BAKI - “BADKUBE” DEYİL! - "Dilimiz də, adlarımız da, adətlərimiz də VƏTƏN sərhədləridir"

Ramazan SİRACOĞLU

44 gün davam etmiş Vətən müharibəsi zamanı və ondan sonrakı dövrdə xaricdə fəaliyyət göstərən bəzi saytlar Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərinin adını qəribə bir inadla “Badkube” şəklində tirajlamaqda, BMT-nin tam hüquqlu rəsmi üzvü olan dövlətimizin adını təhrif edərək yazmaqdadır. Bu yazıda Bakı sözünün etimoloji təhlilinə və dil məsələlərinə işıq tutmağa çalışacağıq.

Xronoloji ardıcıllığa görə, Bakı haqqında yazılı qaynaqlarda təsbit olunmuş ilk məlumat Böyük Hun imperatoru Atillanın zamanında (434-453-cü illər) diplomatik görəvlə onu ziyarət etmiş romalı diplomat Priskosa (410?- 472) aiddir. Priskosun qələminə məxsus olan 8 cildlik Bizans tarixində Bakı şəhərinin adı “Baki” şəklində xatırlanmışdır. “Ərəblərin Herodot”u ləqəbi ilə tanınan orta əsr ərəb tarixçisi Əli bin Hüseyn Məsudinin— علی بن حسین مسعودی ( 896?- 956) dünyaca məşhur olan “Murucu’z zəhəb— مروج الذهب ” kitabında Bakı toponimi “Bakuh- باكوه “ şəklində verilmişdir ( Bax: ١٩٧٥، ص.١٢٩ , بیروت , مروج الذهب ومعادن الجوهر ). Hicri qəməri tarixin 372-ci ilinə (miladi tarixlə 983-cü il) aid, yazarı bəlli olmayan “Hududu’l aləm— حدود العالم” əsərində Bakı sözü “Baku— باكو” – şəklində göstərilmişdir. Əbu İshaq İstəxri (?- 957) “Məsalik u məmalik –مسالک و ممالک” və tanınmış səyyah Şəmsuddin Muqəddəsi (946- 991) “Əhsənət təqasim fi mərifətə’l əqalim— احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم” adlı əsərlərində Xəzərin önəmli limanı olan “Bakuyyə— باکویه” şəhərindən bəhs etmişlər. Orta əsrin məşhur səyyahı, məmlüklər dönəminin ünlü tarixçisi İsmayıl Əbulfida – اسماعیل أبو الفداء (1273- 1331) “Təqvimə’l buldan—تقویم البُلدان - əsərində paytaxtımızı “Bakuy-باكوی olaraq qeyd etmişdir (Bax: ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، بيروت،ص ٧١ 1979). Məşhur Yaqut Həməvi -ياقوت الحموي - ( 1178- 1229 ) özünün mötəbər “Mucəmu’l buldan—معجم البلدان “ əsərində və tanınmış səyyah və şair Həmdullah Müstövfi (1281- 1349) “Nuzhətu’l qulub- نزهةالقلوب “ adlı səyahətnaməsində Bakıdan “Bakuyyə” şəklində məlumat vermişlər. Ümumiyyətlə, Səfəvilərədək yazılı mənbələrdə uydurma “Badkube” toponiminə (astioniminə) rast gəlmirik. “Badkube” sözü ilk dəfə I Şah Abbasın (1571- 1629) tarixçisi İsgəndər bəy Münşinin “Tarix-e aləmara-ye Abbasi”- تاریخ عالم آرای عباسی - kitabında işlədilmişdir. Guya, şəhər əksər vaxtlar güclü əsən küləyin təsirinə məruz qaldığı üçün bu yaşayış məntəqəsinə “badkube”— külək döyən” adı verilmişdir. “Bad” sözü ( باد ) fars dilində “külək”, “kube”- كوبه – sözü isə həmin dildəki “kubidən və ya “kuftən” feilindən yaranmış sifətdir. “Kubidən- كوبیدن – “sərt şəkildə, şiddətli tərzdə bərkdən vurmaq, çırpmaq” mənası ifadə edir. Məsələn: “xərmən kubidən- xırman döymək, rah kubidən- yol döymək, mix kubidən- mıx vurmaq, pay kubidən- ayaq döymək, dər kubidən- qapı döymək” vs.

Sual olunur: Əgər İsgəndər bəy Münşinin XVII əsrdə uydurduğu “Badkube” sözü doğrudursa, onda qədim səyyahlar o sözü işlətməmişlər; Azərbaycanın dahi şairi Əfzələddin Xaqani (1126-1199) Şirvanşah Əbu’l Müzəffər Cəlaləddinə yazdığı qəsidəsində niyə uydurma “Badkube” sözünü deyil, “Baki” sözünün yazmışdır? Yoxsa Münşi onlardan çox bilirdi? باکو بدعای خیرش امروز ماند بسطام خاوران را باکو به بقاش باج خواهد خزران و ری و زره گران را

(Baku be dua-ye xeyrəş emruz

Mand Bistam-e xavəran ra.

Baku be bəqaş bac xahəd

Xəzəran o Rey o Zirehgəranra.

