbətdən sonra gəlib internetdə "ssenari" axtarışı verib baxmışdım. Necə olur axı bu “ssenari” deyilən "zad", necə yazılır? Rus saytlarının birində əvvəllər baxdığım filmin ssenarisin oxuyanda isə (!) artıq nəinki uçmağa qanadım yox idi, var idi!!! Özü də necə! Artıq uçurdum!...

““Bu, nə ssenaridi belə?” - deyə düşünürdüm. “Bu sayaq lal, kar, hissiyyatsız mətnlə, ssenari ilə necə çəkiblər belə gözəl filmi?... Mən elə təfərrüatlı ssenari yazaram, rejissor yükü yarıbayarı azalmış olar!”

Ən azından, kumirim olan "Gün keçdi" filminin analoqu içimdə artıq səhifələnməyə, canlanmağa başlamışdı...

"Ömür qatarı" essesinə yeni təfərrüatlar, dinamika gətirmiş, ən başlıcası, ssenarinin yeni fəlsəfəsini, süjetini qurmuş, filmin maliyyə qaynaqlarına qədər götür-qoy etmişdım. Yolda, qatarda, kənddə, Moskvada - onkologiyada, Kislovodskdə, 80-ci illərin sonunda çəkilmiş video xronikaları bir yerə toplayıb, ipə-sapa düzmüş, o illərdə maşın qiymətinə olsa da, hamının tapıb ala bilmədiyi videokameramın olmasından və filmdə xronika kimi istifadə olunacaq çəkilişlərin qalmasından hədsiz xoşbəxt olmuşdum...

O da mənim "Ömür qatarı"m olacaqdı. Yuxularıma dağ çəkən ömür qatarım... Sonluğu da "Gün keçdi"də olduğu kimi, nikbin:

...Mahnıdan Flora xanımın adamın içini titrədən harayı, çağrışı, bir tərəfdən elə hey, “Bax-ma!!!... Bu qatarın dalınca baxma! Ğözlərini yorunca baxma... Bax-m-a...a...a!” desə də, səsin digər ilahi bir sehri ruhumu çəkib aparır o qatarların dalınca... Bu səsdən içim yansa da, artıq hansısa bir sevgi, qara sevda da yaşayıram, rahat və məmnunam, məsudam... Qara sevda olanda nə olar, sevgi bütün təzahürlərdə gözəldir...”

...Səhnə arxasından bu sonuncu mətnin kim tərəfindən səsləndiriləcəyinə qədər seçmişdim! "Amma və lakin!" Sən saydığını say, gör, fələk nə sayır. Namərd xərçəng aman vermədi Vaqif İbrahimoğluna...

P. S. Bu yazı ilə Vaqif İbrahimoğlunun doğum gününü xatırlamaq öz yerində, ancaq bir istəyim də var. O vaxt qəzetlərin internet versiyası olmadığından, indi fürsətdən istifadə edib Vaqif müəllimin tanışlığımıza vəsilə olan o kiçik məqaləsini internetin yaddaşından asmaq istəyir və bunu özümə vəfa, etibar borcu sanıram. Bəzən iki sözlə bir neçə səhifəlik fikir çatdırmaq olur. Vaqif İbrahimoğlunun da cümlə içində gedən "Qabıllılı oldum" ifadəsi və digər dəyərli fikirləri məni həmişəlik fəth etmişdi.

A ZALIM !

(05/03/2010 V. İbrahimoğlu "Üç nöqtə" 3530)

(Aydın Qacara yarıaçıq məktub)

Əvvəllər eşitmişdim, indi yəqin bilirəm: yaşlanmaqla ilgili sindromlardan qurtulmaq, yəni sağalmaq mümkün deyil. Onu da yüz faiz bilirəm ki, iştə bu sindromların patalogiyaya keçməməsindən ötrü qorunmaq olur, yəni ki, sağlam sığınacaqlar var bu gerçəklik adlandırdığımız «külbeyi-əhzən»də. Və bilirəm ki, sığınacağı axtarıb tapmaq məsələsi, ilk növbədə, bağlıdı axtaranın əsl niyyətinə. Bir də ki, içinin içindəki MƏNin kişiliyinə…

