CİNAYƏTKARLIQ - tarixən dəyişən sosial və cinayət-hüquqi hadisədir

Şəmsəddin Əliyev,

“Polisə Dəstək” İctimai birliyinin sədri

Hansı cəmiyyətdə sosial həmrəylik güclüdürsə, orada cinayətlər də azdır”. Alfred Dürkheym (Alman militarizmi əleyhinə olan Fransa sosioloqu (1858-1917))

Cinayətkarlıqla mübarizə cinayətkarlığa, onu doğuran səbəb və şəraitə təsir edə biləcək çox aspektli mürəkkəb fəaliyyət istiqamətlərindəndir.

Cinayətkar davranış modeli cinayətlərlə bağlı motivasyanın formalaşdırılmasını, düşüncələrdə cinayətin törədilməsinə səmtlənən qərarların qəbulunu və onun həyata keçirilməsi-icrasını realizə etməkdən ibarət olur. Motivasiya isə öz növbəsində cinayətlərin törədilməsi prosesinin meydana gəlməsini, cinayətkar davranış motivinin və davranışın məqsədini özündə ehtiva edir. Davranış motivi daxili inamın, istək və arzunun, daxili tələbat və ehtiyacın, özəl marağın, hisslərin, bir az da konkretləşdirsəm xarici mühitin təsiri altında konkret situasiyanın əmələ gəlməsidir.

Bəzi alimlər ictimai həmrəyliyin zəif olduğu ölkələrdə cinayətlərin də çox olduğunu önə çəkirlər. İnsan sosial varlıq, cinayətlər sosial hadisə, cinayətləri doğuran səbəb və şərait sosial səbəblər, əməlin təhlükəlilik dərəcəsinə görə tətbiq edilən cəzanın məqsədi isə sosial ədaləti bərpa etməkdən ibarət olduğuna görə sosial hadisələrin tədqiq edilməsi önəm kəsb edir.

Bəzi elmi mülahizələrə görə İctimai həmrəylik zəiflədikcə fərdlər arasında əlaqə də zəifləməyə başlayır.

Tarixən fərdlərin bir-birinə ehtiyacı yaranıb. Orqanizm üzvlərinin bir-biri ilə sıx bağlılığı olduğu kimi, hər kəsin başqasından müəyyən mənada asılılığı tarixi bir zərurətə çevrilir. Mövcud asılılıq və digər səbəblər müəyyən qrupu qəsdən cinayət törətməkdə birgə iştiraka vadar edir. Sosial problemlər artdıqca cinayətkarlığın budaqlarında ictimai münasibətlərə zidd hərəkət və hərəkətsizliklərin baş verməsi “qanuniləşir”, cəmiyyət üçün arzuolunmaz müəyyən ictimai təhlükəli əməlin baş verməsinə sosioloji zəmin yaranır. Cinayətlərin törədilməsi barədə “qərara gəlmə” mümkün zamandan istifadə etməklə şəxsi maraqların icraya yönəlməsi ilə aktuallaşır. Fərd cinayət məcəlləsi ilə cəza təhdidi altında təqib olunacağını bilə-bilə ictimai münasibətlərə zidd əməlinin baş verməsini arzulayır. Burada şəxsin hüquqa zidd məqsədinin həyata keçirilməsi müəyyən vasitələrin və digər mümkün şəraitin seçimi ilə sıx bağlı olur.