Bu gün onun (Şirvanşahın) xeyir-duası ilə Bakı şərqin Bistam şəhərinə bənzəyir. Bakı davamlı olaraq Xəzərilərdən, Reylilərdən və Zirehgəranlılardan - Dərbəndin şərqində vilayət adıdır - xərac istəyir. (Bax: https://ganjoor.nət/khaghani/divankh/ghasidəkh/sh1...

Hindistanlı şair Şərifuddin Əhməd Muniri (1263- 1381) də özünün “Şərəfnamə” adlı əsərində Bakının adını çəkmişdir: آمد آن خسرو خوبان جهان از باکو میخورد خون جهانی و ندارد باک او

Aməd an xosrov-e xuban-e cəhan əz Baku

Mixorəd xun-e cəhani-yo nədarəd bak u.

Dünyanın yaraşıqlı şahı gəldi Bakıdan

Aləmin qanını içər; heç qorxu bilməz

(Bax: https://stringfixər.com/ar/Makhdoom_Sharfuddin_Ahm...

XV əsr şairi Abdullah Hatifinin (1454-1521) də şeirlərində Bakı sözünə rast gəlmək mümkündür:

ز دربند باکو گذر کرد تیز بدوران نمود آن اساس ستیز

Ze Dərbənd Baku gozər kərd tiz

Be douran nomud an əsas-e setiz

Sürətlə Dərbənddən keçdi Bakıya,

Savaş dövranının əsasını qoydu.

Bakı şəhərinin adını “bəğ- بغ – Tanrı” sözüylə bağlayanlar da var. Hətta, Qız qalasının da atəşpərəstlərin məbədi olduğunu vurğulamaqla həmin fikri isbatlamağa çalışırlar. Bəziləri də həmin sözün “bak”/ “bag” şəklində olduğunu, “va/vu, van” hissəciklərinin “şəhər” mənası verdiyini ehtimal edirlər. Bizim fikrimizcə, “Bakı” toponimi türk mənşəlidir və bu söz şəhərin ərazisi ilə bağlıdır.

Məşhur Mahmud Kaşğari (1029-1121) XI əsrə aid olan mötəbər “Divanu lüğati’t türk” əsərinin III cildinin 226-cı səhifəsində “Bakı/ Baku” sözünün əsl türk sözü olduğunu və anlamını “təpə, yoxuş, yüksəklik” şəklində açıqlanmışdır.

(Bax: https://drivə.googlə.com/filə/d/1Pm-awJ-9c254UUəPb...

Bakının coğrafi yerləşimi ilə sözün anlamı arasında məntiqi uyum olduğu göz qabağındadır. XVII əsrə qədər dünyanın müxtəlif xalqlarından olan məşhur səyyahların, tarixçilərin yazılarında “Baki/ Baku, Bakuy, Bakuyyə” şəkillərində qeyd olunan coğrafi adı XVII əsrdən sonra hansı məqsədləsə təhrif edərək “Badkube” şəklində yazmaq qaranlıq niyyətlərdən xəbər verir. Şəhərin əzəli adı Bakıdır, birmənalı olaraq da hər yerdə Bakı şəklində də yazılmalıdır. Bu xüsusda bir hadisəni xatırlatmaq yerinə düşər.

29 may 1453-cü ildə türklər Bizans imperiyasının varlığına son qoyaraq onun paytaxtını da fəth etdilər, şəhərin adı İstanbul oldu. Uzun müddət - Türkiyə Cümhuriyyəti qurulanadək əhali İstanbul, İslambol dedi, ziyalılar “Konstantiniyyə, Kostantantiniyə” yazdılar, xarici ölkələrin diplomatik korpusu da ətalətlə və qəsdən “Konstantinopol” adını işlətdilər. Bu işi köklü şəkildə ATATÜRK həll etdi. Cümhuriyyətin ilk illərində bir gün Qazi Mustafa Kamal Paşa Rabitə İşləri Nazirliyinin nazirinə əmr verir: “Sabahdan etibarən Türkiyə Cümhuriyyətinə daxil olan, üzərində “Konstantinopol” yazılan heç bir məktubu, bağlamanı, teleqramı adresinə təslim etmirsiniz. Hamı bilsin: Türkiyədə “Konstantinopol” yoxdur!” Bütün xarici nümayəndəliklər quzu-quzu o sözü işlətməkdən vaz keçdilər.

Biriləri bizim ŞUŞAnın adını təhrifə çalışır, diğəri BAKImızın adına dil uzadır. Başqa birisi qəsdən Dövlətimizin adını düzgün yazmır, bəziləri Bayrağımızı yanlış asır. Sanki mübhəm (əslində, məlum) mərkəzdən əmr alıblarmış kimi hərəkət edirlər. Ciddi şəkildə, hamılıqla bu cür hərəkətlərin qarşısı alınmalıdır. Yaşlı nəsil xatırlayar: 1968-ci ilədək “Neftçi” futbol komandasını SSRİ çempionatındakı oyunlarda rusca “Neftyannik” adlandırırdılar. 1968-ci ildən komandanın adı rus dilində də “Neftçi” adlandırılmağa başladı. “Neftçi” adını həzm edə bilmirdilər. Hətta o dövrdə buna etiraz əlaməti olaraq SSRİ-nin Neft Hasilatı Sənayesi naziri vəzifəsində çalışan əslən bakılı V.D.Şaşin (1916-1977) yekəxanalıqla “Neftçi” adında komanda tanımıram” - deyərək “Neftçi” komandasına bütün maddi dəstəyi də tamamən kəsmişdi. Adamın hikkəsinə baxın ki, neft sözünə artırılan “çi” şəkilçisinə təhəmmül edə bilməmiş, əsl simasını büruzə vermişdi. Halbuki, neft də özümüzün idi, komanda da.