Aydın Qacarın «525-ci qəzet»in 27 fevral, 2010-cu il, şənbə sayında dərc olunmuş «Hara gedir bu qatar: ömrün qatarı… (yuxularımın qatarı)» yazısı əlimə necə keçib, onu necə itirmişəm, sonra necə tapmışam - bu, özü bir süjetdir, bəlkə haçansa onu qələmə aldım. Gərəkdi ki, bu yazını başqa bir ortamda oxuyaydım, «253» saylı avtobusda deyil, hardasa şəhərin düz ortasında əğyarların gözündən iraq bir oazisdə. Özü də təndir tüstülənəydi gərək, hava əla olaydı gərək və gərək yan-yörəmdə sevdiyim adamlar olaydı və mən ucadan oxuyaydım Aydın Qacarın kişiyə yaraşan səmimiyyətlə yoğrulmuş etiraflı essesini… Nə isə, belə olmadı, başqa cür oldu və deməli, belə də olmalıydı…

Keçirəm yarıaçıq məktuba. Nə zalımsan, a Aydın bəy!

Təzəlikcə qurtulurdum «60 yaşın sindromu»ndan, sirrimin içində büküb gizlətdiyim sirrimi açdın el-aləmə, özümü də yuxularımın burulğanına, ruhumun alatoranlı dolanbaclarına saldın ki, indi «mən elə sərməstəm ki», yuxularımla gerçəklik adlandırdığımız röyanı seçə bilmirəm. Dərd ondadır ki, heç seçmək də istəmirəm, halbuki işim-gücüm başdan aşır, başımı qaşımağa vaxtım yoxdur. Mən biçarə isə yazını oxuyandan sonra yenə qayıtdım ömrümün «dayanacaqlarına», yenə qatarların təlqinedici «taqqa-tuquna» uydum, Qabıllılı oldum, Flora xanımın məni əskərliyə yola saldığı səsinin içində yenə də əridim, halbuki dediyim kimi, iş görməliyəm, yaşayıb-yaratmalıyam, dərs deməliyəm, tamaşa üzərində işləməliyəm, a zalım!

Təzəlikcə dünya ilə barışmışdım, təzəlikcə ruhumda nisbi də olsa, səliqə-səhman yaratmışdım, hardan çıxdı sənin bu yazın, a Aydın bəy?! Yenə də avtobusun pəncərəsindən baxıram və düşünürəm, baş sındırıram ki, bəs, bu dünyaya gəlmişəmmi, gəlmişəmmi, getmişəmmi? Dünya mənə tanış gəlir. Yadıma düşür ki, bu misralar Ramiz Rövşənindir, yəni sitatdır, gərəkdir ki, onları dırnağa alım, fəqət təkəbbürlülük güc gəlir, zalım Ramiz Rövşənin misralarını amansızcasına «özəlləşdirirəm», özümünkü edirəm. Dırnağa almıram, atam balası, öldür məni, sənin də yazını, ay Aydın bəy, özümünkü sayıb da, müəlliflik qürurunu yaşamaqdan vaz keçəmmirəm!...

Əzizim Aydın bəy!
Əminəm ki, bu yazımda işlətdiyim «zalım» sözcüyü xətrinə dəyməyəcək, çünki, fikrimcə, çox incə stilistik-semantik ifadə ilə həm səni, Aydın bəy, həm də özümü (!) yüksəltmişəm deyə düşünürəm. Hər ehtimala qarşı, izahat da verim: yazını oxuduqca əməlli-başlı kövrəlirdim (sindromun təzahürüdür həm də…) və beynimdə sevgili Vaqif Bayatlının «Nə zalımsan, kamança!» misrası dolaşırdı. Bu nostaljini, bu niskili sublimasiya etməkdən ötrü «zalım»lığından danışdım, həm də yazına, üslubuna, düşüncə və duyğularına incəcik bir komplement səsləndirdim. Əminəm ki, bunu layiqincə dəyərləndirəcəksən və məktubun nədən «yarıaçıq» olmasını göydə tutacaqsan. Yəqin ki, sən də mənim kimi bu mövzuda yalnız tüstülənən təndirin yanında əyləşib də son dərəcə açıq danışa bilərsən.

Şərhlər

Hər hansısa bir şərh yazılmayıb.