Cinayətə meyilli sübyektlərin ictimai münasibətlərə zidd hərəkət və ya hərəkətsizliklərin törədilməsinə yönələn qərarın qəbul edilməsi ilə niyyətin icrası-qəsdən törədilməsi mərhələsi başlayır, ictimai təhlükəli əməl qətiləşir. Cinayət törədildikdən sonra sübyekt baş verənləri və cinayət yolu ilə əldə etdiklərini təhlil edir, cinayətin izlərinin gizlədilməsi ilə məşğul olur, onun ifşa oluna biləcək imkanlarını qapamağa və cinayət məsuliyyətindən yayınmaq üçün yollar axtarmağa çalışır. Dövlətə mənsub, onunla siyasi və hüquqi bağlılığı olan belə vətəndaşları aşkar və yaxud qeyri-aşkar şəraitdə ictimai təhlükəli əməlləri törədən ”təcrübəli kontingentlər” də adlandırmaq olar. Daxili işlər orqanlarının bu sahədə hamıya görk olacaq, barmaq silkələyəcək prinsipallılıq və peşəkarlığı nəticəsində təqsirlərini etiraf edən belə şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması uzun çəkmir. Müqayisəli rəqəmlərə diqqət edək: 2023-cü il ərzində qeydiyyata alınan 36.811 cinayətlərin 15.253-ü (41,4%-i) iqtisadi sahədə, 14.716-ı (40%-i) ictimai təhlükəsizlik və ictimai qayda əleyhinə , 5.302-i (14,4%-i) şəxsiyyət əleyhinə olan ictimai təhlükəli əməllər olsa da, təqsirkarların məsuliyyətindən yayına bilməsinə imkan verilməmiş, qeyri-aşkar (ictimaiyyətə bəlli olmayan tərz və şərait) şəraitdə baş verən cinayətlərin 85%-nin, ağır və xüsusilə ağır cinayətlərin 90%-nin açılması təmin edilmişdir. Şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlərin (5.301 fakt) də 99%-i (98,4%-i) təxirə salınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində açılmışdır. Qəsdən adam öldürmələrin 96,1%-i, adam öldürməyə cəhdlərin 97,4%-i, sağlamlığa qəsdən ağır zərərvurmaların 98,9%-i, quldurluqların 98%-i, soyğunçuların 98,1%-i, artımla davam edən dələduzluqların 92,1%-nin də açılması polis orqanlarının peşəkarlığı ilə davam edən qətiyyətli istintaq, əməliyyat-axtarış tədbirlərinin zərgər incəliyi ilə təşkilindən və verilən tapşırıqların dəqiqliyindən asılı olmuşdur. Kollektiv sübyektlərin (mütəşəkkil cinayətkar fəaliyyətin, dəstələrin, birliklərin və qrupların) qarşılıqlı əlaqədə oduğu sistemli fəaliyyəti nəticəsində planlaşdırılmış niyyətlərinin də qarşısı alınmışdır. Ötən il ərzində ağır və xüsusilə ağır cinayətlər törətmiş 254 kriminal qrup polisin daxil olmuş məlumatlara çevik reaksiyası nəticəsində zərərsizləşdirilmişdir. Təhlükəsizliyimizin keşiyində ayıq-sayıq dayanan polis orqanları tərəfindən 247 şəxs - qanunsuz odlu silah saxlayanlar və daşıyanların da ittihamı təsdiq edilmiş, məhkəmə məsuliyyətinə cəlb edilmişlər. Bu mənada cinayətkarlıq tarixən dəyişən sosial və cinayət-hüquqi hadisə olaraq özündə müəyyən ərazidə və məkanda cinayətlərin dinamikasını əks etdirir. Zənnimcə cəmiyyət də ictimai təhlükəsizliyin təmin olunmasında özünü kənara çəkməməli, Konstitusion vəzifələrindən “azad” etməməlidir. Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, sosial və ictimai qaydanın, habelə əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılması həm də ictimai həmrəyliyə nail olmaqdan keçir.

Cinayətkarlığa qarşı mübarizənin təşkili və onun ictimai təhlükəsizlik dərəcəsini müəyyən etməklə, cinayətlərin miqyasını, konkret şəraitdə, yerdə və vaxtda baş verməsini, tendensiyasını, habelə cinayətkarliqla mübarizənin istiqamətlərini öyrənməyə imkan verir . Cinayətkarlığı doğuran səbəb və şəraiti tədqiq edib onun aradan qaldırılması(onun sosial iş-istiqamətləri, sosial-qruplar, sosial-ərazi və sosial-sahəvi) konkret xəbərdarlıq tədbirlərinin hazırlayıb həyata keçirilməsi məqsədini daşıyır. Bu, cinayətkarlığın sosial xarakteristikasını ehtiva edir.

Cinayətkarlığın daxili, özünə xas cəhətləri isə hüquq mühafizə orqanlarının cinayətkarlığa qarşı təkmil, birgə mübarizənin gücləndirilməsində ifadə olunur. Hüquq-mühafizə orqanlarının 2023-cu il ərzində cinayətkarlığa qarşı həyata keçirdikləri birgə mübarizə keçmiş illərdən bağlı qalmış cinayətlərin açılmasına da təsir etmişdir. Ötən il ərzində keçmiş illərdən bağlı qalmış 426 cinayət, 3.324 cinayət isə “isti izlərlə” açılmış, sübyektlərin şəxsiyyəti barədə əldə edilən məlumatlar nəticəsində təqsirli bilinənlər zərərsizləşdiriliblər. 2022-ci il ilə müqayisədə 2023-cü ildə beynəlxalq axtarışa verilən 108 nəfərdən 53-nün yeri müəyyən edilib.

Qeyri-Leqal dövriyyədən 4 ton 464 kg narkotik vasitələr çıxarılmışdır. (2022-ci il ilə müqayisədə 1 ton 46 kg çoxdur). 268 ton 881 kg narkotik tərkibli bitki yaşıl kütlə halında məhv edilmişdir.