Bir keçmiş fərari futbolçu youtube kanalında ağızdolusu, yastı-yastı Bakıda "бакинская нация" adlı xüsusi millətin mövcudluğundan danışır və təbii ki, ən birinci, özünün etnik mənşəyini vurğulayaraq müxtəlif etnik mənsubiyyətlərin adlarını sadalayır, nədənsə əsl, köklü ev sahiblərinin milli mənsubiyyətini xatırlamağı “unudur”. Başqa birisi, Anatoli Karpova biabırcasına 5:0 uduzanda ona maddi, mənəvi, psixoloji dayaq olmuş bir millət haqqında nankorluqla “məni Bakıyla heç nə bağlamır, o şəhəri ancaq nifrətlə xatırlayıram” söyləməyə dili gəlir. Nə yazıq ki, ona canıyananlıq edənlər də az deyildir.

Müstəqillik illərində Bakıda doğulub ərsəyə yetənlər də əgər indiki küçələri hələ də “Çadrovi, Torqovi” Xrebtovi, Zavağzalni, Popereçnı, Basin, Montin, Şors, Kamo, Ketsxoveli, Poluxin, Zevin” vs adlarla adlandırırsa, o şəkildə tanıyırsa, Böyük Zirəyə Nargin deyirsə, onda başqaları da, təbii ki, Bakıya “Badkube” söyləməyə özlərində cəsarət tapacaqlar.

Milli düşüncəsi olan hər bir şəxs öz ana dilini yaxşı bilməyə borcludur. İslam Peyğəmbəri fəsahətli olması ilə qürur duymuş, islam aləmində bu gün Onun söylədiyi “Mən ərəbcənin ən açıq danışanıyam— أنَا أَفْصَحُ مَنْ نَطَق َبالضَّادِ” – ifadəsi çox yayğındır (Bax: https://binbaz.org.sa/fatwas/20030). Roma imperatoru Yuli Sezar hər zaman Siserondan sonra latınca ən təsirli danışa bilməsi ilə öyünərmiş.

SSRİ-nin dövlət himninin həmmüəllifi S.Mixalkov (1913-2009) etiraf etmişdi ki, o zaman “Krasnaya zvezda” qəzetinin ön cəbhədə müxbiri işlədiyi zaman SSRİ-nin dövlət himni üçün müsabiqə elan olunduğu xəbərini oxumuş və bəxtə-bəxt o da bir şeir yazıb göndərmişdir. 1943-cü ilin dekabr ayının 12-də onu möcüzəvi bir şəkildə xüsusi təyyarə ilə Kremlə çağırmışlar. Orada onu qəbul edən İ.V.Stalinlə görüşmüş və görüş zamanı Sovet dövlətini başçısı himnin mətnindəki ilk bəndin üçüncü misranın qüsurlu olduğunu və tarixi yanlışlığa yol aça biləcəyini söyləmişdir. S.Mixalkov qeyd edir ki, Elreqistanla mənim yazdığım ilkin mətndə həmin misra belə idi: “Да здравствует созданный народной волей - Yaşasın xalqın iradəsi ilə…” İosif Stalin bu misranın belə şəkildə təshih etməyi məsləhət bilmişdir: “Да здравствует созданный волей народов - Yaşasın xalqların iradəsi ilə…”

 S.Mixalkov yazır ki, İ.V.Stalin öz düzəlişini “Narodnaya volya” (1879-1887-ci illərdə Rusiyada fəaliyyət göstərmiş terrorçu siyasi təşkilat) dövlət yaratmayıb sözləri ilə əsaslandırmış və bir gürcünün rus dilini bu qədər təfərrüatlı şəkildə bilməsinə sarsılmışdı (Bax: https://tms.ystu.ru/gimn===.htm).

Səlahiyyət sahibləri də, sıravi vətəndaşlar da həm dilimizin, həm adlarımızın, həm də adətlərimizin təəssübünü çəkməlidirlər. Unutmaq olmaz ki, rus dilini nə zamansa Tolstoydan, ingilis dilini Şekspirdən, fransız dilini Balzakdan, alman dilini Heynedən, italyancanı Dantedən, farscanı Rudəkidən, ərəbcəni Cahizdən daha yaxşı öyrənə bilsək də, o dillərdə danışanlar bizi yenə də AZƏRBAYCANlı olaraq tanıyacaq və ona görə də bizimlə rəftar edəcəklər. Dilimiz də, adlarımız da, adətlərimiz də bu gün VƏTƏN sərhədləridir, sınır xəttidir. Onların toxunulmazlığı və xüsusi qayğı ilə qorunması bizim şərəf məsələmizdir.