Son yazılar


Новости

Обзор на EPOS GTW 270 Hybrid

Они доступны только в этой цветовой гамме из оружейного металла. Обновление 22 апреля, 10:03 утра по восточному времени: EPOS выпустила обновление прошивки для GTW 270, доступного через программное обеспечение Gaming Suite на ПК, которое обеспечивает одновременное Bluetooth и беспроводное подключение к его ключу USB —C. Вы можете переключаться между режимами, нажав кнопку на ключ. Компания говорит, что теперь он доступен. Гибридные наушники GTW 270 стоимостью 199 долларов от аудиокомпании EPOS, насколько мне известно, являются первыми по — настоящему беспроводными наушниками, созданными для игр, но сами наушники не являются самой большой точкой продаж. Приемник Bluetooth USB-C, который поставляется с наушниками, получает это различие. Он намного компактнее, чем стандартные USB-ключи размером с флэш-накопитель, входящие в комплект многих гарнитур. Он также более способен работать с кодеком aptX low latency (aptX LL), который обеспечивает хорошее звучание звука без заметной задержки. Используя приемник, гибрид GTW 270 может быть особенно хорош для быстро развивающихся игр, где звуковые сигналы имеют значение для успеха; но на самом деле, это приятно иметь для любого названия. Однако есть одна проблема: микрофоны не работают, когда вы слушаете звук через приемник USB-C. (Однако встроенные микрофоны наушников работают, когда они подключены к устройству через Bluetooth.) Гибрид EPOS GTW 270 Вот звезда шоу. Это больше зависит от технических ограничений aptX, чем от принятия решений EPOS. Чтобы определить приоритет полосы пропускания для качества звука и быстродействия, при прослушивании с помощью ключа USB-C активен только канал воспроизведения. Это потенциальный разрыв сделки для некоторых геймеров, которые, возможно, захотят перейти в голосовой чат с друзьями на своих консолях. Но к чести EPOS, задержка между ключом и наушниками действительно кажется несуществующей. Эти бутоны цвета оружейного металла имеют простой, сдержанный дизайн, чтобы они не слишком высовывались из вашего уха. Они не слишком тяжелые, и посадка удобная, благодаря сменным силиконовым ушным наконечникам, которые помогают получить хорошую герметичность в ухе. Что касается элементов управления, у них есть только одна многофункциональная кнопка, которая обрабатывает приостановку и возобновление музыки, смену треков, а также прием телефонных звонков. Другими словами, без ключа USB-C они не являются чем-то особенным. (EPOS действительно делает версию за 169 долларов без ключа.) Для общего использования — например, для телефонных звонков или музыки — вы можете получить больше, потратив меньше, если посмотрите некоторые из вариантов в руководстве по покупке доступных беспроводных наушников моего коллеги Криса Уэлча. НАШ ОБЗОР ГИБРИДА GTW 270 7 ИЗ 10 Плюсы Незаметная задержка при подключении к ключу USB-C Сменные силиконовые наконечники для комфорта и звукоизоляции Совместимость с несколькими устройствами Минусы Микрофоны не работают при подключении через USB-C Чехол для зарядки, подверженный царапинам Они легки в использовании по цене За пределами игр эти наушники можно использовать, как и любой другой беспроводной набор, для подключения к телефону, планшету или ноутбуку через Bluetooth. Они поддерживают Bluetooth 5.1 (с кодеком SBC или aptX, в зависимости от устройства, к которому вы подключаетесь) для музыки, видео, игр и телефонных звонков, и EPOS говорит, что вы можете сопрягать их с восемью устройствами. Сопряжение выполняется, удерживая нажатой кнопку на корпусе зарядки. Гибрид EPOS GTW 270 Единственная кнопка гибрида GTW 270 находится на левом наушнике. Говоря о