Cinayətkarlığın sosial konteksdə öyrənilməsi də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Regionda(hər hansı bir ərazidə) baş verən cinayətlərin sosial cəhətləri diqqət çəkir. Əhali və əhalinin tipi, yaşı, milliyyəti, hansı dinə mənsub olması, ailə vəziyyəti, əhalinin sayına görə vəziyyəti ön planda durur. Cinayətkarlığın sosial-iqtisadi, sosial-siyasi və sosial-mədəni cəhətləri təhlil edilərək öyrənilir.

Cinayətlərin baş verməsinə təsir edən əsas və ümumi səbəblərdən biri sosial faktorlardır. Əhalinin formalaşdığı sosial mühit və həmin mühitdəki həyat tərzinə və ictimai münasibətlərin inkişafındakı roluna nəzarət var, müvafiq sosial şəraitdəki maddi və mənəvi cəhətlərinə qayğı ilə yanaşılır.

Sosial dövlət mühiti də burada rol oynayır. Ötən il əhalinin hər 100 min nəfərinə düşən cinayətlərin sayı 360 fakt təşkil edib. Avropa ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycanın vəziyyəti müqayisə olunmazdır. Almaniyada 7903 , Danimarkada 8475, Belçikada7760, Avstriyada 6120 və digər Avropa ölkələrində 100 min nəfərə düşən cinayətlərin sayı çox olduğu halda Azərbaycanda bu rəqəm360 faktdır. Bu, Azərbaycan dövlətinin özünə xas siyasi və idarəçilik fenomeni kimi tarixi inkişafından, onun iqtisadi, siyasi, hətta geosiyasi vəziyyətindən irəli gəlir.

Göründüyü kimi, cinayətkarlıqla mübarizə peşəkarlıq və prinsipallıqla davam edir. Cinayətlərin bəzi növlərində artım müşahidə edilsə də vəziyyətin dəyişilməsi müəyyən qrupun, ayrı-ayrı vətəndaşların deformasiyaya uğrayan davranışlarından və cinayətkarlığın sosiologiyasından da asılı olur. Amma cinayət varsa, mübarizə və cəza da var. Bütün hallarda cinayətkarlığın hüdudları qanunla müəyyənləşdiyindən, onunla mübarizənin aspektləri də qanunla təşkil edilir.

Belə yanaşma hüquqpozmalarin digər növlərinin sosial neqativ hərəkətlərinə qarşı müşahidə edilmir. Təkrar qeyd etmək yerinə düşəndir ki, cinayətlər sosial hadisə, onu törədən sübyektlər sosial varlıq, cinayətkarlığı doğuran səbəblər sosial faktorlu və sonda təqsirləndirilən sübyektlərə qarşı tətbiq edilən cəzanın əsas məqsədi sosial ədalətin bərpasından ibarət olduğundan iqtisadi, sosial və siyasi cəhətdən inkişaf etmiş demokratik dövlətlərdə cəmiyyətin hüquqi vəziyyətinə xas yeni cinayətlər baş verir və yeni cinayətkarlar olur, olacaq.

Bu mənada istənilən cəmiyyətlərdə, hətta ekstremal şəraitlərdə - təbiət hadisələri , texnogen və sosial faktorlarla bağlı mürəkkəb məcmuya malik cinayətlər qeydə alınır. Ona görə də cəmiyyətin hər bir üzvü daha çox vətəndaş cəmiyyəti fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun cinayətlərin fərdi xəbərdarlığına, proflikatikasına səy göstərməli, ekstravaqant davranışlar və insanların əhəmiyyət kəsb edən fərdə xas xarakterik cəhətləri diqqət çəkməli, cinayətlərin baş verməsinə imkan verəcək davranışlara qarşı birgə səylər formalaşmalıdır.

Cari ilin I rübündə də cinayətkarlıqla mübarizə-ictimai təhlükəsizliyin təmini , ictimai qaydanın qorunması, vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının nəzarətdə saxlanılması məqsədyönlü şəkildə davam etdirilib.

Hesabat dövründə Daxili İşlər Nazirliyi və prokurorluq üzrə qeydə alınmış 8.930 cinayətin 85 faizi açılıb. Ağır və xüsusilə ağır cinayətlər, qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurmalar, mülkiyyət əleyhinə, o cümlədən oğurluqlar, soyğunçuluqlar, quldurluqlar, informasiya texnologiyalarından istifadə edilməklə törədilən, habelə qrup halında və ailə münaqişəsi zəminində baş verən, əvvəllər məhkum olunmuşlar və yetkinlik yaşına çatmayanlar tərəfindən törədilən hüquqazidd əməllər 2023-cü ilin 3 ayı ilə müqayisədə azalıb.

Qeyri-aşkar şəraitdə baş verən cinayətlərin, şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlərin açılması yaxşılaşıb.