Şərhlər

Rəvan 2022-01-13 09:29:29

sağ olsun müəllif, yaxşı təşəbbüsdü, normal təhlil edib, yazıb. mən də t klif edirəm ki milli maraqlar hər yerdə və hər imkanda dəqiq verilməli və qorunmalıdı. vahid forma çərçivə hazırlanmalıdır. heç kim cürət edib bu məsələlərə dil uzatmasın!

Ünsiyyət müəllim 2022-01-04 09:42:33

Atilla hun yox Türk oğlu Türk olub.Elm sübut edir ki Maya və Astek imperiyalarin da Türklər qyrub.Avstraliya və Antarktidani Türk Piri reis acib.

Mirzə Qafarlı 2022-01-03 08:58:15

2021-ci il dekabr ayının son günlərində maraqlı verilişlərini həvəslə izlədiyim Saleh Bağırovun "Ötən günlər verilişinin qonağı Natavan Şeyxovanın rusca danışığı verilişin və İTV-nin ruhuna yad idi. Xahiş edirəm dilimizə hörmət etməyən qonaqları verilişə dəvət etməyin.

Eli 2022-01-03 01:45:55

30 ildir biz Müsteqil Dövletik ,ancaq hele de ruz familiyalarından yaxa qurtara bilmirik,adam başa düşe bilmir ki ,bize ne mane olur.Bizde milli meseleler ögey münasibet tek dövlet memurlatının yox ele hamımızın günahıdır.

Eli 2022-01-03 01:38:43

Öz özüne hörmet etmeyene heç kim hörmet etmez.

t.ədalət 2022-01-02 14:07:43

Hər bir millətin kimliyi onun dilidir.Hər bir fəaliyyət növünün müasirliyi də milli kökə bağlılıqdır.Təəssüf ki indi vəzifələrə rus dilini bilməyənləri yaxın buraxmırlar.Hakimiyyət eşalonundakılar evlərində kanalizasiya qoxuyan ruscadan başqa dildə danışmırlar.Bu da bizim müstəqilliyimiz üçmün çox təhlükəli bir təhdiddir.Allah bizi Rusiya dövlətindən və onun dilinə bağlı düşmənlərdən qorusun!

Ələmdar Məmmədov-hüquqşünas 2022-01-01 22:44:24

Hörmətli Ramazan müəllim!Sizin yazınız əslində tədqiqat əsəridir. Qeyd etdiyiniz kimi “Dilimiz də, adlarımız da, adətlərimiz də bu gün VƏTƏN sərhədləridir, sınır xəttidir”.Həqiqətən sanki gözögörünməz bir qüvvənin sifarişi ilə bəzi “ziyalılarımız”tariximizə,milli keçmişimizə tarixi şəxsiyyətlərimizə qarşı ləkə yaxmaq kampaniyası aparırlar.

Isi 2022-01-01 22:20:45

Bakının adını gedin Bakı kəndlərində yaşayan yerli əhalidən soruşun.

nazim 2022-01-01 21:12:04

Tat yahudi mənşəli AZƏRİ sözü də bizə sırınmaq istənir...

Azerbaycan 2022-01-01 19:03:48

Azerbaycanda azerbaycançiliga azerbaycan tūrkcesinin,oguz tūrklūyūnūn öyrenilmesi,tehqiqati,möhkemlenmesi,tebligi sifir seviyyesindedir ! Sifir.

Rasim. 2022-01-01 12:58:37

E.M çoox düz qeyd etdi.

E.M 2022-01-01 11:37:34

6-cı sinif, tarix dərsliyi, 2021-ci il buraxılışında Qarabağın əvvəlki adın Artsax yazanda, xaricilər də Bakını Badkube adlandıracaq