зарядном чехле: он имеет цельнометаллическую конструкцию, которую, к сожалению, очень легко поцарапать. Он заряжается через USB-C; при полной зарядке EPOS говорит, что он может обеспечить до 15 часов дополнительного времени автономной работы наушников. В течение рассматриваемого периода гибридные наушники GTW 270 достигли пятичасовой отметки времени автономной работы, что соответствует заявлениям компании. И если вы тот, кто время от времени совершает потную пробежку или просто не хочет попасть под дождь, они водонепроницаемы по стандарту IPX5. Я провел последние несколько недель, используя наушники, чтобы играть в игры поочередно на моем PS5, моем коммутаторе и моем рабочем ноутбуке несколько раз в день. (Если вам интересно, в комплект поставки входит адаптер, который позволяет подключить ключ к устройству с портами USB Type-A.) Гибрид GTW 270 работает как любая беспроводная игровая гарнитура, но действительно беспроводной форм - фактор имеет некоторые очевидные преимущества. Мне нравится, что они позволяют мне свободно передвигаться по проводам, и их использование не изолирует меня (или не портит мои волосы), как громоздкие банки для ушей. Приемник предварительно соединен с бутонами, и они подключаются почти мгновенно. Гибрид EPOS GTW 270 Каждый наушник заряжается через контактные точки, а светодиоды показывают оставшееся время автономной работы. Мне также нравится удобство использования только правого наушника (правый управляет передачей Bluetooth, поэтому прослушивание только через левый наушник не работает), поэтому я могу держать ухо доступным для прослушивания отправленных пакетов. Это, конечно, не является чем-то новым для людей, которые уже используют действительно беспроводные наушники. Это просто кажется новым, чтобы испытать эту свободу с игровой гарнитурой. В течение отчетного периода я попробовал римейк "Души демона", "Бог войны" 2018 года, "Приключения в кольце" и "Призрак Цусимы", а также несколько других игр. Хотя у них нет самой широкой звуковой сцены или самого четкого частотного разделения, которое я слышал для прослушивания музыки, они сияют игровым звуком — в частности, эффектами объемного звучания и доставкой басов. Общее качество звука не является взрывоопасным, и есть предел тому, насколько захватывающими могут быть эффекты объемного звучания, учитывая небольшие драйверы наушников. Но звук не слишком скомпрометирован. Если вы не хардкорный геймер, которому нужно услышать каждую деталь в кристально чистой презентации, они, скорее всего, подойдут вам. Гибрид EPOS GTW 270 Они великолепно работают как с PS5, так и с коммутатором. Для расширения совместимости в комплект поставки входит адаптер USB-C-USB Type-A. Гибрид GTW 270 был бы очень близок к идеалу, если бы микрофоны работали при подключении с помощью ключа USB-C. Увы, это не так, поэтому использование ключа будет практически бесполезно для тех, кто часто играет в многопользовательские игры с друзьями. (Это немного другая история, если вы играете в много однопользовательских игр и не возражаете против отсутствия микрофона для игр.) Поскольку наушники не так уж полезны для игр без ключа, это означает, что вы идете на большой компромисс, и это тот, который ни одна из лучших игровых гарнитур, которые я тестировал (большинство из которых дешевле, чем это), не просит вас сделать. Это твой выбор. Часы OnePlus - это первые умные часы от OnePlus. Он стоит всего 159 долларов и длится до двух недель между зарядками, но он также делает намного меньше, чем конкурирующие умные часы от Samsung, Fossil, Apple и других. https://www.theverge.com/22241197/epos-gtw-270-hybrid-truly-wireless-earbuds-usb-c-gaming-bluetooth