2024-cü ilin birinci rübü ərzində qeyri-leqal dövriyyədən 1 ton 329 kiloqram narkotik vasitə çıxarılıb və bu cinayətlərə görə 1.572 nəfər məsuliyyətə cəlb edilib. Yol-nəqliyyat hadisələrinin sayında 12,2 faiz, qəzalarda həlak olanların sayında 14 nəfər, xəsarət alanların sayında 39 nəfər azalma qeydə alınıb. Vətəndaşların müraciətlərinə baxılmasının nəticələri əhali tərəfindən məmnunluqla qarşılanır.İstintaq prosesində cinayət yolu ilə şəxslərə vurulmuş 77.668.996 manat maddi ziyanın 80 faizi ödənilmişdir.

Bu sahədə bütün polis orqanlarının şəxsi heyətinə uğurlar arzulayırıq!

635x100

Şərhlər

Hər hansısa bir şərh yazılmayıb.

Son yazılar


Новости

Обзор на EPOS GTW 270 Hybrid

Они доступны только в этой цветовой гамме из оружейного металла. Обновление 22 апреля, 10:03 утра по восточному времени: EPOS выпустила обновление прошивки для GTW 270, доступного через программное обеспечение Gaming Suite на ПК, которое обеспечивает одновременное Bluetooth и беспроводное подключение к его ключу USB —C. Вы можете переключаться между режимами, нажав кнопку на ключ. Компания говорит, что теперь он доступен. Гибридные наушники GTW 270 стоимостью 199 долларов от аудиокомпании EPOS, насколько мне известно, являются первыми по — настоящему беспроводными наушниками, созданными для игр, но сами наушники не являются самой большой точкой продаж. Приемник Bluetooth USB-C, который поставляется с наушниками, получает это различие. Он намного компактнее, чем стандартные USB-ключи размером с флэш-накопитель, входящие в комплект многих гарнитур. Он также более способен работать с кодеком aptX low latency (aptX LL), который обеспечивает хорошее звучание звука без заметной задержки. Используя приемник, гибрид GTW 270 может быть особенно хорош для быстро развивающихся игр, где звуковые сигналы имеют значение для успеха; но на самом деле, это приятно иметь для любого названия. Однако есть одна проблема: микрофоны не работают, когда вы слушаете звук через приемник USB-C. (Однако встроенные микрофоны наушников работают, когда они подключены к устройству через Bluetooth.) Гибрид EPOS GTW 270 Вот звезда шоу. Это больше зависит от технических ограничений aptX, чем от принятия решений EPOS. Чтобы определить приоритет полосы пропускания для качества звука и быстродействия, при прослушивании с помощью ключа USB-C активен только канал воспроизведения. Это потенциальный разрыв сделки для некоторых геймеров, которые, возможно, захотят перейти в голосовой чат с друзьями на своих консолях. Но к чести EPOS, задержка между ключом и наушниками действительно кажется несуществующей. Эти бутоны цвета оружейного металла имеют простой, сдержанный дизайн, чтобы они не слишком высовывались из вашего уха. Они не слишком тяжелые, и посадка удобная, благодаря сменным силиконовым ушным наконечникам, которые помогают получить хорошую герметичность в ухе. Что касается элементов управления, у них есть только одна многофункциональная кнопка, которая обрабатывает приостановку и возобновление музыки, смену треков, а также прием телефонных звонков. Другими словами, без ключа USB-C они не являются чем-то особенным. (EPOS действительно делает версию за 169 долларов без ключа.) Для общего использования — например, для телефонных звонков или музыки — вы можете получить больше, потратив меньше, если посмотрите некоторые из вариантов в руководстве по покупке доступных беспроводных наушников моего коллеги Криса Уэлча. НАШ ОБЗОР ГИБРИДА GTW 270 7 ИЗ 10 Плюсы Незаметная задержка при подключении к ключу USB-C Сменные силиконовые наконечники для комфорта и звукоизоляции Совместимость с несколькими устройствами Минусы Микрофоны не работают при подключении через USB-C Чехол для зарядки, подверженный царапинам Они легки в использовании по цене За пределами игр эти наушники можно использовать, как и любой другой беспроводной набор, для подключения к телефону, планшету или ноутбуку через Bluetooth. Они поддерживают Bluetooth 5.1 (с кодеком SBC или aptX, в зависимости