Son yazılar


Новости

Обзор на EPOS GTW 270 Hybrid

Они доступны только в этой цветовой гамме из оружейного металла. Обновление 22 апреля, 10:03 утра по восточному времени: EPOS выпустила обновление прошивки для GTW 270, доступного через программное обеспечение Gaming Suite на ПК, которое обеспечивает одновременное Bluetooth и беспроводное подключение к его ключу USB —C. Вы можете переключаться между режимами, нажав кнопку на ключ. Компания говорит, что теперь он доступен. Гибридные наушники GTW 270 стоимостью 199 долларов от аудиокомпании EPOS, насколько мне известно, являются первыми по — настоящему беспроводными наушниками, созданными для игр, но сами наушники не являются самой большой точкой продаж. Приемник Bluetooth USB-C, который поставляется с наушниками, получает это различие. Он намного компактнее, чем стандартные USB-ключи размером с флэш-накопитель, входящие в комплект многих гарнитур. Он также более способен работать с кодеком aptX low latency (aptX LL), который обеспечивает хорошее звучание звука без заметной задержки. Используя приемник, гибрид GTW 270 может быть особенно хорош для быстро развивающихся игр, где звуковые сигналы имеют значение для успеха; но на самом деле, это приятно иметь для любого названия. Однако есть одна проблема: микрофоны не работают, когда вы слушаете звук через приемник USB-C. (Однако встроенные микрофоны наушников работают, когда они подключены к устройству через Bluetooth.) Гибрид EPOS GTW 270 Вот звезда шоу. Это больше зависит от технических ограничений aptX, чем от принятия решений EPOS. Чтобы определить приоритет полосы пропускания для качества звука и быстродействия, при прослушивании с помощью ключа USB-C активен только канал воспроизведения. Это потенциальный разрыв сделки для некоторых геймеров, которые, возможно, захотят перейти в голосовой чат с друзьями на своих консолях. Но к чести EPOS, задержка между ключом и наушниками действительно кажется несуществующей. Эти бутоны цвета оружейного металла имеют простой, сдержанный дизайн, чтобы они не слишком высовывались из вашего уха. Они не слишком тяжелые, и посадка удобная, благодаря сменным силиконовым ушным наконечникам, которые помогают получить хорошую герметичность в ухе. Что касается элементов управления, у них есть только одна многофункциональная кнопка, которая обрабатывает приостановку и возобновление музыки, смену треков, а также прием телефонных звонков. Другими словами, без ключа USB-C они не являются чем-то особенным. (EPOS действительно делает версию за 169 долларов без ключа.) Для общего использования — например, для телефонных звонков или музыки — вы можете получить больше, потратив меньше, если посмотрите некоторые из вариантов в руководстве по покупке доступных беспроводных наушников моего коллеги Криса Уэлча. НАШ ОБЗОР ГИБРИДА GTW 270 7 ИЗ 10 Плюсы Незаметная задержка при подключении к ключу USB-C Сменные силиконовые наконечники для комфорта и звукоизоляции Совместимость с несколькими устройствами Минусы Микрофоны не работают при подключении через USB-C Чехол для зарядки, подверженный царапинам Они легки в использовании по цене За пределами игр эти наушники можно использовать, как и любой другой беспроводной набор, для подключения к телефону, планшету или ноутбуку через Bluetooth. Они поддерживают Bluetooth 5.1 (с кодеком SBC или aptX, в зависимости от устройства, к которому вы подключаетесь) для музыки, видео, игр и телефонных звонков, и EPOS говорит, что вы можете сопрягать их с восемью устройствами. Сопряжение выполняется, удерживая нажатой кнопку на корпусе зарядки. Гибрид EPOS GTW 270 Единственная кнопка гибрида GTW 270 находится на левом наушнике. Говоря о зарядном чехле: он имеет цельнометаллическую конструкцию, которую, к сожалению, очень легко поцарапать. Он заряжается через USB-C; при полной зарядке EPOS говорит, что он может обеспечить до 15 часов дополнительного времени автономной работы наушников. В течение рассматриваемого периода гибридные наушники GTW 270 достигли пятичасовой отметки времени автономной работы, что соответствует заявлениям компании. И если вы тот, кто время от времени совершает потную пробежку или просто не хочет попасть под дождь, они водонепроницаемы по стандарту IPX5. Я провел последние несколько недель, используя наушники, чтобы играть в игры поочередно на моем PS5, моем коммутаторе и моем рабочем ноутбуке несколько раз в день. (Если вам интересно, в комплект поставки входит адаптер, который позволяет подключить ключ к устройству с портами USB Type-A.) Гибрид GTW 270 работает как любая беспроводная игровая гарнитура, но действительно беспроводной форм - фактор имеет некоторые очевидные преимущества. Мне нравится, что они позволяют мне свободно передвигаться по проводам, и их использование не изолирует меня (или не портит мои волосы), как громоздкие банки для ушей. Приемник предварительно соединен с бутонами, и они подключаются почти мгновенно. Гибрид EPOS GTW 270 Каждый наушник заряжается через контактные точки, а светодиоды показывают оставшееся время автономной работы. Мне также нравится удобство использования только правого наушника (правый управляет передачей Bluetooth, поэтому прослушивание только через левый наушник не работает), поэтому я могу держать ухо доступным для прослушивания отправленных пакетов. Это, конечно, не является чем-то новым для людей, которые уже используют действительно беспроводные наушники. Это просто кажется новым, чтобы испытать эту свободу с игровой гарнитурой. В течение отчетного периода я попробовал римейк "Души демона", "Бог войны" 2018 года, "Приключения в кольце" и "Призрак Цусимы", а также несколько других игр. Хотя у них нет самой широкой звуковой сцены или самого четкого частотного разделения, которое я слышал для прослушивания музыки, они сияют игровым звуком — в частности, эффектами объемного звучания и доставкой басов. Общее качество звука не является взрывоопасным, и есть предел тому, насколько захватывающими могут быть эффекты объемного звучания, учитывая небольшие драйверы наушников. Но звук не слишком скомпрометирован. Если вы не хардкорный геймер, которому нужно услышать каждую деталь в кристально чистой презентации, они, скорее всего, подойдут вам. Гибрид EPOS GTW 270 Они великолепно работают как с PS5, так и с коммутатором. Для расширения совместимости в комплект поставки входит адаптер USB-C-USB Type-A. Гибрид GTW 270 был бы очень близок к идеалу, если бы микрофоны работали при подключении с помощью ключа USB-C. Увы, это не так, поэтому использование ключа будет практически бесполезно для тех, кто часто играет в многопользовательские игры с друзьями. (Это немного другая история, если вы играете в много однопользовательских игр и не возражаете против отсутствия микрофона для игр.) Поскольку наушники не так уж полезны для игр без ключа, это означает, что вы идете на большой компромисс, и это тот, который ни одна из лучших игровых гарнитур, которые я тестировал (большинство из которых дешевле, чем это), не просит вас сделать. Это твой выбор. Часы OnePlus - это первые умные часы от OnePlus. Он стоит всего 159 долларов и длится до двух недель между зарядками, но он также делает намного меньше, чем конкурирующие умные часы от Samsung, Fossil, Apple и других. https://www.theverge.com/22241197/epos-gtw-270-hybrid-truly-wireless-earbuds-usb-c-gaming-bluetooth