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet-это впечатляющее конвертируемое устройство за 279 долларов. Часть руководства Verge по Chrome OS и Chromebook Дуэт Chromebook от Lenovo далек от безупречности. Но когда вы оцениваете устройство, которое начинается с 279 долларов, вопрос не в том, “Является ли это идеальным устройством”, а в том, “Лучше ли это, чем другие вещи, которые вы можете получить за эту цену” Chromebook в этом ценовом диапазоне, как правило, неуклюж и дешев, как Chromebook 14 от HP или Chromebook x360 12b. Если вам нужна альтернатива Windows, вы смотрите на самый нижний конец линий Acer Aspire или Acer Swift или другие чрезвычайно простые варианты, такие как Motile 14. И, конечно, есть iPad начального уровня и другие базовые планшеты Android, но они не поставляются с клавиатурой. Lenovo, безусловно, срезала некоторые углы, чтобы сократить дуэт Chromebook до этой ценовой точки. И поскольку я работаю профессиональным ворчуном, я буду ворчать. Но в конце дня они чувствуют себя как срезанные углы — не как серьезные ошибки, которые значительно затрудняют работу устройства. И после нескольких дней использования дуэта в качестве основного драйвера я чувствую себя комфортно, говоря, что он гораздо больше похож на Surface Go с некоторыми уступками, чем на ультрабюджетный ПК. НАШ ОБЗОР Duet Chromebook ОТ LENOVO 8,5 ИЗ 10 Плюсы Ультра портативный 11-часовое время автономной работы В комплекте клавиатура и подставка для ног Вы не можете превзойти цену Минусы Тесная клавиатура и тачпад Только один порт (и это не разъем для наушников) Не хватает лошадиных сил для серьезной многозадачности По сравнению с последними iPad или более дорогими хромбуками, такими как Pixelbook Go, Chromebook Duet имеет значительные недостатки. Но эти устройства являются шагом вверх в цене (особенно если вы включаете крышки клавиатуры). Если вы ищете кабриолет в диапазоне ниже 300 долларов, у которого есть нога в обеих дверях, дуэт-лучшее, что вы найдете. Базовая модель Chromebook Duet имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. В стоимость входит клавиатура и подставка, чего не скажешь о Surface Go или любой другой модели iPad. Я протестировал версию за 299 долларов, которая имеет тот же процессор и оперативную память, но 128 ГБ памяти. Двадцать долларов — это не огромная разница, поэтому я рекомендую вам пойти на дополнительное хранилище, если вы можете себе это позволить-64G быстро заполнится, если вы планируете загружать много приложений, видео или других носителей. Дуэт Lenovo Chromebook Лучшие ноутбуки 2020 Lenovo Chromebook Duet Легко изменить угол наклона экрана. Помимо его головокружительной цены, главное, что нужно знать об этом Chromebook,-это то, что он маленький. При 10,1 дюйма это типичный размер для планшета, но если вы пытаетесь использовать его так, как вы использовали бы рабочий ноутбук (например, с десятками вкладок и окон рядом), все становится тесным. Я смог написать весь этот обзор на дуэте, но возвращение к 13-дюймовому 32-дюймовому экрану на моем персональном компьютере казалось совершенно новым миром. Дисплей действительно имеет соотношение сторон 1610, что я ценю, и если вы привыкли использовать 169 панелей, вы заметите дополнительное вертикальное пространство. Я все еще чувствую себя немного менее стесненным на 13-дюймовом экране 169, но это близко. Как следствие, съемная клавиатура также крошечная. Большинство клавиш не страшны для нажатия; на самом деле они немного больше, чем клавиши Surface Go, с шагом около 1,3 мм. К тесной настройке потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но после дня или около того использования устройства я смог достичь своей обычной скорости набора текста (около 130 слов в минуту). Однако Lenovo пришлось пойти на компромисс с клавишами на окраине колоды (tab, backspace, enter, двоеточие, апостроф, тире и т. Д.). Они крошечные (чуть более половины размера буквенных клавиш), и их нажатие было рутиной. Даже после использования устройства в течение нескольких дней я все еще правильно нажимал backspace примерно в 75 процентах случаев — я не могу сказать вам, сколько раз я вместо этого хлопал знаком равенства. Точно так же я очень часто нажимал enter, когда хотел нажать соседнюю клавишу апострофа. Нажатие на тире, которое находится слева от клавиши "равно", было похоже на сценарий "иголка в стоге сена", и я инстинктивно избегал использования тире в своем письме. Я предполагаю, что вы привыкнете ко всему этому, если купите Дуэт, но ожидайте крутой кривой обучения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LENOVO CHROMEBOOK DUET (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЗОРОМ) MediaTek Helio P60T 4 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 128 ГБ памяти 10,1-дюймовый дисплей (1920 x 1200) батарея емкостью 7000 мАч (27 Вт * ч) Адаптер 10 Вт Два динамика Два цифровых микрофона Один порт USB-C Вы не будете шокированы, узнав, что тачпад также небольшой-3,4 х 1,9 дюйма. Он прекрасно себя чувствует и грамотно прокручивается (хотя у меня маленькие руки). У