от устройства, к которому вы подключаетесь) для музыки, видео, игр и телефонных звонков, и EPOS говорит, что вы можете сопрягать их с восемью устройствами. Сопряжение выполняется, удерживая нажатой кнопку на корпусе зарядки. Гибрид EPOS GTW 270 Единственная кнопка гибрида GTW 270 находится на левом наушнике. Говоря о зарядном чехле: он имеет цельнометаллическую конструкцию, которую, к сожалению, очень легко поцарапать. Он заряжается через USB-C; при полной зарядке EPOS говорит, что он может обеспечить до 15 часов дополнительного времени автономной работы наушников. В течение рассматриваемого периода гибридные наушники GTW 270 достигли пятичасовой отметки времени автономной работы, что соответствует заявлениям компании. И если вы тот, кто время от времени совершает потную пробежку или просто не хочет попасть под дождь, они водонепроницаемы по стандарту IPX5. Я провел последние несколько недель, используя наушники, чтобы играть в игры поочередно на моем PS5, моем коммутаторе и моем рабочем ноутбуке несколько раз в день. (Если вам интересно, в комплект поставки входит адаптер, который позволяет подключить ключ к устройству с портами USB Type-A.) Гибрид GTW 270 работает как любая беспроводная игровая гарнитура, но действительно беспроводной форм - фактор имеет некоторые очевидные преимущества. Мне нравится, что они позволяют мне свободно передвигаться по проводам, и их использование не изолирует меня (или не портит мои волосы), как громоздкие банки для ушей. Приемник предварительно соединен с бутонами, и они подключаются почти мгновенно. Гибрид EPOS GTW 270 Каждый наушник заряжается через контактные точки, а светодиоды показывают оставшееся время автономной работы. Мне также нравится удобство использования только правого наушника (правый управляет передачей Bluetooth, поэтому прослушивание только через левый наушник не работает), поэтому я могу держать ухо доступным для прослушивания отправленных пакетов. Это, конечно, не является чем-то новым для людей, которые уже используют действительно беспроводные наушники. Это просто кажется новым, чтобы испытать эту свободу с игровой гарнитурой. В течение отчетного периода я попробовал римейк "Души демона", "Бог войны" 2018 года, "Приключения в кольце" и "Призрак Цусимы", а также несколько других игр. Хотя у них нет самой широкой звуковой сцены или самого четкого частотного разделения, которое я слышал для прослушивания музыки, они сияют игровым звуком — в частности, эффектами объемного звучания и доставкой басов. Общее качество звука не является взрывоопасным, и есть предел тому, насколько захватывающими могут быть эффекты объемного звучания, учитывая небольшие драйверы наушников. Но звук не слишком скомпрометирован. Если вы не хардкорный геймер, которому нужно услышать каждую деталь в кристально чистой презентации, они, скорее всего, подойдут вам. Гибрид EPOS GTW 270 Они великолепно работают как с PS5, так и с коммутатором. Для расширения совместимости в комплект поставки входит адаптер USB-C-USB Type-A. Гибрид GTW 270 был бы очень близок к идеалу, если бы микрофоны работали при подключении с помощью ключа USB-C. Увы, это не так, поэтому использование ключа будет практически бесполезно для тех, кто часто играет в многопользовательские игры с друзьями. (Это немного другая история, если вы играете в много однопользовательских игр и не возражаете против отсутствия микрофона для игр.) Поскольку наушники не так уж полезны для игр без ключа, это означает, что вы идете на большой компромисс, и это тот, который ни одна из лучших игровых гарнитур, которые я тестировал (большинство из которых дешевле, чем это), не просит вас сделать. Это твой выбор. Часы OnePlus - это первые умные часы от OnePlus. Он стоит всего 159 долларов и длится до двух недель между зарядками, но он также делает намного меньше, чем конкурирующие умные часы от Samsung, Fossil, Apple и других. https://www.theverge.com/22241197/epos-gtw-270-hybrid-truly-wireless-earbuds-usb-c-gaming-bluetooth