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet-это впечатляющее конвертируемое устройство за 279 долларов. Часть руководства Verge по Chrome OS и Chromebook Дуэт Chromebook от Lenovo далек от безупречности. Но когда вы оцениваете устройство, которое начинается с 279 долларов, вопрос не в том, “Является ли это идеальным устройством”, а в том, “Лучше ли это, чем другие вещи, которые вы можете получить за эту цену” Chromebook в этом ценовом диапазоне, как правило, неуклюж и дешев, как Chromebook 14 от HP или Chromebook x360 12b. Если вам нужна альтернатива Windows, вы смотрите на самый нижний конец линий Acer Aspire или Acer Swift или другие чрезвычайно простые варианты, такие как Motile 14. И, конечно, есть iPad начального уровня и другие базовые планшеты Android, но они не поставляются с клавиатурой. Lenovo, безусловно, срезала некоторые углы, чтобы сократить дуэт Chromebook до этой ценовой точки. И поскольку я работаю профессиональным ворчуном, я буду ворчать. Но в конце дня они чувствуют себя как срезанные углы — не как серьезные ошибки, которые значительно затрудняют работу устройства. И после нескольких дней использования дуэта в качестве основного драйвера я чувствую себя комфортно, говоря, что он гораздо больше похож на Surface Go с некоторыми уступками, чем на ультрабюджетный ПК. НАШ ОБЗОР Duet Chromebook ОТ LENOVO 8,5 ИЗ 10 Плюсы Ультра портативный 11-часовое время автономной работы В комплекте клавиатура и подставка для ног Вы не можете превзойти цену Минусы Тесная клавиатура и тачпад Только один порт (и это не разъем для наушников) Не хватает лошадиных сил для серьезной многозадачности По сравнению с последними iPad или более дорогими хромбуками, такими как Pixelbook Go, Chromebook Duet имеет значительные недостатки. Но эти устройства являются шагом вверх в цене (особенно если вы включаете крышки клавиатуры). Если вы ищете кабриолет в диапазоне ниже 300 долларов, у которого есть нога в обеих дверях, дуэт-лучшее, что вы найдете. Базовая модель Chromebook Duet имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. В стоимость входит клавиатура и подставка, чего не скажешь о Surface Go или любой другой модели iPad. Я протестировал версию за 299 долларов, которая имеет тот же процессор и оперативную память, но 128 ГБ памяти. Двадцать долларов — это не огромная разница, поэтому я рекомендую вам пойти на дополнительное хранилище, если вы можете себе это позволить-64G быстро заполнится, если вы планируете загружать много приложений, видео или других носителей. Дуэт Lenovo Chromebook Лучшие ноутбуки 2020 Lenovo Chromebook Duet Легко изменить угол наклона экрана. Помимо его головокружительной цены, главное, что нужно знать об этом Chromebook,-это то, что он маленький. При 10,1 дюйма это типичный размер для планшета, но если вы пытаетесь использовать его так, как вы использовали бы рабочий ноутбук (например, с десятками вкладок и окон рядом), все становится тесным. Я смог написать весь этот обзор на дуэте, но возвращение к 13-дюймовому 32-дюймовому экрану на моем персональном компьютере казалось совершенно новым миром. Дисплей действительно имеет соотношение сторон 1610, что я ценю, и если вы привыкли использовать 169 панелей, вы заметите дополнительное вертикальное пространство. Я все еще чувствую себя немного менее стесненным на 13-дюймовом экране 169, но это близко. Как следствие, съемная клавиатура также крошечная. Большинство клавиш не страшны для нажатия; на самом деле они немного больше, чем клавиши Surface Go, с шагом около 1,3 мм. К тесной настройке потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но после дня или около того использования устройства я смог достичь своей обычной скорости набора текста (около 130 слов в минуту). Однако Lenovo пришлось пойти на компромисс с клавишами на окраине колоды (tab, backspace, enter, двоеточие, апостроф, тире и т. Д.). Они крошечные (чуть более половины размера буквенных клавиш), и их нажатие было рутиной. Даже после использования устройства в течение нескольких дней я все еще правильно нажимал backspace примерно в 75 процентах случаев — я не могу сказать вам, сколько раз я вместо этого хлопал знаком равенства. Точно так же я очень часто нажимал enter, когда хотел нажать соседнюю клавишу апострофа. Нажатие на тире, которое находится слева от клавиши "равно", было похоже на сценарий "иголка в стоге сена", и я инстинктивно избегал использования тире в своем письме. Я предполагаю, что вы привыкнете ко всему этому, если купите Дуэт, но ожидайте крутой кривой обучения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LENOVO CHROMEBOOK DUET (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЗОРОМ) MediaTek Helio P60T 4 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 128 ГБ памяти 10,1-дюймовый дисплей (1920 x 1200) батарея емкостью 7000 мАч (27 Вт * ч) Адаптер 10 Вт Два динамика Два цифровых микрофона Один порт USB-C Вы не будете шокированы, узнав, что тачпад также небольшой-3,4 х 1,9 дюйма. Он прекрасно себя чувствует и грамотно прокручивается (хотя у меня маленькие руки). У