меня были некоторые проблемы с щелчком и перетаскиванием (я часто прибегал к этому на сенсорном экране), и щелчки двумя пальцами иногда регистрировались как обычные щелчки. Кроме того, когда клавиатура неровно лежала у меня на коленях, она иногда поворачивалась в положение, когда кликер перестал работать (болезнь, с которой вы будете знакомы, если раньше использовали дешевые чехлы для клавиатуры). Если вы предпочитаете использовать экран, дуэт также совместим со стилусами USI. Если вы надеялись подключить кучу периферийных устройств вместо прилагаемой клавиатуры, убедитесь, что у вас есть разветвители и ключи на буксире. Дуэт имеет всего один порт USB-C, который будет занят всякий раз, когда устройство заряжается. Было бы неплохо иметь хотя бы аудиоразъем, хотя Lenovo включает в себя ключ для наушников. (Пока мы составляем списки пожеланий, будет приветствоваться еще один порт USB-C, чтобы мы могли подключить мышь во время зарядки). Дуэт Lenovo Chromebook Дуэт включает в себя подставку и клавиатуру. Дуэт Lenovo Chromebook. Снаружи на экране был сильный яркий свет. Однако при такой цене я не рассматриваю тесную периферию как ошибку со стороны Lenovo; это компромисс, который вы делаете. В обмен вы получаете довольно компактное и портативное устройство. Один только планшет весит 0,99 фунта (449g), а с клавиатурой и подставкой для ног он составляет всего 2,03 фунта (921g). И, несмотря на углы, которые были срезаны с помощью клавиатуры и тачпада, ни одна часть дуэта не выглядит и не кажется дешевой. Сам планшет изготовлен из алюминиевого сплава, который прочен и приятно держать. Обложка сделана из шикарной серой ткани — в закрытом состоянии она выглядит как классный блокнот. И клавиатура, и подставка надежно оставались на месте, пока я пользовался устройством. Дуэту действительно не хватает двухкомпонентного магнитного механизма, который Surface Go использует для удержания обеих крышек на месте, что означает, что клавиатура имеет тенденцию скользить, когда ноутбук закрыт. Опять же, углы. Еще одна область, где дуэт пробивает выше своей весовой категории срок службы батареи. Lenovo утверждает, что 10 часов; Я приблизился к 11 с половиной, запустив устройство через свою типичную рабочую нагрузку вкладок Chrome и приложений, включая Gmail, Twitter, Slack, Asana, Facebook, Документы и листы, а также случайный вызов масштабирования и потоковую передачу Spotify, с экраном средней яркости. В тот день, когда я использовал только Chrome, я получил чуть больше 12. (Lenovo, однако, экономила на зарядном устройстве; включенный в комплект 10 Вт USB-C кирпич только увеличил мощность устройства на 24 процента за час.) Есть четкое (по крайней мере, частичное) объяснение этому результату-процессор низкого класса. Lenovo использует восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60T с частотой 2,0 ГГц. По мощности он ближе к бюджетному процессору смартфона Snapdragon, чем чипы Intel, которые вы найдете в хороших хромбуках. Учитывая это, выступление Дуэта было на удивление достойным. Если вы просматриваете несколько вкладок, транслируете Netflix или запускаете одно или два приложения, у вас не должно возникнуть проблем. Я даже смог запустить ежедневную дозу от восьми до 12 вкладок Chrome и от шести до восьми приложений для Android без особых проблем. Docs и Spotify разбились один или два раза, но это не было серьезной проблемой. Было почти невозможно сделать что-либо еще во время вызова масштабирования (хотя это может быть скрытым благословением для моих коллег). Я также запустил дуэт в течение дня использования только Chrome, и все начало замедляться примерно на 15 вкладках. Но опять же, тяжелая многозадачность-это не то, для чего предназначено это устройство (и 4 ГБ оперативной памяти, вероятно, является таким же ограничивающим фактором, как и процессор). СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДУЭТ LENOVO CHROMEBOOK Теперь каждое интеллектуальное устройство требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем сможете его использовать, — контрактов, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать “согласиться” на использование устройств, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Lenovo Chromebook Duet, вы должны согласиться Подключение к Wi-Fi Условия предоставления услуг Chrome OS Синхронизация Chrome (перенос истории, закладок, паролей и других настроек из вашей учетной записи Google) Персонализированные сервисы Google Условия предоставления услуг Google Play Следующие соглашения являются необязательными Отправляйте диагностические данные и данные об использовании в Google Учетная запись Google Резервное копирование на Google Диск Разрешить приложениям и службам с разрешением на местоположение использовать местоположение вашего устройства Google Assistant voice match Пусть помощник покажет вам информацию, связанную с тем, что находится на вашем экране Подключение к телефону Android Итоговый подсчет пять обязательных соглашений и семь факультативных Говоря о зуме, дуэт имеет две камеры, включая 2-мегапиксельную переднюю стрелку