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet

Лучший Chromebook 2021 Lenovo Chromebook Duet Lenovo Chromebook Duet-это впечатляющее конвертируемое устройство за 279 долларов. Часть руководства Verge по Chrome OS и Chromebook Дуэт Chromebook от Lenovo далек от безупречности. Но когда вы оцениваете устройство, которое начинается с 279 долларов, вопрос не в том, “Является ли это идеальным устройством”, а в том, “Лучше ли это, чем другие вещи, которые вы можете получить за эту цену” Chromebook в этом ценовом диапазоне, как правило, неуклюж и дешев, как Chromebook 14 от HP или Chromebook x360 12b. Если вам нужна альтернатива Windows, вы смотрите на самый нижний конец линий Acer Aspire или Acer Swift или другие чрезвычайно простые варианты, такие как Motile 14. И, конечно, есть iPad начального уровня и другие базовые планшеты Android, но они не поставляются с клавиатурой. Lenovo, безусловно, срезала некоторые углы, чтобы сократить дуэт Chromebook до этой ценовой точки. И поскольку я работаю профессиональным ворчуном, я буду ворчать. Но в конце дня они чувствуют себя как срезанные углы — не как серьезные ошибки, которые значительно затрудняют работу устройства. И после нескольких дней использования дуэта в качестве основного драйвера я чувствую себя комфортно, говоря, что он гораздо больше похож на Surface Go с некоторыми уступками, чем на ультрабюджетный ПК. НАШ ОБЗОР Duet Chromebook ОТ LENOVO 8,5 ИЗ 10 Плюсы Ультра портативный 11-часовое время автономной работы В комплекте клавиатура и подставка для ног Вы не можете превзойти цену Минусы Тесная клавиатура и тачпад Только один порт (и это не разъем для наушников) Не хватает лошадиных сил для серьезной многозадачности По сравнению с последними iPad или более дорогими хромбуками, такими как Pixelbook Go, Chromebook Duet имеет значительные недостатки. Но эти устройства являются шагом вверх в цене (особенно если вы включаете крышки клавиатуры). Если вы ищете кабриолет в диапазоне ниже 300 долларов, у которого есть нога в обеих дверях, дуэт-лучшее, что вы найдете. Базовая модель Chromebook Duet имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ памяти. В стоимость входит клавиатура и подставка, чего не скажешь о Surface Go или любой другой модели iPad. Я протестировал версию за 299 долларов, которая имеет тот же процессор и оперативную память, но 128 ГБ памяти. Двадцать долларов — это не огромная разница, поэтому я рекомендую вам пойти на дополнительное хранилище, если вы можете себе это позволить-64G быстро заполнится, если вы планируете загружать много приложений, видео или других носителей. Дуэт Lenovo Chromebook Лучшие ноутбуки 2020 Lenovo Chromebook Duet Легко изменить угол наклона экрана. Помимо его головокружительной цены, главное, что нужно знать об этом Chromebook,-это то, что он маленький. При 10,1 дюйма это типичный размер для планшета, но если вы пытаетесь использовать его так, как вы использовали бы рабочий ноутбук (например, с десятками вкладок и окон рядом), все становится тесным. Я смог написать весь этот обзор на дуэте, но возвращение к 13-дюймовому 32-дюймовому экрану на моем персональном компьютере казалось совершенно новым миром. Дисплей действительно имеет соотношение сторон 1610, что я ценю, и если вы привыкли использовать 169 панелей, вы заметите дополнительное вертикальное пространство. Я все еще чувствую себя немного менее стесненным на 13-дюймовом экране 169, но это близко. Как следствие, съемная клавиатура также крошечная. Большинство клавиш не страшны для нажатия; на самом деле они немного больше, чем клавиши Surface Go, с шагом около 1,3 мм. К тесной настройке потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть, но после дня или около того использования устройства я смог достичь своей обычной скорости набора текста (около 130 слов в минуту). Однако Lenovo пришлось пойти на компромисс с клавишами на окраине колоды (tab, backspace, enter, двоеточие, апостроф, тире и т. Д.). Они крошечные (чуть более половины размера буквенных клавиш), и их нажатие было рутиной. Даже после использования устройства в течение нескольких дней я все еще правильно нажимал backspace примерно в 75 процентах случаев — я не могу сказать вам, сколько раз я вместо этого хлопал знаком равенства. Точно так же я очень часто нажимал enter, когда хотел нажать соседнюю клавишу апострофа. Нажатие на тире, которое находится слева от клавиши "равно", было похоже на сценарий "иголка в стоге сена", и я инстинктивно избегал использования тире в своем письме. Я предполагаю, что вы привыкнете ко всему этому, если купите Дуэт, но ожидайте крутой кривой обучения. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ LENOVO CHROMEBOOK DUET (В СООТВЕТСТВИИ С ОБЗОРОМ) MediaTek Helio P60T 4 ГБ ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ 128 ГБ памяти 10,1-дюймовый дисплей (1920 x 1200) батарея емкостью 7000 мАч (27 Вт * ч) Адаптер 10 Вт Два динамика Два цифровых микрофона Один порт USB-C Вы не будете шокированы, узнав, что тачпад также небольшой-3,4 х 1,9 дюйма. Он прекрасно себя чувствует и грамотно прокручивается (хотя у меня маленькие руки). У меня были некоторые проблемы с щелчком и перетаскиванием (я часто прибегал к этому на сенсорном экране), и щелчки двумя пальцами иногда регистрировались как обычные щелчки. Кроме того, когда клавиатура неровно лежала у меня на коленях, она иногда поворачивалась в положение, когда кликер перестал работать (болезнь, с которой вы будете знакомы, если раньше использовали дешевые чехлы для клавиатуры). Если вы предпочитаете использовать экран, дуэт также совместим со стилусами USI. Если вы надеялись подключить кучу периферийных устройств вместо прилагаемой клавиатуры, убедитесь, что у вас есть разветвители и ключи на буксире. Дуэт имеет всего один порт USB-C, который будет занят всякий раз, когда устройство заряжается. Было бы неплохо иметь хотя бы аудиоразъем, хотя Lenovo включает в себя ключ для наушников. (Пока мы составляем списки пожеланий, будет приветствоваться еще один порт USB-C, чтобы мы могли подключить мышь во время зарядки). Дуэт Lenovo Chromebook Дуэт включает в себя подставку и клавиатуру. Дуэт Lenovo Chromebook. Снаружи на экране был сильный яркий свет. Однако при такой цене я не рассматриваю тесную периферию как ошибку со стороны Lenovo; это компромисс, который вы делаете. В обмен вы получаете довольно компактное и портативное устройство. Один только планшет весит 0,99 фунта (449g), а с клавиатурой и подставкой для ног он составляет всего 2,03 фунта (921g). И, несмотря на углы, которые были срезаны с помощью клавиатуры и тачпада, ни одна часть дуэта не выглядит и не кажется дешевой. Сам планшет изготовлен из алюминиевого сплава, который прочен и приятно держать. Обложка сделана из шикарной серой ткани — в закрытом состоянии она выглядит как классный блокнот. И клавиатура, и подставка надежно оставались на месте, пока я пользовался устройством. Дуэту действительно не хватает двухкомпонентного магнитного механизма, который Surface Go использует для удержания обеих крышек на месте, что означает, что клавиатура имеет тенденцию скользить, когда ноутбук закрыт. Опять же, углы. Еще одна область, где дуэт пробивает выше своей весовой категории срок службы батареи. Lenovo утверждает, что 10 часов; Я приблизился к 11 с половиной, запустив устройство через свою типичную рабочую нагрузку вкладок Chrome и приложений, включая Gmail, Twitter, Slack, Asana, Facebook, Документы и листы, а также случайный вызов масштабирования и потоковую передачу Spotify, с экраном средней яркости. В тот день, когда я использовал только Chrome, я получил чуть больше 12. (Lenovo, однако, экономила на зарядном устройстве; включенный в комплект 10 Вт USB-C кирпич только увеличил мощность устройства на 24 процента за час.) Есть четкое (по крайней мере, частичное) объяснение этому результату-процессор низкого класса. Lenovo использует восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60T с частотой 2,0 ГГц. По мощности он ближе к бюджетному процессору смартфона Snapdragon, чем чипы Intel, которые вы найдете в хороших хромбуках. Учитывая это, выступление Дуэта было на удивление достойным. Если вы просматриваете несколько вкладок, транслируете Netflix или запускаете одно или два приложения, у вас не должно возникнуть проблем. Я даже смог запустить ежедневную дозу от восьми до 12 вкладок Chrome и от шести до восьми приложений для Android без особых проблем. Docs и Spotify разбились один или два раза, но это не было серьезной проблемой. Было почти невозможно сделать что-либо еще во время вызова масштабирования (хотя это может быть скрытым благословением для моих коллег). Я также запустил дуэт в течение дня использования только Chrome, и все начало замедляться примерно на 15 вкладках. Но опять же, тяжелая многозадачность-это не то, для чего предназначено это устройство (и 4 ГБ оперативной памяти, вероятно, является таким же ограничивающим фактором, как и процессор). СОГЛАСИТЕСЬ ПРОДОЛЖИТЬ ДУЭТ LENOVO CHROMEBOOK Теперь каждое интеллектуальное устройство требует, чтобы вы согласились с рядом условий и положений, прежде чем сможете его использовать, — контрактов, которые на самом деле никто не читает. Мы не можем прочитать и проанализировать каждое из этих соглашений. Но мы начали подсчитывать, сколько раз вам нужно нажать “согласиться” на использование устройств, когда мы их просматриваем, поскольку это соглашения, которые большинство людей не читают и определенно не могут вести переговоры. Чтобы использовать Lenovo Chromebook Duet, вы должны согласиться Подключение к Wi-Fi Условия предоставления услуг Chrome OS Синхронизация Chrome (перенос истории, закладок, паролей и других настроек из вашей учетной записи Google) Персонализированные сервисы Google Условия предоставления услуг Google Play Следующие соглашения являются необязательными Отправляйте диагностические данные и данные об использовании в Google Учетная запись Google Резервное копирование на Google Диск Разрешить приложениям и службам с разрешением на местоположение использовать местоположение вашего устройства Google Assistant voice match Пусть помощник покажет вам информацию, связанную с тем, что находится на вашем экране Подключение к телефону Android Итоговый подсчет пять обязательных соглашений и семь факультативных