меня были некоторые проблемы с щелчком и перетаскиванием (я часто прибегал к этому на сенсорном экране), и щелчки двумя пальцами иногда регистрировались как обычные щелчки. Кроме того, когда клавиатура неровно лежала у меня на коленях, она иногда поворачивалась в положение, когда кликер перестал работать (болезнь, с которой вы будете знакомы, если раньше использовали дешевые чехлы для клавиатуры). Если вы предпочитаете использовать экран, дуэт также совместим со стилусами USI. Если вы надеялись подключить кучу периферийных устройств вместо прилагаемой клавиатуры, убедитесь, что у вас есть разветвители и ключи на буксире. Дуэт имеет всего один порт USB-C, который будет занят всякий раз, когда устройство заряжается. Было бы неплохо иметь хотя бы аудиоразъем, хотя Lenovo включает в себя ключ для наушников. (Пока мы составляем списки пожеланий, будет приветствоваться еще один порт USB-C, чтобы мы могли подключить мышь во время зарядки). Дуэт Lenovo Chromebook Дуэт включает в себя подставку и клавиатуру. Дуэт Lenovo Chromebook. Снаружи на экране был сильный яркий свет. Однако при такой цене я не рассматриваю тесную периферию как ошибку со стороны Lenovo; это компромисс, который вы делаете. В обмен вы получаете довольно компактное и портативное устройство. Один только планшет весит 0,99 фунта (449g), а с клавиатурой и подставкой для ног он составляет всего 2,03 фунта (921g). И, несмотря на углы, которые были срезаны с помощью клавиатуры и тачпада, ни одна часть дуэта не выглядит и не кажется дешевой. Сам планшет изготовлен из алюминиевого сплава, который прочен и приятно держать. Обложка сделана из шикарной серой ткани — в закрытом состоянии она выглядит как классный блокнот. И клавиатура, и подставка надежно оставались на месте, пока я пользовался устройством. Дуэту действительно не хватает двухкомпонентного магнитного механизма, который Surface Go использует для удержания обеих крышек на месте, что означает, что клавиатура имеет тенденцию скользить, когда ноутбук закрыт. Опять же, углы. Еще одна область, где дуэт пробивает выше своей весовой категории срок службы батареи. Lenovo утверждает, что 10 часов; Я приблизился к 11 с половиной, запустив устройство через свою типичную рабочую нагрузку вкладок Chrome и приложений, включая Gmail, Twitter, Slack, Asana, Facebook, Документы и листы, а также случайный вызов масштабирования и потоковую передачу Spotify, с экраном средней яркости. В тот день, когда я использовал только Chrome, я получил чуть больше 12. (Lenovo, однако, экономила на зарядном устройстве; включенный в комплект 10 Вт USB-C кирпич только увеличил мощность устройства на 24 процента за час.) Есть четкое (по крайней мере, частичное) объяснение этому результату-процессор низкого класса. Lenovo использует восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60T с частотой 2,0 ГГц. По мощности он ближе к бюджетному процессору смартфона Snapdragon, чем чипы Intel, которые вы найдете в хороших хромбуках. Учитывая это, выступление Дуэта было на удивление достойным. Если вы просматриваете несколько вкладок, транслируете Netflix или запускаете одно или два приложения, у вас не должно возникнуть проблем. Я даже смог запустить ежедневную дозу от восьми до 12 вкладок Chrome и от шести до восьми приложений для Android без особых проблем. Docs и Spotify разбились один или два раза, но это не было серьезной проблемой. Было почти невозможно сделать что-либо еще во время вызова масштабирования (хотя это может быть скрытым благословением для моих коллег). Я также запустил дуэт в течение дня использования только Chrome, и все начало замедляться примерно на 15 вкладках. Но опять же, тяжелая многозадачность-это не то, для чего предназначено это устройство (и 4 ГБ оперативной памяти, вероятно, является таким же ограничивающим фактором, как и процессор). СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДУЭТ LENOVO CHROMEBOOK Теперь каждое интеллектуальное устройство требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем сможете его использовать, — контрактов, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать “согласиться” на использование устройств, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Lenovo Chromebook Duet, вы должны согласиться Подключение к Wi-Fi Условия предоставления услуг Chrome OS Синхронизация Chrome (перенос истории, закладок, паролей и других настроек из вашей учетной записи Google) Персонализированные сервисы Google Условия предоставления услуг Google Play Следующие соглашения являются необязательными Отправляйте диагностические данные и данные об использовании в Google Учетная запись Google Резервное копирование на Google Диск Разрешить приложениям и службам с разрешением на местоположение использовать местоположение вашего устройства Google Assistant voice match Пусть помощник покажет вам информацию, связанную с тем, что находится на вашем экране Подключение к телефону Android Итоговый подсчет пять обязательных соглашений и семь факультативных Говоря о зуме, дуэт имеет две камеры, включая 2-мегапиксельную переднюю стрелку