и 8-мегапиксельную заднюю стрелку. Оба были на самом деле лучше, чем веб-камеры, которые я обычно вижу на ноутбуках. Мое лицо во время видеозвонков было четким и не особенно размытым, а камера заднего вида не делает невероятных фотографий, но прекрасно подойдет, если вам нужно сделать снимок ваших заметок или слайда PowerPoint. Двойные динамики (расположенные в верхней панели) обеспечивали удивительно хорошо сбалансированный звук, который был четким при более высокой громкости. Они не становятся такими громкими, как многие полноразмерные ноутбуки-это понятно, учитывая их размер, но это еще одна причина, по которой на этой штуке действительно должен быть разъем для наушников. Игра также была хорошим опытом. Перелистывание Легенд и Легенд о монстрах иногда заикалось, но в целом было довольно гладким. Они также выглядели четко на экране 1920 x 1200. Дуэт даже хорошо поработал с фотоработами в Lightroom. Редактирование, как отдельных фотографий, так и пакетов, не было мгновенным, но и не было мучительно медленным; этот опыт был примерно на одном уровне со среднечастотными хромбуками на базе Intel, которые я тестировал в прошлом. (Панель немного тусклая для тех, кто занимается серьезной творческой работой; яркий свет был достаточно сильным, чтобы экран было трудно увидеть на открытом воздухе). Дуэт Lenovo Chromebook. Буквенные клавиши в порядке, но внешние-это борьба. Переходя к программному обеспечению, все, что нравится людям Chrome OS в Chrome OS, здесь. Дуэт загружается быстро, интерфейс прост, вы получаете автоматическое обновление фона каждые шесть недель, у вас есть доступ к вашим любимым приложениям для Android (включая Microsoft Office) через Google Play Store, а Google Assistant может отвечать на ваши запросы и составлять вам компанию. ОС хорошо интегрирована с остальной экосистемой Google, и есть множество симпатичных способов использовать ее с вашим телефоном Android. Дуэт поддерживает мгновенную привязку, что означает, что вы можете автоматически подключать его к соединению для передачи данных вашего телефона без необходимости возиться с горячими точками. Вы также используете Android для удаленного входа и выхода из Chromebook, если он находится поблизости. И вы можете использовать Click-to-Call для отправки контактных номеров из дуэта на свой телефон. Обычные предостережения Chrome OS также применимы; Приложения для Android являются хитом или промахом, причем некоторые из них хорошо оптимизированы для Chromebook, некоторые из них в порядке, но хуже, чем их браузерные эквиваленты, а некоторые (привет, Facebook Messenger) являются абсолютными катастрофами. По - прежнему гораздо сложнее загружать приложения, чем на Android. Как только вы поймете, какие приложения вы можете безопасно использовать и что вы должны хранить в Chrome, вы сможете отлично ориентироваться в операционной системе. Но если вы новичок в Chromebook, есть кривая обучения. ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ CHROME OS Самое интересное здесь то, что Google также внесла несколько изменений в Chrome OS, чтобы оптимизировать его для конвертируемого форм-фактора. Google говорит, что Duet-это первое устройство, которое когда-либо запускалось с версией Chrome, которая на самом деле оптимизирована для использования на планшетах. (RIP Pixel Slate). Существует три режима типа” Режим " (когда клавиатура подключена), режим просмотра (когда подставка открыта, а клавиатура отсоединена) и режим просмотра (когда это просто планшет). (Режим просмотра и режим просмотра, по сути, одинаковы, насколько я могу судить). Функция заголовка в режиме просмотра-это новая система навигации по жестам. Длинный свайп вверх отправляет вас на начальный экран, короткий свайп вверх вызывает полку приложений, проводя вверх и удерживая показывает все открытые окна приложений. Проведите пальцем вверх, удерживайте и перетащите окно в одну сторону, чтобы разделить дисплей; проведите пальцем вправо, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Я бы не сказал, что эти жесты были обязательно плавными — по крайней мере, по сравнению с тем, что вы увидите на iPad. Но это начало системы, которая, как я вижу, в будущем станет довольно отшлифованной, и они действительно немного упростили просмотр в режиме планшета. Ничто в дуэте Chromebook не идеально; Я мог бы весь день придираться к различным неоптимальным качествам клавиатуры, тачпада, производительности или экрана. Но Дуэт не пытается быть идеальным. Он не предназначен для опытных пользователей и не предназначен для тяжелой многозадачности. Имея это в виду, это самое близкое к совершенству, что я когда-либо видел с ноутбука-планшета за 300 долларов. Если вы ищете забавное устройство для детей, которое также может справляться с работой на дому, или портативный 2-в-1 для просмотра Netflix и отправки электронной почты на ходу, дуэт должен отлично работать. Это солидный хромбук среднего уровня 2-в-1, который не может быть таким дешевым, как сейчас. https://www.theverge.com/21262694/lenovo-chromebook-duet-review-tablet-chromebook-chrome-os-price