Говоря о зуме, дуэт имеет две камеры, включая 2-мегапиксельную переднюю стрелку и 8-мегапиксельную заднюю стрелку. Оба были на самом деле лучше, чем веб-камеры, которые я обычно вижу на ноутбуках. Мое лицо во время видеозвонков было четким и не особенно размытым, а камера заднего вида не делает невероятных фотографий, но прекрасно подойдет, если вам нужно сделать снимок ваших заметок или слайда PowerPoint. Двойные динамики (расположенные в верхней панели) обеспечивали удивительно хорошо сбалансированный звук, который был четким при более высокой громкости. Они не становятся такими громкими, как многие полноразмерные ноутбуки-это понятно, учитывая их размер, но это еще одна причина, по которой на этой штуке действительно должен быть разъем для наушников. Игра также была хорошим опытом. Перелистывание Легенд и Легенд о монстрах иногда заикалось, но в целом было довольно гладким. Они также выглядели четко на экране 1920 x 1200. Дуэт даже хорошо поработал с фотоработами в Lightroom. Редактирование, как отдельных фотографий, так и пакетов, не было мгновенным, но и не было мучительно медленным; этот опыт был примерно на одном уровне со среднечастотными хромбуками на базе Intel, которые я тестировал в прошлом. (Панель немного тусклая для тех, кто занимается серьезной творческой работой; яркий свет был достаточно сильным, чтобы экран было трудно увидеть на открытом воздухе). Дуэт Lenovo Chromebook. Буквенные клавиши в порядке, но внешние-это борьба. Переходя к программному обеспечению, все, что нравится людям Chrome OS в Chrome OS, здесь. Дуэт загружается быстро, интерфейс прост, вы получаете автоматическое обновление фона каждые шесть недель, у вас есть доступ к вашим любимым приложениям для Android (включая Microsoft Office) через Google Play Store, а Google Assistant может отвечать на ваши запросы и составлять вам компанию. ОС хорошо интегрирована с остальной экосистемой Google, и есть множество симпатичных способов использовать ее с вашим телефоном Android. Дуэт поддерживает мгновенную привязку, что означает, что вы можете автоматически подключать его к соединению для передачи данных вашего телефона без необходимости возиться с горячими точками. Вы также используете Android для удаленного входа и выхода из Chromebook, если он находится поблизости. И вы можете использовать Click-to-Call для отправки контактных номеров из дуэта на свой телефон. Обычные предостережения Chrome OS также применимы; Приложения для Android являются хитом или промахом, причем некоторые из них хорошо оптимизированы для Chromebook, некоторые из них в порядке, но хуже, чем их браузерные эквиваленты, а некоторые (привет, Facebook Messenger) являются абсолютными катастрофами. По - прежнему гораздо сложнее загружать приложения, чем на Android. Как только вы поймете, какие приложения вы можете безопасно использовать и что вы должны хранить в Chrome, вы сможете отлично ориентироваться в операционной системе. Но если вы новичок в Chromebook, есть кривая обучения. ПРИМЕНЯЮТСЯ ОБЫЧНЫЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ CHROME OS Самое интересное здесь то, что Google также внесла несколько изменений в Chrome OS, чтобы оптимизировать его для конвертируемого форм-фактора. Google говорит, что Duet-это первое устройство, которое когда-либо запускалось с версией Chrome, которая на самом деле оптимизирована для использования на планшетах. (RIP Pixel Slate). Существует три режима типа” Режим " (когда клавиатура подключена), режим просмотра (когда подставка открыта, а клавиатура отсоединена) и режим просмотра (когда это просто планшет). (Режим просмотра и режим просмотра, по сути, одинаковы, насколько я могу судить). Функция заголовка в режиме просмотра-это новая система навигации по жестам. Длинный свайп вверх отправляет вас на начальный экран, короткий свайп вверх вызывает полку приложений, проводя вверх и удерживая показывает все открытые окна приложений. Проведите пальцем вверх, удерживайте и перетащите окно в одну сторону, чтобы разделить дисплей; проведите пальцем вправо, чтобы вернуться к предыдущему экрану. Я бы не сказал, что эти жесты были обязательно плавными — по крайней мере, по сравнению с тем, что вы увидите на iPad. Но это начало системы, которая, как я вижу, в будущем станет довольно отшлифованной, и они действительно немного упростили просмотр в режиме планшета. Ничто в дуэте Chromebook не идеально; Я мог бы весь день придираться к различным неоптимальным качествам клавиатуры, тачпада, производительности или экрана. Но Дуэт не пытается быть идеальным. Он не предназначен для опытных пользователей и не предназначен для тяжелой многозадачности. Имея это в виду, это самое близкое к совершенству, что я когда-либо видел с ноутбука-планшета за 300 долларов. Если вы ищете забавное устройство для детей, которое также может справляться с работой на дому, или портативный 2-в-1 для просмотра Netflix и отправки электронной почты на ходу, дуэт должен отлично работать. Это солидный хромбук среднего уровня 2-в-1, который не может быть таким дешевым, как сейчас. https://www.theverge.com/21262694/lenovo-chromebook-duet-review-tablet-chromebook-chrome-os-price