и 8-мегапиксельную заднюю стрелку. Оба были на самом деле лучше, чем веб-камеры, которые я обычно вижу на ноутбуках. Мое лицо во время видеозвонков было четким и не особенно размытым, а камера заднего вида не делает невероятных фотографий, но прекрасно подойдет, если вам нужно сделать снимок ваших заметок или слайда PowerPoint. Двойные динамики (расположенные в верхней панели) обеспечивали удивительно хорошо сбалансированный звук, который был четким при более высокой громкости. Они не становятся такими громкими, как многие полноразмерные ноутбуки-это понятно, учитывая их размер, но это еще одна причина, по которой на этой штуке действительно должен быть разъем для наушников. Игра также была хорошим опытом. Перелистывание Легенд и Легенд о монстрах иногда заикалось, но в целом было довольно гладким. Они также выглядели четко на экране 1920 x 1200. Дуэт даже хорошо поработал с фотоработами в Lightroom. Редактирование, как отдельных фотографий, так и пакетов, не было мгновенным, но и не было мучительно медленным; этот опыт был примерно на одном уровне со среднечастотными хромбуками на базе Intel, которые я тестировал в прошлом. (Панель немного тусклая для тех, кто занимается серьезной творческой работой; яркий свет был достаточно сильным, чтобы экран было трудно увидеть на открытом воздухе). Дуэт Lenovo Chromebook. Буквенные клавиши в порядке, но внешние-это борьба. Переходя к программному обеспечению, все, что нравится людям Chrome OS в Chrome OS, здесь. Дуэт загружается быстро, интерфейс прост, вы получаете автоматическое обновление фона каждые шесть недель, у вас есть доступ к вашим любимым приложениям для Android (включая Microsoft Office) через Google Play Store, а Google Assistant может отвечать на ваши запросы и составлять вам компанию. ОС хорошо интегрирована с остальной экосистемой Google, и есть множество симпатичных способов использовать ее с вашим телефоном Android. Дуэт поддерживает мгновенную привязку, что означает, что вы можете автоматически подключать его к соединению для передачи данных вашего телефона без необходимости возиться с горячими точками. Вы также используете Android для удаленного входа и выхода из Chromebook, если он находится поблизости. И вы можете использовать Click-to-Call для отправки контактных номеров из дуэта на свой телефон. Обычные предостережения Chrome OS также применимы; Приложения для Android являются хитом или промахом, причем некоторые из них хорошо оптимизированы для Chromebook, некоторые из них в порядке, но хуже, чем их браузерные эквиваленты, а некоторые (привет, Facebook Messenger) являются абсолютными катастрофами. По - прежнему гораздо сложнее загружать приложения, чем на Android. Как только вы поймете, какие приложения вы можете безопасно использовать и что вы должны хранить в Chrome, вы сможете отлично ориентироваться в операционной системе. Но если вы новичок в Chromebook, есть кривая обучения. ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ CHROME OS Самое интересное здесь то, что Google также внесла несколько изменений в Chrome OS, чтобы оптимизировать его для конвертируемого форм-фактора. Google говорит, что Duet-это первое устройство, которое когда-либо запускалось с версией Chrome, которая на самом деле оптимизирована для использования на планшетах. (RIP Pixel Slate). Существует три режима типа” Режим " (когда клавиатура подключена), режим просмотра (когда подставка открыта, а клавиатура отсоединена) и режим просмотра (когда это просто планшет). (Режим просмотра и режим просмотра, по сути, одинаковы, насколько я могу судить). Функция заголовка в режиме просмотра-это новая система навигации по жестам. Длинный свайп вверх отправляет вас на начальный экран, короткий свайп вверх вызывает полку приложений, проводя вверх и удерживая показывает все открытые окна приложений. Проведите пальцем вверх, удерживайте и перетащите окно в одну сторону, чтобы разделить дисплей; проведите пальцем вправо, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Я бы не сказал, что эти жесты были обязательно плавными — по крайней мере, по сравнению с тем, что вы увидите на iPad. Но это начало системы, которая, как я вижу, в будущем станет довольно отшлифованной, и они действительно немного упростили просмотр в режиме планшета. Ничто в дуэте Chromebook не идеально; Я мог бы весь день придираться к различным неоптимальным качествам клавиатуры, тачпада, производительности или экрана. Но Дуэт не пытается быть идеальным. Он не предназначен для опытных пользователей и не предназначен для тяжелой многозадачности. Имея это в виду, это самое близкое к совершенству, что я когда-либо видел с ноутбука-планшета за 300 долларов. Если вы ищете забавное устройство для детей, которое также может справляться с работой на дому, или портативный 2-в-1 для просмотра Netflix и отправки электронной почты на ходу, дуэт должен отлично работать. Это солидный хромбук среднего уровня 2-в-1, который не может быть таким дешевым, как сейчас. https://www.theverge.com/21262694/lenovo-chromebook-duet-review-tablet-chromebook-chrome-os-price